รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันพุธกลางวัน ชื่อเหมาะกับคนวันพุธกลางวัน

ชื่อหรือนามนั้นเป็นสิ่งแทนบุคคล สามารถเป็นพลังส่งผลถึงชีวิตของเจ้าชะตาให้เป็น ไปในทิศทางที่ดี การจะกระทำสิ่งใดๆก็ดี ทำอะไรก็ไม่มีอุปสรรค ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพ ความรัก ธุรกิจ การค้า บริวาร มีบารมีเป็นที่นับหน้าถือตา หรือแม้แต่การได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลัก ผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจาก นามที่เป็นมหามงคลแทบทั้งสิ้นรวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันพุธกลางวัน ชื่อเหมาะกับคนวันพุธกลางวัน

รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันพุธกลางวัน ชื่อเหมาะกับคนวันพุธกลางวัน

กตตน์ อ่านว่า กิด แปลว่า การแสดง การรายงาน

กนกพล อ่านว่า กะ-หนก-พน แปลว่า มีพลังคือทอง

กนต์ธร อ่านว่า กน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก

กนธี อ่านว่า กน-ที แปลว่า ทะเล มหาสมุทร

กมล อ่านว่า กะ-มน แปลว่า บัว

กมลภพ อ่านว่า กะ-มน-ละ-พบ แปลว่า ผู้เกิดจากดอกบัว คือพระพรหม

กมลภู อ่านว่า กะ-มน-ละ-พู แปลว่า เกิดจากดอกบัว พระพรหม

กมลวร อ่านว่า กะ-มน-ละ-วอน แปลว่า ประเสริฐเหมือนดอกบัว

กมลากร อ่านว่า กะ-มะ-ลา-กอน แปลว่า สระบัว

กมลานันท์ อ่านว่า กะ-มะ-ลา-นัน แปลว่า บัวบาน

กมุท อ่านว่า กะ-มุด แปลว่า ดอกบัว

กรกฎ อ่านว่า กอ-ระ-กด แปลว่า ปู

กรณ์ อ่านว่า กอน แปลว่า การกระทำ

กรดล อ่านว่า กอ-ระ-ดน แปลว่า ฝ่ามือ

กรบัลลพ อ่านว่า กอน-บัน-ลบ แปลว่า นิ้วมือ

กรภู อ่านว่า กอ-ระ-พู แปลว่า เล็บมือ

กรรภิรมย์ อ่านว่า กัน-พิ-รม แปลว่า ฉัตรห้าชั้น

กรวิก อ่านว่า กะ-ระ-วิก แปลว่า นกการเวก

กรวีร์ อ่านว่า กอ-ระ-วี แปลว่า กล้าหาญในการทำงาน

กรองเกียรติ อ่านว่า กรอง-เกียรติ แปลว่า เส้นทางแห่งเกียรติยศ

กระพัน อ่านว่า กระ-พัน แปลว่า คงทนต่อศาสตราวุธ

กระมล อ่านว่า กระ-มน แปลว่า ดอกบัว

กรินทร์ อ่านว่า กริน แปลว่า จอมช้าง พญาช้าง

กริพันธ์ อ่านว่า กะ-ริ-พัน แปลว่า เสาที่ผูกช้าง

กฤดาการ อ่านว่า กริ-ดา-กาน แปลว่า บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้

กฤต อ่านว่า กริด แปลว่า กระทำแล้ว

กฤตธรรม อ่านว่า กริด-ตะ-ทำ แปลว่า ผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว

กฤตนัย อ่านว่า กริด-ตะ-ไน แปลว่า ผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี

กฤตนู อ่านว่า กริด-ตะ-นู แปลว่า ช่าง ศิลปิน

กฤตพรต อ่านว่า กริด-ตะ-พรด แปลว่า ผู้ประพฤติพรต

กฤตเมธ อ่านว่า กริด-ตะ-เมด แปลว่า สร้างปัญญา มีปัญญา

กฤตย์ อ่านว่า กริด แปลว่า ควรกระทำ หน้าที่การงาน

กฤตวิทย์ อ่านว่า กริด-ตะ-วิด แปลว่า ผู้เรียนวิชาจบแล้ว

กฤตานน อ่านว่า กริ-ตา-นน แปลว่า ผู้ชำนาญยิ่ง

กฤตานนท์ อ่านว่า กริ-ตา-นน แปลว่า ผู้ชำนาญยิ่ง

กฤติกา อ่านว่า กริด-ติ-กา แปลว่า ชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่

กฤติธี อ่านว่า กริด-ติ-ที แปลว่า นักปราชญ์

กฤติน อ่านว่า กริด-ติน แปลว่า ผู้คงแก่เรียน

กฤติมา อ่านว่า กริด-ติ-มา แปลว่า นักปราชญ์

กฤติมุข อ่านว่า กริด-ติ-มุก แปลว่า นักปราชญ์

กฤาณากร อ่านว่า กริด-สะ-นา-กอน แปลว่า กระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ

กลทีบ์ อ่านว่า กน-ละ-ที แปลว่า เปรียบเสมือนแสงสว่าง เปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง

กวิน อ่านว่า กะ-วิน แปลว่า ดี

กวินท์ อ่านว่า กะ-วิน แปลว่า จอมกวี

กวินภพ อ่านว่า กะ-วิน-พบ แปลว่า มีภพหรือกำเนิดอันดีงาม

กวีวัธน์ อ่านว่า กะ-วี-วัด แปลว่า กวีผู้เจริญ

ก่อ อ่านว่า ก่อ แปลว่า ทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น

ก่อการ อ่านว่า ก่อ-กาน แปลว่า ริเริ่มให้เกิดมีขึ้น

ก่อเกียรติ อ่านว่า ก่อ-เกียด แปลว่า สร้างเกียรติ

ก้อง อ่านว่า ก้อง แปลว่า ดังกังวาน

ก้องกิดากร อ่านว่า ก้อง-กิ-ดา-กอน แปลว่า เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง

ก้องภพ อ่านว่า ก้อง-พบ แปลว่า มีชื่อเสียงก้องโลก

กอบกุล อ่านว่า กอบ-กุน แปลว่า ตระกูลที่สามีคคีกัน

กังวาน อ่านว่า กัง-วาน แปลว่า มีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ

กัณฐพันธ์ อ่านว่า กัน-ถะ-พัน แปลว่า เชือกผูกรอบคอช้าง

กัณฑ์อเนก อ่านว่า กัน-อะ-เนก แปลว่า ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน

กัตติกา อ่านว่า กัด-ติ-กา แปลว่า ดาวลูกไก่

กัทลี อ่านว่า กัด-ทะ-ลี แปลว่า กล้วย

กันต์ อ่านว่า กัน แปลว่า น่ารัก น่าพอใจ

กันต์กมล อ่านว่า กัน-กะ-มน แปลว่า มีใจน่ารัก มีจิตใจงาม

กันต์กวี อ่านว่า กัน-กะ-วี แปลว่า กวีผู้น่ารัก

กันต์ธร อ่านว่า กัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก

กันต์ธีร์ อ่านว่า กัน-ที แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก

กันตพล อ่านว่า กัน-ตะ-พน แปลว่า มีพลังน่าชอบใจ

กันตภณ อ่านว่า กัน-ตะ-พน แปลว่า พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี

กันติทัต อ่านว่า กัน-ติ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ

กันตินันท์ อ่านว่า กัน-ติ-นัน แปลว่า ยินดีในความรัก

กันทรากร อ่านว่า กัน-ทรา-กอน แปลว่า ภูเขา

กัปปน์ อ่านว่า กับ แปลว่า ความดำริ การจัดแจง

กัมปนาท อ่านว่า กัม-ปะ-นาด แปลว่า เสียงกึกก้อง

กัมพล อ่านว่า กัม-พน แปลว่า ผ้าทอด้วยขนสัตว์

กาณฑ์ อ่านว่า กาน แปลว่า ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ

กานต์ อ่านว่า กาน แปลว่า น่ารัก น่าพึงพอใจ

กานตรัตน์ อ่านว่า กาน-ตะ-รัด แปลว่า ผู้ที่น่ารัก

กายทิพย์ อ่านว่า กาย-ทิบ แปลว่า ผู้วิเศษ

กายวุธ อ่านว่า กาย-ยา-วุด แปลว่า ใช้ร่างกายเป็นเครื่องป้องกัน

การัณย์ อ่านว่า กา-รัน แปลว่า หน้าที่การงาน

การันต์ อ่านว่า กา-รัน แปลว่า หน้าที่การงาน

การิต อ่านว่า กา-ริด แปลว่า ให้กระทำแล้ว สั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว

การิน อ่านว่า กา-ริน แปลว่า ผู้สร้าง ผู้กระทำ

การุณ อ่านว่า กา-รุน แปลว่า ความกรุณา

กำธร อ่านว่า กำ-ทอน แปลว่า สนั่น

กำพร อ่านว่า กำ-พร แปลว่า มีความเป็นเลิศ

กิตตน์ อ่านว่า กิด แปลว่า การแสดง

กิตติ อ่านว่า กิด-ติ แปลว่า คำเล่าลือ

กิตติกวิน อ่านว่า กิด-ติ-กะ-วิน แปลว่า งามด้วยเกียรติ

กิตติกานต์ อ่านว่า กิด-ติ-กาน แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงดีงาม

กิตติคมน์ อ่านว่า กิด-ติ-คม แปลว่า ดำเนินไปด้วยเกียรติ

กิตติคุณ อ่านว่า กิด-ติ-คุน แปลว่า ผู้มีคุณที่เลื่องลือ

กิตติทัต อ่านว่า กิด-ติ-ทัด แปลว่า ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง

กิตติธร อ่านว่า กิด-ติ-ทอน แปลว่า ทรงเกียรติ

กิตตินันท์ อ่านว่า กิด-ติ-นัน แปลว่า ยินดีในชื่อเสียง

กิตติพร อ่านว่า กิด-ติ-พอน แปลว่า มีชื่อเสียงอันประเสริฐ

กิตติพล อ่านว่า กิด-ติ-พน แปลว่า มีชื่อเสียงและกำลัง

กิตติภณ อ่านว่า กิด-ติ-พน แปลว่า มีชื่อเสียงด้านการพูด

กิตติภพ อ่านว่า กิด-ติ-พบ แปลว่า ความมีเกียรติ

กิตติยุทธ อ่านว่า กิด-ติ-ยุด แปลว่า การรบที่มีชื่อเสียง

กิตติวัฒน์ อ่านว่า กิด-ติ-วัด แปลว่า เจริญด้วยเกียรติ

กิตติวินท์ อ่านว่า กิด-ติ-วิน แปลว่า ผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ

กิตินันท์ อ่านว่า กิ-ติ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินในเกียรติ

กิติมา อ่านว่า กิ-ติ-มา แปลว่า ผู้มีชื่อเสียง

กีรติ อ่านว่า กี-ระ-ติ แปลว่า ผู้มีเกียรติ

กีรติกา อ่านว่า กี-ระ-ติ-กา แปลว่า ผู้มีเกียรติ

กุนต์ อ่านว่า กุน แปลว่า ทวน ศรภู่

กุนทร อ่านว่า กุน-ทอน แปลว่า พระวิษณุ

กุมุท อ่านว่า กุ-มุด แปลว่า บัว

กุลธร อ่านว่า กุน-ละ-ทอน แปลว่า ผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้

กุลนันท์ อ่านว่า ก-ละ-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์

กุลนันทน์ อ่านว่า กุ-ละ-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์

กุลพัทธ์ อ่านว่า กุน-ละ-พัด แปลว่า เกี่ยวข้องกับสกุล

กุลพิธาน์ อ่านว่า กุน-พิ-ทา แปลว่า ระเบียบแบบแผนแห่งวงศ์สกุล

เกตน์ อ่านว่า เกด แปลว่า สัญลักษณ์ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย

เกตุ อ่านว่า เกด แปลว่า ธง

เกริก อ่านว่า เกริก แปลว่า กึกก้อง

เกริกไกรวัล อ่านว่า เกริก-ไกร-วัน แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงก้องไกล

เกริกวรรธน์ อ่านว่า เกริก-วัด แปลว่า ความเจริญยิ่ง

เกริกวิทย์ อ่านว่า เกริก-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้ยิ่ง

เกรียง อ่านว่า เกรียง แปลว่า ใหญ่

เกรียงไกร อ่านว่า เกรียง-ไกร แปลว่า ผู้กล้าที่ยิ่งยง

เกรียงวุฒิ อ่านว่า เกรียง-วุด แปลว่า ผู้เจริญยิ่ง

เกียรติ อ่านว่า เกียด แปลว่า ชื่อเสียง

เกียรติภูมิ อ่านว่า เกียด-พูม แปลว่า เกียรติเพราะความนิยม

โกมล อ่านว่า โก-มน แปลว่า ดอกบัว

โกมินทร์ อ่านว่า โก-มิน แปลว่า ยอดพลอยสีแดง

โกมุท อ่านว่า โก-มุด แปลว่า บัวแดง

โกเมน อ่านว่า โก-เมน แปลว่า พลอยสีแดงเข้ม

ไกรเทพ อ่านว่า ไกร-เทบ แปลว่า เทพผู้ยิ่งใหญ่

ไกรวิน อ่านว่า ไกร-วิน แปลว่า ดอกบัว

ไกรวี อ่านว่า ไกร-ระ-วี แปลว่า ดอกบัว

ไกรวุฒิ อ่านว่า ไกร-วุด แปลว่า ผู้มีความเจริญมาก

เขม อ่านว่า เขม แปลว่า ความเกษม

เขมทัต อ่านว่า เข-มะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ความเกษม

เขมทิน อ่านว่า เข-มะ-ทิน แปลว่า ผู้ให้ความเกษม

เขมนันท์ อ่านว่า เข-มะ-นัน แปลว่า ยินดีในความปลอดภัย

เขมินท์ อ่านว่า เข-มิน แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย

เขมินทร์ อ่านว่า เข-มิน แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่

คฑาวุธ อ่านว่า คะ-ทา-วุด แปลว่า กระบอง

คณนาถ อ่านว่า คะ-นะ-นาด แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย นามหนึ่งของพระคเณศ

คณภรณ์ อ่านว่า คะ-นะ-พอน แปลว่า บำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ

คณาธิป อ่านว่า คะ-นา-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า

คณิต อ่านว่า คะ-นิด แปลว่า วิชาคำนวณ

คณิน อ่านว่า คะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

คณินทร์ อ่านว่า คะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

คณุฒน์ อ่านว่า คะ-นุด แปลว่า ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย

คณุตม์ อ่านว่า คะ-นุด แปลว่า ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย

คทา อ่านว่า คะ-ทา แปลว่า ตะบอง

คทาวุธ อ่านว่า คะ-ทา-วุด แปลว่า มีกระบองเป็นอาวุธ

คมแก้ว อ่านว่า คม-แก้ว แปลว่า ความเฉียบแหลมอันสูงค่า

คมคาย อ่านว่า คม-คาย แปลว่า ฉลาด

คมธรรม อ่านว่า คม-ทำ แปลว่า ธรรมะที่เฉียบแหลม

คมน์ อ่านว่า คม แปลว่า ไป ดำเนินไป

คมิก อ่านว่า คะ-มิก แปลว่า ผู้เตรียมจะก้าวไป

ครองธรรม อ่านว่า ครอง-ทำ แปลว่า ดำเนินอยู่ในธรรม

ครองประทีป อ่านว่า ครอง-ประ-ทีบ แปลว่า แสงไฟที่ไม่มีวันดับ

ครองแผน อ่านว่า ครอง-แผน แปลว่า ยึดกุมข้อกำหนดแนวทางดำเนินการ

ครองภพ อ่านว่า ครอง-พบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ครองฤทธิ์ อ่านว่า ครอง-ริด แปลว่า รักษาอำนาจไว้

ครองลาภ อ่านว่า ครอง-ลาบ แปลว่า มีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ

ครองอาตม์ อ่านว่า ครอง-อาด แปลว่า ปกครองตนเอง

ครอบวิทย์ อ่านว่า ครอบ-วิด แปลว่า มีความรู้รอบทั้งมวล

คันธทรัพย์ อ่านว่า คัน-ทะ-ซับ แปลว่า เครื่องหอม

คันธารัตน์ อ่านว่า คัน-ทา-รัด แปลว่า กลิ่นแก้ว

คารม อ่านว่า คา-รม แปลว่า พูดแหลมคม

คำนวณ อ่านว่า คำ-นวน แปลว่า คิดหาผลโดยวิธิเลข

คำนวร อ่านว่า คำ-นวน แปลว่า ควร

คำรน อ่านว่า คำ-รน แปลว่า คำราม

คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน แปลว่า กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี

คีรี อ่านว่า คี-รี แปลว่า ภูเขา

คีรีทอง อ่านว่า คี-รี-ทอง แปลว่า ภูเขาทอง

คึกฤทธิ์ อ่านว่า คึก-ริด แปลว่า แรงอำนาจ

คุณภัทร อ่านว่า คุน-นะ-พัด แปลว่า เจริญด้วยความดี

คุณากร อ่านว่า คุ-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความดี

คุณานนต์ อ่านว่า คุ-นา-นน แปลว่า ผู้มีคุณความดี

คุณานนท์ อ่านว่า คุ-นา-นน แปลว่า มีคุณความดีมากมาย

จงสุข อ่านว่า จง-สุก แปลว่า ให้มีความสุข

ฐปนนท์ อ่านว่า ถะ-ปะ-นน แปลว่า มีความพอใจที่ตั้งมั่น

ฐากูร อ่านว่า ถา-กูน แปลว่า ที่เคารพ

ฐานพัฒน์ อ่านว่า ถา-นะ-พัด แปลว่า มีฐานะเจริญ

ฐานยิน อ่านว่า ถา-ยิน แปลว่า ผู้ดำรงอยู่นาน

ฐานันดร อ่านว่า ถา-นัน-ดอน แปลว่า ตำแหน่ง

ฐานุตม์ อ่านว่า ถา-นุด แปลว่า มีตำแหน่งสูงสุด

ฐาปกรณ์ อ่านว่า ถา-ปะ-กอน แปลว่า ตำรา

ฐิตวัฒน์ อ่านว่า ถิ-ตา-วัด แปลว่า มีความเจริญที่ตั้งมั่นแล้ว

ฐิติ อ่านว่า ถิ-ติ แปลว่า การดำรงอยู่

ฐิตินันท์ อ่านว่า ถิ-ติ-นัน แปลว่า มีความชื่นชมยินดีในชีวิต

ฐิติภัทร อ่านว่า ถิ-ติ-พัด แปลว่า ความเจริญที่ถาวร

ฐิติวัฒน์ อ่านว่า ถิ-ติ-วัด แปลว่า เจริญและมีความมั่นคง

ฐิติวุฒิ อ่านว่า ถิ-ติ-วุด แปลว่า มีความเจริญมั่นคงตลอดไป

ฐีรวัฒน์ อ่านว่า ถี-ระ-วัด แปลว่า มีความเจริญตลอดไป

ณฏฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-ทะ-พน แปลว่า กำลังของนักปรายชญ์

ณฐพร อ่านว่า นะ-ถะ-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ณภัทร อ่านว่า นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยความรู้

ณรงค์ อ่านว่า นะ-รง แปลว่า การรบ

ณรงค์กร อ่านว่า นะ-รง-กอน แปลว่า ผู้ทำการรบ

ณรงค์ฤทธิ์ อ่านว่า นะ-รง-ริด แปลว่า มีฤทธิ์ในการรบ

ณรงค์วิทย์ อ่านว่า นะ-รง-วิด แปลว่า มีความรู้ในการรบ

ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์

ณัฏฐกิตติ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กิด แปลว่า เกียรติของนักปราชญ์

ณัฏฐนันท์ อ่านว่า นัด-ถะ-นัน แปลว่า เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์

ณัฏฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-พน แปลว่า พลังของนักปราชญ์

ณัฏฐวี อ่านว่า นัด-ถะ-วี แปลว่า ผู้มีความฉลาด

ณัฏฐากร อ่านว่า นัด-ถา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งปัญญา

