-- ทำนายฝัน --


shape
shape
กรุณาเลือกดูตามตัวอักษร : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ทำนายฝัน อักษร ก [เลือกดูหมวดอักษรใหม่]

กช แปลว่า ดอกบัว
กชกร แปลว่า กระพุ่มมือไหว้ ทำอัญชลี
กชนันท์ แปลว่า ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก
กชนิภา แปลว่า บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
กชนุช แปลว่า หญิงสาวดุจดอกบัว
กชพร แปลว่า ประเสริฐดุจดอกบัว
กชพรรณ แปลว่า มีผิวดุจดอกบัว
กชมน แปลว่า ใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
กชวรรณ แปลว่า ผิวเหมือนดอกบัว
กณิกนันต์ แปลว่า ละเอียดที่สุด เล็ก, จิ๋ว
กณิกา แปลว่า เล็ก เจตพังคี
กณิการ์ แปลว่า ดอกกรรณิการ์
กณิฏฐ์ แปลว่า น้องคนเล็ก น้อยที่สุด
กณิศ แปลว่า รวงข้าว
กณิศา แปลว่า รวงข้าว
กตพล แปลว่า ผู้มีกำลัง
กตัญญู แปลว่า ผู้รู้คุณ
กทลี แปลว่า กล้วย
กนก แปลว่า ทองคำ
กนกกร แปลว่า แสงทอง
กนกกฤช แปลว่า กริชทอง
กนกกาญจน์ แปลว่า ทองคำ
กนกขวัญ แปลว่า มีขวัญดุจทอง
กนกแข แปลว่า พระจันทร์สีทอง
กนกจันทร์ แปลว่า พระจันทร์สีทอง
กนกฉัตร แปลว่า ร่มทอง
กนกชัย แปลว่า ชัยชนะดั่งทอง
กนกโชติ แปลว่า รุ่งโรจน์ดั่งทอง
กนกณัฐ แปลว่า ปราชญ์ผู้มีค่าดุจทอง
กนกดารินทร์ แปลว่า แสงทองแห่งดวงดาวอันยิ่งใหญ่
กนกทิพ แปลว่า สวรรค์ทองค
กนกเทพ แปลว่า เทวดาแห่งความร่ำรวย
กนกธร แปลว่า มีความร่ำรวย ทรงไว้ซึ่งทองคำ
กนกนภา แปลว่า ฟ้าสีทอง
กนกนวล แปลว่า ทองนวล
กนกนัดดา แปลว่า ลูกหลานผู้ร่ำรวย
กนกนันท์ แปลว่า รื่นเริงกับความร่ำรวย
กนกนาค แปลว่า ผู้ประเสริฐดั่งทอง
กนกนาฏ แปลว่า สาวงามดังทอง
กนกนิจ แปลว่า มีค่าดั่งทองเสมอ
กนกนิภา แปลว่า เหมือนทอง
กนกนุช แปลว่า สาวงามดังทอง
กนกเนตร แปลว่า ตางามดุจทอง
กนกพร แปลว่า ทองประเสริฐ
กนกพรรณ แปลว่า ผิวทอง
กนกพล แปลว่า มีพลังคือทอง
กนกพัฒนา แปลว่า ความเจริญดุจทอง
กนกพันธ์ แปลว่า ผูกพันกับทอง
กนกพิชญ์ แปลว่า ปราชญ์ผู้มีค่าดุจทอง
กนกเพ็ญ แปลว่า ทองสว่าง
กนกภรณ์ แปลว่า เครื่องประดับทอง
กนกรดา แปลว่า ยินดีในทอง
กนกลดา แปลว่า เถาทอง
กนกวรรณ แปลว่า ผิวดังทอง
กนกวลัย แปลว่า กำไลมือ
กนต์ธร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งอันเป็นที่รัก
กนต์นธี แปลว่า ปราชญ์ผู้น่ารัก
กนต์รพี แปลว่า พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม
กนธิชา แปลว่า เกิดใกล้ทะเล
กนธี แปลว่า ทะเล มหาสมุทร
กนิฏฐา แปลว่า น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย
กนิษฐรินทร์ แปลว่า น้องหญิงผู้ยิ่งใหญ่
กนิษฐา - น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย
กมน แปลว่า การดำเนินไป การบรรลุ
กมนีย์ แปลว่า งาม เป็นที่พึงพอใจ
กมนียา - งาม เป็นที่พึงพอใจ
กมล แปลว่า ดอกบัว ดวงใจ
กมลกาญจน์ แปลว่า ดอกบัวทอง
กมลกานต์ แปลว่า มีใจอันเป็นที่รัก
กมลจิต แปลว่า ใจงามดุจดอกบัว
กมลจิตร แปลว่า สวยงามดุจดอกบัว
กมลเจริญ แปลว่า เจริญดุจดอกบัว
กมลฉัตร แปลว่า ร่มใจ
กมลฉันท์ แปลว่า ความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์
กมลชนก แปลว่า ดวงใจพ่อ
กมลชัย แปลว่า ใจมีชัยชนะ
กมลณัฐ แปลว่า ปราชญ์ผู้ประดุจดอกบัว
กมลเดช แปลว่า ใจที่มีอำนาจ
กมลทิพย์ แปลว่า ใจสูง
กมลธร แปลว่า ทรงความดีไว้ดังดอกบัว
กมลเทพ แปลว่า บัวสวรรค์
กมลนัทธ์ แปลว่า ผูกพันใจ เกลียวใจ
กมลนัยน์ แปลว่า ตางามดุจดอกบัว
กมลนิตย์ แปลว่า มีความมั่นคงในจิตใจ
กมลเนตร แปลว่า ตางามดุจดอกบัว
กมลบัตร แปลว่า กลีบบัว
กมลพร แปลว่า ประเสริฐเหมือนดอกบัว
กมลพรรณ แปลว่า ผิวพรรณดุจดอกบัว
กมลภพ แปลว่า เกิดจากดอกบัว พระพรหม
กมลภู แปลว่า เกิดจากดอกบัว
