รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันอาทิตย์ ชื่อเหมาะกับคนวันอาทิตย์

ชื่อหรือนามนั้นเป็นสิ่งแทนบุคคล สามารถเป็นพลังส่งผลถึงชีวิตของเจ้าชะตาให้เป็น ไปในทิศทางที่ดี การจะกระทำสิ่งใดๆก็ดี ทำอะไรก็ไม่มีอุปสรรค ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพ ความรัก ธุรกิจ การค้า บริวาร มีบารมีเป็นที่นับหน้าถือตา หรือแม้แต่การได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลัก ผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจาก นามที่เป็นมหามงคลแทบทั้งสิ้นรวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันอาทิตย์ ชื่อเหมาะกับคนวันอาทิตย์

รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันอาทิตย์ ชื่อเหมาะกับคนวันอาทิตย์

กช อ่านว่า กด แปลว่า ดอกบัว

กชอินทร์ อ่านว่า กด-ชะ-อิน แปลว่า ดอกบัวใหญ่

กณิกนันต์ อ่านว่า กะ-นิก-นัน แปลว่า ละเอียดยิ่ง

กตตน์ อ่านว่า กิด แปลว่า การแสดง การรายงาน

กตัญญู อ่านว่า กะ-ตัน-ยู แปลว่า ผู้รู้คุณคนอื่น

กนกพล อ่านว่า กะ-หนก-พน แปลว่า มีพลังคือทอง

กนต์ธร อ่านว่า กน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก

กนธี อ่านว่า กน-ที แปลว่า ทะเล มหาสมุทร

กมล อ่านว่า กะ-มน แปลว่า บัว

กมลภพ อ่านว่า กะ-มน-ละ-พบ แปลว่า ผู้เกิดจากดอกบัว คือพระพรหม

กมลภู อ่านว่า กะ-มน-ละ-พู แปลว่า เกิดจากดอกบัว พระพรหม

กมลโลจน์ อ่านว่า กะ-มน-โลด แปลว่า ตางามดุจดอกบัว

กมลวร อ่านว่า กะ-มน-ละ-วอน แปลว่า ประเสริฐเหมือนดอกบัว

กมลากร อ่านว่า กะ-มะ-ลา-กอน แปลว่า สระบัว

กมลานันท์ อ่านว่า กะ-มะ-ลา-นัน แปลว่า บัวบาน

กมุท อ่านว่า กะ-มุด แปลว่า ดอกบัว

กรกช อ่านว่า กอ-ระ-กด แปลว่า ไหว้

กรกฎ อ่านว่า กอ-ระ-กด แปลว่า ปู

กรชวัล อ่านว่า กอน-ชะ-วัน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง

กรณ์ อ่านว่า กอน แปลว่า การกระทำ

กรดล อ่านว่า กอ-ระ-ดน แปลว่า ฝ่ามือ

กรบัลลพ อ่านว่า กอน-บัน-ลบ แปลว่า นิ้วมือ

กรภู อ่านว่า กอ-ระ-พู แปลว่า เล็บมือ

กรรภิรมย์ อ่านว่า กัน-พิ-รม แปลว่า ฉัตรห้าชั้น

กรวิก อ่านว่า กะ-ระ-วิก แปลว่า นกการเวก

กรวิชญ์ อ่านว่า กอ-ระ-วิด แปลว่า ความรุ่งเรืองของปราชญ์

กรวีร์ อ่านว่า กอ-ระ-วี แปลว่า กล้าหาญในการทำงาน

กรองเกียรติ อ่านว่า กรอง-เกียรติ แปลว่า เส้นทางแห่งเกียรติยศ

กระพัน อ่านว่า กระ-พัน แปลว่า คงทนต่อศาสตราวุธ

กระมล อ่านว่า กระ-มน แปลว่า ดอกบัว

กริช อ่านว่า กรด แปลว่า หลักแหลม

กรินทร์ อ่านว่า กริน แปลว่า จอมช้าง พญาช้าง

กริพันธ์ อ่านว่า กะ-ริ-พัน แปลว่า เสาที่ผูกช้าง

กฤชพล อ่านว่า กริด-ชะ-พล แปลว่า กำลังของมีดสองคม

กฤดาการ อ่านว่า กริ-ดา-กาน แปลว่า บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้

กฤต อ่านว่า กริด แปลว่า กระทำแล้ว

กฤตชญา อ่านว่า กริด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว

กฤตชยา อ่านว่า กริด-ชะ-ยา แปลว่า กระทำชนะแล้ว

กฤตชัย อ่านว่า กริด-ไช แปลว่า กระทำชนะแล้ว

กฤตธรรม อ่านว่า กริด-ตะ-ทำ แปลว่า ผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว

กฤตนัย อ่านว่า กริด-ตะ-ไน แปลว่า ผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี

กฤตนู อ่านว่า กริด-ตะ-นู แปลว่า ช่าง ศิลปิน

กฤตบุญ อ่านว่า กริด-ตะ-บุญ แปลว่า มีบุญอันทำไว้แล้ว

กฤตพจน์ อ่านว่า กริด-ตะ-พด แปลว่า ผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง

กฤตพรต อ่านว่า กริด-ตะ-พรด แปลว่า ผู้ประพฤติพรต

กฤตเมธ อ่านว่า กริด-ตะ-เมด แปลว่า สร้างปัญญา มีปัญญา

กฤตย์ อ่านว่า กริด แปลว่า ควรกระทำ หน้าที่การงาน

กฤตยชญ์ อ่านว่า กริด-ตะ-ยด แปลว่า นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน

กฤตวิทย์ อ่านว่า กริด-ตะ-วิด แปลว่า ผู้เรียนวิชาจบแล้ว

กฤตัชญ์ อ่านว่า กริ-ตัด แปลว่า ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู

กฤตานน อ่านว่า กริ-ตา-นน แปลว่า ผู้ชำนาญยิ่ง

กฤตานนท์ อ่านว่า กริ-ตา-นน แปลว่า ผู้ชำนาญยิ่ง

กฤติกา อ่านว่า กริด-ติ-กา แปลว่า ชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่

กฤติเดช อ่านว่า กริด-ติ-เดด แปลว่า ผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์

กฤติธี อ่านว่า กริด-ติ-ที แปลว่า นักปราชญ์

กฤติน อ่านว่า กริด-ติน แปลว่า ผู้คงแก่เรียน

กฤติมา อ่านว่า กริด-ติ-มา แปลว่า นักปราชญ์

กฤติมุข อ่านว่า กริด-ติ-มุก แปลว่า นักปราชญ์

กฤาณากร อ่านว่า กริด-สะ-นา-กอน แปลว่า กระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ

กลทีบ์ อ่านว่า กน-ละ-ที แปลว่า เปรียบเสมือนแสงสว่าง เปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง

กลวัชร อ่านว่า กน-ละ-วัด แปลว่า ดุจดังเพชร

กวิน อ่านว่า กะ-วิน แปลว่า ดี

กวินท์ อ่านว่า กะ-วิน แปลว่า จอมกวี

กวินภพ อ่านว่า กะ-วิน-พบ แปลว่า มีภพหรือกำเนิดอันดีงาม

กวีวัธน์ อ่านว่า กะ-วี-วัด แปลว่า กวีผู้เจริญ

ก่อ อ่านว่า ก่อ แปลว่า ทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น

ก่อการ อ่านว่า ก่อ-กาน แปลว่า ริเริ่มให้เกิดมีขึ้น

ก่อเกียรติ อ่านว่า ก่อ-เกียด แปลว่า สร้างเกียรติ

ก้อง อ่านว่า ก้อง แปลว่า ดังกังวาน

ก้องกิดากร อ่านว่า ก้อง-กิ-ดา-กอน แปลว่า เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง

ก้องภพ อ่านว่า ก้อง-พบ แปลว่า มีชื่อเสียงก้องโลก

กอบกาญจน์ อ่านว่า กอบ-กาน แปลว่า ทอง 1 กอบ

กอบกุล อ่านว่า กอบ-กุน แปลว่า ตระกูลที่สามีคคีกัน

กอบชนม์ อ่านว่า กอบ-ชน แปลว่า อายุยืน

กังวาน อ่านว่า กัง-วาน แปลว่า มีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ

กัญจน์ อ่านว่า กัน แปลว่า ทอง

กัณฐพันธ์ อ่านว่า กัน-ถะ-พัน แปลว่า เชือกผูกรอบคอช้าง

กัณฑ์อเนก อ่านว่า กัน-อะ-เนก แปลว่า ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน

กัตติกา อ่านว่า กัด-ติ-กา แปลว่า ดาวลูกไก่

กัทลี อ่านว่า กัด-ทะ-ลี แปลว่า กล้วย

กันต์ อ่านว่า กัน แปลว่า น่ารัก น่าพอใจ

กันต์กมล อ่านว่า กัน-กะ-มน แปลว่า มีใจน่ารัก มีจิตใจงาม

กันต์กวี อ่านว่า กัน-กะ-วี แปลว่า กวีผู้น่ารัก

กันต์ธร อ่านว่า กัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก

กันต์ธีร์ อ่านว่า กัน-ที แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก

กันตพล อ่านว่า กัน-ตะ-พน แปลว่า มีพลังน่าชอบใจ

กันตพิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-พิด แปลว่า ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

กันตภณ อ่านว่า กัน-ตะ-พน แปลว่า พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี

กันตวิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ

กันติทัต อ่านว่า กัน-ติ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ

กันตินันท์ อ่านว่า กัน-ติ-นัน แปลว่า ยินดีในความรัก

กันทรากร อ่านว่า กัน-ทรา-กอน แปลว่า ภูเขา

กัปปน์ อ่านว่า กับ แปลว่า ความดำริ การจัดแจง

กัมปนาท อ่านว่า กัม-ปะ-นาด แปลว่า เสียงกึกก้อง

กัมพล อ่านว่า กัม-พน แปลว่า ผ้าทอด้วยขนสัตว์

กาจน์ อ่านว่า กาด แปลว่า ป้อมปราการ

กาจพล อ่านว่า กาด-พน แปลว่า มีพลังกล้าแข็ง

กาณฑ์ อ่านว่า กาน แปลว่า ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ

กานต์ อ่านว่า กาน แปลว่า น่ารัก น่าพึงพอใจ

กานตรัตน์ อ่านว่า กาน-ตะ-รัด แปลว่า ผู้ที่น่ารัก

กายทิพย์ อ่านว่า กาย-ทิบ แปลว่า ผู้วิเศษ

กายวุธ อ่านว่า กาย-ยา-วุด แปลว่า ใช้ร่างกายเป็นเครื่องป้องกัน

การัณย์ อ่านว่า กา-รัน แปลว่า หน้าที่การงาน

การันต์ อ่านว่า กา-รัน แปลว่า หน้าที่การงาน

การิต อ่านว่า กา-ริด แปลว่า ให้กระทำแล้ว สั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว

การิน อ่านว่า กา-ริน แปลว่า ผู้สร้าง ผู้กระทำ

การุณ อ่านว่า กา-รุน แปลว่า ความกรุณา

กำจร อ่านว่า กำ-จอน แปลว่า ฟุ้งไป

กำชัย อ่านว่า กำ-ไช แปลว่า ผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง

กำธร อ่านว่า กำ-ทอน แปลว่า สนั่น

กำพร อ่านว่า กำ-พร แปลว่า มีความเป็นเลิศ

กิจจา อ่านว่า กิด-จา แปลว่า เรื่องราว

กิตตน์ อ่านว่า กิด แปลว่า การแสดง

กิตติ อ่านว่า กิด-ติ แปลว่า คำเล่าลือ

กิตติกวิน อ่านว่า กิด-ติ-กะ-วิน แปลว่า งามด้วยเกียรติ

กิตติกานต์ อ่านว่า กิด-ติ-กาน แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงดีงาม

กิตติคมน์ อ่านว่า กิด-ติ-คม แปลว่า ดำเนินไปด้วยเกียรติ

กิตติคุณ อ่านว่า กิด-ติ-คุน แปลว่า ผู้มีคุณที่เลื่องลือ

กิตติชัย อ่านว่า กิด-ติ-ไช แปลว่า ผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ

กิตติเดช อ่านว่า กิด-ติ-เดด แปลว่า มีชื่อเสียงในด้านความสามารถ

กิตติทัต อ่านว่า กิด-ติ-ทัด แปลว่า ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง

กิตติธร อ่านว่า กิด-ติ-ทอน แปลว่า ทรงเกียรติ

กิตติธัช อ่านว่า กิด-ติ-ทัด แปลว่า มีชื่อเสียงปรากฏ

กิตตินันท์ อ่านว่า กิด-ติ-นัน แปลว่า ยินดีในชื่อเสียง

กิตติพร อ่านว่า กิด-ติ-พอน แปลว่า มีชื่อเสียงอันประเสริฐ

กิตติพล อ่านว่า กิด-ติ-พน แปลว่า มีชื่อเสียงและกำลัง

กิตติพิชญ์ อ่านว่า กิด-ติ-พิด แปลว่า นำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

กิตติภณ อ่านว่า กิด-ติ-พน แปลว่า มีชื่อเสียงด้านการพูด

กิตติภพ อ่านว่า กิด-ติ-พบ แปลว่า ความมีเกียรติ

กิตติยุทธ อ่านว่า กิด-ติ-ยุด แปลว่า การรบที่มีชื่อเสียง

กิตติวัฒน์ อ่านว่า กิด-ติ-วัด แปลว่า เจริญด้วยเกียรติ

กิตติวินท์ อ่านว่า กิด-ติ-วิน แปลว่า ผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ

กิติชัย อ่านว่า กิ-ติ-ไช แปลว่า ชนะด้วยเกียรติ

กิตินันท์ อ่านว่า กิ-ติ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินในเกียรติ

กิติมา อ่านว่า กิ-ติ-มา แปลว่า ผู้มีชื่อเสียง

กีรติ อ่านว่า กี-ระ-ติ แปลว่า ผู้มีเกียรติ

กีรติกา อ่านว่า กี-ระ-ติ-กา แปลว่า ผู้มีเกียรติ

กุณช์ อ่านว่า กุน แปลว่า งาช้าง บรรณศาลา

กุนต์ อ่านว่า กุน แปลว่า ทวน ศรภู่

กุนทร อ่านว่า กุน-ทอน แปลว่า พระวิษณุ

กุมุท อ่านว่า กุ-มุด แปลว่า บัว

กุลชาติ อ่านว่า กุน-ละ-ชาด แปลว่า ซึ่งเกิดในตระกูลดี

กุลเดช อ่านว่า กุน-ละ-เดด แปลว่า มีเดชในตระกูล

กุลธร อ่านว่า กุน-ละ-ทอน แปลว่า ผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้

กุลนันท์ อ่านว่า ก-ละ-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์

กุลนันทน์ อ่านว่า กุ-ละ-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์

กุลพัทธ์ อ่านว่า กุน-ละ-พัด แปลว่า เกี่ยวข้องกับสกุล

กุลพิธาน์ อ่านว่า กุน-พิ-ทา แปลว่า ระเบียบแบบแผนแห่งวงศ์สกุล

กุลโรจน์ อ่านว่า กุน-ละ-โรด แปลว่า ตระกูลรุ่งโรจน์

เกตน์ อ่านว่า เกด แปลว่า สัญลักษณ์ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย

เกตุ อ่านว่า เกด แปลว่า ธง

เกริก อ่านว่า เกริก แปลว่า กึกก้อง

เกริกไกรวัล อ่านว่า เกริก-ไกร-วัน แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงก้องไกล

เกริกวรรธน์ อ่านว่า เกริก-วัด แปลว่า ความเจริญยิ่ง

เกริกวิทย์ อ่านว่า เกริก-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้ยิ่ง

เกรียง อ่านว่า เกรียง แปลว่า ใหญ่

เกรียงไกร อ่านว่า เกรียง-ไกร แปลว่า ผู้กล้าที่ยิ่งยง

เกรียงชัย อ่านว่า เกรียง-ไช แปลว่า ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

เกรียงวุฒิ อ่านว่า เกรียง-วุด แปลว่า ผู้เจริญยิ่ง

เกียรติ อ่านว่า เกียด แปลว่า ชื่อเสียง

เกียรติชัย อ่านว่า เกียด-ไช แปลว่า ชัยชนะที่มีชื่อเสียง

เกียรติภูมิ อ่านว่า เกียด-พูม แปลว่า เกียรติเพราะความนิยม

โกมล อ่านว่า โก-มน แปลว่า ดอกบัว

โกมินทร์ อ่านว่า โก-มิน แปลว่า ยอดพลอยสีแดง

โกมุท อ่านว่า โก-มุด แปลว่า บัวแดง

โกเมน อ่านว่า โก-เมน แปลว่า พลอยสีแดงเข้ม

ไกรเดช อ่านว่า ไกร-เดด แปลว่า ผู้มีอำนาจมาก

ไกรเทพ อ่านว่า ไกร-เทบ แปลว่า เทพผู้ยิ่งใหญ่

ไกรวิชญ์ อ่านว่า ไกร-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า

ไกรวิน อ่านว่า ไกร-วิน แปลว่า ดอกบัว

ไกรวี อ่านว่า ไกร-ระ-วี แปลว่า ดอกบัว

ไกรวุฒิ อ่านว่า ไกร-วุด แปลว่า ผู้มีความเจริญมาก

ขจร อ่านว่า ขะ-จอน แปลว่า ฟุ้งไป

ขจรเดช อ่านว่า ขะ-จอน-เดช แปลว่า มีอำนาจแผ่นไปทั่ว

ขจรฤทธิ์ อ่านว่า ขะ-จอน-ริด แปลว่า มีอำนาจแผ่นไปทั่ว

ขจรลาภ อ่านว่า ขะ-จอน-ลาบ แปลว่า รุ่งเรืองไปด้วยโชค

ขจิต อ่านว่า ขะ-จิด แปลว่า ประดับตกแต่งแล้ว

ขรรค์ชัย อ่านว่า ขัน-ไช แปลว่า ชนะด้วยขรรค์

ขวัญชัย อ่านว่า ขวัน-ไช แปลว่า ชนะด้วยความดี

เขม อ่านว่า เขม แปลว่า ความเกษม

เขมทัต อ่านว่า เข-มะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ความเกษม

เขมทิน อ่านว่า เข-มะ-ทิน แปลว่า ผู้ให้ความเกษม

เขมนันท์ อ่านว่า เข-มะ-นัน แปลว่า ยินดีในความปลอดภัย

เขมรุจิ อ่านว่า เข-มะ-รุ-จิ แปลว่า ชอบความปลอดภัย

เขมินท์ อ่านว่า เข-มิน แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย

เขมินทร์ อ่านว่า เข-มิน แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่

คชรัตน์ อ่านว่า คด-ชะ-รัด แปลว่า ช้างแก้ว

คเชนทร์ อ่านว่า คะ-เชน แปลว่า พญาช้าง

คฑาวุธ อ่านว่า คะ-ทา-วุด แปลว่า กระบอง

คณนาถ อ่านว่า คะ-นะ-นาด แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย นามหนึ่งของพระคเณศ

คณภรณ์ อ่านว่า คะ-นะ-พอน แปลว่า บำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ

คณาธิป อ่านว่า คะ-นา-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า

คณิต อ่านว่า คะ-นิด แปลว่า วิชาคำนวณ

คณิน อ่านว่า คะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

คณินทร์ อ่านว่า คะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

คณุฒน์ อ่านว่า คะ-นุด แปลว่า ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย

คณุตม์ อ่านว่า คะ-นุด แปลว่า ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย

คทา อ่านว่า คะ-ทา แปลว่า ตะบอง

คทาวุธ อ่านว่า คะ-ทา-วุด แปลว่า มีกระบองเป็นอาวุธ

คมกริช อ่านว่า คม-กริด แปลว่า คมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง

คมกฤช อ่านว่า คม-กริด แปลว่า คมของกริช

คมแก้ว อ่านว่า คม-แก้ว แปลว่า ความเฉียบแหลมอันสูงค่า

คมคาย อ่านว่า คม-คาย แปลว่า ฉลาด

คมชาญ อ่านว่า คม-ชาน แปลว่า ฉลาดเฉียบแหลม

คมธรรม อ่านว่า คม-ทำ แปลว่า ธรรมะที่เฉียบแหลม

คมน์ อ่านว่า คม แปลว่า ไป ดำเนินไป

คมิก อ่านว่า คะ-มิก แปลว่า ผู้เตรียมจะก้าวไป

ครรชิต อ่านว่า คัน-ชิด แปลว่า บันลือ

ครองเดช อ่านว่า ครอง-เดด แปลว่า ยึดอำนาจไว้ตลอดไป

ครองธรรม อ่านว่า ครอง-ทำ แปลว่า ดำเนินอยู่ในธรรม

ครองประทีป อ่านว่า ครอง-ประ-ทีบ แปลว่า แสงไฟที่ไม่มีวันดับ

ครองแผน อ่านว่า ครอง-แผน แปลว่า ยึดกุมข้อกำหนดแนวทางดำเนินการ

ครองภพ อ่านว่า ครอง-พบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ครองฤทธิ์ อ่านว่า ครอง-ริด แปลว่า รักษาอำนาจไว้

ครองลาภ อ่านว่า ครอง-ลาบ แปลว่า มีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ

ครองอาตม์ อ่านว่า ครอง-อาด แปลว่า ปกครองตนเอง

ครอบวิทย์ อ่านว่า ครอบ-วิด แปลว่า มีความรู้รอบทั้งมวล

คันธทรัพย์ อ่านว่า คัน-ทะ-ซับ แปลว่า เครื่องหอม

คันธารัตน์ อ่านว่า คัน-ทา-รัด แปลว่า กลิ่นแก้ว

คารม อ่านว่า คา-รม แปลว่า พูดแหลมคม

คำนวณ อ่านว่า คำ-นวน แปลว่า คิดหาผลโดยวิธิเลข

คำนวร อ่านว่า คำ-นวน แปลว่า ควร

คำรน อ่านว่า คำ-รน แปลว่า คำราม

คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน แปลว่า กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี

คีรี อ่านว่า คี-รี แปลว่า ภูเขา

คีรีทอง อ่านว่า คี-รี-ทอง แปลว่า ภูเขาทอง

คึกฤทธิ์ อ่านว่า คึก-ริด แปลว่า แรงอำนาจ

คุณภัทร อ่านว่า คุน-นะ-พัด แปลว่า เจริญด้วยความดี

คุณัชญ์ อ่านว่า คุ-นัด แปลว่า ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี

คุณัญญา อ่านว่า คุ-นัน-ยา แปลว่า ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี

คุณากร อ่านว่า คุ-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความดี

คุณานนต์ อ่านว่า คุ-นา-นน แปลว่า ผู้มีคุณความดี

คุณานนท์ อ่านว่า คุ-นา-นน แปลว่า มีคุณความดีมากมาย

จง อ่านว่า จง แปลว่า บอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่

จงกล อ่านว่า จง-กน แปลว่า บัว

จงสุข อ่านว่า จง-สุก แปลว่า ให้มีความสุข

จตุภัทร อ่านว่า จะ-ตุ-พัด แปลว่า เจริญด้วยธรรม 4 อย่าง

จตุภูมิ อ่านว่า จะ-ตุ-พูม แปลว่า สี่ภูมิคือ 1 กามาวจรภูมิ 2.รูปาวจรภูมิ 3.อรูปาวจรภูมิ 4.โลกุตรภูมิ

จตุรพร อ่านว่า จะ-ตุ-ระ-พอน แปลว่า พร 4 ประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ

จตุรภัทร อ่านว่า จะ-ตุ-ระ-พัด แปลว่า ความเจริญที่ชนปรารถนา 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ หรือ อายุ วิทยา ยศ พละ

จรณ์ อ่านว่า จอน แปลว่า ความประพฤติดี

จรณบูรณ์ อ่านว่า จะ-ระ-นะ-บูน แปลว่า ถึงพร้อมด้วยความประพฤติ

จรณะ อ่านว่า จะ-ระ-นะ แปลว่า ความประพฤติ

จรณินท์ อ่านว่า จะ-ระ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี

จรณินทร์ อ่านว่า จะ-ระ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี

จรัล อ่านว่า จะ-รัน แปลว่า เที่ยวป่า

จรัลรมย์ อ่านว่า จะ-รัน-รม แปลว่า เที่ยวป่าอย่างมีความสุข

จรายุทธ อ่านว่า จะ-รา-ยุด แปลว่า อาวุธของคนจร

จรินทร์ อ่านว่า จะ-ริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง

จรินทร อ่านว่า จะ-ริน-ทอน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง

จริม อ่านว่า จะ-ริม แปลว่า ภายหลัง เล็ก น้อง

จรุง อ่านว่า จะ-รุง แปลว่า ชักชวน

จรูญ อ่านว่า จะ-รูน แปลว่า รุ่งเรือง

จรูญพันธุ์ อ่านว่า จะ-รูน-พัน แปลว่า มีความผูกพันที่ดีงาม

จเร อ่านว่า จะ-เร แปลว่า ผู้เร่งรีบ

จอมเดช อ่านว่า จอม-เดด แปลว่า ผู้มีอำนาจสูงสุด

จักรกริช อ่านว่า จัก-กริด แปลว่า อาวุธของแว่นแคว้น

จักรกฤช อ่านว่า จัก-กริด แปลว่า อาวุธของแว่นแคว้น

จักรกฤษณ์ อ่านว่า จัก-กริด แปลว่า พระนารายณ์ทรงจักร

จักรชัย อ่านว่า จัก-ไช แปลว่า จักแห่งชัยชนะ

จักรดุลย์ อ่านว่า จัก-กระ-ดุน แปลว่า คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ อย่างเสมอภาค

จักรธร อ่านว่า จัก-กระ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงจักรหรืออำนาจ

จักรพล อ่านว่า จัก-กระ-พน แปลว่า กำลังของแว่นแคว้น

จักรพันธ์ อ่านว่า จัก-กระ-พัน แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น

จักรภพ อ่านว่า จัก-กะ-พบ แปลว่า ประเทศที่รวมกลุ่มกัน

จักรภัทร อ่านว่า จัก-กระ-พัด แปลว่า ผู้เจริญและเป็นที่รักในแว่นแคว้น

จักรวุธ อ่านว่า จัก-กระ-วุด แปลว่า ผู้มีจักรเป็นอาวุธ

จักริน อ่านว่า จัก-กริน แปลว่า พระราชา พระนารายณ์

จักรินทร์ อ่านว่า จัก-กริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น

จัตุรงค์ อ่านว่า จัด-ตุ-รง แปลว่า องค์ 7

จันทร์ไชย อ่านว่า จัน-ไช แปลว่า ชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น

จันทรัช อ่านว่า จัน-ทะ-รัด แปลว่า ดาวพุธ

จันทรานนท์ อ่านว่า จัน-ทรา-นน แปลว่า มีหน้าผุดผ่อง

จาตุรนต์ อ่านว่า จา-ตุ-รน แปลว่า เจ้าแห่งโลก

จารุกิตติ์ อ่านว่า จา-รุ-กิด แปลว่า มีชื่อเสียงดีงาม

จารุเดช อ่านว่า จา-รุ-เดด แปลว่า มีเดชงดงาม

จารุพิชญ์ อ่านว่า จา-รุ-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้สง่างาม

จารุวัฒน์ อ่านว่า จา-รุ-วัด แปลว่า ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง

จารุวิทย์ อ่านว่า จา-รุ-วิด แปลว่า มีความรู้งาม งามด้วยความรู้

จำนง อ่านว่า จำ-นง แปลว่า ประสงค์

จำเนียม อ่านว่า จำ-เนียม แปลว่า รู้จักประมาณตัว

จำรูญ อ่านว่า จำ-รูน แปลว่า รุ่งเรือง

จำเริญ อ่านว่า จำ-เริน แปลว่า เติบโต

จิณณ์ อ่านว่า จิน แปลว่า ประพฤติดีแล้ว

จิณณทัต อ่านว่า จิน-นะ-ทัด แปลว่า ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน

จิณณธรรม อ่านว่า จิน-นะ-ทำ แปลว่า ประพฤติธรรม

จิณณวัตร อ่านว่า จิน-นะ-วัด แปลว่า ประพฤติตามระเบียบแบบแผน

จิณณะ อ่านว่า จิน-นะ แปลว่า ประพฤติแล้ว

จิณพรต อ่านว่า จิน-พะ-รด แปลว่า ประพฤติดี

จิต อ่านว่า จิด แปลว่า ใจ ซึ่งมีหน้าที่รู้ คิด และนึก

จิตติพัฒน์ อ่านว่า จิด-ติ-พัด แปลว่า เจริญด้วยความคิด ความฉลาด

จิตบุณย์ อ่านว่า จิ-ตะ-บุน แปลว่า มีความดีที่ซึ่งสั่งสมไว้แล้ว มีใจดีงาม

จิตร อ่านว่า จิด แปลว่า การวาดเขียน ระบายสี

จิตรกัณฐ์ อ่านว่า จิต-กัน แปลว่า นกพิราบ

จิตรคุปต์ อ่านว่า จิด-ตระ-คุบ แปลว่า ผู้มีความดีคุ้มครอง

จิตรดิลก อ่านว่า จิด-ดิ-หลก แปลว่า ยอดแห่งความงาม มีเครื่องหมายสวยงาม จิตรกรเด่น

จิตรเทพ อ่านว่า จิด-ตระ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้งดงาม

จิตรภณ อ่านว่า จิด-ตระ-พน แปลว่า ดูดดี พูดไพเราะ

จิตรภาณุ อ่านว่า จิด-พา-นุ แปลว่า มีรัศมีสวยงาม พระอาทิตย์

จิตรายุธ อ่านว่า จิด-ตรา-ยุด แปลว่า มีอาวุธต่างๆ

จิตริน อ่านว่า จิด-ริน แปลว่า นักวาด ศิลปิน

จิรกร อ่านว่า จิ-ระ-กอน แปลว่า กระทำตลอดกาลนาน

จิรกฤต อ่านว่า จิ-ระ-กิด แปลว่า ผู้สืบทอด

จิรชีพ อ่านว่า จิ-ระ-ชีบ แปลว่า มีชีวิตนาน อายุยืน

จิรโชติ อ่านว่า จิ-ระ-โชด แปลว่า ความรุ่งเรือง

จิรฐา อ่านว่า จิ-ระ-ถา แปลว่า ฐานะที่มั่นคง

จิรณัฐ อ่านว่า จิ-ระ-นัด แปลว่า ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน

จิรเดช อ่านว่า จิ-ระ-เดด แปลว่า หมอที่ยั่งยืน

จิรทีปต์ อ่านว่า จิ-ระ-ทีบ แปลว่า รุ่งเรืองตลอดกาลนาน

จิรนนท์ อ่านว่า จิ-ระ-นน แปลว่า ผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน

จิรนันท์ อ่านว่า จิ-ระ-นัน แปลว่า มีผู้ชื่นชมยินดี

จิรพนธ์ อ่านว่า จิ-ระ-พน แปลว่า เป็นที่รักที่ผูกพันนาน

จิรพัฒน์ อ่านว่า จิ-ระ-พัด แปลว่า ความเจริญรุ่งเรือง

จิรโพธิ อ่านว่า จิ-ระ-โพด แปลว่า มีความรู้ตลอดกาลนาน

จิรภัทร อ่านว่า จิ-ระ-พัด แปลว่า ผู้ดีงามตลอดกาลนาน

จิรเมธ อ่านว่า จิ-ระ-เมด แปลว่า มีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน

จิรยุทธ อ่านว่า จิ-ระ-ยุด แปลว่า การรบที่ยาวนาน

จิรวิน อ่านว่า จิ-ระ-วิน แปลว่า ผู้มีอายุยืนยาว

จิรเวช อ่านว่า จิ-ระ-เวด แปลว่า หมอที่ยั่งยืน

จิระเดช อ่านว่า จิ-ระ-เดด แปลว่า มีอำนาจตลอดกาล

จิระนันท์ อ่านว่า จิ-ระ-นัน แปลว่า ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน

จิระพันธ์ อ่านว่า จิ-ระ-พัน แปลว่า เป็นที่รักเป็นที่ผูกพันนาน

จิรัฎฐ์ อ่านว่า จิ-รัด แปลว่า ดำรงมั่น อยู่นาน

จิรันดน์ อ่านว่า จิ-รัน แปลว่า ใหม่ อยู่นาน

จิรายุ อ่านว่า จิ-รา-ยุ แปลว่า มีอายุยืน

จิรายุทธ อ่านว่า จิ-รา-ยุด แปลว่า รบนาน

จีรณะ อ่านว่า จี-ระ-นะ แปลว่า ประพฤติแล้ว

จีรนันท์ อ่านว่า จี-ระ-นัน แปลว่า ผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน

จีรยุทธ อ่านว่า จี-ระ-ยุด แปลว่า รบที่ยาวนาน

จุฑาธช อ่านว่า จุ-ทา-ทด แปลว่า ยอดธง

จุฑาวุธ อ่านว่า จุ-ทา-วุด แปลว่า มีจุกเป็นอาวุธ

จุมพล อ่านว่า จุม-พน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

จุลปรีชา อ่านว่า จุน-ละ-ปรี-ชา แปลว่า ความกำหนดรู้ในสิ่งที่เล็ก

จุลินทร์ อ่านว่า จุ-ลิน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก

เจตดิลก อ่านว่า เจด-ด-หลก แปลว่า มีความคิดเป็นเลิศ

เจตน์ อ่านว่า เจด แปลว่า ความคิด ความตั้งใจ

เจตนิพัทธ์ อ่านว่า เจด-นิ-พัด แปลว่า มีความคิดมั่นคง

เจตพล อ่านว่า เจด-พน แปลว่า มีกำลังใจเป็นที่ตั้ง

เจนจบ อ่านว่า เจน-จบ แปลว่า ชำนาญ รอบรู้

เจนธรรม อ่านว่า เจน-ทัม แปลว่า ผู้จัดเจนหรือผู้เชี่ยวชาญในธรรม

เจริญวิทย์ อ่านว่า จะ-เริน-วิด แปลว่า เจริญด้วยความรู้

เจียมพจน์ อ่านว่า เจียม-พด แปลว่า รู้จักประมาณคำพูด

ฉัตรจักร อ่านว่า ฉัด-ตระ-จัก แปลว่า ปูมโหราศาสตร์

ฉัตรบรรณ อ่านว่า ฉัด-ตะ-บัน แปลว่า ต้นตีนเป็ด

ฉันทกร อ่านว่า ฉัน-ทะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความพอใจ

ฉันท์ชนก อ่านว่า ฉัน-ชะ-นก แปลว่า ผู้ให้เกิดความพอใจ

ฉันท์ทัต อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ให้ความพอใจ

ฉันทพล อ่านว่า ฉัน-ทะ-พน แปลว่า มีพลังคือความพอใจ

ฉันทพัฒน์ อ่านว่า ฉัน-ทะ-พัด แปลว่า เจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ

ฉันทัช อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ

ฉินนรณ อ่านว่า ฉิน-นะ-รน แปลว่า ตัดการรบได้ ไม่ต้องรบคือมีชัยชนะ

ชญานนท์ อ่านว่า ชะ-ยา-นน แปลว่า ยินดีในความรู้

ชญานิน อ่านว่า ชะ-ยา-นิน แปลว่า นักปราชญ์

ชฎาธร อ่านว่า ชะ-ดา-ทอน แปลว่า พระศิวะ

ชฎายุ อ่านว่า ชะ-ดา-ยุ แปลว่า ลูกแห่งครุฑ

ชนกชนม์ อ่านว่า ชะ-นก-ชน แปลว่า เกิดจากบิดา

ชนกนันท์ อ่านว่า ชะ-นก-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีของบิดา

ชนกันต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กัน แปลว่า เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

ชนจันทร์ อ่านว่า ชะ-นะ-จัน แปลว่า ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน เด่นกว่าคนอื่น

ชนเทพ อ่านว่า ชน-เทบ แปลว่า พระราชา

ชนน อ่านว่า ชะ-นน แปลว่า การเกิด เชื้อสาย

ชนนน อ่านว่า ชะ-นะ-นน แปลว่า การสืบเชื้อสาย

ชนมภูมิ อ่านว่า ชน-มะ-พูม แปลว่า บ้านเกิด ภูมิลำเนา

ชนวีร์ อ่านว่า ชะ-นะ-วี แปลว่า ชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย

ชนะวรรณ อ่านว่า ชะ-นะ-วัน แปลว่า ผิวพรรณแห่งคน คนผู้มีผิวพรรณสวย

ชนัญญู อ่านว่า ชะ-นัน-ยู แปลว่า ผู้รู้จักคน

ชนัดพล อ่านว่า ชะ-นัด-พน แปลว่า เป็นกำลังของหมู่ชน

ชนัต อ่านว่า ชะ-นัด แปลว่า ฝูงชน ประชากร

ชนัตร อ่านว่า ชะ-นัด แปลว่า ร่ม ร่มกันแดด

ชนันธร อ่านว่า ชะ-นัน-ทอน แปลว่า ค้ำจุนคน

ชนาธิป อ่านว่า ชะ-นา-ทิบ แปลว่า ที่พึ่งแห่งตน คือพระราชา

ชนานันท์ อ่านว่า ชะ-นา-นัน แปลว่า ยินดีในหมู่คน

ชนิตพล อ่านว่า ชะ-นิด-ตะ-พน แปลว่า ให้เกิดพลัง

ชนิตร์นันท์ อ่านว่า ชะ-นิด-นัน แปลว่า แหล่งกำเนิดความยินดี

ชนิตว์ อ่านว่า ชะ-นิด แปลว่า ผู้ให้กำเนิด

ชนินทร์ อ่านว่า ชะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่ในหมู่ชน

ชนุดม อ่านว่า ชะ-นุ-ดม แปลว่า คนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ

ชนุดร อ่านว่า ชะ-นุ-ดอน แปลว่า คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น

ชนุตต์ อ่านว่า ชะ-นุด แปลว่า คนที่สูงสุด

ชนุตม์ อ่านว่า ชะ-นุด แปลว่า คนที่สูงสุด

ชนุตร์ อ่านว่า ชะ-นุด แปลว่า คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น

ชโนดม อ่านว่า ชะ-โน-ดม แปลว่า คนที่สูงสุด

ชโนทัย อ่านว่า ชะ-โน-ไท แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง

ชมชาญ อ่านว่า ชม-ชาน แปลว่า รื่นเริง

ชมพูนิกข์ อ่านว่า ชม-พู-นิก แปลว่า แท่งทอง

ชมพูเนกข์ อ่านว่า ชม-พู-เนก แปลว่า แท่งทอง

ชยณัฐ อ่านว่า ชะ-ยะ-นัด แปลว่า ชัยชนะของนักปราชญ์

ชยทัต อ่านว่า ชะ-ยะ-ทัด แปลว่า ให้ชัยชนะ

ชยธร อ่านว่า ชะ-ยะ-ทอน แปลว่า ทรงชัย

ชยพล อ่านว่า ชะ-ยะ-พน แปลว่า มีพลังคือชัยชนะ

ชยพัทธ์ อ่านว่า ชะ-ยะ-พัด แปลว่า เกี่ยวเนื่องกับความชนะ

ชยรพ อ่านว่า ชะ-ยะ-รบ แปลว่า เสียงร้อยด้วยชัยชนะ เสียงแห่งชัยชนะ

ชยังกูร อ่านว่า ชะ-ยัง-กูน แปลว่า หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ

ชยันต์ อ่านว่า ชะ-ยัน แปลว่า ผู้ชนะ

ชยากร อ่านว่า ชะ-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งชัยชนะ

ชยางกูร อ่านว่า ชะ-ยาง-กูน แปลว่า หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ

ชยานันต์ อ่านว่า ชะ-ยา-นัน แปลว่า มีชัยชนะหาที่สุดมิได้

ชยานันท์ อ่านว่า ชะ-ยา-นัน แปลว่า ยินดีในชัยชนะ

ชยาวุธ อ่านว่า ชะ-ยา-วุด แปลว่า มีชัยชนะเป็นอาวุธ

ชยิน อ่านว่า ชะ-ยิน แปลว่า ชัยชนะ

ชยุต อ่านว่า ชะ-ยุด แปลว่า รุ่งเรือง

ชยุตม์ อ่านว่า ชะ-ยุด แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐสุด

ชโยดม อ่านว่า ชะ-โย-ดม แปลว่า มีชัยอันอุดม

ชลชาติ อ่านว่า ชน-ละ-ชาด แปลว่า น้ำ

ชลธร อ่านว่า ชน-ละ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล

ชลธี อ่านว่า ชน-ละ-ที แปลว่า ทะเล

ชลัช อ่านว่า ชะ-ลัด แปลว่า เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว

ชลันธร อ่านว่า ชะ-ลัน-ทอน แปลว่า ทะเลหรือมหาสมุทร

ชลัมพล อ่านว่า ชะ-ลัม-พน แปลว่า ลำธาร

ชลาคม อ่านว่า ชะ-ลา-คม แปลว่า ฝน

ชลิต อ่านว่า ชะ-ลิด แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว

ชวกร อ่านว่า ชะ-วะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์

ชวนันท์ อ่านว่า ชะ-วะ-นัน แปลว่า ยินดีในเชาว์ปัญญา

ชวนากร อ่านว่า ชะ-วะ-นา-กอน แปลว่า ผู้มีความปราดเปรื่อง

ชวรัตน์ อ่านว่า ชะ-วะ-รัด แปลว่า มีไหวพริ่บที่ดีเลิศ

ชวโรจน์ อ่านว่า ชะ-วะ-โรด แปลว่า รุ่งเรองด้วยเชาวน์ปัญญา

ชวลิต อ่านว่า ชะ-วะ-ลิด แปลว่า รุ่งเรือง รุ่งโรจน์

ชวัล อ่านว่า ชะ-วัน แปลว่า ส่องแสง รุ่งเรือง

ชวัลกร อ่านว่า ชะ-วัน-กอน แปลว่า ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์

ชวัลวิทย์ อ่านว่า ชะ-วัน-วิด แปลว่า มีความรู้รุ่งเรือง

ชวิน อ่านว่า ชะ-วิน แปลว่า มีความไว มีเชาวน์ปัญญา ผู้ปราดเปรื่อง

ชวินทร์ อ่านว่า ชะ-วิน แปลว่า มีเชาวน์เป็นใหญ่

ชวินบุตร อ่านว่า ชะ-วิน-บุด แปลว่า ลูกชายผู้มีเชาวน์ปัญญา

ชโวทัย อ่านว่า ชะ-โว-ไท แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา

ชัชชัย อ่านว่า ชัด-ไช แปลว่า ชัยชนะของนักรบ

ชัชนันท์ อ่านว่า ชัด-ชะ-นัน แปลว่า ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข

ชัชพร อ่านว่า ชัด-ชะ-พอน แปลว่า นักรบผู้ประเสริฐ

ชัชพล อ่านว่า ชัด-ชะ-พน แปลว่า กำลังแห่งนักรบ

ชัชพิมุข อ่านว่า ชัด-พิ-มุก แปลว่า นักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ

ชัชรินทร์ อ่านว่า ชัด-ชะ-ริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

ชัชฤทธิ์ อ่านว่า ชัด-ชะ-ริด แปลว่า ฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ

ชัชลี อ่านว่า ชัด-ชะ-ลี แปลว่า นักรบ

ชัชวาลย์ อ่านว่า ชัด-ชะ-วาน แปลว่า รุ่งเรือง

ชัพวิชญ์ อ่านว่า ชับ-พะ-วิด แปลว่า มีความรู้ฉับไว

ชัยณรงค์ อ่านว่า ไช-นะ-รง แปลว่า นักรบผู้มีชัยชนะ

ชัยธวัช อ่านว่า ไช-ทะ-วัด แปลว่า ผู้นำแห่งชัยชนะ

ชัยนันท์ อ่านว่า ไช-ยะ-นัน แปลว่า ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข

ชัยพร อ่านว่า ไช-ยะ-พอน แปลว่า ชัยชนะที่ดีงาม

ชัยภักดิ์ อ่านว่า ไช-ยะ-พัก แปลว่า มีความเลื่อมใสด้วยชัยชนะ

ชัยมงคล อ่านว่า ไช-ยะ-มง-คน แปลว่า มงคลของผู้ชนะ

ชัยโรจน์ อ่านว่า ไช-ยะ-โรด แปลว่า ความรุ่งเรืองของผู้ชนะ

ชัยวิชญ์ อ่านว่า ไช-ยะ-วิด แปลว่า ชัยชนะของนักปราชญ์

ชัยวุฒิ อ่านว่า ไช-ยะ-วุด แปลว่า เจริญด้วยชัยชนะ

ชาคร อ่านว่า ชา-คอน แปลว่า ผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม

ชาคริต อ่านว่า ชา-คริด แปลว่า ผู้มีความเพียร

ชาครีย์ อ่านว่า ชา-คะ-รี แปลว่า ความเพียร

ชาญชัย อ่านว่า ชาน-ชัย แปลว่า ผู้มีชัยนะที่ชำนาญ

ชาญณรงค์ อ่านว่า ชาน-นะ-รง แปลว่า นักรบผู้ชำนาญ

ชาตพล อ่านว่า ชา-ตะ-พน แปลว่า ผู้กำลังแข็ง

ชาตวิทย์ อ่านว่า ชา-ตะ-วิด แปลว่า เกิดความรู้

ชาตเวท อ่านว่า ชา-ตะ-เวท แปลว่า เปลวไฟ

ชาติอาชาไนย อ่านว่า ชาด-อา-ชา-ไน แปลว่า ผู้มีคุณธรรมและเก่งกล้าสามารถ

ชานน อ่านว่า ชา-นน แปลว่า รู้ ความรู้

ชานนท์ อ่านว่า ชา-นน แปลว่า เพลิดเพลินยินดีในความรู้

ชิณณวรรธน์ อ่านว่า ชิน-นะ-วัด แปลว่า อยู่กับความเจริญ

ชิตวร อ่านว่า ชิ-ตะ-วอน แปลว่า มีชัยอันประเสริฐ

ชิติพัทธ์ อ่านว่า ชิ-ติ-พัด แปลว่า เกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง

ชินกฤต อ่านว่า ชิ-นะ-กริด แปลว่า สร้างชัยชนะ มีชัยชนะ

ชินดนัย อ่านว่า ชิน-ดะ-ไน แปลว่า บุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ พุทธบุตร

ชินธรรม อ่านว่า ชิน-นะ-ทำ แปลว่า คำสอนของพระมหาวีระ

ชินบุตร อ่านว่า ชิน-นะ-บุด แปลว่า บุตรแห่งพระพุทธเจ้า

ชินาธิป อ่านว่า ชิ-นา-ทิบ แปลว่า ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่

ชีวันธร อ่านว่า ชี-วัน-ทอน แปลว่า มีชีวิต ทรงไว้ซึ่งชีวิต

ชีวานนท์ อ่านว่า ชี-วา-นน แปลว่า ผู้มีชีวิตเป็นสุข

ชุติเดช อ่านว่า ชุ-ต-เดด แปลว่า มีเดชอันรุ่งเรือง

ชุติเทพ อ่านว่า ชุ-ติ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้รุ่งเรือง

ชุติพนธ์ อ่านว่า ชุ-ติ-พน แปลว่า เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง

ชุติวัต อ่านว่า ชุ-ติ-วัด แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง

โชติภณ อ่านว่า โช-ติ-พน แปลว่า รุ่งโรจน์ด้วยการพูด

ไชยภพ อ่านว่า ไช-ยะ-พบ แปลว่า ผู้มีพบอันประเสริฐ

ไชยวัฒน์ อ่านว่า ไช-ยะ-วัด แปลว่า มีความเจริญอันประเสริฐ

ญาณกร อ่านว่า ยา-นะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความรู้

ญาณธร อ่านว่า ยา-นะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความรู้

ญาณพัฒน์ อ่านว่า ยา-นะ-พัด แปลว่า เจริญด้วยความรู้

ญาณภัทร อ่านว่า ยา-นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยความรู้

ญาณโรจน์ อ่านว่า ยา-นะ-โรด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความรู้

ญาณวรุตม์ อ่านว่า ยา-นะ-วะ-รุด แปลว่า มีความรู้ประเสริฐสุด

ญาณวุฒิ อ่านว่า ยา-นะ-วุด แปลว่า เจริญด้วยความรู้

ญาณัช อ่านว่า ยา-นัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความรู้

ญาณัท อ่านว่า ยา-นัด แปลว่า ผู้ให้ความรู้

ญาณันธร อ่านว่า ยา-นัน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้

ญาณากร อ่านว่า ยา-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความรัก

ญาณาธร อ่านว่า ยา-นา-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความรู้

ญาณาธิป อ่านว่า ยา-นา-ทิบ แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรู้

ญาโณทัย อ่านว่า ยา-โน-ไท แปลว่า รุ่งอุทัยแห่งความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้

ญานภัทร อ่านว่า ยา-นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยความรู้

ญานุจจัย อ่านว่า ยา-นุด-ไจ แปลว่า สะสมความรู้ มีความรู้มาก

ฐปนนท์ อ่านว่า ถะ-ปะ-นน แปลว่า มีความพอใจที่ตั้งมั่น

ฐากูร อ่านว่า ถา-กูน แปลว่า ที่เคารพ

ฐานพัฒน์ อ่านว่า ถา-นะ-พัด แปลว่า มีฐานะเจริญ

ฐานยิน อ่านว่า ถา-ยิน แปลว่า ผู้ดำรงอยู่นาน

ฐานันดร อ่านว่า ถา-นัน-ดอน แปลว่า ตำแหน่ง

ฐานุตม์ อ่านว่า ถา-นุด แปลว่า มีตำแหน่งสูงสุด

ฐาปกรณ์ อ่านว่า ถา-ปะ-กอน แปลว่า ตำรา

ฐิตวัฒน์ อ่านว่า ถิ-ตา-วัด แปลว่า มีความเจริญที่ตั้งมั่นแล้ว

ฐิติ อ่านว่า ถิ-ติ แปลว่า การดำรงอยู่

ฐิตินันท์ อ่านว่า ถิ-ติ-นัน แปลว่า มีความชื่นชมยินดีในชีวิต

ฐิติภัทร อ่านว่า ถิ-ติ-พัด แปลว่า ความเจริญที่ถาวร

ฐิติวัฒน์ อ่านว่า ถิ-ติ-วัด แปลว่า เจริญและมีความมั่นคง

ฐิติวุฒิ อ่านว่า ถิ-ติ-วุด แปลว่า มีความเจริญมั่นคงตลอดไป

ฐีรวัฒน์ อ่านว่า ถี-ระ-วัด แปลว่า มีความเจริญตลอดไป

ณฏฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-ทะ-พน แปลว่า กำลังของนักปรายชญ์

ณฐพร อ่านว่า นะ-ถะ-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ณพิชญ์ อ่านว่า นะ-พิด แปลว่า นักปราชญ์

ณภัทร อ่านว่า นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยความรู้

ณรงค์ อ่านว่า นะ-รง แปลว่า การรบ

ณรงค์กร อ่านว่า นะ-รง-กอน แปลว่า ผู้ทำการรบ

ณรงค์ชัย อ่านว่า นะ-รง-ไช แปลว่า ชัยชนะในการรบ

ณรงค์ฤทธิ์ อ่านว่า นะ-รง-ริด แปลว่า มีฤทธิ์ในการรบ

ณรงค์วิทย์ อ่านว่า นะ-รง-วิด แปลว่า มีความรู้ในการรบ

ณัช อ่านว่า นัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้

ณัชพล อ่านว่า นัด-ชะ-พน แปลว่า มีพลังของนักปราชญ์

ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์

ณัฏฐกิตติ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กิด แปลว่า เกียรติของนักปราชญ์

ณัฏฐชัย อ่านว่า นัด-ถะ-ไช แปลว่า ความชนะของนักปราชญ์

ณัฏฐนันท์ อ่านว่า นัด-ถะ-นัน แปลว่า เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์

ณัฏฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-พน แปลว่า พลังของนักปราชญ์

ณัฏฐวี อ่านว่า นัด-ถะ-วี แปลว่า ผู้มีความฉลาด

ณัฏฐากร อ่านว่า นัด-ถา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งปัญญา

ณัฐ อ่านว่า นัด แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์

ณัฐกมล อ่านว่า นัด-กะ-มน แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว

ณัฐกรณ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กอน แปลว่า นักปราชญ์

ณัฐกฤต อ่านว่า นัด-ถะ-กริด แปลว่า สร้างให้เป็นนักปราชญ์

ณัฐชนน อ่านว่า นัด-ชะ-นน แปลว่า เกิดมาเป็นนักปราชญ์

ณัฐดนัย อ่านว่า นัด-ดะ-ไน แปลว่า บุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด

ณัฐธัญ อ่านว่า นัด-ทัน แปลว่า ปราชญ์ผู้โชคดี

ณัฐนนท์ อ่านว่า นัด-ถะ-นน แปลว่า เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์

ณัฐนันท์ อ่านว่า นัด-ถะ-นัน แปลว่า เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์

ณัฐนัย อ่านว่า นัด-ถะ-ไน แปลว่า อุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์

ณัฐปคัลภ์ อ่านว่า นัด-ปะ-คัน แปลว่า ปราชญ์ผู้องอาจ

ณัฐปธาน อ่านว่า นัด-ปะ-ทาน แปลว่า นักปราชญ์

ณัฐปพน อ่านว่า นัด-ปะ-พน แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์

ณัฐพนธ์ อ่านว่า นัด-ถะ-พน แปลว่า ผูกพันกับนักปราชญ์

ณัฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-พน แปลว่า พลังแห่งนักปราชญ์

ณัฐพัชร์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัด แปลว่า มีความรู้ดุจเพชร

ณัฐพัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ณัฐพันธ์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัน แปลว่า ตระกูลของนักปราชญ์

ณัฐภัทร อ่านว่า นัด-ถะ-พัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม

ณัฐภูมิ อ่านว่า นัด-ถะ-พูม แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความสง่า

ณัฐภูมินทร์ อ่านว่า นัด-ถะ-พู-มิน แปลว่า เทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน

ณัฐรณ อ่านว่า นัด-ถะ-รน แปลว่า การรบของนักปราชญ์

ณัฐรัช อ่านว่า นัด-ถะ-รัด แปลว่า สมบัติของนักปราชญ์

ณัฐรัชต์ อ่านว่า นัด-ถะ-รัด แปลว่า มีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ

ณัฐรัตน์ อ่านว่า นัด-ถะ-รัด แปลว่า ผู้มีความรู้อันประเสริฐ

ณัฐวร อ่านว่า นัด-ถะ-วอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ณัฐวรรธน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ

ณัฐวัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด แปลว่า ความเจริญของนักปราชญ์

ณัฐวัตร อ่านว่า นัด-ถะ-วัด แปลว่า ความประพฤติของนักปราชญ์

ณัฐวิโรจน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วิ-โรด แปลว่า นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง

ณัฐวุฒิ อ่านว่า นัด-ถะ-วุด แปลว่า ผู้เจริญด้วยความรู้

ณัท อ่านว่า นัด แปลว่า ให้ซึ่งความรู้

ดนุเดช อ่านว่า ดะ-นุ-เดด แปลว่า มีเดชเป็นของตน

ดนุนันท์ อ่านว่า ดะ-นุ-นัน แปลว่า มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง

ดรณ์ อ่านว่า ดอน แปลว่า การข้ามพ้นทุกข์

ดรัณ อ่านว่า ดะ-รัน แปลว่า การข้าม เรือหรือแพ

ดรัณภพ อ่านว่า ดะ-รัน-พบ แปลว่า ข้ามความทุกข์ในโลกได้

ดลยุทธ์ อ่านว่า ดน-ละ-ยุด แปลว่า การยุทธแห่งมือคือการตบมือ

ดลฤทธิ์ อ่านว่า ดน-ริด แปลว่า บันดาลให้เกิดฤทธิ์

ดิตถ์ อ่านว่า ดิด แปลว่า ท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ

ดิลกธรรม อ่านว่า ดิ-หลก-ทำ แปลว่า มีคุณธรรมเป็นยอด

เดชทัต อ่านว่า เด-ชะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก

เดชาธร อ่านว่า เด-ชา-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเดช

เด่นภูมิ อ่านว่า เด่น-พูม แปลว่า มีภูมิดีเด่น

ตนุภัทร อ่านว่า ตะ-นุ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยตนเอง

ตรัณ อ่านว่า ตะ-รัน แปลว่า การข้ามพ้น สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น

ตรัย อ่านว่า ไตร แปลว่า สาม

ตรัยคุณ อ่านว่า ไตร-คุณ แปลว่า มีคุณสามประการ

ตรัยรัตน์ อ่านว่า ตรัย-รัด แปลว่า แก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ตรินัยน์ อ่านว่า ตริ-ไน แปลว่า มีสามตา

ตรีภพ อ่านว่า ตรี-พบ แปลว่า ผู้ครองภพทั้งสามคือ สวรรค์ มนุษย์ บาดาล

ตฤณ อ่านว่า ตริน แปลว่า หญ้า

ตั้งปณิธาน อ่านว่า ตั้ง-ปะ-นิ-ทาน แปลว่า ตั้งใจทำสิ่งที่ดี

ตาณ อ่านว่า ตาน แปลว่า ที่พึ่ง ป้องกันภัย

ติณณ์ อ่านว่า ติน แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว

ติณณภพ อ่านว่า ติน-นะ-พบ แปลว่า ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม

ตีรณ อ่านว่า ตี-รน แปลว่า ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง

ตุลธร อ่านว่า ตุน-ละ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง

เตชธรรม อ่านว่า เต-ชะ-ทำ แปลว่า มีความดีเป็นเดช มีเดชคือความดี

เตชน์ อ่านว่า เตด แปลว่า ว่องไว ฉลาด ลูกศร

เตชภณ อ่านว่า เต-ชะ-พน แปลว่า พูดมีเดช พูดอย่างอาจหาญ

เตชิต อ่านว่า เต-ชิด แปลว่า คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม

เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่

เตโชดม อ่านว่า เต-โช-ดม แปลว่า มีเดชสูงสุด

เตวิช อ่านว่า เต-วิด แปลว่า มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ

โตณณาการ อ่านว่า โต-นะ-นา-การ แปลว่า อาการปลื้มปิติยินดี

โตยธร อ่านว่า โต-ยะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งน้ำ อุ้มน้ำ หมายถึงเมฆหรือทะเล

ไตรภพ อ่านว่า ไตร-พบ แปลว่า สามโลก

ถนิต อ่านว่า ถะ-นิด แปลว่า เสียงฟ้าคำรณ

ถิร อ่านว่า ถิ-ระ แปลว่า มั่นคง

ถิรคุณ อ่านว่า ถิ-ระ-คุณ แปลว่า มัคุณธรรมมั่นคง

ถิรเจตน์ อ่านว่า ถิ-ระ-เจต แปลว่า มีเจตนามั่นคง

ถิรนัย อ่านว่า ถิ-ระ-ไน แปลว่า มีนโยบายมั่นคง

ถิรพุทธิ์ อ่านว่า ถิ-ระ-พุด แปลว่า มีความรู้มั่นคง

ถิรมน อ่านว่า ถิ-ระ-มน แปลว่า มีใจมั่นคง

ถิรวิทย์ อ่านว่า ถิ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้มั่นคง

ทนุธรรม อ่านว่า ทะ-นุ-ทำ แปลว่า รักษาความดี

ทยากร อ่านว่า ทะ-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา

ทยุต อ่านว่า ทะ-ยุด แปลว่า สว่างไสว

ทรงกฤต อ่านว่า ทรง-กริด แปลว่า การสร้าง

ทรงภพ อ่านว่า ซง-พบ แปลว่า ทรงไว้ซึ่งโลก อุ้มโลก ทรงความเจริญ

ทรงรัฐ อ่านว่า ทรง-รัด แปลว่า ครองเมือง

ทรงวุฒิ อ่านว่า ซง-วุด แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความเจริญ

ทวิภาค อ่านว่า ทะ-วิ-พาก แปลว่า สองส่วน

ทวีเดช อ่านว่า ทะ-วี-เดช แปลว่า ผู้มีอำนาจมากขึ้น

ทวีรัชต์ อ่านว่า ทะ-วี-รัด แปลว่า สมบัติมาก

ทวีรัฐ อ่านว่า ทะ-วี-รัด แปลว่า สองเมือง สองแคว้น

ทัณฑธร อ่านว่า ทัน-ทะ-ทอน แปลว่า ผู้พิพากษา

ทัตเทพ อ่านว่า ทัด-เทบ แปลว่า เทพประทาน

ทัตธน อ่านว่า ทัด-ทน แปลว่า ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้

