รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันจันทร์ ชื่อเหมาะกับคนวันจันทร์

ชื่อหรือนามนั้นเป็นสิ่งแทนบุคคล สามารถเป็นพลังส่งผลถึงชีวิตของเจ้าชะตาให้เป็น ไปในทิศทางที่ดี การจะกระทำสิ่งใดๆก็ดี ทำอะไรก็ไม่มีอุปสรรค ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพ ความรัก ธุรกิจ การค้า บริวาร มีบารมีเป็นที่นับหน้าถือตา หรือแม้แต่การได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลัก ผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจาก นามที่เป็นมหามงคลแทบทั้งสิ้นรวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันจันทร์ ชื่อเหมาะกับคนวันจันทร์

รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันจันทร์ ชื่อเหมาะกับคนวันจันทร์

กช อ่านว่า กด แปลว่า ดอกบัว

กตตน์ อ่านว่า กิด แปลว่า การแสดง การรายงาน

กนกพล อ่านว่า กะ-หนก-พน แปลว่า มีพลังคือทอง

กนต์ธร อ่านว่า กน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก

กมล อ่านว่า กะ-มน แปลว่า บัว

กมลภพ อ่านว่า กะ-มน-ละ-พบ แปลว่า ผู้เกิดจากดอกบัว คือพระพรหม

กมลวร อ่านว่า กะ-มน-ละ-วอน แปลว่า ประเสริฐเหมือนดอกบัว

กรกช อ่านว่า กอ-ระ-กด แปลว่า ไหว้

กรกฎ อ่านว่า กอ-ระ-กด แปลว่า ปู

กรชวัล อ่านว่า กอน-ชะ-วัน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง

กรณ์ อ่านว่า กอน แปลว่า การกระทำ

กรดล อ่านว่า กอ-ระ-ดน แปลว่า ฝ่ามือ

กรบัลลพ อ่านว่า กอน-บัน-ลบ แปลว่า นิ้วมือ

กฤชพล อ่านว่า กริด-ชะ-พล แปลว่า กำลังของมีดสองคม

กฤต อ่านว่า กริด แปลว่า กระทำแล้ว

กฤตชัย อ่านว่า กริด-ไช แปลว่า กระทำชนะแล้ว

กฤตธรรม อ่านว่า กริด-ตะ-ทำ แปลว่า ผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว

กฤตนัย อ่านว่า กริด-ตะ-ไน แปลว่า ผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี

กฤตพจน์ อ่านว่า กริด-ตะ-พด แปลว่า ผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง

กฤตพรต อ่านว่า กริด-ตะ-พรด แปลว่า ผู้ประพฤติพรต

กฤตย์ อ่านว่า กริด แปลว่า ควรกระทำ หน้าที่การงาน

กฤตยชญ์ อ่านว่า กริด-ตะ-ยด แปลว่า นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน

กฤตัชญ์ อ่านว่า กริ-ตัด แปลว่า ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู

กลวัชร อ่านว่า กน-ละ-วัด แปลว่า ดุจดังเพชร

ก่อ อ่านว่า ก่อ แปลว่า ทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น

ก้อง อ่านว่า ก้อง แปลว่า ดังกังวาน

ก้องภพ อ่านว่า ก้อง-พบ แปลว่า มีชื่อเสียงก้องโลก

กอบชนม์ อ่านว่า กอบ-ชน แปลว่า อายุยืน

กัญจน์ อ่านว่า กัน แปลว่า ทอง

กัณฐพันธ์ อ่านว่า กัน-ถะ-พัน แปลว่า เชือกผูกรอบคอช้าง

กันต์ อ่านว่า กัน แปลว่า น่ารัก น่าพอใจ

กันต์กมล อ่านว่า กัน-กะ-มน แปลว่า มีใจน่ารัก มีจิตใจงาม

กันต์ธร อ่านว่า กัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก

กันตพล อ่านว่า กัน-ตะ-พน แปลว่า มีพลังน่าชอบใจ

กันตภณ อ่านว่า กัน-ตะ-พน แปลว่า พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี

กัปปน์ อ่านว่า กับ แปลว่า ความดำริ การจัดแจง

กัมพล อ่านว่า กัม-พน แปลว่า ผ้าทอด้วยขนสัตว์

กำชัย อ่านว่า กำ-ไช แปลว่า ผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง

กำพร อ่านว่า กำ-พร แปลว่า มีความเป็นเลิศ

ขจร อ่านว่า ขะ-จอน แปลว่า ฟุ้งไป

ขรรค์ชัย อ่านว่า ขัน-ไช แปลว่า ชนะด้วยขรรค์

ขวัญชัย อ่านว่า ขวัน-ไช แปลว่า ชนะด้วยความดี

คชรัตน์ อ่านว่า คด-ชะ-รัด แปลว่า ช้างแก้ว

คณภรณ์ อ่านว่า คะ-นะ-พอน แปลว่า บำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ

คมกฤช อ่านว่า คม-กริด แปลว่า คมของกริช

คมธรรม อ่านว่า คม-ทำ แปลว่า ธรรมะที่เฉียบแหลม

คมน์ อ่านว่า คม แปลว่า ไป ดำเนินไป

ครองธรรม อ่านว่า ครอง-ทำ แปลว่า ดำเนินอยู่ในธรรม

ครองแผน อ่านว่า ครอง-แผน แปลว่า ยึดกุมข้อกำหนดแนวทางดำเนินการ

ครองภพ อ่านว่า ครอง-พบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

คันธทรัพย์ อ่านว่า คัน-ทะ-ซับ แปลว่า เครื่องหอม

จง อ่านว่า จง แปลว่า บอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่

จงกล อ่านว่า จง-กน แปลว่า บัว

จงสุข อ่านว่า จง-สุก แปลว่า ให้มีความสุข

จรณ์ อ่านว่า จอน แปลว่า ความประพฤติดี

จรัล อ่านว่า จะ-รัน แปลว่า เที่ยวป่า

จรัลรมย์ อ่านว่า จะ-รัน-รม แปลว่า เที่ยวป่าอย่างมีความสุข

จักรกฤช อ่านว่า จัก-กริด แปลว่า อาวุธของแว่นแคว้น

จักรกฤษณ์ อ่านว่า จัก-กริด แปลว่า พระนารายณ์ทรงจักร

จักรชัย อ่านว่า จัก-ไช แปลว่า จักแห่งชัยชนะ

จักรธร อ่านว่า จัก-กระ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงจักรหรืออำนาจ

จักรพล อ่านว่า จัก-กระ-พน แปลว่า กำลังของแว่นแคว้น

จักรพันธ์ อ่านว่า จัก-กระ-พัน แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น

จักรภพ อ่านว่า จัก-กะ-พบ แปลว่า ประเทศที่รวมกลุ่มกัน

จักรภัทร อ่านว่า จัก-กระ-พัด แปลว่า ผู้เจริญและเป็นที่รักในแว่นแคว้น

จันทรัช อ่านว่า จัน-ทะ-รัด แปลว่า ดาวพุธ

ฉัตรจักร อ่านว่า ฉัด-ตระ-จัก แปลว่า ปูมโหราศาสตร์

ฉัตรบรรณ อ่านว่า ฉัด-ตะ-บัน แปลว่า ต้นตีนเป็ด

ฉันทกร อ่านว่า ฉัน-ทะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความพอใจ

ฉันท์ชนก อ่านว่า ฉัน-ชะ-นก แปลว่า ผู้ให้เกิดความพอใจ

ฉันท์ทัต อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ให้ความพอใจ

ฉันทพล อ่านว่า ฉัน-ทะ-พน แปลว่า มีพลังคือความพอใจ

ฉันทพัฒน์ อ่านว่า ฉัน-ทะ-พัด แปลว่า เจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ

ฉันทัช อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ

ชนกชนม์ อ่านว่า ชะ-นก-ชน แปลว่า เกิดจากบิดา

ชนกนันท์ อ่านว่า ชะ-นก-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีของบิดา

ชนกันต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กัน แปลว่า เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

ชนจันทร์ อ่านว่า ชะ-นะ-จัน แปลว่า ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน เด่นกว่าคนอื่น

ชนน อ่านว่า ชะ-นน แปลว่า การเกิด เชื้อสาย

ชนนน อ่านว่า ชะ-นะ-นน แปลว่า การสืบเชื้อสาย

ชนัดพล อ่านว่า ชะ-นัด-พน แปลว่า เป็นกำลังของหมู่ชน

ชนัต อ่านว่า ชะ-นัด แปลว่า ฝูงชน ประชากร

ชนัตร อ่านว่า ชะ-นัด แปลว่า ร่ม ร่มกันแดด

ชนันธร อ่านว่า ชะ-นัน-ทอน แปลว่า ค้ำจุนคน

ชยณัฐ อ่านว่า ชะ-ยะ-นัด แปลว่า ชัยชนะของนักปราชญ์

ชยทัต อ่านว่า ชะ-ยะ-ทัด แปลว่า ให้ชัยชนะ

ชยธร อ่านว่า ชะ-ยะ-ทอน แปลว่า ทรงชัย

ชยพล อ่านว่า ชะ-ยะ-พน แปลว่า มีพลังคือชัยชนะ

ชยพัทธ์ อ่านว่า ชะ-ยะ-พัด แปลว่า เกี่ยวเนื่องกับความชนะ

ชยรพ อ่านว่า ชะ-ยะ-รบ แปลว่า เสียงร้อยด้วยชัยชนะ เสียงแห่งชัยชนะ

ชยันต์ อ่านว่า ชะ-ยัน แปลว่า ผู้ชนะ

ชลธร อ่านว่า ชน-ละ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล

ชลัช อ่านว่า ชะ-ลัด แปลว่า เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว

ชลันธร อ่านว่า ชะ-ลัน-ทอน แปลว่า ทะเลหรือมหาสมุทร

ชลัมพล อ่านว่า ชะ-ลัม-พน แปลว่า ลำธาร

ชวกร อ่านว่า ชะ-วะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์

ชวนันท์ อ่านว่า ชะ-วะ-นัน แปลว่า ยินดีในเชาว์ปัญญา

ชวรัตน์ อ่านว่า ชะ-วะ-รัด แปลว่า มีไหวพริ่บที่ดีเลิศ

ชวัล อ่านว่า ชะ-วัน แปลว่า ส่องแสง รุ่งเรือง

ชวัลกร อ่านว่า ชะ-วัน-กอน แปลว่า ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์

ชัชชัย อ่านว่า ชัด-ไช แปลว่า ชัยชนะของนักรบ

ชัชนันท์ อ่านว่า ชัด-ชะ-นัน แปลว่า ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข

ชัชพร อ่านว่า ชัด-ชะ-พอน แปลว่า นักรบผู้ประเสริฐ

ชัชพล อ่านว่า ชัด-ชะ-พน แปลว่า กำลังแห่งนักรบ

ชัยณรงค์ อ่านว่า ไช-นะ-รง แปลว่า นักรบผู้มีชัยชนะ

ชัยธวัช อ่านว่า ไช-ทะ-วัด แปลว่า ผู้นำแห่งชัยชนะ

ชัยนันท์ อ่านว่า ไช-ยะ-นัน แปลว่า ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข

ชัยพร อ่านว่า ไช-ยะ-พอน แปลว่า ชัยชนะที่ดีงาม

ชัยมงคล อ่านว่า ไช-ยะ-มง-คน แปลว่า มงคลของผู้ชนะ

ฐปนนท์ อ่านว่า ถะ-ปะ-นน แปลว่า มีความพอใจที่ตั้งมั่น

ณฏฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-ทะ-พน แปลว่า กำลังของนักปรายชญ์

ณฐพร อ่านว่า นะ-ถะ-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ณภัทร อ่านว่า นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยความรู้

ณรงค์ อ่านว่า นะ-รง แปลว่า การรบ

ณรงค์กร อ่านว่า นะ-รง-กอน แปลว่า ผู้ทำการรบ

ณรงค์ชัย อ่านว่า นะ-รง-ไช แปลว่า ชัยชนะในการรบ

ณรงค์วิทย์ อ่านว่า นะ-รง-วิด แปลว่า มีความรู้ในการรบ

ณัช อ่านว่า นัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้

ณัชพล อ่านว่า นัด-ชะ-พน แปลว่า มีพลังของนักปราชญ์

ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์

ณัฏฐชัย อ่านว่า นัด-ถะ-ไช แปลว่า ความชนะของนักปราชญ์

ณัฏฐนันท์ อ่านว่า นัด-ถะ-นัน แปลว่า เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์

ณัฏฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-พน แปลว่า พลังของนักปราชญ์

ณัฐ อ่านว่า นัด แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์

ณัฐกมล อ่านว่า นัด-กะ-มน แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว

ณัฐกรณ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กอน แปลว่า นักปราชญ์

ณัฐกฤต อ่านว่า นัด-ถะ-กริด แปลว่า สร้างให้เป็นนักปราชญ์

ณัฐชนน อ่านว่า นัด-ชะ-นน แปลว่า เกิดมาเป็นนักปราชญ์

ณัฐดนัย อ่านว่า นัด-ดะ-ไน แปลว่า บุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด

ณัฐธัญ อ่านว่า นัด-ทัน แปลว่า ปราชญ์ผู้โชคดี

ณัฐนนท์ อ่านว่า นัด-ถะ-นน แปลว่า เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์

ณัฐนันท์ อ่านว่า นัด-ถะ-นัน แปลว่า เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์

ณัฐนัย อ่านว่า นัด-ถะ-ไน แปลว่า อุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์

ณัฐปคัลภ์ อ่านว่า นัด-ปะ-คัน แปลว่า ปราชญ์ผู้องอาจ

ณัฐปพน อ่านว่า นัด-ปะ-พน แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์

ณัฐพนธ์ อ่านว่า นัด-ถะ-พน แปลว่า ผูกพันกับนักปราชญ์

ณัฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-พน แปลว่า พลังแห่งนักปราชญ์

ณัฐพัชร์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัด แปลว่า มีความรู้ดุจเพชร

ณัฐพัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ณัฐพันธ์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัน แปลว่า ตระกูลของนักปราชญ์

ณัฐภัทร อ่านว่า นัด-ถะ-พัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม

ณัฐรณ อ่านว่า นัด-ถะ-รน แปลว่า การรบของนักปราชญ์

ณัฐรัช อ่านว่า นัด-ถะ-รัด แปลว่า สมบัติของนักปราชญ์

ณัฐรัชต์ อ่านว่า นัด-ถะ-รัด แปลว่า มีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ

ณัฐรัตน์ อ่านว่า นัด-ถะ-รัด แปลว่า ผู้มีความรู้อันประเสริฐ

ณัฐวร อ่านว่า นัด-ถะ-วอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ณัฐวรรธน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ

ณัฐวัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด แปลว่า ความเจริญของนักปราชญ์

ณัฐวัตร อ่านว่า นัด-ถะ-วัด แปลว่า ความประพฤติของนักปราชญ์

ณัท อ่านว่า นัด แปลว่า ให้ซึ่งความรู้

ดรณ์ อ่านว่า ดอน แปลว่า การข้ามพ้นทุกข์

ดรัณ อ่านว่า ดะ-รัน แปลว่า การข้าม เรือหรือแพ

ดรัณภพ อ่านว่า ดะ-รัน-พบ แปลว่า ข้ามความทุกข์ในโลกได้

ตรัณ อ่านว่า ตะ-รัน แปลว่า การข้ามพ้น สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น

ตรัย อ่านว่า ไตร แปลว่า สาม

ตรัยรัตน์ อ่านว่า ตรัย-รัด แปลว่า แก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ตฤณ อ่านว่า ตริน แปลว่า หญ้า

ทรงกฤต อ่านว่า ทรง-กริด แปลว่า การสร้าง

ทรงภพ อ่านว่า ซง-พบ แปลว่า ทรงไว้ซึ่งโลก อุ้มโลก ทรงความเจริญ

ทรงรัฐ อ่านว่า ทรง-รัด แปลว่า ครองเมือง

ทัตธน อ่านว่า ทัด-ทน แปลว่า ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้

ทัตพล อ่านว่า ทัด-พน แปลว่า มีพลัง

ทัพพ์ อ่านว่า ทับ แปลว่า ทรัพย์สมบัติ

ธงชัย อ่านว่า ทง-ไช แปลว่า ธงแห่งชัยชนะ

ธชรัฐ อ่านว่า ทะ-ชะ-รัด แปลว่า เครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ

ธนกร อ่านว่า ทะ-นะ-กอน แปลว่า สร้างทรัพย์สิน

ธนกฤต อ่านว่า ทะ-นะ-กริด แปลว่า การสร้างทรัพย์สมบัติ

ธนชัย อ่านว่า ทะ-นะ-ไช แปลว่า ชนะด้วยทรัพย์

ธนดล อ่านว่า ทะ-นะ-ดน แปลว่า บันดาลทรัพย์

ธนทรัพย์ อ่านว่า ทะ-นะ-ซับ แปลว่า ทรัพย์สมบัติ

ธนทัต อ่านว่า ทะ-นะ-ทัด แปลว่า มีทรัพย์

ธนธรณ์ อ่านว่า ทะ-นะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งทรัพย์ มั่งมี

ธนนันท์ อ่านว่า ทะ-นะ-นัน แปลว่า ยินดีในทรัพย์

ธนพนธ์ อ่านว่า ทะ-นะ-พน แปลว่า รวบรวมทรัพย์สิน

ธนพล อ่านว่า ทะ-นะ-พน แปลว่า มีกำลังเป็นทรัพย์

ธนภัทร อ่านว่า ทะ-นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยทรัพย์

ธนวรรธน์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า ความเจริญด้วยทรัพย์

ธนวัชร์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า มีเพชรเป็นสมบัติ

ธนวัฒน์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์

ธนวัต อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า มีทรัพย์

ธนวันต์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัน แปลว่า มีทรัพย์

ธนัช อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย

ธนัชชัย อ่านว่า ทะ-นัด-ไช แปลว่า ชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์

ธนัชพร อ่านว่า ทะ-นัด-ชะ-พอน แปลว่า มีพรอันเกิดจรกทรัพย์

ธนัตถ์ อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์

ธนัท อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย

ธนัน อ่านว่า ทะ-นัน แปลว่า ผู้มีทรัพย์

ธนันชัย อ่านว่า ทะ-นัน-ไช แปลว่า ผู้มีทรัพย์และมีชัยชนะ

ธรณ์ อ่านว่า ทอน แปลว่า ทรงไว้ ความทรงจำ แผ่นดิน

ธรนันท์ อ่านว่า ทอ-ระ-นัน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข

ธรรมณัฐ อ่านว่า ทำ-มะ-นัด แปลว่า คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่

ธรรมธัช อ่านว่า ทำ-มะ-ทัด แปลว่า มีธรรมเป็นธง เด่นด้วยธรรม

ธรรมปพน อ่านว่า ทำ-ปะ-พน แปลว่า มีคุณธรรมบริสุทธิ์

ธรรมภณ อ่านว่า ทำ-พน แปลว่า ผู้กล่าวธรรม ผู้พูดสิ่งที่ดีงาม

ธรรมรัตน์ อ่านว่า ทำ-มะ-รัด แปลว่า คุณธรรมอันล้ำเลิศ

ธฤต อ่านว่า ทะ-ริด แปลว่า มั่นคง ตั้งมั่น

ธวัช อ่านว่า ทะ-วัด แปลว่า ธง

ธวัชชัย อ่านว่า ทะ-วัด-ไช แปลว่า ธงชัย

ธวัฒน์ อ่านว่า ทะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ

ธัชชัย อ่านว่า ทัด-ไช แปลว่า ธงชัย

ธัชธรรม์ อ่านว่า ทัด-ชะ-ทัน แปลว่า ธงของคุณความดี

ธัชธรรม อ่านว่า ทัด-ทำ แปลว่า ทัด-ชะ-ทำ

ธัชนนท์ อ่านว่า ทัด-ชะ-นน แปลว่า มีความบันเทิงเป็นธงชัย

ธัชนันท์ อ่านว่า ทัด-ชะ-นัน แปลว่า มีความบันเทิงเป็นธงชัย

ธัชพล อ่านว่า ทัด-พน แปลว่า มีกำลังเด่น เด่นทางพลัง

ธัญกร อ่านว่า ทัน-ยะ-กอน แปลว่า สร้างสิริมงคล

ธัญธร อ่านว่า ทัน-ยะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งโชคดี

ธัญธรณ์ อ่านว่า ทัน-ยะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความโชคดี

ธัญนพ อ่านว่า ทัน-ยะ-นบ แปลว่า ข้าวใหม่ หรือมีโชคใหม่

ธันย์ชนก อ่านว่า ทัน-ชะ-นก แปลว่า ผู้เลี้ยงดูบิดา

นทจร อ่านว่า นด-ทะ-จอน แปลว่า เที่ยวไปในน้ำ

นนทกร อ่านว่า นน-ทะ-กอน แปลว่า กระทำความเพลิดเลิน

นนทพัทธ์ อ่านว่า นน-ทะ-พัด แปลว่า ผูกพันด้วยความสุข

นนทวร อ่านว่า นน-ทะ-วอน แปลว่า มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ

นนทัช อ่านว่า นน-ทัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความบันเทิง

นพกร อ่านว่า นบ-พะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ

นพณัฐ อ่านว่า นบ-พะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น

นพดร อ่านว่า นบ-พะ-ดอน แปลว่า ใหม่กว่า หนุ่มกว่า

นพนนท์ อ่านว่า นบ-พะ-นน แปลว่า เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ

นพนันท์ อ่านว่า นพ-พะ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ

นพปฎล อ่านว่า นบ-ปะ-ดล แปลว่า เศวตฉัตร

นพัตธร อ่านว่า นะ-พัด-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความใหม่ สร้างสิ่งใหม่ ๆ