กมลรส แปลว่า น้ำใจ
กมลลักษณ์ แปลว่า มีลักษณะงามดุจดอกบัว
กมลโลจน์ แปลว่า ตางามดุจดอกบัว
กมลวร แปลว่า ประเสริฐเหมือนดอกบัว
กมลวัทน์ แปลว่า หน้างามดังดอกบัว
กมลา แปลว่า นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์
กมลากร แปลว่า สระบัว
กมลานันท์ แปลว่า บัวบาน
กมลานสน์ แปลว่า พระพรหม
กมลี แปลว่า มีดอกบัวมาก
กมเลศ แปลว่า ผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง
กมุท แปลว่า ดอกบัว
กมุทพร แปลว่า ประเสริฐดุจดอกบัว
กร แปลว่า มือ รัศมี
กรกช แปลว่า กระพุ่มมือไหว้
กรกฎ แปลว่า ปู
กรกนก แปลว่า แสงทอง
กรกมล - มืออูมอิ่มน่ารัก
กรกฤช แปลว่า รัศมีกริช
กรกฤตย์ แปลว่า มีเกียรติ
กรกาญจน์ แปลว่า รัศมีทอง
กรกานต์ แปลว่า ผู้เป็นที่รัก
กรเกียรติ แปลว่า มีเกียรติ
กรแก้ว แปลว่า รัศมีแก้ว
กรขจี แปลว่า รัศมีงามสดใส
กรจงกล แปลว่า มือบัว
กรชวัล แปลว่า มีรัศมีรุ่งเรือง
กรชุดา แปลว่า รัศมีเรืองรอง
กรชุลี แปลว่า ประนมมือไหว้
กรณ์ แปลว่า การกระทำ
กรณิศ แปลว่า เป็นใหญ่เพราะการกระทำ
กรดล แปลว่า ฝ่ามือ
กรทรัพย์ แปลว่า มีทรัพย์สมบัติ
กรทักษ์ แปลว่า ถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว
กรนันท์ แปลว่า ยินดีเพลิดเพลินในรัศมี
กรบัลลพ แปลว่า นิ้วมือ
กระประภา แปลว่า รัศมีแห่งแสงสว่าง
กรภู แปลว่า เล็บมือ
กรรณาภรณ์ แปลว่า ตุ้มหู
กรรภิรมย์ แปลว่า ฉัตรห้าชั้น
กรรวี แปลว่า รัศมีแห่งพระอาทิตย์
กรรัตน์ แปลว่า รัศมีแก้ว
กรลักษณ์ แปลว่า มีลักษณะดี
กรวรรณ แปลว่า มีผิวพรรณงดงาม
กรวลัย แปลว่า กำไลมือ
กรวิก แปลว่า นกการเวก
กรวิจิตร แปลว่า มีความงามหยดย้อย
กรวิชช์ แปลว่า มีความรู้แจ้ง
กรวิชญ์ แปลว่า ความรุ่งเรืองของปราชญ์
กรวิทย์ แปลว่า มีภูมิรู้
กรวินท์ แปลว่า ทับทิม
กรวิภา แปลว่า มีความงดงาม
กรวิวัฒน์ แปลว่า มีความเจริญรุ่งเรือง
กรวีร์ แปลว่า กล้าหาญในการทำงาน
กรวุฒิ แปลว่า รุ่งเรืองด้วยภูมิรู้
กรศักดิ์ แปลว่า รุ่งเรืองด้วยอำนาจ
กรศิริ แปลว่า มีมิ่งขวัญ
กรศุทธิ์ แปลว่า ทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้หอม
กรองกนก แปลว่า ร้อยด้วยทอง
กรองแก้ว แปลว่า ร้อยด้วยแก้ว
กรองจิต แปลว่า ร้อยด้วยใจ
กรองพร แปลว่า มีความประเสริฐอย่างยิ่ง
กรองพรรณ แปลว่า ผิวพรรณละเอียด
กรองมาลย์ แปลว่า พวงมาลัย
กระสินธุ์ แปลว่า แม่น้ำ
กระแส แปลว่า ต่อเนื่องกัน ไม่ขาดสาย
กรัณฑ์ แปลว่า ตลับ
กรัณฑรัตน์ แปลว่า ตลับเพชร
กรัณฑา แปลว่า รวงผึ้ง
กริช แปลว่า มีดสองคม
กริน แปลว่า ช้าง
กรินกรินทร์ แปลว่า ช้างพระอินทร์ ช้างศึก
กรินทร์ แปลว่า จอมช้าง พญาช้าง
กริยากร แปลว่า ที่เกิดการกระทำ
กริยาภา แปลว่า รุ่งเรืองในการกระทำ
กริษฐา แปลว่า ทำมาก สร้างสรรค์ไว้มาก
กรี แปลว่า ช้าง กระดูกแหลมที่หัวกุ้ง
กรีฑา แปลว่า กีฬาประเภทลู่ลาน
กรีธา แปลว่า เดินทางเป็นหมู่เป็นขบวน
กรุณา แปลว่า ความเอ็นดู
กรุณี แปลว่า ความเอ็นดู
กรุตม์ แปลว่า รัศมีสูงสุด
กฤช แปลว่า กริช มีดสองคม
กฤต แปลว่า กระทำแล้ว
กฤตนาฎ แปลว่า สาวงามผู้สร้างศิลปะ
กฤตนัย แปลว่า ผู้มีนโยบาย มีวิธีแนะนำดี
กฤตนู แปลว่า ช่าง ศิลปิน
กฤตบุญ แปลว่า มีบุญอันทำไว้แล้ว
กฤตพจน์ แปลว่า ผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง
กฤตพร แปลว่า ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ
กฤตพรต แปลว่า ผู้ประพฤตพรต
กฤตภาส แปลว่า สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
กฤตมุข แปลว่า นักปราชญ์
กฤตเมธ แปลว่า สร้างปัญญา มีปัญญา
กฤตย์ แปลว่า ควรกระทำ หน้าที่การงาน
กฤตยชญ์ แปลว่า ผู้รู้คุณคน มีความกตัญญู
กฤติกร แปลว่า ผู้มีเกียรติ
กฤติกา แปลว่า ชื่อดาวฤกษ์ ดาวลูกไก่