ณัฐ อ่านว่า นัด แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์

ณัฐกมล อ่านว่า นัด-กะ-มน แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว

ณัฐกรณ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กอน แปลว่า นักปราชญ์

ณัฐกฤต อ่านว่า นัด-ถะ-กริด แปลว่า สร้างให้เป็นนักปราชญ์

ณัฐดนัย อ่านว่า นัด-ดะ-ไน แปลว่า บุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด

ณัฐนนท์ อ่านว่า นัด-ถะ-นน แปลว่า เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์

ณัฐนันท์ อ่านว่า นัด-ถะ-นัน แปลว่า เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์

ณัฐนัย อ่านว่า นัด-ถะ-ไน แปลว่า อุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์

ณัฐปคัลภ์ อ่านว่า นัด-ปะ-คัน แปลว่า ปราชญ์ผู้องอาจ

ณัฐปธาน อ่านว่า นัด-ปะ-ทาน แปลว่า นักปราชญ์

ณัฐปพน อ่านว่า นัด-ปะ-พน แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์

ณัฐพนธ์ อ่านว่า นัด-ถะ-พน แปลว่า ผูกพันกับนักปราชญ์

ณัฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-พน แปลว่า พลังแห่งนักปราชญ์

ณัฐพัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ณัฐพันธ์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัน แปลว่า ตระกูลของนักปราชญ์

ณัฐภัทร อ่านว่า นัด-ถะ-พัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม

ณัฐภูมิ อ่านว่า นัด-ถะ-พูม แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความสง่า

ณัฐภูมินทร์ อ่านว่า นัด-ถะ-พู-มิน แปลว่า เทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน

ณัฐรณ อ่านว่า นัด-ถะ-รน แปลว่า การรบของนักปราชญ์

ณัฐรัตน์ อ่านว่า นัด-ถะ-รัด แปลว่า ผู้มีความรู้อันประเสริฐ

ณัฐวร อ่านว่า นัด-ถะ-วอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ณัฐวรรธน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ

ณัฐวัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด แปลว่า ความเจริญของนักปราชญ์

ณัฐวัตร อ่านว่า นัด-ถะ-วัด แปลว่า ความประพฤติของนักปราชญ์

ณัฐวุฒิ อ่านว่า นัด-ถะ-วุด แปลว่า ผู้เจริญด้วยความรู้

ณัท อ่านว่า นัด แปลว่า ให้ซึ่งความรู้

ดนุนันท์ อ่านว่า ดะ-นุ-นัน แปลว่า มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง

ดรณ์ อ่านว่า ดอน แปลว่า การข้ามพ้นทุกข์

ดรัณ อ่านว่า ดะ-รัน แปลว่า การข้าม เรือหรือแพ

ดรัณภพ อ่านว่า ดะ-รัน-พบ แปลว่า ข้ามความทุกข์ในโลกได้

ดลฤทธิ์ อ่านว่า ดน-ริด แปลว่า บันดาลให้เกิดฤทธิ์

ดิตถ์ อ่านว่า ดิด แปลว่า ท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ

ดิลกธรรม อ่านว่า ดิ-หลก-ทำ แปลว่า มีคุณธรรมเป็นยอด

เด่นภูมิ อ่านว่า เด่น-พูม แปลว่า มีภูมิดีเด่น

ตนุภัทร อ่านว่า ตะ-นุ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยตนเอง

ตรัณ อ่านว่า ตะ-รัน แปลว่า การข้ามพ้น สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น

ตรัย อ่านว่า ไตร แปลว่า สาม

ตรัยคุณ อ่านว่า ไตร-คุณ แปลว่า มีคุณสามประการ

ตรัยรัตน์ อ่านว่า ตรัย-รัด แปลว่า แก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ตรินัยน์ อ่านว่า ตริ-ไน แปลว่า มีสามตา

ตรีภพ อ่านว่า ตรี-พบ แปลว่า ผู้ครองภพทั้งสามคือ สวรรค์ มนุษย์ บาดาล

ตฤณ อ่านว่า ตริน แปลว่า หญ้า

ตั้งปณิธาน อ่านว่า ตั้ง-ปะ-นิ-ทาน แปลว่า ตั้งใจทำสิ่งที่ดี

ตาณ อ่านว่า ตาน แปลว่า ที่พึ่ง ป้องกันภัย

ติณณ์ อ่านว่า ติน แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว

ติณณภพ อ่านว่า ติน-นะ-พบ แปลว่า ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม

ตีรณ อ่านว่า ตี-รน แปลว่า ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง

ตุลธร อ่านว่า ตุน-ละ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง

โตณณาการ อ่านว่า โต-นะ-นา-การ แปลว่า อาการปลื้มปิติยินดี

โตยธร อ่านว่า โต-ยะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งน้ำ อุ้มน้ำ หมายถึงเมฆหรือทะเล

ไตรภพ อ่านว่า ไตร-พบ แปลว่า สามโลก

ถนิต อ่านว่า ถะ-นิด แปลว่า เสียงฟ้าคำรณ

ถิร อ่านว่า ถิ-ระ แปลว่า มั่นคง

ถิรคุณ อ่านว่า ถิ-ระ-คุณ แปลว่า มัคุณธรรมมั่นคง

ถิรนัย อ่านว่า ถิ-ระ-ไน แปลว่า มีนโยบายมั่นคง

ถิรพุทธิ์ อ่านว่า ถิ-ระ-พุด แปลว่า มีความรู้มั่นคง

ถิรมน อ่านว่า ถิ-ระ-มน แปลว่า มีใจมั่นคง

ถิรวิทย์ อ่านว่า ถิ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้มั่นคง

ทนุธรรม อ่านว่า ทะ-นุ-ทำ แปลว่า รักษาความดี

ทยากร อ่านว่า ทะ-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา

ทยุต อ่านว่า ทะ-ยุด แปลว่า สว่างไสว

ทรงกฤต อ่านว่า ทรง-กริด แปลว่า การสร้าง

ทรงภพ อ่านว่า ซง-พบ แปลว่า ทรงไว้ซึ่งโลก อุ้มโลก ทรงความเจริญ

ทรงรัฐ อ่านว่า ทรง-รัด แปลว่า ครองเมือง

ทรงวุฒิ อ่านว่า ซง-วุด แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความเจริญ

ทวิภาค อ่านว่า ทะ-วิ-พาก แปลว่า สองส่วน

ทวีรัฐ อ่านว่า ทะ-วี-รัด แปลว่า สองเมือง สองแคว้น

ทัณฑธร อ่านว่า ทัน-ทะ-ทอน แปลว่า ผู้พิพากษา

ทัตเทพ อ่านว่า ทัด-เทบ แปลว่า เทพประทาน

ทัตธน อ่านว่า ทัด-ทน แปลว่า ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้

ทัตพล อ่านว่า ทัด-พน แปลว่า มีพลัง

ทัพพ์ อ่านว่า ทับ แปลว่า ทรัพย์สมบัติ

ทิฆัมพร อ่านว่า ทิ-คำ-พอน แปลว่า ท้องฟ้า

ทิฐิพล อ่านว่า ทิ-ติ-พน แปลว่า ทหารที่มีความทนง

ทินกฤต อ่านว่า ทิน-นะ-กริด แปลว่า ทำกลางวัน พระอาทิตย์

ทินภัทร อ่านว่า ทิน-นะ-พัด แปลว่า วันที่เป็นสิริมงคล

ทิวัตถ์ อ่านว่า ทิ-วัด แปลว่า มีความสำเร็จเป็นเลิศ

ทีปกร อ่านว่า ที-ปะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง

ทีปต์ อ่านว่า ทีบ แปลว่า รุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล

เทพทัต อ่านว่า เทพ-พะ-ทัด แปลว่า ผู้ที่เทวดาประทานมา

ธนกร อ่านว่า ทะ-นะ-กอน แปลว่า สร้างทรัพย์สิน

ธนกฤต อ่านว่า ทะ-นะ-กริด แปลว่า การสร้างทรัพย์สมบัติ

ธนกฤติ อ่านว่า ทะ-นะ-กริด แปลว่า สร้างทรัพย์ ทำเงิน

ธนดล อ่านว่า ทะ-นะ-ดน แปลว่า บันดาลทรัพย์

ธนทรัพย์ อ่านว่า ทะ-นะ-ซับ แปลว่า ทรัพย์สมบัติ

ธนทัต อ่านว่า ทะ-นะ-ทัด แปลว่า มีทรัพย์

ธนธรณ์ อ่านว่า ทะ-นะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งทรัพย์ มั่งมี

ธนนันท์ อ่านว่า ทะ-นะ-นัน แปลว่า ยินดีในทรัพย์

ธนบดี อ่านว่า ทะ-นะ-บอ-ดี แปลว่า เจ้าของทรัพย์สมบัติ

ธนบูรณ์ อ่านว่า ทะ-นะ-บูน แปลว่า เต็มไปด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก

ธนพนธ์ อ่านว่า ทะ-นะ-พน แปลว่า รวบรวมทรัพย์สิน

ธนพล อ่านว่า ทะ-นะ-พน แปลว่า มีกำลังเป็นทรัพย์

ธนภัทร อ่านว่า ทะ-นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยทรัพย์

ธนภูมิ อ่านว่า ทะ-นะ-พูม แปลว่า พื้นที่แห่งทรัพย์

ธนวรรธน์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า ความเจริญด้วยทรัพย์

ธนวัฒน์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์

ธนวัต อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า มีทรัพย์

ธนวันต์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัน แปลว่า มีทรัพย์

ธนวิทย์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิด แปลว่า รู้เรื่องทรัพย์

ธนวินท์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิน แปลว่า ได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์

ธนวุฒิ อ่านว่า ทะ-นะ-วุด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์

ธนะดี อ่านว่า ทะ-นะ-ดี แปลว่า ทรัพย์ดี

ธนัตถ์ อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์

ธนัท อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย

ธนัน อ่านว่า ทะ-นัน แปลว่า ผู้มีทรัพย์

ธนากร อ่านว่า ทะ-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งทรัพย์

ธนาฒย์ อ่านว่า ทะ-นาด แปลว่า ผู้ร่ำรวย

ธนาดุล อ่านว่า ทะ-นา-ดุน แปลว่า มีทรัพย์นับไม่ได้ มีทรัพย์มาก

ธนาตย์ อ่านว่า ทะ-นาด แปลว่า ร่ำรวย

ธนาธิป อ่านว่า ทะ-นา-ทิบ แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์

ธนานพ อ่านว่า ทะ-นา-นบ แปลว่า มีทรัพย์ใหม่

ธนายุต อ่านว่า ทะ-นา-ยุด แปลว่า ขวนขวายในทรัพย์

ธนิก อ่านว่า ทะ-นิก แปลว่า มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย

ธนิต อ่านว่า ทะ-นิด แปลว่า หนัก

ธนิน อ่านว่า ทะ-นิน แปลว่า มีทรัพย์

ธรณ์ อ่านว่า ทอน แปลว่า ทรงไว้ ความทรงจำ แผ่นดิน

ธรณ์เทพ อ่านว่า ทอน-เทบ แปลว่า ผู้เป็นเทวดาบนแผ่นดิน

ธรณินทร์ อ่านว่า ทอ-ระ-นิน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ธรนันท์ อ่านว่า ทอ-ระ-นัน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข

ธรรมณัฐ อ่านว่า ทำ-มะ-นัด แปลว่า คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่

ธรรมนาถ อ่านว่า ทำ-มะ-นาด แปลว่า มีธรรมเป็นที่พึ่ง

ธรรมนิตย์ อ่านว่า ทำ-มะ-นิด แปลว่า มีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้

ธรรมปพน อ่านว่า ทำ-ปะ-พน แปลว่า มีคุณธรรมบริสุทธิ์

ธรรมภณ อ่านว่า ทำ-พน แปลว่า ผู้กล่าวธรรม ผู้พูดสิ่งที่ดีงาม

ธรรมรัตน์ อ่านว่า ทำ-มะ-รัด แปลว่า คุณธรรมอันล้ำเลิศ

ธราเทพ อ่านว่า ทะ-รา-เทบ แปลว่า ผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน

ธราธรรม อ่านว่า ทะ-รา-ทำ แปลว่า แผ่นดินธรรม

ธราวุธ อ่านว่า ทะ-รา-วุด แปลว่า ทรงไว้ซึ่งอาวุธ

ธฤต อ่านว่า ทะ-ริด แปลว่า มั่นคง ตั้งมั่น

ธวัฒน์ อ่านว่า ทะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ

ธัชธรรม์ อ่านว่า ทัด-ชะ-ทัน แปลว่า ธงของคุณความดี

ธันยา อ่านว่า ทัน-ยา แปลว่า มีบุญ มีโชค

ธาดา อ่านว่า ทา-ดา แปลว่า ผู้สร้าง

ธาตรี อ่านว่า ทา-ตรี แปลว่า แผ่นดิน

ธานินทร์ อ่านว่า ทา-นิน แปลว่า ผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร

ธาม อ่านว่า ทาม แปลว่า ยศศักดิ์

ธารณ์ อ่านว่า ทาน แปลว่า ทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้

ธาริต อ่านว่า ทา-ริด แปลว่า ดำรงไว้ ทรงไว้ ค้ำจุน

ธารินทร์ อ่านว่า ทา-ริน แปลว่า เจ้าแห่งการสร้าง

ธาวัน อ่านว่า ทา-วัน แปลว่า วิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์

ธาวิต อ่านว่า ทา-วิด แปลว่า บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว

ธาวิน อ่านว่า ทา-วิน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว

ธิติ อ่านว่า ทิ-ติ แปลว่า ความเพียร ความรู้ ความอดทน

ธิติกร อ่านว่า ทิ-ติ-กอน แปลว่า สร้างความเพียร ความดี และอดทน

ธิติวุฒิ อ่านว่า ทิ-ต-วุด แปลว่า เจริญด้วยความเพียร ความอดทน ความรู้

ธิปก อ่านว่า ทิ-ปก แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า

ธีทัต อ่านว่า ที-ทัด แปลว่า ให้ปัญญา

ธีภพ อ่านว่า ที-พบ แปลว่า มีปัญญา

ธีมา อ่านว่า ท-มา แปลว่า ผู้มีปัญญา

ธีรกุล อ่านว่า ที-ระ-กุน แปลว่า ตระกูลนักปราชญ์

ธีรดนย์ อ่านว่า ที-ระ-ดน แปลว่า ลูกชายผู้เป็นปราชญ์

ธีรเทพ อ่านว่า ที-ระ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้ฉลาด

ธีรธรรม อ่านว่า ที-ระ-ทำ แปลว่า คุณธรรมของนักปราชญ์

ธีรนพ อ่านว่า ที-ระ-นบ แปลว่า นักปราชญ์ผู้สดชื่น

ธีรนันท์ อ่านว่า ที-ระ-นัน แปลว่า ผู้มีความยินดีในความรู้

ธีรนัย อ่านว่า ที-ระ-ไน แปลว่า นโยบายของนักปราชญ์ กาแนะนำของนักปราชญ์

ธีรไนย อ่านว่า ที-ระ-ไน แปลว่า ผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ

ธีรพล อ่านว่า ที-ระ-พน แปลว่า กำลังของนักปราชญ์

ธีรภัทร อ่านว่า ที-ระ-พัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ

ธีรมนต์ อ่านว่า ที-ระ-มน แปลว่า มนต์ของนักปราชญ์

ธีรเมธ อ่านว่า ที-ระ-เมด แปลว่า ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์

ธีรยุทธ อ่านว่า ที-ระ-ยุด แปลว่า การรบของนักปราชญ์

ธีรวัฒน์ อ่านว่า ที-ระ-วัด แปลว่า เจริญเหมือนนักปราชญ์

ธีรวิทย์ อ่านว่า ที-ระ-วิด แปลว่า ความรู้ของนักปราชญ์

ธีระ อ่านว่า ที-ระ แปลว่า นักปราชญ์

ธีรัตม์ อ่านว่า ที-รัด แปลว่า ผู้ฉลาดที่สุด

ธีราทร อ่านว่า ที-รา-ทอน แปลว่า เอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์

ธีริทธ์ อ่านว่า ที-ริด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ

ธีรุตน์ อ่านว่า ที-รุด แปลว่า นักปราชญ์ผู้สูงสุด

ธุวานันท์ อ่านว่า ทุ-วา-นัน แปลว่า มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน

นครินทร์ อ่านว่า นะ-คะ-ริน แปลว่า เจ้าเมือง

นคินทร์ อ่านว่า นะ-คิน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา

นทีบดี อ่านว่า นะ-ที-บอ-ดี แปลว่า เจ้าแห่งแม่น้ำ

นทีมารค อ่านว่า นะ-ที-มาก แปลว่า สายน้ำ

นนทกร อ่านว่า นน-ทะ-กอน แปลว่า กระทำความเพลิดเลิน

นนท์ปวิธ อ่านว่า นน-ปะ-วิด แปลว่า ผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง

นนทพัทธ์ อ่านว่า นน-ทะ-พัด แปลว่า ผูกพันด้วยความสุข

นนทรี อ่านว่า นน-ซี แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง

นนทวร อ่านว่า นน-ทะ-วอน แปลว่า มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ

นนทิยุต อ่านว่า นน-ทิ-ยุด แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความยินดี

นนทิวรรธน์ อ่านว่า นน-ทิ-วัด แปลว่า ยินดีในทรัพย์

นพกร อ่านว่า นบ-พะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ

นพคุณ อ่านว่า นบ-พะ-คุน แปลว่า ทองเนื้อเก้า

นพณัฐ อ่านว่า นบ-พะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น

นพดร อ่านว่า นบ-พะ-ดอน แปลว่า ใหม่กว่า หนุ่มกว่า

นพนนท์ อ่านว่า นบ-พะ-นน แปลว่า เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ

นพนันท์ อ่านว่า นพ-พะ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ

นพปฎล อ่านว่า นบ-ปะ-ดล แปลว่า เศวตฉัตร

นพวินท์ อ่านว่า นบ-พะ-วิน แปลว่า ได้ประสบสิ่งใหม่ ๆ เสมอ

นพัตธร อ่านว่า นะ-พัด-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความใหม่ สร้างสิ่งใหม่ ๆ

นภเกตน์ อ่านว่า นบ-พะ-เกด แปลว่า ตะวัน

นภทวีป อ่านว่า นบ-ทะ-วีบ แปลว่า เมฆ

นภทีป์ อ่านว่า นบ-พะ-ที แปลว่า เมฆ

นภนต์ อ่านว่า นะ-พน แปลว่า สุดขอบฟ้า

นภันต์ อ่านว่า นะ-พัน แปลว่า สุดขอบฟ้า

นภาดล อ่านว่า นะ-พา-ดน แปลว่า พื้นฟ้า

นรธิป อ่านว่า นอ-ระ-ทิบ แปลว่า เป็นใหญ่ในหมู่คน

นรธีร์ อ่านว่า นอ-ระ-ที แปลว่า คนผู้เป็นนักปราชญ์

นรพนธ์ อ่านว่า นอ-ระ-พน แปลว่า ผูกใจคนอื่น

นรภัทร อ่านว่า นอ-ระ-พัด แปลว่า คนผู้ดีงาม คนเจริญ

นรรัตน์ อ่านว่า นอ-ระ-รัด แปลว่า ผู้ประเสริฐ

นรวร อ่านว่า นอ-ระ-วอน แปลว่า คนผู้ประเสริฐ

นรวีร์ อ่านว่า นอ-ระ-วี แปลว่า คนผู้กล้าหาญ

นรวุฒิ อ่านว่า นอ-ระ-วุด แปลว่า ผู้เจริญ

นรากร อ่านว่า นะ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งคน

นราธิป อ่านว่า นะ-รา-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน

นราวุธ อ่านว่า นะ-รา-วุด แปลว่า อาวุธของคน

นฤเทพ อ่านว่า นะ-รึ-เทบ แปลว่า พระราชา

นฤนาถ อ่านว่า นะ-รึ-นาด แปลว่า ที่พึ่งของคน

นฤพล อ่านว่า นะ-รึ-พน แปลว่า คนผู้มีพลัง

นฤมิต อ่านว่า นะ-รึ-มิด แปลว่า มิตรของคน

นฤรงค์ อ่านว่า นะ-รึ-รง แปลว่า เป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน

นวัต อ่านว่า นะ-วัด แปลว่า ความใหม่ ภาวะใหม่

นวัตกรณ์ อ่านว่า นะ-วัด-ตะ-กอน แปลว่า กระทำสิ่งใหม่

นวันธร อ่านว่า นะ-วัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ

นวิน อ่านว่า นะ-วิน แปลว่า ใหม่ หนุ่ม สดชื่น

นัทธ์ อ่านว่า นัด แปลว่า ขันเกลียว ผูกพัน

นัทธิ์ อ่านว่า นัด แปลว่า ชะเนาะ

นัธทวัฒน์ อ่านว่า นัด-ทะ-วัด แปลว่า มีความเจริญเป็นที่มั่นคง

นันทกร อ่านว่า นัน-ทะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความบันเทิง

นันท์ทัต อ่านว่า นัน-ทัด แปลว่า ให้ความบันเทิง ให้ความสุข

นันท์ธร อ่านว่า นัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข

นันทพัทธ์ อ่านว่า นัน-ทะ-พัด แปลว่า ผูกพันกับความสุข

นันทภพ อ่านว่า นัน-ทะ-พบ แปลว่า เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก

นันทิน อ่านว่า นัน-ทิน แปลว่า มีความบันเทิง มีความสุข

นันทิพัฒน์ อ่านว่า นัน-ทิ-พัด แปลว่า เจริญด้วยความสุข

นันทิภาคย์ อ่านว่า นัน-ทิ-พาก แปลว่า ยินดีในโชคลาภ

นันทิวร อ่านว่า นัน-ทิ-วอน แปลว่า มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ

นัยนิต อ่านว่า ไน-ยะ-นิด แปลว่า ผู้ที่แนะนำได้ด้วยอุบาย

นาถวัฒน์ อ่านว่า นาด-ถะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยที่พึ่ง

นำเกียรติ อ่านว่า นำ-เกียด แปลว่า มีชื่อเสียง

นิติธร อ่านว่า นิ-ติ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย

นิทธนต์ อ่านว่า นิด-ทน แปลว่า ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว

นิทธันต์ อ่านว่า นิด-ทัน แปลว่า ผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว

นิธาน อ่านว่า นิ-ทาน แปลว่า เก็บไว้ ตั้งมั่น

นิธิกร อ่านว่า นิ-ทิ-กอน แปลว่า ผู้สร้างขุมทรัพย์

นิธูร อ่านว่า นิ-ทูน แปลว่า กำไลมือ

นิบุณ อ่านว่า นิ-บุน แปลว่า มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด

นิปุณ อ่านว่า นิ-ปุน แปลว่า มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด

นิพัทธ์ อ่านว่า นิ-พัด แปลว่า นิรันดร

นิพิฐ อ่านว่า นิ-พิด แปลว่า ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น

นิพิฐพนธ์ อ่านว่า นิ-พิด-พน แปลว่า มีความผูกพันมั่นคง

นิพิท อ่านว่า นิ-พิด แปลว่า รู้ชัด ประกาศให้รู้ชัด

นิมมาน อ่านว่า นิม-มาน แปลว่า นฤมิต

นิมมิต อ่านว่า นิม-มิด แปลว่า สร้างสรรค์ค์แล้ว

นิรวิทธ์ อ่านว่า นิ-ระ-วิด แปลว่า แทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก

นิรินธน์ อ่านว่า นิ-ริน แปลว่า ไม่มีกิเลศ

นิวิฐ อ่านว่า นิ-วิด แปลว่า ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น

เนติธร อ่านว่า เน-ติ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผน นักกฎหมาย

บรมัตถ์ อ่านว่า บอ-ระ-มัด แปลว่า ประโยชน์อย่างยิ่ง

บรรณกร อ่านว่า บัน-นะ-กอน แปลว่า ผู้ทำหนังสือ

บรรณรต อ่านว่า บัน-นะ-รด แปลว่า ผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน

บรรณวิทิต อ่านว่า บัน-นะ-วิ-ทิด แปลว่า ผู้ฉลาดในเรื่องหนังสือ

บรรพต อ่านว่า บัน-พด แปลว่า ภูเขา

บรรยงก์ อ่านว่า บัน-ยง แปลว่า ที่นอน

บริณต อ่านว่า บอ-ริ-นด แปลว่า ทุนทรัพย์ สิ่งที่มุ่งหมาย ผู้นอบน้อม

บริณัย อ่านว่า บอ-ริ-ไน แปลว่า การแต่งงาน

บริธาน อ่านว่า บอ-ริ-ทาน แปลว่า เครื่องแต่งตัว

บวรกานต์ อ่านว่า บอ-วอน-กาน แปลว่า ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

บวรทัต อ่านว่า พอ-วอน-ทัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ

บวรนันท์ อ่านว่า บอ-วอน-นัน แปลว่า มีความสุขอันประเสริฐ

บวรพล อ่านว่า บอ-วอน-พน แปลว่า กำลังเลิศล้ำ

บวรภัค อ่านว่า บอ-วอน-พัก แปลว่า ความเจริญอันประเสริฐ

บวรวิทย์ อ่านว่า บะ-วอน-วิด แปลว่า มีความรู้ประเสริฐ

บัณฑร อ่านว่า บัน-ทอน แปลว่า ขาวงาม

บัณทัต อ่านว่า บัน-นะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ทรัพย์สิน

บันดล อ่านว่า บัน-ดน แปลว่า ทำให้บังเกิดขึ้น

บัลยงก์ อ่านว่า บัน-ยง แปลว่า ที่นอน

บัลลพ อ่านว่า บัน-ลบ แปลว่า แผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้

บุณยกร อ่านว่า บุน-ยะ-กอน แปลว่า สร้งคุณความดี สร้างบุญกุศล

บุณยภู อ่านว่า บุน-ยะ-พู แปลว่า ชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

บุพกร อ่านว่า บุบ-พะ-กอน แปลว่า กระทำก่อน สร้างสรรค์ค์

บุรพล อ่านว่า บุ-ระ-พน แปลว่า มีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง

บุรินทร์ อ่านว่า บุ-ริน แปลว่า เจ้าเมือง

บุลกิต อ่านว่า บุ-ละ-กิด แปลว่า มีความปลื้มใจ

บูรณ์พิภพ อ่านว่า บูน-พิ-พบ แปลว่า มีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ

ปกรณ์ อ่านว่า ปะ-กอน แปลว่า คัมภีร์

ปกรณ์เกียรติ อ่านว่า ปะ-กอน-เกียด แปลว่า พร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง

ปกรณ์ธรรม อ่านว่า ปะ-กอน-ทำ แปลว่า หนังสือแห่งธรรม

ปกิต อ่านว่า ปะ-กิด แปลว่า ประกาศ

ปฎก อ่านว่า ปิ-ดก แปลว่า ตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา

ปฏิคม อ่านว่า ปะ-ติ-คม แปลว่า ผู้ตอนรับ

ปฏิพน อ่านว่า ปะ-ติ-พน แปลว่า ผู้มีความสามารถ

ปฏิพล อ่านว่า ปะ-ติ-พน แปลว่า ผู้มีความสามารถ

ปฏิภาณ อ่านว่า ปะ-ติ-พาน แปลว่า ไหวพริบดี

ปณต อ่านว่า ปะ-นด แปลว่า น้อมไหว้

ปณิธาน อ่านว่า ปะ-นิ-ทาน แปลว่า การตั้งความปรารถนา

ปณิธิ อ่านว่า ปะ-นิ-ทิ แปลว่า ความตั้งใจแน่วแน่

ปทิต อ่านว่า ปะ-ทิด แปลว่า รุ่งเรืองแล้ว

ปธานิน อ่านว่า ปะ-ทา-นิน แปลว่า ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่

ปพน อ่านว่า ปะ-พน แปลว่า บริสุทธิ์

ปพนธนัย อ่านว่า ปะ-พน-ทะ-ไน แปลว่า แต่งความ วิธีประพันธุ์

ปพนธีร์ อ่านว่า ปะ-พน-ที แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์

ปภพ อ่านว่า ปะ-พบ แปลว่า เค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ

ปภังกร อ่านว่า ปะ-พัง-กอน แปลว่า ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง

ปภาณ อ่านว่า ปะ-พาน แปลว่า พูดเก่ง

ปภาวิน อ่านว่า ปะ-พา-วิน แปลว่า ผู้มีเดช มีอำนาจ

ปภาวินท์ อ่านว่า ปะ-พา-วิน แปลว่า ได้รับแสงสว่าง

ปภินวิทย์ อ่านว่า ปะ-พิน-วิด แปลว่า มีความรู้แตกฉาน

ปมุต อ่านว่า ปะ-มุด แปลว่า หลุดพ้นแล้ว

ปยุต อ่านว่า ปะ-ยุด แปลว่า ผู้ขยันขันแข็ง

ปรพล อ่านว่า ปะ-ระ-พน แปลว่า กำลังของผู้อื่น

ปรมะ อ่านว่า ปะ-ระ-มะ แปลว่า ยอดเยี่ยม สูงสุด

ปรมัตถ์ อ่านว่า ปะ-ระ-มัด แปลว่า ประโยชน์สูงสุด ความเจริญสูงสุด

ปรวัน อ่านว่า ปะ-ระ-วัน แปลว่า ป่าของผู้อื่น

ปรวีร์ อ่านว่า ปะ-ระ-วี แปลว่า ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ

ประกฤต อ่านว่า ประ-กริด แปลว่า ทำ

ประณพ อ่านว่า ประ-นบ แปลว่า ชื่อพระผู้เป็นเจ้า กลองเล็ก

ประณัย อ่านว่า ประ-ไน แปลว่า เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร

ประไณย อ่านว่า ประ-ไน แปลว่า ผู้ว่านอนสอนง่าย

ประเดิม อ่านว่า ประ-เดิม แปลว่า เริ่มแรก

ประตินันท์ อ่านว่า ประ-ติ-นัน แปลว่า ความเพลิดเพลิน

ประพันธ์ อ่านว่า ประ-พัน แปลว่า ผูกติด แต่งเรื่อง

ประภากร อ่านว่า ประ-พา-กอน แปลว่า ผู้ทำให้สว่าง

ประภาณ อ่านว่า ประ-พาน แปลว่า แสงสว่าง

ประมณฑ์ อ่านว่า ประ-มน แปลว่า ผ่องใส

ประลภย์ อ่านว่า ประ-ลบ แปลว่า ได้รับ ได้กำไร

ประวัณ อ่านว่า ประ-วัน แปลว่า มีหิริโอตัปปะ

ประวันวิทย์ อ่านว่า ประ-วัน-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์

ประวิตร อ่านว่า ประ-วิด แปลว่า สะอาดและบริสุทธิ์

ประวีณ อ่านว่า ประ-วีน แปลว่า นักปราชญ์ ชำนาญ

ประวีร์ อ่านว่า ประ-วี แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่ง

ปรัตถ์ อ่านว่า ปะ-รัด แปลว่า ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม

ปรัตถกร อ่านว่า ปะ-รัด-ถะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

ปราณนต์ อ่านว่า ปรา-นน แปลว่า ลม อากาศ

ปราณันต์ อ่านว่า ปรา-นัน แปลว่า ลม อากาศ

ปรานต์ อ่านว่า ปราน แปลว่า ที่สุด

ปริตต์ อ่านว่า ปะ-ริด แปลว่า ผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน

ปรินทร์ อ่านว่า ปะ-ริน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนอื่น

ปรินทร อ่านว่า ปะ-ริน-ทอน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนอื่น

ปริพล อ่านว่า ปะ-ริ-พน แปลว่า เพรียบพร้อมด้วยกำลัง

ปริพัตร อ่านว่า ปะ-ริ-พัด แปลว่า หมุนเวียน

ปริวัฒน์ อ่านว่า ปะ-ริ-วัด แปลว่า เจริญรอบ

ปวร อ่านว่า ปะ-วอน แปลว่า ผู้ประเสริฐ

ปวรุตม์ อ่านว่า ปะ-วะ-รุด แปลว่า ผู้ประเสริฐสุด

ปวัตน์ อ่านว่า ปะ-วัด แปลว่า ความเป็นไป

ปวัตร อ่านว่า ปะ-วัด แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

ปวัน อ่านว่า ปะ-วัน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

ปวิตร อ่านว่า ปะ-วิด แปลว่า ผูบริสุทธิ์ สะอาด

ปวิธ อ่านว่า ปะ-วิด แปลว่า ผู้สร้าง ผู้กำหนด

ปวินท์ อ่านว่า ปะ-วิน แปลว่า ได้รับ ประสบ

ปวีณ อ่านว่า ปะ-วีน แปลว่า ฉลาด เชี่ยวชาญ ปราชญ์ผู้ฉลาด

ปวีร์ อ่านว่า ปะ-วี แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่ง

ป้องเกียรติ อ่านว่า ป้อง-เกียด แปลว่า รักษาเกียรติ

ปองคุณ อ่านว่า ปอง-คุน แปลว่า มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม

ปองธรรม อ่านว่า ปอง-ทำ แปลว่า หวังคุณความดี

ปองพล อ่านว่า ปอง-พน แปลว่า มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง

ปองภพ อ่านว่า ปอง-พบ แปลว่า ปรารถนาความเจริญ

ปัฐน์ อ่านว่า ปัด แปลว่า การอ่าน การพูด

ปัณฑ์ธร อ่านว่า ปัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความรู้

ปัณณ์ อ่านว่า ปัน แปลว่า หนังสือ

ปัณณทัต อ่านว่า ปัน-นะ-ทัด แปลว่า ให้ความรู้

ปัณณธร อ่านว่า ปัน-นะ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือ มีความรู้หรือฉลาด

ปัณณวัฒน์ อ่านว่า ปัน-นะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยหนังสือ

ปัถย์ อ่านว่า ปัด แปลว่า ผู้เหมาะสม

ปาณบดี อ่านว่า ปา-นะ-บอ-ดี แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต

ปาณัท อ่านว่า ปา-นัด แปลว่า ให้ชีวิต มีจิตเมตตา

ปาณิธรรม อ่านว่า ปา-นิ-ทำ แปลว่า พิธีแต่งงาน

ปารณ อ่านว่า ปา-รน แปลว่า ความพอใจ ยินดี

ปารณัท อ่านว่า ปา-ระ-นัด แปลว่า ผู้ให้ความยินดี

ปารวี อ่านว่า ปา-ระ-วี แปลว่า ผู้มีจุดหมาย

ปาล อ่านว่า ปาน แปลว่า รักษา คุ้มครอง

ปาลทัต อ่านว่า ปาน-ทัด แปลว่า ให้ความคุ้มครอง

ปาลิน อ่านว่า ปา-ลิน แปลว่า ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง

ปิฎก อ่านว่า ปิ-ดก แปลว่า ตะกร้าบรรจุธรรม

ปิยปาณ อ่านว่า ปิ-ยะ-ปาน แปลว่า เป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต

ปิยพนธ์ อ่านว่า ปิ-ยะ-พน แปลว่า เป็นที่รักที่ผูกพัน

ปิยพล อ่านว่า ปิ-ยะ-พน แปลว่า มีกำลังอันเป็นที่รัก

ปิยพัทธ์ อ่านว่า ปิ-ยะ-พัด แปลว่า เป็นที่รักที่ผูกพัน

ปิยมน อ่านว่า ปิ-ยะ-มน แปลว่า เป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก

ปิยรัตน์ อ่านว่า ปิ-ยะ-รัด แปลว่า เป็นที่รักดุจแก้วมณี

ปิยวัฒน์ อ่านว่า ปิ-ยะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก

ปิยะ อ่านว่า ปิ-ยะ แปลว่า เป็นที่รัก

ปิยะนันท์ อ่านว่า ปิ-ยะ-นัน แปลว่า ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก

ปิยะพร อ่านว่า ปิ-ยะ-พอน แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง

ปิยะพล อ่านว่า ปิ-ยะ-พน แปลว่า มีกำลังอันเป็นที่รัก

ปิยังกูร อ่านว่า ปิ-ยัง-กูน แปลว่า ลูกชายผู้เป็นที่รัก

ปิยากร อ่านว่า ปิ-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รัก มีผู้รักใคร่ชอบพอมาก

ปีติกร อ่านว่า ปี-ติ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความดี

ปีติพล อ่านว่า ปี-ติ-พน แปลว่า ผู้เป็นพลังแห่งปีติ

ปีติภัทร อ่านว่า ปี-ติ-พัด แปลว่า ผู้เจริญด้วยปีติ

ปีติมน อ่านว่า ปี-ติ-มน แปลว่า ผู้มีใจประกอบด้วยปีติ

ปุณณภพ อ่านว่า ปุน-นะ-พบ แปลว่า มีภพสมบูรณ์

ปุณณัตถ์ อ่านว่า ปุน-นัด แปลว่า ผู้สมปรารถนา สมประสงค์

ปุณยวีร์ อ่านว่า ปุน-ยะ-วี แปลว่า ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ

ปุริม อ่านว่า ปุ-ริม แปลว่า หัวหน้า เป็นใหญ่

ปูรณ์ อ่านว่า ปูน แปลว่า ผู้เต็มเปี่ยม ผู้สมบูรณ์

เปมทัต อ่านว่า เป-มะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ความรัก

ผกายฤทธิ์ อ่านว่า ผะ-กาย-ริด แปลว่า มีอำนาจเป็นที่รู้จักกว้างไกล

ผณินทร อ่านว่า ผะ-นิน-ทอน แปลว่า นาคราช

ผดุงลาภ อ่านว่า ผะ-ดุง-ลาบ แปลว่า มีลาภคำจุนไว้

ผนินทร อ่านว่า ผะ-นิน-ทอน แปลว่า พญานาค

ฝนธรรม อ่านว่า ฝน-ทำ แปลว่า หยาดน้ำหยดจากฟ้า

ใฝ่ธรรม อ่านว่า ใฝ่-ทำ แปลว่า มุ่งหาคุณธรรม

พนธกร อ่านว่า พน-ทะ-กอน แปลว่า สร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน

พนธิตร อ่านว่า พน-ทิด แปลว่า ความรัก ความสนิทสนม

พบธรรม อ่านว่า พบ-ทำ แปลว่า พบคุณความดี

พรพิพัฒน์ อ่านว่า พอน-พิ-พัด แปลว่า เจริญด้วยพร

พฤทธิ์ อ่านว่า พะ-ริด แปลว่า ความเจริญ

พฤทธิพร อ่านว่า พะ-ริด-ทิ-พอน แปลว่า ได้รับพรให้เจริญ

พลกฤต อ่านว่า พน-ละ-กริด แปลว่า ผู้สร้างพลัง

พลทัต อ่านว่า พน-ละ-ทัด แปลว่า ให้พลัง

พลวรรธน์ อ่านว่า พน-ละ-วัด แปลว่า ความเจริญด้วยอำนาจ

พลวัฒน์ อ่านว่า พน-ละ-วัด แปลว่า เจริญด้วยกำลัง

พลวัต อ่านว่า พน-ละ-วัด แปลว่า ผู้มีพลัง

พลอธิป อ่านว่า พน-อะ-ทิบ แปลว่า มีกำลังยิ่งใหญ่

พลัฎฐ์ อ่านว่า พะ-ลัด แปลว่า ตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง

พลากร อ่านว่า พะ-ลา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งกำลัง

พลาธิป อ่านว่า พะ-ลา-ทิบ แปลว่า ผู้มีพลังยิ่งใหญ่

พลิน อ่านว่า พะ-ลิน แปลว่า แข็งแรง มีพลัง

พัฒนพล อ่านว่า พัด-ทะ-นะ-พน แปลว่า กำลังแห่งความเจริญ

พัทธ์ อ่านว่า พัด แปลว่า ผูกพัน ติดแน่น

พัทธดนย์ อ่านว่า พัด-ทะ-ดน แปลว่า บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน

พัทธพล อ่านว่า พัด-ทะ-พน แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยพลัง มีพลังเข้มแข็ง ผู้มีกำลัง