นภนต์ อ่านว่า นะ-พน แปลว่า สุดขอบฟ้า

นภันต์ อ่านว่า นะ-พัน แปลว่า สุดขอบฟ้า

นรชัย อ่านว่า นอ-ระ-ไช แปลว่า ชัยชนะของคน

นรพนธ์ อ่านว่า นอ-ระ-พน แปลว่า ผูกใจคนอื่น

นรภัทร อ่านว่า นอ-ระ-พัด แปลว่า คนผู้ดีงาม คนเจริญ

นรรัตน์ อ่านว่า นอ-ระ-รัด แปลว่า ผู้ประเสริฐ

นรวร อ่านว่า นอ-ระ-วอน แปลว่า คนผู้ประเสริฐ

นฤชัย อ่านว่า นะ-รึ-ไช แปลว่า คนผู้มีชัยชนะ

นฤพล อ่านว่า นะ-รึ-พน แปลว่า คนผู้มีพลัง

นฤรงค์ อ่านว่า นะ-รึ-รง แปลว่า เป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน

นวัช อ่านว่า นะ-วัด แปลว่า เกิดใหม่ ผู้เยาว์วัย

นวัต อ่านว่า นะ-วัด แปลว่า ความใหม่ ภาวะใหม่

นวัตกรณ์ อ่านว่า นะ-วัด-ตะ-กอน แปลว่า กระทำสิ่งใหม่

นวันธร อ่านว่า นะ-วัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ

นัทธ์ อ่านว่า นัด แปลว่า ขันเกลียว ผูกพัน

นัธทวัฒน์ อ่านว่า นัด-ทะ-วัด แปลว่า มีความเจริญเป็นที่มั่นคง

นันทกร อ่านว่า นัน-ทะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความบันเทิง

นันท์ทัต อ่านว่า นัน-ทัด แปลว่า ให้ความบันเทิง ให้ความสุข

นันท์ธร อ่านว่า นัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข

นันทพัทธ์ อ่านว่า นัน-ทะ-พัด แปลว่า ผูกพันกับความสุข

นันทภพ อ่านว่า นัน-ทะ-พบ แปลว่า เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก

บรมัตถ์ อ่านว่า บอ-ระ-มัด แปลว่า ประโยชน์อย่างยิ่ง

บรรณกร อ่านว่า บัน-นะ-กอน แปลว่า ผู้ทำหนังสือ

บรรณรต อ่านว่า บัน-นะ-รด แปลว่า ผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน

บรรณวัชร อ่านว่า บัน-นะ-วัด แปลว่า เพรชคือหนังสือ

บรรพต อ่านว่า บัน-พด แปลว่า ภูเขา

บรรยงก์ อ่านว่า บัน-ยง แปลว่า ที่นอน

บวรชัย อ่านว่า บะ-วอน-ไช แปลว่า ชัยชนะที่ล้ำเลิศ

บวรทัต อ่านว่า พอ-วอน-ทัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ

บวรนันท์ อ่านว่า บอ-วอน-นัน แปลว่า มีความสุขอันประเสริฐ

บวรพจน์ อ่านว่า บอ-วอน-พด แปลว่า ถ้อยคำอันประเสริฐ

บวรพล อ่านว่า บอ-วอน-พน แปลว่า กำลังเลิศล้ำ

บวรภัค อ่านว่า บอ-วอน-พัก แปลว่า ความเจริญอันประเสริฐ

บวรรัช อ่านว่า บอ-วอน-รัด แปลว่า สมบัติอันประเสริฐ

บัญญพนต์ อ่านว่า บัน-ยะ-พน แปลว่า ผู้มีปัญญา

บัญญวัต อ่านว่า บัน-ยะ-วัด แปลว่า ผู้มีปัญญา

บัณฑร อ่านว่า บัน-ทอน แปลว่า ขาวงาม

บัณทัต อ่านว่า บัน-นะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ทรัพย์สิน

บันดล อ่านว่า บัน-ดน แปลว่า ทำให้บังเกิดขึ้น

บัลยงก์ อ่านว่า บัน-ยง แปลว่า ที่นอน

บัลลพ อ่านว่า บัน-ลบ แปลว่า แผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้

ปกรณ์ อ่านว่า ปะ-กอน แปลว่า คัมภีร์

ปกรณ์ธรรม อ่านว่า ปะ-กอน-ทำ แปลว่า หนังสือแห่งธรรม

ปฎก อ่านว่า ปิ-ดก แปลว่า ตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา

ปณชัย อ่านว่า ปะ-นะ-ไช แปลว่า ชัยชนะในการค้าขาย

ปณต อ่านว่า ปะ-นด แปลว่า น้อมไหว้

ปพน อ่านว่า ปะ-พน แปลว่า บริสุทธิ์

ปพนธนัย อ่านว่า ปะ-พน-ทะ-ไน แปลว่า แต่งความ วิธีประพันธุ์

ปภพ อ่านว่า ปะ-พบ แปลว่า เค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ

ปภังกร อ่านว่า ปะ-พัง-กอน แปลว่า ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง

ปรพล อ่านว่า ปะ-ระ-พน แปลว่า กำลังของผู้อื่น

ปรมัตถ์ อ่านว่า ปะ-ระ-มัด แปลว่า ประโยชน์สูงสุด ความเจริญสูงสุด

ปรวัน อ่านว่า ปะ-ระ-วัน แปลว่า ป่าของผู้อื่น

ปรัญชัย อ่านว่า ปะ-รัน-ไช แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น

ปรัตถ์ อ่านว่า ปะ-รัด แปลว่า ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม

ปรัตถกร อ่านว่า ปะ-รัด-ถะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

ปวร อ่านว่า ปะ-วอน แปลว่า ผู้ประเสริฐ

ปวรปรัชญ์ อ่านว่า ปะ-วอน-ปรัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง

ปวัตน์ อ่านว่า ปะ-วัด แปลว่า ความเป็นไป

ปวัตร อ่านว่า ปะ-วัด แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

ปวัน อ่านว่า ปะ-วัน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

ปองธรรม อ่านว่า ปอง-ทำ แปลว่า หวังคุณความดี

ปองพล อ่านว่า ปอง-พน แปลว่า มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง

ปองภพ อ่านว่า ปอง-พบ แปลว่า ปรารถนาความเจริญ

ปัญจพล อ่านว่า ปัน-จะ-พน แปลว่า มีพลังห้าอย่าง

ปัฐน์ อ่านว่า ปัด แปลว่า การอ่าน การพูด

ปัณฑ์ธร อ่านว่า ปัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความรู้

ปัณณ์ อ่านว่า ปัน แปลว่า หนังสือ

ปัณณทัต อ่านว่า ปัน-นะ-ทัด แปลว่า ให้ความรู้

ปัณณธร อ่านว่า ปัน-นะ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือ มีความรู้หรือฉลาด

ปัณณวัฒน์ อ่านว่า ปัน-นะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยหนังสือ

ปัถย์ อ่านว่า ปัด แปลว่า ผู้เหมาะสม

ผรัณชัย อ่านว่า ผะ-รัน-ไช แปลว่า มีชัยชนะไปทั่ว

ฝนธรรม อ่านว่า ฝน-ทำ แปลว่า หยาดน้ำหยดจากฟ้า

พชร อ่านว่า พด-ชะ-ระ แปลว่า เพชร

พชรดนัย อ่านว่า พด-ชะ-ระ-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร

พชรพล อ่านว่า พด-ชะ-ระ-พน แปลว่า มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร

พนธกร อ่านว่า พน-ทะ-กอน แปลว่า สร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน

พบธรรม อ่านว่า พบ-ทำ แปลว่า พบคุณความดี

พลกฤต อ่านว่า พน-ละ-กริด แปลว่า ผู้สร้างพลัง

พลช อ่านว่า พะ-ลด แปลว่า ผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ

พลทัต อ่านว่า พน-ละ-ทัด แปลว่า ให้พลัง

พลพจน์ อ่านว่า พน-พด แปลว่า มีคำพูดเป็นพลัง

พลวรรธน์ อ่านว่า พน-ละ-วัด แปลว่า ความเจริญด้วยอำนาจ

พลวัฒน์ อ่านว่า พน-ละ-วัด แปลว่า เจริญด้วยกำลัง

พลวัต อ่านว่า พน-ละ-วัด แปลว่า ผู้มีพลัง

พลัช อ่านว่า พะ-ลัด แปลว่า เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์

พลัฎฐ์ อ่านว่า พะ-ลัด แปลว่า ตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง

พัชรพล อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-พน แปลว่า มีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร

พัฒนพล อ่านว่า พัด-ทะ-นะ-พน แปลว่า กำลังแห่งความเจริญ

พัทธ์ อ่านว่า พัด แปลว่า ผูกพัน ติดแน่น

พัทธดนย์ อ่านว่า พัด-ทะ-ดน แปลว่า บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน

พัทธพล อ่านว่า พัด-ทะ-พน แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยพลัง มีพลังเข้มแข็ง ผู้มีกำลัง

พัทธวรรณ อ่านว่า พัด-ทะ-วัน แปลว่า ผูกพันกับหนังสือ

พันธวัช อ่านว่า พัน-ทะ-วัด แปลว่า มีการพูดอันมั่นคง คำพูดที่ผูกมัดใจคน

พัลลภ อ่านว่า พัน-ลบ แปลว่า เป็นที่รัก

ภคนันท์ อ่านว่า พะ-คะ-นัน แปลว่า ยินดีในโชค หรือสิริมงคล

ภควัต อ่านว่า พะ-คะ-วัด แปลว่า ผู้มีโชค

ภณ อ่านว่า พน แปลว่า พูดหรือกล่าว

ภพธร อ่านว่า พบ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความเจริญ ทรงภพ

ภพธรรม อ่านว่า พบ-ทำ แปลว่า ธรรมประจำภพ

ภวัต อ่านว่า พะ-วัด แปลว่า ผู้เจริญ

ภัคธร อ่านว่า พัก-คะ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค

ภัคพนธ์ อ่านว่า พัก-คะ-พน แปลว่า ร่วมผูกพัน

ภัคพล อ่านว่า พัก-คะ-พน แปลว่า มีโชคเป็นพลัง

ภัทรกร อ่านว่า พัด-ทระ-กอน แปลว่า สร้างสิ่งดีงาม

ภัทรชนน อ่านว่า พัด-ชะ-นน แปลว่า ผู้มีกำเนิดดีงาม

ภัทรดนัย อ่านว่า พัด-ทระ-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้เจริญ

ภัทรธร อ่านว่า พัด-ทระ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล

ภัทรนันท์ อ่านว่า พัด-ทระ-นัน แปลว่า ผู้มีกำเนิดดีงาม

ภัทรพร อ่านว่า พัด-ทระ-พอน แปลว่า เจริญและประเสริฐ

ภัทรพล อ่านว่า พัด-ทระ-พน แปลว่า บุคคลที่ประเสริฐ

ภัทรภณ อ่านว่า พัด-ทระ-พน แปลว่า พูดสิ่งดีงาม พูดดี

มกรธวัช อ่านว่า มะ-กอน-ทะ-วัด แปลว่า ผู้มีธงเป็นรูปมังกรคือพระกามเทพ

มงคลชัย อ่านว่า มง-คน-ไช แปลว่า ชัยชนะที่ดีงาม

มนต์ชัย อ่านว่า มน-ไช แปลว่า มีชัยชนะดั่งใช้มนต์เสกเป่า

มนต์ณัฏ อ่านว่า มน-นัด แปลว่า คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์

มนต์ณัฐ อ่านว่า มน-นัด แปลว่า มนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์

มนต์ธร อ่านว่า มน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งมนต์ความขลัง

มนต์ธัช อ่านว่า มน-ทัด แปลว่า มีมนต์เป็นธงชัย เด่นด้วยมนต์

มนัญชัย อ่านว่า มะ-นัน-ไช แปลว่า ผู้ชนะใจ

ยชญ์ อ่านว่า ยด แปลว่า การบูชา การให้เกียรติ

รชต อ่านว่า ระ-ชด แปลว่า ระ-ชะ-ตะ

รฐนนท์ อ่านว่า ระ-ถะ-นน แปลว่า เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ

รณกร อ่านว่า รน-นะ-กอน แปลว่า การรบ นักรบ

รณชัช อ่านว่า รน-นะ-ชัด แปลว่า ทหารในสนามรบ

รณพร อ่านว่า รน-นะ-พอน แปลว่า มีเสียงประเสริฐ มีเสียงไพเพราะ

รณรต อ่านว่า รน-นะ-รด แปลว่า ผู้ยินดีในการรบ

รณวร อ่านว่า รน-นะ-วอน แปลว่า ประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ

รตน อ่านว่า ระ-ตะ-นะ แปลว่า ความรื่นรมย์

ร่มธรรม อ่านว่า ร่ม-ทำ แปลว่า ผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม

รมย์ อ่านว่า รม แปลว่า น่ารื่นรมย์

รัชพล อ่านว่า รัด-ชะ-พน แปลว่า เป็นกำลังของประเทศ

รัญชน์ อ่านว่า รัน แปลว่า ความยินดี

รัฐนันท์ อ่านว่า รัด-ถะ-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีของประเทศ

รัตนธรรม์ อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-ทำ แปลว่า มีธรรมดุจแก้วมณี

รัตนธรรม อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-ทำ แปลว่า มีธรรมดุจแก้วมณี

รัตนพล อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-พน แปลว่า มีกำลังอันประเสริฐ

ลภน อ่านว่า ละ-พน แปลว่า การได้ ลาภ

ลัญฉกร อ่านว่า ลัด-ฉะ-กอน แปลว่า ตราที่ใช้ตีหรือประทับ

ลัทธพล อ่านว่า ลัด-ทะ-พน แปลว่า มีพลัง ทรงพลัง

วนันต์ อ่านว่า วะ-นัน แปลว่า แนวป่า ชายป่า

วรกมล อ่านว่า วอ-ระ-กะ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรกันต์ อ่านว่า วอ-ระ-กัน แปลว่า ผู้ประเสริฐและน่ารัก

วรชน อ่านว่า วอ-ระ-ชน แปลว่า คนผู้ประเสริฐ

วรชัย อ่านว่า วอ-ระ-ไช แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ

วรณ อ่านว่า วะ-รน แปลว่า ป้อง กำแพง การป้องกันภัย

วรดนัย อ่านว่า วอ-ระ-ดะ-ไน แปลว่า ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม

วรดร อ่านว่า วอ-ระ ดอน แปลว่า ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น

วรถ อ่านว่า ระ-รด แปลว่า ไม้ค้ำ

วรท อ่านว่า วะ-รด แปลว่า ผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร

วรทย์ อ่านว่า วะ-รด แปลว่า ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ

วรทัต อ่านว่า วอ-ระ-ทัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร

วรธน อ่านว่า วอ-ระ-ทน แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ

วรนน อ่านว่า วอ-ระ-นน แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรบรรณ อ่านว่า วอ-ระ-บัน แปลว่า ประเสริฐด้านหนังสือ ผู้ฉลาด

