รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันพุธกลางคืน ชื่อเหมาะกับคนวันพุธกลางคืน

ชื่อหรือนามนั้นเป็นสิ่งแทนบุคคล สามารถเป็นพลังส่งผลถึงชีวิตของเจ้าชะตาให้เป็น ไปในทิศทางที่ดี การจะกระทำสิ่งใดๆก็ดี ทำอะไรก็ไม่มีอุปสรรค ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพ ความรัก ธุรกิจ การค้า บริวาร มีบารมีเป็นที่นับหน้าถือตา หรือแม้แต่การได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลัก ผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจาก นามที่เป็นมหามงคลแทบทั้งสิ้นรวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันพุธกลางคืน ชื่อเหมาะกับคนวันพุธกลางคืน

รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันพุธกลางคืน ชื่อเหมาะกับคนวันพุธกลางคืน

กช อ่านว่า กด แปลว่า ดอกบัว

กชอินทร์ อ่านว่า กด-ชะ-อิน แปลว่า ดอกบัวใหญ่

กณิกนันต์ อ่านว่า กะ-นิก-นัน แปลว่า ละเอียดยิ่ง

กตตน์ อ่านว่า กิด แปลว่า การแสดง การรายงาน

กตัญญู อ่านว่า กะ-ตัน-ยู แปลว่า ผู้รู้คุณคนอื่น

กนต์ธร อ่านว่า กน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก

กนธี อ่านว่า กน-ที แปลว่า ทะเล มหาสมุทร

กรกช อ่านว่า กอ-ระ-กด แปลว่า ไหว้

กรกฎ อ่านว่า กอ-ระ-กด แปลว่า ปู

กรชวัล อ่านว่า กอน-ชะ-วัน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง

กรณ์ อ่านว่า กอน แปลว่า การกระทำ

กรดล อ่านว่า กอ-ระ-ดน แปลว่า ฝ่ามือ

กรวิก อ่านว่า กะ-ระ-วิก แปลว่า นกการเวก

กรวิชญ์ อ่านว่า กอ-ระ-วิด แปลว่า ความรุ่งเรืองของปราชญ์

กรวีร์ อ่านว่า กอ-ระ-วี แปลว่า กล้าหาญในการทำงาน

กรองเกียรติ อ่านว่า กรอง-เกียรติ แปลว่า เส้นทางแห่งเกียรติยศ

กริช อ่านว่า กรด แปลว่า หลักแหลม

กรินทร์ อ่านว่า กริน แปลว่า จอมช้าง พญาช้าง

กฤดาการ อ่านว่า กริ-ดา-กาน แปลว่า บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้

กฤต อ่านว่า กริด แปลว่า กระทำแล้ว

กฤตชญา อ่านว่า กริด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว

กฤตชยา อ่านว่า กริด-ชะ-ยา แปลว่า กระทำชนะแล้ว

กฤตชัย อ่านว่า กริด-ไช แปลว่า กระทำชนะแล้ว

กฤตนัย อ่านว่า กริด-ตะ-ไน แปลว่า ผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี

กฤตนู อ่านว่า กริด-ตะ-นู แปลว่า ช่าง ศิลปิน

กฤตย์ อ่านว่า กริด แปลว่า ควรกระทำ หน้าที่การงาน

กฤตยชญ์ อ่านว่า กริด-ตะ-ยด แปลว่า นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน

กฤตวิทย์ อ่านว่า กริด-ตะ-วิด แปลว่า ผู้เรียนวิชาจบแล้ว

กฤตัชญ์ อ่านว่า กริ-ตัด แปลว่า ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู

กฤตานน อ่านว่า กริ-ตา-นน แปลว่า ผู้ชำนาญยิ่ง

กฤตานนท์ อ่านว่า กริ-ตา-นน แปลว่า ผู้ชำนาญยิ่ง

กฤติกา อ่านว่า กริด-ติ-กา แปลว่า ชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่

กฤติเดช อ่านว่า กริด-ติ-เดด แปลว่า ผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์

กฤติธี อ่านว่า กริด-ติ-ที แปลว่า นักปราชญ์

กฤติน อ่านว่า กริด-ติน แปลว่า ผู้คงแก่เรียน

กฤาณากร อ่านว่า กริด-สะ-นา-กอน แปลว่า กระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ

กลวัชร อ่านว่า กน-ละ-วัด แปลว่า ดุจดังเพชร

กวิน อ่านว่า กะ-วิน แปลว่า ดี

กวินท์ อ่านว่า กะ-วิน แปลว่า จอมกวี

กวีวัธน์ อ่านว่า กะ-วี-วัด แปลว่า กวีผู้เจริญ

ก่อ อ่านว่า ก่อ แปลว่า ทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น

ก่อการ อ่านว่า ก่อ-กาน แปลว่า ริเริ่มให้เกิดมีขึ้น

ก่อเกียรติ อ่านว่า ก่อ-เกียด แปลว่า สร้างเกียรติ

ก้อง อ่านว่า ก้อง แปลว่า ดังกังวาน

ก้องกิดากร อ่านว่า ก้อง-กิ-ดา-กอน แปลว่า เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง

กังวาน อ่านว่า กัง-วาน แปลว่า มีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ

กัญจน์ อ่านว่า กัน แปลว่า ทอง

กัณฑ์อเนก อ่านว่า กัน-อะ-เนก แปลว่า ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน

กัตติกา อ่านว่า กัด-ติ-กา แปลว่า ดาวลูกไก่

กัทลี อ่านว่า กัด-ทะ-ลี แปลว่า กล้วย

กันต์ อ่านว่า กัน แปลว่า น่ารัก น่าพอใจ

กันต์กวี อ่านว่า กัน-กะ-วี แปลว่า กวีผู้น่ารัก

กันต์ธร อ่านว่า กัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก

กันต์ธีร์ อ่านว่า กัน-ที แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก

กันตวิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ

กันติทัต อ่านว่า กัน-ติ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ

กันตินันท์ อ่านว่า กัน-ติ-นัน แปลว่า ยินดีในความรัก

กันทรากร อ่านว่า กัน-ทรา-กอน แปลว่า ภูเขา

กาจน์ อ่านว่า กาด แปลว่า ป้อมปราการ

กาณฑ์ อ่านว่า กาน แปลว่า ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ

กานต์ อ่านว่า กาน แปลว่า น่ารัก น่าพึงพอใจ

กานตรัตน์ อ่านว่า กาน-ตะ-รัด แปลว่า ผู้ที่น่ารัก

กายวุธ อ่านว่า กาย-ยา-วุด แปลว่า ใช้ร่างกายเป็นเครื่องป้องกัน

การัณย์ อ่านว่า กา-รัน แปลว่า หน้าที่การงาน

การันต์ อ่านว่า กา-รัน แปลว่า หน้าที่การงาน

การิต อ่านว่า กา-ริด แปลว่า ให้กระทำแล้ว สั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว

การิน อ่านว่า กา-ริน แปลว่า ผู้สร้าง ผู้กระทำ

การุณ อ่านว่า กา-รุน แปลว่า ความกรุณา

กำจร อ่านว่า กำ-จอน แปลว่า ฟุ้งไป

กำชัย อ่านว่า กำ-ไช แปลว่า ผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง

กำธร อ่านว่า กำ-ทอน แปลว่า สนั่น

กิจจา อ่านว่า กิด-จา แปลว่า เรื่องราว

กิตตน์ อ่านว่า กิด แปลว่า การแสดง

กิตติ อ่านว่า กิด-ติ แปลว่า คำเล่าลือ

กิตติกวิน อ่านว่า กิด-ติ-กะ-วิน แปลว่า งามด้วยเกียรติ

กิตติกานต์ อ่านว่า กิด-ติ-กาน แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงดีงาม

กิตติคุณ อ่านว่า กิด-ติ-คุน แปลว่า ผู้มีคุณที่เลื่องลือ

กิตติชัย อ่านว่า กิด-ติ-ไช แปลว่า ผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ

กิตติเดช อ่านว่า กิด-ติ-เดด แปลว่า มีชื่อเสียงในด้านความสามารถ

กิตติทัต อ่านว่า กิด-ติ-ทัด แปลว่า ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง

กิตติธร อ่านว่า กิด-ติ-ทอน แปลว่า ทรงเกียรติ

กิตติธัช อ่านว่า กิด-ติ-ทัด แปลว่า มีชื่อเสียงปรากฏ

กิตตินันท์ อ่านว่า กิด-ติ-นัน แปลว่า ยินดีในชื่อเสียง

กิตติยุทธ อ่านว่า กิด-ติ-ยุด แปลว่า การรบที่มีชื่อเสียง

กิตติวัฒน์ อ่านว่า กิด-ติ-วัด แปลว่า เจริญด้วยเกียรติ

กิตติวินท์ อ่านว่า กิด-ติ-วิน แปลว่า ผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ

กิติชัย อ่านว่า กิ-ติ-ไช แปลว่า ชนะด้วยเกียรติ

กิตินันท์ อ่านว่า กิ-ติ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินในเกียรติ

กีรติ อ่านว่า กี-ระ-ติ แปลว่า ผู้มีเกียรติ

กีรติกา อ่านว่า กี-ระ-ติ-กา แปลว่า ผู้มีเกียรติ

กุณช์ อ่านว่า กุน แปลว่า งาช้าง บรรณศาลา

กุนต์ อ่านว่า กุน แปลว่า ทวน ศรภู่

กุนทร อ่านว่า กุน-ทอน แปลว่า พระวิษณุ

กุลชาติ อ่านว่า กุน-ละ-ชาด แปลว่า ซึ่งเกิดในตระกูลดี

กุลเดช อ่านว่า กุน-ละ-เดด แปลว่า มีเดชในตระกูล

กุลธร อ่านว่า กุน-ละ-ทอน แปลว่า ผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้

กุลนันท์ อ่านว่า ก-ละ-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์

กุลนันทน์ อ่านว่า กุ-ละ-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์

กุลโรจน์ อ่านว่า กุน-ละ-โรด แปลว่า ตระกูลรุ่งโรจน์

เกตน์ อ่านว่า เกด แปลว่า สัญลักษณ์ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย

เกตุ อ่านว่า เกด แปลว่า ธง

เกริก อ่านว่า เกริก แปลว่า กึกก้อง

เกริกไกรวัล อ่านว่า เกริก-ไกร-วัน แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงก้องไกล

เกริกวรรธน์ อ่านว่า เกริก-วัด แปลว่า ความเจริญยิ่ง

เกริกวิทย์ อ่านว่า เกริก-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้ยิ่ง

เกรียง อ่านว่า เกรียง แปลว่า ใหญ่

เกรียงไกร อ่านว่า เกรียง-ไกร แปลว่า ผู้กล้าที่ยิ่งยง

เกรียงชัย อ่านว่า เกรียง-ไช แปลว่า ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

เกรียงวุฒิ อ่านว่า เกรียง-วุด แปลว่า ผู้เจริญยิ่ง

เกียรติ อ่านว่า เกียด แปลว่า ชื่อเสียง

เกียรติชัย อ่านว่า เกียด-ไช แปลว่า ชัยชนะที่มีชื่อเสียง

ไกรเดช อ่านว่า ไกร-เดด แปลว่า ผู้มีอำนาจมาก

ไกรวิชญ์ อ่านว่า ไกร-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า

ไกรวิน อ่านว่า ไกร-วิน แปลว่า ดอกบัว

ไกรวี อ่านว่า ไกร-ระ-วี แปลว่า ดอกบัว

ไกรวุฒิ อ่านว่า ไกร-วุด แปลว่า ผู้มีความเจริญมาก

ขจร อ่านว่า ขะ-จอน แปลว่า ฟุ้งไป

ขจรเดช อ่านว่า ขะ-จอน-เดช แปลว่า มีอำนาจแผ่นไปทั่ว

ขจรฤทธิ์ อ่านว่า ขะ-จอน-ริด แปลว่า มีอำนาจแผ่นไปทั่ว

ขจิต อ่านว่า ขะ-จิด แปลว่า ประดับตกแต่งแล้ว

ขรรค์ชัย อ่านว่า ขัน-ไช แปลว่า ชนะด้วยขรรค์

ขวัญชัย อ่านว่า ขวัน-ไช แปลว่า ชนะด้วยความดี

คชรัตน์ อ่านว่า คด-ชะ-รัด แปลว่า ช้างแก้ว

คเชนทร์ อ่านว่า คะ-เชน แปลว่า พญาช้าง

คฑาวุธ อ่านว่า คะ-ทา-วุด แปลว่า กระบอง

คณนาถ อ่านว่า คะ-นะ-นาด แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย นามหนึ่งของพระคเณศ

คณิต อ่านว่า คะ-นิด แปลว่า วิชาคำนวณ

คณิน อ่านว่า คะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

คณินทร์ อ่านว่า คะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

คณุฒน์ อ่านว่า คะ-นุด แปลว่า ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย

คทา อ่านว่า คะ-ทา แปลว่า ตะบอง

คทาวุธ อ่านว่า คะ-ทา-วุด แปลว่า มีกระบองเป็นอาวุธ

ครรชิต อ่านว่า คัน-ชิด แปลว่า บันลือ

ครองเดช อ่านว่า ครอง-เดด แปลว่า ยึดอำนาจไว้ตลอดไป

ครองฤทธิ์ อ่านว่า ครอง-ริด แปลว่า รักษาอำนาจไว้

คันธารัตน์ อ่านว่า คัน-ทา-รัด แปลว่า กลิ่นแก้ว

คำนวณ อ่านว่า คำ-นวน แปลว่า คิดหาผลโดยวิธิเลข

คำนวร อ่านว่า คำ-นวน แปลว่า ควร

คำรน อ่านว่า คำ-รน แปลว่า คำราม

คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน แปลว่า กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี

คีรี อ่านว่า คี-รี แปลว่า ภูเขา

คีรีทอง อ่านว่า คี-รี-ทอง แปลว่า ภูเขาทอง

คึกฤทธิ์ อ่านว่า คึก-ริด แปลว่า แรงอำนาจ

คุณัชญ์ อ่านว่า คุ-นัด แปลว่า ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี

คุณัญญา อ่านว่า คุ-นัน-ยา แปลว่า ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี

คุณากร อ่านว่า คุ-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความดี

คุณานนต์ อ่านว่า คุ-นา-นน แปลว่า ผู้มีคุณความดี

คุณานนท์ อ่านว่า คุ-นา-นน แปลว่า มีคุณความดีมากมาย

จงกล อ่านว่า จง-กน แปลว่า บัว

จงสุข อ่านว่า จง-สุก แปลว่า ให้มีความสุข

จรณ์ อ่านว่า จอน แปลว่า ความประพฤติดี

จรณะ อ่านว่า จะ-ระ-นะ แปลว่า ความประพฤติ

จรณินท์ อ่านว่า จะ-ระ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี

จรณินทร์ อ่านว่า จะ-ระ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี

จรัล อ่านว่า จะ-รัน แปลว่า เที่ยวป่า

จรายุทธ อ่านว่า จะ-รา-ยุด แปลว่า อาวุธของคนจร

จรินทร์ อ่านว่า จะ-ริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง

จรินทร อ่านว่า จะ-ริน-ทอน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง

จรุง อ่านว่า จะ-รุง แปลว่า ชักชวน

จรูญ อ่านว่า จะ-รูน แปลว่า รุ่งเรือง

จเร อ่านว่า จะ-เร แปลว่า ผู้เร่งรีบ

จักรกริช อ่านว่า จัก-กริด แปลว่า อาวุธของแว่นแคว้น

จักรกฤช อ่านว่า จัก-กริด แปลว่า อาวุธของแว่นแคว้น

จักรกฤษณ์ อ่านว่า จัก-กริด แปลว่า พระนารายณ์ทรงจักร

จักรชัย อ่านว่า จัก-ไช แปลว่า จักแห่งชัยชนะ

จักรดุลย์ อ่านว่า จัก-กระ-ดุน แปลว่า คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ อย่างเสมอภาค

จักรธร อ่านว่า จัก-กระ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงจักรหรืออำนาจ

จักรวุธ อ่านว่า จัก-กระ-วุด แปลว่า ผู้มีจักรเป็นอาวุธ

จักริน อ่านว่า จัก-กริน แปลว่า พระราชา พระนารายณ์

จักรินทร์ อ่านว่า จัก-กริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น

จัตุรงค์ อ่านว่า จัด-ตุ-รง แปลว่า องค์ 7

จันทร์ไชย อ่านว่า จัน-ไช แปลว่า ชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น

จันทรัช อ่านว่า จัน-ทะ-รัด แปลว่า ดาวพุธ

จันทรานนท์ อ่านว่า จัน-ทรา-นน แปลว่า มีหน้าผุดผ่อง

จาตุรนต์ อ่านว่า จา-ตุ-รน แปลว่า เจ้าแห่งโลก

จารุกิตติ์ อ่านว่า จา-รุ-กิด แปลว่า มีชื่อเสียงดีงาม

จารุเดช อ่านว่า จา-รุ-เดด แปลว่า มีเดชงดงาม

จารุวัฒน์ อ่านว่า จา-รุ-วัด แปลว่า ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง

จารุวิทย์ อ่านว่า จา-รุ-วิด แปลว่า มีความรู้งาม งามด้วยความรู้

จำนง อ่านว่า จำ-นง แปลว่า ประสงค์

จำรูญ อ่านว่า จำ-รูน แปลว่า รุ่งเรือง

จำเริญ อ่านว่า จำ-เริน แปลว่า เติบโต

จิณณ์ อ่านว่า จิน แปลว่า ประพฤติดีแล้ว

จิณณทัต อ่านว่า จิน-นะ-ทัด แปลว่า ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน

จิณณวัตร อ่านว่า จิน-นะ-วัด แปลว่า ประพฤติตามระเบียบแบบแผน

จิณณะ อ่านว่า จิน-นะ แปลว่า ประพฤติแล้ว

จิต อ่านว่า จิด แปลว่า ใจ ซึ่งมีหน้าที่รู้ คิด และนึก

จิตร อ่านว่า จิด แปลว่า การวาดเขียน ระบายสี

จิตรกัณฐ์ อ่านว่า จิต-กัน แปลว่า นกพิราบ

จิตรดิลก อ่านว่า จิด-ดิ-หลก แปลว่า ยอดแห่งความงาม มีเครื่องหมายสวยงาม จิตรกรเด่น

จิตรายุธ อ่านว่า จิด-ตรา-ยุด แปลว่า มีอาวุธต่างๆ

จิตริน อ่านว่า จิด-ริน แปลว่า นักวาด ศิลปิน

จิรกร อ่านว่า จิ-ระ-กอน แปลว่า กระทำตลอดกาลนาน

จิรกฤต อ่านว่า จิ-ระ-กิด แปลว่า ผู้สืบทอด

จิรโชติ อ่านว่า จิ-ระ-โชด แปลว่า ความรุ่งเรือง

จิรฐา อ่านว่า จิ-ระ-ถา แปลว่า ฐานะที่มั่นคง

จิรณัฐ อ่านว่า จิ-ระ-นัด แปลว่า ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน

จิรนนท์ อ่านว่า จิ-ระ-นน แปลว่า ผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน

จิรนันท์ อ่านว่า จิ-ระ-นัน แปลว่า มีผู้ชื่นชมยินดี

จิรยุทธ อ่านว่า จิ-ระ-ยุด แปลว่า การรบที่ยาวนาน

จิรวิน อ่านว่า จิ-ระ-วิน แปลว่า ผู้มีอายุยืนยาว

จิรเวช อ่านว่า จิ-ระ-เวด แปลว่า หมอที่ยั่งยืน

จิระเดช อ่านว่า จิ-ระ-เดด แปลว่า มีอำนาจตลอดกาล

จิระนันท์ อ่านว่า จิ-ระ-นัน แปลว่า ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน

จิรัฎฐ์ อ่านว่า จิ-รัด แปลว่า ดำรงมั่น อยู่นาน

จิรันดน์ อ่านว่า จิ-รัน แปลว่า ใหม่ อยู่นาน

จิรายุ อ่านว่า จิ-รา-ยุ แปลว่า มีอายุยืน

จิรายุทธ อ่านว่า จิ-รา-ยุด แปลว่า รบนาน

จีรณะ อ่านว่า จี-ระ-นะ แปลว่า ประพฤติแล้ว

จีรนันท์ อ่านว่า จี-ระ-นัน แปลว่า ผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน

จีรยุทธ อ่านว่า จี-ระ-ยุด แปลว่า รบที่ยาวนาน

จุฑาธช อ่านว่า จุ-ทา-ทด แปลว่า ยอดธง

จุฑาวุธ อ่านว่า จุ-ทา-วุด แปลว่า มีจุกเป็นอาวุธ

จุลินทร์ อ่านว่า จุ-ลิน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก

เจตดิลก อ่านว่า เจด-ด-หลก แปลว่า มีความคิดเป็นเลิศ

เจตน์ อ่านว่า เจด แปลว่า ความคิด ความตั้งใจ

เจริญวิทย์ อ่านว่า จะ-เริน-วิด แปลว่า เจริญด้วยความรู้

ฉัตรจักร อ่านว่า ฉัด-ตระ-จัก แปลว่า ปูมโหราศาสตร์

ฉันทกร อ่านว่า ฉัน-ทะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความพอใจ

ฉันท์ชนก อ่านว่า ฉัน-ชะ-นก แปลว่า ผู้ให้เกิดความพอใจ

ฉันท์ทัต อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ให้ความพอใจ

ฉันทัช อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ

ฉินนรณ อ่านว่า ฉิน-นะ-รน แปลว่า ตัดการรบได้ ไม่ต้องรบคือมีชัยชนะ

ชญานนท์ อ่านว่า ชะ-ยา-นน แปลว่า ยินดีในความรู้

ชญานิน อ่านว่า ชะ-ยา-นิน แปลว่า นักปราชญ์

ชฎาธร อ่านว่า ชะ-ดา-ทอน แปลว่า พระศิวะ

ชฎายุ อ่านว่า ชะ-ดา-ยุ แปลว่า ลูกแห่งครุฑ

ชนกนันท์ อ่านว่า ชะ-นก-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีของบิดา

ชนกันต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กัน แปลว่า เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

ชนจันทร์ อ่านว่า ชะ-นะ-จัน แปลว่า ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน เด่นกว่าคนอื่น

ชนน อ่านว่า ชะ-นน แปลว่า การเกิด เชื้อสาย

ชนนน อ่านว่า ชะ-นะ-นน แปลว่า การสืบเชื้อสาย

ชนวีร์ อ่านว่า ชะ-นะ-วี แปลว่า ชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย

ชนะวรรณ อ่านว่า ชะ-นะ-วัน แปลว่า ผิวพรรณแห่งคน คนผู้มีผิวพรรณสวย

ชนัญญู อ่านว่า ชะ-นัน-ยู แปลว่า ผู้รู้จักคน

ชนัต อ่านว่า ชะ-นัด แปลว่า ฝูงชน ประชากร

ชนัตร อ่านว่า ชะ-นัด แปลว่า ร่ม ร่มกันแดด

ชนันธร อ่านว่า ชะ-นัน-ทอน แปลว่า ค้ำจุนคน

ชนานันท์ อ่านว่า ชะ-นา-นัน แปลว่า ยินดีในหมู่คน

ชนิตร์นันท์ อ่านว่า ชะ-นิด-นัน แปลว่า แหล่งกำเนิดความยินดี

ชนิตว์ อ่านว่า ชะ-นิด แปลว่า ผู้ให้กำเนิด

ชนินทร์ อ่านว่า ชะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่ในหมู่ชน

ชนุดร อ่านว่า ชะ-นุ-ดอน แปลว่า คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น

ชนุตต์ อ่านว่า ชะ-นุด แปลว่า คนที่สูงสุด

ชนุตร์ อ่านว่า ชะ-นุด แปลว่า คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น

ชโนทัย อ่านว่า ชะ-โน-ไท แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง

ชยณัฐ อ่านว่า ชะ-ยะ-นัด แปลว่า ชัยชนะของนักปราชญ์

ชยทัต อ่านว่า ชะ-ยะ-ทัด แปลว่า ให้ชัยชนะ

ชยธร อ่านว่า ชะ-ยะ-ทอน แปลว่า ทรงชัย

ชยังกูร อ่านว่า ชะ-ยัง-กูน แปลว่า หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ

ชยันต์ อ่านว่า ชะ-ยัน แปลว่า ผู้ชนะ

ชยากร อ่านว่า ชะ-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งชัยชนะ

ชยางกูร อ่านว่า ชะ-ยาง-กูน แปลว่า หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ

ชยานันต์ อ่านว่า ชะ-ยา-นัน แปลว่า มีชัยชนะหาที่สุดมิได้

ชยานันท์ อ่านว่า ชะ-ยา-นัน แปลว่า ยินดีในชัยชนะ

ชยาวุธ อ่านว่า ชะ-ยา-วุด แปลว่า มีชัยชนะเป็นอาวุธ

ชยิน อ่านว่า ชะ-ยิน แปลว่า ชัยชนะ

ชยุต อ่านว่า ชะ-ยุด แปลว่า รุ่งเรือง

ชลชาติ อ่านว่า ชน-ละ-ชาด แปลว่า น้ำ

ชลธร อ่านว่า ชน-ละ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล

ชลธี อ่านว่า ชน-ละ-ที แปลว่า ทะเล

ชลัช อ่านว่า ชะ-ลัด แปลว่า เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว

ชลันธร อ่านว่า ชะ-ลัน-ทอน แปลว่า ทะเลหรือมหาสมุทร

ชลิต อ่านว่า ชะ-ลิด แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว

ชวกร อ่านว่า ชะ-วะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์

ชวนันท์ อ่านว่า ชะ-วะ-นัน แปลว่า ยินดีในเชาว์ปัญญา

ชวนากร อ่านว่า ชะ-วะ-นา-กอน แปลว่า ผู้มีความปราดเปรื่อง

ชวรัตน์ อ่านว่า ชะ-วะ-รัด แปลว่า มีไหวพริ่บที่ดีเลิศ

ชวโรจน์ อ่านว่า ชะ-วะ-โรด แปลว่า รุ่งเรองด้วยเชาวน์ปัญญา

ชวลิต อ่านว่า ชะ-วะ-ลิด แปลว่า รุ่งเรือง รุ่งโรจน์

ชวัล อ่านว่า ชะ-วัน แปลว่า ส่องแสง รุ่งเรือง

ชวัลกร อ่านว่า ชะ-วัน-กอน แปลว่า ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์

ชวัลวิทย์ อ่านว่า ชะ-วัน-วิด แปลว่า มีความรู้รุ่งเรือง

ชวิน อ่านว่า ชะ-วิน แปลว่า มีความไว มีเชาวน์ปัญญา ผู้ปราดเปรื่อง

ชวินทร์ อ่านว่า ชะ-วิน แปลว่า มีเชาวน์เป็นใหญ่

ชโวทัย อ่านว่า ชะ-โว-ไท แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา

ชัชชัย อ่านว่า ชัด-ไช แปลว่า ชัยชนะของนักรบ

ชัชนันท์ อ่านว่า ชัด-ชะ-นัน แปลว่า ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข

ชัชรินทร์ อ่านว่า ชัด-ชะ-ริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

ชัชฤทธิ์ อ่านว่า ชัด-ชะ-ริด แปลว่า ฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ

ชัชลี อ่านว่า ชัด-ชะ-ลี แปลว่า นักรบ

ชัชวาลย์ อ่านว่า ชัด-ชะ-วาน แปลว่า รุ่งเรือง

ชัยณรงค์ อ่านว่า ไช-นะ-รง แปลว่า นักรบผู้มีชัยชนะ

ชัยธวัช อ่านว่า ไช-ทะ-วัด แปลว่า ผู้นำแห่งชัยชนะ

ชัยนันท์ อ่านว่า ไช-ยะ-นัน แปลว่า ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข

ชัยโรจน์ อ่านว่า ไช-ยะ-โรด แปลว่า ความรุ่งเรืองของผู้ชนะ

ชัยวิชญ์ อ่านว่า ไช-ยะ-วิด แปลว่า ชัยชนะของนักปราชญ์

ชัยวุฒิ อ่านว่า ไช-ยะ-วุด แปลว่า เจริญด้วยชัยชนะ

ชาคร อ่านว่า ชา-คอน แปลว่า ผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม

ชาคริต อ่านว่า ชา-คริด แปลว่า ผู้มีความเพียร

ชาครีย์ อ่านว่า ชา-คะ-รี แปลว่า ความเพียร

ชาญชัย อ่านว่า ชาน-ชัย แปลว่า ผู้มีชัยนะที่ชำนาญ

ชาญณรงค์ อ่านว่า ชาน-นะ-รง แปลว่า นักรบผู้ชำนาญ

ชาตวิทย์ อ่านว่า ชา-ตะ-วิด แปลว่า เกิดความรู้

ชาติอาชาไนย อ่านว่า ชาด-อา-ชา-ไน แปลว่า ผู้มีคุณธรรมและเก่งกล้าสามารถ

ชานน อ่านว่า ชา-นน แปลว่า รู้ ความรู้

ชานนท์ อ่านว่า ชา-นน แปลว่า เพลิดเพลินยินดีในความรู้

ชิณณวรรธน์ อ่านว่า ชิน-นะ-วัด แปลว่า อยู่กับความเจริญ

ชิตวร อ่านว่า ชิ-ตะ-วอน แปลว่า มีชัยอันประเสริฐ

ชินกฤต อ่านว่า ชิ-นะ-กริด แปลว่า สร้างชัยชนะ มีชัยชนะ

ชินดนัย อ่านว่า ชิน-ดะ-ไน แปลว่า บุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ พุทธบุตร

ชีวันธร อ่านว่า ชี-วัน-ทอน แปลว่า มีชีวิต ทรงไว้ซึ่งชีวิต

ชีวานนท์ อ่านว่า ชี-วา-นน แปลว่า ผู้มีชีวิตเป็นสุข

ชุติวัต อ่านว่า ชุ-ติ-วัด แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง

ไชยวัฒน์ อ่านว่า ไช-ยะ-วัด แปลว่า มีความเจริญอันประเสริฐ

ญาณกร อ่านว่า ยา-นะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความรู้

ญาณธร อ่านว่า ยา-นะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความรู้

ญาณโรจน์ อ่านว่า ยา-นะ-โรด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความรู้

ญาณวุฒิ อ่านว่า ยา-นะ-วุด แปลว่า เจริญด้วยความรู้

ญาณัช อ่านว่า ยา-นัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความรู้

ญาณัท อ่านว่า ยา-นัด แปลว่า ผู้ให้ความรู้

ญาณันธร อ่านว่า ยา-นัน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้

ญาณากร อ่านว่า ยา-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความรัก

ญาณาธร อ่านว่า ยา-นา-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความรู้

ญาโณทัย อ่านว่า ยา-โน-ไท แปลว่า รุ่งอุทัยแห่งความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้

ญานุจจัย อ่านว่า ยา-นุด-ไจ แปลว่า สะสมความรู้ มีความรู้มาก

ฐากูร อ่านว่า ถา-กูน แปลว่า ที่เคารพ

ฐานยิน อ่านว่า ถา-ยิน แปลว่า ผู้ดำรงอยู่นาน

ฐานันดร อ่านว่า ถา-นัน-ดอน แปลว่า ตำแหน่ง

ฐิตวัฒน์ อ่านว่า ถิ-ตา-วัด แปลว่า มีความเจริญที่ตั้งมั่นแล้ว

ฐิติ อ่านว่า ถิ-ติ แปลว่า การดำรงอยู่

ฐิตินันท์ อ่านว่า ถิ-ติ-นัน แปลว่า มีความชื่นชมยินดีในชีวิต

ฐิติวัฒน์ อ่านว่า ถิ-ติ-วัด แปลว่า เจริญและมีความมั่นคง

ฐิติวุฒิ อ่านว่า ถิ-ติ-วุด แปลว่า มีความเจริญมั่นคงตลอดไป

ฐีรวัฒน์ อ่านว่า ถี-ระ-วัด แปลว่า มีความเจริญตลอดไป

ณรงค์ อ่านว่า นะ-รง แปลว่า การรบ

ณรงค์กร อ่านว่า นะ-รง-กอน แปลว่า ผู้ทำการรบ

ณรงค์ชัย อ่านว่า นะ-รง-ไช แปลว่า ชัยชนะในการรบ

ณรงค์ฤทธิ์ อ่านว่า นะ-รง-ริด แปลว่า มีฤทธิ์ในการรบ

ณรงค์วิทย์ อ่านว่า นะ-รง-วิด แปลว่า มีความรู้ในการรบ

ณัช อ่านว่า นัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้

ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์

ณัฏฐกิตติ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กิด แปลว่า เกียรติของนักปราชญ์

ณัฏฐชัย อ่านว่า นัด-ถะ-ไช แปลว่า ความชนะของนักปราชญ์

ณัฏฐนันท์ อ่านว่า นัด-ถะ-นัน แปลว่า เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์

ณัฏฐวี อ่านว่า นัด-ถะ-วี แปลว่า ผู้มีความฉลาด

ณัฏฐากร อ่านว่า นัด-ถา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งปัญญา

ณัฐ อ่านว่า นัด แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์

ณัฐกรณ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กอน แปลว่า นักปราชญ์

ณัฐกฤต อ่านว่า นัด-ถะ-กริด แปลว่า สร้างให้เป็นนักปราชญ์

ณัฐชนน อ่านว่า นัด-ชะ-นน แปลว่า เกิดมาเป็นนักปราชญ์

ณัฐดนัย อ่านว่า นัด-ดะ-ไน แปลว่า บุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด

ณัฐธัญ อ่านว่า นัด-ทัน แปลว่า ปราชญ์ผู้โชคดี

ณัฐนนท์ อ่านว่า นัด-ถะ-นน แปลว่า เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์

ณัฐนันท์ อ่านว่า นัด-ถะ-นัน แปลว่า เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์

ณัฐนัย อ่านว่า นัด-ถะ-ไน แปลว่า อุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์

ณัฐรณ อ่านว่า นัด-ถะ-รน แปลว่า การรบของนักปราชญ์

ณัฐรัช อ่านว่า นัด-ถะ-รัด แปลว่า สมบัติของนักปราชญ์

ณัฐรัชต์ อ่านว่า นัด-ถะ-รัด แปลว่า มีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ

ณัฐรัตน์ อ่านว่า นัด-ถะ-รัด แปลว่า ผู้มีความรู้อันประเสริฐ

ณัฐวร อ่านว่า นัด-ถะ-วอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ณัฐวรรธน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ

ณัฐวัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด แปลว่า ความเจริญของนักปราชญ์

ณัฐวัตร อ่านว่า นัด-ถะ-วัด แปลว่า ความประพฤติของนักปราชญ์

ณัฐวิโรจน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วิ-โรด แปลว่า นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง

ณัฐวุฒิ อ่านว่า นัด-ถะ-วุด แปลว่า ผู้เจริญด้วยความรู้

ณัท อ่านว่า นัด แปลว่า ให้ซึ่งความรู้

ดนุเดช อ่านว่า ดะ-นุ-เดด แปลว่า มีเดชเป็นของตน

ดนุนันท์ อ่านว่า ดะ-นุ-นัน แปลว่า มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง

ดรณ์ อ่านว่า ดอน แปลว่า การข้ามพ้นทุกข์

ดรัณ อ่านว่า ดะ-รัน แปลว่า การข้าม เรือหรือแพ

ดลยุทธ์ อ่านว่า ดน-ละ-ยุด แปลว่า การยุทธแห่งมือคือการตบมือ

ดลฤทธิ์ อ่านว่า ดน-ริด แปลว่า บันดาลให้เกิดฤทธิ์

ดิตถ์ อ่านว่า ดิด แปลว่า ท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ

เดชาธร อ่านว่า เด-ชา-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเดช

ตรัณ อ่านว่า ตะ-รัน แปลว่า การข้ามพ้น สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น

ตรัย อ่านว่า ไตร แปลว่า สาม

ตรัยคุณ อ่านว่า ไตร-คุณ แปลว่า มีคุณสามประการ

ตรัยรัตน์ อ่านว่า ตรัย-รัด แปลว่า แก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ตรินัยน์ อ่านว่า ตริ-ไน แปลว่า มีสามตา

ตฤณ อ่านว่า ตริน แปลว่า หญ้า

ตาณ อ่านว่า ตาน แปลว่า ที่พึ่ง ป้องกันภัย

ติณณ์ อ่านว่า ติน แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว

ตีรณ อ่านว่า ตี-รน แปลว่า ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง

ตุลธร อ่านว่า ตุน-ละ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง

เตชน์ อ่านว่า เตด แปลว่า ว่องไว ฉลาด ลูกศร

เตชิต อ่านว่า เต-ชิด แปลว่า คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม

เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่

เตวิช อ่านว่า เต-วิด แปลว่า มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ

โตณณาการ อ่านว่า โต-นะ-นา-การ แปลว่า อาการปลื้มปิติยินดี

โตยธร อ่านว่า โต-ยะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งน้ำ อุ้มน้ำ หมายถึงเมฆหรือทะเล

ถนิต อ่านว่า ถะ-นิด แปลว่า เสียงฟ้าคำรณ

ถิร อ่านว่า ถิ-ระ แปลว่า มั่นคง

ถิรคุณ อ่านว่า ถิ-ระ-คุณ แปลว่า มัคุณธรรมมั่นคง

ถิรเจตน์ อ่านว่า ถิ-ระ-เจต แปลว่า มีเจตนามั่นคง

ถิรนัย อ่านว่า ถิ-ระ-ไน แปลว่า มีนโยบายมั่นคง

ถิรวิทย์ อ่านว่า ถิ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้มั่นคง

ทยากร อ่านว่า ทะ-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา

ทยุต อ่านว่า ทะ-ยุด แปลว่า สว่างไสว

ทรงกฤต อ่านว่า ทรง-กริด แปลว่า การสร้าง

ทรงรัฐ อ่านว่า ทรง-รัด แปลว่า ครองเมือง

ทรงวุฒิ อ่านว่า ซง-วุด แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความเจริญ

ทวีเดช อ่านว่า ทะ-วี-เดช แปลว่า ผู้มีอำนาจมากขึ้น

ทวีรัชต์ อ่านว่า ทะ-วี-รัด แปลว่า สมบัติมาก

ทวีรัฐ อ่านว่า ทะ-วี-รัด แปลว่า สองเมือง สองแคว้น

ทัณฑธร อ่านว่า ทัน-ทะ-ทอน แปลว่า ผู้พิพากษา

ทัตธน อ่านว่า ทัด-ทน แปลว่า ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้

ทินกฤต อ่านว่า ทิน-นะ-กริด แปลว่า ทำกลางวัน พระอาทิตย์

ทิวัตถ์ อ่านว่า ทิ-วัด แปลว่า มีความสำเร็จเป็นเลิศ

ธงชัย อ่านว่า ทง-ไช แปลว่า ธงแห่งชัยชนะ

ธชรัฐ อ่านว่า ทะ-ชะ-รัด แปลว่า เครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ

ธนกร อ่านว่า ทะ-นะ-กอน แปลว่า สร้างทรัพย์สิน

ธนกฤต อ่านว่า ทะ-นะ-กริด แปลว่า การสร้างทรัพย์สมบัติ

ธนกฤติ อ่านว่า ทะ-นะ-กริด แปลว่า สร้างทรัพย์ ทำเงิน

ธนชัย อ่านว่า ทะ-นะ-ไช แปลว่า ชนะด้วยทรัพย์

ธนชาติ อ่านว่า ทะ-นะ-ชาด แปลว่า ตระกูลเศรษฐี

ธนชิต อ่านว่า ทะ-นะ-ชิด แปลว่า ชนะด้วยทรัพย์

ธนโชติ อ่านว่า ทะ-นะ-โชด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก

ธนดล อ่านว่า ทะ-นะ-ดน แปลว่า บันดาลทรัพย์

ธนเดช อ่านว่า ทะ-นะ-เดด แปลว่า มีทรัพย์เป็นอำนาจ

ธนทัต อ่านว่า ทะ-นะ-ทัด แปลว่า มีทรัพย์

ธนธรณ์ อ่านว่า ทะ-นะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งทรัพย์ มั่งมี

ธนนันท์ อ่านว่า ทะ-นะ-นัน แปลว่า ยินดีในทรัพย์

ธนวรรธน์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า ความเจริญด้วยทรัพย์

ธนวัชร์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า มีเพชรเป็นสมบัติ

ธนวัฒน์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์

ธนวัต อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า มีทรัพย์

ธนวันต์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัน แปลว่า มีทรัพย์

ธนวิชญ์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิด แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์

ธนวิทย์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิด แปลว่า รู้เรื่องทรัพย์

ธนวินท์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิน แปลว่า ได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์

ธนวุฒิ อ่านว่า ทะ-นะ-วุด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์

ธนะดี อ่านว่า ทะ-นะ-ดี แปลว่า ทรัพย์ดี

ธนัช อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย

ธนัชชัย อ่านว่า ทะ-นัด-ไช แปลว่า ชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์

ธนัชชา อ่านว่า ทะ-นัด-ชา แปลว่า เกิดจากทรัพย์

ธนัตถ์ อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์

ธนัท อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย

ธนัน อ่านว่า ทะ-นัน แปลว่า ผู้มีทรัพย์

ธนันชัย อ่านว่า ทะ-นัน-ไช แปลว่า ผู้มีทรัพย์และมีชัยชนะ

ธนากร อ่านว่า ทะ-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งทรัพย์

ธนาฒย์ อ่านว่า ทะ-นาด แปลว่า ผู้ร่ำรวย

ธนาดุล อ่านว่า ทะ-นา-ดุน แปลว่า มีทรัพย์นับไม่ได้ มีทรัพย์มาก

ธนาตย์ อ่านว่า ทะ-นาด แปลว่า ร่ำรวย

ธนายุต อ่านว่า ทะ-นา-ยุด แปลว่า ขวนขวายในทรัพย์

ธนิก อ่านว่า ทะ-นิก แปลว่า มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย

ธนิต อ่านว่า ทะ-นิด แปลว่า หนัก

ธนิน อ่านว่า ทะ-นิน แปลว่า มีทรัพย์

ธรณ์ อ่านว่า ทอน แปลว่า ทรงไว้ ความทรงจำ แผ่นดิน

ธรณินทร์ อ่านว่า ทอ-ระ-นิน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ธรนันท์ อ่านว่า ทอ-ระ-นัน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข

ธราวุธ อ่านว่า ทะ-รา-วุด แปลว่า ทรงไว้ซึ่งอาวุธ

ธฤต อ่านว่า ทะ-ริด แปลว่า มั่นคง ตั้งมั่น

ธฤตญาณ อ่านว่า ทะ-ริด-ยาน แปลว่า ตั้งมั่นด้วยปัญญา

ธวัช อ่านว่า ทะ-วัด แปลว่า ธง

ธวัชชัย อ่านว่า ทะ-วัด-ไช แปลว่า ธงชัย

ธวัชตรี อ่านว่า ทะ-วัด-ตรี แปลว่า ธงสามสี

ธวัฒน์ อ่านว่า ทะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ

ธัชชัย อ่านว่า ทัด-ไช แปลว่า ธงชัย

ธัชนนท์ อ่านว่า ทัด-ชะ-นน แปลว่า มีความบันเทิงเป็นธงชัย

ธัชนันท์ อ่านว่า ทัด-ชะ-นัน แปลว่า มีความบันเทิงเป็นธงชัย

ธัญกร อ่านว่า ทัน-ยะ-กอน แปลว่า สร้างสิริมงคล

ธัญชนิต อ่านว่า ทัน-ชะ-นิด แปลว่า ผู้ให้เกิดโชคดี

ธัญธร อ่านว่า ทัน-ยะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งโชคดี

ธัญธรณ์ อ่านว่า ทัน-ยะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความโชคดี

ธันย์ชนก อ่านว่า ทัน-ชะ-นก แปลว่า ผู้เลี้ยงดูบิดา

ธันยา อ่านว่า ทัน-ยา แปลว่า มีบุญ มีโชค

ธาดา อ่านว่า ทา-ดา แปลว่า ผู้สร้าง

ธาตรี อ่านว่า ทา-ตรี แปลว่า แผ่นดิน

ธานินทร์ อ่านว่า ทา-นิน แปลว่า ผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร

ธารณ์ อ่านว่า ทาน แปลว่า ทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้

ธาริต อ่านว่า ทา-ริด แปลว่า ดำรงไว้ ทรงไว้ ค้ำจุน

ธาริตญาณ อ่านว่า ทา-ริด-ยาน แปลว่า ดำรงไว้ซึ่งปัญญา

ธารินทร์ อ่านว่า ทา-ริน แปลว่า เจ้าแห่งการสร้าง

ธาวัน อ่านว่า ทา-วัน แปลว่า วิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์