กฤติธี แปลว่า นักปราชญ์
กฤติยา แปลว่า หน้าที่พึงกระทำ กิจธุระ
กฤศ แปลว่า เล็ก บาง น้อย
กฤษกร แปลว่า ผู้มีเกียรติด้วยการกระทำ
กฤษฎ์ แปลว่า ข้าวกล้า
กฤษฎา แปลว่า กระทำแล้ว
กฤษฎิ์ แปลว่า ฉลาด
กฤษณ์ แปลว่า พระกฤษณะ ดำ
กฤษณา แปลว่า ไม้หอมชนิดหนึ่งเนื้อดำ
กฤษิก แปลว่า ชาวนา
กลแก้ว แปลว่า ประเสริฐดุจแก้ว
กลทีป์ แปลว่า เปรียบเสมือนแสงสว่าง
กลธีร์ แปลว่า ดุจนักปราชญ์
กลยุทธ์ แปลว่า กลอุบายการต่อสู้
กลรัตน์ แปลว่า ดุจดังรัตนะ
กลวัชร แปลว่า ดุจดังเพชร
กลิกา แปลว่า ดอกไม้ตูม
กวิดา แปลว่า กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธ์บทกวี
กวิตา - กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธ์บทกวี
กวิน แปลว่า ดีงาม
กวินท์ แปลว่า จอมกวี
กวินทร์ แปลว่า จอมกวี นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
กวินทรา - จอมกวี นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
กวินทิพย์ แปลว่า ดีงามเหมือนสิ่งทิพย์
กวินธิดา แปลว่า ลูกสาวผู้ดีงาม
กวินนาฏ แปลว่า หญิงสาวผู้ดีงาม
กวินนาถ แปลว่า ผู้มีที่พึ่งอันดีงาม
กวินภพ แปลว่า มีภพหรือกำเนิดอันดีงาม
กวี แปลว่า ผู้มีปัญญา
กวีกร แปลว่า มีความเชี่ยวชาญในบทกวี
กวีณา แปลว่า ผู้มีความดีงาม
กวีทัศน์ แปลว่า มีความคิดเห็นฉลาด
กวีนา แปลว่า ผู้มีความดีงาม
กวีพงษ์ แปลว่า อยู่ในตระกูลผู้ฉลาด
กวีพัฒน์ แปลว่า เจริญด้วยปัญญา
กษม แปลว่า อดทน อดโทษ แผ่นดิน
กษมา - อดทน อดโทษ แผ่นดิน
กษิดิ์เดช แปลว่า ผู้มีเดชในแผ่นดิน
กษิดิศ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กษิรา แปลว่า น้ำนม
กสานติ์ แปลว่า ความสงบ
กสิณ แปลว่า เครื่องหมายสำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ
ก่อกุศล แปลว่า สร้างความดี
ก้องกิดาการ แปลว่า เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง
ก้องเกียรติ แปลว่า ชื่อเสียงงามกึกก้อง
ก้องภพ แปลว่า มีชื่อเสียงก้องโลก
กอบสุข แปลว่า มีสุข
กังวาน แปลว่า กระแสเสียงก้องและแจ่มใส
กังสดาล แปลว่า ระฆังวงเดือน
กัชชลา แปลว่า แร่พลวง
กัญจน์ แปลว่า ทอง
กัญจนจักก์ แปลว่า มีอำนาจดังทอง
กัญจนพร แปลว่า ทองประเสริฐ
กัญจน์รัตน์ แปลว่า แก้วมีค่าดังทอง
กัญจน์อมล แปลว่า บริสุทธิ์ดังทอง
กัญจนะ แปลว่า ทองคำ
กัญจนาภรณ์ แปลว่า เครื่องประดับงามดังทอง
กัญจนาภา แปลว่า แสงทอง
กัญจนารักษ์ แปลว่า ได้รับการคุ้มครองดุจทอง
กัญชพร แปลว่า ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
กัญชรส แปลว่า น้ำดอกไม้
กัญชลา แปลว่า ชื่อนกชนิดหนึ่ง
กัญญลักษณ์ แปลว่า หญิงมีลักษณะงาม
กัญญ์วรา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัญญสิริ แปลว่า หญิงงามผู้มีมงคล
กัญญา แปลว่า นางงาม สาวน้อย
กัญญาณัฐ แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
กัญญาณี แปลว่า นางงาม หญิงงาม
กัญญานุช แปลว่า สาวน้อยผู้น่ารัก
กัญญาพร แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัญญาพัชร แปลว่า หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
กัญญาภัค แปลว่า หญิงสาวผู้มีศิริมงคล
กัญญามาศ แปลว่า สาวงามมีค่าดังทอง
กัญญาวีร์ แปลว่า หญิงสาวผู้กล้าหาญ
กัณฐมณี แปลว่า แก้วประดับคอ
กัณฐิกา แปลว่า สร้อยคอ
กัณฑ์อเนก แปลว่า มีทรัพย์มากมาย
กัณณิกา แปลว่า ต่างหู
กัทลี แปลว่า กล้วย
กันดิศ แปลว่า เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
กันต์ แปลว่า น่ารัก น่าพอใจ
กันต์กนิษฐ์ แปลว่า น้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก
กันต์กมล แปลว่า มีใจน่ารัก มีจิตใจงาม
กันต์กวี แปลว่า กวีผู้น่ารัก
กันต์ธร แปลว่า ทรงไว้ซึ่งสิ่งเป็นที่รัก
