รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันพฤหัสบดี ชื่อเหมาะกับคนวันพฤหัสบดี

ชื่อหรือนามนั้นเป็นสิ่งแทนบุคคล สามารถเป็นพลังส่งผลถึงชีวิตของเจ้าชะตาให้เป็น ไปในทิศทางที่ดี การจะกระทำสิ่งใดๆก็ดี ทำอะไรก็ไม่มีอุปสรรค ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพ ความรัก ธุรกิจ การค้า บริวาร มีบารมีเป็นที่นับหน้าถือตา หรือแม้แต่การได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลัก ผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจาก นามที่เป็นมหามงคลแทบทั้งสิ้นรวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันพฤหัสบดี ชื่อเหมาะกับคนวันพฤหัสบดี

รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันพฤหัสบดี ชื่อเหมาะกับคนวันพฤหัสบดี

กช อ่านว่า กด แปลว่า ดอกบัว

กมล อ่านว่า กะ-มน แปลว่า บัว

กมลภพ อ่านว่า กะ-มน-ละ-พบ แปลว่า ผู้เกิดจากดอกบัว คือพระพรหม

กมลภู อ่านว่า กะ-มน-ละ-พู แปลว่า เกิดจากดอกบัว พระพรหม

กมลวร อ่านว่า กะ-มน-ละ-วอน แปลว่า ประเสริฐเหมือนดอกบัว

กมลากร อ่านว่า กะ-มะ-ลา-กอน แปลว่า สระบัว

กรกช อ่านว่า กอ-ระ-กด แปลว่า ไหว้

กรกฎ อ่านว่า กอ-ระ-กด แปลว่า ปู

กรชวัล อ่านว่า กอน-ชะ-วัน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง

กรณ์ อ่านว่า กอน แปลว่า การกระทำ

กรบัลลพ อ่านว่า กอน-บัน-ลบ แปลว่า นิ้วมือ

กรภู อ่านว่า กอ-ระ-พู แปลว่า เล็บมือ

กรรภิรมย์ อ่านว่า กัน-พิ-รม แปลว่า ฉัตรห้าชั้น

กรวิก อ่านว่า กะ-ระ-วิก แปลว่า นกการเวก

กรวิชญ์ อ่านว่า กอ-ระ-วิด แปลว่า ความรุ่งเรืองของปราชญ์

กรวีร์ อ่านว่า กอ-ระ-วี แปลว่า กล้าหาญในการทำงาน

กระมล อ่านว่า กระ-มน แปลว่า ดอกบัว

กริช อ่านว่า กรด แปลว่า หลักแหลม

กฤชพล อ่านว่า กริด-ชะ-พล แปลว่า กำลังของมีดสองคม

กฤาณากร อ่านว่า กริด-สะ-นา-กอน แปลว่า กระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ

กลวัชร อ่านว่า กน-ละ-วัด แปลว่า ดุจดังเพชร

ก่อ อ่านว่า ก่อ แปลว่า ทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น

ก่อการ อ่านว่า ก่อ-กาน แปลว่า ริเริ่มให้เกิดมีขึ้น

ก้อง อ่านว่า ก้อง แปลว่า ดังกังวาน

ก้องภพ อ่านว่า ก้อง-พบ แปลว่า มีชื่อเสียงก้องโลก

กอบกุล อ่านว่า กอบ-กุน แปลว่า ตระกูลที่สามีคคีกัน

กัมพล อ่านว่า กัม-พน แปลว่า ผ้าทอด้วยขนสัตว์

กาจพล อ่านว่า กาด-พน แปลว่า มีพลังกล้าแข็ง

กาณฑ์ อ่านว่า กาน แปลว่า ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ

การุณ อ่านว่า กา-รุน แปลว่า ความกรุณา

กำจร อ่านว่า กำ-จอน แปลว่า ฟุ้งไป

กำชัย อ่านว่า กำ-ไช แปลว่า ผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง

กำพร อ่านว่า กำ-พร แปลว่า มีความเป็นเลิศ

กิจจา อ่านว่า กิด-จา แปลว่า เรื่องราว

กุณช์ อ่านว่า กุน แปลว่า งาช้าง บรรณศาลา

เกริก อ่านว่า เกริก แปลว่า กึกก้อง

เกริกไกรวัล อ่านว่า เกริก-ไกร-วัน แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงก้องไกล

เกรียง อ่านว่า เกรียง แปลว่า ใหญ่

เกรียงไกร อ่านว่า เกรียง-ไกร แปลว่า ผู้กล้าที่ยิ่งยง

เกรียงชัย อ่านว่า เกรียง-ไช แปลว่า ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

เกรียงวุฒิ อ่านว่า เกรียง-วุด แปลว่า ผู้เจริญยิ่ง

โกมล อ่านว่า โก-มน แปลว่า ดอกบัว

ไกรวิชญ์ อ่านว่า ไกร-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า

ไกรวี อ่านว่า ไกร-ระ-วี แปลว่า ดอกบัว

ไกรวุฒิ อ่านว่า ไกร-วุด แปลว่า ผู้มีความเจริญมาก

ขจร อ่านว่า ขะ-จอน แปลว่า ฟุ้งไป

ขจรลาภ อ่านว่า ขะ-จอน-ลาบ แปลว่า รุ่งเรืองไปด้วยโชค

ขรรค์ชัย อ่านว่า ขัน-ไช แปลว่า ชนะด้วยขรรค์

ขวัญชัย อ่านว่า ขวัน-ไช แปลว่า ชนะด้วยความดี

เขม อ่านว่า เขม แปลว่า ความเกษม

เขมรุจิ อ่านว่า เข-มะ-รุ-จิ แปลว่า ชอบความปลอดภัย

คณภรณ์ อ่านว่า คะ-นะ-พอน แปลว่า บำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ

คมกริช อ่านว่า คม-กริด แปลว่า คมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง

คมกฤช อ่านว่า คม-กริด แปลว่า คมของกริช

คมแก้ว อ่านว่า คม-แก้ว แปลว่า ความเฉียบแหลมอันสูงค่า

คมคาย อ่านว่า คม-คาย แปลว่า ฉลาด

คมชาญ อ่านว่า คม-ชาน แปลว่า ฉลาดเฉียบแหลม

คมิก อ่านว่า คะ-มิก แปลว่า ผู้เตรียมจะก้าวไป

ครองภพ อ่านว่า ครอง-พบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ครองลาภ อ่านว่า ครอง-ลาบ แปลว่า มีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ

คารม อ่านว่า คา-รม แปลว่า พูดแหลมคม

คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน แปลว่า กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี

คีรี อ่านว่า คี-รี แปลว่า ภูเขา

คุณัชญ์ อ่านว่า คุ-นัด แปลว่า ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี

คุณัญญา อ่านว่า คุ-นัน-ยา แปลว่า ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี

คุณากร อ่านว่า คุ-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความดี

จง อ่านว่า จง แปลว่า บอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่

จงกล อ่านว่า จง-กน แปลว่า บัว

จงสุข อ่านว่า จง-สุก แปลว่า ให้มีความสุข

จรณ์ อ่านว่า จอน แปลว่า ความประพฤติดี

จรณบูรณ์ อ่านว่า จะ-ระ-นะ-บูน แปลว่า ถึงพร้อมด้วยความประพฤติ

จรณะ อ่านว่า จะ-ระ-นะ แปลว่า ความประพฤติ

จรัล อ่านว่า จะ-รัน แปลว่า เที่ยวป่า

จรัลรมย์ อ่านว่า จะ-รัน-รม แปลว่า เที่ยวป่าอย่างมีความสุข

จริม อ่านว่า จะ-ริม แปลว่า ภายหลัง เล็ก น้อง

จรุง อ่านว่า จะ-รุง แปลว่า ชักชวน

จรูญ อ่านว่า จะ-รูน แปลว่า รุ่งเรือง

จรูญพันธุ์ อ่านว่า จะ-รูน-พัน แปลว่า มีความผูกพันที่ดีงาม

จเร อ่านว่า จะ-เร แปลว่า ผู้เร่งรีบ

จักรกฤช อ่านว่า จัก-กริด แปลว่า อาวุธของแว่นแคว้น

จักรกฤษณ์ อ่านว่า จัก-กริด แปลว่า พระนารายณ์ทรงจักร

จักรชัย อ่านว่า จัก-ไช แปลว่า จักแห่งชัยชนะ

จักรพล อ่านว่า จัก-กระ-พน แปลว่า กำลังของแว่นแคว้น

จักรภพ อ่านว่า จัก-กะ-พบ แปลว่า ประเทศที่รวมกลุ่มกัน

จารุพิชญ์ อ่านว่า จา-รุ-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้สง่างาม

จำรูญ อ่านว่า จำ-รูน แปลว่า รุ่งเรือง

จำเริญ อ่านว่า จำ-เริน แปลว่า เติบโต

จิณณ์ อ่านว่า จิน แปลว่า ประพฤติดีแล้ว

จิณณะ อ่านว่า จิน-นะ แปลว่า ประพฤติแล้ว

จิรกร อ่านว่า จิ-ระ-กอน แปลว่า กระทำตลอดกาลนาน

จิรชีพ อ่านว่า จิ-ระ-ชีบ แปลว่า มีชีวิตนาน อายุยืน

จิรฐา อ่านว่า จิ-ระ-ถา แปลว่า ฐานะที่มั่นคง

จิรณัฐ อ่านว่า จิ-ระ-นัด แปลว่า ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน

จิรเวช อ่านว่า จิ-ระ-เวด แปลว่า หมอที่ยั่งยืน

จิรัฎฐ์ อ่านว่า จิ-รัด แปลว่า ดำรงมั่น อยู่นาน

จิรายุ อ่านว่า จิ-รา-ยุ แปลว่า มีอายุยืน

จีรณะ อ่านว่า จี-ระ-นะ แปลว่า ประพฤติแล้ว

จุมพล อ่านว่า จุม-พน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

ชฎายุ อ่านว่า ชะ-ดา-ยุ แปลว่า ลูกแห่งครุฑ

ชมชาญ อ่านว่า ชม-ชาน แปลว่า รื่นเริง

ชยณัฐ อ่านว่า ชะ-ยะ-นัด แปลว่า ชัยชนะของนักปราชญ์

ชยพล อ่านว่า ชะ-ยะ-พน แปลว่า มีพลังคือชัยชนะ

ชยรพ อ่านว่า ชะ-ยะ-รบ แปลว่า เสียงร้อยด้วยชัยชนะ เสียงแห่งชัยชนะ

ชยังกูร อ่านว่า ชะ-ยัง-กูน แปลว่า หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ

ชยากร อ่านว่า ชะ-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งชัยชนะ

ชยางกูร อ่านว่า ชะ-ยาง-กูน แปลว่า หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ

ชลัช อ่านว่า ชะ-ลัด แปลว่า เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว

ชลัมพล อ่านว่า ชะ-ลัม-พน แปลว่า ลำธาร

ชลาคม อ่านว่า ชะ-ลา-คม แปลว่า ฝน

ชวกร อ่านว่า ชะ-วะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์

ชวัล อ่านว่า ชะ-วัน แปลว่า ส่องแสง รุ่งเรือง

ชวัลกร อ่านว่า ชะ-วัน-กอน แปลว่า ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์

ชัชชัย อ่านว่า ชัด-ไช แปลว่า ชัยชนะของนักรบ

ชัชพร อ่านว่า ชัด-ชะ-พอน แปลว่า นักรบผู้ประเสริฐ

ชัชพล อ่านว่า ชัด-ชะ-พน แปลว่า กำลังแห่งนักรบ

ชัชพิมุข อ่านว่า ชัด-พิ-มุก แปลว่า นักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ

ชัชลี อ่านว่า ชัด-ชะ-ลี แปลว่า นักรบ

ชัชวาลย์ อ่านว่า ชัด-ชะ-วาน แปลว่า รุ่งเรือง

ชัพวิชญ์ อ่านว่า ชับ-พะ-วิด แปลว่า มีความรู้ฉับไว

ชัยณรงค์ อ่านว่า ไช-นะ-รง แปลว่า นักรบผู้มีชัยชนะ

ชัยพร อ่านว่า ไช-ยะ-พอน แปลว่า ชัยชนะที่ดีงาม

ชัยมงคล อ่านว่า ไช-ยะ-มง-คน แปลว่า มงคลของผู้ชนะ

ชัยวิชญ์ อ่านว่า ไช-ยะ-วิด แปลว่า ชัยชนะของนักปราชญ์

ชัยวุฒิ อ่านว่า ไช-ยะ-วุด แปลว่า เจริญด้วยชัยชนะ

ชาคร อ่านว่า ชา-คอน แปลว่า ผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม

ชาครีย์ อ่านว่า ชา-คะ-รี แปลว่า ความเพียร

ชาญชัย อ่านว่า ชาน-ชัย แปลว่า ผู้มีชัยนะที่ชำนาญ

ชาญณรงค์ อ่านว่า ชาน-นะ-รง แปลว่า นักรบผู้ชำนาญ

ไชยภพ อ่านว่า ไช-ยะ-พบ แปลว่า ผู้มีพบอันประเสริฐ

ญาณกร อ่านว่า ยา-นะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความรู้

ญาณวุฒิ อ่านว่า ยา-นะ-วุด แปลว่า เจริญด้วยความรู้

ญาณัช อ่านว่า ยา-นัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความรู้

ญาณากร อ่านว่า ยา-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความรัก

ฐากูร อ่านว่า ถา-กูน แปลว่า ที่เคารพ

ฐาปกรณ์ อ่านว่า ถา-ปะ-กอน แปลว่า ตำรา

ณฏฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-ทะ-พน แปลว่า กำลังของนักปรายชญ์

ณฐพร อ่านว่า นะ-ถะ-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ณพิชญ์ อ่านว่า นะ-พิด แปลว่า นักปราชญ์

ณรงค์ อ่านว่า นะ-รง แปลว่า การรบ

ณรงค์กร อ่านว่า นะ-รง-กอน แปลว่า ผู้ทำการรบ

ณรงค์ชัย อ่านว่า นะ-รง-ไช แปลว่า ชัยชนะในการรบ

ณรงค์ฤทธิ์ อ่านว่า นะ-รง-ริด แปลว่า มีฤทธิ์ในการรบ

ณัช อ่านว่า นัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้

ณัชพล อ่านว่า นัด-ชะ-พน แปลว่า มีพลังของนักปราชญ์

ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์

ณัฏฐชัย อ่านว่า นัด-ถะ-ไช แปลว่า ความชนะของนักปราชญ์

ณัฏฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-พน แปลว่า พลังของนักปราชญ์

ณัฏฐวี อ่านว่า นัด-ถะ-วี แปลว่า ผู้มีความฉลาด

ณัฏฐากร อ่านว่า นัด-ถา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งปัญญา

ณัฐ อ่านว่า นัด แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์

ณัฐกมล อ่านว่า นัด-กะ-มน แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว

ณัฐกรณ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กอน แปลว่า นักปราชญ์

ณัฐปคัลภ์ อ่านว่า นัด-ปะ-คัน แปลว่า ปราชญ์ผู้องอาจ

ณัฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-พน แปลว่า พลังแห่งนักปราชญ์

ณัฐพัชร์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัด แปลว่า มีความรู้ดุจเพชร

ณัฐภูมิ อ่านว่า นัด-ถะ-พูม แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความสง่า

ณัฐรณ อ่านว่า นัด-ถะ-รน แปลว่า การรบของนักปราชญ์

ณัฐรัช อ่านว่า นัด-ถะ-รัด แปลว่า สมบัติของนักปราชญ์

ณัฐวร อ่านว่า นัด-ถะ-วอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ณัฐวุฒิ อ่านว่า นัด-ถะ-วุด แปลว่า ผู้เจริญด้วยความรู้

บรรณกร อ่านว่า บัน-นะ-กอน แปลว่า ผู้ทำหนังสือ

บรรณวัชร อ่านว่า บัน-นะ-วัด แปลว่า เพรชคือหนังสือ

บรรณวิชญ์ อ่านว่า บัน-นะ-วัด แปลว่า ฉลาดในเรื่องหนังสือ

บรรยงก์ อ่านว่า บัน-ยง แปลว่า ที่นอน

บริณัย อ่านว่า บอ-ริ-ไน แปลว่า การแต่งงาน

บวรชัย อ่านว่า บะ-วอน-ไช แปลว่า ชัยชนะที่ล้ำเลิศ

บวรพล อ่านว่า บอ-วอน-พน แปลว่า กำลังเลิศล้ำ

บวรภัค อ่านว่า บอ-วอน-พัก แปลว่า ความเจริญอันประเสริฐ

บวรรัช อ่านว่า บอ-วอน-รัด แปลว่า สมบัติอันประเสริฐ

บวรวิชญ์ อ่านว่า บอ-วอน-วิด แปลว่า ผู้ฉลาดล้ำเลิศ

บัณฑร อ่านว่า บัน-ทอน แปลว่า ขาวงาม

บัลยงก์ อ่านว่า บัน-ยง แปลว่า ที่นอน

บัลลพ อ่านว่า บัน-ลบ แปลว่า แผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้

บุณยกร อ่านว่า บุน-ยะ-กอน แปลว่า สร้งคุณความดี สร้างบุญกุศล

บุณยภู อ่านว่า บุน-ยะ-พู แปลว่า ชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

บุพกร อ่านว่า บุบ-พะ-กอน แปลว่า กระทำก่อน สร้างสรรค์ค์

บุรพล อ่านว่า บุ-ระ-พน แปลว่า มีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง

บูรณ์พิภพ อ่านว่า บูน-พิ-พบ แปลว่า มีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ

ปกรณ์ อ่านว่า ปะ-กอน แปลว่า คัมภีร์

ปฎก อ่านว่า ปิ-ดก แปลว่า ตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา

ปฏิคม อ่านว่า ปะ-ติ-คม แปลว่า ผู้ตอนรับ

ปฏิญญา อ่านว่า ปะ-ติน-ยา แปลว่า การให้คำมั่นสัญญา

ปฏิพล อ่านว่า ปะ-ติ-พน แปลว่า ผู้มีความสามารถ

ปฏิภาณ อ่านว่า ปะ-ติ-พาน แปลว่า ไหวพริบดี

ปณชัย อ่านว่า ปะ-นะ-ไช แปลว่า ชัยชนะในการค้าขาย

ปภพ อ่านว่า ปะ-พบ แปลว่า เค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ

ปภังกร อ่านว่า ปะ-พัง-กอน แปลว่า ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง

ปภาณ อ่านว่า ปะ-พาน แปลว่า พูดเก่ง

ปภาวิชญ์ อ่านว่า ปะ-พา-วิด แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

ปรพล อ่านว่า ปะ-ระ-พน แปลว่า กำลังของผู้อื่น

ปรมะ อ่านว่า ปะ-ระ-มะ แปลว่า ยอดเยี่ยม สูงสุด

ปรวีร์ อ่านว่า ปะ-ระ-วี แปลว่า ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ

ประณพ อ่านว่า ประ-นบ แปลว่า ชื่อพระผู้เป็นเจ้า กลองเล็ก

ประณัย อ่านว่า ประ-ไน แปลว่า เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร

ประไณย อ่านว่า ประ-ไน แปลว่า ผู้ว่านอนสอนง่าย

ประภากร อ่านว่า ประ-พา-กอน แปลว่า ผู้ทำให้สว่าง

ประภาณ อ่านว่า ประ-พาน แปลว่า แสงสว่าง

ประมณฑ์ อ่านว่า ประ-มน แปลว่า ผ่องใส

ประลภย์ อ่านว่า ประ-ลบ แปลว่า ได้รับ ได้กำไร

ประวัณ อ่านว่า ประ-วัน แปลว่า มีหิริโอตัปปะ

ประวีณ อ่านว่า ประ-วีน แปลว่า นักปราชญ์ ชำนาญ

ประวีร์ อ่านว่า ประ-วี แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่ง

ปรัชญา อ่านว่า ปรัด-ยา แปลว่า ความรู้ชั้นสูง

ปรัญชัย อ่านว่า ปะ-รัน-ไช แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น

ปริชญ์ อ่านว่า ปริด แปลว่า ผู้รอบรู้

ปริพล อ่านว่า ปะ-ริ-พน แปลว่า เพรียบพร้อมด้วยกำลัง

ปรีชาพล อ่านว่า ปรี-ชา-พน แปลว่า มีกำลังความสามารถ

ปวร อ่านว่า ปะ-วอน แปลว่า ผู้ประเสริฐ

ปวรปรัชญ์ อ่านว่า ปะ-วอน-ปรัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง

ปวิช อ่านว่า ปะ-วิด แปลว่า ผู้สร้าง

ปวีณ อ่านว่า ปะ-วีน แปลว่า ฉลาด เชี่ยวชาญ ปราชญ์ผู้ฉลาด

ปวีณวัช อ่านว่า ปะ-วีน-วัด แปลว่า คำพูดของนักปราชญ์

ปวีร์ อ่านว่า ปะ-วี แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่ง

ป้องเกียรติ อ่านว่า ป้อง-เกียด แปลว่า รักษาเกียรติ

ปองคุณ อ่านว่า ปอง-คุน แปลว่า มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม

ปองพล อ่านว่า ปอง-พน แปลว่า มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง

ปองภพ อ่านว่า ปอง-พบ แปลว่า ปรารถนาความเจริญ

ปัญจพล อ่านว่า ปัน-จะ-พน แปลว่า มีพลังห้าอย่าง

ปัญญากร อ่านว่า ปัน-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งปัญญา ผู้สร้างปัญญา

ปัญญาพล อ่านว่า ปัน-ยา-พน แปลว่า ผู้มีกำลังปัญญา

ปัญญาวี อ่านว่า ปัน-ยา-วี แปลว่า ผู้มีปัญญา

ปัณณ์ อ่านว่า ปัน แปลว่า หนังสือ

ปัณณวิชญ์ อ่านว่า ปัน-นะ-วิด แปลว่า ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ

ปาณชัย อ่านว่า ปาน-นะ-ไช แปลว่า ชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ชนะทุกคน

ปารณ อ่านว่า ปา-รน แปลว่า ความพอใจ ยินดี

ปารวี อ่านว่า ปา-ระ-วี แปลว่า ผู้มีจุดหมาย

ปาล อ่านว่า ปาน แปลว่า รักษา คุ้มครอง

ปิฎก อ่านว่า ปิ-ดก แปลว่า ตะกร้าบรรจุธรรม

ปิยปาณ อ่านว่า ปิ-ยะ-ปาน แปลว่า เป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต

ปิยพล อ่านว่า ปิ-ยะ-พน แปลว่า มีกำลังอันเป็นที่รัก

ปิยวัช อ่านว่า ปิ-ยะ-วัด แปลว่า มีคำพูดน่ารัก พูดดี

ปิยวัชร์ อ่านว่า ปิ-ยะ-วัด แปลว่า น่ารักดังเพชร

ปิยะ อ่านว่า ปิ-ยะ แปลว่า เป็นที่รัก

ปิยะพร อ่านว่า ปิ-ยะ-พอน แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง

ปิยะพล อ่านว่า ปิ-ยะ-พน แปลว่า มีกำลังอันเป็นที่รัก

ปิยะวัชร์ อ่านว่า ปิ-ยะ-วัด แปลว่า น่ารักดังเพชร

ปิยังกูร อ่านว่า ปิ-ยัง-กูน แปลว่า ลูกชายผู้เป็นที่รัก

ปิยากร อ่านว่า ปิ-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รัก มีผู้รักใคร่ชอบพอมาก

ปุณณภพ อ่านว่า ปุน-นะ-พบ แปลว่า มีภพสมบูรณ์

ปุณณวิช อ่านว่า ปุน-นะ-วิด แปลว่า มีความรู้เต็มเปี่ยม

ปุณยวีร์ อ่านว่า ปุน-ยะ-วี แปลว่า ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ

ปุริม อ่านว่า ปุ-ริม แปลว่า หัวหน้า เป็นใหญ่

ปุลวัชร อ่านว่า ปุ-ละ-วัด แปลว่า มีเพชรมาก

ปูรณ์ อ่านว่า ปูน แปลว่า ผู้เต็มเปี่ยม ผู้สมบูรณ์

ผรัณชัย อ่านว่า ผะ-รัน-ไช แปลว่า มีชัยชนะไปทั่ว

เผชิญชัย อ่านว่า ผะ-เชิน-ไช แปลว่า ประสบกับชัยชนะ

พชร อ่านว่า พด-ชะ-ระ แปลว่า เพชร

พชรพล อ่านว่า พด-ชะ-ระ-พน แปลว่า มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร

พลช อ่านว่า พะ-ลด แปลว่า ผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ

พลัช อ่านว่า พะ-ลัด แปลว่า เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์

พลัฎฐ์ อ่านว่า พะ-ลัด แปลว่า ตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง

พลากร อ่านว่า พะ-ลา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งกำลัง

พัชรพล อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-พน แปลว่า มีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร

พัชรากร อ่านว่า พัด-ชะ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งเพชร

พัลลภ อ่านว่า พัน-ลบ แปลว่า เป็นที่รัก

พิชชากร อ่านว่า พิด-ชา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความรู้

พิชญ์ อ่านว่า พิด แปลว่า นักปราชญ์

พิชญะ อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ แปลว่า นักปราชญ์

พิชยะ อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ แปลว่า ชัยชนะ

พิชาชาญ อ่านว่า พิด-ชา-ชาน แปลว่า มีความชำนาญในวิชา

พิชาภพ อ่านว่า พิ-ชา-พบ แปลว่า โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้

พิภัช อ่านว่า พิ-พัด แปลว่า การแจก แบ่ง เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ

พิโมกข์ อ่านว่า พิ-โมก แปลว่า หลุดพ้น

พิรชัช อ่านว่า พิ-ระ-ชัด แปลว่า นักรบผู้กล้า

พิรภพ อ่านว่า พิ-ระ-พบ แปลว่า ภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า

พิรัชย์ อ่านว่า พิ-รัด แปลว่า ชัยชนะของวีรบุรุษ

พิรัล อ่านว่า พิ-รัน แปลว่า หายาก งาม โปร่งบาง

พิริยกร อ่านว่า พิ-ริ-ยา-กอน แปลว่า สร้างความเพียร มีความเพียร

พีรณัฐ อ่านว่า พี-ระ-นัด แปลว่า ปราชญ์ผู้กล้าหาญ

พีรพล อ่านว่า พี-ระ-พน แปลว่า มีพลังกล้าหาญ

พีรพุฒิ อ่านว่า พี-ระ-พุด แปลว่า นักรบผู้มีความเข้มแข็ง

พีรยช อ่านว่า พี-ระ-ยด แปลว่า เกิดมาเพื่อความกล้าหาญ

พีรยากร อ่านว่า พี-ระ-ยา-กอน แปลว่า มือที่มีความเพียรมานะ

พีรวิชญ์ อ่านว่า พี-ระ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

พีรัช อ่านว่า พี-รัด แปลว่า ลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า

พีรัชชัย อ่านว่า พี-รัด-ไช แปลว่า เกิดจากผู้กล้า ลูกวีรบุรุษ

พุฒิพร อ่านว่า พุด-ทิ-พอน แปลว่า ผู้มั่งคั่งและประเสริฐ

ไพรัลย์ อ่านว่า ไพ-รัน แปลว่า ความโปร่งบาง หายาก

ภณ อ่านว่า พน แปลว่า พูดหรือกล่าว

ภรัณยู อ่านว่า พะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้ปกป้อง

ภวิล อ่านว่า พะ-วิน แปลว่า ความเป็นอยู่ ดำรงอยู่ตลอดกาล

ภัคพล อ่านว่า พัก-คะ-พน แปลว่า มีโชคเป็นพลัง

ภากร อ่านว่า พา-กอน แปลว่า ผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์

ภาณุวิชญ์ อ่านว่า พา-นุ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์

ภาม อ่านว่า พาม แปลว่า เดช

ภีมพล อ่านว่า พี-มะ-พน แปลว่า มีพลังน่าเกรงขาม

ภุชงค์ อ่านว่า พุ-ชง แปลว่า งู

ภูมิ อ่านว่า พูม แปลว่า แผ่นดิน

ภูมิรพี อ่านว่า พูม-ระ-พี แปลว่า ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน

ภูริช อ่านว่า พู-ริด แปลว่า แผ่นดิน

ภูริณัฐ อ่านว่า พู-นิ-รัด แปลว่า นักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง

ภูรี อ่านว่า พู-รี แปลว่า แผ่นดิน ปัญญากว้างไกล

มงคลชัย อ่านว่า มง-คน-ไช แปลว่า ชัยชนะที่ดีงาม

มุขพล อ่านว่า มุ-ขะ-พน แปลว่า ผู้มีกำลังมาก

โมกข์ อ่านว่า โมก แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น

ยชญ์ อ่านว่า ยด แปลว่า การบูชา การให้เกียรติ

ยิ่งคุณ อ่านว่า ยิ่ง-คุน แปลว่า มีคุณยิ่ง

รณกร อ่านว่า รน-นะ-กอน แปลว่า การรบ นักรบ

รณชัช อ่านว่า รน-นะ-ชัด แปลว่า ทหารในสนามรบ

รณพร อ่านว่า รน-นะ-พอน แปลว่า มีเสียงประเสริฐ มีเสียงไพเพราะ

รณพีร์ อ่านว่า รน-นะ-พี แปลว่า วีรบุรุษในสนามรบ

รณวร อ่านว่า รน-นะ-วอน แปลว่า ประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ

รมย์ อ่านว่า รม แปลว่า น่ารื่นรมย์

รวิพล อ่านว่า ระ-วิ-พน แปลว่า มีกำลังดุจพระอาทิตย์

รัชพล อ่านว่า รัด-ชะ-พน แปลว่า เป็นกำลังของประเทศ

รัฏฐพิชญ์ อ่านว่า รัด-ถะ-พิด แปลว่า เมืองนักปราชญ์

รามิล อ่านว่า รา-มิน แปลว่า กามเทพ

รุ่งภพ อ่านว่า รุ่ง-พบ แปลว่า โลกสว่าง ทำให้โลกรุ่งเรือง

รุ่งรุจ อ่านว่า รุ่ง-รุด แปลว่า รุ่งโรจน์ สว่างไสว

รุ่งวิกรัย อ่านว่า รุ่ง-วิ-ไกร แปลว่า ค้าขายเจริญ

รุจ อ่านว่า รุด แปลว่า รุ่งเรือง สว่าง

ลัญฉกร อ่านว่า ลัด-ฉะ-กอน แปลว่า ตราที่ใช้ตีหรือประทับ

วรกมล อ่านว่า วอ-ระ-กะ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรชัย อ่านว่า วอ-ระ-ไช แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ

วรณ อ่านว่า วะ-รน แปลว่า ป้อง กำแพง การป้องกันภัย

วรบรรณ อ่านว่า วอ-ระ-บัน แปลว่า ประเสริฐด้านหนังสือ ผู้ฉลาด

วรปรัชญ์ อ่านว่า วอ-ระ-ปรัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วรพล อ่านว่า วอ-ระ-พน แปลว่า มีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ

วรภพ อ่านว่า วอ-ระ-พบ แปลว่า มีภพประเสริฐ เกิดมาดี

วรรณลภย์ อ่านว่า วัน-ลบ แปลว่า ได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง

วรรณิก อ่านว่า วัน-นิก แปลว่า ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เขียน เสมียน

วรลภย์ อ่านว่า วอ-ระ-ลบ แปลว่า ผู้มีลาภอันประเสริฐ

วรวัช อ่านว่า วอ-ระ-วัด แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ

วรวิช อ่านว่า วอ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ

วรวิบูล อ่านว่า วอ-ระ-วิ-บูน แปลว่า เต็มไปด้วยความดีงาม

วรวุฒิ อ่านว่า วอ-ระ-วุด แปลว่า มีความประเสริฐและความเจริญ

วรัชญ์ อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

วรัญญู อ่านว่า วะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

วรากร อ่านว่า วะ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ

วรียะ อ่านว่า วะ-รี-ยะ แปลว่า ประเสริฐสุด

วเรณย์ อ่านว่า วะ-เรน แปลว่า ประเสริฐสุด

วลัช อ่านว่า วะ-ลัด แปลว่า ปลา

วัชพล อ่านว่า วัด-ชะ-พน แปลว่า พูดดี พูดเก่ง

วัชรพล อ่านว่า วัด-ชะ-ระ-พน แปลว่า พลังแข็งแกร่งดุจเพชร

วัชรมัย อ่านว่า วัด-ชะ-ระ-ไม แปลว่า แข็งดุจเพชร

วัชรากร อ่านว่า วัด-ชะ-รา-กอน แปลว่า ขุมทรัพย์

วัลลภ อ่านว่า วัน-ลบ แปลว่า คนโปรด

วิกรม อ่านว่า วิ-กรม แปลว่า พากเพียร ความห้าวหาญ

วิชชากร อ่านว่า วิด-ชา-กอน แปลว่า สร้างความรู้

วิชชาบูรณ์ อ่านว่า วิด-ชา-บูน แปลว่า เต็มเปี่ยมด้วยความรู้

วิชชุกร อ่านว่า วิด-ชุ-กอน แปลว่า แสงสายฟ้า

วิชญ์ อ่านว่า วิด แปลว่า ผู้รู้ นักปราชญ์

วิชญ์พล อ่านว่า วิด-ชะ-พน แปลว่า กำลังของนักปราชญ์ นักปราชญ์ที่มีพลัง

วิชญะ อ่านว่า วิด-ชะ-ยะ แปลว่า นักปราชญ์

วิชามัย อ่านว่า วิ-ชา-ไม แปลว่า สำเร็จได้ด้วยความรู้

วิชาวิมล อ่านว่า วิ-ชา-วิ-มน แปลว่า มีความรู้หามลทินมิได้ ไร้ความมัวหมองเพราะความรู้

วิพุช อ่านว่า วิ-พุด แปลว่า นักปราชญ์

วิภพ อ่านว่า วิ-พบ แปลว่า ทรัพย์สมบัติ ความเจริญ

วิภู อ่านว่า วิ-พู แปลว่า ผู้เป็นเจ้า

วิรชัช อ่านว่า วิ-ระ-ชัด แปลว่า นักรบผู้กล้าหาญ

วิรัญจ์ อ่านว่า วิ-รัน แปลว่า ชื่อของพรหม

วิรัล อ่านว่า วิ-รัน แปลว่า บาง โปร่ง หายาก งาม

วีรพล อ่านว่า วี-ระ-พน แปลว่า กำลังของผู้กล้าหาญ

วีรวุฒิ อ่านว่า วี-ระ-วุด แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ

วีรัช อ่านว่า วี-รัด แปลว่า เกิดจากผู้กล้าหาญ

วีรากร อ่านว่า วี-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ

วุฒิกร อ่านว่า วุด-ทิ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความเจริญ

วุฒิชัย อ่านว่า วุด-ทิ-ไช แปลว่า ชนะด้วยความเจริญ

ไวภพ อ่านว่า ไว-พบ แปลว่า อำนาจ ความเจริญ

อจล อ่านว่า อะ-จน แปลว่า ไม่หวั่นไหว

อจลวิชญ์ อ่านว่า อะ-จะ-ละ-วิด แปลว่า มีความรู้ไม่หวั่นไหว

อชิระ อ่านว่า อะ-ชิ-ระ แปลว่า ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว

อภิคม อ่านว่า อะ-พิ-คม แปลว่า การเยี่ยม

อภิชัจ อ่านว่า อะ-พิ-ชัด แปลว่า มีชาติสูง

อภิชัย อ่านว่า อะ-พิ-ไช แปลว่า ผู้มีชัยชนะเหนือใคร

อภิบาล อ่านว่า อะ-พิ-บาน แปลว่า ผู้คุ้มครอง ผู้ปกป้อง

อภิมุข อ่านว่า อะ-พิ-มุก แปลว่า เป็นหัวหน้า

อภิวิชญ์ อ่านว่า อะ-พิ-วิด แปลว่า ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง

อภิวุฒิ อ่านว่า อะ-พิ-วุด แปลว่า ความเจริญ

อรรณพ อ่านว่า อัน-นบ แปลว่า ทะเล

อริชัย อ่านว่า อะ-หริ-ไช แปลว่า ผู้ชนะศัตรู

อริญชย์ อ่านว่า อะ-ริน แปลว่า ผู้ชนะศัตรู

อริญชัย อ่านว่า อะ-ริน-ไช แปลว่า ผู้ชนะศัตรู

อรุช อ่านว่า อะ-รุด แปลว่า ผู้ไม่โกรธ

อวัช อ่านว่า อะ-วัด แปลว่า ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ

อัคคัญญ์ อ่านว่า อัก-คัน แปลว่า สูงสุด

อัครชัย อ่านว่า อัก-คระ-ไช แปลว่า มีชัยอันประเสริฐ

อัครพนธ์ อ่านว่า อัก-คระ-พน แปลว่า ผูกพันกับผู้เป็นเลิศ

อังควร อ่านว่า อัง-คะ-วอน แปลว่า ผู้มีรูปงาม

อัฑฒ์ อ่านว่า อัด แปลว่า ชายผู้ร่ำรวย

อัณณ์ อ่านว่า อัน แปลว่า แม่น้ำ ตัวหนังสือ

อาชว์ อ่านว่า อาด แปลว่า ความซื่อตรง

อาชวี อ่านว่า อาด-ชะ-วี แปลว่า ผู้มีความซี่อตรง

อาชัญ อ่านว่า อา-ชัน แปลว่า บุรุษอาชาไนย หมยถึงคนที่ดียิ่ง

อาณกร อ่านว่า อา-นะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างอำนาจ

อาณัติ อ่านว่า อา-นัด แปลว่า การบังคับบัญชา

อิชย์ อ่านว่า อิด แปลว่า การบูชา ครู

อิฏฐา อ่านว่า อิด-ถา แปลว่า น่ารัก

อุชุกร อ่านว่า อุ-ชุ-กอน แปลว่า คนซื่อตรงที่รุ่งเรือง ทำให้ตรง

เอกภพ อ่านว่า เอก-กะ-พบ แปลว่า เป็นหนึ่งในภพ ความเป็นหนึ่ง

เอื้อการย์ อ่านว่า เอื้อ-กาน แปลว่า ค้ำจุนกิจการ

เอื้ออังกูร อ่านว่า เอื้อ-อัง-กูน แปลว่า อุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล

โอบกิจ อ่านว่า โอบ-กิด แปลว่า เอากิจธุระ เอาใจใส่ในหน้าที่

กรกวรรษ อ่านว่า กะ-หรก-วัด แปลว่า ฝนลูกเห็บ

กฤศ อ่านว่า กริด แปลว่า เล็ก บาง น้อย

กฤษกร อ่านว่า กริด-สะ-กอน แปลว่า สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง

กฤษฎ์ อ่านว่า กริด แปลว่า ข้าวกล้า

กฤษณ์ อ่านว่า กริด แปลว่า พระกฤษณะ ดำ

กฤษณพล อ่านว่า กริด-สะ-นะ-พน แปลว่า กำลังของพระกฤษณะ

กลศ อ่านว่า กลด แปลว่า ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์

กษม อ่านว่า กะ-สม แปลว่า อดทน อดโทษ แผ่นดิน

กษมล อ่านว่า กะ-สะ-มน แปลว่า ทำลายมนทิล

ก่อฤกษ์ อ่านว่า ก่อ-เริก แปลว่า ริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี

คณพศ อ่านว่า คะ-นะ-พด แปลว่า มีอำนาจในหมู่คณะ

คมศร อ่านว่า คม-สอน แปลว่า ลูกศรที่แหลมคม

คมสร อ่านว่า คม-สอน แปลว่า ลูกศรที่แหลมคม

ครองยศ อ่านว่า ครอง-ยด แปลว่า รักษาตำแหน่งไว้

จรส อ่านว่า จะ-รด แปลว่า แจ่มแจ้ง

จรัส อ่านว่า จะ-หรัด แปลว่า แจ่มแจ้ง

จรัสกร อ่านว่า จะ-หรัด-กอน แปลว่า จะ-หรัด-กอน

จรัสพงศ์ อ่านว่า จะ-หรัด-พง แปลว่า ตระกูลที่รุ่งเรือง

จักรพงศ์ อ่านว่า จัก-กระ-พง แปลว่า ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น

ชัชพงศ์ อ่านว่า ชัด-ชะ-พง แปลว่า เชื้อสายนักรบ

ชัยยศ อ่านว่า ไช-ยด แปลว่า มีชัยชนะและยศ

ณฐพงศ์ อ่านว่า นะ-ถะ-พง แปลว่า เชื้อสายของนักปราชญ์

ณัฐพงศ์ อ่านว่า นัด-ถะ-พง แปลว่า ตระกูลที่มีความรู้ดี

ณัฐยศ อ่านว่า นัด-ถะ-ยด แปลว่า นักปราชฐ์ผู้มีชื่อเสียง

ณัฐฤกษ์ อ่านว่า นัด-ถะ-เริก แปลว่า เวลาที่ดีของนักปราชญ์

ณัฐสม อ่านว่า นัด-ถะ-สม แปลว่า เสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์

บรรณสรณ์ อ่านว่า บัน-นะ-สอน แปลว่า มีที่พึ่งคือหนังสือ มีความรู้เป็นที่พึ่ง

ปฐมฤกษ์ อ่านว่า ปะ-ถม-มะ-เริก แปลว่า เวลาที่ดีซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล

ปภัสชล อ่านว่า ปะ-พัด-ชน แปลว่า น้ำบริสุทธิ์

ปองสม อ่านว่า ปอง-สม แปลว่า สมปอง

พงศกร อ่านว่า พง-สะ-กอน แปลว่า สร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์

พงศ์พล อ่านว่า พง-พน แปลว่า เป็นพลังของวงศ์ตระกูล

พงศพัศ อ่านว่า พง-สะ-พัด แปลว่า เชื้อสายผู้มีอำนาจ

พงศ์ภรณ์ อ่านว่า พง-พอน แปลว่า ค้ำจุนวงศ์สกุล

พงศ์ภัค อ่านว่า พง-พัก แปลว่า เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล

พงศภัค อ่านว่า พง-สะ-พัก แปลว่า เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล

พรจรัส อ่านว่า พอน-จะ-หรัด แปลว่า พรอันประเสริฐ

พรสวรรค์ อ่านว่า พอน-สะ-หวัน แปลว่า ความสามารถพิเศษ

พร้อมพงศ์ อ่านว่า พร้อม-พง แปลว่า ตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม

พฤกษ์ อ่านว่า พรึก แปลว่า ต้นไม้

พัสกร อ่านว่า พัด-สะ-กอน แปลว่า ผู้กระทำอำนาจ ผู้มีอำนาจ

ภพสรรค์ อ่านว่า พบ-สัน แปลว่า สร้างภพ สร้างโลก

มงคลฤกษ์ อ่านว่า มง-คน-เริก แปลว่า ฤกษ์ดี

ยงยศ อ่านว่า ยง-ยด แปลว่า มียศยั่งยืนนาน

ยศกร อ่านว่า ยด-สะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ

ยศพร อ่านว่า ยด-สะ-พอน แปลว่า มียศอันประเสริฐ

ยศพล อ่านว่า ยด-สะ-พน แปลว่า มียศและมีพลัง

ยศวร อ่านว่า ยด-สะ-วอน แปลว่า มียศอันประเสริฐ

ลภัส อ่านว่า ละ-พัด แปลว่า สมบัติ

วรพงศ์ อ่านว่า วอ-ระ-พง แปลว่า มีตระกูลดี

วรยศ อ่านว่า วอ-ระ-ยด แปลว่า มียศอันประเสริฐ

วรสรณ์ อ่านว่า วอ-ระ-สอน แปลว่า ที่พึ่งอันประเสริฐ

วัชสัณห์ อ่านว่า วัด-ชะ-สัน แปลว่า มีคำพูดไพเราะ

ศรณ์ อ่านว่า สอน แปลว่า ที่พึ่ง

ศรวัณ อ่านว่า สอ-ระ-วัน แปลว่า เดือนศรวัณ ตกราวเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม

ศักย์ศรณ์ อ่านว่า สัก-สอน แปลว่า ผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่ง

ศักรภพ อ่านว่า สัก-กระ-พบ แปลว่า สวรรค์

สพล อ่านว่า สะ-พน แปลว่า มีพลัง แข็งแรง

สมัชญ์ อ่านว่า สะ-มัด แปลว่า มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง

สรชัช อ่านว่า สอ-ระ-ชัด แปลว่า นักรบผู้วิเศษ

สรณ์ อ่านว่า สอน แปลว่า ที่พึ่ง ที่ระลึก

สรภัศ อ่านว่า สอ-ระ-พัด แปลว่า มีความเร็ว

สรัช อ่านว่า สะ-รัด แปลว่า เกิดในสระ ดอกบัว

สรัล อ่านว่า สะ-รัน แปลว่า ต้นสน ซื้อตรง

สหัพย์ อ่านว่า สะ-หับ แปลว่า มิตรสหาย

สัจจพร อ่านว่า สัด-จะ-พอน แปลว่า พรอันประเสริฐ

สัณหณัฐ อ่านว่า สัน-หะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง

สัณหวัช อ่านว่า สัน-หะ-วัด แปลว่า พูดเพราะ พูดดี

หรรษกร อ่านว่า หัด-สะ-กอน แปลว่า เกิดจากมือที่ทำให้บันเทิงเริงใจ

หรรษพล อ่านว่า หัด-สะ-พน แปลว่า มีกำลังที่น่ายินดี

หรรษยศ อ่านว่า หัด-สะ-ยด แปลว่า ตำแหน่งที่น่าพอใจ

หรรษรักษ์ อ่านว่า หัด-สะ-รัก แปลว่า ความยินดีที่ควรรักษาไว้

หฤษฎ์ อ่านว่า หะ-ริด แปลว่า น่าชื่นชมยินดี

จรัสรวี อ่านว่า จะ-หรัด-ระ-วี แปลว่า สว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์

จำรัส อ่านว่า จำ-หรัด แปลว่า รุ่งเรือง

จิรพัส อ่านว่า จิ-ระ-พัด แปลว่า มีอายุยืนนาน

จิรภาส อ่านว่า จิ-ระ-พาด แปลว่า รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด

จิรัสย์ อ่านว่า จิ-รัด แปลว่า ตลอดกาลนาน หรือนิรันดร

จิรายุศ อ่านว่า จิ-รา-ยุด แปลว่า อายุยืน

เจษฎา อ่านว่า เจด-สะ-ดา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่สุด

เจษฎาภรณ์ อ่านว่า เจด-สะ-ดา-พอน แปลว่า ผู้มีเครื่องประดับที่มีค่า

ชเยศ อ่านว่า ชะ-เยด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต

ชเยส อ่านว่า ชะ-เยด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ

ชวิศ อ่านว่า ชะ-วิด แปลว่า เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด

ชวิศา อ่านว่า ชะ-วิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา

ชัชพิสิฐ อ่านว่า ชัด-พิ-สิด แปลว่า นักรบพิเศษ

ชัยศิริ อ่านว่า ไช-สิ-หริ แปลว่า ความส่งผ่าเผยด้วยชัยชนะ

ไชยพศ อ่านว่า ไช-ยะ-พต แปลว่า ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ

ญาณศรณ์ อ่านว่า ยา-นะ-สอน แปลว่า มีความรู้เป็นที่พึ่ง

ญาณสิริ อ่านว่า ยา-นะ-สิ-หริ แปลว่า มีมิ่งขวัญคือความรู้

ณัฐภาส อ่านว่า นัด-ถะ-พาด แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

ณัฐเศรษฐ อ่านว่า นัด-ถะ-เสด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย

บุญศิริ อ่านว่า บุน-สิ-หริ แปลว่า มีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล

บุญสิริ อ่านว่า บุน-สิ-หริ แปลว่า มีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล

บุริศร์ อ่านว่า บุ-ริด แปลว่า เจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง

ปฏษฏิ์ อ่านว่า ปริด แปลว่า รัศมี สัมผัส

ปรเมศวร์ อ่านว่า ปะ-ระ-เมด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

ปรเมษฐ์ อ่านว่า ปะ-ระ-เมด แปลว่า พระพรหม

ประภวิษณุ์ อ่านว่า ประ-พะ-วิด แปลว่า มีเดช มีพลัง

ปริเยศ อ่านว่า ปะ-ริ-เยด แปลว่า ที่รัก

ปรุฬห์ อ่านว่า ปะ-รุน แปลว่า ผู้งอกงาม เจริญ

ปฤษฎิ์ อ่านว่า ปริด แปลว่า รัศมี สัมผัส

ปฤษฎี อ่านว่า ปริด-สะ-ดี แปลว่า รัศมี สัมผัส

ปวริศ อ่านว่า ปะ-วะ-ริด แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

ปวริศร อ่านว่า ปะ-วะ-ริด-สอน แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

ปวเรศ อ่านว่า ปะ-วะ-เรด แปลว่า ผู้ประเสริฐ ยอดแห่งผู้ประเสริฐ

ปาณสาร อ่านว่า ปา-นะ-สาน แปลว่า กำลังว่องไวประเปรียว

ปาณัสม์ อ่านว่า ปา-นัด แปลว่า เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต

ปารเมศ อ่านว่า ปา-ระ-เมด แปลว่า บารมี

ปารย์ อ่านว่า ปาน แปลว่า ผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ

ปิโยรส อ่านว่า ปิ-โย-รด แปลว่า ลูกชายอันเป็นที่รัก

ปุรเชษฐ์ อ่านว่า ปุ-ระ-เชด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในเมือง เจ้าเมือง

เปศล อ่านว่า เป-สน แปลว่า สันทัด ฉลาด งามน่ารัก

โปษัณ อ่านว่า โป-สัน แปลว่า การเลี้ยงดู การอบรม

ผณิศวร อ่านว่า ผะ-นิ-สวน แปลว่า นาคราช

พรภวิษย์ อ่านว่า พอน-พะ-วิด แปลว่า อนาคนอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ

พรรณเชษฐ์ อ่านว่า พัน-นะ-เชด แปลว่า พระพรหม

พรรษวุฒิ อ่านว่า พัด-สะ-วุด แปลว่า ความรู้อันประเสริฐ

พรหมพิริยะ อ่านว่า พรม-พิ-ริ-ยะ แปลว่า มีความเพียรประเสริฐ

พริษฐ์ อ่านว่า พะ-ริด แปลว่า ประเสริฐสุด

พริสร อ่านว่า พะ-ริด-สอน แปลว่า ประเสริฐและเป็นใหญ่

พลิศ อ่านว่า พะ-ลิด แปลว่า จอมพลัง เจ้าแห่งพลัง

พลิศร อ่านว่า พะ-ลิด-สอน แปลว่า ยิ่งใหญ่ด้วยพลัง

พศวีร์ อ่านว่า พด-สะ-วี แปลว่า อำนาจผู้กล้าหาญ ผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ

พสิษฐ์ อ่านว่า พะ-สิด แปลว่า ดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด

พิชเญศ อ่านว่า พิด-ชะ-เยด แปลว่า จอมปราชญ์

พิชเยศ อ่านว่า พิด-ชะ-เยด แปลว่า เจ้าแห่งชัยชนะ

พิเชษฐ อ่านว่า พิ-เชด แปลว่า ประเสริฐที่สุด

พิศลย์ อ่านว่า พิ-สน แปลว่า ผู้ปราศจากความทุกข์ร้อน

พิษณุวัชร์ อ่านว่า พิด-สะ-นุ-วัด แปลว่า เพชรของพระวิษณุ

พิสัช อ่านว่า พิ-สัด แปลว่า เสียสละ สละทิ้ง

พิสิษฐ์ อ่านว่า พิ-สิด แปลว่า ดีเลิศ มั่งมีที่สุด

พีรภาส อ่านว่า พี-ระ-พาด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง

พีรวัส อ่านว่า พี-ระ-วัด แปลว่า อำนาจของวีรบุรุษ

พีรศุภ อ่านว่า พี- ระ-สุบ แปลว่า ผู้กล้าหาญและดีงาม

เพ็ญภาส อ่านว่า เพ็น-พาด แปลว่า เต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์

ภวิศ อ่านว่า พะ-วิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในโลก

ภาสวร อ่านว่า พาด-สะ-วอน แปลว่า ผู้มีรัศมีประเสริฐ พระอาทิตย์

ภาสวิชญ์ อ่านว่า พาด-สะ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง

ภีมพศ อ่านว่า พี-มะ-พด แปลว่า มีอำนาจน่าเกรงขาม

ภุชิสส์ อ่านว่า พุ-ชิด แปลว่า ผู้เป็นไท อิสระ

ภูเบศวร์ อ่านว่า พู-เบด แปลว่า พระราชาผู้เป็นใหญ่

ภูเมศ อ่านว่า พู-เมด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ภูวิศ อ่านว่า พู-วิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ยศสมบูรณ์ อ่านว่า ยด-สม-บูน แปลว่า ว่าเต็มเปี่ยมด้วยยศ

ยิษฐา อ่านว่า ยิด-ถา แปลว่า ผู้ที่เขาบูชา

รเณศ อ่านว่า ระ-เนด แปลว่า จอมทัพ เจ้าแห่งการรบ

รเมศ อ่านว่า ระ-เมด แปลว่า ริ่นรมย์ ยินดี ชอบใจ

รวิภาส อ่านว่า ระ-วิ-พาด แปลว่า แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์

ราเมศ อ่านว่า รา-เมด แปลว่า พระราม

ราเมศวร์ อ่านว่า รา-เมด แปลว่า พระรามผู้ยิ่งใหญ่

รุจิภาส อ่านว่า รุ-จิ-พาด แปลว่า แสงส่วางอันงดงาม รุ่งเรืองยิ่ง

ลาภิศ อ่านว่า ลา-พิด แปลว่า เจ้าแห่งลาภ มีลาภได้มาก

เลิศพิสิฐ อ่านว่า เลิด-พิ-สิด แปลว่า ประเสริฐอย่างยิ่ง

วรภาส อ่านว่า วอ-ระ-พาด แปลว่า แสงสว่างอันประเสริฐ

วรายุส อ่านว่า วะ-รา-ยุด แปลว่า ผู้มีอายุอันประเสริฐ

วราศัย อ่านว่า วะ-รา-ไส แปลว่า มีที่พึ่งอันประเสริฐ

วริศ อ่านว่า วะ-ริด แปลว่า ประเสริฐและเป็นใหญ่

วริษ อ่านว่า วะ-ริด แปลว่า ฝน

วสิษฐ์พล อ่านว่า วะ-สิด-พน แปลว่า ผู้มีกำลังเยี่ยม

วสุ อ่านว่า วะ-สุ แปลว่า สมบัติ

วสุพล อ่านว่า วะ-สุ-พน แปลว่า มีพลังคือทรัพย์ เศรษฐี

วสุวี อ่านว่า วะ-สุ-วี แปลว่า ผู้มีทรัพย์

วัชริศ อ่านว่า วัด-ชะ-ริด แปลว่า เจ้าแห่งเพชร เจ้าแห่งสายฟ้า

วิชญ์ภาส อ่านว่า วิด-ชะ-พาด แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

วิปัศย์ อ่านว่า วิ-ปัด แปลว่า เห็นแจ้ง มีความรู้

วิภาวัส อ่านว่า วิ-พา-วัด แปลว่า พระอาทิตย์

วิภาส อ่านว่า วิ-พาด แปลว่า แสงสว่าง ความรุ่งโรจน์

วิศรม อ่านว่า วิ-สม แปลว่า สงบ พักผ่อน

วิศลย์ อ่านว่า วิ-สน แปลว่า ไม่มีทุกข์โศก

วีริศ อ่านว่า วี-ริด แปลว่า ยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า

เวชพิสิฐ อ่านว่า เวด-พิ-สิด แปลว่า หมอผู้ประเสริฐสุด มีความรู้ประเสริฐสุด

ศตายุ อ่านว่า สะ-ตา-ยุ แปลว่า มีอายุยืน ๑๐๐ ปี

ศรัณยู อ่านว่า สะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้คุ้มครอง ผู้ปกปักรักษา ลมฟ้าอากาศ

ศศวิษาณ อ่านว่า สะ-สะ-วิ-สาน แปลว่า สิ่งเหลือเชื่อ

ศิรชัช อ่านว่า สิ-ระ-ชัด แปลว่า นักรบผู้ยอดเยี่ยม

ศิริชัย อ่านว่า สิ-หริ-ไช แปลว่า มีชัยชนะที่เป็นมงคล

ศิลป์ศุภา อ่านว่า สิน-สุ-พา แปลว่า เจริญด้วยศิลป

ศิวัช อ่านว่า สิ-วัด แปลว่า เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ ลูกพระศิวะ

ศุภชัย อ่านว่า สุ-พะ-ไช แปลว่า ชัยชนะอันงดงาม

ศุภชีพ อ่านว่า สุ-พะ-ชีบ แปลว่า มีชีวิตดีงาม

ศุภณัฐ อ่านว่า สุ-พะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม

ศุภพล อ่านว่า สุ-พะ-พน แปลว่า มีกำลังอันงดงาม

ศุภพิชญ์ อ่านว่า สุ-พะ-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้งดงาม