ทัตพล อ่านว่า ทัด-พน แปลว่า มีพลัง

ทัพพ์ อ่านว่า ทับ แปลว่า ทรัพย์สมบัติ

ทิฆัมพร อ่านว่า ทิ-คำ-พอน แปลว่า ท้องฟ้า

ทิฐิพล อ่านว่า ทิ-ติ-พน แปลว่า ทหารที่มีความทนง

ทินกฤต อ่านว่า ทิน-นะ-กริด แปลว่า ทำกลางวัน พระอาทิตย์

ทินภัทร อ่านว่า ทิน-นะ-พัด แปลว่า วันที่เป็นสิริมงคล

ทิวัตถ์ อ่านว่า ทิ-วัด แปลว่า มีความสำเร็จเป็นเลิศ

ทีปกร อ่านว่า ที-ปะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง

ทีปต์ อ่านว่า ทีบ แปลว่า รุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล

เทพทัต อ่านว่า เทพ-พะ-ทัด แปลว่า ผู้ที่เทวดาประทานมา

ธงชัย อ่านว่า ทง-ไช แปลว่า ธงแห่งชัยชนะ

ธชรัฐ อ่านว่า ทะ-ชะ-รัด แปลว่า เครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ

ธนกร อ่านว่า ทะ-นะ-กอน แปลว่า สร้างทรัพย์สิน

ธนกฤต อ่านว่า ทะ-นะ-กริด แปลว่า การสร้างทรัพย์สมบัติ

ธนกฤติ อ่านว่า ทะ-นะ-กริด แปลว่า สร้างทรัพย์ ทำเงิน

ธนชัย อ่านว่า ทะ-นะ-ไช แปลว่า ชนะด้วยทรัพย์

ธนชาติ อ่านว่า ทะ-นะ-ชาด แปลว่า ตระกูลเศรษฐี

ธนชิต อ่านว่า ทะ-นะ-ชิด แปลว่า ชนะด้วยทรัพย์

ธนโชติ อ่านว่า ทะ-นะ-โชด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก

ธนดล อ่านว่า ทะ-นะ-ดน แปลว่า บันดาลทรัพย์

ธนเดช อ่านว่า ทะ-นะ-เดด แปลว่า มีทรัพย์เป็นอำนาจ

ธนทรัพย์ อ่านว่า ทะ-นะ-ซับ แปลว่า ทรัพย์สมบัติ

ธนทัต อ่านว่า ทะ-นะ-ทัด แปลว่า มีทรัพย์

ธนธรณ์ อ่านว่า ทะ-นะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งทรัพย์ มั่งมี

ธนนันท์ อ่านว่า ทะ-นะ-นัน แปลว่า ยินดีในทรัพย์

ธนบดี อ่านว่า ทะ-นะ-บอ-ดี แปลว่า เจ้าของทรัพย์สมบัติ

ธนบูรณ์ อ่านว่า ทะ-นะ-บูน แปลว่า เต็มไปด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก

ธนพนธ์ อ่านว่า ทะ-นะ-พน แปลว่า รวบรวมทรัพย์สิน

ธนพล อ่านว่า ทะ-นะ-พน แปลว่า มีกำลังเป็นทรัพย์

ธนภัทร อ่านว่า ทะ-นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยทรัพย์

ธนภูมิ อ่านว่า ทะ-นะ-พูม แปลว่า พื้นที่แห่งทรัพย์

ธนวรรธน์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า ความเจริญด้วยทรัพย์

ธนวัชร์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า มีเพชรเป็นสมบัติ

ธนวัฒน์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์

ธนวัต อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า มีทรัพย์

ธนวันต์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัน แปลว่า มีทรัพย์

ธนวิชญ์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิด แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์

ธนวิทย์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิด แปลว่า รู้เรื่องทรัพย์

ธนวินท์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิน แปลว่า ได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์

ธนวุฒิ อ่านว่า ทะ-นะ-วุด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์

ธนะดี อ่านว่า ทะ-นะ-ดี แปลว่า ทรัพย์ดี

ธนัช อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย

ธนัชชัย อ่านว่า ทะ-นัด-ไช แปลว่า ชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์

ธนัชชา อ่านว่า ทะ-นัด-ชา แปลว่า เกิดจากทรัพย์

ธนัชพร อ่านว่า ทะ-นัด-ชะ-พอน แปลว่า มีพรอันเกิดจรกทรัพย์

ธนัตถ์ อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์

ธนัท อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย

ธนัน อ่านว่า ทะ-นัน แปลว่า ผู้มีทรัพย์

ธนันชัย อ่านว่า ทะ-นัน-ไช แปลว่า ผู้มีทรัพย์และมีชัยชนะ

ธนากร อ่านว่า ทะ-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งทรัพย์

ธนาฒย์ อ่านว่า ทะ-นาด แปลว่า ผู้ร่ำรวย

ธนาดุล อ่านว่า ทะ-นา-ดุน แปลว่า มีทรัพย์นับไม่ได้ มีทรัพย์มาก

ธนาตย์ อ่านว่า ทะ-นาด แปลว่า ร่ำรวย

ธนาธิป อ่านว่า ทะ-นา-ทิบ แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์

ธนานพ อ่านว่า ทะ-นา-นบ แปลว่า มีทรัพย์ใหม่

ธนายุต อ่านว่า ทะ-นา-ยุด แปลว่า ขวนขวายในทรัพย์

ธนิก อ่านว่า ทะ-นิก แปลว่า มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย

ธนิต อ่านว่า ทะ-นิด แปลว่า หนัก

ธนิน อ่านว่า ทะ-นิน แปลว่า มีทรัพย์

ธรณ์ อ่านว่า ทอน แปลว่า ทรงไว้ ความทรงจำ แผ่นดิน

ธรณ์เทพ อ่านว่า ทอน-เทบ แปลว่า ผู้เป็นเทวดาบนแผ่นดิน

ธรณินทร์ อ่านว่า ทอ-ระ-นิน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ธรนันท์ อ่านว่า ทอ-ระ-นัน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข

ธรรมณัฐ อ่านว่า ทำ-มะ-นัด แปลว่า คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่

ธรรมธัช อ่านว่า ทำ-มะ-ทัด แปลว่า มีธรรมเป็นธง เด่นด้วยธรรม

ธรรมนาถ อ่านว่า ทำ-มะ-นาด แปลว่า มีธรรมเป็นที่พึ่ง

ธรรมนิตย์ อ่านว่า ทำ-มะ-นิด แปลว่า มีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้

ธรรมนูญ อ่านว่า ทำ-มะ-นูน แปลว่า กฎหมายที่จัดระเบียบองค์การ

ธรรมปพน อ่านว่า ทำ-ปะ-พน แปลว่า มีคุณธรรมบริสุทธิ์

ธรรมภณ อ่านว่า ทำ-พน แปลว่า ผู้กล่าวธรรม ผู้พูดสิ่งที่ดีงาม

ธรรมรัตน์ อ่านว่า ทำ-มะ-รัด แปลว่า คุณธรรมอันล้ำเลิศ

ธราเทพ อ่านว่า ทะ-รา-เทบ แปลว่า ผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน

ธราธรรม อ่านว่า ทะ-รา-ทำ แปลว่า แผ่นดินธรรม

ธราวุธ อ่านว่า ทะ-รา-วุด แปลว่า ทรงไว้ซึ่งอาวุธ

ธฤต อ่านว่า ทะ-ริด แปลว่า มั่นคง ตั้งมั่น

ธฤตญาณ อ่านว่า ทะ-ริด-ยาน แปลว่า ตั้งมั่นด้วยปัญญา

ธวัช อ่านว่า ทะ-วัด แปลว่า ธง

ธวัชชัย อ่านว่า ทะ-วัด-ไช แปลว่า ธงชัย

ธวัชตรี อ่านว่า ทะ-วัด-ตรี แปลว่า ธงสามสี

ธวัฒน์ อ่านว่า ทะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ

ธัชชัย อ่านว่า ทัด-ไช แปลว่า ธงชัย

ธัชธรรม์ อ่านว่า ทัด-ชะ-ทัน แปลว่า ธงของคุณความดี

ธัชธรรม อ่านว่า ทัด-ทำ แปลว่า ทัด-ชะ-ทำ

ธัชนนท์ อ่านว่า ทัด-ชะ-นน แปลว่า มีความบันเทิงเป็นธงชัย

ธัชนันท์ อ่านว่า ทัด-ชะ-นัน แปลว่า มีความบันเทิงเป็นธงชัย

ธัชพล อ่านว่า ทัด-พน แปลว่า มีกำลังเด่น เด่นทางพลัง

ธัญกร อ่านว่า ทัน-ยะ-กอน แปลว่า สร้างสิริมงคล

ธัญชนิต อ่านว่า ทัน-ชะ-นิด แปลว่า ผู้ให้เกิดโชคดี

ธัญเทพ อ่านว่า ทัน-ยะ-เทบ แปลว่า โชคดีดุจอย่างเทวดา

ธัญธร อ่านว่า ทัน-ยะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งโชคดี

ธัญธรณ์ อ่านว่า ทัน-ยะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความโชคดี

ธัญนพ อ่านว่า ทัน-ยะ-นบ แปลว่า ข้าวใหม่ หรือมีโชคใหม่

ธัญบูรณ์ อ่านว่า ทัน-ยะ-บูน แปลว่า พร้อมด้วยโชคลาภ

ธันย์ชนก อ่านว่า ทัน-ชะ-นก แปลว่า ผู้เลี้ยงดูบิดา

ธันยา อ่านว่า ทัน-ยา แปลว่า มีบุญ มีโชค

ธาดา อ่านว่า ทา-ดา แปลว่า ผู้สร้าง

ธาตรี อ่านว่า ทา-ตรี แปลว่า แผ่นดิน

ธานินทร์ อ่านว่า ทา-นิน แปลว่า ผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร

ธาม อ่านว่า ทาม แปลว่า ยศศักดิ์

ธารณ์ อ่านว่า ทาน แปลว่า ทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้

ธาริต อ่านว่า ทา-ริด แปลว่า ดำรงไว้ ทรงไว้ ค้ำจุน

ธาริตญาณ อ่านว่า ทา-ริด-ยาน แปลว่า ดำรงไว้ซึ่งปัญญา

ธารินทร์ อ่านว่า ทา-ริน แปลว่า เจ้าแห่งการสร้าง

ธาวัน อ่านว่า ทา-วัน แปลว่า วิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์

ธาวิต อ่านว่า ทา-วิด แปลว่า บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว

ธาวิน อ่านว่า ทา-วิน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว

ธิติ อ่านว่า ทิ-ติ แปลว่า ความเพียร ความรู้ ความอดทน

ธิติกร อ่านว่า ทิ-ติ-กอน แปลว่า สร้างความเพียร ความดี และอดทน

ธิติวุฒิ อ่านว่า ทิ-ต-วุด แปลว่า เจริญด้วยความเพียร ความอดทน ความรู้

ธิปก อ่านว่า ทิ-ปก แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า

ธีเดช อ่านว่า ที-เดด แปลว่า มีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช

ธีทัต อ่านว่า ที-ทัด แปลว่า ให้ปัญญา

ธีธัช อ่านว่า ที-ทัด แปลว่า มีปัญญาเป็นธงชัย

ธีภพ อ่านว่า ที-พบ แปลว่า มีปัญญา

ธีมา อ่านว่า ท-มา แปลว่า ผู้มีปัญญา

ธีรกุล อ่านว่า ที-ระ-กุน แปลว่า ตระกูลนักปราชญ์

ธีรเจต อ่านว่า ที-ระ-เจด แปลว่า จิตใจมั่นคง

ธีรฉัตร อ่านว่า ที-ระ-ฉัด แปลว่า ร่มของนักปราชญ์

ธีรชัย อ่านว่า ที-ระ-ไช แปลว่า ชัยชนะของนักปราชญ์

ธีรโชติ อ่านว่า ที-ระ-โชด แปลว่า ความรุ่งเรืองของปราชญ์

ธีรดนย์ อ่านว่า ที-ระ-ดน แปลว่า ลูกชายผู้เป็นปราชญ์

ธีรเดช อ่านว่า ที-ระ-เดด แปลว่า อำนาจของนักปราชญ์

ธีรเทพ อ่านว่า ที-ระ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้ฉลาด

ธีรธรรม อ่านว่า ที-ระ-ทำ แปลว่า คุณธรรมของนักปราชญ์

ธีร์ธวัช อ่านว่า ที-ทะ-วัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย

ธีรนพ อ่านว่า ที-ระ-นบ แปลว่า นักปราชญ์ผู้สดชื่น

ธีรนันท์ อ่านว่า ที-ระ-นัน แปลว่า ผู้มีความยินดีในความรู้

ธีรนัย อ่านว่า ที-ระ-ไน แปลว่า นโยบายของนักปราชญ์ กาแนะนำของนักปราชญ์

ธีรไนย อ่านว่า ที-ระ-ไน แปลว่า ผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ

ธีรพล อ่านว่า ที-ระ-พน แปลว่า กำลังของนักปราชญ์

ธีรพิชญ์ อ่านว่า ที-ระ-พิด แปลว่า นักปราชญ์

ธีรภัทร อ่านว่า ที-ระ-พัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ

ธีรมนต์ อ่านว่า ที-ระ-มน แปลว่า มนต์ของนักปราชญ์

ธีรเมธ อ่านว่า ที-ระ-เมด แปลว่า ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์

ธีรยุทธ อ่านว่า ที-ระ-ยุด แปลว่า การรบของนักปราชญ์

ธีรโรจน์ อ่านว่า ที-ระ-โรด แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

ธีรวัชร อ่านว่า ที-ระ-วัด แปลว่า เพชรของนักปราชญ์

ธีรวัฒน์ อ่านว่า ที-ระ-วัด แปลว่า เจริญเหมือนนักปราชญ์

ธีรวิทย์ อ่านว่า ที-ระ-วิด แปลว่า ความรู้ของนักปราชญ์

ธีระ อ่านว่า ที-ระ แปลว่า นักปราชญ์

ธีรัช อ่านว่า ที-รัด แปลว่า เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์

ธีรัตม์ อ่านว่า ที-รัด แปลว่า ผู้ฉลาดที่สุด

ธีราทร อ่านว่า ที-รา-ทอน แปลว่า เอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์

ธีริทธ์ อ่านว่า ที-ริด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ

ธีรุตน์ อ่านว่า ที-รุด แปลว่า นักปราชญ์ผู้สูงสุด

ธุวชิต อ่านว่า ทุ-วะ-ชิด แปลว่า ผู้ชนะเป็นนิตย์

ธุวนิช อ่านว่า ทุ-วะ-นิด แปลว่า มีความรู้ยั่งยืน

ธุววิช อ่านว่า ทุ-วะ-วิด แปลว่า มีความรู้ยั่งยืน

ธุวานันท์ อ่านว่า ทุ-วา-นัน แปลว่า มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน

เธียรวิชญ์ อ่านว่า เทียน-ระ-วิด แปลว่า นักปราชญ์

นครินทร์ อ่านว่า นะ-คะ-ริน แปลว่า เจ้าเมือง

นคินทร์ อ่านว่า นะ-คิน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา

นทจร อ่านว่า นด-ทะ-จอน แปลว่า เที่ยวไปในน้ำ

นทีบดี อ่านว่า นะ-ที-บอ-ดี แปลว่า เจ้าแห่งแม่น้ำ

นทีมารค อ่านว่า นะ-ที-มาก แปลว่า สายน้ำ

นนทกร อ่านว่า นน-ทะ-กอน แปลว่า กระทำความเพลิดเลิน

นนท์ปวิธ อ่านว่า นน-ปะ-วิด แปลว่า ผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง

นนทพัทธ์ อ่านว่า นน-ทะ-พัด แปลว่า ผูกพันด้วยความสุข

นนทรี อ่านว่า นน-ซี แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง

นนทวร อ่านว่า นน-ทะ-วอน แปลว่า มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ

นนทัช อ่านว่า นน-ทัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความบันเทิง

นนทิยุต อ่านว่า นน-ทิ-ยุด แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความยินดี

นนทิวรรธน์ อ่านว่า นน-ทิ-วัด แปลว่า ยินดีในทรัพย์

นพกร อ่านว่า นบ-พะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ

นพคุณ อ่านว่า นบ-พะ-คุน แปลว่า ทองเนื้อเก้า

นพณัฐ อ่านว่า นบ-พะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น

นพดร อ่านว่า นบ-พะ-ดอน แปลว่า ใหม่กว่า หนุ่มกว่า

นพนนท์ อ่านว่า นบ-พะ-นน แปลว่า เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ

นพนันท์ อ่านว่า นพ-พะ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ

นพปฎล อ่านว่า นบ-ปะ-ดล แปลว่า เศวตฉัตร

นพพิชญ์ อ่านว่า นบ-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ

นพรุจ อ่านว่า นบ-พะ-รุด แปลว่า มีความรุ่งเรืองใหม่ ๆ

นพวิชญ์ อ่านว่า นบ-พะ-วิด แปลว่า มีความรู้ใหม่เสมอ

นพวินท์ อ่านว่า นบ-พะ-วิน แปลว่า ได้ประสบสิ่งใหม่ ๆ เสมอ

นพัตธร อ่านว่า นะ-พัด-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความใหม่ สร้างสิ่งใหม่ ๆ

นภเกตน์ อ่านว่า นบ-พะ-เกด แปลว่า ตะวัน

นภทวีป อ่านว่า นบ-ทะ-วีบ แปลว่า เมฆ

นภทีป์ อ่านว่า นบ-พะ-ที แปลว่า เมฆ

นภนต์ อ่านว่า นะ-พน แปลว่า สุดขอบฟ้า

นภันต์ อ่านว่า นะ-พัน แปลว่า สุดขอบฟ้า

นภาดล อ่านว่า นะ-พา-ดน แปลว่า พื้นฟ้า

นภาเดช อ่านว่า นะ-พา-เดด แปลว่า อำนาจฟ้า

นรชัย อ่านว่า นอ-ระ-ไช แปลว่า ชัยชนะของคน

นรธิป อ่านว่า นอ-ระ-ทิบ แปลว่า เป็นใหญ่ในหมู่คน

นรธีร์ อ่านว่า นอ-ระ-ที แปลว่า คนผู้เป็นนักปราชญ์

นรพนธ์ อ่านว่า นอ-ระ-พน แปลว่า ผูกใจคนอื่น

นรภัทร อ่านว่า นอ-ระ-พัด แปลว่า คนผู้ดีงาม คนเจริญ

นรรัตน์ อ่านว่า นอ-ระ-รัด แปลว่า ผู้ประเสริฐ

นรวร อ่านว่า นอ-ระ-วอน แปลว่า คนผู้ประเสริฐ

นรวิชญ์ อ่านว่า นอ-ระ-วิด แปลว่า คนที่เป็นปราชญ์

นรวีร์ อ่านว่า นอ-ระ-วี แปลว่า คนผู้กล้าหาญ

นรวุฒิ อ่านว่า นอ-ระ-วุด แปลว่า ผู้เจริญ

นรากร อ่านว่า นะ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งคน

นราธิป อ่านว่า นะ-รา-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน

นราวิชญ์ อ่านว่า นะ-รา-วิด แปลว่า คนที่เป็นปราชญ์

นราวุธ อ่านว่า นะ-รา-วุด แปลว่า อาวุธของคน

นฤชัย อ่านว่า นะ-รึ-ไช แปลว่า คนผู้มีชัยชนะ

นฤชิต อ่านว่า นะ-รึ-ชิด แปลว่า ผู้ชนะ

นฤเทพ อ่านว่า นะ-รึ-เทบ แปลว่า พระราชา

นฤนาถ อ่านว่า นะ-รึ-นาด แปลว่า ที่พึ่งของคน

นฤพล อ่านว่า นะ-รึ-พน แปลว่า คนผู้มีพลัง

นฤมิต อ่านว่า นะ-รึ-มิด แปลว่า มิตรของคน

นฤรงค์ อ่านว่า นะ-รึ-รง แปลว่า เป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน

นวัช อ่านว่า นะ-วัด แปลว่า เกิดใหม่ ผู้เยาว์วัย

นวัต อ่านว่า นะ-วัด แปลว่า ความใหม่ ภาวะใหม่

นวัตกรณ์ อ่านว่า นะ-วัด-ตะ-กอน แปลว่า กระทำสิ่งใหม่

นวันธร อ่านว่า นะ-วัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ

นวิน อ่านว่า นะ-วิน แปลว่า ใหม่ หนุ่ม สดชื่น

นัทธ์ อ่านว่า นัด แปลว่า ขันเกลียว ผูกพัน

นัทธิ์ อ่านว่า นัด แปลว่า ชะเนาะ

นัธทวัฒน์ อ่านว่า นัด-ทะ-วัด แปลว่า มีความเจริญเป็นที่มั่นคง

นันทกร อ่านว่า นัน-ทะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความบันเทิง

นันท์ทัต อ่านว่า นัน-ทัด แปลว่า ให้ความบันเทิง ให้ความสุข

นันท์ธร อ่านว่า นัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข

นันทพัทธ์ อ่านว่า นัน-ทะ-พัด แปลว่า ผูกพันกับความสุข

นันทภพ อ่านว่า นัน-ทะ-พบ แปลว่า เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก

นันทิช อ่านว่า นัน-ทิด แปลว่า ผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน

นันทิน อ่านว่า นัน-ทิน แปลว่า มีความบันเทิง มีความสุข

นันทิพัฒน์ อ่านว่า นัน-ทิ-พัด แปลว่า เจริญด้วยความสุข

นันทิภาคย์ อ่านว่า นัน-ทิ-พาก แปลว่า ยินดีในโชคลาภ

นันทิวร อ่านว่า นัน-ทิ-วอน แปลว่า มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ

นัยนิต อ่านว่า ไน-ยะ-นิด แปลว่า ผู้ที่แนะนำได้ด้วยอุบาย

นาถวัฒน์ อ่านว่า นาด-ถะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยที่พึ่ง

นำเกียรติ อ่านว่า นำ-เกียด แปลว่า มีชื่อเสียง

นิจิต อ่านว่า นิ-จิด แปลว่า สั่งสมไว้

นิช อ่านว่า นิด แปลว่า เป็นของตนเอง นิรันดร

นิชฌาน อ่านว่า นิด-ชาน แปลว่า การเพ่งพินิจ ปัญญา

นิชนันท์ อ่านว่า นิด-ชะ-นัน แปลว่า ผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน

นิติธร อ่านว่า นิ-ติ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย

นิทธนต์ อ่านว่า นิด-ทน แปลว่า ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว

นิทธันต์ อ่านว่า นิด-ทัน แปลว่า ผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว

นิธาน อ่านว่า นิ-ทาน แปลว่า เก็บไว้ ตั้งมั่น

นิธิกร อ่านว่า นิ-ทิ-กอน แปลว่า ผู้สร้างขุมทรัพย์

นิธูร อ่านว่า นิ-ทูน แปลว่า กำไลมือ

นิบุณ อ่านว่า นิ-บุน แปลว่า มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด

นิปุณ อ่านว่า นิ-ปุน แปลว่า มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด

นิพพิชฌน์ อ่านว่า นิบ-พิด แปลว่า ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้

นิพัทธ์ อ่านว่า นิ-พัด แปลว่า นิรันดร

นิพิฐ อ่านว่า นิ-พิด แปลว่า ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น

นิพิฐพนธ์ อ่านว่า นิ-พิด-พน แปลว่า มีความผูกพันมั่นคง

นิพิท อ่านว่า นิ-พิด แปลว่า รู้ชัด ประกาศให้รู้ชัด

นิมมาน อ่านว่า นิม-มาน แปลว่า นฤมิต

นิมมิต อ่านว่า นิม-มิด แปลว่า สร้างสรรค์ค์แล้ว

นิรวิทธ์ อ่านว่า นิ-ระ-วิด แปลว่า แทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก

นิรัช อ่านว่า นิ-รัด แปลว่า ไม่มีธุลีคือกิเลส ไม่มีกิเลศ

นิรินธน์ อ่านว่า นิ-ริน แปลว่า ไม่มีกิเลศ

นิรุช อ่านว่า นิ-รุด แปลว่า ดับทุกข์สนิท

นิวิฐ อ่านว่า นิ-วิด แปลว่า ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น

เนติธร อ่านว่า เน-ติ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผน นักกฎหมาย

ไนยชน อ่านว่า ไน-ยะ-ชน แปลว่า คนที่พึงแนะนำได้

บรมัตถ์ อ่านว่า บอ-ระ-มัด แปลว่า ประโยชน์อย่างยิ่ง

บรรณกร อ่านว่า บัน-นะ-กอน แปลว่า ผู้ทำหนังสือ

บรรณรต อ่านว่า บัน-นะ-รด แปลว่า ผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน

บรรณวัชร อ่านว่า บัน-นะ-วัด แปลว่า เพรชคือหนังสือ

บรรณวิชญ์ อ่านว่า บัน-นะ-วัด แปลว่า ฉลาดในเรื่องหนังสือ

บรรณวิทิต อ่านว่า บัน-นะ-วิ-ทิด แปลว่า ผู้ฉลาดในเรื่องหนังสือ

บรรพต อ่านว่า บัน-พด แปลว่า ภูเขา

บรรยงก์ อ่านว่า บัน-ยง แปลว่า ที่นอน

บริณต อ่านว่า บอ-ริ-นด แปลว่า ทุนทรัพย์ สิ่งที่มุ่งหมาย ผู้นอบน้อม

บริณัย อ่านว่า บอ-ริ-ไน แปลว่า การแต่งงาน

บริธาน อ่านว่า บอ-ริ-ทาน แปลว่า เครื่องแต่งตัว

บวรกานต์ อ่านว่า บอ-วอน-กาน แปลว่า ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

บวรชัย อ่านว่า บะ-วอน-ไช แปลว่า ชัยชนะที่ล้ำเลิศ

บวรทัต อ่านว่า พอ-วอน-ทัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ

บวรนันท์ อ่านว่า บอ-วอน-นัน แปลว่า มีความสุขอันประเสริฐ

บวรพจน์ อ่านว่า บอ-วอน-พด แปลว่า ถ้อยคำอันประเสริฐ

บวรพล อ่านว่า บอ-วอน-พน แปลว่า กำลังเลิศล้ำ

บวรภัค อ่านว่า บอ-วอน-พัก แปลว่า ความเจริญอันประเสริฐ

บวรรัช อ่านว่า บอ-วอน-รัด แปลว่า สมบัติอันประเสริฐ

บวรวิชญ์ อ่านว่า บอ-วอน-วิด แปลว่า ผู้ฉลาดล้ำเลิศ

บวรวิทย์ อ่านว่า บะ-วอน-วิด แปลว่า มีความรู้ประเสริฐ

บัญญพนต์ อ่านว่า บัน-ยะ-พน แปลว่า ผู้มีปัญญา

บัญญวัต อ่านว่า บัน-ยะ-วัด แปลว่า ผู้มีปัญญา

บัณฑร อ่านว่า บัน-ทอน แปลว่า ขาวงาม

บัณทัต อ่านว่า บัน-นะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ทรัพย์สิน

บันดล อ่านว่า บัน-ดน แปลว่า ทำให้บังเกิดขึ้น

บัลยงก์ อ่านว่า บัน-ยง แปลว่า ที่นอน

บัลลพ อ่านว่า บัน-ลบ แปลว่า แผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้

บุญญฤทธิ์ อ่านว่า บุน-ยะ-ริด แปลว่า สำเร็จด้วยบุญ

บุญทิวา อ่านว่า บุน-ทิ-วา แปลว่า กลางวันที่มีแต่คุณงามความดี

บุญฤทธิ์ อ่านว่า บุน-ยะ-ริด แปลว่า ผู้มีอำนาจ

บุณพจน์ อ่านว่า บุน-นะ-พด แปลว่า ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์

บุณยกร อ่านว่า บุน-ยะ-กอน แปลว่า สร้งคุณความดี สร้างบุญกุศล

บุณยภู อ่านว่า บุน-ยะ-พู แปลว่า ชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

บุพกร อ่านว่า บุบ-พะ-กอน แปลว่า กระทำก่อน สร้างสรรค์ค์

บุรธัช อ่านว่า บุ-ระ-ทัด แปลว่า เป็นธงชัยแห่งเมือง

บุรพล อ่านว่า บุ-ระ-พน แปลว่า มีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง

บุรินทร์ อ่านว่า บุ-ริน แปลว่า เจ้าเมือง

บุลกิต อ่านว่า บุ-ละ-กิด แปลว่า มีความปลื้มใจ

บูรณ์พิภพ อ่านว่า บูน-พิ-พบ แปลว่า มีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ

ปกรณ์ อ่านว่า ปะ-กอน แปลว่า คัมภีร์

ปกรณ์เกียรติ อ่านว่า ปะ-กอน-เกียด แปลว่า พร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง

ปกรณ์ธรรม อ่านว่า ปะ-กอน-ทำ แปลว่า หนังสือแห่งธรรม

ปกิต อ่านว่า ปะ-กิด แปลว่า ประกาศ

ปฎก อ่านว่า ปิ-ดก แปลว่า ตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา

ปฏิคม อ่านว่า ปะ-ติ-คม แปลว่า ผู้ตอนรับ

ปฏิญญา อ่านว่า ปะ-ติน-ยา แปลว่า การให้คำมั่นสัญญา

ปฏิพน อ่านว่า ปะ-ติ-พน แปลว่า ผู้มีความสามารถ

ปฏิพล อ่านว่า ปะ-ติ-พน แปลว่า ผู้มีความสามารถ

ปฏิภาณ อ่านว่า ปะ-ติ-พาน แปลว่า ไหวพริบดี

ปฐมฌาน อ่านว่า ปะ-ถม-ชาน แปลว่า ฌานเบื้องต้น มี 4 องค์คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคตา

ปฐมเดช อ่านว่า ปะ-ถะ-มะ-เดด แปลว่า เกิดมามีอำนาจ

ปณชัย อ่านว่า ปะ-นะ-ไช แปลว่า ชัยชนะในการค้าขาย

ปณต อ่านว่า ปะ-นด แปลว่า น้อมไหว้

ปณิธาน อ่านว่า ปะ-นิ-ทาน แปลว่า การตั้งความปรารถนา

ปณิธิ อ่านว่า ปะ-นิ-ทิ แปลว่า ความตั้งใจแน่วแน่

ปทิต อ่านว่า ปะ-ทิด แปลว่า รุ่งเรืองแล้ว

ปธานิน อ่านว่า ปะ-ทา-นิน แปลว่า ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่

ปพน อ่านว่า ปะ-พน แปลว่า บริสุทธิ์

ปพนธนัย อ่านว่า ปะ-พน-ทะ-ไน แปลว่า แต่งความ วิธีประพันธุ์

ปพนธีร์ อ่านว่า ปะ-พน-ที แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์

ปพนวิช อ่านว่า ปะ-พน-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์

ปภพ อ่านว่า ปะ-พบ แปลว่า เค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ

ปภังกร อ่านว่า ปะ-พัง-กอน แปลว่า ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง

ปภาณ อ่านว่า ปะ-พาน แปลว่า พูดเก่ง

ปภาวิชญ์ อ่านว่า ปะ-พา-วิด แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

ปภาวิน อ่านว่า ปะ-พา-วิน แปลว่า ผู้มีเดช มีอำนาจ

ปภาวินท์ อ่านว่า ปะ-พา-วิน แปลว่า ได้รับแสงสว่าง

ปภินวิช อ่านว่า ปะ-พิน-วิด แปลว่า มีความรู้แตกฉาน

ปภินวิทย์ อ่านว่า ปะ-พิน-วิด แปลว่า มีความรู้แตกฉาน

ปมุต อ่านว่า ปะ-มุด แปลว่า หลุดพ้นแล้ว

ปยุต อ่านว่า ปะ-ยุด แปลว่า ผู้ขยันขันแข็ง

ปรพล อ่านว่า ปะ-ระ-พน แปลว่า กำลังของผู้อื่น

ปรมะ อ่านว่า ปะ-ระ-มะ แปลว่า ยอดเยี่ยม สูงสุด

ปรมัตถ์ อ่านว่า ปะ-ระ-มัด แปลว่า ประโยชน์สูงสุด ความเจริญสูงสุด

ปรวัน อ่านว่า ปะ-ระ-วัน แปลว่า ป่าของผู้อื่น

ปรวีร์ อ่านว่า ปะ-ระ-วี แปลว่า ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ

ประกฤต อ่านว่า ประ-กริด แปลว่า ทำ

ประจินดา อ่านว่า ประ-จิน-ดา แปลว่า ความคิด

ประณพ อ่านว่า ประ-นบ แปลว่า ชื่อพระผู้เป็นเจ้า กลองเล็ก

ประณัย อ่านว่า ประ-ไน แปลว่า เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร

ประไณย อ่านว่า ประ-ไน แปลว่า ผู้ว่านอนสอนง่าย

ประเดิม อ่านว่า ประ-เดิม แปลว่า เริ่มแรก

ประเดิมชัย อ่านว่า ประ-เดิม-ไช แปลว่า ชัยชนะครั้งแรก

ประตินันท์ อ่านว่า ประ-ติ-นัน แปลว่า ความเพลิดเพลิน

ประพจน์ อ่านว่า ประ-พด แปลว่า คำพูดประเสริฐ คำพูดสำคัญ

ประพลเดช อ่านว่า ประ-พน-เดด แปลว่า มีอำนาจเป็นกำลังต่อสู้

ประพันธ์ อ่านว่า ประ-พัน แปลว่า ผูกติด แต่งเรื่อง

ประภากร อ่านว่า ประ-พา-กอน แปลว่า ผู้ทำให้สว่าง

ประภาณ อ่านว่า ประ-พาน แปลว่า แสงสว่าง

ประมณฑ์ อ่านว่า ประ-มน แปลว่า ผ่องใส

ประลภย์ อ่านว่า ประ-ลบ แปลว่า ได้รับ ได้กำไร

ประวัณ อ่านว่า ประ-วัน แปลว่า มีหิริโอตัปปะ

ประวันวิทย์ อ่านว่า ประ-วัน-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์

ประวิตร อ่านว่า ประ-วิด แปลว่า สะอาดและบริสุทธิ์

ประวีณ อ่านว่า ประ-วีน แปลว่า นักปราชญ์ ชำนาญ

ประวีร์ อ่านว่า ประ-วี แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่ง

ปรัชญา อ่านว่า ปรัด-ยา แปลว่า ความรู้ชั้นสูง

ปรัญชัย อ่านว่า ปะ-รัน-ไช แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น

ปรัตถ์ อ่านว่า ปะ-รัด แปลว่า ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม

ปรัตถกร อ่านว่า ปะ-รัด-ถะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

ปราณนต์ อ่านว่า ปรา-นน แปลว่า ลม อากาศ

ปราณันต์ อ่านว่า ปรา-นัน แปลว่า ลม อากาศ

ปรานต์ อ่านว่า ปราน แปลว่า ที่สุด

ปริชญ์ อ่านว่า ปริด แปลว่า ผู้รอบรู้

ปริตต์ อ่านว่า ปะ-ริด แปลว่า ผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน

ปรินทร์ อ่านว่า ปะ-ริน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนอื่น

ปรินทร อ่านว่า ปะ-ริน-ทอน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนอื่น

ปริพล อ่านว่า ปะ-ริ-พน แปลว่า เพรียบพร้อมด้วยกำลัง

ปริพัตร อ่านว่า ปะ-ริ-พัด แปลว่า หมุนเวียน

ปริวัฒน์ อ่านว่า ปะ-ริ-วัด แปลว่า เจริญรอบ

ปรีชาพล อ่านว่า ปรี-ชา-พน แปลว่า มีกำลังความสามารถ

ปวร อ่านว่า ปะ-วอน แปลว่า ผู้ประเสริฐ

ปวรปรัชญ์ อ่านว่า ปะ-วอน-ปรัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง

ปวรุตม์ อ่านว่า ปะ-วะ-รุด แปลว่า ผู้ประเสริฐสุด

ปวัตน์ อ่านว่า ปะ-วัด แปลว่า ความเป็นไป

ปวัตร อ่านว่า ปะ-วัด แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

ปวัน อ่านว่า ปะ-วัน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

ปวิช อ่านว่า ปะ-วิด แปลว่า ผู้สร้าง

ปวิตร อ่านว่า ปะ-วิด แปลว่า ผูบริสุทธิ์ สะอาด

ปวิธ อ่านว่า ปะ-วิด แปลว่า ผู้สร้าง ผู้กำหนด

ปวิธชาด อ่านว่า ปะ-วิด-ชาด แปลว่า เกิดมาเพื่อก่อสร้าง

ปวินท์ อ่านว่า ปะ-วิน แปลว่า ได้รับ ประสบ

ปวีณ อ่านว่า ปะ-วีน แปลว่า ฉลาด เชี่ยวชาญ ปราชญ์ผู้ฉลาด

ปวีณวัช อ่านว่า ปะ-วีน-วัด แปลว่า คำพูดของนักปราชญ์

ปวีร์ อ่านว่า ปะ-วี แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่ง

ป้องเกียรติ อ่านว่า ป้อง-เกียด แปลว่า รักษาเกียรติ

ปองคุณ อ่านว่า ปอง-คุน แปลว่า มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม

ปองเดช อ่านว่า ปอง-เดด แปลว่า มุ่งหมายอำนาจ

ปองธรรม อ่านว่า ปอง-ทำ แปลว่า หวังคุณความดี

ปองพล อ่านว่า ปอง-พน แปลว่า มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง

ปองภพ อ่านว่า ปอง-พบ แปลว่า ปรารถนาความเจริญ

ปัญจพล อ่านว่า ปัน-จะ-พน แปลว่า มีพลังห้าอย่าง

ปัญญากร อ่านว่า ปัน-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งปัญญา ผู้สร้างปัญญา

ปัญญาโชติ อ่านว่า ปัน-ยา-โชด แปลว่า ความรุ่งเรืองด้วยปัญญา

ปัญญาพล อ่านว่า ปัน-ยา-พน แปลว่า ผู้มีกำลังปัญญา

ปัญญาวี อ่านว่า ปัน-ยา-วี แปลว่า ผู้มีปัญญา

ปัญญาวุธ อ่านว่า ปัน-ยา-วุด แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ

ปัฐน์ อ่านว่า ปัด แปลว่า การอ่าน การพูด

ปัณฑ์ธร อ่านว่า ปัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความรู้

ปัณณ์ อ่านว่า ปัน แปลว่า หนังสือ

ปัณณทัต อ่านว่า ปัน-นะ-ทัด แปลว่า ให้ความรู้

ปัณณธร อ่านว่า ปัน-นะ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือ มีความรู้หรือฉลาด

ปัณณวัฒน์ อ่านว่า ปัน-นะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยหนังสือ

ปัณณวิชญ์ อ่านว่า ปัน-นะ-วิด แปลว่า ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ

ปัถย์ อ่านว่า ปัด แปลว่า ผู้เหมาะสม

ปาณชัย อ่านว่า ปาน-นะ-ไช แปลว่า ชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ชนะทุกคน

ปาณบดี อ่านว่า ปา-นะ-บอ-ดี แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต

ปาณัท อ่านว่า ปา-นัด แปลว่า ให้ชีวิต มีจิตเมตตา

ปาณิธรรม อ่านว่า ปา-นิ-ทำ แปลว่า พิธีแต่งงาน

ปาพจน์ อ่านว่า ปา-พด แปลว่า คำสอนสำคัญ หลักคำสอนของศาสนา

ปารณ อ่านว่า ปา-รน แปลว่า ความพอใจ ยินดี

ปารณัท อ่านว่า ปา-ระ-นัด แปลว่า ผู้ให้ความยินดี

ปารวี อ่านว่า ปา-ระ-วี แปลว่า ผู้มีจุดหมาย

ปาล อ่านว่า ปาน แปลว่า รักษา คุ้มครอง

ปาลทัต อ่านว่า ปาน-ทัด แปลว่า ให้ความคุ้มครอง

ปาลิน อ่านว่า ปา-ลิน แปลว่า ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง

ปิฎก อ่านว่า ปิ-ดก แปลว่า ตะกร้าบรรจุธรรม

ปิยชนน์ อ่านว่า ปิ-ยะ-ชน แปลว่า สร้งความรัก เป็นที่รัก

ปิยนันท์ อ่านว่า ปิ-ยะ-นัน แปลว่า ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก

ปิยปาณ อ่านว่า ปิ-ยะ-ปาน แปลว่า เป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต

ปิยพนธ์ อ่านว่า ปิ-ยะ-พน แปลว่า เป็นที่รักที่ผูกพัน

ปิยพล อ่านว่า ปิ-ยะ-พน แปลว่า มีกำลังอันเป็นที่รัก

ปิยพัทธ์ อ่านว่า ปิ-ยะ-พัด แปลว่า เป็นที่รักที่ผูกพัน

ปิยมน อ่านว่า ปิ-ยะ-มน แปลว่า เป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก

ปิยรัตน์ อ่านว่า ปิ-ยะ-รัด แปลว่า เป็นที่รักดุจแก้วมณี

ปิยวัช อ่านว่า ปิ-ยะ-วัด แปลว่า มีคำพูดน่ารัก พูดดี

ปิยวัชร์ อ่านว่า ปิ-ยะ-วัด แปลว่า น่ารักดังเพชร

ปิยวัฒน์ อ่านว่า ปิ-ยะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก

ปิยะ อ่านว่า ปิ-ยะ แปลว่า เป็นที่รัก

ปิยะฉัตร อ่านว่า ปิ-ยะ-ฉัด แปลว่า ร่มของผู้เป็นที่รัก

ปิยะนันท์ อ่านว่า ปิ-ยะ-นัน แปลว่า ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก

ปิยะพร อ่านว่า ปิ-ยะ-พอน แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง

ปิยะพล อ่านว่า ปิ-ยะ-พน แปลว่า มีกำลังอันเป็นที่รัก

ปิยะวัชร์ อ่านว่า ปิ-ยะ-วัด แปลว่า น่ารักดังเพชร

ปิยังกูร อ่านว่า ปิ-ยัง-กูน แปลว่า ลูกชายผู้เป็นที่รัก

ปิยากร อ่านว่า ปิ-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รัก มีผู้รักใคร่ชอบพอมาก

ปีติกร อ่านว่า ปี-ติ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความดี

ปีติพล อ่านว่า ปี-ติ-พน แปลว่า ผู้เป็นพลังแห่งปีติ

ปีติภัทร อ่านว่า ปี-ติ-พัด แปลว่า ผู้เจริญด้วยปีติ

ปีติมน อ่านว่า ปี-ติ-มน แปลว่า ผู้มีใจประกอบด้วยปีติ

ปีติเวช อ่านว่า ปี-ติ-เวด แปลว่า ความปลื้มปีติของหมอ

ปุญญพัฒน์ อ่านว่า ปุน-ยะ-พัด แปลว่า เจริญด้วยบุญ

ปุณณภพ อ่านว่า ปุน-นะ-พบ แปลว่า มีภพสมบูรณ์

ปุณณวิช อ่านว่า ปุน-นะ-วิด แปลว่า มีความรู้เต็มเปี่ยม

ปุณณัตถ์ อ่านว่า ปุน-นัด แปลว่า ผู้สมปรารถนา สมประสงค์

ปุณยวัจน์ อ่านว่า ปุน-ยะ-วัด แปลว่า มีคำพูดศักดิ์สิทธิ์

ปุณยวีร์ อ่านว่า ปุน-ยะ-วี แปลว่า ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ

ปุริม อ่านว่า ปุ-ริม แปลว่า หัวหน้า เป็นใหญ่

ปุลวัชร อ่านว่า ปุ-ละ-วัด แปลว่า มีเพชรมาก

ปูรณ์ อ่านว่า ปูน แปลว่า ผู้เต็มเปี่ยม ผู้สมบูรณ์

เปมทัต อ่านว่า เป-มะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ความรัก

ผกายฤทธิ์ อ่านว่า ผะ-กาย-ริด แปลว่า มีอำนาจเป็นที่รู้จักกว้างไกล

ผณินทร อ่านว่า ผะ-นิน-ทอน แปลว่า นาคราช

ผดุงเดช อ่านว่า ผะ-ดุง-เดด แปลว่า รักษาไว้ซึ่งอำนาจ

ผดุงลาภ อ่านว่า ผะ-ดุง-ลาบ แปลว่า มีลาภคำจุนไว้

ผนินทร อ่านว่า ผะ-นิน-ทอน แปลว่า พญานาค

ผรัณชัย อ่านว่า ผะ-รัน-ไช แปลว่า มีชัยชนะไปทั่ว

เผชิญชัย อ่านว่า ผะ-เชิน-ไช แปลว่า ประสบกับชัยชนะ

เผด็จ อ่านว่า ผะ-เด็ด แปลว่า อำนาจ

เผดิมชัย อ่านว่า ผะ-เดิม-ไช แปลว่า เริ่มต้นด้วยความชนะ

ฝนธรรม อ่านว่า ฝน-ทำ แปลว่า หยาดน้ำหยดจากฟ้า

ใฝ่ธรรม อ่านว่า ใฝ่-ทำ แปลว่า มุ่งหาคุณธรรม

พจนินท์ อ่านว่า พด-จะ-นิน แปลว่า เจ้าแห่งถ้อยคำ หมายถึงพูดแก่ง พูดดี

พจรินทร์ อ่านว่า พด-จะ-ริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งเพชร หรือสายฟ้า

พชร อ่านว่า พด-ชะ-ระ แปลว่า เพชร

พชรดนัย อ่านว่า พด-ชะ-ระ-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร

พชรพล อ่านว่า พด-ชะ-ระ-พน แปลว่า มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร

พนธกร อ่านว่า พน-ทะ-กอน แปลว่า สร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน

พนธิตร อ่านว่า พน-ทิด แปลว่า ความรัก ความสนิทสนม

พบธรรม อ่านว่า พบ-ทำ แปลว่า พบคุณความดี

พรพิพัฒน์ อ่านว่า พอน-พิ-พัด แปลว่า เจริญด้วยพร

พฤทธิ์ อ่านว่า พะ-ริด แปลว่า ความเจริญ

พฤทธิพร อ่านว่า พะ-ริด-ทิ-พอน แปลว่า ได้รับพรให้เจริญ

พฤนท์เดช อ่านว่า พริน-เดด แปลว่า มีอำนาจทางทหาร

พลกฤต อ่านว่า พน-ละ-กริด แปลว่า ผู้สร้างพลัง

พลช อ่านว่า พะ-ลด แปลว่า ผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ

พลทัต อ่านว่า พน-ละ-ทัด แปลว่า ให้พลัง

พลพจน์ อ่านว่า พน-พด แปลว่า มีคำพูดเป็นพลัง

พลวรรธน์ อ่านว่า พน-ละ-วัด แปลว่า ความเจริญด้วยอำนาจ

พลวัฒน์ อ่านว่า พน-ละ-วัด แปลว่า เจริญด้วยกำลัง

พลวัต อ่านว่า พน-ละ-วัด แปลว่า ผู้มีพลัง

พลอธิป อ่านว่า พน-อะ-ทิบ แปลว่า มีกำลังยิ่งใหญ่

พลัช อ่านว่า พะ-ลัด แปลว่า เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์

พลัฎฐ์ อ่านว่า พะ-ลัด แปลว่า ตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง

พลากร อ่านว่า พะ-ลา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งกำลัง

พลาธิป อ่านว่า พะ-ลา-ทิบ แปลว่า ผู้มีพลังยิ่งใหญ่

พลิน อ่านว่า พะ-ลิน แปลว่า แข็งแรง มีพลัง

พัชรพล อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-พน แปลว่า มีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร

พัชรากร อ่านว่า พัด-ชะ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งเพชร

พัฒนพล อ่านว่า พัด-ทะ-นะ-พน แปลว่า กำลังแห่งความเจริญ

พัทธ์ อ่านว่า พัด แปลว่า ผูกพัน ติดแน่น

พัทธดนย์ อ่านว่า พัด-ทะ-ดน แปลว่า บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน

พัทธพล อ่านว่า พัด-ทะ-พน แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยพลัง มีพลังเข้มแข็ง ผู้มีกำลัง

พัทธรินทร์ อ่านว่า พัด-ทะ-ริน แปลว่า ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่

พัทธวรรณ อ่านว่า พัด-ทะ-วัน แปลว่า ผูกพันกับหนังสือ

พันเดช อ่านว่า พัน-เดด แปลว่า มีอำนาจมาก

พันธวัช อ่านว่า พัน-ทะ-วัด แปลว่า มีการพูดอันมั่นคง คำพูดที่ผูกมัดใจคน

พันธิน อ่านว่า พัน-ทิน แปลว่า สร้าง ก่อให้เกิด แสง ผูกพัน

พันธุ์ธัช อ่านว่า พัน-ทัด แปลว่า ผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์

พัลลภ อ่านว่า พัน-ลบ แปลว่า เป็นที่รัก

พิชชากร อ่านว่า พิด-ชา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความรู้

พิชชาทร อ่านว่า พิด-ชา-ทอน แปลว่า เอื้อเฟื้อต่อความรู้

พิชชานันท์ อ่านว่า พิด-ชา-นัน แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้

พิชญ์ อ่านว่า พิด แปลว่า นักปราชญ์

พิชญะ อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ แปลว่า นักปราชญ์

พิชญุตม์ อ่านว่า พิด-ชะ-ยุด แปลว่า ฉลาดและยิ่งใหญ่

พิชยะ อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ แปลว่า ชัยชนะ

พิชัยยุทธ อ่านว่า พิ-ไช-ยุด แปลว่า รบชนะ

พิชาชาญ อ่านว่า พิด-ชา-ชาน แปลว่า มีความชำนาญในวิชา

พิชาญเมธ อ่านว่า พิ-ชาน-เมด แปลว่า ผู้ชำนาญและมีปัญญา

พิชาน อ่านว่า พิ-ชาน แปลว่า ความรู้สึกตัว

พิชาภพ อ่านว่า พิ-ชา-พบ แปลว่า โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้

พิตตินันท์ อ่านว่า พิด-ติ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ

พิตรพิบูล อ่านว่า พิด-พิ-บูน แปลว่า มีทรัพย์สมบัติมากมาย

พิทยุตม์ อ่านว่า พิด-ทะ-ยุด แปลว่า ผู้มีความรู้สูงสุด

พิธาน อ่านว่า พิ-ทาน แปลว่า กฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ

พิธิวัฒน์ อ่านว่า พิ-ทิ-วัด แปลว่า เจริญด้วยระเบียบแบบแผน

พิธิวัต อ่านว่า พิ-ทิ-วัด แปลว่า ผู้มีระเบียบ ผู้มีกฎเกณฑ์ ผู้มีวิธีการที่ดี

พิพัฒน์พร อ่านว่า พิ-พัด-พอน แปลว่า ความเจริญที่ประเสริฐ

พิพัฒนพร อ่านว่า พิ-พัด-ทะ-นะ-พอน แปลว่า ความเจริญที่ประเสริฐ

พิพิธธน อ่านว่า พิ-พิด-ทน แปลว่า มีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ

พิภพภัทร อ่านว่า พิ-พบ-พัด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ

พิภัช อ่านว่า พิ-พัด แปลว่า การแจก แบ่ง เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ

พิมพ์ชนก อ่านว่า พิม-ชะ-นก แปลว่า เหมือนพ่อ

พิมุกต์ อ่านว่า พิ-มุก แปลว่า ผู้หลุดพ้น

พิโมกข์ อ่านว่า พิ-โมก แปลว่า หลุดพ้น

พิยุทธ อ่านว่า พิ-ยุด แปลว่า ปราศจากการรบ ต่อสู้ไม่ยอมแพ้

พิรชัช อ่านว่า พิ-ระ-ชัด แปลว่า นักรบผู้กล้า

พิรภพ อ่านว่า พิ-ระ-พบ แปลว่า ภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า

พิรัชย์ อ่านว่า พิ-รัด แปลว่า ชัยชนะของวีรบุรุษ

พิรัล อ่านว่า พิ-รัน แปลว่า หายาก งาม โปร่งบาง

พิริยกร อ่านว่า พิ-ริ-ยา-กอน แปลว่า สร้างความเพียร มีความเพียร

พิรุณฤทธิ์ อ่านว่า พิ-รุน-ริด แปลว่า ความสำแร็จแห่งพระพิรุณเทวดาแห่งน้ำ

พีรณัฐ อ่านว่า พี-ระ-นัด แปลว่า ปราชญ์ผู้กล้าหาญ

พีรดนย์ อ่านว่า พี-ระ-ดน แปลว่า ผู้ชายผู้กล้าหาญ

พีรธัช อ่านว่า พี-ระ-ทัด แปลว่า ผู้เป็นธงชัยแห่งผู้กล้าหาญ

พีรพล อ่านว่า พี-ระ-พน แปลว่า มีพลังกล้าหาญ

พีรพัฒน์ อ่านว่า พี-ระ-พัด แปลว่า ความเจริญของผู้กล้าหาญ

พีรพุฒิ อ่านว่า พี-ระ-พุด แปลว่า นักรบผู้มีความเข้มแข็ง

พีรยช อ่านว่า พี-ระ-ยด แปลว่า เกิดมาเพื่อความกล้าหาญ

พีรยากร อ่านว่า พี-ระ-ยา-กอน แปลว่า มือที่มีความเพียรมานะ

พีรยุทธ อ่านว่า พี-ระ-ยุด แปลว่า การรบของผู้กล้า

พีรวิชญ์ อ่านว่า พี-ระ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

พีรัช อ่านว่า พี-รัด แปลว่า ลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า

พีรัชชัย อ่านว่า พี-รัด-ไช แปลว่า เกิดจากผู้กล้า ลูกวีรบุรุษ

พุฒิธร อ่านว่า พุด-ทิ-ทอน แปลว่า ผู้มีความมั่งคั่ง

พุฒิธาดา อ่านว่า ทุด-ทิ-ทา-ดา แปลว่า ผู้มีความมั่งคั่ง

พุฒินาท อ่านว่า พุด-ทิ-นาด แปลว่า บันลือหรือองอาจด้วยความเจริญ

พุฒิพร อ่านว่า พุด-ทิ-พอน แปลว่า ผู้มั่งคั่งและประเสริฐ

พุฒิเมธ อ่านว่า พุด-ทิ-เมด แปลว่า เจริญด้วยปัญญา

พุทธิชา อ่านว่า พุด-ทิ-ชา แปลว่า เกิดมาฉลาด

พุทธิชาต อ่านว่า ทุด-ทิ-ชาด แปลว่า เกิดมาฉลาด

พุทธิพร อ่านว่า พุด-ทิ-พอน แปลว่า ปัญญาดี

พุทธิมา อ่านว่า ทุด-ทิ-มา แปลว่า ผู้มีปัญญา

โพธิกร อ่านว่า โพ-ทิ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความรู้

โพธิวัฒน์ อ่านว่า โพ-ทิ-วัด แปลว่า เจริญด้วยปัญญา

ไพรัลย์ อ่านว่า ไพ-รัน แปลว่า ความโปร่งบาง หายาก

ภคนันท์ อ่านว่า พะ-คะ-นัน แปลว่า ยินดีในโชค หรือสิริมงคล

ภควัต อ่านว่า พะ-คะ-วัด แปลว่า ผู้มีโชค

ภคิน อ่านว่า พะ-คิน แปลว่า ผู้มีโชค มีสิริมงคล

ภณ อ่านว่า พน แปลว่า พูดหรือกล่าว

ภพธร อ่านว่า พบ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความเจริญ ทรงภพ

ภพธรรม อ่านว่า พบ-ทำ แปลว่า ธรรมประจำภพ

ภพนิพิฐ อ่านว่า พบ-พิ-นิด แปลว่า ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก

ภรัณยู อ่านว่า พะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้ปกป้อง

ภวัต อ่านว่า พะ-วัด แปลว่า ผู้เจริญ

ภวินท์ อ่านว่า พะ-วิน แปลว่า เจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก

ภวิล อ่านว่า พะ-วิน แปลว่า ความเป็นอยู่ ดำรงอยู่ตลอดกาล

ภโวทัย อ่านว่า พะ-โว-ไท แปลว่า รุ่งอรุณแห่งภพ รุ่งเรืองในโลก

ภัคธร อ่านว่า พัก-คะ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค

ภัคพนธ์ อ่านว่า พัก-คะ-พน แปลว่า ร่วมผูกพัน

ภัคพล อ่านว่า พัก-คะ-พน แปลว่า มีโชคเป็นพลัง

ภัทรกร อ่านว่า พัด-ทระ-กอน แปลว่า สร้างสิ่งดีงาม

ภัทรจาริน อ่านว่า พัด-ทระ-จา-ริน แปลว่า มีความประพฤติดี

ภัทรชนน อ่านว่า พัด-ชะ-นน แปลว่า ผู้มีกำเนิดดีงาม

ภัทรดนัย อ่านว่า พัด-ทระ-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้เจริญ

ภัทรธร อ่านว่า พัด-ทระ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล

ภัทรนันท์ อ่านว่า พัด-ทระ-นัน แปลว่า ผู้มีกำเนิดดีงาม

ภัทรพร อ่านว่า พัด-ทระ-พอน แปลว่า เจริญและประเสริฐ

ภัทรพล อ่านว่า พัด-ทระ-พน แปลว่า บุคคลที่ประเสริฐ

ภัทรภณ อ่านว่า พัด-ทระ-พน แปลว่า พูดสิ่งดีงาม พูดดี

ภัทรเวช อ่านว่า พัด -ทระ-เวด แปลว่า หมอที่ดีงาม

ภัทราวุธ อ่านว่า พัด-ทรา-วุด แปลว่า มีอาวุธดี อาวุธงาม

ภัทรินทร์ อ่านว่า พัด-ทะ-ริน แปลว่า เจ้าแห่งความเจริญ

ภากร อ่านว่า พา-กอน แปลว่า ผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์

ภาคิน อ่านว่า พา-คิน แปลว่า ผู้มีโชค มีกำไร

ภาณิน อ่านว่า พา-นิน แปลว่า ผู้พูดเก่ง นักพูด

ภาณุภัทร อ่านว่า พา-นุ-พัด แปลว่า เจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์

ภาณุวิชญ์ อ่านว่า พา-นุ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์

ภาธร อ่านว่า พา-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งรัศมี รุ่งเรือง

ภานรินทร์ อ่านว่า พา-นะ-ริน แปลว่า รัศมีของจอมคน

ภานุกร อ่านว่า พา-นุ-กอน แปลว่า แสงอาทิตย์ แสงตะวัน

ภานุรุจ อ่านว่า พา-นุ-รุด แปลว่า รุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์

ภานุวัชร์ อ่านว่า พา-นุ-วัด แปลว่า พระอาทิตย์และเพชร

ภานุวัฒน์ อ่านว่า พา-นุ-วัด แปลว่า เจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์

ภาม อ่านว่า พาม แปลว่า เดช

ภาวัต อ่านว่า พา-วัด แปลว่า มีแสงสว่าง มีความรุ่งเรือง

ภีมเดช อ่านว่า พี-มะ-เดด แปลว่า มีเดชน่าเกรงขาม

ภีมพล อ่านว่า พี-มะ-พน แปลว่า มีพลังน่าเกรงขาม

ภีมวัจน์ อ่านว่า พี-มะ-วัด แปลว่า พูดน่าเกรงขาม พูดมีอำนาจ

ภุชงค์ อ่านว่า พุ-ชง แปลว่า งู

ภูธน อ่านว่า พู-ทน แปลว่า มีทรัพย์ในแผ่นดิน พระราชา

ภูธิป อ่านว่า พู-ทิบ แปลว่า เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระราชา

ภูบดินทร์ อ่านว่า พู-บดิน แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน

ภูบดี อ่านว่า พู-พอ-ดี แปลว่า เจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา

ภูมิ อ่านว่า พูม แปลว่า แผ่นดิน

ภูมิธรรม อ่านว่า พูม-ทำ แปลว่า พื้นจิตใจที่มีคุณธรรม

ภูมินันท์ อ่านว่า พู-มิ-นัน แปลว่า ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน

ภูมิพัฒน์ อ่านว่า พู-มิ-พัด แปลว่า ผู้เจริญในแผ่นดิน

ภูมิภัทร อ่านว่า พู-มิ-พัด แปลว่า ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน

ภูมิรพี อ่านว่า พูม-ระ-พี แปลว่า ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน

ภูริช อ่านว่า พู-ริด แปลว่า แผ่นดิน

ภูริณัฐ อ่านว่า พู-นิ-รัด แปลว่า นักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง

ภูริเดช อ่านว่า พู-ริ-เดด แปลว่า มีอำนาจมาก

ภูรินท์ อ่านว่า พู-ริน แปลว่า เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ภูรี อ่านว่า พู-รี แปลว่า แผ่นดิน ปัญญากว้างไกล

ภูวดล อ่านว่า พู-วะ-ดน แปลว่า แผ่นดิน

ภูวเดช อ่านว่า พู-วะ-เดด แปลว่า ผู้มีเดชในแผ่นดิน

ภูวนนท์ อ่านว่า พู-วะ-นน แปลว่า พอใจในแผ่นดิน

ภูวนัตถ์ อ่านว่า พู-วะ-นัด แปลว่า มีประโยชน์ในโลก

ภูวนาถ อ่านว่า พู-วะ-นาด แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน

โภควินท์ อ่านว่า โพ-คะ-วิน แปลว่า ได้รับโภคทรัพย์ มีโภคทรัพย์มาก

โภคิน อ่านว่า โพ-คิน แปลว่า ผู้มีโภคะ

มกรธวัช อ่านว่า มะ-กอน-ทะ-วัด แปลว่า ผู้มีธงเป็นรูปมังกรคือพระกามเทพ

มงคลชัย อ่านว่า มง-คน-ไช แปลว่า ชัยชนะที่ดีงาม

มติมนต์ อ่านว่า มะ-ติ-มน แปลว่า ผู้มีความรู้

มนชิต อ่านว่า มะ-นะ-ชิด แปลว่า ผู้ชนะใจ ผู้ที่ชนะใจตนเอง

มนต์ชัย อ่านว่า มน-ไช แปลว่า มีชัยชนะดั่งใช้มนต์เสกเป่า

มนต์ณัฏ อ่านว่า มน-นัด แปลว่า คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์

มนต์ณัฐ อ่านว่า มน-นัด แปลว่า มนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์

มนต์ธร อ่านว่า มน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งมนต์ความขลัง

มนต์ธัช อ่านว่า มน-ทัด แปลว่า มีมนต์เป็นธงชัย เด่นด้วยมนต์

มนัญชัย อ่านว่า มะ-นัน-ไช แปลว่า ผู้ชนะใจ

มรุเดช อ่านว่า มะ-รุ-เดด แปลว่า มีเดชดุจเทวดา

มานเมตต์ อ่านว่า มาน-เมด แปลว่า จิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ

มีเกียรติ อ่านว่า มี-เกียด แปลว่า เป็นผู้ได้รับการยอมรับนับถือ

มุขพล อ่านว่า มุ-ขะ-พน แปลว่า ผู้มีกำลังมาก

มุนินทร์ อ่านว่า มุ-นิน แปลว่า จอมนักปราชญ์

เมธพนธ์ อ่านว่า เม-ทะ-พน แปลว่า ผูกพันด้วยปัญญา

เมธิชัย อ่านว่า เม-ทิ-ไช แปลว่า ชัยชนะของผู้มีปัญญา

โมกข์ อ่านว่า โมก แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น

ยชญ์ อ่านว่า ยด แปลว่า การบูชา การให้เกียรติ

ยติภัทร อ่านว่า ยะ-ติ-พัด แปลว่า นักบวชผู้เจริญแล้ว

ยิ่งคุณ อ่านว่า ยิ่ง-คุน แปลว่า มีคุณยิ่ง

ยุติวิชญ์ อ่านว่า ยุ-ติ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม

ยุทธไกร อ่านว่า ยุด-ทะ-ไกร แปลว่า เก่งในการรบ

โยธิน อ่านว่า โย-ทิน แปลว่า ผู้ชนะ

รชต อ่านว่า ระ-ชด แปลว่า ระ-ชะ-ตะ

รชนิมุข อ่านว่า ระ-ชะ-นิ-มุก แปลว่า เวลาเย็น

รชานนท์ อ่านว่า ระ-ชา-นน แปลว่า ยินดีในทรัพย์สมบัติ

รฐนนท์ อ่านว่า ระ-ถะ-นน แปลว่า เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ

รณกร อ่านว่า รน-นะ-กอน แปลว่า การรบ นักรบ

รณชัช อ่านว่า รน-นะ-ชัด แปลว่า ทหารในสนามรบ

รณพร อ่านว่า รน-นะ-พอน แปลว่า มีเสียงประเสริฐ มีเสียงไพเพราะ

รณพีร์ อ่านว่า รน-นะ-พี แปลว่า วีรบุรุษในสนามรบ

รณรต อ่านว่า รน-นะ-รด แปลว่า ผู้ยินดีในการรบ

รณวร อ่านว่า รน-นะ-วอน แปลว่า ประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ

รตน อ่านว่า ระ-ตะ-นะ แปลว่า ความรื่นรมย์

รติบดี อ่านว่า ระ-ติ-บอ-ดี แปลว่า พระเจ้าแห่งความรัก

ร่มธรรม อ่านว่า ร่ม-ทำ แปลว่า ผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม

รมย์ อ่านว่า รม แปลว่า น่ารื่นรมย์

รวินันท์ อ่านว่า ระ-วิ-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์

รวิพล อ่านว่า ระ-วิ-พน แปลว่า มีกำลังดุจพระอาทิตย์

รัชชานนท์ อ่านว่า รัด-ชา-นน แปลว่า ยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา

รัชนาท อ่านว่า รัด-ชะ-นาด แปลว่า เสียงบันลือในประเทศ มีอำนาจในประเทศ

รัชพล อ่านว่า รัด-ชะ-พน แปลว่า เป็นกำลังของประเทศ

รัญชน์ อ่านว่า รัน แปลว่า ความยินดี

รัฏฐพิชญ์ อ่านว่า รัด-ถะ-พิด แปลว่า เมืองนักปราชญ์

รัฐนันท์ อ่านว่า รัด-ถะ-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีของประเทศ

รัตนธรรม์ อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-ทำ แปลว่า มีธรรมดุจแก้วมณี

รัตนธรรม อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-ทำ แปลว่า มีธรรมดุจแก้วมณี

รัตนพล อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-พน แปลว่า มีกำลังอันประเสริฐ

ราชินทร์ อ่านว่า รา-ชิน แปลว่า ราชาผู้เป็นใหญ่

รามิล อ่านว่า รา-มิน แปลว่า กามเทพ

ราเมนทร์ อ่านว่า รา-เมน แปลว่า พระรามผู้ยิ่งใหญ่

รุ่งภพ อ่านว่า รุ่ง-พบ แปลว่า โลกสว่าง ทำให้โลกรุ่งเรือง

รุ่งรุจ อ่านว่า รุ่ง-รุด แปลว่า รุ่งโรจน์ สว่างไสว

รุ่งวิกรัย อ่านว่า รุ่ง-วิ-ไกร แปลว่า ค้าขายเจริญ

รุจ อ่านว่า รุด แปลว่า รุ่งเรือง สว่าง

รุจินพ อ่านว่า รุ-จิ-นบ แปลว่า มีความพอใจใหม่ ๆ มีความรุ่งโรจน์ใหม่ ๆ

ฤทธิรณ อ่านว่า ริด-ทิ-รน แปลว่า ความเก่งกล้าในการรบ

ลภน อ่านว่า ละ-พน แปลว่า การได้ ลาภ

ลวิตร อ่านว่า ละ-วิด แปลว่า เครื่องเกี่ยว

ล้อมเดช อ่านว่า ล้อม-เดช แปลว่า พร้อมด้วยอำนาจ

ลัญฉกร อ่านว่า ลัด-ฉะ-กอน แปลว่า ตราที่ใช้ตีหรือประทับ

ลัทธพล อ่านว่า ลัด-ทะ-พน แปลว่า มีพลัง ทรงพลัง

ลาภิน อ่านว่า ลา-พิน แปลว่า ผู้มีลาภ

วชิรวิทย์ อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร

วทัญญู อ่านว่า วะ-ทัน-ยู แปลว่า ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น ผู้ใจบุญสุนทาน

วทันยู อ่านว่า วะ-ทัน-ยู แปลว่า ผู้ใจบุญสุนทาน

วนันต์ อ่านว่า วะ-นัน แปลว่า แนวป่า ชายป่า

วรกมล อ่านว่า วอ-ระ-กะ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรกันต์ อ่านว่า วอ-ระ-กัน แปลว่า ผู้ประเสริฐและน่ารัก

วรชน อ่านว่า วอ-ระ-ชน แปลว่า คนผู้ประเสริฐ

วรชัย อ่านว่า วอ-ระ-ไช แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ

วรชิต อ่านว่า วอ-ระ-ชิด แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ

วรโชติ อ่านว่า วอ-ระ-โชด แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ

วรณ อ่านว่า วะ-รน แปลว่า ป้อง กำแพง การป้องกันภัย

วรดนัย อ่านว่า วอ-ระ-ดะ-ไน แปลว่า ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม

วรดร อ่านว่า วอ-ระ ดอน แปลว่า ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น

วรถ อ่านว่า ระ-รด แปลว่า ไม้ค้ำ

วรท อ่านว่า วะ-รด แปลว่า ผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร

วรทย์ อ่านว่า วะ-รด แปลว่า ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ

วรทัต อ่านว่า วอ-ระ-ทัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร

วรธน อ่านว่า วอ-ระ-ทน แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ

วรนน อ่านว่า วอ-ระ-นน แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรนาถ อ่านว่า วอ-ระ-นาด แปลว่า ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ

วรนิพิฐ อ่านว่า วอ-ระ-นิ-พิด แปลว่า ผู้ประเสริฐและดำรงมั่น

วรบรรณ อ่านว่า วอ-ระ-บัน แปลว่า ประเสริฐด้านหนังสือ ผู้ฉลาด

วรปรัชญ์ อ่านว่า วอ-ระ-ปรัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วรพรต อ่านว่า วอ-ระ-พด แปลว่า มีพรดอันประเสริฐ

วรพล อ่านว่า วอ-ระ-พน แปลว่า มีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ

วรภพ อ่านว่า วอ-ระ-พบ แปลว่า มีภพประเสริฐ เกิดมาดี

วรมน อ่านว่า วอ-ระ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรเมธ อ่านว่า วอ-ระ-เมด แปลว่า ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ

วรรณธัช อ่านว่า วัน-นะ-ทัด แปลว่า เด่นทางหนังสือ

วรรณลภย์ อ่านว่า วัน-ลบ แปลว่า ได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง

วรรณิก อ่านว่า วัน-นิก แปลว่า ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เขียน เสมียน

วรลภย์ อ่านว่า วอ-ระ-ลบ แปลว่า ผู้มีลาภอันประเสริฐ

วรวัช อ่านว่า วอ-ระ-วัด แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ

วรวัฒน์ อ่านว่า วอ-ระ-วัด แปลว่า ประเสริฐและเจริญ

วรวิช อ่านว่า วอ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ

วรวิทย์ อ่านว่า วอ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ

วรวิบูล อ่านว่า วอ-ระ-วิ-บูน แปลว่า เต็มไปด้วยความดีงาม

วรวุฒิ อ่านว่า วอ-ระ-วุด แปลว่า มีความประเสริฐและความเจริญ

วรัชญ์ อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

วรัญชิต อ่านว่า วะ-รัน-ชิด แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ หรือชนะคนที่ประเสริฐ

วรัญญู อ่านว่า วะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

วรัตถ์ อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง

วรัตม์ อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า ผู้ประเสริฐสุด

วรัท อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร

วรัทยา อ่านว่า วะ -รัด-ทะ-ยา แปลว่า มีความกรุณาอันประเสริฐ

วรากร อ่านว่า วะ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ

วรานนท์ อ่านว่า วะ-รา-นน แปลว่า ความยินดีในสิ่งประเสริฐ

วราเมธ อ่านว่า วะ-รา-เมธ แปลว่า ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ

วรายุทธ อ่านว่า วะ-รา-ยุด แปลว่า เลิศในการรบ

วริทธิ์ อ่านว่า วะ-ริด แปลว่า ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ

วริทธิ์ธร อ่านว่า วะ-ริด-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ

วริทธิ์นันท์ อ่านว่า วะ-ริด-นัน แปลว่า ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ

วรินทร อ่านว่า วะ-ริน-ทอน แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

วรียะ อ่านว่า วะ-รี-ยะ แปลว่า ประเสริฐสุด

วรุดม อ่านว่า วะ-รุ-ดม แปลว่า ประเสริญและสูงสุด

วรุตม์ อ่านว่า วะ-รุด แปลว่า ผู้ประเสริฐสุด

วเรณย์ อ่านว่า วะ-เรน แปลว่า ประเสริฐสุด

วโรตม์ อ่านว่า วะ-โรด แปลว่า ผู้ประเสริฐสุด

วลัช อ่านว่า วะ-ลัด แปลว่า ปลา

วัชพล อ่านว่า วัด-ชะ-พน แปลว่า พูดดี พูดเก่ง

วัชรพล อ่านว่า วัด-ชะ-ระ-พน แปลว่า พลังแข็งแกร่งดุจเพชร

วัชรมัย อ่านว่า วัด-ชะ-ระ-ไม แปลว่า แข็งดุจเพชร

วัชรากร อ่านว่า วัด-ชะ-รา-กอน แปลว่า ขุมทรัพย์

วัชรินทร์ อ่านว่า วัด-ชะ-ริน แปลว่า เจ้าแห่งเพชร

วัฒนชัย อ่านว่า วัด-ทะ-นะ-ไช แปลว่า ชนะด้วยความเจริญ

วัณณุวรรธน์ อ่านว่า วัน-นุ-วัด แปลว่า ทางแห่งความเจริญ

วัทธิกร อ่านว่า วัด-ทิ-กอน แปลว่า ทำกำไร

วัทน์ อ่านว่า วัด แปลว่า การพูด ใบหน้า

วัทนพร อ่านว่า วัด-ทะ-นะ-พอน แปลว่า ใบหน้าสวย พูดดี

วัลลภ อ่านว่า วัน-ลบ แปลว่า คนโปรด

วาริธร อ่านว่า วา-ริ-ทอน แปลว่า เมฆ

วาริพันธน์ อ่านว่า วา-ริ-พัน แปลว่า การขังน้ำ

วิกรม อ่านว่า วิ-กรม แปลว่า พากเพียร ความห้าวหาญ

วิกรานต์ อ่านว่า วิ-กราน แปลว่า ผู้ก้าวไปข้างหน้า กล้าหาญ

วิชชากร อ่านว่า วิด-ชา-กอน แปลว่า สร้างความรู้

วิชชาบูรณ์ อ่านว่า วิด-ชา-บูน แปลว่า เต็มเปี่ยมด้วยความรู้

วิชชุกร อ่านว่า วิด-ชุ-กอน แปลว่า แสงสายฟ้า

วิชญ์ อ่านว่า วิด แปลว่า ผู้รู้ นักปราชญ์

วิชญ์พล อ่านว่า วิด-ชะ-พน แปลว่า กำลังของนักปราชญ์ นักปราชญ์ที่มีพลัง

วิชญะ อ่านว่า วิด-ชะ-ยะ แปลว่า นักปราชญ์

วิชยุตม์ อ่านว่า วิ-ชะ-ยุด แปลว่า ชัยชนะอันสูงสุด

วิชวิทย์ อ่านว่า วิด-ทะ-วิด แปลว่า มีความรู้หลายอย่าง

วิชาธร อ่านว่า วิ-ชา-ทอน แปลว่า ผู้มีความรู้ทางเวทมนตร์ต่างๆ

วิชานนะ อ่านว่า วิ-ชาน-นะ แปลว่า ความเห็นจริง

วิชานาถ อ่านว่า วิ-ชา-นาด แปลว่า มีความรู้เป็นที่พึ่ง

วิชามัย อ่านว่า วิ-ชา-ไม แปลว่า สำเร็จได้ด้วยความรู้

วิชาฤทธิ์ อ่านว่า วิ-ชา-ริด แปลว่า สำเร็จด้วยความรู้

วิชาวิมล อ่านว่า วิ-ชา-วิ-มน แปลว่า มีความรู้หามลทินมิได้ ไร้ความมัวหมองเพราะความรู้

วิชิตชัย อ่านว่า วิ-ชิด-ไช แปลว่า ชัยชนะ

วิดรณ์ อ่านว่า วิ-ดอน แปลว่า ข้ามพ้นความทุกข์

วิทิต อ่านว่า วิ-ทิด แปลว่า ผู้คงแก่เรียน

วิทูร อ่านว่า วิ-ทูน แปลว่า ผู้ฉลาด

วิธวิทย์ อ่านว่า วิด-ทะ-วิด แปลว่า ผู้ฉลาด

วิธวินท์ อ่านว่า วิด-ทะ-วิน แปลว่า ได้สิ่งแปลก ๆ มีลาภเสมอ

วิธาน อ่านว่า วิ-ทาน แปลว่า กฎเกณฑ์ ระเบียบ

วินธัย อ่านว่า วิน-ไท แปลว่า ผลไม้ ชื่อภูเขา

วินิชา อ่านว่า วิ-นิ-ชา แปลว่า จำเก่ง

วินิทร อ่านว่า วิ-นิด แปลว่า ตื่นเสมอ ขยัน

วิพุช อ่านว่า วิ-พุด แปลว่า นักปราชญ์

วิพุธ อ่านว่า วิ-พุด แปลว่า ผู้รู้แจ้ง นักปราชญ์

วิภพ อ่านว่า วิ-พบ แปลว่า ทรัพย์สมบัติ ความเจริญ

วิภู อ่านว่า วิ-พู แปลว่า ผู้เป็นเจ้า

วิมุต อ่านว่า วิ-มุด แปลว่า ผู้หลุดพ้นแล้ว

วิมุทร์ อ่านว่า วิ-มุด แปลว่า บานแล้ว

วิรชัช อ่านว่า วิ-ระ-ชัด แปลว่า นักรบผู้กล้าหาญ

วิรัญจ์ อ่านว่า วิ-รัน แปลว่า ชื่อของพรหม

วิรัล อ่านว่า วิ-รัน แปลว่า บาง โปร่ง หายาก งาม

วิริทธิ์พล อ่านว่า วิ-ริด-พน แปลว่า มีกำลังคือความสำเร็จอันประเสริฐ

วิโรจน์ อ่านว่า วิ-โลด แปลว่า สว่าง

วิวรรธน์ อ่านว่า วิ-วัด แปลว่า ความเจริญรุ่งเรือง

วิวัฒน์ชัย อ่านว่า วิ-วัด-ไช แปลว่า มีความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะ

วิวิธชัย อ่านว่า วิ-วิด-ทะ-ไช แปลว่า มีชัยชนะหลายอย่าง

วิวิธวินท์ อ่านว่า วิ-วิด-ทะ-วิน แปลว่า ได้สิ่งแปลก ๆ ได้รับอยู่เสมอ

วีรชิต อ่านว่า วี-ระ-ชิด แปลว่า ชัยชนะของคนกล้า วีรบุรุษผู้พิชิต

วีรเดช อ่านว่า วี-ระ-เดด แปลว่า อำนาจของผู้กล้า

วีรพล อ่านว่า วี-ระ-พน แปลว่า กำลังของผู้กล้าหาญ

วีรภัทร อ่านว่า วี-ระ-พัด แปลว่า ผู้กล้าหาญและเจริญ

วีรยุทธ อ่านว่า วี-ระ-ยุด แปลว่า นักรบผู้กล้า

วีรวัฒน์ อ่านว่า วี-ระ-วัด แปลว่า ผู้เจริญด้วยความกล้า

วีรวุฒิ อ่านว่า วี-ระ-วุด แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ

วีรัช อ่านว่า วี-รัด แปลว่า เกิดจากผู้กล้าหาญ

วีรากร อ่านว่า วี-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ

วุฒิกร อ่านว่า วุด-ทิ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความเจริญ

วุฒิชัย อ่านว่า วุด-ทิ-ไช แปลว่า ชนะด้วยความเจริญ

วุฒิชาติ อ่านว่า วุด-ทิ-ชาด แปลว่า เกิดจากความเจริญ

วุฒิเดช อ่านว่า วุด-ทิ-เดด แปลว่า เจริญขึ้นด้วยอำนาจ

วุฒิภัทร อ่านว่า วุด-ทิ-พัด แปลว่า เจริญและดีงาม

เวทิต อ่านว่า เว-ทิด แปลว่า ให้รู้

เวธน์ อ่านว่า เวด แปลว่า ปัญญาเฉียบแหลม

แว่นแก้ว อ่านว่า แว่น-แก้ว แปลว่า สะท้อนให้เห็นคุณค่า

ไวทย์ อ่านว่า ไว แปลว่า มีความรู้

ไวทิน อ่านว่า ไว-ทิน แปลว่า ผู้รู้

ไวภพ อ่านว่า ไว-พบ แปลว่า อำนาจ ความเจริญ

ไววิทย์ อ่านว่า ไว-วิด แปลว่า อำนาจ ความเจริญ

อจล อ่านว่า อะ-จน แปลว่า ไม่หวั่นไหว

อจลวิชญ์ อ่านว่า อะ-จะ-ละ-วิด แปลว่า มีความรู้ไม่หวั่นไหว

อชิตพล อ่านว่า อะ-ชิด-พน แปลว่า มีพลังอันไม่มีใครเอาชนะได้

อชิระ อ่านว่า อะ-ชิ-ระ แปลว่า ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว

อดิเทพ อ่านว่า อะ-ดิ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้ยิ่งใหญ่

อดิรถ อ่านว่า อะ-ดิ-รด แปลว่า นักรบเอ่น จอมทัพ

อดิรุจ อ่านว่า อะ-ดิ-รุด แปลว่า สง่างามยิ่ง

อดุลย์ อ่านว่า อะ-ดุน แปลว่า ไม่มีที่เปรียบ

อดุลวิทย์ อ่านว่า อะ-ดุน-วิด แปลว่า มีความรู้นับไม่ได้ รู้มากมาย

อติกันต์ อ่านว่า อะ-ติ-กัน แปลว่า น่ารักยิ่ง

อติคุณ อ่านว่า อะ-ติ-คุน แปลว่า มีคุณธรรมยิ่ง

อติชา อ่านว่า อะ-ติ-ชา แปลว่า เกิดมาเลิศกว่าพงศ์พันธุ์

อติชาติ อ่านว่า อะ-ติ-ชาด แปลว่า ผู้เกิดมาดี

อติเทพ อ่านว่า อะ-ติ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้ยิ่งใหญ่

อติรุจ อ่านว่า อะ-ติ-รุด แปลว่า ผู้สง่างามยิ่ง

อติวัณณ์ อ่านว่า อะ-ติ-วัน แปลว่า การสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง

อติวิชญ์ อ่านว่า อะ-ติ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง

อธิชนม์ อ่านว่า อะ-ทิ-ชน แปลว่า ชีวิตที่มีค่ามาก

อธิน อ่านว่า อะ-ทิน แปลว่า ผู้ว่าง่าย เชื่อฟัง

อธินาถ อ่านว่า อะ-ทิ-นาด แปลว่า ที่พึ่งอันยิ่งใหญ่

อธิป อ่านว่า อะ-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

อธิปัตย์ อ่านว่า อะ-ทิ-ปัด แปลว่า ความเป็นใหญ่

อธิพันธ์ อ่านว่า อะ-ทิ-พัน แปลว่า ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่

อธิยุต อ่านว่า อะ-ทิ-ยุด แปลว่า ขวนขวายยิ่ง หรือขยันขันแข็งยิ่ง

อธิวัฒน์ อ่านว่า อะ-ทิ-วัด แปลว่า ความเจริญที่ยิ่งใหญ่

อนณ อ่านว่า อะ-นน แปลว่า ผู้ไม่มีหนี้

อนพัช อ่านว่า อะ-นะ-พัด แปลว่า ผู้หาที่ติไม่ได้ ผู้ไม่มีใครตำหนิ

อนรรฆ อ่านว่า อะ-นัก แปลว่า หาค่ามิได้ มีค่ามากมาย

อนล อ่านว่า อะ-นน แปลว่า ไฟ อัคนีเทพ

อนวัช อ่านว่า อะ-นะ-วัด แปลว่า ผู้ไม่มีที่ติ ไม่มีข้อเสียหาย

อนวัทย์ อ่านว่า อะ-นะ-วัด แปลว่า ไม่มีโทษ ไม่มีตำหนิ

อนังคณ์ อ่านว่า อะ-นัง แปลว่า ไม่มีกิเลศ ไม่มัวหมอง

อนัดดา อ่านว่า อะ-นัด-ดา แปลว่า ไม่ยึดถือ

อนันตชัย อ่านว่า อะ-นัน-ตะ-ไช แปลว่า ชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด

อนันตพร อ่านว่า อะ-นัน-ตะ-พอน แปลว่า ดีไม่มีที่สิ้นสุด

อนันยช อ่านว่า อะ-นัน-ยด แปลว่า เกิดมาเป็นที่หนึ่ง

อนาวิล อ่านว่า อะ-นา-วิน แปลว่า ไม่เศร้าหมอง ผ่องใส

อนิก อ่านว่า อะ-นิก แปลว่า กองทัพ

อนิรุทธ์ อ่านว่า อะ-นิ-รุด แปลว่า ผู้ชนะเสมอ

อนิวัต อ่านว่า อะ-นิ-วัด แปลว่า ผู้ไม่หวนกลับ สู่ความชั่ว

อนิวัตติ์ อ่านว่า อะ-นิ-วัด แปลว่า การไม่หวยกลับ สู่ความชั่ว

อนุชิต อ่านว่า อะ-นุ-ชิด แปลว่า ชนะเสมอ

อนุตร อ่านว่า อะ-นุด แปลว่า ผู้ประเสริฐ ยอดเยี่ยม

อนุทัต อ่านว่า อะ-นุ-ทัด แปลว่า มอบให้ อนุญาต

อนุทัย อ่านว่า อะ-นุ-ไท แปลว่า ความกรุณา ความใจดี

อนุนัย อ่านว่า อะ-นุ-ไน แปลว่า ความเป็นมิตร

อนุนาท อ่านว่า อะ-นุด-นาด แปลว่า เสียงกึกก้อง เสียงบันลือ

อนุพนธ์ อ่านว่า อะ-นุ-พน แปลว่า เกี่ยวพัน ติดตามมั่นคง

อนุภัทร อ่านว่า อะ-นุ-พัด แปลว่า เจริญเนือง ๆ ดีงามอยู่เสมอ

อนุยุต อ่านว่า อะ-นุ-ยุด แปลว่า ผู้ขวนขวาย ผู้ขยัน

อนุรักข์ อ่านว่า อะ-นุ-รัก แปลว่า รักษา คุ้มครอง

อนุวรรตน์ อ่านว่า อะ-นุ-วัด แปลว่า ประพฤติปฏิบัติตาม

อนุวรรธน์ อ่านว่า อะ-นุ-วัด แปลว่า เจริญตาม

อนุวัต อ่านว่า อะ-นุ-วัด แปลว่า ผู้ประพฤติตาม

อนุวิท อ่านว่า อะ-นุ-วิด แปลว่า รู้แจ้ง รู้ทะลุประโปร่ง

อเนชา อ่านว่า อะ-เน-ชา แปลว่า ผู้ไม่หวั่นไหว

อภิคม อ่านว่า อะ-พิ-คม แปลว่า การเยี่ยม

อภิชัจ อ่านว่า อะ-พิ-ชัด แปลว่า มีชาติสูง

อภิชัย อ่านว่า อะ-พิ-ไช แปลว่า ผู้มีชัยชนะเหนือใคร

อภิชาติ อ่านว่า อะ-พิ-ชาด แปลว่า เกิดดี

อภิธรม์ อ่านว่า อะ-พิ-ทอน แปลว่า ธรรมะขั้นสูง

อภิธาร อ่านว่า อะ-พิ-ทาน แปลว่า ทรงไว้อย่างยิ่งใหญ่

อภินัทธ์ อ่านว่า อะ-พิ-นัด แปลว่า ผูกพันยิ่ง เป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง

อภินันทน์ อ่านว่า อะ-พิ-นัน แปลว่า ผูกพันยิ่ง

อภิบาล อ่านว่า อะ-พิ-บาน แปลว่า ผู้คุ้มครอง ผู้ปกป้อง

อภิมุข อ่านว่า อะ-พิ-มุก แปลว่า เป็นหัวหน้า

อภิยุต อ่านว่า อะ-พิ-ยุด แปลว่า ประกอบยิ่ง

อภิรต อ่านว่า อะ-พิ-รด แปลว่า ผู้ยินดียิ่ง

อภิวรรธน์ อ่านว่า อะ-พิ-วัด แปลว่า มีความเจริญยิ่ง

อภิวัฒน์ อ่านว่า อะ-พิ-วัด แปลว่า ความเจริญ

อภิวิชญ์ อ่านว่า อะ-พิ-วิด แปลว่า ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง

อภิวุฒิ อ่านว่า อะ-พิ-วุด แปลว่า ความเจริญ

อมรรัตน์ อ่านว่า อะ-มอน-รัด แปลว่า เพชร

อมรินทร์ อ่านว่า อะ-มะ-ริน แปลว่า พระอินทร์

อรรจน์ อ่านว่า อัด แปลว่า เครื่องบูชา

อรรณพ อ่านว่า อัน-นบ แปลว่า ทะเล

อรรถนนท์ อ่านว่า อัด-ถะ-นน แปลว่า ผู้ยินดีในประโยชน์

อรรถพันธ์ อ่านว่า อัด-ถะ-พัน แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์ มีประโยชน์อันมั่นคง

อรรถวิท อ่านว่า อัด-ถะ-วิด แปลว่า ผู้รู้ข้อความ ผู้รู้หลักการ

อรรถวิทย์ อ่านว่า อัด-ถะ-วิด แปลว่า ผู้รู้หลักการ

อริชัย อ่านว่า อะ-หริ-ไช แปลว่า ผู้ชนะศัตรู

อริญชย์ อ่านว่า อะ-ริน แปลว่า ผู้ชนะศัตรู

อริญชัย อ่านว่า อะ-ริน-ไช แปลว่า ผู้ชนะศัตรู

อริย์ธัช อ่านว่า อะ-ริ-ทัด แปลว่า ธงของพระอริยะ เครื่องหมายอันประเสริฐ

อรุช อ่านว่า อะ-รุด แปลว่า ผู้ไม่โกรธ

อลงกฤต อ่านว่า อะ-ลง-กริด แปลว่า ตกแต่ง

อวัช อ่านว่า อะ-วัด แปลว่า ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ

อัคคเดช อ่านว่า อัก-คะ-เดด แปลว่า ความสง่างาม

อัคคัญญ์ อ่านว่า อัก-คัน แปลว่า สูงสุด

อัครชัย อ่านว่า อัก-คระ-ไช แปลว่า มีชัยอันประเสริฐ

อัครนิจ อ่านว่า อัก-คระ-นิด แปลว่า ประเสริฐเป็นนิตย์

อัครพนธ์ อ่านว่า อัก-คระ-พน แปลว่า ผูกพันกับผู้เป็นเลิศ

อัครวินท์ อ่านว่า อัก-คระ-วิน แปลว่า ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ

อังควร อ่านว่า อัง-คะ-วอน แปลว่า ผู้มีรูปงาม

อัฑฒ์ อ่านว่า อัด แปลว่า ชายผู้ร่ำรวย

อัณณ์ อ่านว่า อัน แปลว่า แม่น้ำ ตัวหนังสือ

อัตถ์ อ่านว่า อัด แปลว่า เนื้อความ

อัตรคุปต์ อ่านว่า อัด-ตระ-คุบ แปลว่า คุ้มครองตน ปกครองตน

อัทธ์ อ่านว่า อัด แปลว่า กาล เวลา ทาง ภาค

อัทธนีย์ อ่านว่า อัด-ทะ-นี แปลว่า เป็นไปตลอดกาลนาน อยู่ได้นาน

อันฑาการ อ่านว่า อัน-ทา-กาน แปลว่า รูปไข่

อันน์ อ่านว่า อัน แปลว่า ข้าว

อาจิต อ่านว่า อา-จิด แปลว่า สะสมแล้ว

อาชว์ อ่านว่า อาด แปลว่า ความซื่อตรง

อาชวิน อ่านว่า อาด-ชะ-วิน แปลว่า ผู้มีความซื่อตรง

อาชวี อ่านว่า อาด-ชะ-วี แปลว่า ผู้มีความซี่อตรง

อาชัญ อ่านว่า อา-ชัน แปลว่า บุรุษอาชาไนย หมยถึงคนที่ดียิ่ง

อาณกร อ่านว่า อา-นะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างอำนาจ

อาณัติ อ่านว่า อา-นัด แปลว่า การบังคับบัญชา

อาณันย์ อ่านว่า อา-นัน แปลว่า ความไม่มีหนี้

อานนท์ อ่านว่า อา-นน แปลว่า ความเพลิดเพลิน

อานัณย์ อ่านว่า อา-นัน แปลว่า ความไม่มีหนี้

อานัน อ่านว่า อา-นัน แปลว่า หน้า ปาก

อานันท์ อ่านว่า อา-นัน แปลว่า ความบันเทิง ความชื่นใจ

อาเนช อ่านว่า อา-เนด แปลว่า ไม่หวั่นไหว มั่นคง

อายุทัย อ่านว่า อา-ยุ-ไท แปลว่า บ่อเกิดแห่งความสุข เต็มไปด้วยความสุข

อายุธ อ่านว่า อา-ยุด แปลว่า อาวุธ เครื่องรบ

อายุวัต อ่านว่า อา-ยุ-วัด แปลว่า มีอายุยืน

อารัทธ์ อ่านว่า อา-รัด แปลว่า เริ่มต้นแล้ว

อำมฤต อ่านว่า อำ-มะ-ริด แปลว่า น้ำทิพย์

อำมาตย์ อ่านว่า อำ-หมาด แปลว่า ผู้ช่วยเหลือ

อิงครัต อ่านว่า อิง-คะ-รัด แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้

อิชย์ อ่านว่า อิด แปลว่า การบูชา ครู

อิฏฐา อ่านว่า อิด-ถา แปลว่า น่ารัก

อิทธิกร อ่านว่า อิด-ทิ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความสำเร็จ

อิทธิชัย อ่านว่า อิด-ทิ-ไช แปลว่า ชนะด้วยฤทธิ์

อิทธินพ อ่านว่า อิด-ทิ-นบ แปลว่า มีความสำเร็จใหม่ ๆ

อิทธิพร อ่านว่า อิด-ทิ-พอน แปลว่า ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ

อิทธิพัทธ์ อ่านว่า อิด-ทิ-พัด แปลว่า เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง

อิทธิมนต์ อ่านว่า อิด-ทิ-มน แปลว่า มีความสำเร็จ

อินทัช อ่านว่า อิน-ทัด แปลว่า เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่

อุชุกร อ่านว่า อุ-ชุ-กอน แปลว่า คนซื่อตรงที่รุ่งเรือง ทำให้ตรง

อุตรเดช อ่านว่า อุด-ตะ-ระ-เดด แปลว่า มีเดชยิ่งใหญ่

อุทธิ อ่านว่า อุด-ธิ แปลว่า ทะเล

อุทัค อ่านว่า อุ-ทัก แปลว่า ผู้เบิกบานใจ

อุภัยภัทร อ่านว่า อุ-ไพ-ยะ-พัด แปลว่า ดีงามเสมอด้านกายและใจ

เอกภพ อ่านว่า เอก-กะ-พบ แปลว่า เป็นหนึ่งในภพ ความเป็นหนึ่ง

เอื้อการย์ อ่านว่า เอื้อ-กาน แปลว่า ค้ำจุนกิจการ

เอื้ออังกูร อ่านว่า เอื้อ-อัง-กูน แปลว่า อุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล

โอบกิจ อ่านว่า โอบ-กิด แปลว่า เอากิจธุระ เอาใจใส่ในหน้าที่

โอบนิธิ อ่านว่า โอบ-นิ-ทิ แปลว่า กอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย

สุดยอดเด็กเก่งจากเชียงใหม่ อายุ 10 ขวบ ติดทีมชาติหมากรุก
[ อ่าน 2804 ครั้ง ]

ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 161601 ครั้ง ]

ดูดวงนาคคู่ คณกับแฟนจะสมพงษ์กันแค่ไหน?
[ อ่าน 10044 ครั้ง ]

สุโขทัย เปิดสอบหลายอัตรา หลายตำแหน่ง มิถุนายน 2560
[ อ่าน 24712 ครั้ง ]

แชร์ด่วน กรมอุตุเตือนพายุฝนมาแน่ 5-10 มิถุนายนนี้
[ อ่าน 9418 ครั้ง ]

ดูฟรี ดวงไพ่พยากรณ์ 7 วัน ดูดวงล่วงหน้าจะเจออะไรบ้างในแต่ละวัน
[ อ่าน 7233 ครั้ง ]สุดยอดเด็กเก่งจากเชียงใหม่ อายุ 10 ขวบ ติดทีมชาติหมากรุก
[ อ่าน 2804 ครั้ง ]

ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 161601 ครั้ง ]

ดูดวงนาคคู่ คณกับแฟนจะสมพงษ์กันแค่ไหน?
[ อ่าน 10044 ครั้ง ]

สุโขทัย เปิดสอบหลายอัตรา หลายตำแหน่ง มิถุนายน 2560
[ อ่าน 24712 ครั้ง ]

แชร์ด่วน กรมอุตุเตือนพายุฝนมาแน่ 5-10 มิถุนายนนี้
[ อ่าน 9418 ครั้ง ]

ดูฟรี ดวงไพ่พยากรณ์ 7 วัน ดูดวงล่วงหน้าจะเจออะไรบ้างในแต่ละวัน
[ อ่าน 7233 ครั้ง ]


+ พราว + แชมพู + ไอรีน + ทริป + สีสัน + ภู่ + มะม่วง + เอื้อย + หงส์แดง + ผิง + โรม + เบรฟ + ป๊อปอาย + กระแต + โตเกียว + ตัวนู้น + แตงค์ + พ็อกเก็ตพีซี + เลย์ + ชะเอม + เยลลี่ + มะมา + ปุ๊กกี้ + หมอกดิน + ส้มจี๊ด + มาการีน + วิว + ทองภู + มอลลี่ + นาวา + น้ำหอม + จ๊ะ + ฮาร์ฟ + เท่ + ข้าวต้ม + บ้าบอ + พิงกี้ + อาร์ค + ตุ๊ต๊ะ + นัมเบอร์ + กาโตว์ + แครี่ + + ฟอง + ไทเป + ฟอร์ด + โอโซน + แคปูชิโน่ + เวสป้า + ผัดไท + เอมี่ + เทล + สนักเกิ้ล + ลูกแก้ว + ขาว + ฟีซท์ + ทามะ + สีฝุ่น + เเฟร์ + ป๋อ + แกงเหลือง + แหมแหม + บัว + ฝนพา + ชินจัง + เพ้นท์ + บ๋อม + เนโร + อินทรีย์ + เป็นแดน + ภัค + เนเน่ + วา + จิน + ดั่งใจ + กุ้งนาง + พิกเล็ท + แมวน้ำ + เชลโล่ + โอปอล + อิง + ไอซ์ + เดซี่ + เงินงาม + ต้มยำ + ผักกาด + สติ๊ก + ยางลบ + วิน + โตโต้ + พิณ + เอื้อม + รอน + ไก๊ด์ + คลิ๊ก + เป้ง + ปุ้มปุ้ย + เต้ + อุ่น + ปริ๊นซ์

ทำนายฝัน ทำนายทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกเหตุการณ์

เชื่อกันว่า ความฝันคือสารจากพระเจ้า ผู้ที่เข้าใจความฝัน คือบุคคลพิเศษ ความฝันคืออีกโลกหนึ่ง ที่เราไปเยือนในยามหลับ หากมีความฝันแล้ว เชิญมาทำนายฝัน ได้ที่นี่


ใส่ความฝัน :


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ชื่อ

ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้น