รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันศุกร์ ชื่อเหมาะกับคนวันศุกร์

ชื่อหรือนามนั้นเป็นสิ่งแทนบุคคล สามารถเป็นพลังส่งผลถึงชีวิตของเจ้าชะตาให้เป็น ไปในทิศทางที่ดี การจะกระทำสิ่งใดๆก็ดี ทำอะไรก็ไม่มีอุปสรรค ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพ ความรัก ธุรกิจ การค้า บริวาร มีบารมีเป็นที่นับหน้าถือตา หรือแม้แต่การได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลัก ผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจาก นามที่เป็นมหามงคลแทบทั้งสิ้นรวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันศุกร์ ชื่อเหมาะกับคนวันศุกร์

รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันศุกร์ ชื่อเหมาะกับคนวันศุกร์

กช อ่านว่า กด แปลว่า ดอกบัว

กณิกนันต์ อ่านว่า กะ-นิก-นัน แปลว่า ละเอียดยิ่ง

กตตน์ อ่านว่า กิด แปลว่า การแสดง การรายงาน

กตัญญู อ่านว่า กะ-ตัน-ยู แปลว่า ผู้รู้คุณคนอื่น

กนธี อ่านว่า กน-ที แปลว่า ทะเล มหาสมุทร

กมุท อ่านว่า กะ-มุด แปลว่า ดอกบัว

กฤต อ่านว่า กริด แปลว่า กระทำแล้ว

กฤตชญา อ่านว่า กริด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว

กฤตนู อ่านว่า กริด-ตะ-นู แปลว่า ช่าง ศิลปิน

กฤตบุญ อ่านว่า กริด-ตะ-บุญ แปลว่า มีบุญอันทำไว้แล้ว

กฤตพจน์ อ่านว่า กริด-ตะ-พด แปลว่า ผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง

กฤตเมธ อ่านว่า กริด-ตะ-เมด แปลว่า สร้างปัญญา มีปัญญา

กฤตัชญ์ อ่านว่า กริ-ตัด แปลว่า ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู

กฤตานน อ่านว่า กริ-ตา-นน แปลว่า ผู้ชำนาญยิ่ง

กฤตานนท์ อ่านว่า กริ-ตา-นน แปลว่า ผู้ชำนาญยิ่ง

กฤติกา อ่านว่า กริด-ติ-กา แปลว่า ชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่

กฤติเดช อ่านว่า กริด-ติ-เดด แปลว่า ผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์

กฤติธี อ่านว่า กริด-ติ-ที แปลว่า นักปราชญ์

กฤติน อ่านว่า กริด-ติน แปลว่า ผู้คงแก่เรียน

กฤติมา อ่านว่า กริด-ติ-มา แปลว่า นักปราชญ์

กฤติมุข อ่านว่า กริด-ติ-มุก แปลว่า นักปราชญ์

ก่อ อ่านว่า ก่อ แปลว่า ทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น

ก้อง อ่านว่า ก้อง แปลว่า ดังกังวาน

ก้องภพ อ่านว่า ก้อง-พบ แปลว่า มีชื่อเสียงก้องโลก

กอบกาญจน์ อ่านว่า กอบ-กาน แปลว่า ทอง 1 กอบ

กอบชนม์ อ่านว่า กอบ-ชน แปลว่า อายุยืน

กัญจน์ อ่านว่า กัน แปลว่า ทอง

กัณฐพันธ์ อ่านว่า กัน-ถะ-พัน แปลว่า เชือกผูกรอบคอช้าง

กัณฑ์อเนก อ่านว่า กัน-อะ-เนก แปลว่า ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน

กัตติกา อ่านว่า กัด-ติ-กา แปลว่า ดาวลูกไก่

กันต์ อ่านว่า กัน แปลว่า น่ารัก น่าพอใจ

กันตพิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-พิด แปลว่า ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

กันตภณ อ่านว่า กัน-ตะ-พน แปลว่า พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี

กันติทัต อ่านว่า กัน-ติ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ

กันตินันท์ อ่านว่า กัน-ติ-นัน แปลว่า ยินดีในความรัก

กัปปน์ อ่านว่า กับ แปลว่า ความดำริ การจัดแจง

กัมปนาท อ่านว่า กัม-ปะ-นาด แปลว่า เสียงกึกก้อง

กาจน์ อ่านว่า กาด แปลว่า ป้อมปราการ

กาณฑ์ อ่านว่า กาน แปลว่า ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ

กานต์ อ่านว่า กาน แปลว่า น่ารัก น่าพึงพอใจ

กิจจา อ่านว่า กิด-จา แปลว่า เรื่องราว

กิตตน์ อ่านว่า กิด แปลว่า การแสดง

กิตติ อ่านว่า กิด-ติ แปลว่า คำเล่าลือ

กิตติกานต์ อ่านว่า กิด-ติ-กาน แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงดีงาม

กิตติคมน์ อ่านว่า กิด-ติ-คม แปลว่า ดำเนินไปด้วยเกียรติ

กิตติคุณ อ่านว่า กิด-ติ-คุน แปลว่า ผู้มีคุณที่เลื่องลือ

กิตติเดช อ่านว่า กิด-ติ-เดด แปลว่า มีชื่อเสียงในด้านความสามารถ

กิตติทัต อ่านว่า กิด-ติ-ทัด แปลว่า ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง

กิตติธัช อ่านว่า กิด-ติ-ทัด แปลว่า มีชื่อเสียงปรากฏ

กิตตินันท์ อ่านว่า กิด-ติ-นัน แปลว่า ยินดีในชื่อเสียง

กิตติพิชญ์ อ่านว่า กิด-ติ-พิด แปลว่า นำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

กิตติภณ อ่านว่า กิด-ติ-พน แปลว่า มีชื่อเสียงด้านการพูด

กิตติภพ อ่านว่า กิด-ติ-พบ แปลว่า ความมีเกียรติ

กิตินันท์ อ่านว่า กิ-ติ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินในเกียรติ

กิติมา อ่านว่า กิ-ติ-มา แปลว่า ผู้มีชื่อเสียง

กุณช์ อ่านว่า กุน แปลว่า งาช้าง บรรณศาลา

กุนต์ อ่านว่า กุน แปลว่า ทวน ศรภู่

กุมุท อ่านว่า กุ-มุด แปลว่า บัว

เกตน์ อ่านว่า เกด แปลว่า สัญลักษณ์ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย

เกตุ อ่านว่า เกด แปลว่า ธง

โกมุท อ่านว่า โก-มุด แปลว่า บัวแดง

โกเมน อ่านว่า โก-เมน แปลว่า พลอยสีแดงเข้ม

ขจิต อ่านว่า ขะ-จิด แปลว่า ประดับตกแต่งแล้ว

เขม อ่านว่า เขม แปลว่า ความเกษม

เขมทัต อ่านว่า เข-มะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ความเกษม

เขมทิน อ่านว่า เข-มะ-ทิน แปลว่า ผู้ให้ความเกษม

เขมนันท์ อ่านว่า เข-มะ-นัน แปลว่า ยินดีในความปลอดภัย

เขมินท์ อ่านว่า เข-มิน แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย

คณนาถ อ่านว่า คะ-นะ-นาด แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย นามหนึ่งของพระคเณศ

คณาธิป อ่านว่า คะ-นา-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า

คณิต อ่านว่า คะ-นิด แปลว่า วิชาคำนวณ

คณิน อ่านว่า คะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

คณุฒน์ อ่านว่า คะ-นุด แปลว่า ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย

คณุตม์ อ่านว่า คะ-นุด แปลว่า ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย

คทา อ่านว่า คะ-ทา แปลว่า ตะบอง

คมกฤช อ่านว่า คม-กริด แปลว่า คมของกริช

คมชาญ อ่านว่า คม-ชาน แปลว่า ฉลาดเฉียบแหลม

คมน์ อ่านว่า คม แปลว่า ไป ดำเนินไป

คมิก อ่านว่า คะ-มิก แปลว่า ผู้เตรียมจะก้าวไป

คึกฤทธิ์ อ่านว่า คึก-ริด แปลว่า แรงอำนาจ

คุณัชญ์ อ่านว่า คุ-นัด แปลว่า ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี

คุณัญญา อ่านว่า คุ-นัน-ยา แปลว่า ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี

คุณานนต์ อ่านว่า คุ-นา-นน แปลว่า ผู้มีคุณความดี

คุณานนท์ อ่านว่า คุ-นา-นน แปลว่า มีคุณความดีมากมาย

จง อ่านว่า จง แปลว่า บอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่

จงสุข อ่านว่า จง-สุก แปลว่า ให้มีความสุข

จตุภูมิ อ่านว่า จะ-ตุ-พูม แปลว่า สี่ภูมิคือ 1 กามาวจรภูมิ 2.รูปาวจรภูมิ 3.อรูปาวจรภูมิ 4.โลกุตรภูมิ