พัทธรินทร์ อ่านว่า พัด-ทะ-ริน แปลว่า ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่

พัทธวรรณ อ่านว่า พัด-ทะ-วัน แปลว่า ผูกพันกับหนังสือ

พันธิน อ่านว่า พัน-ทิน แปลว่า สร้าง ก่อให้เกิด แสง ผูกพัน

พัลลภ อ่านว่า พัน-ลบ แปลว่า เป็นที่รัก

พิชญุตม์ อ่านว่า พิด-ชะ-ยุด แปลว่า ฉลาดและยิ่งใหญ่

พิตตินันท์ อ่านว่า พิด-ติ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ

พิตรพิบูล อ่านว่า พิด-พิ-บูน แปลว่า มีทรัพย์สมบัติมากมาย

พิทยุตม์ อ่านว่า พิด-ทะ-ยุด แปลว่า ผู้มีความรู้สูงสุด

พิธาน อ่านว่า พิ-ทาน แปลว่า กฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ

พิธิวัฒน์ อ่านว่า พิ-ทิ-วัด แปลว่า เจริญด้วยระเบียบแบบแผน

พิธิวัต อ่านว่า พิ-ทิ-วัด แปลว่า ผู้มีระเบียบ ผู้มีกฎเกณฑ์ ผู้มีวิธีการที่ดี

พิพัฒน์พร อ่านว่า พิ-พัด-พอน แปลว่า ความเจริญที่ประเสริฐ

พิพัฒนพร อ่านว่า พิ-พัด-ทะ-นะ-พอน แปลว่า ความเจริญที่ประเสริฐ

พิพิธธน อ่านว่า พิ-พิด-ทน แปลว่า มีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ

พิภพภัทร อ่านว่า พิ-พบ-พัด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ

พิมุกต์ อ่านว่า พิ-มุก แปลว่า ผู้หลุดพ้น

พิโมกข์ อ่านว่า พิ-โมก แปลว่า หลุดพ้น

พิยุทธ อ่านว่า พิ-ยุด แปลว่า ปราศจากการรบ ต่อสู้ไม่ยอมแพ้

พิรภพ อ่านว่า พิ-ระ-พบ แปลว่า ภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า

พิรัล อ่านว่า พิ-รัน แปลว่า หายาก งาม โปร่งบาง

พิริยกร อ่านว่า พิ-ริ-ยา-กอน แปลว่า สร้างความเพียร มีความเพียร

พิรุณฤทธิ์ อ่านว่า พิ-รุน-ริด แปลว่า ความสำแร็จแห่งพระพิรุณเทวดาแห่งน้ำ

พีรณัฐ อ่านว่า พี-ระ-นัด แปลว่า ปราชญ์ผู้กล้าหาญ

พีรดนย์ อ่านว่า พี-ระ-ดน แปลว่า ผู้ชายผู้กล้าหาญ

พีรพล อ่านว่า พี-ระ-พน แปลว่า มีพลังกล้าหาญ

พีรพัฒน์ อ่านว่า พี-ระ-พัด แปลว่า ความเจริญของผู้กล้าหาญ

พีรยากร อ่านว่า พี-ระ-ยา-กอน แปลว่า มือที่มีความเพียรมานะ

พีรยุทธ อ่านว่า พี-ระ-ยุด แปลว่า การรบของผู้กล้า

พุฒิธร อ่านว่า พุด-ทิ-ทอน แปลว่า ผู้มีความมั่งคั่ง

พุฒิธาดา อ่านว่า ทุด-ทิ-ทา-ดา แปลว่า ผู้มีความมั่งคั่ง

พุฒินาท อ่านว่า พุด-ทิ-นาด แปลว่า บันลือหรือองอาจด้วยความเจริญ

พุฒิพร อ่านว่า พุด-ทิ-พอน แปลว่า ผู้มั่งคั่งและประเสริฐ

พุฒิเมธ อ่านว่า พุด-ทิ-เมด แปลว่า เจริญด้วยปัญญา

พุทธิพร อ่านว่า พุด-ทิ-พอน แปลว่า ปัญญาดี

พุทธิมา อ่านว่า ทุด-ทิ-มา แปลว่า ผู้มีปัญญา

โพธิกร อ่านว่า โพ-ทิ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความรู้

โพธิวัฒน์ อ่านว่า โพ-ทิ-วัด แปลว่า เจริญด้วยปัญญา

ไพรัลย์ อ่านว่า ไพ-รัน แปลว่า ความโปร่งบาง หายาก

ภคนันท์ อ่านว่า พะ-คะ-นัน แปลว่า ยินดีในโชค หรือสิริมงคล

ภควัต อ่านว่า พะ-คะ-วัด แปลว่า ผู้มีโชค

ภคิน อ่านว่า พะ-คิน แปลว่า ผู้มีโชค มีสิริมงคล

ภณ อ่านว่า พน แปลว่า พูดหรือกล่าว

ภพธร อ่านว่า พบ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความเจริญ ทรงภพ

ภพธรรม อ่านว่า พบ-ทำ แปลว่า ธรรมประจำภพ

ภพนิพิฐ อ่านว่า พบ-พิ-นิด แปลว่า ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก

ภรัณยู อ่านว่า พะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้ปกป้อง

ภวัต อ่านว่า พะ-วัด แปลว่า ผู้เจริญ

ภวินท์ อ่านว่า พะ-วิน แปลว่า เจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก

ภวิล อ่านว่า พะ-วิน แปลว่า ความเป็นอยู่ ดำรงอยู่ตลอดกาล

ภโวทัย อ่านว่า พะ-โว-ไท แปลว่า รุ่งอรุณแห่งภพ รุ่งเรืองในโลก

ภัคธร อ่านว่า พัก-คะ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค

ภัคพนธ์ อ่านว่า พัก-คะ-พน แปลว่า ร่วมผูกพัน

ภัคพล อ่านว่า พัก-คะ-พน แปลว่า มีโชคเป็นพลัง

ภัทรกร อ่านว่า พัด-ทระ-กอน แปลว่า สร้างสิ่งดีงาม

ภัทรดนัย อ่านว่า พัด-ทระ-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้เจริญ

ภัทรธร อ่านว่า พัด-ทระ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล

ภัทรนันท์ อ่านว่า พัด-ทระ-นัน แปลว่า ผู้มีกำเนิดดีงาม

ภัทรพร อ่านว่า พัด-ทระ-พอน แปลว่า เจริญและประเสริฐ

ภัทรพล อ่านว่า พัด-ทระ-พน แปลว่า บุคคลที่ประเสริฐ

ภัทรภณ อ่านว่า พัด-ทระ-พน แปลว่า พูดสิ่งดีงาม พูดดี

ภัทราวุธ อ่านว่า พัด-ทรา-วุด แปลว่า มีอาวุธดี อาวุธงาม

ภัทรินทร์ อ่านว่า พัด-ทะ-ริน แปลว่า เจ้าแห่งความเจริญ

ภากร อ่านว่า พา-กอน แปลว่า ผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์

ภาคิน อ่านว่า พา-คิน แปลว่า ผู้มีโชค มีกำไร

ภาณิน อ่านว่า พา-นิน แปลว่า ผู้พูดเก่ง นักพูด

ภาณุภัทร อ่านว่า พา-นุ-พัด แปลว่า เจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์

ภาธร อ่านว่า พา-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งรัศมี รุ่งเรือง

ภานรินทร์ อ่านว่า พา-นะ-ริน แปลว่า รัศมีของจอมคน

ภานุกร อ่านว่า พา-นุ-กอน แปลว่า แสงอาทิตย์ แสงตะวัน

ภานุวัฒน์ อ่านว่า พา-นุ-วัด แปลว่า เจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์

ภาม อ่านว่า พาม แปลว่า เดช

ภาวัต อ่านว่า พา-วัด แปลว่า มีแสงสว่าง มีความรุ่งเรือง

ภีมพล อ่านว่า พี-มะ-พน แปลว่า มีพลังน่าเกรงขาม

ภูธน อ่านว่า พู-ทน แปลว่า มีทรัพย์ในแผ่นดิน พระราชา

ภูธิป อ่านว่า พู-ทิบ แปลว่า เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระราชา

ภูบดินทร์ อ่านว่า พู-บดิน แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน

ภูบดี อ่านว่า พู-พอ-ดี แปลว่า เจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา

ภูมิ อ่านว่า พูม แปลว่า แผ่นดิน

ภูมิธรรม อ่านว่า พูม-ทำ แปลว่า พื้นจิตใจที่มีคุณธรรม

ภูมินันท์ อ่านว่า พู-มิ-นัน แปลว่า ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน

ภูมิพัฒน์ อ่านว่า พู-มิ-พัด แปลว่า ผู้เจริญในแผ่นดิน

ภูมิภัทร อ่านว่า พู-มิ-พัด แปลว่า ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน

ภูมิรพี อ่านว่า พูม-ระ-พี แปลว่า ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน

ภูริณัฐ อ่านว่า พู-นิ-รัด แปลว่า นักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง

ภูรินท์ อ่านว่า พู-ริน แปลว่า เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ภูรี อ่านว่า พู-รี แปลว่า แผ่นดิน ปัญญากว้างไกล

ภูวดล อ่านว่า พู-วะ-ดน แปลว่า แผ่นดิน

ภูวนนท์ อ่านว่า พู-วะ-นน แปลว่า พอใจในแผ่นดิน

ภูวนัตถ์ อ่านว่า พู-วะ-นัด แปลว่า มีประโยชน์ในโลก

ภูวนาถ อ่านว่า พู-วะ-นาด แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน

โภควินท์ อ่านว่า โพ-คะ-วิน แปลว่า ได้รับโภคทรัพย์ มีโภคทรัพย์มาก

โภคิน อ่านว่า โพ-คิน แปลว่า ผู้มีโภคะ

มติมนต์ อ่านว่า มะ-ติ-มน แปลว่า ผู้มีความรู้

มนต์ณัฏ อ่านว่า มน-นัด แปลว่า คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์

มนต์ณัฐ อ่านว่า มน-นัด แปลว่า มนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์

มนต์ธร อ่านว่า มน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งมนต์ความขลัง

มานเมตต์ อ่านว่า มาน-เมด แปลว่า จิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ

มีเกียรติ อ่านว่า มี-เกียด แปลว่า เป็นผู้ได้รับการยอมรับนับถือ

มุขพล อ่านว่า มุ-ขะ-พน แปลว่า ผู้มีกำลังมาก

มุนินทร์ อ่านว่า มุ-นิน แปลว่า จอมนักปราชญ์

เมธพนธ์ อ่านว่า เม-ทะ-พน แปลว่า ผูกพันด้วยปัญญา

โมกข์ อ่านว่า โมก แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น

ยติภัทร อ่านว่า ยะ-ติ-พัด แปลว่า นักบวชผู้เจริญแล้ว

ยิ่งคุณ อ่านว่า ยิ่ง-คุน แปลว่า มีคุณยิ่ง

ยุทธไกร อ่านว่า ยุด-ทะ-ไกร แปลว่า เก่งในการรบ

โยธิน อ่านว่า โย-ทิน แปลว่า ผู้ชนะ

รฐนนท์ อ่านว่า ระ-ถะ-นน แปลว่า เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ

รณกร อ่านว่า รน-นะ-กอน แปลว่า การรบ นักรบ

รณพร อ่านว่า รน-นะ-พอน แปลว่า มีเสียงประเสริฐ มีเสียงไพเพราะ

รณพีร์ อ่านว่า รน-นะ-พี แปลว่า วีรบุรุษในสนามรบ

รณรต อ่านว่า รน-นะ-รด แปลว่า ผู้ยินดีในการรบ

รณวร อ่านว่า รน-นะ-วอน แปลว่า ประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ

รตน อ่านว่า ระ-ตะ-นะ แปลว่า ความรื่นรมย์

รติบดี อ่านว่า ระ-ติ-บอ-ดี แปลว่า พระเจ้าแห่งความรัก

ร่มธรรม อ่านว่า ร่ม-ทำ แปลว่า ผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม

รมย์ อ่านว่า รม แปลว่า น่ารื่นรมย์

รวินันท์ อ่านว่า ระ-วิ-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์

รวิพล อ่านว่า ระ-วิ-พน แปลว่า มีกำลังดุจพระอาทิตย์

รัฐนันท์ อ่านว่า รัด-ถะ-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีของประเทศ

รัตนธรรม์ อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-ทำ แปลว่า มีธรรมดุจแก้วมณี

รัตนธรรม อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-ทำ แปลว่า มีธรรมดุจแก้วมณี

รัตนพล อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-พน แปลว่า มีกำลังอันประเสริฐ

รามิล อ่านว่า รา-มิน แปลว่า กามเทพ

ราเมนทร์ อ่านว่า รา-เมน แปลว่า พระรามผู้ยิ่งใหญ่

รุ่งภพ อ่านว่า รุ่ง-พบ แปลว่า โลกสว่าง ทำให้โลกรุ่งเรือง

รุ่งวิกรัย อ่านว่า รุ่ง-วิ-ไกร แปลว่า ค้าขายเจริญ

ฤทธิรณ อ่านว่า ริด-ทิ-รน แปลว่า ความเก่งกล้าในการรบ

ลภน อ่านว่า ละ-พน แปลว่า การได้ ลาภ

ลวิตร อ่านว่า ละ-วิด แปลว่า เครื่องเกี่ยว

ลัทธพล อ่านว่า ลัด-ทะ-พน แปลว่า มีพลัง ทรงพลัง

ลาภิน อ่านว่า ลา-พิน แปลว่า ผู้มีลาภ

วทันยู อ่านว่า วะ-ทัน-ยู แปลว่า ผู้ใจบุญสุนทาน

วนันต์ อ่านว่า วะ-นัน แปลว่า แนวป่า ชายป่า

วรกมล อ่านว่า วอ-ระ-กะ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรกันต์ อ่านว่า วอ-ระ-กัน แปลว่า ผู้ประเสริฐและน่ารัก

วรณ อ่านว่า วะ-รน แปลว่า ป้อง กำแพง การป้องกันภัย

วรดนัย อ่านว่า วอ-ระ-ดะ-ไน แปลว่า ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม

วรดร อ่านว่า วอ-ระ ดอน แปลว่า ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น

วรถ อ่านว่า ระ-รด แปลว่า ไม้ค้ำ

วรท อ่านว่า วะ-รด แปลว่า ผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร

วรทย์ อ่านว่า วะ-รด แปลว่า ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ

วรทัต อ่านว่า วอ-ระ-ทัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร

วรธน อ่านว่า วอ-ระ-ทน แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ

วรนน อ่านว่า วอ-ระ-นน แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรนาถ อ่านว่า วอ-ระ-นาด แปลว่า ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ

วรนิพิฐ อ่านว่า วอ-ระ-นิ-พิด แปลว่า ผู้ประเสริฐและดำรงมั่น

วรบรรณ อ่านว่า วอ-ระ-บัน แปลว่า ประเสริฐด้านหนังสือ ผู้ฉลาด

วรพรต อ่านว่า วอ-ระ-พด แปลว่า มีพรดอันประเสริฐ

วรพล อ่านว่า วอ-ระ-พน แปลว่า มีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ

วรภพ อ่านว่า วอ-ระ-พบ แปลว่า มีภพประเสริฐ เกิดมาดี

วรมน อ่านว่า วอ-ระ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรเมธ อ่านว่า วอ-ระ-เมด แปลว่า ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ

วรรณลภย์ อ่านว่า วัน-ลบ แปลว่า ได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง

วรรณิก อ่านว่า วัน-นิก แปลว่า ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เขียน เสมียน

วรลภย์ อ่านว่า วอ-ระ-ลบ แปลว่า ผู้มีลาภอันประเสริฐ

วรวัฒน์ อ่านว่า วอ-ระ-วัด แปลว่า ประเสริฐและเจริญ

วรวิทย์ อ่านว่า วอ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ

วรวิบูล อ่านว่า วอ-ระ-วิ-บูน แปลว่า เต็มไปด้วยความดีงาม

วรวุฒิ อ่านว่า วอ-ระ-วุด แปลว่า มีความประเสริฐและความเจริญ

วรัตถ์ อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง

วรัตม์ อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า ผู้ประเสริฐสุด

วรัท อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร

วรัทยา อ่านว่า วะ -รัด-ทะ-ยา แปลว่า มีความกรุณาอันประเสริฐ

วรากร อ่านว่า วะ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ

วรานนท์ อ่านว่า วะ-รา-นน แปลว่า ความยินดีในสิ่งประเสริฐ

วราเมธ อ่านว่า วะ-รา-เมธ แปลว่า ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ

วรายุทธ อ่านว่า วะ-รา-ยุด แปลว่า เลิศในการรบ

วริทธิ์ อ่านว่า วะ-ริด แปลว่า ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ

วริทธิ์ธร อ่านว่า วะ-ริด-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ

วริทธิ์นันท์ อ่านว่า วะ-ริด-นัน แปลว่า ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ

วรินทร อ่านว่า วะ-ริน-ทอน แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

วรียะ อ่านว่า วะ-รี-ยะ แปลว่า ประเสริฐสุด

วรุดม อ่านว่า วะ-รุ-ดม แปลว่า ประเสริญและสูงสุด

วรุตม์ อ่านว่า วะ-รุด แปลว่า ผู้ประเสริฐสุด

วเรณย์ อ่านว่า วะ-เรน แปลว่า ประเสริฐสุด

วโรตม์ อ่านว่า วะ-โรด แปลว่า ผู้ประเสริฐสุด

วัณณุวรรธน์ อ่านว่า วัน-นุ-วัด แปลว่า ทางแห่งความเจริญ

วัทธิกร อ่านว่า วัด-ทิ-กอน แปลว่า ทำกำไร

วัทน์ อ่านว่า วัด แปลว่า การพูด ใบหน้า

วัทนพร อ่านว่า วัด-ทะ-นะ-พอน แปลว่า ใบหน้าสวย พูดดี

วัลลภ อ่านว่า วัน-ลบ แปลว่า คนโปรด

วาริธร อ่านว่า วา-ริ-ทอน แปลว่า เมฆ

วาริพันธน์ อ่านว่า วา-ริ-พัน แปลว่า การขังน้ำ

วิกรม อ่านว่า วิ-กรม แปลว่า พากเพียร ความห้าวหาญ

วิกรานต์ อ่านว่า วิ-กราน แปลว่า ผู้ก้าวไปข้างหน้า กล้าหาญ

วิดรณ์ อ่านว่า วิ-ดอน แปลว่า ข้ามพ้นความทุกข์

วิทิต อ่านว่า วิ-ทิด แปลว่า ผู้คงแก่เรียน

วิทูร อ่านว่า วิ-ทูน แปลว่า ผู้ฉลาด

วิธวิทย์ อ่านว่า วิด-ทะ-วิด แปลว่า ผู้ฉลาด

วิธวินท์ อ่านว่า วิด-ทะ-วิน แปลว่า ได้สิ่งแปลก ๆ มีลาภเสมอ

วิธาน อ่านว่า วิ-ทาน แปลว่า กฎเกณฑ์ ระเบียบ

วินธัย อ่านว่า วิน-ไท แปลว่า ผลไม้ ชื่อภูเขา

วินิทร อ่านว่า วิ-นิด แปลว่า ตื่นเสมอ ขยัน

วิพุธ อ่านว่า วิ-พุด แปลว่า ผู้รู้แจ้ง นักปราชญ์

วิภพ อ่านว่า วิ-พบ แปลว่า ทรัพย์สมบัติ ความเจริญ

วิภู อ่านว่า วิ-พู แปลว่า ผู้เป็นเจ้า

วิมุต อ่านว่า วิ-มุด แปลว่า ผู้หลุดพ้นแล้ว

วิมุทร์ อ่านว่า วิ-มุด แปลว่า บานแล้ว

วิรัล อ่านว่า วิ-รัน แปลว่า บาง โปร่ง หายาก งาม

วิริทธิ์พล อ่านว่า วิ-ริด-พน แปลว่า มีกำลังคือความสำเร็จอันประเสริฐ

วิวรรธน์ อ่านว่า วิ-วัด แปลว่า ความเจริญรุ่งเรือง

วิวิธวินท์ อ่านว่า วิ-วิด-ทะ-วิน แปลว่า ได้สิ่งแปลก ๆ ได้รับอยู่เสมอ

วีรพล อ่านว่า วี-ระ-พน แปลว่า กำลังของผู้กล้าหาญ

วีรภัทร อ่านว่า วี-ระ-พัด แปลว่า ผู้กล้าหาญและเจริญ

วีรยุทธ อ่านว่า วี-ระ-ยุด แปลว่า นักรบผู้กล้า

วีรวัฒน์ อ่านว่า วี-ระ-วัด แปลว่า ผู้เจริญด้วยความกล้า

วีรวุฒิ อ่านว่า วี-ระ-วุด แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ

วีรากร อ่านว่า วี-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ

วุฒิกร อ่านว่า วุด-ทิ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความเจริญ

วุฒิภัทร อ่านว่า วุด-ทิ-พัด แปลว่า เจริญและดีงาม

เวทิต อ่านว่า เว-ทิด แปลว่า ให้รู้

เวธน์ อ่านว่า เวด แปลว่า ปัญญาเฉียบแหลม

แว่นแก้ว อ่านว่า แว่น-แก้ว แปลว่า สะท้อนให้เห็นคุณค่า

ไวทย์ อ่านว่า ไว แปลว่า มีความรู้

ไวทิน อ่านว่า ไว-ทิน แปลว่า ผู้รู้

ไวภพ อ่านว่า ไว-พบ แปลว่า อำนาจ ความเจริญ

ไววิทย์ อ่านว่า ไว-วิด แปลว่า อำนาจ ความเจริญ

อดิเทพ อ่านว่า อะ-ดิ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้ยิ่งใหญ่

อดิรถ อ่านว่า อะ-ดิ-รด แปลว่า นักรบเอ่น จอมทัพ

อดุลย์ อ่านว่า อะ-ดุน แปลว่า ไม่มีที่เปรียบ

อดุลวิทย์ อ่านว่า อะ-ดุน-วิด แปลว่า มีความรู้นับไม่ได้ รู้มากมาย

อติกันต์ อ่านว่า อะ-ติ-กัน แปลว่า น่ารักยิ่ง

อติคุณ อ่านว่า อะ-ติ-คุน แปลว่า มีคุณธรรมยิ่ง

อติเทพ อ่านว่า อะ-ติ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้ยิ่งใหญ่

อติวัณณ์ อ่านว่า อะ-ติ-วัน แปลว่า การสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง

อธิน อ่านว่า อะ-ทิน แปลว่า ผู้ว่าง่าย เชื่อฟัง

อธินาถ อ่านว่า อะ-ทิ-นาด แปลว่า ที่พึ่งอันยิ่งใหญ่

อธิป อ่านว่า อะ-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

อธิปัตย์ อ่านว่า อะ-ทิ-ปัด แปลว่า ความเป็นใหญ่

อธิพันธ์ อ่านว่า อะ-ทิ-พัน แปลว่า ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่

อธิยุต อ่านว่า อะ-ทิ-ยุด แปลว่า ขวนขวายยิ่ง หรือขยันขันแข็งยิ่ง

อธิวัฒน์ อ่านว่า อะ-ทิ-วัด แปลว่า ความเจริญที่ยิ่งใหญ่

อนณ อ่านว่า อะ-นน แปลว่า ผู้ไม่มีหนี้

อนรรฆ อ่านว่า อะ-นัก แปลว่า หาค่ามิได้ มีค่ามากมาย

อนล อ่านว่า อะ-นน แปลว่า ไฟ อัคนีเทพ

อนวัทย์ อ่านว่า อะ-นะ-วัด แปลว่า ไม่มีโทษ ไม่มีตำหนิ

อนังคณ์ อ่านว่า อะ-นัง แปลว่า ไม่มีกิเลศ ไม่มัวหมอง

อนัดดา อ่านว่า อะ-นัด-ดา แปลว่า ไม่ยึดถือ

อนันตพร อ่านว่า อะ-นัน-ตะ-พอน แปลว่า ดีไม่มีที่สิ้นสุด

อนาวิล อ่านว่า อะ-นา-วิน แปลว่า ไม่เศร้าหมอง ผ่องใส

อนิก อ่านว่า อะ-นิก แปลว่า กองทัพ

อนิรุทธ์ อ่านว่า อะ-นิ-รุด แปลว่า ผู้ชนะเสมอ

อนิวัต อ่านว่า อะ-นิ-วัด แปลว่า ผู้ไม่หวนกลับ สู่ความชั่ว

อนิวัตติ์ อ่านว่า อะ-นิ-วัด แปลว่า การไม่หวยกลับ สู่ความชั่ว

อนุตร อ่านว่า อะ-นุด แปลว่า ผู้ประเสริฐ ยอดเยี่ยม

อนุทัต อ่านว่า อะ-นุ-ทัด แปลว่า มอบให้ อนุญาต

อนุทัย อ่านว่า อะ-นุ-ไท แปลว่า ความกรุณา ความใจดี

อนุนัย อ่านว่า อะ-นุ-ไน แปลว่า ความเป็นมิตร

อนุนาท อ่านว่า อะ-นุด-นาด แปลว่า เสียงกึกก้อง เสียงบันลือ

อนุพนธ์ อ่านว่า อะ-นุ-พน แปลว่า เกี่ยวพัน ติดตามมั่นคง

อนุภัทร อ่านว่า อะ-นุ-พัด แปลว่า เจริญเนือง ๆ ดีงามอยู่เสมอ

อนุยุต อ่านว่า อะ-นุ-ยุด แปลว่า ผู้ขวนขวาย ผู้ขยัน

อนุรักข์ อ่านว่า อะ-นุ-รัก แปลว่า รักษา คุ้มครอง

อนุวรรตน์ อ่านว่า อะ-นุ-วัด แปลว่า ประพฤติปฏิบัติตาม

อนุวรรธน์ อ่านว่า อะ-นุ-วัด แปลว่า เจริญตาม

อนุวัต อ่านว่า อะ-นุ-วัด แปลว่า ผู้ประพฤติตาม

อนุวิท อ่านว่า อะ-นุ-วิด แปลว่า รู้แจ้ง รู้ทะลุประโปร่ง

อภิคม อ่านว่า อะ-พิ-คม แปลว่า การเยี่ยม

อภิธรม์ อ่านว่า อะ-พิ-ทอน แปลว่า ธรรมะขั้นสูง

อภิธาร อ่านว่า อะ-พิ-ทาน แปลว่า ทรงไว้อย่างยิ่งใหญ่

อภินัทธ์ อ่านว่า อะ-พิ-นัด แปลว่า ผูกพันยิ่ง เป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง

อภินันทน์ อ่านว่า อะ-พิ-นัน แปลว่า ผูกพันยิ่ง

อภิบาล อ่านว่า อะ-พิ-บาน แปลว่า ผู้คุ้มครอง ผู้ปกป้อง

อภิมุข อ่านว่า อะ-พิ-มุก แปลว่า เป็นหัวหน้า

อภิยุต อ่านว่า อะ-พิ-ยุด แปลว่า ประกอบยิ่ง

อภิรต อ่านว่า อะ-พิ-รด แปลว่า ผู้ยินดียิ่ง

อภิวรรธน์ อ่านว่า อะ-พิ-วัด แปลว่า มีความเจริญยิ่ง

อภิวัฒน์ อ่านว่า อะ-พิ-วัด แปลว่า ความเจริญ

อภิวุฒิ อ่านว่า อะ-พิ-วุด แปลว่า ความเจริญ

อมรรัตน์ อ่านว่า อะ-มอน-รัด แปลว่า เพชร

อมรินทร์ อ่านว่า อะ-มะ-ริน แปลว่า พระอินทร์

อรรณพ อ่านว่า อัน-นบ แปลว่า ทะเล

อรรถนนท์ อ่านว่า อัด-ถะ-นน แปลว่า ผู้ยินดีในประโยชน์

อรรถพันธ์ อ่านว่า อัด-ถะ-พัน แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์ มีประโยชน์อันมั่นคง

อรรถวิท อ่านว่า อัด-ถะ-วิด แปลว่า ผู้รู้ข้อความ ผู้รู้หลักการ

อรรถวิทย์ อ่านว่า อัด-ถะ-วิด แปลว่า ผู้รู้หลักการ

อลงกฤต อ่านว่า อะ-ลง-กริด แปลว่า ตกแต่ง

อัครพนธ์ อ่านว่า อัก-คระ-พน แปลว่า ผูกพันกับผู้เป็นเลิศ

อัครวินท์ อ่านว่า อัก-คระ-วิน แปลว่า ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ

อังควร อ่านว่า อัง-คะ-วอน แปลว่า ผู้มีรูปงาม

อัฑฒ์ อ่านว่า อัด แปลว่า ชายผู้ร่ำรวย

อัณณ์ อ่านว่า อัน แปลว่า แม่น้ำ ตัวหนังสือ

อัตถ์ อ่านว่า อัด แปลว่า เนื้อความ

อัตรคุปต์ อ่านว่า อัด-ตระ-คุบ แปลว่า คุ้มครองตน ปกครองตน

อัทธ์ อ่านว่า อัด แปลว่า กาล เวลา ทาง ภาค

อัทธนีย์ อ่านว่า อัด-ทะ-นี แปลว่า เป็นไปตลอดกาลนาน อยู่ได้นาน

อันฑาการ อ่านว่า อัน-ทา-กาน แปลว่า รูปไข่

อันน์ อ่านว่า อัน แปลว่า ข้าว

อาณกร อ่านว่า อา-นะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างอำนาจ

อาณัติ อ่านว่า อา-นัด แปลว่า การบังคับบัญชา

อาณันย์ อ่านว่า อา-นัน แปลว่า ความไม่มีหนี้

อานนท์ อ่านว่า อา-นน แปลว่า ความเพลิดเพลิน

อานัณย์ อ่านว่า อา-นัน แปลว่า ความไม่มีหนี้

อานัน อ่านว่า อา-นัน แปลว่า หน้า ปาก

อานันท์ อ่านว่า อา-นัน แปลว่า ความบันเทิง ความชื่นใจ

อายุทัย อ่านว่า อา-ยุ-ไท แปลว่า บ่อเกิดแห่งความสุข เต็มไปด้วยความสุข

อายุธ อ่านว่า อา-ยุด แปลว่า อาวุธ เครื่องรบ

อายุวัต อ่านว่า อา-ยุ-วัด แปลว่า มีอายุยืน

อารัทธ์ อ่านว่า อา-รัด แปลว่า เริ่มต้นแล้ว

อำมฤต อ่านว่า อำ-มะ-ริด แปลว่า น้ำทิพย์

อำมาตย์ อ่านว่า อำ-หมาด แปลว่า ผู้ช่วยเหลือ

อิงครัต อ่านว่า อิง-คะ-รัด แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้

อิฏฐา อ่านว่า อิด-ถา แปลว่า น่ารัก

อิทธิกร อ่านว่า อิด-ทิ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความสำเร็จ

อิทธินพ อ่านว่า อิด-ทิ-นบ แปลว่า มีความสำเร็จใหม่ ๆ

อิทธิพร อ่านว่า อิด-ทิ-พอน แปลว่า ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ

อิทธิพัทธ์ อ่านว่า อิด-ทิ-พัด แปลว่า เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง

อิทธิมนต์ อ่านว่า อิด-ทิ-มน แปลว่า มีความสำเร็จ

อุทธิ อ่านว่า อุด-ธิ แปลว่า ทะเล

อุทัค อ่านว่า อุ-ทัก แปลว่า ผู้เบิกบานใจ

อุภัยภัทร อ่านว่า อุ-ไพ-ยะ-พัด แปลว่า ดีงามเสมอด้านกายและใจ

เอกภพ อ่านว่า เอก-กะ-พบ แปลว่า เป็นหนึ่งในภพ ความเป็นหนึ่ง

เอื้อการย์ อ่านว่า เอื้อ-กาน แปลว่า ค้ำจุนกิจการ

เอื้ออังกูร อ่านว่า เอื้อ-อัง-กูน แปลว่า อุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล

โอบนิธิ อ่านว่า โอบ-นิ-ทิ แปลว่า กอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย

กรกวรรษ อ่านว่า กะ-หรก-วัด แปลว่า ฝนลูกเห็บ

กรทักษ์ อ่านว่า กอ-ระ-ทัก แปลว่า ถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว

กฤตลักษณ์ อ่านว่า กริด-ตะ-ลัก แปลว่า ประเสริฐ

กฤศ อ่านว่า กริด แปลว่า เล็ก บาง น้อย

กฤษกร อ่านว่า กริด-สะ-กอน แปลว่า สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง

กฤษฎ์ อ่านว่า กริด แปลว่า ข้าวกล้า

กฤษณ์ อ่านว่า กริด แปลว่า พระกฤษณะ ดำ

กฤษณพล อ่านว่า กริด-สะ-นะ-พน แปลว่า กำลังของพระกฤษณะ

กลศ อ่านว่า กลด แปลว่า ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์

กษม อ่านว่า กะ-สม แปลว่า อดทน อดโทษ แผ่นดิน

กษมล อ่านว่า กะ-สะ-มน แปลว่า ทำลายมนทิล

ก่อฤกษ์ อ่านว่า ก่อ-เริก แปลว่า ริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี

กันตพงศ์ อ่านว่า กัน-ตะ-พง แปลว่า มีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก

กันตยศ อ่านว่า กัน-ตะ-ยด แปลว่า มียศเป็นที่รัก

กันต์ศม อ่านว่า กัน-สม แปลว่า มีความสงบอันเป็นที่รัก

คณพศ อ่านว่า คะ-นะ-พด แปลว่า มีอำนาจในหมู่คณะ

คณัสนันท์ อ่านว่า คะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ

คมศร อ่านว่า คม-สอน แปลว่า ลูกศรที่แหลมคม

คมสร อ่านว่า คม-สอน แปลว่า ลูกศรที่แหลมคม

คมสัน อ่านว่า คม-สัน แปลว่า ท่วงทีประเปรียว

คมสันต์ อ่านว่า คม-สัน แปลว่า ความสงบอันลึกซึ้ง

ครองยศ อ่านว่า ครอง-ยด แปลว่า รักษาตำแหน่งไว้

ณฐพงศ์ อ่านว่า นะ-ถะ-พง แปลว่า เชื้อสายของนักปราชญ์

ณัฐพงศ์ อ่านว่า นัด-ถะ-พง แปลว่า ตระกูลที่มีความรู้ดี

ณัฐยศ อ่านว่า นัด-ถะ-ยด แปลว่า นักปราชฐ์ผู้มีชื่อเสียง

ณัฐฤกษ์ อ่านว่า นัด-ถะ-เริก แปลว่า เวลาที่ดีของนักปราชญ์

ณัฐสม อ่านว่า นัด-ถะ-สม แปลว่า เสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์

ตรัส อ่านว่า ตรัด แปลว่า แจ้ง

ทักษ์ อ่านว่า ทัก แปลว่า ขยัน ฉลาด มีทักษะ

ทักษ์ดนัย อ่านว่า ทัก-ดะ-ไน แปลว่า บุตรชายผู้ฉลาด

ทัตพงศ์ อ่านว่า ทัด-พง แปลว่า ได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล

ทัตสรวง อ่านว่า ทัด-สวง แปลว่า สวรรค์ประทานมา

ทัศน์พล อ่านว่า ทัด-สะ-พน แปลว่า ผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นพลัง

ธยศ อ่านว่า ทะ-ยด แปลว่า มีความรู้เป็นยศ

ธรรมสรณ์ อ่านว่า ทำ-มะ-สอน แปลว่า ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง ผู้มีความเป็นที่พึ่ง

ธรรศ อ่านว่า ทัด แปลว่า ความกล้าหาญ ความอหังการ

นฤสรณ์ อ่านว่า นะ-รึ-สอน แปลว่า เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย

นวพรรษ อ่านว่า นะ-วะ-พัด แปลว่า ปีใหม่

นัทธพงศ์ อ่านว่า นัด-ทะ-พง แปลว่า เชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น

นันทพงศ์ อ่านว่า นัน-ทะ-พง แปลว่า เชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน

นันทยศ อ่านว่า นัน-ทะ-ยด แปลว่า มีความสุขและมียศ

บรรณสรณ์ อ่านว่า บัน-นะ-สอน แปลว่า มีที่พึ่งคือหนังสือ มีความรู้เป็นที่พึ่ง

ปงศ์ปณต อ่านว่า พง-ปะ-นด แปลว่า เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม

ปฐมฤกษ์ อ่านว่า ปะ-ถม-มะ-เริก แปลว่า เวลาที่ดีซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล

ปพนสรรค์ อ่านว่า ปะ-พน-สัน แปลว่า สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาด

ปสัตถ์ อ่านว่า ปะ-สัด แปลว่า ผู้ถูกชมเชย

ปสันน์ อ่านว่า ปะ-สัน แปลว่า เลื่อมใส ผ่องใส

ปองสม อ่านว่า ปอง-สม แปลว่า สมปอง

พงศกร อ่านว่า พง-สะ-กอน แปลว่า สร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์

พงศ์กฤต อ่านว่า พง-กริด แปลว่า ยุคทองของตระกูล

พงศ์ธร อ่านว่า พง-ทอน แปลว่า ผู้สืบสกุล

พงศธร อ่านว่า พง-สะ-ทอน แปลว่า บรรพบุรุษ

พงศ์ปณต อ่านว่า พง-ปะ-นด แปลว่า เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม

พงศ์พล อ่านว่า พง-พน แปลว่า เป็นพลังของวงศ์ตระกูล

พงศ์พัทธ์ อ่านว่า พง-พัด แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล

พงศพัศ อ่านว่า พง-สะ-พัด แปลว่า เชื้อสายผู้มีอำนาจ

พงศ์ภรณ์ อ่านว่า พง-พอน แปลว่า ค้ำจุนวงศ์สกุล

พงศ์ภัค อ่านว่า พง-พัก แปลว่า เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล

พงศภัค อ่านว่า พง-สะ-พัก แปลว่า เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล

พนสณฑ์ อ่านว่า พะ-นะ-สน แปลว่า แนวป่า

พรสวรรค์ อ่านว่า พอน-สะ-หวัน แปลว่า ความสามารถพิเศษ

พร้อมพงศ์ อ่านว่า พร้อม-พง แปลว่า ตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม

พฤกษ์ อ่านว่า พรึก แปลว่า ต้นไม้

พศวัต อ่านว่า พด-สะ-วัด แปลว่า ผู้มีอำนาจ

พสธร อ่านว่า พด-สะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งอำนาจ ผู้มีอำนาจ

พัสกร อ่านว่า พัด-สะ-กอน แปลว่า ผู้กระทำอำนาจ ผู้มีอำนาจ

ภพสรรค์ อ่านว่า พบ-สัน แปลว่า สร้างภพ สร้างโลก

ภัทรศัย อ่านว่า พัด-ทระ-ไส แปลว่า อยู่อย่างมีความสุข

มงคลฤกษ์ อ่านว่า มง-คน-เริก แปลว่า ฤกษ์ดี

มนต์มนัส อ่านว่า มน-มะ-นัด แปลว่า มนต์แห่งดวงใจ

มนัสนันท์ อ่านว่า มะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า มีใจสุขสำราญ

ยงยศ อ่านว่า ยง-ยด แปลว่า มียศยั่งยืนนาน

ยศกร อ่านว่า ยด-สะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ

ยศนันท์ อ่านว่า ยด-สะ-นน แปลว่า ยินดีในยศ

ยศพนธ์ อ่านว่า ยด-สะ-พน แปลว่า เกี่ยวข้องด้วยยศ

ยศพร อ่านว่า ยด-สะ-พอน แปลว่า มียศอันประเสริฐ

ยศพล อ่านว่า ยด-สะ-พน แปลว่า มียศและมีพลัง

ยศพัฒน์ อ่านว่า ยด-สะ-พัด แปลว่า เจริญด้วยยศ

ยศพัทธ์ อ่านว่า ยด-สะ-พัด แปลว่า เกี่ยวข้องด้วยยศ

ยศภัทร อ่านว่า ยด-สะ-พัด แปลว่า เจริญ หรือดีงามด้วยยศ

ยศวร อ่านว่า ยด-สะ-วอน แปลว่า มียศอันประเสริฐ

รหัท อ่านว่า ระ-หัด แปลว่า ทะเล

ลภัส อ่านว่า ละ-พัด แปลว่า สมบัติ

วงศธร อ่านว่า วง-สะ-ทอน แปลว่า ผู้ดำรงสกุล ผู้สืบสกุล

วงศพัทธ์ อ่านว่า วง-สะ-พัด แปลว่า ผูกพันสกุลวงศ์

วงศ์วรรธน์ อ่านว่า วง-วัด แปลว่า ตระกูลผู้เจริญ

วนัสนันท์ อ่านว่า วะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า ผู้เพลิดเลินในการท่องป่า