วรปรัชญ์ อ่านว่า วอ-ระ-ปรัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วรพรต อ่านว่า วอ-ระ-พด แปลว่า มีพรดอันประเสริฐ

วรพล อ่านว่า วอ-ระ-พน แปลว่า มีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ

วรภพ อ่านว่า วอ-ระ-พบ แปลว่า มีภพประเสริฐ เกิดมาดี

วรมน อ่านว่า วอ-ระ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรรณธัช อ่านว่า วัน-นะ-ทัด แปลว่า เด่นทางหนังสือ

วรรณลภย์ อ่านว่า วัน-ลบ แปลว่า ได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง

วรลภย์ อ่านว่า วอ-ระ-ลบ แปลว่า ผู้มีลาภอันประเสริฐ

วรวัช อ่านว่า วอ-ระ-วัด แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ

วรวัฒน์ อ่านว่า วอ-ระ-วัด แปลว่า ประเสริฐและเจริญ

วรัชญ์ อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

วรัตถ์ อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง

วรัตม์ อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า ผู้ประเสริฐสุด

วรัท อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร

วลัช อ่านว่า วะ-ลัด แปลว่า ปลา

วัชพล อ่านว่า วัด-ชะ-พน แปลว่า พูดดี พูดเก่ง

วัชรพล อ่านว่า วัด-ชะ-ระ-พน แปลว่า พลังแข็งแกร่งดุจเพชร

วัชรมัย อ่านว่า วัด-ชะ-ระ-ไม แปลว่า แข็งดุจเพชร

วัฒนชัย อ่านว่า วัด-ทะ-นะ-ไช แปลว่า ชนะด้วยความเจริญ

วัทน์ อ่านว่า วัด แปลว่า การพูด ใบหน้า

วัทนพร อ่านว่า วัด-ทะ-นะ-พอน แปลว่า ใบหน้าสวย พูดดี

วัลลภ อ่านว่า วัน-ลบ แปลว่า คนโปรด

กรกวรรษ อ่านว่า กะ-หรก-วัด แปลว่า ฝนลูกเห็บ

กรทักษ์ อ่านว่า กอ-ระ-ทัก แปลว่า ถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว

กฤตลักษณ์ อ่านว่า กริด-ตะ-ลัก แปลว่า ประเสริฐ

กฤศ อ่านว่า กริด แปลว่า เล็ก บาง น้อย

กฤษกร อ่านว่า กริด-สะ-กอน แปลว่า สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง

กฤษฎ์ อ่านว่า กริด แปลว่า ข้าวกล้า

กฤษณ์ อ่านว่า กริด แปลว่า พระกฤษณะ ดำ

กฤษณพล อ่านว่า กริด-สะ-นะ-พน แปลว่า กำลังของพระกฤษณะ

กลศ อ่านว่า กลด แปลว่า ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์

กษม อ่านว่า กะ-สม แปลว่า อดทน อดโทษ แผ่นดิน

กษมล อ่านว่า กะ-สะ-มน แปลว่า ทำลายมนทิล

ก่อฤกษ์ อ่านว่า ก่อ-เริก แปลว่า ริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี

กันตพงศ์ อ่านว่า กัน-ตะ-พง แปลว่า มีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก

กันตยศ อ่านว่า กัน-ตะ-ยด แปลว่า มียศเป็นที่รัก

กันต์ศม อ่านว่า กัน-สม แปลว่า มีความสงบอันเป็นที่รัก

คณพศ อ่านว่า คะ-นะ-พด แปลว่า มีอำนาจในหมู่คณะ

คณัสนันท์ อ่านว่า คะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ

คมศร อ่านว่า คม-สอน แปลว่า ลูกศรที่แหลมคม

คมสร อ่านว่า คม-สอน แปลว่า ลูกศรที่แหลมคม

คมสัน อ่านว่า คม-สัน แปลว่า ท่วงทีประเปรียว

คมสันต์ อ่านว่า คม-สัน แปลว่า ความสงบอันลึกซึ้ง

ครองยศ อ่านว่า ครอง-ยด แปลว่า รักษาตำแหน่งไว้

จรส อ่านว่า จะ-รด แปลว่า แจ่มแจ้ง

จรัส อ่านว่า จะ-หรัด แปลว่า แจ่มแจ้ง

จรัสกร อ่านว่า จะ-หรัด-กอน แปลว่า จะ-หรัด-กอน

จรัสพงศ์ อ่านว่า จะ-หรัด-พง แปลว่า ตระกูลที่รุ่งเรือง

จรัสรัตน์ อ่านว่า จะ-หรัด-รัด แปลว่า แก้วที่มีแสงสว่างใส

จักรพงศ์ อ่านว่า จัก-กระ-พง แปลว่า ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น

จันทรัสม์ อ่านว่า จัน-ทะ-รัด แปลว่า เสมอจันทร์

ฉันทพศ อ่านว่า ฉัน-ทะ-พด แปลว่า อำนาจแห่งฉันทะ

ชนสรณ์ อ่านว่า ชะ-นะ-สอน แปลว่า เป็นที่พึงของคนทั้งหลาย

ชัชพงศ์ อ่านว่า ชัด-ชะ-พง แปลว่า เชื้อสายนักรบ

ชัยมนัส อ่านว่า ไช-มะ-นัด แปลว่า ชยะชัยตัวเอง

ชัยยศ อ่านว่า ไช-ยด แปลว่า มีชัยชนะและยศ

ณฐพงศ์ อ่านว่า นะ-ถะ-พง แปลว่า เชื้อสายของนักปราชญ์

ณัฐพงศ์ อ่านว่า นัด-ถะ-พง แปลว่า ตระกูลที่มีความรู้ดี

ณัฐยศ อ่านว่า นัด-ถะ-ยด แปลว่า นักปราชฐ์ผู้มีชื่อเสียง

ณัฐฤกษ์ อ่านว่า นัด-ถะ-เริก แปลว่า เวลาที่ดีของนักปราชญ์

ณัฐสม อ่านว่า นัด-ถะ-สม แปลว่า เสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์

ตรัส อ่านว่า ตรัด แปลว่า แจ้ง

ทักษ์ อ่านว่า ทัก แปลว่า ขยัน ฉลาด มีทักษะ

ทักษ์ดนัย อ่านว่า ทัก-ดะ-ไน แปลว่า บุตรชายผู้ฉลาด

ทัตพงศ์ อ่านว่า ทัด-พง แปลว่า ได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล

ทัตสรวง อ่านว่า ทัด-สวง แปลว่า สวรรค์ประทานมา

ทัศน์พล อ่านว่า ทัด-สะ-พน แปลว่า ผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นพลัง

ธยศ อ่านว่า ทะ-ยด แปลว่า มีความรู้เป็นยศ

ธรรมสรณ์ อ่านว่า ทำ-มะ-สอน แปลว่า ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง ผู้มีความเป็นที่พึ่ง

ธรรศ อ่านว่า ทัด แปลว่า ความกล้าหาญ ความอหังการ

นฤสรณ์ อ่านว่า นะ-รึ-สอน แปลว่า เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย

นวพรรษ อ่านว่า นะ-วะ-พัด แปลว่า ปีใหม่

นัทธพงศ์ อ่านว่า นัด-ทะ-พง แปลว่า เชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น