ธาวิต อ่านว่า ทา-วิด แปลว่า บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว

ธาวิน อ่านว่า ทา-วิน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว

ธิติ อ่านว่า ทิ-ติ แปลว่า ความเพียร ความรู้ ความอดทน

ธิติกร อ่านว่า ทิ-ติ-กอน แปลว่า สร้างความเพียร ความดี และอดทน

ธิติวุฒิ อ่านว่า ทิ-ต-วุด แปลว่า เจริญด้วยความเพียร ความอดทน ความรู้

ธีทัต อ่านว่า ที-ทัด แปลว่า ให้ปัญญา

ธีธัช อ่านว่า ที-ทัด แปลว่า มีปัญญาเป็นธงชัย

ธีรกุล อ่านว่า ที-ระ-กุน แปลว่า ตระกูลนักปราชญ์

ธีรเจต อ่านว่า ที-ระ-เจด แปลว่า จิตใจมั่นคง

ธีรฉัตร อ่านว่า ที-ระ-ฉัด แปลว่า ร่มของนักปราชญ์

ธีรชัย อ่านว่า ที-ระ-ไช แปลว่า ชัยชนะของนักปราชญ์

ธีรโชติ อ่านว่า ที-ระ-โชด แปลว่า ความรุ่งเรืองของปราชญ์

ธีรดนย์ อ่านว่า ที-ระ-ดน แปลว่า ลูกชายผู้เป็นปราชญ์

ธีรเดช อ่านว่า ที-ระ-เดด แปลว่า อำนาจของนักปราชญ์

ธีร์ธวัช อ่านว่า ที-ทะ-วัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย

ธีรนันท์ อ่านว่า ที-ระ-นัน แปลว่า ผู้มีความยินดีในความรู้

ธีรนัย อ่านว่า ที-ระ-ไน แปลว่า นโยบายของนักปราชญ์ กาแนะนำของนักปราชญ์

ธีรไนย อ่านว่า ที-ระ-ไน แปลว่า ผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ

ธีรยุทธ อ่านว่า ที-ระ-ยุด แปลว่า การรบของนักปราชญ์

ธีรโรจน์ อ่านว่า ที-ระ-โรด แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

ธีรวัชร อ่านว่า ที-ระ-วัด แปลว่า เพชรของนักปราชญ์

ธีรวัฒน์ อ่านว่า ที-ระ-วัด แปลว่า เจริญเหมือนนักปราชญ์

ธีรวิทย์ อ่านว่า ที-ระ-วิด แปลว่า ความรู้ของนักปราชญ์

ธีระ อ่านว่า ที-ระ แปลว่า นักปราชญ์

ธีรัช อ่านว่า ที-รัด แปลว่า เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์

ธีราทร อ่านว่า ที-รา-ทอน แปลว่า เอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์

ธีริทธ์ อ่านว่า ที-ริด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ

ธีรุตน์ อ่านว่า ที-รุด แปลว่า นักปราชญ์ผู้สูงสุด

ธุวชิต อ่านว่า ทุ-วะ-ชิด แปลว่า ผู้ชนะเป็นนิตย์

ธุวนิช อ่านว่า ทุ-วะ-นิด แปลว่า มีความรู้ยั่งยืน

ธุววิช อ่านว่า ทุ-วะ-วิด แปลว่า มีความรู้ยั่งยืน

ธุวานันท์ อ่านว่า ทุ-วา-นัน แปลว่า มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน

เธียรวิชญ์ อ่านว่า เทียน-ระ-วิด แปลว่า นักปราชญ์

นครินทร์ อ่านว่า นะ-คะ-ริน แปลว่า เจ้าเมือง

นคินทร์ อ่านว่า นะ-คิน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา

นทจร อ่านว่า นด-ทะ-จอน แปลว่า เที่ยวไปในน้ำ

นนทกร อ่านว่า นน-ทะ-กอน แปลว่า กระทำความเพลิดเลิน

นนทรี อ่านว่า นน-ซี แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง

นนทวร อ่านว่า นน-ทะ-วอน แปลว่า มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ

นนทัช อ่านว่า นน-ทัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความบันเทิง

นนทิยุต อ่านว่า นน-ทิ-ยุด แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความยินดี

นนทิวรรธน์ อ่านว่า นน-ทิ-วัด แปลว่า ยินดีในทรัพย์

นรชัย อ่านว่า นอ-ระ-ไช แปลว่า ชัยชนะของคน

นรธีร์ อ่านว่า นอ-ระ-ที แปลว่า คนผู้เป็นนักปราชญ์

นรรัตน์ อ่านว่า นอ-ระ-รัด แปลว่า ผู้ประเสริฐ

นรวร อ่านว่า นอ-ระ-วอน แปลว่า คนผู้ประเสริฐ

นรวิชญ์ อ่านว่า นอ-ระ-วิด แปลว่า คนที่เป็นปราชญ์

นรวีร์ อ่านว่า นอ-ระ-วี แปลว่า คนผู้กล้าหาญ

นรวุฒิ อ่านว่า นอ-ระ-วุด แปลว่า ผู้เจริญ

นรากร อ่านว่า นะ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งคน

นราวิชญ์ อ่านว่า นะ-รา-วิด แปลว่า คนที่เป็นปราชญ์

นราวุธ อ่านว่า นะ-รา-วุด แปลว่า อาวุธของคน

นฤชัย อ่านว่า นะ-รึ-ไช แปลว่า คนผู้มีชัยชนะ

นฤชิต อ่านว่า นะ-รึ-ชิด แปลว่า ผู้ชนะ

นฤนาถ อ่านว่า นะ-รึ-นาด แปลว่า ที่พึ่งของคน

นฤรงค์ อ่านว่า นะ-รึ-รง แปลว่า เป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน

นวัช อ่านว่า นะ-วัด แปลว่า เกิดใหม่ ผู้เยาว์วัย

นวัต อ่านว่า นะ-วัด แปลว่า ความใหม่ ภาวะใหม่

นวัตกรณ์ อ่านว่า นะ-วัด-ตะ-กอน แปลว่า กระทำสิ่งใหม่

นวันธร อ่านว่า นะ-วัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ

นวิน อ่านว่า นะ-วิน แปลว่า ใหม่ หนุ่ม สดชื่น

นัทธ์ อ่านว่า นัด แปลว่า ขันเกลียว ผูกพัน

นัทธิ์ อ่านว่า นัด แปลว่า ชะเนาะ

นัธทวัฒน์ อ่านว่า นัด-ทะ-วัด แปลว่า มีความเจริญเป็นที่มั่นคง

นันทกร อ่านว่า นัน-ทะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความบันเทิง

นันท์ทัต อ่านว่า นัน-ทัด แปลว่า ให้ความบันเทิง ให้ความสุข

นันท์ธร อ่านว่า นัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข

นันทิช อ่านว่า นัน-ทิด แปลว่า ผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน

นันทิน อ่านว่า นัน-ทิน แปลว่า มีความบันเทิง มีความสุข

นันทิวร อ่านว่า นัน-ทิ-วอน แปลว่า มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ

นัยนิต อ่านว่า ไน-ยะ-นิด แปลว่า ผู้ที่แนะนำได้ด้วยอุบาย

นาถวัฒน์ อ่านว่า นาด-ถะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยที่พึ่ง

นำเกียรติ อ่านว่า นำ-เกียด แปลว่า มีชื่อเสียง

นิจิต อ่านว่า นิ-จิด แปลว่า สั่งสมไว้

นิช อ่านว่า นิด แปลว่า เป็นของตนเอง นิรันดร

นิชฌาน อ่านว่า นิด-ชาน แปลว่า การเพ่งพินิจ ปัญญา

นิชนันท์ อ่านว่า นิด-ชะ-นัน แปลว่า ผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน

นิติธร อ่านว่า นิ-ติ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย

นิทธนต์ อ่านว่า นิด-ทน แปลว่า ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว

นิทธันต์ อ่านว่า นิด-ทัน แปลว่า ผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว

นิธาน อ่านว่า นิ-ทาน แปลว่า เก็บไว้ ตั้งมั่น

นิธิกร อ่านว่า นิ-ทิ-กอน แปลว่า ผู้สร้างขุมทรัพย์

นิธูร อ่านว่า นิ-ทูน แปลว่า กำไลมือ

นิรวิทธ์ อ่านว่า นิ-ระ-วิด แปลว่า แทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก

นิรัช อ่านว่า นิ-รัด แปลว่า ไม่มีธุลีคือกิเลส ไม่มีกิเลศ

นิรินธน์ อ่านว่า นิ-ริน แปลว่า ไม่มีกิเลศ

นิรุช อ่านว่า นิ-รุด แปลว่า ดับทุกข์สนิท

นิวิฐ อ่านว่า นิ-วิด แปลว่า ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น

เนติธร อ่านว่า เน-ติ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผน นักกฎหมาย

ไนยชน อ่านว่า ไน-ยะ-ชน แปลว่า คนที่พึงแนะนำได้

ยชญ์ อ่านว่า ยด แปลว่า การบูชา การให้เกียรติ

ยิ่งคุณ อ่านว่า ยิ่ง-คุน แปลว่า มีคุณยิ่ง

ยุติวิชญ์ อ่านว่า ยุ-ติ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม

ยุทธไกร อ่านว่า ยุด-ทะ-ไกร แปลว่า เก่งในการรบ

โยธิน อ่านว่า โย-ทิน แปลว่า ผู้ชนะ

รชต อ่านว่า ระ-ชด แปลว่า ระ-ชะ-ตะ

รชานนท์ อ่านว่า ระ-ชา-นน แปลว่า ยินดีในทรัพย์สมบัติ

รฐนนท์ อ่านว่า ระ-ถะ-นน แปลว่า เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ

รณกร อ่านว่า รน-นะ-กอน แปลว่า การรบ นักรบ

รณชัช อ่านว่า รน-นะ-ชัด แปลว่า ทหารในสนามรบ

รณรต อ่านว่า รน-นะ-รด แปลว่า ผู้ยินดีในการรบ

รณวร อ่านว่า รน-นะ-วอน แปลว่า ประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ

รตน อ่านว่า ระ-ตะ-นะ แปลว่า ความรื่นรมย์

รวินันท์ อ่านว่า ระ-วิ-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์

รัชชานนท์ อ่านว่า รัด-ชา-นน แปลว่า ยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา

รัชนาท อ่านว่า รัด-ชะ-นาด แปลว่า เสียงบันลือในประเทศ มีอำนาจในประเทศ

รัญชน์ อ่านว่า รัน แปลว่า ความยินดี

รัฐนันท์ อ่านว่า รัด-ถะ-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีของประเทศ

ราชินทร์ อ่านว่า รา-ชิน แปลว่า ราชาผู้เป็นใหญ่

รุ่งรุจ อ่านว่า รุ่ง-รุด แปลว่า รุ่งโรจน์ สว่างไสว

รุ่งวิกรัย อ่านว่า รุ่ง-วิ-ไกร แปลว่า ค้าขายเจริญ

รุจ อ่านว่า รุด แปลว่า รุ่งเรือง สว่าง

ฤทธิรณ อ่านว่า ริด-ทิ-รน แปลว่า ความเก่งกล้าในการรบ

ลวิตร อ่านว่า ละ-วิด แปลว่า เครื่องเกี่ยว

ลัญฉกร อ่านว่า ลัด-ฉะ-กอน แปลว่า ตราที่ใช้ตีหรือประทับ

วชิรวิทย์ อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร

วทัญญู อ่านว่า วะ-ทัน-ยู แปลว่า ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น ผู้ใจบุญสุนทาน

วทันยู อ่านว่า วะ-ทัน-ยู แปลว่า ผู้ใจบุญสุนทาน

วนันต์ อ่านว่า วะ-นัน แปลว่า แนวป่า ชายป่า

วรกันต์ อ่านว่า วอ-ระ-กัน แปลว่า ผู้ประเสริฐและน่ารัก

วรชน อ่านว่า วอ-ระ-ชน แปลว่า คนผู้ประเสริฐ

วรชัย อ่านว่า วอ-ระ-ไช แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ

วรชิต อ่านว่า วอ-ระ-ชิด แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ

วรโชติ อ่านว่า วอ-ระ-โชด แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ

วรณ อ่านว่า วะ-รน แปลว่า ป้อง กำแพง การป้องกันภัย

วรดนัย อ่านว่า วอ-ระ-ดะ-ไน แปลว่า ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม

วรดร อ่านว่า วอ-ระ ดอน แปลว่า ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น

วรถ อ่านว่า ระ-รด แปลว่า ไม้ค้ำ

วรท อ่านว่า วะ-รด แปลว่า ผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร

วรทย์ อ่านว่า วะ-รด แปลว่า ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ

วรทัต อ่านว่า วอ-ระ-ทัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร

วรธน อ่านว่า วอ-ระ-ทน แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ

วรนน อ่านว่า วอ-ระ-นน แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรนาถ อ่านว่า วอ-ระ-นาด แปลว่า ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ

วรรณธัช อ่านว่า วัน-นะ-ทัด แปลว่า เด่นทางหนังสือ

วรรณิก อ่านว่า วัน-นิก แปลว่า ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เขียน เสมียน

วรวัช อ่านว่า วอ-ระ-วัด แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ

วรวัฒน์ อ่านว่า วอ-ระ-วัด แปลว่า ประเสริฐและเจริญ

วรวิช อ่านว่า วอ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ

วรวิทย์ อ่านว่า วอ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ

วรวุฒิ อ่านว่า วอ-ระ-วุด แปลว่า มีความประเสริฐและความเจริญ

วรัชญ์ อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

วรัญชิต อ่านว่า วะ-รัน-ชิด แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ หรือชนะคนที่ประเสริฐ

วรัญญู อ่านว่า วะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

วรัตถ์ อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง

วรัท อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร

วรัทยา อ่านว่า วะ -รัด-ทะ-ยา แปลว่า มีความกรุณาอันประเสริฐ

วรากร อ่านว่า วะ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ

วรานนท์ อ่านว่า วะ-รา-นน แปลว่า ความยินดีในสิ่งประเสริฐ

วรายุทธ อ่านว่า วะ-รา-ยุด แปลว่า เลิศในการรบ

วริทธิ์ อ่านว่า วะ-ริด แปลว่า ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ

วริทธิ์ธร อ่านว่า วะ-ริด-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ

วริทธิ์นันท์ อ่านว่า วะ-ริด-นัน แปลว่า ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ

วรินทร อ่านว่า วะ-ริน-ทอน แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

วรียะ อ่านว่า วะ-รี-ยะ แปลว่า ประเสริฐสุด

วเรณย์ อ่านว่า วะ-เรน แปลว่า ประเสริฐสุด

วลัช อ่านว่า วะ-ลัด แปลว่า ปลา

วัชรากร อ่านว่า วัด-ชะ-รา-กอน แปลว่า ขุมทรัพย์

วัชรินทร์ อ่านว่า วัด-ชะ-ริน แปลว่า เจ้าแห่งเพชร

วัฒนชัย อ่านว่า วัด-ทะ-นะ-ไช แปลว่า ชนะด้วยความเจริญ

วัณณุวรรธน์ อ่านว่า วัน-นุ-วัด แปลว่า ทางแห่งความเจริญ

วัทธิกร อ่านว่า วัด-ทิ-กอน แปลว่า ทำกำไร

วัทน์ อ่านว่า วัด แปลว่า การพูด ใบหน้า

วาริธร อ่านว่า วา-ริ-ทอน แปลว่า เมฆ

วิกรานต์ อ่านว่า วิ-กราน แปลว่า ผู้ก้าวไปข้างหน้า กล้าหาญ

วิชชากร อ่านว่า วิด-ชา-กอน แปลว่า สร้างความรู้

วิชชุกร อ่านว่า วิด-ชุ-กอน แปลว่า แสงสายฟ้า

วิชญ์ อ่านว่า วิด แปลว่า ผู้รู้ นักปราชญ์

วิชญะ อ่านว่า วิด-ชะ-ยะ แปลว่า นักปราชญ์

วิชวิทย์ อ่านว่า วิด-ทะ-วิด แปลว่า มีความรู้หลายอย่าง

วิชาธร อ่านว่า วิ-ชา-ทอน แปลว่า ผู้มีความรู้ทางเวทมนตร์ต่างๆ

วิชานนะ อ่านว่า วิ-ชาน-นะ แปลว่า ความเห็นจริง

วิชานาถ อ่านว่า วิ-ชา-นาด แปลว่า มีความรู้เป็นที่พึ่ง

วิชาฤทธิ์ อ่านว่า วิ-ชา-ริด แปลว่า สำเร็จด้วยความรู้

วิชิตชัย อ่านว่า วิ-ชิด-ไช แปลว่า ชัยชนะ

วิดรณ์ อ่านว่า วิ-ดอน แปลว่า ข้ามพ้นความทุกข์

วิทิต อ่านว่า วิ-ทิด แปลว่า ผู้คงแก่เรียน

วิทูร อ่านว่า วิ-ทูน แปลว่า ผู้ฉลาด

วิธวิทย์ อ่านว่า วิด-ทะ-วิด แปลว่า ผู้ฉลาด

วิธวินท์ อ่านว่า วิด-ทะ-วิน แปลว่า ได้สิ่งแปลก ๆ มีลาภเสมอ

วิธาน อ่านว่า วิ-ทาน แปลว่า กฎเกณฑ์ ระเบียบ

วินธัย อ่านว่า วิน-ไท แปลว่า ผลไม้ ชื่อภูเขา

วินิชา อ่านว่า วิ-นิ-ชา แปลว่า จำเก่ง

วินิทร อ่านว่า วิ-นิด แปลว่า ตื่นเสมอ ขยัน

วิรชัช อ่านว่า วิ-ระ-ชัด แปลว่า นักรบผู้กล้าหาญ

วิรัญจ์ อ่านว่า วิ-รัน แปลว่า ชื่อของพรหม

วิรัล อ่านว่า วิ-รัน แปลว่า บาง โปร่ง หายาก งาม

วิโรจน์ อ่านว่า วิ-โลด แปลว่า สว่าง

วิวรรธน์ อ่านว่า วิ-วัด แปลว่า ความเจริญรุ่งเรือง

วิวัฒน์ชัย อ่านว่า วิ-วัด-ไช แปลว่า มีความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะ

วิวิธชัย อ่านว่า วิ-วิด-ทะ-ไช แปลว่า มีชัยชนะหลายอย่าง

วิวิธวินท์ อ่านว่า วิ-วิด-ทะ-วิน แปลว่า ได้สิ่งแปลก ๆ ได้รับอยู่เสมอ

วีรชิต อ่านว่า วี-ระ-ชิด แปลว่า ชัยชนะของคนกล้า วีรบุรุษผู้พิชิต

วีรเดช อ่านว่า วี-ระ-เดด แปลว่า อำนาจของผู้กล้า

วีรยุทธ อ่านว่า วี-ระ-ยุด แปลว่า นักรบผู้กล้า

วีรวัฒน์ อ่านว่า วี-ระ-วัด แปลว่า ผู้เจริญด้วยความกล้า

วีรวุฒิ อ่านว่า วี-ระ-วุด แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ

วีรัช อ่านว่า วี-รัด แปลว่า เกิดจากผู้กล้าหาญ

วีรากร อ่านว่า วี-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ

วุฒิกร อ่านว่า วุด-ทิ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความเจริญ

วุฒิชัย อ่านว่า วุด-ทิ-ไช แปลว่า ชนะด้วยความเจริญ

วุฒิชาติ อ่านว่า วุด-ทิ-ชาด แปลว่า เกิดจากความเจริญ

วุฒิเดช อ่านว่า วุด-ทิ-เดด แปลว่า เจริญขึ้นด้วยอำนาจ

เวทิต อ่านว่า เว-ทิด แปลว่า ให้รู้

เวธน์ อ่านว่า เวด แปลว่า ปัญญาเฉียบแหลม

แว่นแก้ว อ่านว่า แว่น-แก้ว แปลว่า สะท้อนให้เห็นคุณค่า

ไวทย์ อ่านว่า ไว แปลว่า มีความรู้

ไวทิน อ่านว่า ไว-ทิน แปลว่า ผู้รู้

ไววิทย์ อ่านว่า ไว-วิด แปลว่า อำนาจ ความเจริญ

อจล อ่านว่า อะ-จน แปลว่า ไม่หวั่นไหว

อจลวิชญ์ อ่านว่า อะ-จะ-ละ-วิด แปลว่า มีความรู้ไม่หวั่นไหว

อชิระ อ่านว่า อะ-ชิ-ระ แปลว่า ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว

อดิรถ อ่านว่า อะ-ดิ-รด แปลว่า นักรบเอ่น จอมทัพ

อดิรุจ อ่านว่า อะ-ดิ-รุด แปลว่า สง่างามยิ่ง

อดุลย์ อ่านว่า อะ-ดุน แปลว่า ไม่มีที่เปรียบ

อดุลวิทย์ อ่านว่า อะ-ดุน-วิด แปลว่า มีความรู้นับไม่ได้ รู้มากมาย

อติกันต์ อ่านว่า อะ-ติ-กัน แปลว่า น่ารักยิ่ง

อติคุณ อ่านว่า อะ-ติ-คุน แปลว่า มีคุณธรรมยิ่ง

อติชา อ่านว่า อะ-ติ-ชา แปลว่า เกิดมาเลิศกว่าพงศ์พันธุ์

อติชาติ อ่านว่า อะ-ติ-ชาด แปลว่า ผู้เกิดมาดี

อติรุจ อ่านว่า อะ-ติ-รุด แปลว่า ผู้สง่างามยิ่ง

อติวัณณ์ อ่านว่า อะ-ติ-วัน แปลว่า การสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง

อติวิชญ์ อ่านว่า อะ-ติ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง

อธิน อ่านว่า อะ-ทิน แปลว่า ผู้ว่าง่าย เชื่อฟัง

อธินาถ อ่านว่า อะ-ทิ-นาด แปลว่า ที่พึ่งอันยิ่งใหญ่

อธิยุต อ่านว่า อะ-ทิ-ยุด แปลว่า ขวนขวายยิ่ง หรือขยันขันแข็งยิ่ง

อธิวัฒน์ อ่านว่า อะ-ทิ-วัด แปลว่า ความเจริญที่ยิ่งใหญ่

อนณ อ่านว่า อะ-นน แปลว่า ผู้ไม่มีหนี้

อนรรฆ อ่านว่า อะ-นัก แปลว่า หาค่ามิได้ มีค่ามากมาย

อนล อ่านว่า อะ-นน แปลว่า ไฟ อัคนีเทพ

อนวัช อ่านว่า อะ-นะ-วัด แปลว่า ผู้ไม่มีที่ติ ไม่มีข้อเสียหาย

อนวัทย์ อ่านว่า อะ-นะ-วัด แปลว่า ไม่มีโทษ ไม่มีตำหนิ

อนังคณ์ อ่านว่า อะ-นัง แปลว่า ไม่มีกิเลศ ไม่มัวหมอง

อนัดดา อ่านว่า อะ-นัด-ดา แปลว่า ไม่ยึดถือ

อนันตชัย อ่านว่า อะ-นัน-ตะ-ไช แปลว่า ชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด

อนันยช อ่านว่า อะ-นัน-ยด แปลว่า เกิดมาเป็นที่หนึ่ง

อนาวิล อ่านว่า อะ-นา-วิน แปลว่า ไม่เศร้าหมอง ผ่องใส

อนิก อ่านว่า อะ-นิก แปลว่า กองทัพ

อนิรุทธ์ อ่านว่า อะ-นิ-รุด แปลว่า ผู้ชนะเสมอ

อนิวัต อ่านว่า อะ-นิ-วัด แปลว่า ผู้ไม่หวนกลับ สู่ความชั่ว

อนิวัตติ์ อ่านว่า อะ-นิ-วัด แปลว่า การไม่หวยกลับ สู่ความชั่ว

อนุชิต อ่านว่า อะ-นุ-ชิด แปลว่า ชนะเสมอ

อนุตร อ่านว่า อะ-นุด แปลว่า ผู้ประเสริฐ ยอดเยี่ยม

อนุทัต อ่านว่า อะ-นุ-ทัด แปลว่า มอบให้ อนุญาต

อนุทัย อ่านว่า อะ-นุ-ไท แปลว่า ความกรุณา ความใจดี

อนุนัย อ่านว่า อะ-นุ-ไน แปลว่า ความเป็นมิตร

อนุนาท อ่านว่า อะ-นุด-นาด แปลว่า เสียงกึกก้อง เสียงบันลือ

อนุยุต อ่านว่า อะ-นุ-ยุด แปลว่า ผู้ขวนขวาย ผู้ขยัน

อนุรักข์ อ่านว่า อะ-นุ-รัก แปลว่า รักษา คุ้มครอง

อนุวรรตน์ อ่านว่า อะ-นุ-วัด แปลว่า ประพฤติปฏิบัติตาม

อนุวรรธน์ อ่านว่า อะ-นุ-วัด แปลว่า เจริญตาม

อนุวัต อ่านว่า อะ-นุ-วัด แปลว่า ผู้ประพฤติตาม

อนุวิท อ่านว่า อะ-นุ-วิด แปลว่า รู้แจ้ง รู้ทะลุประโปร่ง

อรรจน์ อ่านว่า อัด แปลว่า เครื่องบูชา

อรรถนนท์ อ่านว่า อัด-ถะ-นน แปลว่า ผู้ยินดีในประโยชน์

อรรถวิท อ่านว่า อัด-ถะ-วิด แปลว่า ผู้รู้ข้อความ ผู้รู้หลักการ

อรรถวิทย์ อ่านว่า อัด-ถะ-วิด แปลว่า ผู้รู้หลักการ

อริชัย อ่านว่า อะ-หริ-ไช แปลว่า ผู้ชนะศัตรู

อริญชย์ อ่านว่า อะ-ริน แปลว่า ผู้ชนะศัตรู

อริญชัย อ่านว่า อะ-ริน-ไช แปลว่า ผู้ชนะศัตรู

อริย์ธัช อ่านว่า อะ-ริ-ทัด แปลว่า ธงของพระอริยะ เครื่องหมายอันประเสริฐ

อรุช อ่านว่า อะ-รุด แปลว่า ผู้ไม่โกรธ

อลงกฤต อ่านว่า อะ-ลง-กริด แปลว่า ตกแต่ง

อวัช อ่านว่า อะ-วัด แปลว่า ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ

อัคคเดช อ่านว่า อัก-คะ-เดด แปลว่า ความสง่างาม

อัคคัญญ์ อ่านว่า อัก-คัน แปลว่า สูงสุด

อัครชัย อ่านว่า อัก-คระ-ไช แปลว่า มีชัยอันประเสริฐ

อัครนิจ อ่านว่า อัก-คระ-นิด แปลว่า ประเสริฐเป็นนิตย์

อัครวินท์ อ่านว่า อัก-คระ-วิน แปลว่า ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ

อังควร อ่านว่า อัง-คะ-วอน แปลว่า ผู้มีรูปงาม

อัฑฒ์ อ่านว่า อัด แปลว่า ชายผู้ร่ำรวย

อัณณ์ อ่านว่า อัน แปลว่า แม่น้ำ ตัวหนังสือ

อัตถ์ อ่านว่า อัด แปลว่า เนื้อความ

อัทธ์ อ่านว่า อัด แปลว่า กาล เวลา ทาง ภาค

อัทธนีย์ อ่านว่า อัด-ทะ-นี แปลว่า เป็นไปตลอดกาลนาน อยู่ได้นาน

อันฑาการ อ่านว่า อัน-ทา-กาน แปลว่า รูปไข่

อันน์ อ่านว่า อัน แปลว่า ข้าว

อาจิต อ่านว่า อา-จิด แปลว่า สะสมแล้ว

อาชว์ อ่านว่า อาด แปลว่า ความซื่อตรง

อาชวิน อ่านว่า อาด-ชะ-วิน แปลว่า ผู้มีความซื่อตรง

อาชวี อ่านว่า อาด-ชะ-วี แปลว่า ผู้มีความซี่อตรง

อาชัญ อ่านว่า อา-ชัน แปลว่า บุรุษอาชาไนย หมยถึงคนที่ดียิ่ง

อาณกร อ่านว่า อา-นะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างอำนาจ

อาณัติ อ่านว่า อา-นัด แปลว่า การบังคับบัญชา

อาณันย์ อ่านว่า อา-นัน แปลว่า ความไม่มีหนี้

อานนท์ อ่านว่า อา-นน แปลว่า ความเพลิดเพลิน

อานัณย์ อ่านว่า อา-นัน แปลว่า ความไม่มีหนี้

อานัน อ่านว่า อา-นัน แปลว่า หน้า ปาก

อานันท์ อ่านว่า อา-นัน แปลว่า ความบันเทิง ความชื่นใจ

อายุทัย อ่านว่า อา-ยุ-ไท แปลว่า บ่อเกิดแห่งความสุข เต็มไปด้วยความสุข

อายุธ อ่านว่า อา-ยุด แปลว่า อาวุธ เครื่องรบ

อายุวัต อ่านว่า อา-ยุ-วัด แปลว่า มีอายุยืน

อารัทธ์ อ่านว่า อา-รัด แปลว่า เริ่มต้นแล้ว

อิงครัต อ่านว่า อิง-คะ-รัด แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้

อิชย์ อ่านว่า อิด แปลว่า การบูชา ครู

อิฏฐา อ่านว่า อิด-ถา แปลว่า น่ารัก

อิทธิกร อ่านว่า อิด-ทิ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความสำเร็จ

อิทธิชัย อ่านว่า อิด-ทิ-ไช แปลว่า ชนะด้วยฤทธิ์

อินทัช อ่านว่า อิน-ทัด แปลว่า เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่