วรพงศ์ อ่านว่า วอ-ระ-พง แปลว่า มีตระกูลดี

วรยศ อ่านว่า วอ-ระ-ยด แปลว่า มียศอันประเสริฐ

วรสรณ์ อ่านว่า วอ-ระ-สอน แปลว่า ที่พึ่งอันประเสริฐ

วสันต์พรรษ อ่านว่า วะ-สัน-พัด แปลว่า ปีแห่งฤดูใบไม้ผลิ

ศตรรฆ อ่านว่า สะ-ตัก แปลว่า มีค่ามาก

ศรณ์ อ่านว่า สอน แปลว่า ที่พึ่ง

ศรวัณ อ่านว่า สอ-ระ-วัน แปลว่า เดือนศรวัณ ตกราวเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม

ศรัณย์ภัทร อ่านว่า สะ-รัน-พัด แปลว่า มีที่พึ่งที่ดีงาม

ศรันภัทร อ่านว่า สะ-รัน-พัด แปลว่า มีที่พึ่งที่ดีงาม

ศรันย์ อ่านว่า สะ-รัน แปลว่า อันเป็นที่พึ่ง

ศรันย์พร อ่านว่า สะ-รัน-พอน แปลว่า ที่พึ่งอันประเสริฐ

ศักย์ศรณ์ อ่านว่า สัก-สอน แปลว่า ผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่ง

ศักรนันทน์ อ่านว่า สัก-กระ-นัน แปลว่า โอรสของพระอินทร์คือ พระอรชุน

ศักรภพ อ่านว่า สัก-กระ-พบ แปลว่า สวรรค์

ศักรภพน์ อ่านว่า สัก-กระ-พบ แปลว่า สวรรค์

สกนธ์พล อ่านว่า สะ-กน-พน แปลว่า มีกำลังมาก

สกลวรรธน์ อ่านว่า สะ-กน-วัด แปลว่า พร้อมด้วยความเจริญ

สนันตน์ อ่านว่า สะ-นัน แปลว่า นิรันดร ยิ่งยืนนาน

สพล อ่านว่า สะ-พน แปลว่า มีพลัง แข็งแรง

สพลดนัย อ่านว่า สะ-พน-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้มีพลัง

สมัตถ์ อ่านว่า สะ-มัด แปลว่า ผู้สามารถ องอาจ

สรณ์ อ่านว่า สอน แปลว่า ที่พึ่ง ที่ระลึก

สรธร อ่านว่า สอ-ระ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งวิเศษยิ่ง

สรภัศ อ่านว่า สอ-ระ-พัด แปลว่า มีความเร็ว

สรัล อ่านว่า สะ-รัน แปลว่า ต้นสน ซื้อตรง

สหธรรม อ่านว่า สะ-หะ-ทำ แปลว่า ธรรมอันเดียวกัน

สหัพย์ อ่านว่า สะ-หับ แปลว่า มิตรสหาย

สัณหณัฐ อ่านว่า สัน-หะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง

สันต์ทศน์ อ่านว่า สัน-ทด แปลว่า มีทัศนะอันงดงาม

สันต์ภพ อ่านว่า สัน-พบ แปลว่า โลกที่สงบหรือผู้ที่สงบในโลก

หทัยทัต อ่านว่า หะ-ไท-ทัด แปลว่า เป็นที่ถูกใจ

หรรษกร อ่านว่า หัด-สะ-กอน แปลว่า เกิดจากมือที่ทำให้บันเทิงเริงใจ

หรรษธร อ่านว่า หัน-สะ-ทอน แปลว่า ผู้มีความเบิกบานเป็นนิตย์

หรรษพล อ่านว่า หัด-สะ-พน แปลว่า มีกำลังที่น่ายินดี

หรรษมนัส อ่านว่า หัด-สะ-มะ-นัด แปลว่า จิตใจรื่นเริง

หรรษยศ อ่านว่า หัด-สะ-ยด แปลว่า ตำแหน่งที่น่าพอใจ

หรรษรักษ์ อ่านว่า หัด-สะ-รัก แปลว่า ความยินดีที่ควรรักษาไว้

หฤษฎ์ อ่านว่า หะ-ริด แปลว่า น่าชื่นชมยินดี

หัตถพร อ่านว่า หัด-ถะ-พอน แปลว่า มือที่สร้างสิ่งที่ดี ๆ

ฐานัส อ่านว่า ถา-นัด แปลว่า โดยเร็ว แฉับพลัน รวดเร็ว โดยเหมาะสม

ฐิติวัสส์ อ่านว่า ถิ-ติ-วัด แปลว่า ยืนยาวตลอดปี

ณัฐทิศ อ่านว่า นัด-ทิด แปลว่า ทิศของนัดปราชญ์

ณัฐภาส อ่านว่า นัด-ถะ-พาด แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

ณัฐเศรษฐ อ่านว่า นัด-ถะ-เสด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย

ณัฐสิทธิ์ อ่านว่า นัด-ถะ-สิด แปลว่า ความสำเร็จของนักปราขญ์

ณัฐสุต อ่านว่า นัด-ถะ-สุด แปลว่า ลูกนักปราชญ์

ดนิษฐ์ อ่านว่า ดะ-นิด แปลว่า เล็ก

ดนุสรณ์ อ่านว่า ดะ-นุ-สอน แปลว่า มีคนเป็นที่พึ่ง พึ่งตน

ดิษย์ อ่านว่า ดิด แปลว่า เป็นมงคล

ดิสรณ์ อ่านว่า ดิ-สอน แปลว่า สรณะสามประการ

ตนิษฐ์ อ่านว่า ตะ-นิด แปลว่า เล็ก

ตนุสรณ์ อ่านว่า ตะ-นุ-สอน แปลว่า พึ่งตนเอง

ติณห์ อ่านว่า ติน แปลว่า กล้าแข็ง

ติสรณ์ อ่านว่า ติ-สอน แปลว่า สรณะสามประการ

ไตรทศ อ่านว่า ไตร-ทด แปลว่า สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ทัพพสาร อ่านว่า ทับ-พะ-สาน แปลว่า มีทรัพย์เป็นแก่นสาร

ธนิษฐ์ อ่านว่า ทะ-นิด แปลว่า ชื่อดาวฤกษ์

ธนิสร อ่านว่า ทะ-นิด-สอน แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์

ธนุส อ่านว่า ทะ-นุด แปลว่า ธนู

ธเนศ อ่านว่า ทะ-เนด แปลว่า ร่ำรวย มีทรัพย์

ธเนศพล อ่านว่า ทะ-เนด-พน แปลว่า กำลังของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์

ธรนิศ อ่านว่า ทอน-ระ-นิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ธาราวรรษ อ่านว่า ทา-รา-วัด แปลว่า ฝนจำนวนมาก

ธิติสรณ์ อ่านว่า ทิ-ติ-สอน แปลว่า พึ่งความเพียร ความอดทน ความรู้

ธิษณ์ อ่านว่า ทิด แปลว่า ฉลาด

ธีรศานต์ อ่านว่า ที-ระ-สาน แปลว่า กล้าหาญและสงบนิ่ง

ธีรสิทธิ์ อ่านว่า ที-ระ-สิด แปลว่า ผู้มีความสำเร็จ

ธีร์สุต อ่านว่า ที-สุด แปลว่า ลูกนักปราชญ์

นภสินธุ์ อ่านว่า นบ-พะ-สิน แปลว่า ทางช้างเผือก

นภัสรพี อ่านว่า นะ-พัด-ระ-พี แปลว่า พระอาทิตย์บนท้องฟ้า

นรเศรษฐ์ อ่านว่า นอ-ระ-เสด แปลว่า ผู้มีความมั่งคั่ง

นเรศ อ่านว่า นะ-เรด แปลว่า จอมคน

นฤเบศ อ่านว่า นะ-รึ-เบด แปลว่า ยอดชาย

นฤเบศร์ อ่านว่า นะ-รึ-เบด แปลว่า ยอดชาย

นันทิศ อ่านว่า นัน-ทิด แปลว่า เจ้าแห่งความสุข

นิธิศ อ่านว่า นิ-ทิด แปลว่า เจ้าแห่งขุมทรัพย์

นิภาส อ่านว่า นิ-พาด แปลว่า แสงสว่าง รัศมีส่องแสง

นิษฐ์ อ่านว่า นิด แปลว่า สำเร็จ

นิสสรณ์ อ่านว่า นิด-สอน แปลว่า การสลัดตนเองออกจากความทุกข์

บดีศร อ่านว่า บอ-ดี-สอน แปลว่า นายผู้เป็นใหญ่

บุริศร์ อ่านว่า บุ-ริด แปลว่า เจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง

ปฏษฏิ์ อ่านว่า ปริด แปลว่า รัศมี สัมผัส

ปรเมศวร์ อ่านว่า ปะ-ระ-เมด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

ปรเมษฐ์ อ่านว่า ปะ-ระ-เมด แปลว่า พระพรหม

ประดิษฐา อ่านว่า ประ-ดิด-ถา แปลว่า ตั้งมั่น

ประภวิษณุ์ อ่านว่า ประ-พะ-วิด แปลว่า มีเดช มีพลัง

ประมนัส อ่านว่า ประ-มะ-นัด แปลว่า มึวามปราโมทย์

ปรุฬห์ อ่านว่า ปะ-รุน แปลว่า ผู้งอกงาม เจริญ

ปฤษฎิ์ อ่านว่า ปริด แปลว่า รัศมี สัมผัส

ปฤษฎี อ่านว่า ปริด-สะ-ดี แปลว่า รัศมี สัมผัส

ปฤษนี อ่านว่า ปริด-สะ-นี แปลว่า เล็ก บอบบาง

ปวริศ อ่านว่า ปะ-วะ-ริด แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

ปวริศร อ่านว่า ปะ-วะ-ริด-สอน แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

ปวเรศ อ่านว่า ปะ-วะ-เรด แปลว่า ผู้ประเสริฐ ยอดแห่งผู้ประเสริฐ

ปสุต อ่านว่า ปะ-สุด แปลว่า ผู้ขยันขันแข็ง

ปาณสาร อ่านว่า ปา-นะ-สาน แปลว่า กำลังว่องไวประเปรียว

ปาณัสม์ อ่านว่า ปา-นัด แปลว่า เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต

ปารเมศ อ่านว่า ปา-ระ-เมด แปลว่า บารมี

ปารย์ อ่านว่า ปาน แปลว่า ผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ

ปิยทัศน์ อ่านว่า ปิ-ยะ-ทัด แปลว่า น่ารัก มีเสน่ห์

ปิโยรส อ่านว่า ปิ-โย-รด แปลว่า ลูกชายอันเป็นที่รัก

ปีย์มนัส อ่านว่า ปี-มะ-นัด แปลว่า มีใจน่ารัก

ปุณมนัส อ่านว่า ปุน-มะ-นัด แปลว่า มีใจสะอาด

เปศล อ่านว่า เป-สน แปลว่า สันทัด ฉลาด งามน่ารัก

โปษัณ อ่านว่า โป-สัน แปลว่า การเลี้ยงดู การอบรม

ผณิศวร อ่านว่า ผะ-นิ-สวน แปลว่า นาคราช

พรภวิษย์ อ่านว่า พอน-พะ-วิด แปลว่า อนาคนอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ

พรรษวุฒิ อ่านว่า พัด-สะ-วุด แปลว่า ความรู้อันประเสริฐ

พรหมธาดา อ่านว่า พรม-ทา-ดา แปลว่า พระพรหมผู้สร้าง

พรหมพิริยะ อ่านว่า พรม-พิ-ริ-ยะ แปลว่า มีความเพียรประเสริฐ

พริษฐ์ อ่านว่า พะ-ริด แปลว่า ประเสริฐสุด

พริสร อ่านว่า พะ-ริด-สอน แปลว่า ประเสริฐและเป็นใหญ่

พลศรุต อ่านว่า พน-สะ-รุด แปลว่า มีชื่อเสียงด้านพลัง

พลิศ อ่านว่า พะ-ลิด แปลว่า จอมพลัง เจ้าแห่งพลัง

พลิศร อ่านว่า พะ-ลิด-สอน แปลว่า ยิ่งใหญ่ด้วยพลัง

พศวีร์ อ่านว่า พด-สะ-วี แปลว่า อำนาจผู้กล้าหาญ ผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ

พศิน อ่านว่า พะ-สิน แปลว่า ผู้มีอำนาจ ผู้มีความเชี่ยวชาญ

พศุตม์ อ่านว่า พะ-สุด แปลว่า มีอำนาจสูงสุด

พสิษฐ์ อ่านว่า พะ-สิด แปลว่า ดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด

พสุเทพ อ่านว่า พะ-สุ-เทบ แปลว่า เทวดาในแผ่นดิน

พสุธร อ่านว่า พะ-สุ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ มั่งมี

พหุธน อ่านว่า พะ-หุ-ทน แปลว่า มีทรัพย์มาก

พันธวิศ อ่านว่า พัน-ทะ-วิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านญาติพี่น้อง

พันเลิศ อ่านว่า พัน-เลิด แปลว่า เลิศยิ่ง

พาทิศ อ่านว่า พา-ทิด แปลว่า ผู้คงแก่เรียน ผู้ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย

พิทวัส อ่านว่า พิด-ทะ-วัด แปลว่า ผู้ฉลาด ผู้มีปัญญา

พินทุสร อ่านว่า พิน-ทุ-สอน แปลว่า ผู้มีเสียงไพเราะ

พิศลย์ อ่านว่า พิ-สน แปลว่า ผู้ปราศจากความทุกข์ร้อน

พิศุทธิ์ อ่านว่า พิ-สุด แปลว่า สะอาดและบริสุทธิ์

พิศุทธิ์ธรรม อ่านว่า พิ-สุด-ทำ แปลว่า ธรรมอันบริสุทธิ์

พิสิษฐ์ อ่านว่า พิ-สิด แปลว่า ดีเลิศ มั่งมีที่สุด

พีรภาส อ่านว่า พี-ระ-พาด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง

พีรวัส อ่านว่า พี-ระ-วัด แปลว่า อำนาจของวีรบุรุษ

พีรศุภ อ่านว่า พี- ระ-สุบ แปลว่า ผู้กล้าหาญและดีงาม

พูนสวัสดิ์ อ่านว่า พูน-สะ-หวัด แปลว่า ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วย ความดี ความงาม ความรุ่งเรือง

ภวิศ อ่านว่า พะ-วิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในโลก

ภานุสรณ์ อ่านว่า พา-นุ-สอน แปลว่า พึ่งแสงสว่างหรือพระอาทิตย์

ภาสวร อ่านว่า พาด-สะ-วอน แปลว่า ผู้มีรัศมีประเสริฐ พระอาทิตย์

ภิรมย์เวศน์ อ่านว่า พิ-รม-เวด แปลว่า ที่อยู่อัน่าชื่นใจ

ภีมพศ อ่านว่า พี-มะ-พด แปลว่า มีอำนาจน่าเกรงขาม

ภูดิส อ่านว่า พู-ดิด แปลว่า เจ้าแห่งความเจริญ

ภูเบศวร์ อ่านว่า พู-เบด แปลว่า พระราชาผู้เป็นใหญ่

ภูเมศ อ่านว่า พู-เมด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ภูวิศ อ่านว่า พู-วิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ภูสิทธิ อ่านว่า พู-สิด แปลว่า มีความสำเร็จในแผ่นดิน

มนภาส อ่านว่า มะ-นะ-พาด แปลว่า มน-นะ-พาด

มนสิริ อ่านว่า มน-สิ-หริ แปลว่า หัวใจที่อิ่มเอิบ

มนัสวิน อ่านว่า มะ-นัด-สะ-วิน แปลว่า มีความตั้งใจ

มนัสวี อ่านว่า มะ-นัด-สะ-วี แปลว่า ผู้มีความตั้งใจ

มนัสวีร์ อ่านว่า มะ-นัด-สะ-วี แปลว่า มีความตั้งใจ

มโนพัศ อ่านว่า มะ-โน-พัด แปลว่า มีอำนาจทางใจ

เมธัส อ่านว่า เม-ทัด แปลว่า ผู้มีปัญญา นักปราชญ์

เมธาสิทธิ์ อ่านว่า เม-ทา-สิด แปลว่า สำเร็จด้วยปัญญา

ยศธนะ อ่านว่า ยด-ทะ-นะ แปลว่า เกียรติยศเป็นทรัพย์

ยศวริศ อ่านว่า ยด-วะ-ริด แปลว่า ผู้เลิศด้วยยศ

ยศสมบูรณ์ อ่านว่า ยด-สม-บูน แปลว่า ว่าเต็มเปี่ยมด้วยยศ

ยสินทร อ่านว่า ยะ-สิน-ทอน แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยยศ มียศ

ยิษฐา อ่านว่า ยิด-ถา แปลว่า ผู้ที่เขาบูชา

รเณศ อ่านว่า ระ-เนด แปลว่า จอมทัพ เจ้าแห่งการรบ

รดิศ อ่านว่า ระ-ดิด แปลว่า เจ้าแห่งความรัก ชื่อของกามเทพ

รเมศ อ่านว่า ระ-เมด แปลว่า ริ่นรมย์ ยินดี ชอบใจ

รวิภาส อ่านว่า ระ-วิ-พาด แปลว่า แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์

รวิสุต อ่านว่า ระ-วิ-สุด แปลว่า ลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์

ราเมศ อ่านว่า รา-เมด แปลว่า พระราม

ราเมศวร์ อ่านว่า รา-เมด แปลว่า พระรามผู้ยิ่งใหญ่

ลาภิศ อ่านว่า ลา-พิด แปลว่า เจ้าแห่งลาภ มีลาภได้มาก

เลิศพิพัฒน์ อ่านว่า เลิด-พิ-พัด แปลว่า ความเจริญอย่างยิ่ง

เลิศพิสิฐ อ่านว่า เลิด-พิ-สิด แปลว่า ประเสริฐอย่างยิ่ง

เลิศวรรธน์ อ่านว่า เลิด-วัด แปลว่า ความเจริญอย่างยิ่ง

วนัสบดี อ่านว่า วะ-นัด-บอ-ดี แปลว่า ไม้ใหญ่

วรภาส อ่านว่า วอ-ระ-พาด แปลว่า แสงสว่างอันประเสริฐ

วรายุส อ่านว่า วะ-รา-ยุด แปลว่า ผู้มีอายุอันประเสริฐ

วราศัย อ่านว่า วะ-รา-ไส แปลว่า มีที่พึ่งอันประเสริฐ

วริศ อ่านว่า วะ-ริด แปลว่า ประเสริฐและเป็นใหญ่

วริษ อ่านว่า วะ-ริด แปลว่า ฝน

วศิน อ่านว่า วะ-สิน แปลว่า ผู้มีอำนาจ

วสิษฐ์พล อ่านว่า วะ-สิด-พน แปลว่า ผู้มีกำลังเยี่ยม

วสุ อ่านว่า วะ-สุ แปลว่า สมบัติ

วสุธร อ่านว่า วะ-สุ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งสมบัติ ร่ำรวย