กันต์ธีร์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก
กันตพงศ์ แปลว่า มีเผ่าพันธ์เป็นที่รัก
กันตพร แปลว่า น่ารักและประเสริฐ
กันตพล แปลว่า มีพลังน่าชอบใจ
กันตพิชญ์ แปลว่า ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กันตภณ แปลว่า พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
กัยตยศ แปลว่า มียศเป็นที่รัก
กันต์ฤทัย แปลว่า ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ
กันตวิชญ์ แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ
กันต์ศม แปลว่า มีความสงบอันเป็นที่รัก
กันต์ศักดิ์ แปลว่า มีศักดิ์เป็นที่รักที่ชอบใจ
กันตา แปลว่า เป็นสุข สาวสวย
กันตาภา แปลว่า รัศมีที่น่าพึงพอใจ รัศมีงาม
กันติชา แปลว่า เกิดมาด้วยความรัก
กันติทัต แปลว่า ผู้ให้ความรัก
กันตินันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในความรัก
กันติยา แปลว่า ในความรัก
กันติศา แปลว่า เจ้าแห่งความรัก เจ้าแห่งความงาม
กันทร แปลว่า ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
กันทรา - ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
กันธิชา แปลว่า เกิดใกล้ทะเล
กันยากา แปลว่า หญิงวัยรุ่น
กันยา แปลว่า นางงาม สาวน้อยกันยามาศ แปลว่า สาวน้อยมีค่าดังแก้ว
กัปปน์ แปลว่า ความดำริ การจัดแจง
กัมพล แปลว่า ผ้าทอด้วยขนสัตว์
กัลปพฤกษ์ แปลว่า ต้นสารพัดนึก
กัลยกร แปลว่า สร้างศิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
กัลยรัตน์ แปลว่า มีความสามารถเป็นแก้ว
กัลย์สุดา แปลว่า ธิดาผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ
กัลยา แปลว่า นางงาม หญิงงาม
กัลยาณี แปลว่า หญิงผู้งามพร้อม
กาจน์ แปลว่า ป้อมปราการ
กาจพล แปลว่า มีพลังกล้าแข็ง
กาญจน์ แปลว่า ทอง ทองคำ
กาญจนประภา แปลว่า แสงทอง
กาณฑ์ แปลว่า ลูกศร ลำของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ
กานดา แปลว่า หญิงที่น่ารัก
กานดิศ แปลว่า เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
กานต์ แปลว่า น่ารัก น่าพึงพอใจ
กานต์กนีย์ แปลว่า หญิงสาวผู้น่ารัก น้องรัก
กานต์ชนิต แปลว่า ผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก ผู้บันดาลสิ่งปรารถนา
กานต์ธิดา แปลว่า ลูกสาวผู้เป็นที่รัก
กานต์ธีรา แปลว่า นักปราชญ์ที่น่ารัก
กานจ์พิชชา แปลว่า มีความรู้เป็นที่รัก
กานต์มณี แปลว่า แก้วมณีที่น่ารัก แก้วงาม
กานต์ยุพน แปลว่า ความสาวที่น่ารัก
กานต์รวี แปลว่า พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์ที่งดงาม
กานต์สินี แปลว่า สาวงามผู้น่ารัก
กานต์สิริ แปลว่า เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก งามน่ารัก
กานติมา แปลว่า งามน่ารัก
กานติศา แปลว่า เจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก
การัณย์ แปลว่า หน้าที่การงาน
การัณยภาส แปลว่า รุ่งเรืองแห่งการงาน
การิต แปลว่า ให้กระทำแล้ว สั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว
การิน แปลว่า ผู้สร้าง ผู้กระทำ
การุญ แปลว่า ความกรุณา
การุณย์ แปลว่า ความกรุณา
กำจร แปลว่า ขจร เลื่องลือ
กำธร แปลว่า สนั่น สะเทือน
กิ่งกาญจน์ แปลว่า กิ่งทอง
กิตตน์ แปลว่า การแสดง รายงาน
กิตติ แปลว่า มีชื่อเสียง เกียรติ
กิตติกร แปลว่า สร้างชื่อเสียง
กิตติกวิน แปลว่า งามด้วยเกียรติ
กิตติกา แปลว่า ผู้มีเกียรติ
กิตติชัย แปลว่า ชัยชนะอันมีเกียรติ
กิตติทัศน์ แปลว่า ความเห็นที่มีเกียรติ
กิตติธร แปลว่า ทรงเกียรติ
กิตติธรา แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเกียรติ
กิตติธัช แปลว่า มีชื่อเสียงปรากฏ
กิตตินันท์ แปลว่า ยินดรในชื่อเสียง
