ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้นทำนายชื่อ ชื่อมงคล


ชื่อมงคล-อักษร-ธ

ธดาภรณ์

แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับ

ธนกร

แปลว่า สร้างทรัพย์สิน

ธนกฤต

แปลว่า สร้างทรัพย์

ธนชิต

แปลว่า ชนะด้วยทรัพย์

ธนโชติ

แปลว่า รุ่งเรืองด้วยทรัพย์

ธนดล

แปลว่า บันดาลทรัพย์

ธนดุล

แปลว่า มีทรัพย์มาก

ธนทัต

แปลว่า มีทรัพย์

ธนธรณ์

แปลว่า ทรงไว้ซึ่งทรัพย์

ธนนันท์

แปลว่า ยินดีในทรัพย์

ธนบูรณ์

แปลว่า มีทรัพย์มาก

ธนพนธ์

แปลว่า รวบรวมทรัพย์สิน

ธรพร

แปลว่า มีทรัพย์ประเสริฐ

ธนภรณ์

แปลว่า ค้ำจุนทรัพย์

ธรภัทร

แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์

ธนภูมิ

แปลว่า พื้นที่แห่งทรัพย์

ธนลภย์

แปลว่า ได้ทรัพย์

ธนวัฒน์

แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์

ธนวัต

แปลว่า มีทรัพย์

ธนวันต์

แปลว่า มีทรัพย์

ธนวิชญ์

แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์

ธนวินท์

แปลว่า ได้ทรัพย์สิน

ธนสร

แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์

ธนะดี

แปลว่า ทรัพย์ดี

ธนัช

แปลว่า เกิดจากทรัพย์

ธนัชชา

แปลว่า เกิดจากทรัพย์

ธนัชพร

แปลว่า มีพรอันเกิดจากทรัพย์

ธนัญญา

แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์

ธนัตถ์

แปลว่า มีความสำเร็จด้วยทรัพย์

ธนัท

แปลว่า ผู้ให้ทรัพย์

ธนาดุล

แปลว่า มีทรัพย์มาก

ธนานพ

แปลว่า มีทรัพย์ใหม่

ธนาภา

แปลว่า รุ่งเรืองด้วยทรัพย์

ธนายุต

แปลว่า ขวนขวายในทรัพย์

ธนารีย์

แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ

ธนิก

แปลว่า ผู้ร่ำรวย

ธนิน

แปลว่า มีทรัพย์

ธนิษฐ์

แปลว่า ชื่อดาวฤกษ์

ธนิษฐา

แปลว่า มีทรัพย์อันน่าปรารถนา

ธนิสร

แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์

ธนุส

แปลว่า ธนู

ธเนศพล

แปลว่า กำลังของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์

ธมกร

แปลว่า แสงจันทร์

ธมน

แปลว่า กำจัดมลทิน

ธมนต์

แปลว่า กำจัดมลทิน

ธมนันท์

แปลว่า สวยเหมือนพระจันทร์

ธมลวรรณ

แปลว่า มีผิวพรรณงาม

ธยาน์

แปลว่า ปัญญาเพ่งพินิจ

ธยานี

แปลว่า ผู้มีปัญญาเพ่งพินิจ

ธรชญาน์

แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความรู้

ธรณ์

แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความรู้

ธรณ์เทพ

แปลว่า ผู้เป็นเทวดาบนแผ่นดิน

ธณ์ธันย์

แปลว่า ทรงไว้ซึ่งโชคดี

ธรณ์นันท์

แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความบันเทิง

ธรรมทัช

แปลว่า มีธรรมเป็นธง

ธรรมนิตย์

แปลว่า มีธรรมมั่นคง

ธรรมปพน

แปลว่า มีคุณธรรมบริสุทธิ์

ธรรมภณ

แปลว่า ผู้พูดสิ่งที่เป็นธรรม

ธรรมสรณ์

แปลว่า ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง

ธรรศ

แปลว่า ความกล้าหาญ

ธราเทพ

แปลว่า ผู้เป็นดุจเทพในแผ่นดิน

ธฤดี

แปลว่า ความมั่นคง

ธฤต

แปลว่า มั่นคง

ธวัล

แปลว่า ขาว

ธวัลกร

แปลว่า มีรัศมีนวลงาม

ธวัลฉวี

แปลว่า มีผิวนวลงาม

ธวัลพร

แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ

ธวัลยา

แปลว่า บริสุทธิ์

ธวัลรัตน์

แปลว่า รัตนะอันบริสุทธิ์

ธวัลหทัย

แปลว่า มีใจบริสุทธิ์

ธัชชัย

แปลว่า ธงชัย

ธัชธรรม

แปลว่า มีธรรมเป็นธงชัย

ธัชนนท์

แปลว่า มีความบันเทิงเป็นธงชัย

ธัชพรรณ

แปลว่า มีผิวพรรณเด่น

ธัชพล

แปลว่า เด่นทางพลัง

ธัญกร

แปลว่า สร้างด้วยสิริมงคล

ธัญจิรา

แปลว่า มีสิริมงคลยั่งยืน

ธัญชนก

แปลว่า ให้เกิดสิริมงคล

ธัญชนิต

แปลว่า ผู้ให้เกิดโชคดี

ธัญทิพ

แปลว่า ข้าวทิพย์

ธัญเทพ

แปลว่า โชคดีดุจเทวดา

ธัญนพ

แปลว่า ข้าวใหม่

ธัญพิชชา

แปลว่า มีความรู้ดียิ่ง

ธัญพิมล

แปลว่า มีโชคและไร้มลทิน

ธัญพิสิษฐ์

แปลว่า โชคดีเป็นพิเศษ

ธัญมน

แปลว่า มีใจดียิ่ง

ธัญรดา

แปลว่า ยินดีในสิ่งที่เป็นมงคล

ธัญรดี

แปลว่า มีความยินดีในสิริมงคล

ธัญวรัตน์

แปลว่า มีโชคและประเสริฐสุด

ธัญวลัย

แปลว่า กำลังใจดีเลิศ

ธัญสมร

แปลว่า หญิงสาวผู้มีโชคดี

ธัญสินี

แปลว่า หญิงสาวงามผู้โชคดี

ธัญสุดา

แปลว่า ลูกสาวผู้โชคดี

ธันยชนก

แปลว่า ให้เกิดโชคดี

ธันยธรณ์

แปลว่า ทรงไว้ซึ่งโชคดี

ธันยบูรณ์

แปลว่า เต็มไปด้วยโชคลาภ