วสุธา อ่านว่า วะ-สุ-ทา แปลว่า แผ่นดิน

วสุนันท์ อ่านว่า วะ-สุ-นัน แปลว่า ยินดีในทรัพย์

วสุพล อ่านว่า วะ-สุ-พน แปลว่า มีพลังคือทรัพย์ เศรษฐี

วสุวี อ่านว่า วะ-สุ-วี แปลว่า ผู้มีทรัพย์

วัทน์สิริ อ่านว่า วัด-สิ-หริ แปลว่า มีใบหน้างาม พูดเป็นเสน่ห์

วาสุเทพ อ่านว่า วา-สุ-เทบ แปลว่า พระนารายณ์

วิทวัส อ่านว่า วิ-ทะ-วัด แปลว่า ผู้ฉลาด

วิปัศย์ อ่านว่า วิ-ปัด แปลว่า เห็นแจ้ง มีความรู้

วิภาวัส อ่านว่า วิ-พา-วัด แปลว่า พระอาทิตย์

วิภาส อ่านว่า วิ-พาด แปลว่า แสงสว่าง ความรุ่งโรจน์

วิวิศน์ อ่านว่า วิ-วิด แปลว่า งามอย่างวิเศษ

วิศรม อ่านว่า วิ-สม แปลว่า สงบ พักผ่อน

วิศรุต อ่านว่า วิ-สะ-รุด แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ

วิศลย์ อ่านว่า วิ-สน แปลว่า ไม่มีทุกข์โศก

วิสสุต อ่านว่า วิด-สุด แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ

วิสุทธิ์ อ่านว่า วิ-สุด แปลว่า สะอาดสดใส

วีรศรุต อ่านว่า วี-ระ-สะ-รุด แปลว่า มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ

วีริศ อ่านว่า วี-ริด แปลว่า ยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า

เวทิศ อ่านว่า เว-ทิด แปลว่า ผู้คงแก่เรียน

ศดิศ อ่านว่า สะ-ดิด แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

ศตายุ อ่านว่า สะ-ตา-ยุ แปลว่า มีอายุยืน ๑๐๐ ปี

ศรัณยู อ่านว่า สะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้คุ้มครอง ผู้ปกปักรักษา ลมฟ้าอากาศ

ศรันยู อ่านว่า สะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้คุ้มครอง

ศรายุธ อ่านว่า สะ-รา-ยุด แปลว่า ผู้มีอาวุธคือลูกศร

ศราวิน อ่านว่า สะ-รา-วิน แปลว่า ผู้ฟัง สาวกที่ดีของพระศาสดา

ศราวุธ อ่านว่า สะ-รา-วุด แปลว่า ผู้มีศรเป็นอาวุธ

ศริตวรรธน์ อ่านว่า สะ-ริด-วัด แปลว่า บรรลุถึงความเจริญ

ศรุต อ่านว่า สะ-รุด แปลว่า มีชื่อเสียง

ศวิต อ่านว่า สะ-วิด แปลว่า ขาว

ศศวิษาณ อ่านว่า สะ-สะ-วิ-สาน แปลว่า สิ่งเหลือเชื่อ

ศาตนันท์ อ่านว่า สา-ตะ-นัน แปลว่า มีความสุขและความเพลิดเพลิน

ศาตนันทน์ อ่านว่า สา-ตะ-นัน แปลว่า มีความสุขและความเพลิดเพลิน

ศานติบูรณ์ อ่านว่า สาน-ติ-บูน แปลว่า ผู้เต็มไปด้วยสันติ

ศานิต อ่านว่า สา-นิด แปลว่า คม

ศาลิภพน์ อ่านว่า สา-ลิ-พบ แปลว่า นาข้าว

ศาศวัต อ่านว่า สาด-สะ-วัด แปลว่า ยั่งยืน

ศาสวัต อ่านว่า สา-สะ-วัด แปลว่า นิรันดร ตลอดกาล

ศิรวิทย์ อ่านว่า สิ-ระ-วิด แปลว่า ความรู้ชั้นยอด

ศิรสิทธิ์ อ่านว่า สิ-ระ-สิด แปลว่า มีความสำเร็จอันยอดเยี่ยม

ศิรัสธร อ่านว่า สิ-รัด-สะ-ทอน แปลว่า คอ

ศิโรตม์ อ่านว่า สิ-โรด แปลว่า ศีรษะ

ศิลป์ศุภา อ่านว่า สิน-สุ-พา แปลว่า เจริญด้วยศิลป

ศิลาดล อ่านว่า สิ-ลา-ดน แปลว่า แผ่นหิน

ศิวนาถ อ่านว่า สิ-วะ-นาด แปลว่า มีที่พึ่งอันประเสริฐ

ศิวเวท อ่านว่า สิ-วะ-เวด แปลว่า มนตร์สรรเสริญ

ศีลวัต อ่านว่า สี-ละ-วัด แปลว่า มีความประพฤติดี

ศุทธวีร์ อ่านว่า สุด-ทะ-วี แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และกล้าหาญ

ศุทธา อ่านว่า สุด-ทา แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

ศุภณัฐ อ่านว่า สุ-พะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม

ศุภดิตถ์ อ่านว่า สุ-พะ-ดิด แปลว่า ผู้มีลัทธิศาสนาอันดีงาม

ศุภทิน อ่านว่า สุ-พะ-ทิน แปลว่า วันมงคล

ศุภนันท์ อ่านว่า สุ-พะ-นัน แปลว่า ยินดีในความเจริญ

ศุภพล อ่านว่า สุ-พะ-พน แปลว่า มีกำลังอันงดงาม

ศุภมิตร อ่านว่า สุบ-พะ-มิด แปลว่า มิตรที่ดีงาม

ศุภวัทน์ อ่านว่า สุ-พะ-วัด แปลว่า ใบหน้าสวย

ศุภสัณห์ อ่านว่า สุ-พะ-สัน แปลว่า ผู้ดีงามและละเอียดสุขุม

ศุภสิน อ่านว่า สุ-พะ-สิน แปลว่า สินทรัพย์ที่ดีงาม

ศุวิล อ่านว่า สุ-วิน แปลว่า ลม อากาศ

เศรษฐ์ อ่านว่า เสด แปลว่า ประเสริฐสุด

เศรษฐนัย อ่านว่า เสรด-ถะ-ไน แปลว่า การประหยัด

เศรษฐา อ่านว่า เสด-ถา แปลว่า เจริญที่สุด

สดายุ อ่านว่า สะ-ดา-ยุ แปลว่า ชื่อพญานก

สถบดี อ่านว่า สะ-ถะ-บอ-ดี แปลว่า เจ้าแผ่นดิน

สถาพร อ่านว่า สะ-ถา-พอน แปลว่า ยืนยง

สมถวิล อ่านว่า สม-ถะ-หวิน แปลว่า ได้ผลดังที่คิดไว้

สมศีล อ่านว่า สม-สีน แปลว่า ผู้มีศีลสม่ำเสมอ

สมาวรรธน์ อ่านว่า สะ-มา-วัด แปลว่า ปีแห่งความเจริญ

สมิทธ์ อ่านว่า สะ-มิด แปลว่า ความสำเร็จ

สรณ์สิริ อ่านว่า สอน-สิ-หริ แปลว่า มีที่พึ่งดียิ่ง พึ่งสิริมงคล

สรรพบุณย์ อ่านว่า สับ-บุน แปลว่า งามพร้อม

สรรพวิท อ่านว่า สับ-พะ-วิด แปลว่า ถึงพร้อมด้วยวิชา

สรวิศ อ่านว่า สอ-ระ-วิด แปลว่า มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง

สรศาสตร์ อ่านว่า สอ-ระ-สาด แปลว่า ตำราสงคราม

สรายุทธ อ่านว่า สะ-รา-ยุด แปลว่า รบด้วยลูกศร

สราวุธ อ่านว่า สะ-รา-วุด แปลว่า มีลูกศรเป็นอาวุธ

สริต อ่านว่า สะ-ริด แปลว่า ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ

สวิตต์ อ่านว่า สะ-วิด แปลว่า มีทรัพย์สมบัติ มีเงินทอง

สัณฐิติ อ่านว่า สัน-ถิ-ติ แปลว่า ความมั่นคง

สัณหภาส อ่านว่า สัน-หะ-พาด แปลว่า ผู้พูดไพเราะ

สันทนา อ่านว่า สัน-ทะ-นา แปลว่า การเปรียบเทียบ

สัภยา อ่านว่า สับ-พะ-ยา แปลว่า ผู้มีตระกูลสูง ความเชื่อ ซื่อสัตย์

สาทิส อ่านว่า สา-ทิด แปลว่า เห็นเหมือน

สาธิต อ่านว่า สา-ทิด แปลว่า ผู้ทำให้สำเร็จสมประสงค์

สาธิน อ่านว่า สา-ทิน แปลว่า ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ

สารท อ่านว่า สาด แปลว่า ฤดูใบไม้ร่วง เทศกาลเดือนสิบ

สารัมภ์ อ่านว่า สา-รัม แปลว่า การแข่งขัน ความริเริ่ม

สาริทธิ์ อ่านว่า สา-ริด แปลว่า ความสำเร็จแห่งแก่นสาร

สาริน อ่านว่า สา-ริน แปลว่า ผู้ก้าวไปข้างหน้า ผู้มีแก่นสาร

สารินท์ อ่านว่า สา-ริน แปลว่า เจ้าแห่งสาระ

สาริศ อ่านว่า สา-ริด แปลว่า เจ้าแห่งแก่นสาร เจ้าแห่งสาระ

สิทธา อ่านว่า สิด-ทา แปลว่า ผู้สำเร็จแล้ว ผู้มีชื่อเสียง

สิทธินนท์ อ่านว่า สิด-ทิ -นน แปลว่า ยินดีในความสำเร็จ

สิทธิพร อ่านว่า สิด-ทิ-พอน แปลว่า มีความสำเร็จและเป็นผู้ประเสริฐ

สิทธิพล อ่านว่า สิด-ทิ-พน แปลว่า มีพลังแห่งความสำเร็จ

สิทธิรัตน์ อ่านว่า สิด-ทิ-รัด แปลว่า ความสำเร็จที่ล้ำค่า

สินมหัต อ่านว่า สิน-มะ-หัด แปลว่า มีทรัพย์สินมาก

สินิทธ์ อ่านว่า สิ-นิด แปลว่า สนิทชิดเชื้อ

สิปปภาส อ่านว่า สิบ-ปะ-พาด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยศิลปะ

สิรดนัย อ่านว่า สิ-ระ-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้เป็นยอด

สิรธีร์ อ่านว่า สิ-ระ-ที แปลว่า นักปราชญ์ชั้นยอด

สิรภพ อ่านว่า สิ-ระ-พบ แปลว่า เป็นยอดในโลก หรือเกิดมาเพื่อเป็นยอด

สิริภาส อ่านว่า สิ-หริ-พาด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยศิลปะ

สุตนันท์ อ่านว่า สุ-ตะ-นัน แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา

สุทธดร อ่านว่า สุด-ทะ-ดอน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์กว่าคนอื่น

สุทธนพ อ่านว่า สุ-ทะ-นบ แปลว่า ใหม่เอี่ยม

สุทธวีร์ อ่านว่า สุด-ทะ-วี แปลว่า บริสุทธิ์และกล้าหาญ

สุทธินันท์ อ่านว่า สุด-ทิ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินพอใจในความบริสุทธิ์

สุทธินัย อ่านว่า สุด-ทิ-ไน แปลว่า มีแนวทางอันบริสุทธิ์ มีนโยบายที่ดี

สุทธิภัทร อ่านว่า สุด-ทิ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยความบริสุทธิ์

สุทธิรัตน์ อ่านว่า สุด-ทิ-รัด แปลว่า ความหมดจดผ่องใสเหมือนดวงแก้ว

สุทมาตม์ อ่านว่า สุด-ทะ-มาด แปลว่า ข่มใจตนเองได้ดี

สุทิวัส อ่านว่า สุ-ทิ-วัด แปลว่า วันดี วันเป็นสิริมงคล

สุธรรม อ่านว่า สุ-ทำ แปลว่า ธรรมดี

สุธินันท์ อ่านว่า สุ-ทิ-นัน แปลว่า ความยินดีของนักปราชญ์

สุธิมนต์ อ่านว่า สุ-ทิ-มน แปลว่า ผู้ปัญญาดี

สุนิติ อ่านว่า สุ-นิ-ติ แปลว่า มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี

สุพศิน อ่านว่า สุ-พะ-สิน แปลว่า มีความเชี่ยวชาญยิ่ง มีอำนาจยิ่ง

สุภทัต อ่านว่า สุ-พะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งที่ดีงาม

สุภนัย อ่านว่า สุ-พะ-ไน แปลว่า นำไปสู่สิ่งที่ดีงาม

สุภวัทน์ อ่านว่า สุ-พะ-วัด แปลว่า ใบหน้าสวย

สุภาดา อ่านว่า สุ-พา-ดา แปลว่า พี่ชายพี่แสนดี

สุเมธ อ่านว่า สุ-เมด แปลว่า คนมีปัญญา

สุรดิษ อ่านว่า สุ-ระ-ดิด แปลว่า มีโชคดีเยี่ยม มีโชคดีเหมือนเทวดา

สุรทิน อ่านว่า สุ-ระ-ทิน แปลว่า เทพประทาน

สุรนาท อ่านว่า สุ-ระ-นาด แปลว่า บันลืออย่างกล้าหาญ เสียงองอาจกล้าหาญ

สุรพศ อ่านว่า สุ-ระ-พด แปลว่า อำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา

สุรพัศ อ่านว่า สุ-ระ-พัด แปลว่า อำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา

สุรวินท์ อ่านว่า สุ-ระ-วิน แปลว่า ดอกบัวงาม

สุโรตม์ อ่านว่า สุ-โรด แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่ง

สุวินัย อ่านว่า สุ-วิ-ไน แปลว่า ว่านอนสอนง่าย

เสฎฐวุฒิ อ่านว่า เสด-ถะ-วุด แปลว่า มีความเจริญอันดีเลิศ

โสภณัฐ อ่านว่า โส-พะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม

หัตถลาภ อ่านว่า หัด-ถะ-ลาบ แปลว่า มือที่หยิบได้แต่โชคลาภ

เหมวิทย์ อ่านว่า เหม-มะ-วิด แปลว่า ความรู้เหมือนทอง

อณิษฐ์ อ่านว่า อนิด แปลว่า เล็กที่สุด

อดิศร อ่านว่า อะ-ดิ-สอน แปลว่า เป็นใหญ่ยิ่ง

อดิศวร อ่านว่า อะ-ดิ-สวน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง

อธิศ อ่านว่า อะ-ทิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

อธิษฐ์ อ่านว่า อะ-ทิด แปลว่า ผู้น่าปรารถนายิ่ง หรือผู้ตั้งมั่น

อนลัส อ่านว่า อะ-นะ-ลัด แปลว่า ผู้ไม่เกียจคร้าน

อนันต์ยศ อ่านว่า อะ-นัน-ยด แปลว่า มียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้

อนุทัศน์ อ่านว่า อะ-นุ-ทัด แปลว่า ความเห็น เห็นเนือง ๆ

อนุทิศ อ่านว่า อะ-นุ-ทิด แปลว่า ทิศน้อย ทิศเฉียง

อนุศิษฎ์ อ่านว่า อะ-นุ-สิด แปลว่า ผู้ได้รับการสั่งสอน

อภิสมย์ อ่านว่า อะ-พิ-สม แปลว่า บรรลุ ประสบผลสำเร็จ

อภิสร อ่านว่า อะ-พิ-สอน แปลว่า ผู้ก้าวไปข้างหน้า

อมเรศ อ่านว่า อะ-มะ-เรด แปลว่า พระอินทร์

อรรถสาร อ่านว่า อัด-ถะ-สาน แปลว่า ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร

อรรถสิทธิ์ อ่านว่า อัด-ถะ-สิด แปลว่า ความสำเร็จในงานต่าง ๆ

อรุษ อ่านว่า อะ-รุด แปลว่า ผู้ไม่โกรธ

อวสร อ่านว่า อะ-วะ-สอน แปลว่า โอกาส

อศลย์ อ่านว่า อะ-สน แปลว่า ไม่มีทุกข์โศก

อสิต อ่านว่า อะ-สิด แปลว่า ผิวคล้ำ

อัศนี อ่านว่า อัด-สะ-นี แปลว่า สายฟ้า

อัษฎา อ่านว่า อัด-สะ-ดา แปลว่า แปดอย่าง

อัษฎาวุธ อ่านว่า อัด-สะ-ดา-วุด แปลว่า อาวุธ ๘ อย่าง

อิษฎี อ่านว่า อิด-สะ-ดี แปลว่า การบวงสรวง

โอภาส อ่านว่า โอ-พาด แปลว่า ความสุกใส

โอสธี อ่านว่า โอ-สะ-ที แปลว่า ดาวประกายพรึก

ไอศูรณ์ อ่านว่า ไอ-สูน แปลว่า มีที่พึ่ง

ไอศูรย์ อ่านว่า ไอ-สูน แปลว่า อำนาจ

กณิกนันต์ อ่านว่า กะ-นิก-นัน แปลว่า ละเอียดยิ่ง

กณิศ อ่านว่า กะ-นิด แปลว่า รวงข้าว

กมลลาสน์ อ่านว่า กะ-มน-ลาด แปลว่า ผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง

กมลาสน์ อ่านว่า กะ-มะ-ลาด แปลว่า พระพรหม

กรศุทธิ์ อ่านว่า กอ-ระ-สุด แปลว่า ทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้

กระแส อ่านว่า กระ-แส แปลว่า น้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย

กฤตภาส อ่านว่า กริด-ตะ-ภาด แปลว่า สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง

กฤตศิลป์ อ่านว่า กริด-ตะ-สิน แปลว่า ผู้ชำนาญทางศิลป์

กฤติพงศ์ อ่านว่า กริด-ติ-พง แปลว่า ผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล

กฤษฎา อ่านว่า กริด-สะ-ดา แปลว่า กระทำแล้ว

กฤษฎิ์ อ่านว่า กริด แปลว่า ฉลาด

กฤษณะ อ่านว่า กริด-สะ-นะ แปลว่า พระกฤษณะ

กฤษดา อ่านว่า กริด-สะ-ดา แปลว่า อภินิหาร

กฤษาณภัค อ่านว่า กริ-สะ-นะ-พัก แปลว่า ชาวนาผู้มีความเจริญ

กฤษิก อ่านว่า กริ-สิก แปลว่า ชาวนา

กฤษิกร อ่านว่า กริ-สิ-กอน แปลว่า เกษตรกร

กษาปณ์ อ่านว่า กะ-สาบ แปลว่า เงินตรา

กสานติ์ อ่านว่า กะ-สาน แปลว่า ความสงบ

กสิณ อ่านว่า กะ-สิน แปลว่า ทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ

กสิน อ่านว่า กะ-สิน แปลว่า ทั้งหมด

ก่อกุศล อ่านว่า ก่อ-กุ-สน แปลว่า สร้างความดี

กันดิศ อ่านว่า กัน-ดิด แปลว่า เจ้าแห่งความรัก กามเทพ

กันต์ศักดิ์ อ่านว่า กัน-สัก แปลว่า มีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ

กัมลาส อ่านว่า กัม-มะ-ลาด แปลว่า พระพรหม

กานดิศ อ่านว่า กาน-ดิด แปลว่า เจ้าแห่งความรัก กามเทพ

กานตพงศ์ อ่านว่า กาน-ตะ-พง แปลว่า มีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก

การัณยภาส อ่านว่า กา-รัน-ยะ-พาด แปลว่า ความรุ่งเรืองแห่งการงาน

กำแหง อ่านว่า กำ-แหง แปลว่า กล้าแข็ง

กิตติพงศ์ อ่านว่า กิด-ติ-พง แปลว่า วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง

กิตติพศ อ่านว่า กิด-ติ-พด แปลว่า มีชื่อเสียงและอำนาจ

กิตติศักดิ์ อ่านว่า กิด-ติ-สัก แปลว่า ผู้มีอำนาจและความสามารถ

กุลิสร์ อ่านว่า กุ-ลิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล

กุศล อ่านว่า กุ-สน แปลว่า สิ่งที่ที่ชอบ

กุศลพร อ่านว่า กุ-สน-พอน แปลว่า ชอบแต่สิ่งอันประเสริฐ

กุศลิน อ่านว่า กุ-สะ-ลิน แปลว่า อยู่สุขสบาย ปลอดภัย

กุสุมภ์ อ่านว่า กุ-สุม แปลว่า ดอกคำ

เกริกศักดิ์ อ่านว่า เกริก-สัก แปลว่า ผู้มีความสามารถเป็นที่เลื่องลือ

เกรียงศักดิ์ อ่านว่า เกรียง-สัก แปลว่า ผู้มีอำนาจ

เกษมศรี อ่านว่า กะ-เสม-สี แปลว่า ผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ

เกษมสันต์ อ่านว่า กะ-เสม-สัน แปลว่า ชื่นชมยินดี

เกียรติศักดิ์ อ่านว่า เกียด-ติ-สัก แปลว่า เกียรติตามฐานะ

โกเมศ อ่านว่า โก-เมด แปลว่า ดอกบัว

โกศล อ่านว่า โก-สน แปลว่า ฉลาด

โกศัลย์ อ่านว่า โก-ลัน แปลว่า ความฉลาด

ไกรฤกษ์ อ่านว่า ไกร-เริก แปลว่า ระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่

ไกรเลิศ อ่านว่า ไกร-เลิด แปลว่า เยี่ยมมาก

ไกรศร อ่านว่า ไกร-สอน แปลว่า สิงโต

ไกรศรี อ่านว่า ไกร-สี แปลว่า ผู้มีศักดิ์ศรี

ไกรศักดิ์ อ่านว่า ไกร-สัก แปลว่า ผู้มีความสามารถมาก

ไกรสร อ่านว่า ไกร-สอน แปลว่า สิงโต

ไกรสรี อ่านว่า ไกร-สี แปลว่า สิงโต

ไกรสิทธิ อ่านว่า ไกร-สิด แปลว่า ราชสีห์

คณิศร อ่านว่า คะ-นิด-สอน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย

คณิสสร อ่านว่า คะ-นิด-สอน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

คมศักดิ์ อ่านว่า คม-สัก แปลว่า มียศตำแหน่งที่น่ายกย่อง

ครองศักดิ์ อ่านว่า ครอง-สัก แปลว่า รักษาตำแหน่งไว้

ครองสุข อ่านว่า ครอง-สุก แปลว่า ดำเนินอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

คริษฐ์ อ่านว่า คะ-ริด แปลว่า ผู้ที่น่าบูชาที่สุด

ฐิติพงศ์ อ่านว่า ถิ-ติ-พง แปลว่า สกุลที่มั่นคง

ฐิติศักดิ์ อ่านว่า ถิ-ติ-สัก แปลว่า ความสามารถ

ณัฐศักดิ์ อ่านว่า นัด-ถะ-สัก แปลว่า ศักดิ์ของนักปราชญ์

ดลสุข อ่านว่า ดน-สุก แปลว่า ดลบันดาลความสุข

ทรงวศิน อ่านว่า ทรง-วะ -สิน แปลว่า ผู้ชนะด้วยตนเอง

ธนศักดิ์ อ่านว่า ทะ-นะ-สัก แปลว่า มีทั้งทรัพย์และอำนาจ

ธำรงศักดิ์ อ่านว่า ทำ-รง-สัก แปลว่า รักษาอำนาจไว้

ธิติศักดิ์ อ่านว่า ทิ-ติ-สัก แปลว่า ผู้มีความเพียร และอำนาจ

ธิติสรรค์ อ่านว่า ทิ-ต-สัน แปลว่า สร้างสรรค์ค์ความเพียร ความอดทน ความรู้

ธีรพงศ์ อ่านว่า ที-ระ-พง แปลว่า วงศ์นักปราชญ์

ธีรศักดิ์ อ่านว่า ที-ระ-สัก แปลว่า อำนาจของนักปราชญ์

ธีรักษ์ อ่านว่า ที-รัก แปลว่า ผู้ฉลาด

เนกษ์ อ่านว่า เนก แปลว่า แท่งทอง

บวรศักดิ์ อ่านว่า บะ-วอน-สัก แปลว่า อำนาจที่ยิ่งใหญ่

ปกเกศ อ่านว่า ปก-เกด แปลว่า คุ้มครอง

ประกฤษฎิ์ อ่านว่า ประ-กริด แปลว่า ปราชญ์ ผู้ฉลาด

ประยูรศักดิ์ อ่านว่า ประ-ยูน-สัก แปลว่า ฐานะของตระกูล

ปานศักดิ์ อ่านว่า ปาน-สัก แปลว่า คล้ายอำนาจ

ปิติพงศ์ อ่านว่า ปิ-ติ-พง แปลว่า ตระกูลที่มีความอิ่มใจ

ปิ่นพงศ์ อ่านว่า ปิ่น-พง แปลว่า ยอดแห่งตระกูล

ปิยลักษณ์ อ่านว่า ปิ-ยะ-ลัก แปลว่า ลักษณแห่งความเป็นที่รัก

ปิยะพงศ์ อ่านว่า ปิ-ยะ-พง แปลว่า ผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก

เปรมศักดิ์ อ่านว่า เปรม-สัก แปลว่า อิ่มใจในความสามารถ

ผดุงศักดิ์ อ่านว่า ผะ-ดุง-สัก แปลว่า รักษาไว้ซึ่งอำนาจ

ผดุงศิลป์ อ่านว่า ผะ-ดุง-สิน แปลว่า ค้ำจุนศิลปะไว้

ผนึกสิน อ่านว่า ผะ-หนึก-สิน แปลว่า มีทรัพย์สินสะสมไว้

พงศ์นรินทร์ อ่านว่า พง-นะ-ริน แปลว่า ตระกูลเจ้าเมือง

พงศ์พลิน อ่านว่า พง-พะ-ลิน แปลว่า ตระกูลวงศ์ที่เข้มแข็ง

พงศ์พันธุ์ อ่านว่า พง-พัน แปลว่า พวกพ้องวงศ์ตระกูล

พงศ์ศุลี อ่านว่า พง-สุ-ลี แปลว่า เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์พระศิวะ

พงศ์สวัสดิ์ อ่านว่า พง-สะ-หวัด แปลว่า เชื้อสายความเจริญรุ่งเรือง

พัฒนศักดิ์ อ่านว่า พัด-ทะ-นะ-สัก แปลว่า ควมเจริญและความสามารถ

พันศักดิ์ อ่านว่า พัน-สัก แปลว่า มีความสามารถมาก

พิทักษ์พงศ์ อ่านว่า พิ-ทัก-พง แปลว่า ผู้พิทักษ์ตระกูล

พุฒิพงศ์ อ่านว่า พุด-ทิ-พง แปลว่า เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ

พุฒิสรรค์ อ่านว่า พุด-ทิ-สัน แปลว่า สร้างความเจริญ

โพธิพงศ์ อ่านว่า โพ-ทิ-พง แปลว่า สกุลแห่งปัญญา

ภาณุพงศ์ อ่านว่า พา-นุ-พง แปลว่า เผ่าพันธุ์พระอาทิตย์

ภาสกร อ่านว่า พาด-สะ-กอน แปลว่า ผู้ทำให้สว่าง

มงคลสวัสดิ์ อ่านว่า มง-คน-สะ-หวัด แปลว่า มีความดีงาม

มนูศักดิ์ อ่านว่า มะ-นู-สัก แปลว่า อำนาจของพระมนู ผู้สร้างโลก

ยงสุข อ่านว่า ยง-สุก แปลว่า มีสุขยั่งยืน

รพีพงศ์ อ่านว่า ระ – พี-พง แปลว่า สกุลแห่งพระอาทิตย์

รักษิต อ่านว่า รัก-สิด แปลว่า ได้รับการคุ้มครอง

รังสิมันตุ์ อ่านว่า รัง-สิ-มัน แปลว่า มีรัศมี พระอาทิตย์

รุ่งรดิศ อ่านว่า รุ่ง-ระ-ดิด แปลว่า รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ กามเทพผู้รุ่งเรือง

ลตาพฤกษ์ อ่านว่า ละ-ตา-พรึก แปลว่า ต้นไม้เลื้อย

วนศักดิ์ อ่านว่า วะ-นะ-สัก แปลว่า อำนาจแห่งป่า พลังแห่งป่า

วัฒนศักดิ์ อ่านว่า วัด-ทะ-นะ-สัก แปลว่า มีความเจริญในเกียรติ

วิฆเนศ อ่านว่า วิ-คะ-เนด แปลว่า พระพิฆเณศ

วิธิสรรค์ อ่านว่า วิ-ทิ-สัน แปลว่า สร้างวิธีการ คิดหาวิธีการที่ดี

วิษณุสรรค์ อ่านว่า วิด-สะ-นุ-สัน แปลว่า วิษณุสร้างมา ลูกวิษณุ

วีรพงศ์ อ่านว่า วี-ระ-พง แปลว่า นักรบ

วีรลักษณ์ อ่านว่า วี-ระ-ลัก แปลว่า ลักษณะของผู้กล้า

วุฒิศักดิ์ อ่านว่า วุด-ทิ-สัก แปลว่า มีความเจริญและอำนาจ

ศตคุณ อ่านว่า สะ-ตะ-คุณ แปลว่า ผู้มีความตั้งร้อย ผู้มีความรู้ดีมาก

ศรีสวรรค์ อ่านว่า สี-สะ-หวัน แปลว่า ผู้เป็นมิ่งขวัญบนสวรรค์

ศลาฆนันท์ อ่านว่า สลาก-นัน แปลว่า ยินดีการสรรเสริญ

ศักดา อ่านว่า สัก-ดา แปลว่า ผู้มีอำนาจ

ศักดากร อ่านว่า สัก-ดา-กอน แปลว่า ผู้มีอำนาจ

ศักดิกร อ่านว่า สัก-ดิ-กอน แปลว่า ให้กำลัง

ศักดินนท์ อ่านว่า สัก-ดิ-นน แปลว่า ยินดีในอำนาจ

ศักดิ์นันท์ อ่านว่า สัก-ดิ-นัน แปลว่า ยินดีในอำนาจ

ศักดิ์พล อ่านว่า สัก-พน แปลว่า มีพลังศักดิ์สิทธิ์

ศากวร อ่านว่า สาก-กะ-วะ-ระ แปลว่า แข็งแรง

ศิงขร อ่านว่า สิง-ขอน แปลว่า ภูเขา

ศิวกร อ่านว่า สิ-วะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล

ศีกร อ่านว่า สี-กอน แปลว่า ฝน

ศึกษิต อ่านว่า สึก-สิด แปลว่า ผู้เป็นปัญญาชน

ศุกล อ่านว่า สุ-กน แปลว่า ขาวงาม

ศุกลกานต์ อ่านว่า สุ-กน-ละ-กาน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รัก

ศุกลภัทร อ่านว่า สุ-กน-ละ-พัด แปลว่า ขาวงาม

ศุภกร อ่านว่า สุ-พะ-กอน แปลว่า สร้างสิ่งที่ดี โชคดี เป็นมงคล

ศุภกฤต อ่านว่า สุ-พะ-กริด แปลว่า สร้างสิริมงคล สร้างความสุข

ศุภกันต์ อ่านว่า สุ-พะ-กัน แปลว่า งามและน่าพอใจ

ศุภกิตติ์ อ่านว่า สุ-พะ-กิด แปลว่า มีเกียรติดีงาม

ศุภพงศ์ อ่านว่า สุ-พะ-พง แปลว่า สายตระกูลที่ดีงาม

ศุภรงค์ อ่านว่า สุ-พะ-รง แปลว่า สีงาม

ศุภฤกษ์ อ่านว่า สุ-พะ-เริก แปลว่า ฤกษ์ดี

ศุภเสกข์ อ่านว่า สุ-พะ-เสก แปลว่า นักศึกษาผู้ดีงาม

สขิล อ่านว่า สะ-ขิน แปลว่า นุ่มนวล อ่อนหวาน

สถิตคุณ อ่านว่า สะ-ถิด-คุณ แปลว่า มีความดีมั่นคง

สริกข์ อ่านว่า สะ-ริก แปลว่า เห็นสม คล้ายคลึง

สังสิต อ่านว่า สัง-สิด แปลว่า อันเขาสรรเสริญแล้ว ได้รับการสรรเสริญ

สาธิก อ่านว่า สา-ทิก แปลว่า ผู้ให้สำเร็จประโยชน์ สำเร็จสมประสงค์

สาริกข์ อ่านว่า สา-ริก แปลว่า คล้ายคลึง แม้นเหมือน

สิงหนาท อ่านว่า สิง-หะ-นาด แปลว่า บันลือสิงหนาท

สิทธิกร อ่านว่า สิด-ทิ-กอน แปลว่า ผู้ทำสำเร็จ

สิทธิศักดิ์ อ่านว่า สิด-ทิ-สัก แปลว่า ผู้มีความสำเร็จและความสามารถ

สิปปกร อ่านว่า สิบ-ปะ-กอน แปลว่า สร้างศิลปะ ศิลปิน

สุกนต์ธี อ่านว่า สุ-กน-ที แปลว่า มีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง

สุกฤต อ่านว่า สุ-กริด แปลว่า ทำมาดี สร้างมาดี

สุกฤษฎิ์ อ่านว่า สุ-กริด แปลว่า นักปราชญ์ที่ดี

สุกัลป์ อ่านว่า สุ-กัน แปลว่า ผู้มีความดำริดี

สุกัลย์ อ่านว่า สุ-กัน แปลว่า ผู้มีความสามารถดี

สุขกมล อ่านว่า สุก-กะ-มน แปลว่า สุขใจ

สุขิต อ่านว่า สุ-ขิด แปลว่า ผู้มีความสุข

สุขิตกุล อ่านว่า สุ-ขิด-กุน แปลว่า ตระกูลที่มีความสุข

สุภกิณห์ อ่านว่า สุ-พะ-กิน แปลว่า ผู้มีรัศมีเรืองรอง ชื่อพรหมชั้นหนึ่ง

สุภคม อ่านว่า สุ-พะ-คม แปลว่า ผู้เข้าถึงความดีงาม

สุรกานต์ อ่านว่า สุ-ระ-กาน แปลว่า แก้วมีค่า

สุรเสกข์ อ่านว่า สุ-ระ-เสก แปลว่า นักศึกษาผู้กล้าหาญ

สุริยวงศ์ อ่านว่า สุ-ริ-ยะ-วง แปลว่า สกุลกษัตริย์

เสกข์ อ่านว่า เสก แปลว่า นักศึกษา

เสาวภาคย์ อ่านว่า เสา-วะ-พาก แปลว่า ความสุข

หรรษกานต์ อ่านว่า หัด-สะ-กาน แปลว่า ร่าเริงและน่ารัก

หัตถยารักษ์ อ่านว่า หัด-ถะ-ยา-รัก แปลว่า มีน้ำใจงามน่าทำนุรักษาไว้

หัทยาภักดิ์ อ่านว่า หัด-ถะ-ยา-พัก แปลว่า มีน้ำใจงามน่าภักดี

เหมกร อ่านว่า เหม-มะ-กอน แปลว่า ช่างทอง

อกนิษฐ์ อ่านว่า อะ-กะ-นิด แปลว่า พรหมชั้นที่หก

อกฤษณ์ อ่านว่า อะ-กริด แปลว่า สูงสุด

อกัณห์ อ่านว่า อะ-กัน แปลว่า ไม่ดำ ขาว

อดิลักษณ์ อ่านว่า อะ-ดิ-ลัก แปลว่า มีลักษณะงาม

อธิพงศ์ อ่านว่า อะ-ทิ-พง แปลว่า ตระกูลใหญ่

อนุรักษ์ อ่านว่า อะ-นุ-รัก แปลว่า รักษา

อนุสิกข์ อ่านว่า อะ-นุ-สิก แปลว่า ศึกษาตาม ศึกษาอยู่เสมอ

อภิรักษ์ อ่านว่า อะ-พิ-รัก แปลว่า รักษา

อมรศักดิ์ อ่านว่า อะ-มอน-สัก แปลว่า มีศักดิ์ตลอดกาล

อเสข อ่านว่า อะ-เสก แปลว่า ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ชื่อของพระอรหัน

อุกฤษฎ์ อ่านว่า อุก-กริด แปลว่า ประเสริฐสุด

เอกวัส อ่านว่า เอก-กะ-วัด แปลว่า มีอำนาจแต่ผู้เดียว

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

สุดยอดเด็กเก่งจากเชียงใหม่ อายุ 10 ขวบ ติดทีมชาติหมากรุก
[ อ่าน 2804 ครั้ง ]

ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 161601 ครั้ง ]

ดูดวงนาคคู่ คณกับแฟนจะสมพงษ์กันแค่ไหน?
[ อ่าน 10044 ครั้ง ]

สุโขทัย เปิดสอบหลายอัตรา หลายตำแหน่ง มิถุนายน 2560
[ อ่าน 24712 ครั้ง ]

แชร์ด่วน กรมอุตุเตือนพายุฝนมาแน่ 5-10 มิถุนายนนี้
[ อ่าน 9418 ครั้ง ]

ดูฟรี ดวงไพ่พยากรณ์ 7 วัน ดูดวงล่วงหน้าจะเจออะไรบ้างในแต่ละวัน
[ อ่าน 7233 ครั้ง ]สุดยอดเด็กเก่งจากเชียงใหม่ อายุ 10 ขวบ ติดทีมชาติหมากรุก
[ อ่าน 2804 ครั้ง ]

ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 161601 ครั้ง ]

ดูดวงนาคคู่ คณกับแฟนจะสมพงษ์กันแค่ไหน?
[ อ่าน 10044 ครั้ง ]

สุโขทัย เปิดสอบหลายอัตรา หลายตำแหน่ง มิถุนายน 2560
[ อ่าน 24712 ครั้ง ]

แชร์ด่วน กรมอุตุเตือนพายุฝนมาแน่ 5-10 มิถุนายนนี้
[ อ่าน 9418 ครั้ง ]

ดูฟรี ดวงไพ่พยากรณ์ 7 วัน ดูดวงล่วงหน้าจะเจออะไรบ้างในแต่ละวัน
[ อ่าน 7233 ครั้ง ]


+ พราว + แชมพู + ไอรีน + ทริป + สีสัน + ภู่ + มะม่วง + เอื้อย + หงส์แดง + ผิง + โรม + เบรฟ + ป๊อปอาย + กระแต + โตเกียว + ตัวนู้น + แตงค์ + พ็อกเก็ตพีซี + เลย์ + ชะเอม + เยลลี่ + มะมา + ปุ๊กกี้ + หมอกดิน + ส้มจี๊ด + มาการีน + วิว + ทองภู + มอลลี่ + นาวา + น้ำหอม + จ๊ะ + ฮาร์ฟ + เท่ + ข้าวต้ม + บ้าบอ + พิงกี้ + อาร์ค + ตุ๊ต๊ะ + นัมเบอร์ + กาโตว์ + แครี่ + + ฟอง + ไทเป + ฟอร์ด + โอโซน + แคปูชิโน่ + เวสป้า + ผัดไท + เอมี่ + เทล + สนักเกิ้ล + ลูกแก้ว + ขาว + ฟีซท์ + ทามะ + สีฝุ่น + เเฟร์ + ป๋อ + แกงเหลือง + แหมแหม + บัว + ฝนพา + ชินจัง + เพ้นท์ + บ๋อม + เนโร + อินทรีย์ + เป็นแดน + ภัค + เนเน่ + วา + จิน + ดั่งใจ + กุ้งนาง + พิกเล็ท + แมวน้ำ + เชลโล่ + โอปอล + อิง + ไอซ์ + เดซี่ + เงินงาม + ต้มยำ + ผักกาด + สติ๊ก + ยางลบ + วิน + โตโต้ + พิณ + เอื้อม + รอน + ไก๊ด์ + คลิ๊ก + เป้ง + ปุ้มปุ้ย + เต้ + อุ่น + ปริ๊นซ์

ทำนายฝัน ทำนายทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกเหตุการณ์

เชื่อกันว่า ความฝันคือสารจากพระเจ้า ผู้ที่เข้าใจความฝัน คือบุคคลพิเศษ ความฝันคืออีกโลกหนึ่ง ที่เราไปเยือนในยามหลับ หากมีความฝันแล้ว เชิญมาทำนายฝัน ได้ที่นี่


ใส่ความฝัน :


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ชื่อ

ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้น