อุชุกร อ่านว่า อุ-ชุ-กอน แปลว่า คนซื่อตรงที่รุ่งเรือง ทำให้ตรง

อุทธิ อ่านว่า อุด-ธิ แปลว่า ทะเล

อุทัค อ่านว่า อุ-ทัก แปลว่า ผู้เบิกบานใจ

เอื้อการย์ อ่านว่า เอื้อ-กาน แปลว่า ค้ำจุนกิจการ

กรกวรรษ อ่านว่า กะ-หรก-วัด แปลว่า ฝนลูกเห็บ

กรทักษ์ อ่านว่า กอ-ระ-ทัก แปลว่า ถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว

กฤตลักษณ์ อ่านว่า กริด-ตะ-ลัก แปลว่า ประเสริฐ

กฤศ อ่านว่า กริด แปลว่า เล็ก บาง น้อย

กฤษกร อ่านว่า กริด-สะ-กอน แปลว่า สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง

กฤษฎ์ อ่านว่า กริด แปลว่า ข้าวกล้า

กฤษณ์ อ่านว่า กริด แปลว่า พระกฤษณะ ดำ

กลศ อ่านว่า กลด แปลว่า ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์

ก่อฤกษ์ อ่านว่า ก่อ-เริก แปลว่า ริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี

กันตยศ อ่านว่า กัน-ตะ-ยด แปลว่า มียศเป็นที่รัก

คณัสนันท์ อ่านว่า คะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ

ครองยศ อ่านว่า ครอง-ยด แปลว่า รักษาตำแหน่งไว้

จรส อ่านว่า จะ-รด แปลว่า แจ่มแจ้ง

จรัส อ่านว่า จะ-หรัด แปลว่า แจ่มแจ้ง

จรัสกร อ่านว่า จะ-หรัด-กอน แปลว่า จะ-หรัด-กอน

จรัสรัตน์ อ่านว่า จะ-หรัด-รัด แปลว่า แก้วที่มีแสงสว่างใส

ชนสรณ์ อ่านว่า ชะ-นะ-สอน แปลว่า เป็นที่พึงของคนทั้งหลาย

ชัยยศ อ่านว่า ไช-ยด แปลว่า มีชัยชนะและยศ

ณัฐยศ อ่านว่า นัด-ถะ-ยด แปลว่า นักปราชฐ์ผู้มีชื่อเสียง

ณัฐฤกษ์ อ่านว่า นัด-ถะ-เริก แปลว่า เวลาที่ดีของนักปราชญ์

ตรัส อ่านว่า ตรัด แปลว่า แจ้ง

ทักษ์ อ่านว่า ทัก แปลว่า ขยัน ฉลาด มีทักษะ

ทักษ์ดนัย อ่านว่า ทัก-ดะ-ไน แปลว่า บุตรชายผู้ฉลาด

ทัตสรวง อ่านว่า ทัด-สวง แปลว่า สวรรค์ประทานมา

ธยศ อ่านว่า ทะ-ยด แปลว่า มีความรู้เป็นยศ

ธรรศ อ่านว่า ทัด แปลว่า ความกล้าหาญ ความอหังการ

นฤสรณ์ อ่านว่า นะ-รึ-สอน แปลว่า เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย

นันทยศ อ่านว่า นัน-ทะ-ยด แปลว่า มีความสุขและมียศ

ยงยศ อ่านว่า ยง-ยด แปลว่า มียศยั่งยืนนาน

ยศกร อ่านว่า ยด-สะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ

ยศนันท์ อ่านว่า ยด-สะ-นน แปลว่า ยินดีในยศ

ยศวร อ่านว่า ยด-สะ-วอน แปลว่า มียศอันประเสริฐ

รหัท อ่านว่า ระ-หัด แปลว่า ทะเล

วงศธร อ่านว่า วง-สะ-ทอน แปลว่า ผู้ดำรงสกุล ผู้สืบสกุล

วงศ์วรรธน์ อ่านว่า วง-วัด แปลว่า ตระกูลผู้เจริญ

วนัสนันท์ อ่านว่า วะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า ผู้เพลิดเลินในการท่องป่า

วรยศ อ่านว่า วอ-ระ-ยด แปลว่า มียศอันประเสริฐ

วรสรณ์ อ่านว่า วอ-ระ-สอน แปลว่า ที่พึ่งอันประเสริฐ

วัชสัณห์ อ่านว่า วัด-ชะ-สัน แปลว่า มีคำพูดไพเราะ

ศตรรฆ อ่านว่า สะ-ตัก แปลว่า มีค่ามาก

ศรณ์ อ่านว่า สอน แปลว่า ที่พึ่ง

ศรวัณ อ่านว่า สอ-ระ-วัน แปลว่า เดือนศรวัณ ตกราวเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม

ศรันย์ อ่านว่า สะ-รัน แปลว่า อันเป็นที่พึ่ง

ศักย์ศรณ์ อ่านว่า สัก-สอน แปลว่า ผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่ง

ศักรนันทน์ อ่านว่า สัก-กระ-นัน แปลว่า โอรสของพระอินทร์คือ พระอรชุน

สกลวรรธน์ อ่านว่า สะ-กน-วัด แปลว่า พร้อมด้วยความเจริญ

สนันตน์ อ่านว่า สะ-นัน แปลว่า นิรันดร ยิ่งยืนนาน

สรชัช อ่านว่า สอ-ระ-ชัด แปลว่า นักรบผู้วิเศษ

สรณ์ อ่านว่า สอน แปลว่า ที่พึ่ง ที่ระลึก

สรธร อ่านว่า สอ-ระ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งวิเศษยิ่ง

สรธัญ อ่านว่า สอ-ระ-ทัน แปลว่า มีโชคดีอย่างวิเศษ

สรัช อ่านว่า สะ-รัด แปลว่า เกิดในสระ ดอกบัว

สรัล อ่านว่า สะ-รัน แปลว่า ต้นสน ซื้อตรง

สัณหณัฐ อ่านว่า สัน-หะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง

สัณหวัช อ่านว่า สัน-หะ-วัด แปลว่า พูดเพราะ พูดดี

สันต์ทศน์ อ่านว่า สัน-ทด แปลว่า มีทัศนะอันงดงาม

หทัยทัต อ่านว่า หะ-ไท-ทัด แปลว่า เป็นที่ถูกใจ

หรรษกร อ่านว่า หัด-สะ-กอน แปลว่า เกิดจากมือที่ทำให้บันเทิงเริงใจ

หรรษธร อ่านว่า หัน-สะ-ทอน แปลว่า ผู้มีความเบิกบานเป็นนิตย์

หรรษยศ อ่านว่า หัด-สะ-ยด แปลว่า ตำแหน่งที่น่าพอใจ

หรรษรักษ์ อ่านว่า หัด-สะ-รัก แปลว่า ความยินดีที่ควรรักษาไว้

หฤษฎ์ อ่านว่า หะ-ริด แปลว่า น่าชื่นชมยินดี

หัตถชัย อ่านว่า หัด-ถะ-ไช แปลว่า ชนะด้วยมือ

จรัสรวี อ่านว่า จะ-หรัด-ระ-วี แปลว่า สว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์

จารุทัศน์ อ่านว่า จา-รุ-ทัด แปลว่า มีการเห็นหรือทัศนะงดงาม

จำรัส อ่านว่า จำ-หรัด แปลว่า รุ่งเรือง

จิตตวิสุทธิ อ่านว่า จิด-ตะ-วิ-สุด แปลว่า ความหมดจดของจิต

จิตรทวัส อ่านว่า จิด-ตระ-วัด แปลว่า วันอันแจ่มใส

จิตรทิวัส อ่านว่า จิด-ทิ-วัด แปลว่า วันอันแจ่มใส สวรรค์อันงดงาม

จิตรายศ อ่านว่า จิด-ตรา-ยด แปลว่า เหล็กดี

จิรสิน อ่านว่า จิ-ระ-สิน แปลว่า มีทรัพย์ตลอดกาลนาน

จิรัสย์ อ่านว่า จิ-รัด แปลว่า ตลอดกาลนาน หรือนิรันดร

จิรายุศ อ่านว่า จิ-รา-ยุด แปลว่า อายุยืน

เจษฎา อ่านว่า เจด-สะ-ดา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่สุด

ชนิสร อ่านว่า ชะ-นิ-สอน แปลว่า เจ้าแห่งคนทั้งหลาย

ชเนศ อ่านว่า ชะ-เนด แปลว่า ที่พึ่งของคนคือ พระราชา

ชเยศ อ่านว่า ชะ-เยด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต

ชเยส อ่านว่า ชะ-เยด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ

ชลธิศ อ่านว่า ชน-ละ-ทิด แปลว่า ทะเล

ชวิศ อ่านว่า ชะ-วิด แปลว่า เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด

ชวิศา อ่านว่า ชะ-วิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา

ชัยศิริ อ่านว่า ไช-สิ-หริ แปลว่า ความส่งผ่าเผยด้วยชัยชนะ

ชัยสวัสดิ์ อ่านว่า ไช-สะ-หวัด แปลว่า มีชัยชนะและความสวัสดี

ชัยสิทธิ์ อ่านว่า ไช-ยะ-สิด แปลว่า สำเร็จด้วยชัยชนะ

ชินสีห์ อ่านว่า ชิน-นะ-สี แปลว่า ท่านผู้ชนะ

ชีวสาธน์ อ่านว่า ชี-วะ-สาด แปลว่า กำลังแห่งชีพ

ชุติศรณ์ อ่านว่า ชุ-ติ-สอน แปลว่า มีความรุ่งโรจน์เป็นที่พึ่ง

ญาณศรณ์ อ่านว่า ยา-นะ-สอน แปลว่า มีความรู้เป็นที่พึ่ง

ญาณสิริ อ่านว่า ยา-นะ-สิ-หริ แปลว่า มีมิ่งขวัญคือความรู้

ฐานัส อ่านว่า ถา-นัด แปลว่า โดยเร็ว แฉับพลัน รวดเร็ว โดยเหมาะสม

ฐิติวัสส์ อ่านว่า ถิ-ติ-วัด แปลว่า ยืนยาวตลอดปี

ณัฐทิศ อ่านว่า นัด-ทิด แปลว่า ทิศของนัดปราชญ์

ณัฐเศรษฐ อ่านว่า นัด-ถะ-เสด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย

ณัฐสิทธิ์ อ่านว่า นัด-ถะ-สิด แปลว่า ความสำเร็จของนักปราขญ์

ณัฐสุต อ่านว่า นัด-ถะ-สุด แปลว่า ลูกนักปราชญ์

ดนิษฐ์ อ่านว่า ดะ-นิด แปลว่า เล็ก

ดนุสรณ์ อ่านว่า ดะ-นุ-สอน แปลว่า มีคนเป็นที่พึ่ง พึ่งตน

ดิษย์ อ่านว่า ดิด แปลว่า เป็นมงคล

ดิสรณ์ อ่านว่า ดิ-สอน แปลว่า สรณะสามประการ

ตนิษฐ์ อ่านว่า ตะ-นิด แปลว่า เล็ก

ตนุสรณ์ อ่านว่า ตะ-นุ-สอน แปลว่า พึ่งตนเอง

ติณห์ อ่านว่า ติน แปลว่า กล้าแข็ง

ติสรณ์ อ่านว่า ติ-สอน แปลว่า สรณะสามประการ

เตชัส อ่านว่า เต-ชัด แปลว่า เดชหรืออำนาจ

ไตรทศ อ่านว่า ไตร-ทด แปลว่า สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ธนิษฐ์ อ่านว่า ทะ-นิด แปลว่า ชื่อดาวฤกษ์

ธนิสร อ่านว่า ทะ-นิด-สอน แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์

ธนุส อ่านว่า ทะ-นุด แปลว่า ธนู

ธเนศ อ่านว่า ทะ-เนด แปลว่า ร่ำรวย มีทรัพย์

ธรนิศ อ่านว่า ทอน-ระ-นิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ธาราวรรษ อ่านว่า ทา-รา-วัด แปลว่า ฝนจำนวนมาก

ธิติสรณ์ อ่านว่า ทิ-ติ-สอน แปลว่า พึ่งความเพียร ความอดทน ความรู้

ธิษณ์ อ่านว่า ทิด แปลว่า ฉลาด

ธีรศานต์ อ่านว่า ที-ระ-สาน แปลว่า กล้าหาญและสงบนิ่ง

ธีรสิทธิ์ อ่านว่า ที-ระ-สิด แปลว่า ผู้มีความสำเร็จ

ธีร์สุต อ่านว่า ที-สุด แปลว่า ลูกนักปราชญ์

นรเศรษฐ์ อ่านว่า นอ-ระ-เสด แปลว่า ผู้มีความมั่งคั่ง

นเรศ อ่านว่า นะ-เรด แปลว่า จอมคน

นันทิศ อ่านว่า นัน-ทิด แปลว่า เจ้าแห่งความสุข

นิธิศ อ่านว่า นิ-ทิด แปลว่า เจ้าแห่งขุมทรัพย์

นิศจัย อ่านว่า นิด-ไจ แปลว่า ตัดสินใจ ความประสงค์

นิษฐ์ อ่านว่า นิด แปลว่า สำเร็จ

นิสสรณ์ อ่านว่า นิด-สอน แปลว่า การสลัดตนเองออกจากความทุกข์

ยศธนะ อ่านว่า ยด-ทะ-นะ แปลว่า เกียรติยศเป็นทรัพย์

ยศวริศ อ่านว่า ยด-วะ-ริด แปลว่า ผู้เลิศด้วยยศ

ยสินทร อ่านว่า ยะ-สิน-ทอน แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยยศ มียศ

ยิษฐา อ่านว่า ยิด-ถา แปลว่า ผู้ที่เขาบูชา

รเณศ อ่านว่า ระ-เนด แปลว่า จอมทัพ เจ้าแห่งการรบ

รดิศ อ่านว่า ระ-ดิด แปลว่า เจ้าแห่งความรัก ชื่อของกามเทพ

รวิสุต อ่านว่า ระ-วิ-สุด แปลว่า ลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์

เลิศวรรธน์ อ่านว่า เลิด-วัด แปลว่า ความเจริญอย่างยิ่ง

วรายุส อ่านว่า วะ-รา-ยุด แปลว่า ผู้มีอายุอันประเสริฐ

วราศัย อ่านว่า วะ-รา-ไส แปลว่า มีที่พึ่งอันประเสริฐ

วริศ อ่านว่า วะ-ริด แปลว่า ประเสริฐและเป็นใหญ่

วริษ อ่านว่า วะ-ริด แปลว่า ฝน

วศิน อ่านว่า วะ-สิน แปลว่า ผู้มีอำนาจ

วสุ อ่านว่า วะ-สุ แปลว่า สมบัติ

วสุธร อ่านว่า วะ-สุ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งสมบัติ ร่ำรวย