กิตติพร แปลว่า มีชื่อเสียงอันประเสริฐ
กิตติพศ แปลว่า มีชื่อเสียงและอำนาจ
กิตติพิชญ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กิตติภณ แปลว่า มีชื่อเสียงด้านการพูด
กิตติภพ แปลว่า ความมีเกียรติ
กิตติมา แปลว่า ผู้มีเกียรติ
กิตติวรรณ แปลว่า ผิวงาม
กิตติวรา แปลว่า มีเกียรติอันประเสริฐ
กิตติวินท์ แปลว่า ผู้ได้รับเกียรติ
กิตติศักดิ์ แปลว่า อำนาจหรือความสามารถอันโด่งดัง
กิติภพ แปลว่า ความมีแห่งเกียรติ
กิรณา แปลว่า รัศมีเรืองรอง
กิรติ แปลว่า เกียรติ
กีรติกา แปลว่า ผู้มีเกียรติ
กุญช์ แปลว่า งาช้าง บรรณศาลา
กุนต์ แปลว่า ทวน ศรพู่
กุนทร แปลว่า พระวิษณุ
กุลกันยา แปลว่า หญิงที่เกิดในตระกูลดี
กุลจิรา แปลว่า มีตระกูลอันมั่นคง
กุลชา แปลว่า มีสกุลดี
กุลเดช แปลว่า มีเดชในตระกูล
กุลธร แปลว่า ผู้ดำรงวงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้
กุลธรา - ผู้ดำรงวงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้
กุลธิดา แปลว่า หญิงที่เกิดในสกุลดี
กุลนันท์ แปลว่า เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
กุลนาถ แปลว่า เป็นที่พึ่งแห่งสกุลวงศ์
กุลนารี แปลว่า หญิงที่เกิดในสกุลดี
กุลนิดา แปลว่า ผู้นำตระกูล
กุลนิภา แปลว่า แสงสว่างแห่งตระกูล
กุลนิษฐ์ แปลว่า ผู้เป็นความสำเร็จแห่งสกุล
กุลปริยา แปลว่า เป็นที่รักของสกุลวงศ์
กุลพัทธ์ แปลว่า เกี่ยวข้องกับสกุล
กุลพิธาน์ แปลว่า ระเบียบแบบแผนแห่งวงศ์สกุล
กุลภรณ์ แปลว่า ค้ำจุนวงศ์สกุล
กุลมโนชญ์ แปลว่า เป็นที่พอใจแห่งตระกูล
กุลยา แปลว่า สตรีที่เกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล
กุลรัตน์ แปลว่า รัตนะแห่งสกุลวงศ์
กลโรจน์ แปลว่า ตระกูลรุ่งเรือง
กุลสินี แปลว่า หญิงงามแห่งสกุล
กุลิน แปลว่า ผู้เกิดในตระกูลสูง มีตระกูลสูง
กุลิสร์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
กุลิสรา - ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
กุลวดี แปลว่า หญิงผู้มีตระกูลดี
กุศล แปลว่า สิ่งที่ดี สิ่งที่ชอบ บุญ
กุศลิน แปลว่า อยู่สบาย ปลอดภัย
กุศะ แปลว่า หญ้าคา หญ้าแหลม
กุสุมนิภา แปลว่า เหมือนดอกไม้
กุสุมภ์ แปลว่า ดอกคำ
กุสุมา แปลว่า ดอกไม้
เก็จแก้ว แปลว่า แก้วเครื่องประดับ
เกณิกา แปลว่า พลับพลาที่ประทับของพระราชา
เกตน์ แปลว่า สัญลักษณ์ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย
เกตน์นิภา แปลว่า เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย
เกตน์สิริ แปลว่า เป็นมิ่งขวัญแห่งเหย้าเรือน
เกตนิภา แปลว่า ผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน
เกตุ แปลว่า ธง
เกวลิน แปลว่า มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
เกสรา แปลว่า เกสรดอกไม้
เกริกไกรวัล แปลว่า ลือลั่นไปทั่ว ดังไปถึงสวรรค์
เกียงศักดิ์ แปลว่า ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่
โกกะนท แปลว่า บัวแดง
โกญจนาท แปลว่า ความกึกก้อง ลือลั่น
โกมล แปลว่า ดอกบัว
โกมุท แปลว่า บัวแดง
โกลัญญา แปลว่า สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง
โกวิท แปลว่า ผู้ชำนาญ
โกศล แปลว่า ฉลาด
ไกรกิตติ แปลว่า เกียรติยศยิ่งใหญ่
ไกรนุช แปลว่า หญิงสาวผู้เก่งกล้า
ไกรฤกษ์ แปลว่า เวลาที่ดีมาก
ไกรวี แปลว่า ดอกบัว
ไกรวุฒิ แปลว่า ผู้มีความเจริญมาก
ไกรศรี แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยศิริมงคล
ไกรศิริ แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยศิริ
ไกรสร แปลว่า สิงโต
ไกรสิทธิ แปลว่า ราชสีห์
ไกวัล แปลว่า สวรรค์ ทั่วไป
กรุณาเลือกดูตามตัวอักษร : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-- มูลเหตุของการฝัน --