ธันยพร

แปลว่า มีโชคอันประเสริฐ

ธันยมัย

แปลว่า สำเร็จด้วยโชคลาภ

ธันยา

แปลว่า มีบุญ

ธารณ์

แปลว่า ทรงไว้

ธาริณี

แปลว่า ทรงไว้

ธารีย์

แปลว่า ควรทรงไว้

ธาวัน

แปลว่า วิ่ง

ธาวัลย์

แปลว่า ความขาวเนียนงาม

ธาวิต

แปลว่า บริสุทธิ์

ธาวิน

แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

ธาวิณี

แปลว่า วิ่ง

ธิติ

แปลว่า ความเพียร

ธิติวุฒิ

แปลว่า เจริญด้วยความเพียร

ธิติสรณ์

แปลว่า พึ่งความเพียร

ธิติสรรค์

แปลว่า สร้างสรรค์ความเพียร

ธิปก

แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

ธิษณ์

แปลว่า ฉลาด

ธิษณามดี

แปลว่า มีความคิดฉลาด

ธีเดช

แปลว่า มีความรู้เป็นเดช

ธีทัต

แปลว่า ให้ปัญญา

ธีธัช

แปลว่า มีปัญญาเป็นธงชัย

ธีนิดา

แปลว่า ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา

ธีภพ

แปลว่า มีปัญญา

ธีมา

แปลว่า ผู้มีปัญญา

ธีมาพร

แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ธียศ

แปลว่า มีความรู้เป็นยอด

ธีรกานต์

แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก

ธีร์จุฑา

แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นยอด

ธีรเจต

แปลว่า จิตใจมั่นคง

ธีรชัย

แปลว่า ชัยชนะของนักปราชญ์

ธีรโชติ

แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

ธีรดนย์

แปลว่า ลูกชายของผู้เป็นปราชญ์

ธีรดา

แปลว่า ยินดีในความรู้

ธีรเดช

แปลว่า อำนาจของนักปราชญ์

ธีรตา

แปลว่า ยินดีในความรู้

ธีรตี

แปลว่า ความยินดีในความรู้

ธีรธรรม

แปลว่า คุณธรรมของนักปราชญ์

ธีร์ธวัช

แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นประดุจชัย

ธีรนพ

แปลว่า นักปราชญ์ผู้สดชื่น

ธีรนันท์

แปลว่า นักปราชญ์ผู้ร่าเริง

ธีรนัย

แปลว่า นโยบายของนักปราชญ์

ธีรนาฏ

แปลว่า หญิงงามที่ฉลาด

ธีรนาถ

แปลว่า ที่พึ่งของนักปราชญ์

ธีรไนย

แปลว่า ผู้ที่นักปราชญ์พึงแนะนำ

ธีรภัทร

แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ

ธีรเมธ

แปลว่า ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์

ธีรวร

แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ธีร์วรา

แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ

ธีรวัฒน์

แปลว่า เจริญเหมือนนักปราชญ์

ธีร์สุดา

แปลว่า ลูกสาวนักปราชญ์

ธีร์สุต

แปลว่า ลูกนักปราชญ์

ธีรัช

แปลว่า เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์

ธีรัตม์

แปลว่า ผู้ฉลาดที่สุด

ธีราทร

แปลว่า เอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์

ธีราพร

แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ธีราภรณ์

แปลว่า เครื่องประดับของนักปราชญ์

ธีริทธิ์

แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ

ธีริศรา

แปลว่า นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่

ธีรุตม์

แปลว่า นักปราชญ์ผู้สูงสุด

ธีวรา

แปลว่า ประเสริฐด้วยความรู้

ธุวชิต

แปลว่า ผู้ชนะเป็นนิจ

ธุวพร

แปลว่า ผู้มีพรยั่งยืน

ธุววิช

แปลว่า ผู้มีความรู้ยั่งยืน

เธียร

แปลว่า ฉลาด

วันเกิด

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
วันอาทิตย์ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ
วันจันทร์ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
วันอังคาร จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง
วันพุธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ
วันพฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น
วันศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
วันเสาร์ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
วันราหู ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ พยากรณ์ชื่อดี ชื่อร้าย

ชื่อจริง :
นามสกุล (ไม่ใส่ก็ได้) :ชื่อมงคลเรียงตามตัวอักษร
รวมชื่อเล่นเพราะๆ มากมาย ที่นี่ความคิดเห็น

ชื่อมงคล เรียงตามตัวอักษร


ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร

 

© 2010 - 2014 www.ThaiGoodName.com ชื่อมงคล หมวดหมู่อักษร ตั้งชื่อมงคล ชื่อดีๆมีความหมาย ตามวันเกิด ตามหลักโหราศาสตร์ พยากรณ์ชื่อ ดวงชื่อนามสกุล Best Thai Name By Alphabets