วสุธา อ่านว่า วะ-สุ-ทา แปลว่า แผ่นดิน

วสุนันท์ อ่านว่า วะ-สุ-นัน แปลว่า ยินดีในทรัพย์

วสุวี อ่านว่า วะ-สุ-วี แปลว่า ผู้มีทรัพย์

วัชริศ อ่านว่า วัด-ชะ-ริด แปลว่า เจ้าแห่งเพชร เจ้าแห่งสายฟ้า

วัทน์สิริ อ่านว่า วัด-สิ-หริ แปลว่า มีใบหน้างาม พูดเป็นเสน่ห์

วิทวัส อ่านว่า วิ-ทะ-วัด แปลว่า ผู้ฉลาด

วิวิศน์ อ่านว่า วิ-วิด แปลว่า งามอย่างวิเศษ

วิศรุต อ่านว่า วิ-สะ-รุด แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ

วิศลย์ อ่านว่า วิ-สน แปลว่า ไม่มีทุกข์โศก

วิสสุต อ่านว่า วิด-สุด แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ

วิสุทธิ์ อ่านว่า วิ-สุด แปลว่า สะอาดสดใส

วีรศรุต อ่านว่า วี-ระ-สะ-รุด แปลว่า มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ

วีริศ อ่านว่า วี-ริด แปลว่า ยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า

เวทิศ อ่านว่า เว-ทิด แปลว่า ผู้คงแก่เรียน

ศดิศ อ่านว่า สะ-ดิด แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

ศตายุ อ่านว่า สะ-ตา-ยุ แปลว่า มีอายุยืน ๑๐๐ ปี

ศรัณยู อ่านว่า สะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้คุ้มครอง ผู้ปกปักรักษา ลมฟ้าอากาศ

ศรันยู อ่านว่า สะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้คุ้มครอง

ศรายุธ อ่านว่า สะ-รา-ยุด แปลว่า ผู้มีอาวุธคือลูกศร

ศราวิน อ่านว่า สะ-รา-วิน แปลว่า ผู้ฟัง สาวกที่ดีของพระศาสดา

ศราวุธ อ่านว่า สะ-รา-วุด แปลว่า ผู้มีศรเป็นอาวุธ

ศริตวรรธน์ อ่านว่า สะ-ริด-วัด แปลว่า บรรลุถึงความเจริญ

ศรุต อ่านว่า สะ-รุด แปลว่า มีชื่อเสียง

ศวิต อ่านว่า สะ-วิด แปลว่า ขาว

ศศวิษาณ อ่านว่า สะ-สะ-วิ-สาน แปลว่า สิ่งเหลือเชื่อ

ศาตนันท์ อ่านว่า สา-ตะ-นัน แปลว่า มีความสุขและความเพลิดเพลิน

ศาตนันทน์ อ่านว่า สา-ตะ-นัน แปลว่า มีความสุขและความเพลิดเพลิน

ศานิต อ่านว่า สา-นิด แปลว่า คม

ศาศวัต อ่านว่า สาด-สะ-วัด แปลว่า ยั่งยืน

ศาสวัต อ่านว่า สา-สะ-วัด แปลว่า นิรันดร ตลอดกาล

ศิรชัช อ่านว่า สิ-ระ-ชัด แปลว่า นักรบผู้ยอดเยี่ยม

ศิรวิทย์ อ่านว่า สิ-ระ-วิด แปลว่า ความรู้ชั้นยอด

ศิรสิทธิ์ อ่านว่า สิ-ระ-สิด แปลว่า มีความสำเร็จอันยอดเยี่ยม

ศิรัสธร อ่านว่า สิ-รัด-สะ-ทอน แปลว่า คอ

ศิริชัย อ่านว่า สิ-หริ-ไช แปลว่า มีชัยชนะที่เป็นมงคล

ศิลาดล อ่านว่า สิ-ลา-ดน แปลว่า แผ่นหิน

ศิวนาถ อ่านว่า สิ-วะ-นาด แปลว่า มีที่พึ่งอันประเสริฐ

ศิวเวท อ่านว่า สิ-วะ-เวด แปลว่า มนตร์สรรเสริญ

ศิวัช อ่านว่า สิ-วัด แปลว่า เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ ลูกพระศิวะ

ศีลวัต อ่านว่า สี-ละ-วัด แปลว่า มีความประพฤติดี

ศุจินธร อ่านว่า สุ-จิน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด

ศุทธวีร์ อ่านว่า สุด-ทะ-วี แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และกล้าหาญ

ศุทธา อ่านว่า สุด-ทา แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

ศุวิล อ่านว่า สุ-วิน แปลว่า ลม อากาศ

เศรษฐนัย อ่านว่า เสรด-ถะ-ไน แปลว่า การประหยัด

เศรษฐา อ่านว่า เสด-ถา แปลว่า เจริญที่สุด

เศวตฉัท อ่านว่า สะ-เวด-ตระ-ฉัด แปลว่า ผู้มีปีกขาว

สดายุ อ่านว่า สะ-ดา-ยุ แปลว่า ชื่อพญานก

สรณ์สิริ อ่านว่า สอน-สิ-หริ แปลว่า มีที่พึ่งดียิ่ง พึ่งสิริมงคล

สรวิชญ์ อ่านว่า สอ-ระ-วิด แปลว่า ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง

สรวิศ อ่านว่า สอ-ระ-วิด แปลว่า มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง

สรศาสตร์ อ่านว่า สอ-ระ-สาด แปลว่า ตำราสงคราม

สรสิช อ่านว่า สอ-ระ-สิด แปลว่า เกิดในสระ ดอกบัว

สรายุทธ อ่านว่า สะ-รา-ยุด แปลว่า รบด้วยลูกศร

สราวุธ อ่านว่า สะ-รา-วุด แปลว่า มีลูกศรเป็นอาวุธ

สริต อ่านว่า สะ-ริด แปลว่า ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ

สวิตต์ อ่านว่า สะ-วิด แปลว่า มีทรัพย์สมบัติ มีเงินทอง

สัญจิต อ่านว่า สัน-จิด แปลว่า สะสม รวบรวม

สัณฐิติ อ่านว่า สัน-ถิ-ติ แปลว่า ความมั่นคง

สัณหเจต อ่านว่า สัน-หะ-เจด แปลว่า มีความคิดละเอียดอ่อน

สันทนา อ่านว่า สัน-ทะ-นา แปลว่า การเปรียบเทียบ

สาทิส อ่านว่า สา-ทิด แปลว่า เห็นเหมือน

สาธิต อ่านว่า สา-ทิด แปลว่า ผู้ทำให้สำเร็จสมประสงค์

สาธิน อ่านว่า สา-ทิน แปลว่า ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ

สารท อ่านว่า สาด แปลว่า ฤดูใบไม้ร่วง เทศกาลเดือนสิบ

สารัช อ่านว่า สา-รัด แปลว่า เกิดมาเพื่อแก่นสาร

สาริทธิ์ อ่านว่า สา-ริด แปลว่า ความสำเร็จแห่งแก่นสาร

สาริน อ่านว่า สา-ริน แปลว่า ผู้ก้าวไปข้างหน้า ผู้มีแก่นสาร

สารินท์ อ่านว่า สา-ริน แปลว่า เจ้าแห่งสาระ

สาริศ อ่านว่า สา-ริด แปลว่า เจ้าแห่งแก่นสาร เจ้าแห่งสาระ

สิทธา อ่านว่า สิด-ทา แปลว่า ผู้สำเร็จแล้ว ผู้มีชื่อเสียง

สิทธิเดช อ่านว่า สิด-ทิ-เดด แปลว่า ผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ

สิทธินนท์ อ่านว่า สิด-ทิ -นน แปลว่า ยินดีในความสำเร็จ

สิทธิรัตน์ อ่านว่า สิด-ทิ-รัด แปลว่า ความสำเร็จที่ล้ำค่า

สินิทธ์ อ่านว่า สิ-นิด แปลว่า สนิทชิดเชื้อ

สิรดนัย อ่านว่า สิ-ระ-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้เป็นยอด

สิรธีร์ อ่านว่า สิ-ระ-ที แปลว่า นักปราชญ์ชั้นยอด

สิรวิชญ์ อ่านว่า สิ-ระ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นยอด

สิริจรรยา อ่านว่า สิ-หริ-จัน-ยา แปลว่า ผู้มีความประพฤติอันเป็นสิริมงคล

สิริชัย อ่านว่า สิ-หริ-ไช แปลว่า ผู้มีชัยชนะอันงดงาม

สุตนันท์ อ่านว่า สุ-ตะ-นัน แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา

สุทธดร อ่านว่า สุด-ทะ-ดอน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์กว่าคนอื่น

สุทธวีร์ อ่านว่า สุด-ทะ-วี แปลว่า บริสุทธิ์และกล้าหาญ

สุทธิชัย อ่านว่า สุด-ทิ-ไช แปลว่า ชัยชนะอันหมดจด

สุทธินันท์ อ่านว่า สุด-ทิ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินพอใจในความบริสุทธิ์

สุทธินัย อ่านว่า สุด-ทิ-ไน แปลว่า มีแนวทางอันบริสุทธิ์ มีนโยบายที่ดี

สุทธิรัตน์ อ่านว่า สุด-ทิ-รัด แปลว่า ความหมดจดผ่องใสเหมือนดวงแก้ว

สุทิวัส อ่านว่า สุ-ทิ-วัด แปลว่า วันดี วันเป็นสิริมงคล

สุธินันท์ อ่านว่า สุ-ทิ-นัน แปลว่า ความยินดีของนักปราชญ์

สุนิติ อ่านว่า สุ-นิ-ติ แปลว่า มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี

สุรชัช อ่านว่า สุ-ระ-ชัด แปลว่า นักรบผู้กล้า

สุรเชษฐ์ อ่านว่า สุ-ระ-เชด แปลว่า ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาคือ พระพรหม

สุรดิษ อ่านว่า สุ-ระ-ดิด แปลว่า มีโชคดีเยี่ยม มีโชคดีเหมือนเทวดา

สุรทิน อ่านว่า สุ-ระ-ทิน แปลว่า เทพประทาน

สุรธัช อ่านว่า สุ-ระ-ทัด แปลว่า เป็นดุจธงชัยบนสวรรค์

สุรนาท อ่านว่า สุ-ระ-นาด แปลว่า บันลืออย่างกล้าหาญ เสียงองอาจกล้าหาญ

สุรวินท์ อ่านว่า สุ-ระ-วิน แปลว่า ดอกบัวงาม

สุวชัช อ่านว่า สุ-วะ-ชัด แปลว่า นักรบผู้ดีเยี่ยม

สุวินัย อ่านว่า สุ-วิ-ไน แปลว่า ว่านอนสอนง่าย

หาญ อ่านว่า หาน แปลว่า กล้า

หาญชัย อ่านว่า หาน-ไช แปลว่า เก่งอย่างมีชัยชนะ

หิรัญ อ่านว่า หิ-รัน แปลว่า เงินทอง

อณิษฐ์ อ่านว่า อนิด แปลว่า เล็กที่สุด

อดิศร อ่านว่า อะ-ดิ-สอน แปลว่า เป็นใหญ่ยิ่ง

อดิศวร อ่านว่า อะ-ดิ-สวน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง

อธิศ อ่านว่า อะ-ทิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

อธิษฐ์ อ่านว่า อะ-ทิด แปลว่า ผู้น่าปรารถนายิ่ง หรือผู้ตั้งมั่น

อนลัส อ่านว่า อะ-นะ-ลัด แปลว่า ผู้ไม่เกียจคร้าน

อนันต์ยศ อ่านว่า อะ-นัน-ยด แปลว่า มียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้

อนุทัศน์ อ่านว่า อะ-นุ-ทัด แปลว่า ความเห็น เห็นเนือง ๆ

อนุทิศ อ่านว่า อะ-นุ-ทิด แปลว่า ทิศน้อย ทิศเฉียง

อนุศิษฎ์ อ่านว่า อะ-นุ-สิด แปลว่า ผู้ได้รับการสั่งสอน

อรรถสาร อ่านว่า อัด-ถะ-สาน แปลว่า ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร

อรรถสิทธิ์ อ่านว่า อัด-ถะ-สิด แปลว่า ความสำเร็จในงานต่าง ๆ

อรุษ อ่านว่า อะ-รุด แปลว่า ผู้ไม่โกรธ

อวสร อ่านว่า อะ-วะ-สอน แปลว่า โอกาส

อศลย์ อ่านว่า อะ-สน แปลว่า ไม่มีทุกข์โศก

อสิต อ่านว่า อะ-สิด แปลว่า ผิวคล้ำ

อัศนี อ่านว่า อัด-สะ-นี แปลว่า สายฟ้า

อัษฎา อ่านว่า อัด-สะ-ดา แปลว่า แปดอย่าง

อัษฎาวุธ อ่านว่า อัด-สะ-ดา-วุด แปลว่า อาวุธ ๘ อย่าง

อิษฎี อ่านว่า อิด-สะ-ดี แปลว่า การบวงสรวง

โอสธี อ่านว่า โอ-สะ-ที แปลว่า ดาวประกายพรึก

ไอศูรณ์ อ่านว่า ไอ-สูน แปลว่า มีที่พึ่ง

ไอศูรย์ อ่านว่า ไอ-สูน แปลว่า อำนาจ

กณิศ อ่านว่า กะ-นิด แปลว่า รวงข้าว

กรศุทธิ์ อ่านว่า กอ-ระ-สุด แปลว่า ทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้

กระแส อ่านว่า กระ-แส แปลว่า น้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย

กฤษฎา อ่านว่า กริด-สะ-ดา แปลว่า กระทำแล้ว

กฤษฎิ์ อ่านว่า กริด แปลว่า ฉลาด

กฤษณะ อ่านว่า กริด-สะ-นะ แปลว่า พระกฤษณะ

กฤษดา อ่านว่า กริด-สะ-ดา แปลว่า อภินิหาร

กฤษิก อ่านว่า กริ-สิก แปลว่า ชาวนา

กฤษิกร อ่านว่า กริ-สิ-กอน แปลว่า เกษตรกร

กสานติ์ อ่านว่า กะ-สาน แปลว่า ความสงบ

กสิณ อ่านว่า กะ-สิน แปลว่า ทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ

กสิน อ่านว่า กะ-สิน แปลว่า ทั้งหมด

ก่อกุศล อ่านว่า ก่อ-กุ-สน แปลว่า สร้างความดี

กันดิศ อ่านว่า กัน-ดิด แปลว่า เจ้าแห่งความรัก กามเทพ

กันต์ศักดิ์ อ่านว่า กัน-สัก แปลว่า มีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ

กานดิศ อ่านว่า กาน-ดิด แปลว่า เจ้าแห่งความรัก กามเทพ

กำแหง อ่านว่า กำ-แหง แปลว่า กล้าแข็ง

กิตติศักดิ์ อ่านว่า กิด-ติ-สัก แปลว่า ผู้มีอำนาจและความสามารถ

กุลิสร์ อ่านว่า กุ-ลิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล

กุศล อ่านว่า กุ-สน แปลว่า สิ่งที่ที่ชอบ

กุศลิน อ่านว่า กุ-สะ-ลิน แปลว่า อยู่สุขสบาย ปลอดภัย

เกริกศักดิ์ อ่านว่า เกริก-สัก แปลว่า ผู้มีความสามารถเป็นที่เลื่องลือ

เกรียงศักดิ์ อ่านว่า เกรียง-สัก แปลว่า ผู้มีอำนาจ

เกียรติศักดิ์ อ่านว่า เกียด-ติ-สัก แปลว่า เกียรติตามฐานะ

โกศล อ่านว่า โก-สน แปลว่า ฉลาด

โกศัลย์ อ่านว่า โก-ลัน แปลว่า ความฉลาด

ไกรฤกษ์ อ่านว่า ไกร-เริก แปลว่า ระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่