1. ฝันเพราะธาตุกำเริบ ธาตุไม่สมประกอบ ธาตุมีปัญหา หรือท่านอนไม่ปกติ บางครั้ง ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ของแต่ละคนอาจจะเกิดความไม่ปกติ ทำให้ร่างกายมีอาการต่างๆกัน เช่น ปวดหัว ตัวร้อน ดังนี้น ในความฝันมักจะอึดอัด มีความกดดัน หรืออาจจะรุนแรงจนทำให้เราต้องสะดุ้งตื่น ความฝันเช่นนี้เป็นเรื่องชั่วครู่ชั่วคราวอย่าเก็บมาใส่ใจ

2.ฝันเพราะอารมณ์หรือประสบการณ์ผ่านมา เช่น เพ่ิงดูหนังผี เพิ่งหงุดหงิดโมโห โกธรา เสียใจ ร้องไห้ จะทำให้ในความฝันเกิดเหตุการณ์ใกล้เคียงกับเรื่องที่ยังกังวลใจแม้จะผ่านมานานแสนนานหรือเพิ่งเกิดขึ้นก็ตามที บางคนอาจจะเครียดเรื่องสอบไม่ผ่านตอนเด็กๆ พอโตมาทำงานแล้วก็ยังอาจจะฝันว่ากำลังสอบและกังวลว่าจะสอบไม่ผ่าน