ศุภวิชญ์ อ่านว่า สุ-พะ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม

ศุภสัณห์ อ่านว่า สุ-พะ-สัน แปลว่า ผู้ดีงามและละเอียดสุขุม

ศุวิล อ่านว่า สุ-วิน แปลว่า ลม อากาศ

เศรษฐ์ อ่านว่า เสด แปลว่า ประเสริฐสุด

เศรษฐา อ่านว่า เสด-ถา แปลว่า เจริญที่สุด

สมปราชญ์ อ่านว่า สม-ปราด แปลว่า สมกับที่เป็นปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้สงบ

สมศีล อ่านว่า สม-สีน แปลว่า ผู้มีศีลสม่ำเสมอ

สรณ์สิริ อ่านว่า สอน-สิ-หริ แปลว่า มีที่พึ่งดียิ่ง พึ่งสิริมงคล

สรรพบุณย์ อ่านว่า สับ-บุน แปลว่า งามพร้อม

สรรเพชญ อ่านว่า สัน-เพ็ด แปลว่า ผู้รู้หมด

สรวิชญ์ อ่านว่า สอ-ระ-วิด แปลว่า ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง

สรวิศ อ่านว่า สอ-ระ-วิด แปลว่า มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง

สรสิช อ่านว่า สอ-ระ-สิด แปลว่า เกิดในสระ ดอกบัว

สัณห์พิชญ์ อ่านว่า สัน-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน

สัณหภาส อ่านว่า สัน-หะ-พาด แปลว่า ผู้พูดไพเราะ

สัภยา อ่านว่า สับ-พะ-ยา แปลว่า ผู้มีตระกูลสูง ความเชื่อ ซื่อสัตย์

สารัช อ่านว่า สา-รัด แปลว่า เกิดมาเพื่อแก่นสาร

สารัมภ์ อ่านว่า สา-รัม แปลว่า การแข่งขัน ความริเริ่ม

สาริศ อ่านว่า สา-ริด แปลว่า เจ้าแห่งแก่นสาร เจ้าแห่งสาระ

สิปปภาส อ่านว่า สิบ-ปะ-พาด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยศิลปะ

สิปปวิชญ์ อ่านว่า สิบ-ปะ-วิด แปลว่า เชี่ยวชาญในศิลปะ

สิรภพ อ่านว่า สิ-ระ-พบ แปลว่า เป็นยอดในโลก หรือเกิดมาเพื่อเป็นยอด

สิรวิชญ์ อ่านว่า สิ-ระ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นยอด

สิริจรรยา อ่านว่า สิ-หริ-จัน-ยา แปลว่า ผู้มีความประพฤติอันเป็นสิริมงคล

สิริชัย อ่านว่า สิ-หริ-ไช แปลว่า ผู้มีชัยชนะอันงดงาม

สิริภาส อ่านว่า สิ-หริ-พาด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยศิลปะ

สุปัญญา อ่านว่า สุ-ปัน-ยา แปลว่า ผู้มีปัญญาดี

สุภชีพ อ่านว่า สุ-พะ-ชีบ แปลว่า มีชีวิตที่ดีงาม

สุภเวช อ่านว่า สุ-พะ-เวด แปลว่า หมอที่ดีงาม

สุรชัช อ่านว่า สุ-ระ-ชัด แปลว่า นักรบผู้กล้า

สุรเชษฐ์ อ่านว่า สุ-ระ-เชด แปลว่า ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาคือ พระพรหม

สุรพศ อ่านว่า สุ-ระ-พด แปลว่า อำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา

สุรพัศ อ่านว่า สุ-ระ-พัด แปลว่า อำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา

สุรพิชญ์ อ่านว่า สุ-ระ-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

สุวชัช อ่านว่า สุ-วะ-ชัด แปลว่า นักรบผู้ดีเยี่ยม

เสฎฐวุฒิ อ่านว่า เสด-ถะ-วุด แปลว่า มีความเจริญอันดีเลิศ

โสภณวิชญ์ อ่านว่า โส-พน-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม

โสภณัฐ อ่านว่า โส-พะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม

หาญ อ่านว่า หาน แปลว่า กล้า

หาญชัย อ่านว่า หาน-ไช แปลว่า เก่งอย่างมีชัยชนะ

หิรัญ อ่านว่า หิ-รัน แปลว่า เงินทอง

อณิษฐ์ อ่านว่า อนิด แปลว่า เล็กที่สุด

อภิสมย์ อ่านว่า อะ-พิ-สม แปลว่า บรรลุ ประสบผลสำเร็จ

อภิสร อ่านว่า อะ-พิ-สอน แปลว่า ผู้ก้าวไปข้างหน้า

อมเรศ อ่านว่า อะ-มะ-เรด แปลว่า พระอินทร์

อรุษ อ่านว่า อะ-รุด แปลว่า ผู้ไม่โกรธ

อวสร อ่านว่า อะ-วะ-สอน แปลว่า โอกาส

อศลย์ อ่านว่า อะ-สน แปลว่า ไม่มีทุกข์โศก

อัษฎา อ่านว่า อัด-สะ-ดา แปลว่า แปดอย่าง

อิษฎี อ่านว่า อิด-สะ-ดี แปลว่า การบวงสรวง

โอภาส อ่านว่า โอ-พาด แปลว่า ความสุกใส

ไอศูรณ์ อ่านว่า ไอ-สูน แปลว่า มีที่พึ่ง

ไอศูรย์ อ่านว่า ไอ-สูน แปลว่า อำนาจ

กณิศ อ่านว่า กะ-นิด แปลว่า รวงข้าว

กระแส อ่านว่า กระ-แส แปลว่า น้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย

กฤษฎา อ่านว่า กริด-สะ-ดา แปลว่า กระทำแล้ว

กฤษฎิ์ อ่านว่า กริด แปลว่า ฉลาด

กฤษณะ อ่านว่า กริด-สะ-นะ แปลว่า พระกฤษณะ

กฤษาณภัค อ่านว่า กริ-สะ-นะ-พัก แปลว่า ชาวนาผู้มีความเจริญ

กฤษิก อ่านว่า กริ-สิก แปลว่า ชาวนา

กฤษิกร อ่านว่า กริ-สิ-กอน แปลว่า เกษตรกร

กษาปณ์ อ่านว่า กะ-สาบ แปลว่า เงินตรา

กสิณ อ่านว่า กะ-สิน แปลว่า ทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ

ก่อกุศล อ่านว่า ก่อ-กุ-สน แปลว่า สร้างความดี

กัมลาส อ่านว่า กัม-มะ-ลาด แปลว่า พระพรหม

การัณยภาส อ่านว่า กา-รัน-ยะ-พาด แปลว่า ความรุ่งเรืองแห่งการงาน

กำแหง อ่านว่า กำ-แหง แปลว่า กล้าแข็ง

กุลิสร์ อ่านว่า กุ-ลิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล

กุศล อ่านว่า กุ-สน แปลว่า สิ่งที่ที่ชอบ

กุศลพร อ่านว่า กุ-สน-พอน แปลว่า ชอบแต่สิ่งอันประเสริฐ

กุสุมภ์ อ่านว่า กุ-สุม แปลว่า ดอกคำ

เกษมศรี อ่านว่า กะ-เสม-สี แปลว่า ผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ

โกเมศ อ่านว่า โก-เมด แปลว่า ดอกบัว

โกศล อ่านว่า โก-สน แปลว่า ฉลาด

โกศัลย์ อ่านว่า โก-ลัน แปลว่า ความฉลาด

ไกรฤกษ์ อ่านว่า ไกร-เริก แปลว่า ระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่

ไกรเลิศ อ่านว่า ไกร-เลิด แปลว่า เยี่ยมมาก

ไกรศร อ่านว่า ไกร-สอน แปลว่า สิงโต

ไกรศรี อ่านว่า ไกร-สี แปลว่า ผู้มีศักดิ์ศรี

ไกรสร อ่านว่า ไกร-สอน แปลว่า สิงโต

ไกรสรี อ่านว่า ไกร-สี แปลว่า สิงโต

คณิศร อ่านว่า คะ-นิด-สอน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย

คณิสสร อ่านว่า คะ-นิด-สอน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

ครองสุข อ่านว่า ครอง-สุก แปลว่า ดำเนินอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

คริษฐ์ อ่านว่า คะ-ริด แปลว่า ผู้ที่น่าบูชาที่สุด

ปกเกศ อ่านว่า ปก-เกด แปลว่า คุ้มครอง

ประกฤษฎิ์ อ่านว่า ประ-กริด แปลว่า ปราชญ์ ผู้ฉลาด

ปิยลักษณ์ อ่านว่า ปิ-ยะ-ลัก แปลว่า ลักษณแห่งความเป็นที่รัก

ปิยะพงศ์ อ่านว่า ปิ-ยะ-พง แปลว่า ผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก

พงศ์ศุลี อ่านว่า พง-สุ-ลี แปลว่า เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์พระศิวะ

พุฒิพงศ์ อ่านว่า พุด-ทิ-พง แปลว่า เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ

พุฒิสรรค์ อ่านว่า พุด-ทิ-สัน แปลว่า สร้างความเจริญ

ภาณุพงศ์ อ่านว่า พา-นุ-พง แปลว่า เผ่าพันธุ์พระอาทิตย์

ภาสกร อ่านว่า พาด-สะ-กอน แปลว่า ผู้ทำให้สว่าง

ยงสุข อ่านว่า ยง-สุก แปลว่า มีสุขยั่งยืน

รพีพงศ์ อ่านว่า ระ – พี-พง แปลว่า สกุลแห่งพระอาทิตย์

วิษณุสรรค์ อ่านว่า วิด-สะ-นุ-สัน แปลว่า วิษณุสร้างมา ลูกวิษณุ

วีรพงศ์ อ่านว่า วี-ระ-พง แปลว่า นักรบ

วีรลักษณ์ อ่านว่า วี-ระ-ลัก แปลว่า ลักษณะของผู้กล้า

ศรีสวรรค์ อ่านว่า สี-สะ-หวัน แปลว่า ผู้เป็นมิ่งขวัญบนสวรรค์

ศากวร อ่านว่า สาก-กะ-วะ-ระ แปลว่า แข็งแรง

ศิงขร อ่านว่า สิง-ขอน แปลว่า ภูเขา

ศิวกร อ่านว่า สิ-วะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล

ศีกร อ่านว่า สี-กอน แปลว่า ฝน

ศุกล อ่านว่า สุ-กน แปลว่า ขาวงาม

ศุภกร อ่านว่า สุ-พะ-กอน แปลว่า สร้างสิ่งที่ดี โชคดี เป็นมงคล

ศุภพงศ์ อ่านว่า สุ-พะ-พง แปลว่า สายตระกูลที่ดีงาม

ศุภรงค์ อ่านว่า สุ-พะ-รง แปลว่า สีงาม

ศุภฤกษ์ อ่านว่า สุ-พะ-เริก แปลว่า ฤกษ์ดี

ศุภเสกข์ อ่านว่า สุ-พะ-เสก แปลว่า นักศึกษาผู้ดีงาม

สขิล อ่านว่า สะ-ขิน แปลว่า นุ่มนวล อ่อนหวาน

สริกข์ อ่านว่า สะ-ริก แปลว่า เห็นสม คล้ายคลึง

สาริกข์ อ่านว่า สา-ริก แปลว่า คล้ายคลึง แม้นเหมือน

สิปปกร อ่านว่า สิบ-ปะ-กอน แปลว่า สร้างศิลปะ ศิลปิน

สุกฤษฎิ์ อ่านว่า สุ-กริด แปลว่า นักปราชญ์ที่ดี

สุกัลป์ อ่านว่า สุ-กัน แปลว่า ผู้มีความดำริดี

สุกัลย์ อ่านว่า สุ-กัน แปลว่า ผู้มีความสามารถดี

สุขกมล อ่านว่า สุก-กะ-มน แปลว่า สุขใจ

สุภกิณห์ อ่านว่า สุ-พะ-กิน แปลว่า ผู้มีรัศมีเรืองรอง ชื่อพรหมชั้นหนึ่ง

สุภคม อ่านว่า สุ-พะ-คม แปลว่า ผู้เข้าถึงความดีงาม

สุรเสกข์ อ่านว่า สุ-ระ-เสก แปลว่า นักศึกษาผู้กล้าหาญ

สุริยวงศ์ อ่านว่า สุ-ริ-ยะ-วง แปลว่า สกุลกษัตริย์

เสกข์ อ่านว่า เสก แปลว่า นักศึกษา

เสาวภาคย์ อ่านว่า เสา-วะ-พาก แปลว่า ความสุข

เหมกร อ่านว่า เหม-มะ-กอน แปลว่า ช่างทอง

อกฤษณ์ อ่านว่า อะ-กริด แปลว่า สูงสุด

อกัณห์ อ่านว่า อะ-กัน แปลว่า ไม่ดำ ขาว

อภิรักษ์ อ่านว่า อะ-พิ-รัก แปลว่า รักษา

อเสข อ่านว่า อะ-เสก แปลว่า ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ชื่อของพระอรหัน

อุกฤษฎ์ อ่านว่า อุก-กริด แปลว่า ประเสริฐสุด

เอกวัส อ่านว่า เอก-กะ-วัด แปลว่า มีอำนาจแต่ผู้เดียว

กฤษฎาญ อ่านว่า กริด-สะ-ดาน แปลว่า ที่ทำแล้ว

กวิเชษฐ์ อ่านว่า กะ-วิ-เชด แปลว่า กวีผู้เป็นใหญ่

เจษฎากร อ่านว่า เจด-สะ-ดา-กอน แปลว่า ผู้มีความตั้งใจที่ดี

รุจิสรรค์ อ่านว่า รุ-จิ-สัน แปลว่า สร้างความงาม

สัชฌุกร อ่านว่า สัด-ชุ-กอน แปลว่า ช่างเงิน

สุชาครีย์ อ่านว่า สุ-ชา-ครี แปลว่า มีความเพียรอย่างยิ่ง มีความตื่นตัวตลอดเวลา

สุวิจักขณ์ อ่านว่า สุ-วิ-จัก แปลว่า ผู้เฉียบแหลมยิ่ง ผู้ฉลาดยิ่ง

อังศุชวาล อ่านว่า อัง-สุ-ชะ-วาน แปลว่า รุ่งเรืองไปด้วยรัศมี โชติช่วง

เก็จพรหม อ่านว่า เก็ด-พรม แปลว่า แก้ววิเศษจากพระพรหม

จุลพงศ์ อ่านว่า จุน-ละ-พง แปลว่า ตระกูลเล็ก

เจียมสกุล อ่านว่า เจียม-สะ-กุน แปลว่า รู้จักวางตัวในวงศ์ตระกูล

ชิษณุพงศ์ อ่านว่า ชิด-สะ-นุ-พง แปลว่า เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ

พงศ์พิช อ่านว่า พง-พิด แปลว่า ผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของเผ่าพันธุ์

พงษ์พิชญ์ อ่านว่า พง-พิด แปลว่า ตระกูลนักปราชญ์

พิจักษณ์ อ่านว่า พิ-จัก แปลว่า มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง

พิชญ์พงศ์ อ่านว่า พิด-พง แปลว่า ตระกูลนักปราชญ์

ศุภกิจ อ่านว่า สุ-พะ-กิด แปลว่า การงานดีเป็นมงคล

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

สุดยอดเด็กเก่งจากเชียงใหม่ อายุ 10 ขวบ ติดทีมชาติหมากรุก
[ อ่าน 2804 ครั้ง ]

ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 161601 ครั้ง ]

ดูดวงนาคคู่ คณกับแฟนจะสมพงษ์กันแค่ไหน?
[ อ่าน 10044 ครั้ง ]

สุโขทัย เปิดสอบหลายอัตรา หลายตำแหน่ง มิถุนายน 2560
[ อ่าน 24712 ครั้ง ]

แชร์ด่วน กรมอุตุเตือนพายุฝนมาแน่ 5-10 มิถุนายนนี้
[ อ่าน 9418 ครั้ง ]

ดูฟรี ดวงไพ่พยากรณ์ 7 วัน ดูดวงล่วงหน้าจะเจออะไรบ้างในแต่ละวัน
[ อ่าน 7233 ครั้ง ]สุดยอดเด็กเก่งจากเชียงใหม่ อายุ 10 ขวบ ติดทีมชาติหมากรุก
[ อ่าน 2804 ครั้ง ]

ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 161601 ครั้ง ]

ดูดวงนาคคู่ คณกับแฟนจะสมพงษ์กันแค่ไหน?
[ อ่าน 10044 ครั้ง ]

สุโขทัย เปิดสอบหลายอัตรา หลายตำแหน่ง มิถุนายน 2560
[ อ่าน 24712 ครั้ง ]

แชร์ด่วน กรมอุตุเตือนพายุฝนมาแน่ 5-10 มิถุนายนนี้
[ อ่าน 9418 ครั้ง ]

ดูฟรี ดวงไพ่พยากรณ์ 7 วัน ดูดวงล่วงหน้าจะเจออะไรบ้างในแต่ละวัน
[ อ่าน 7233 ครั้ง ]


+ พราว + แชมพู + ไอรีน + ทริป + สีสัน + ภู่ + มะม่วง + เอื้อย + หงส์แดง + ผิง + โรม + เบรฟ + ป๊อปอาย + กระแต + โตเกียว + ตัวนู้น + แตงค์ + พ็อกเก็ตพีซี + เลย์ + ชะเอม + เยลลี่ + มะมา + ปุ๊กกี้ + หมอกดิน + ส้มจี๊ด + มาการีน + วิว + ทองภู + มอลลี่ + นาวา + น้ำหอม + จ๊ะ + ฮาร์ฟ + เท่ + ข้าวต้ม + บ้าบอ + พิงกี้ + อาร์ค + ตุ๊ต๊ะ + นัมเบอร์ + กาโตว์ + แครี่ + + ฟอง + ไทเป + ฟอร์ด + โอโซน + แคปูชิโน่ + เวสป้า + ผัดไท + เอมี่ + เทล + สนักเกิ้ล + ลูกแก้ว + ขาว + ฟีซท์ + ทามะ + สีฝุ่น + เเฟร์ + ป๋อ + แกงเหลือง + แหมแหม + บัว + ฝนพา + ชินจัง + เพ้นท์ + บ๋อม + เนโร + อินทรีย์ + เป็นแดน + ภัค + เนเน่ + วา + จิน + ดั่งใจ + กุ้งนาง + พิกเล็ท + แมวน้ำ + เชลโล่ + โอปอล + อิง + ไอซ์ + เดซี่ + เงินงาม + ต้มยำ + ผักกาด + สติ๊ก + ยางลบ + วิน + โตโต้ + พิณ + เอื้อม + รอน + ไก๊ด์ + คลิ๊ก + เป้ง + ปุ้มปุ้ย + เต้ + อุ่น + ปริ๊นซ์

ทำนายฝัน ทำนายทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกเหตุการณ์

เชื่อกันว่า ความฝันคือสารจากพระเจ้า ผู้ที่เข้าใจความฝัน คือบุคคลพิเศษ ความฝันคืออีกโลกหนึ่ง ที่เราไปเยือนในยามหลับ หากมีความฝันแล้ว เชิญมาทำนายฝัน ได้ที่นี่


ใส่ความฝัน :


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ชื่อ

ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้น