นันทพงศ์ อ่านว่า นัน-ทะ-พง แปลว่า เชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน

นันทยศ อ่านว่า นัน-ทะ-ยด แปลว่า มีความสุขและมียศ

บรรณสรณ์ อ่านว่า บัน-นะ-สอน แปลว่า มีที่พึ่งคือหนังสือ มีความรู้เป็นที่พึ่ง

ปงศ์ปณต อ่านว่า พง-ปะ-นด แปลว่า เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม

ปฐมฤกษ์ อ่านว่า ปะ-ถม-มะ-เริก แปลว่า เวลาที่ดีซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล

ปพนสรรค์ อ่านว่า ปะ-พน-สัน แปลว่า สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาด

ปภัสชล อ่านว่า ปะ-พัด-ชน แปลว่า น้ำบริสุทธิ์

ปสัตถ์ อ่านว่า ปะ-สัด แปลว่า ผู้ถูกชมเชย

ปสันน์ อ่านว่า ปะ-สัน แปลว่า เลื่อมใส ผ่องใส

ปองสม อ่านว่า ปอง-สม แปลว่า สมปอง

พงศกร อ่านว่า พง-สะ-กอน แปลว่า สร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์

พงศ์กฤต อ่านว่า พง-กริด แปลว่า ยุคทองของตระกูล

พงศ์ธร อ่านว่า พง-ทอน แปลว่า ผู้สืบสกุล

พงศธร อ่านว่า พง-สะ-ทอน แปลว่า บรรพบุรุษ

พงศ์ปณต อ่านว่า พง-ปะ-นด แปลว่า เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม

พงศ์พล อ่านว่า พง-พน แปลว่า เป็นพลังของวงศ์ตระกูล

พงศ์พัทธ์ อ่านว่า พง-พัด แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล

พงศพัศ อ่านว่า พง-สะ-พัด แปลว่า เชื้อสายผู้มีอำนาจ

พงศ์ภรณ์ อ่านว่า พง-พอน แปลว่า ค้ำจุนวงศ์สกุล

พงศ์ภัค อ่านว่า พง-พัก แปลว่า เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล

พงศภัค อ่านว่า พง-สะ-พัก แปลว่า เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล

พงษ์ฉัตร อ่านว่า พง-ฉัด แปลว่า ตระกูลชั้นสูง

พนสณฑ์ อ่านว่า พะ-นะ-สน แปลว่า แนวป่า

พรจรัส อ่านว่า พอน-จะ-หรัด แปลว่า พรอันประเสริฐ

พรสวรรค์ อ่านว่า พอน-สะ-หวัน แปลว่า ความสามารถพิเศษ

พร้อมพงศ์ อ่านว่า พร้อม-พง แปลว่า ตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม

พฤกษ์ อ่านว่า พรึก แปลว่า ต้นไม้

พฤษธวัช อ่านว่า พรึด-ทะ-วัด แปลว่า พระศิวะ

พศวัต อ่านว่า พด-สะ-วัด แปลว่า ผู้มีอำนาจ

พสธร อ่านว่า พด-สะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งอำนาจ ผู้มีอำนาจ

พัสกร อ่านว่า พัด-สะ-กอน แปลว่า ผู้กระทำอำนาจ ผู้มีอำนาจ

ภพสรรค์ อ่านว่า พบ-สัน แปลว่า สร้างภพ สร้างโลก

ภัทรศัย อ่านว่า พัด-ทระ-ไส แปลว่า อยู่อย่างมีความสุข

มงคลฤกษ์ อ่านว่า มง-คน-เริก แปลว่า ฤกษ์ดี

มนต์มนัส อ่านว่า มน-มะ-นัด แปลว่า มนต์แห่งดวงใจ

มนัสนันท์ อ่านว่า มะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า มีใจสุขสำราญ

ยงยศ อ่านว่า ยง-ยด แปลว่า มียศยั่งยืนนาน

ยศกร อ่านว่า ยด-สะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ

ยศนันท์ อ่านว่า ยด-สะ-นน แปลว่า ยินดีในยศ

ยศพนธ์ อ่านว่า ยด-สะ-พน แปลว่า เกี่ยวข้องด้วยยศ

ยศพร อ่านว่า ยด-สะ-พอน แปลว่า มียศอันประเสริฐ

ยศพล อ่านว่า ยด-สะ-พน แปลว่า มียศและมีพลัง

ยศพัฒน์ อ่านว่า ยด-สะ-พัด แปลว่า เจริญด้วยยศ

ยศพัทธ์ อ่านว่า ยด-สะ-พัด แปลว่า เกี่ยวข้องด้วยยศ

ยศภัทร อ่านว่า ยด-สะ-พัด แปลว่า เจริญ หรือดีงามด้วยยศ

ยศวร อ่านว่า ยด-สะ-วอน แปลว่า มียศอันประเสริฐ

รหัท อ่านว่า ระ-หัด แปลว่า ทะเล

ลภัส อ่านว่า ละ-พัด แปลว่า สมบัติ

วงศธร อ่านว่า วง-สะ-ทอน แปลว่า ผู้ดำรงสกุล ผู้สืบสกุล

วงศพัทธ์ อ่านว่า วง-สะ-พัด แปลว่า ผูกพันสกุลวงศ์

วงศ์วรรธน์ อ่านว่า วง-วัด แปลว่า ตระกูลผู้เจริญ

วนัสนันท์ อ่านว่า วะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า ผู้เพลิดเลินในการท่องป่า

วรพงศ์ อ่านว่า วอ-ระ-พง แปลว่า มีตระกูลดี

วรยศ อ่านว่า วอ-ระ-ยด แปลว่า มียศอันประเสริฐ

วรสรณ์ อ่านว่า วอ-ระ-สอน แปลว่า ที่พึ่งอันประเสริฐ

วสันต์พรรษ อ่านว่า วะ-สัน-พัด แปลว่า ปีแห่งฤดูใบไม้ผลิ

วัชสัณห์ อ่านว่า วัด-ชะ-สัน แปลว่า มีคำพูดไพเราะ

ศตรรฆ อ่านว่า สะ-ตัก แปลว่า มีค่ามาก

ศรณ์ อ่านว่า สอน แปลว่า ที่พึ่ง

ศรวัณ อ่านว่า สอ-ระ-วัน แปลว่า เดือนศรวัณ ตกราวเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม

ศรัณย์ภัทร อ่านว่า สะ-รัน-พัด แปลว่า มีที่พึ่งที่ดีงาม

ศรันภัทร อ่านว่า สะ-รัน-พัด แปลว่า มีที่พึ่งที่ดีงาม

ศรันย์ อ่านว่า สะ-รัน แปลว่า อันเป็นที่พึ่ง

ศรันย์พร อ่านว่า สะ-รัน-พอน แปลว่า ที่พึ่งอันประเสริฐ

ศักย์ศรณ์ อ่านว่า สัก-สอน แปลว่า ผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่ง

ศักรนันทน์ อ่านว่า สัก-กระ-นัน แปลว่า โอรสของพระอินทร์คือ พระอรชุน

ศักรภพ อ่านว่า สัก-กระ-พบ แปลว่า สวรรค์

ศักรภพน์ อ่านว่า สัก-กระ-พบ แปลว่า สวรรค์

สกนธ์พล อ่านว่า สะ-กน-พน แปลว่า มีกำลังมาก

สกลวรรธน์ อ่านว่า สะ-กน-วัด แปลว่า พร้อมด้วยความเจริญ

สนันตน์ อ่านว่า สะ-นัน แปลว่า นิรันดร ยิ่งยืนนาน

สพล อ่านว่า สะ-พน แปลว่า มีพลัง แข็งแรง

สพลดนัย อ่านว่า สะ-พน-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้มีพลัง