ไกรเลิศ อ่านว่า ไกร-เลิด แปลว่า เยี่ยมมาก

ไกรศร อ่านว่า ไกร-สอน แปลว่า สิงโต

ไกรศรี อ่านว่า ไกร-สี แปลว่า ผู้มีศักดิ์ศรี

ไกรศักดิ์ อ่านว่า ไกร-สัก แปลว่า ผู้มีความสามารถมาก

ไกรสร อ่านว่า ไกร-สอน แปลว่า สิงโต

ไกรสรี อ่านว่า ไกร-สี แปลว่า สิงโต

ไกรสิทธิ อ่านว่า ไกร-สิด แปลว่า ราชสีห์

คณิศร อ่านว่า คะ-นิด-สอน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย

คณิสสร อ่านว่า คะ-นิด-สอน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

ครองศักดิ์ อ่านว่า ครอง-สัก แปลว่า รักษาตำแหน่งไว้

ครองสุข อ่านว่า ครอง-สุก แปลว่า ดำเนินอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

คริษฐ์ อ่านว่า คะ-ริด แปลว่า ผู้ที่น่าบูชาที่สุด

ฐิติศักดิ์ อ่านว่า ถิ-ติ-สัก แปลว่า ความสามารถ

ณัฐศักดิ์ อ่านว่า นัด-ถะ-สัก แปลว่า ศักดิ์ของนักปราชญ์

ดลสุข อ่านว่า ดน-สุก แปลว่า ดลบันดาลความสุข

ทรงวศิน อ่านว่า ทรง-วะ -สิน แปลว่า ผู้ชนะด้วยตนเอง

ธนศักดิ์ อ่านว่า ทะ-นะ-สัก แปลว่า มีทั้งทรัพย์และอำนาจ

ธำรงศักดิ์ อ่านว่า ทำ-รง-สัก แปลว่า รักษาอำนาจไว้

ธิติศักดิ์ อ่านว่า ทิ-ติ-สัก แปลว่า ผู้มีความเพียร และอำนาจ

ธิติสรรค์ อ่านว่า ทิ-ต-สัน แปลว่า สร้างสรรค์ค์ความเพียร ความอดทน ความรู้

ธีรศักดิ์ อ่านว่า ที-ระ-สัก แปลว่า อำนาจของนักปราชญ์

ธีรักษ์ อ่านว่า ที-รัก แปลว่า ผู้ฉลาด

เนกษ์ อ่านว่า เนก แปลว่า แท่งทอง

ยงสุข อ่านว่า ยง-สุก แปลว่า มีสุขยั่งยืน

รักษิต อ่านว่า รัก-สิด แปลว่า ได้รับการคุ้มครอง

รุ่งรดิศ อ่านว่า รุ่ง-ระ-ดิด แปลว่า รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ กามเทพผู้รุ่งเรือง

วนศักดิ์ อ่านว่า วะ-นะ-สัก แปลว่า อำนาจแห่งป่า พลังแห่งป่า

วัฒนศักดิ์ อ่านว่า วัด-ทะ-นะ-สัก แปลว่า มีความเจริญในเกียรติ

วิฆเนศ อ่านว่า วิ-คะ-เนด แปลว่า พระพิฆเณศ

วิธิสรรค์ อ่านว่า วิ-ทิ-สัน แปลว่า สร้างวิธีการ คิดหาวิธีการที่ดี

วิษณุสรรค์ อ่านว่า วิด-สะ-นุ-สัน แปลว่า วิษณุสร้างมา ลูกวิษณุ

วีรลักษณ์ อ่านว่า วี-ระ-ลัก แปลว่า ลักษณะของผู้กล้า

วุฒิศักดิ์ อ่านว่า วุด-ทิ-สัก แปลว่า มีความเจริญและอำนาจ

ศตคุณ อ่านว่า สะ-ตะ-คุณ แปลว่า ผู้มีความตั้งร้อย ผู้มีความรู้ดีมาก

ศรีสวรรค์ อ่านว่า สี-สะ-หวัน แปลว่า ผู้เป็นมิ่งขวัญบนสวรรค์

ศลาฆนันท์ อ่านว่า สลาก-นัน แปลว่า ยินดีการสรรเสริญ

ศักดา อ่านว่า สัก-ดา แปลว่า ผู้มีอำนาจ

ศักดากร อ่านว่า สัก-ดา-กอน แปลว่า ผู้มีอำนาจ

ศักดินนท์ อ่านว่า สัก-ดิ-นน แปลว่า ยินดีในอำนาจ

ศักดิ์นันท์ อ่านว่า สัก-ดิ-นัน แปลว่า ยินดีในอำนาจ

ศากวร อ่านว่า สาก-กะ-วะ-ระ แปลว่า แข็งแรง

ศิงขร อ่านว่า สิง-ขอน แปลว่า ภูเขา

ศิวกร อ่านว่า สิ-วะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล

ศีกร อ่านว่า สี-กอน แปลว่า ฝน

ศึกษิต อ่านว่า สึก-สิด แปลว่า ผู้เป็นปัญญาชน

ศุกล อ่านว่า สุ-กน แปลว่า ขาวงาม

ศุกลกานต์ อ่านว่า สุ-กน-ละ-กาน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รัก

สขิล อ่านว่า สะ-ขิน แปลว่า นุ่มนวล อ่อนหวาน

สถิตคุณ อ่านว่า สะ-ถิด-คุณ แปลว่า มีความดีมั่นคง

สริกข์ อ่านว่า สะ-ริก แปลว่า เห็นสม คล้ายคลึง

สังสิต อ่านว่า สัง-สิด แปลว่า อันเขาสรรเสริญแล้ว ได้รับการสรรเสริญ

สาธิก อ่านว่า สา-ทิก แปลว่า ผู้ให้สำเร็จประโยชน์ สำเร็จสมประสงค์

สาริกข์ อ่านว่า สา-ริก แปลว่า คล้ายคลึง แม้นเหมือน

สิงหนาท อ่านว่า สิง-หะ-นาด แปลว่า บันลือสิงหนาท

สิทธิกร อ่านว่า สิด-ทิ-กอน แปลว่า ผู้ทำสำเร็จ

สิทธิศักดิ์ อ่านว่า สิด-ทิ-สัก แปลว่า ผู้มีความสำเร็จและความสามารถ

สุกนต์ธี อ่านว่า สุ-กน-ที แปลว่า มีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง

สุกฤต อ่านว่า สุ-กริด แปลว่า ทำมาดี สร้างมาดี

สุกฤษฎิ์ อ่านว่า สุ-กริด แปลว่า นักปราชญ์ที่ดี

สุกัลย์ อ่านว่า สุ-กัน แปลว่า ผู้มีความสามารถดี

สุขิต อ่านว่า สุ-ขิด แปลว่า ผู้มีความสุข

สุขิตกุล อ่านว่า สุ-ขิด-กุน แปลว่า ตระกูลที่มีความสุข

สุรกานต์ อ่านว่า สุ-ระ-กาน แปลว่า แก้วมีค่า

สุริยวงศ์ อ่านว่า สุ-ริ-ยะ-วง แปลว่า สกุลกษัตริย์

เสกข์ อ่านว่า เสก แปลว่า นักศึกษา

หรรษกานต์ อ่านว่า หัด-สะ-กาน แปลว่า ร่าเริงและน่ารัก

หัตถยารักษ์ อ่านว่า หัด-ถะ-ยา-รัก แปลว่า มีน้ำใจงามน่าทำนุรักษาไว้

อกนิษฐ์ อ่านว่า อะ-กะ-นิด แปลว่า พรหมชั้นที่หก

อกฤษณ์ อ่านว่า อะ-กริด แปลว่า สูงสุด

อกัณห์ อ่านว่า อะ-กัน แปลว่า ไม่ดำ ขาว

อดิลักษณ์ อ่านว่า อะ-ดิ-ลัก แปลว่า มีลักษณะงาม

อนุรักษ์ อ่านว่า อะ-นุ-รัก แปลว่า รักษา

อนุสิกข์ อ่านว่า อะ-นุ-สิก แปลว่า ศึกษาตาม ศึกษาอยู่เสมอ

อุกฤษฎ์ อ่านว่า อุก-กริด แปลว่า ประเสริฐสุด

เอกวัส อ่านว่า เอก-กะ-วัด แปลว่า มีอำนาจแต่ผู้เดียว

กฤษฎาญ อ่านว่า กริด-สะ-ดาน แปลว่า ที่ทำแล้ว

กวิเชษฐ์ อ่านว่า กะ-วิ-เชด แปลว่า กวีผู้เป็นใหญ่

ขจรศักดิ์ อ่านว่า ขะ-จอน-สัก แปลว่า ความรุ่งเรือง

จงสุทธา อ่านว่า จง-สุด-ทา แปลว่า ให้ขาวสะอาด

จรูญศักดิ์ อ่านว่า จะ-รูน-สัก แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจ

จำรูญศักดิ์ อ่านว่า จำ-รูน-สัก แปลว่า ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง

จิระศักดิ์ อ่านว่า จิ-ระ-สัก แปลว่า ผู้มีศักดิ์ตลอดกาล

เจริญศักดิ์ อ่านว่า จะ-เริน-สัก แปลว่า เจริญด้วยอำนาจ

เจษฎากร อ่านว่า เจด-สะ-ดา-กอน แปลว่า ผู้มีความตั้งใจที่ดี

ชิติสรรค์ อ่านว่า ชิ-ติ-สัน แปลว่า สร้างชัยชนะ

รุจิสรรค์ อ่านว่า รุ-จิ-สัน แปลว่า สร้างความงาม

ศักดิธัช อ่านว่า สัก-ดิ-ทัด แปลว่า มีความเข้มแข็งเป็นเลิศ

ศักรชาต อ่านว่า สัก-กระ-ชาด แปลว่า มีกำเนิดแต่พระอินทร์

ศานติกร อ่านว่า สาน-ติ-กอน แปลว่า ให้ความเจริญ

สวรรค์ชิด อ่านว่า สะ-หวัน-ชิด แปลว่า ได้สวรรค์

สัชฌุกร อ่านว่า สัด-ชุ-กอน แปลว่า ช่างเงิน

สุชาครีย์ อ่านว่า สุ-ชา-ครี แปลว่า มีความเพียรอย่างยิ่ง มีความตื่นตัวตลอดเวลา

สุรชาติ อ่านว่า สุ-ระ-ชาด แปลว่า ความกล้าหาญ

สุวิจักขณ์ อ่านว่า สุ-วิ-จัก แปลว่า ผู้เฉียบแหลมยิ่ง ผู้ฉลาดยิ่ง

อังศุชวาล อ่านว่า อัง-สุ-ชะ-วาน แปลว่า รุ่งเรืองไปด้วยรัศมี โชติช่วง

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

สุดยอดเด็กเก่งจากเชียงใหม่ อายุ 10 ขวบ ติดทีมชาติหมากรุก
[ อ่าน 2804 ครั้ง ]

ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 161601 ครั้ง ]

ดูดวงนาคคู่ คณกับแฟนจะสมพงษ์กันแค่ไหน?
[ อ่าน 10044 ครั้ง ]

สุโขทัย เปิดสอบหลายอัตรา หลายตำแหน่ง มิถุนายน 2560
[ อ่าน 24712 ครั้ง ]

แชร์ด่วน กรมอุตุเตือนพายุฝนมาแน่ 5-10 มิถุนายนนี้
[ อ่าน 9418 ครั้ง ]

ดูฟรี ดวงไพ่พยากรณ์ 7 วัน ดูดวงล่วงหน้าจะเจออะไรบ้างในแต่ละวัน
[ อ่าน 7233 ครั้ง ]สุดยอดเด็กเก่งจากเชียงใหม่ อายุ 10 ขวบ ติดทีมชาติหมากรุก
[ อ่าน 2804 ครั้ง ]

ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 161601 ครั้ง ]

ดูดวงนาคคู่ คณกับแฟนจะสมพงษ์กันแค่ไหน?
[ อ่าน 10044 ครั้ง ]

สุโขทัย เปิดสอบหลายอัตรา หลายตำแหน่ง มิถุนายน 2560
[ อ่าน 24712 ครั้ง ]

แชร์ด่วน กรมอุตุเตือนพายุฝนมาแน่ 5-10 มิถุนายนนี้
[ อ่าน 9418 ครั้ง ]

ดูฟรี ดวงไพ่พยากรณ์ 7 วัน ดูดวงล่วงหน้าจะเจออะไรบ้างในแต่ละวัน
[ อ่าน 7233 ครั้ง ]


+ พราว + แชมพู + ไอรีน + ทริป + สีสัน + ภู่ + มะม่วง + เอื้อย + หงส์แดง + ผิง + โรม + เบรฟ + ป๊อปอาย + กระแต + โตเกียว + ตัวนู้น + แตงค์ + พ็อกเก็ตพีซี + เลย์ + ชะเอม + เยลลี่ + มะมา + ปุ๊กกี้ + หมอกดิน + ส้มจี๊ด + มาการีน + วิว + ทองภู + มอลลี่ + นาวา + น้ำหอม + จ๊ะ + ฮาร์ฟ + เท่ + ข้าวต้ม + บ้าบอ + พิงกี้ + อาร์ค + ตุ๊ต๊ะ + นัมเบอร์ + กาโตว์ + แครี่ + + ฟอง + ไทเป + ฟอร์ด + โอโซน + แคปูชิโน่ + เวสป้า + ผัดไท + เอมี่ + เทล + สนักเกิ้ล + ลูกแก้ว + ขาว + ฟีซท์ + ทามะ + สีฝุ่น + เเฟร์ + ป๋อ + แกงเหลือง + แหมแหม + บัว + ฝนพา + ชินจัง + เพ้นท์ + บ๋อม + เนโร + อินทรีย์ + เป็นแดน + ภัค + เนเน่ + วา + จิน + ดั่งใจ + กุ้งนาง + พิกเล็ท + แมวน้ำ + เชลโล่ + โอปอล + อิง + ไอซ์ + เดซี่ + เงินงาม + ต้มยำ + ผักกาด + สติ๊ก + ยางลบ + วิน + โตโต้ + พิณ + เอื้อม + รอน + ไก๊ด์ + คลิ๊ก + เป้ง + ปุ้มปุ้ย + เต้ + อุ่น + ปริ๊นซ์

ทำนายฝัน ทำนายทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกเหตุการณ์

เชื่อกันว่า ความฝันคือสารจากพระเจ้า ผู้ที่เข้าใจความฝัน คือบุคคลพิเศษ ความฝันคืออีกโลกหนึ่ง ที่เราไปเยือนในยามหลับ หากมีความฝันแล้ว เชิญมาทำนายฝัน ได้ที่นี่


ใส่ความฝัน :


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ชื่อ

ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้น