3.ฝันเพราะเทวดาสังหรณ์ เป็นควาฝันที่เกิดจากเทวดาทำให้เราเห็น อาจจะดีหรือร้าย ตามแต่ละคนหรือแล้วแต่ท่านเทวดาจะกำหนด ซึ่งเราควรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆ เพื่อให้เป็นที่รักของเทวดา

4. ฝันเพราะบุพนิมิต เป็นความฝันเหมือนชมภาพยนต์ เหมือนเราได้รู้อนาคตหรือสิ่งไม่คาดฝัน ซึ่งควรหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ตั้งจิตอธิฐานตามที่ต้องการ แล้วก็นอนหลับตามปกติ ท่านอาจจะพบเรือ่งน่าทึ่ง อัศจรรย์อย่างแท้จริงapp
วิธีแก้ฝันร้าย
shape

-- วิธีแก้ฝันร้ายให้กลายเป็นดี! --

วิธีแก้ฝันร้าย มีหลักการปฏิบัตดังนี้ หรือจะใช้คาถาบทนี้สวดมนต์ก่อนนอนก็ได้นะคะ

  • ให้หาขันตักน้ำมาเตรียมไว้ ถือขันแล้วพนมมือ
  • ตั้งนะโม 3จบ พร้อมท่องคาถา นี้
  • อะภะยะปะริตตัง ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
  • เอาน้ำลูบศรีษะแล้วอธิษฐานขอให้ฝันร้ายหายไป

....

.....

...

....

....

......

.....

........