สมัชญ์ อ่านว่า สะ-มัด แปลว่า มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง

สมัตถ์ อ่านว่า สะ-มัด แปลว่า ผู้สามารถ องอาจ

สรชัช อ่านว่า สอ-ระ-ชัด แปลว่า นักรบผู้วิเศษ

สรณ์ อ่านว่า สอน แปลว่า ที่พึ่ง ที่ระลึก

สรธร อ่านว่า สอ-ระ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งวิเศษยิ่ง

สรธัญ อ่านว่า สอ-ระ-ทัน แปลว่า มีโชคดีอย่างวิเศษ

สรภัศ อ่านว่า สอ-ระ-พัด แปลว่า มีความเร็ว

สรัช อ่านว่า สะ-รัด แปลว่า เกิดในสระ ดอกบัว

สรัล อ่านว่า สะ-รัน แปลว่า ต้นสน ซื้อตรง

สหธรรม อ่านว่า สะ-หะ-ทำ แปลว่า ธรรมอันเดียวกัน

สหัพย์ อ่านว่า สะ-หับ แปลว่า มิตรสหาย

สัจจพร อ่านว่า สัด-จะ-พอน แปลว่า พรอันประเสริฐ

สัณหณัฐ อ่านว่า สัน-หะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง

สัณหพจน์ อ่านว่า สัน-หะ-พด แปลว่า มีถ้อยคำไพเราะ พูดจาดี

สัณหวัช อ่านว่า สัน-หะ-วัด แปลว่า พูดเพราะ พูดดี

สันต์ทศน์ อ่านว่า สัน-ทด แปลว่า มีทัศนะอันงดงาม

สันต์ภพ อ่านว่า สัน-พบ แปลว่า โลกที่สงบหรือผู้ที่สงบในโลก

หทัยทัต อ่านว่า หะ-ไท-ทัด แปลว่า เป็นที่ถูกใจ

หรรษกร อ่านว่า หัด-สะ-กอน แปลว่า เกิดจากมือที่ทำให้บันเทิงเริงใจ

หรรษธร อ่านว่า หัน-สะ-ทอน แปลว่า ผู้มีความเบิกบานเป็นนิตย์

หรรษพล อ่านว่า หัด-สะ-พน แปลว่า มีกำลังที่น่ายินดี

หรรษมนัส อ่านว่า หัด-สะ-มะ-นัด แปลว่า จิตใจรื่นเริง

หรรษยศ อ่านว่า หัด-สะ-ยด แปลว่า ตำแหน่งที่น่าพอใจ

หรรษรักษ์ อ่านว่า หัด-สะ-รัก แปลว่า ความยินดีที่ควรรักษาไว้

หฤษฎ์ อ่านว่า หะ-ริด แปลว่า น่าชื่นชมยินดี

หัตถชัย อ่านว่า หัด-ถะ-ไช แปลว่า ชนะด้วยมือ

หัตถพร อ่านว่า หัด-ถะ-พอน แปลว่า มือที่สร้างสิ่งที่ดี ๆ

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

สุดยอดเด็กเก่งจากเชียงใหม่ อายุ 10 ขวบ ติดทีมชาติหมากรุก
[ อ่าน 2804 ครั้ง ]

ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 161601 ครั้ง ]

ดูดวงนาคคู่ คณกับแฟนจะสมพงษ์กันแค่ไหน?
[ อ่าน 10044 ครั้ง ]

สุโขทัย เปิดสอบหลายอัตรา หลายตำแหน่ง มิถุนายน 2560
[ อ่าน 24712 ครั้ง ]

แชร์ด่วน กรมอุตุเตือนพายุฝนมาแน่ 5-10 มิถุนายนนี้
[ อ่าน 9418 ครั้ง ]

ดูฟรี ดวงไพ่พยากรณ์ 7 วัน ดูดวงล่วงหน้าจะเจออะไรบ้างในแต่ละวัน
[ อ่าน 7233 ครั้ง ]สุดยอดเด็กเก่งจากเชียงใหม่ อายุ 10 ขวบ ติดทีมชาติหมากรุก
[ อ่าน 2804 ครั้ง ]

ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 161601 ครั้ง ]

ดูดวงนาคคู่ คณกับแฟนจะสมพงษ์กันแค่ไหน?
[ อ่าน 10044 ครั้ง ]

สุโขทัย เปิดสอบหลายอัตรา หลายตำแหน่ง มิถุนายน 2560
[ อ่าน 24712 ครั้ง ]

แชร์ด่วน กรมอุตุเตือนพายุฝนมาแน่ 5-10 มิถุนายนนี้
[ อ่าน 9418 ครั้ง ]

ดูฟรี ดวงไพ่พยากรณ์ 7 วัน ดูดวงล่วงหน้าจะเจออะไรบ้างในแต่ละวัน
[ อ่าน 7233 ครั้ง ]


+ พราว + แชมพู + ไอรีน + ทริป + สีสัน + ภู่ + มะม่วง + เอื้อย + หงส์แดง + ผิง + โรม + เบรฟ + ป๊อปอาย + กระแต + โตเกียว + ตัวนู้น + แตงค์ + พ็อกเก็ตพีซี + เลย์ + ชะเอม + เยลลี่ + มะมา + ปุ๊กกี้ + หมอกดิน + ส้มจี๊ด + มาการีน + วิว + ทองภู + มอลลี่ + นาวา + น้ำหอม + จ๊ะ + ฮาร์ฟ + เท่ + ข้าวต้ม + บ้าบอ + พิงกี้ + อาร์ค + ตุ๊ต๊ะ + นัมเบอร์ + กาโตว์ + แครี่ + + ฟอง + ไทเป + ฟอร์ด + โอโซน + แคปูชิโน่ + เวสป้า + ผัดไท + เอมี่ + เทล + สนักเกิ้ล + ลูกแก้ว + ขาว + ฟีซท์ + ทามะ + สีฝุ่น + เเฟร์ + ป๋อ + แกงเหลือง + แหมแหม + บัว + ฝนพา + ชินจัง + เพ้นท์ + บ๋อม + เนโร + อินทรีย์ + เป็นแดน + ภัค + เนเน่ + วา + จิน + ดั่งใจ + กุ้งนาง + พิกเล็ท + แมวน้ำ + เชลโล่ + โอปอล + อิง + ไอซ์ + เดซี่ + เงินงาม + ต้มยำ + ผักกาด + สติ๊ก + ยางลบ + วิน + โตโต้ + พิณ + เอื้อม + รอน + ไก๊ด์ + คลิ๊ก + เป้ง + ปุ้มปุ้ย + เต้ + อุ่น + ปริ๊นซ์

ทำนายฝัน ทำนายทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกเหตุการณ์

เชื่อกันว่า ความฝันคือสารจากพระเจ้า ผู้ที่เข้าใจความฝัน คือบุคคลพิเศษ ความฝันคืออีกโลกหนึ่ง ที่เราไปเยือนในยามหลับ หากมีความฝันแล้ว เชิญมาทำนายฝัน ได้ที่นี่


ใส่ความฝัน :


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ชื่อ

ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้น