จอมเดช อ่านว่า จอม-เดด แปลว่า ผู้มีอำนาจสูงสุด

จำนง อ่านว่า จำ-นง แปลว่า ประสงค์

จิณณ์ อ่านว่า จิน แปลว่า ประพฤติดีแล้ว

จิณณทัต อ่านว่า จิน-นะ-ทัด แปลว่า ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน

จิณณะ อ่านว่า จิน-นะ แปลว่า ประพฤติแล้ว

จิต อ่านว่า จิด แปลว่า ใจ ซึ่งมีหน้าที่รู้ คิด และนึก

จิตติพัฒน์ อ่านว่า จิด-ติ-พัด แปลว่า เจริญด้วยความคิด ความฉลาด

จุฑาธช อ่านว่า จุ-ทา-ทด แปลว่า ยอดธง

เจตน์ อ่านว่า เจด แปลว่า ความคิด ความตั้งใจ

เจตนิพัทธ์ อ่านว่า เจด-นิ-พัด แปลว่า มีความคิดมั่นคง

เจนจบ อ่านว่า เจน-จบ แปลว่า ชำนาญ รอบรู้

ฉันท์ชนก อ่านว่า ฉัน-ชะ-นก แปลว่า ผู้ให้เกิดความพอใจ

ฉันท์ทัต อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ให้ความพอใจ

ฉันทพัฒน์ อ่านว่า ฉัน-ทะ-พัด แปลว่า เจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ

ฉันทัช อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ

ชญานนท์ อ่านว่า ชะ-ยา-นน แปลว่า ยินดีในความรู้

ชญานิน อ่านว่า ชะ-ยา-นิน แปลว่า นักปราชญ์

ชนกชนม์ อ่านว่า ชะ-นก-ชน แปลว่า เกิดจากบิดา

ชนกนันท์ อ่านว่า ชะ-นก-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีของบิดา

ชนกันต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กัน แปลว่า เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

ชนเทพ อ่านว่า ชน-เทบ แปลว่า พระราชา

ชนน อ่านว่า ชะ-นน แปลว่า การเกิด เชื้อสาย

ชนนน อ่านว่า ชะ-นะ-นน แปลว่า การสืบเชื้อสาย

ชนมภูมิ อ่านว่า ชน-มะ-พูม แปลว่า บ้านเกิด ภูมิลำเนา

ชนัญญู อ่านว่า ชะ-นัน-ยู แปลว่า ผู้รู้จักคน

ชนัต อ่านว่า ชะ-นัด แปลว่า ฝูงชน ประชากร

ชนาธิป อ่านว่า ชะ-นา-ทิบ แปลว่า ที่พึ่งแห่งตน คือพระราชา

ชนานันท์ อ่านว่า ชะ-นา-นัน แปลว่า ยินดีในหมู่คน

ชนุดม อ่านว่า ชะ-นุ-ดม แปลว่า คนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ

ชนุตต์ อ่านว่า ชะ-นุด แปลว่า คนที่สูงสุด

ชนุตม์ อ่านว่า ชะ-นุด แปลว่า คนที่สูงสุด

ชโนดม อ่านว่า ชะ-โน-ดม แปลว่า คนที่สูงสุด

ชมชาญ อ่านว่า ชม-ชาน แปลว่า รื่นเริง

ชมพูนิกข์ อ่านว่า ชม-พู-นิก แปลว่า แท่งทอง

ชมพูเนกข์ อ่านว่า ชม-พู-เนก แปลว่า แท่งทอง

ชัชนันท์ อ่านว่า ชัด-ชะ-นัน แปลว่า ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข

ชัชพิมุข อ่านว่า ชัด-พิ-มุก แปลว่า นักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ

ชัชฤทธิ์ อ่านว่า ชัด-ชะ-ริด แปลว่า ฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ

ชานน อ่านว่า ชา-นน แปลว่า รู้ ความรู้

ชานนท์ อ่านว่า ชา-นน แปลว่า เพลิดเพลินยินดีในความรู้

ชิติพัทธ์ อ่านว่า ชิ-ติ-พัด แปลว่า เกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง

ชินกฤต อ่านว่า ชิ-นะ-กริด แปลว่า สร้างชัยชนะ มีชัยชนะ

ชินาธิป อ่านว่า ชิ-นา-ทิบ แปลว่า ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่

ชุติเดช อ่านว่า ชุ-ต-เดด แปลว่า มีเดชอันรุ่งเรือง

ชุติเทพ อ่านว่า ชุ-ติ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้รุ่งเรือง

ชุติพนธ์ อ่านว่า ชุ-ติ-พน แปลว่า เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง

โชติภณ อ่านว่า โช-ติ-พน แปลว่า รุ่งโรจน์ด้วยการพูด

ญาณพัฒน์ อ่านว่า ยา-นะ-พัด แปลว่า เจริญด้วยความรู้

ญาณัช อ่านว่า ยา-นัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความรู้

ญาณัท อ่านว่า ยา-นัด แปลว่า ผู้ให้ความรู้

ญาณาธิป อ่านว่า ยา-นา-ทิบ แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรู้

ฐปนนท์ อ่านว่า ถะ-ปะ-นน แปลว่า มีความพอใจที่ตั้งมั่น

ฐานพัฒน์ อ่านว่า ถา-นะ-พัด แปลว่า มีฐานะเจริญ

ฐานุตม์ อ่านว่า ถา-นุด แปลว่า มีตำแหน่งสูงสุด

ฐิติ อ่านว่า ถิ-ติ แปลว่า การดำรงอยู่

ฐิตินันท์ อ่านว่า ถิ-ติ-นัน แปลว่า มีความชื่นชมยินดีในชีวิต

ณพิชญ์ อ่านว่า นะ-พิด แปลว่า นักปราชญ์

ณัช อ่านว่า นัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้

ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์

ณัฏฐกิตติ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กิด แปลว่า เกียรติของนักปราชญ์

ณัฏฐนันท์ อ่านว่า นัด-ถะ-นัน แปลว่า เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์

ณัฐ อ่านว่า นัด แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์

ณัฐกฤต อ่านว่า นัด-ถะ-กริด แปลว่า สร้างให้เป็นนักปราชญ์

ณัฐชนน อ่านว่า นัด-ชะ-นน แปลว่า เกิดมาเป็นนักปราชญ์

ณัฐธัญ อ่านว่า นัด-ทัน แปลว่า ปราชญ์ผู้โชคดี

ณัฐนนท์ อ่านว่า นัด-ถะ-นน แปลว่า เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์

ณัฐนันท์ อ่านว่า นัด-ถะ-นัน แปลว่า เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์

ณัฐปธาน อ่านว่า นัด-ปะ-ทาน แปลว่า นักปราชญ์

ณัฐปพน อ่านว่า นัด-ปะ-พน แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์

ณัฐพนธ์ อ่านว่า นัด-ถะ-พน แปลว่า ผูกพันกับนักปราชญ์

ณัฐพัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ณัฐพันธ์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัน แปลว่า ตระกูลของนักปราชญ์

ณัฐภูมิ อ่านว่า นัด-ถะ-พูม แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความสง่า

ณัท อ่านว่า นัด แปลว่า ให้ซึ่งความรู้

ดนุเดช อ่านว่า ดะ-นุ-เดด แปลว่า มีเดชเป็นของตน

ดนุนันท์ อ่านว่า ดะ-นุ-นัน แปลว่า มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง

ดิตถ์ อ่านว่า ดิด แปลว่า ท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ

เดชทัต อ่านว่า เด-ชะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก

เด่นภูมิ อ่านว่า เด่น-พูม แปลว่า มีภูมิดีเด่น

ตฤณ อ่านว่า ตริน แปลว่า หญ้า

ตั้งปณิธาน อ่านว่า ตั้ง-ปะ-นิ-ทาน แปลว่า ตั้งใจทำสิ่งที่ดี

ตาณ อ่านว่า ตาน แปลว่า ที่พึ่ง ป้องกันภัย

ติณณ์ อ่านว่า ติน แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว

ติณณภพ อ่านว่า ติน-นะ-พบ แปลว่า ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม

เตชน์ อ่านว่า เตด แปลว่า ว่องไว ฉลาด ลูกศร

เตชภณ อ่านว่า เต-ชะ-พน แปลว่า พูดมีเดช พูดอย่างอาจหาญ

เตชิต อ่านว่า เต-ชิด แปลว่า คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม

เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่

เตโชดม อ่านว่า เต-โช-ดม แปลว่า มีเดชสูงสุด

ถนิต อ่านว่า ถะ-นิด แปลว่า เสียงฟ้าคำรณ

ทัตเทพ อ่านว่า ทัด-เทบ แปลว่า เทพประทาน

ทัตธน อ่านว่า ทัด-ทน แปลว่า ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้

ทัพพ์ อ่านว่า ทับ แปลว่า ทรัพย์สมบัติ

ทินกฤต อ่านว่า ทิน-นะ-กริด แปลว่า ทำกลางวัน พระอาทิตย์

ทีปต์ อ่านว่า ทีบ แปลว่า รุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล

เทพทัต อ่านว่า เทพ-พะ-ทัด แปลว่า ผู้ที่เทวดาประทานมา

ธนกฤต อ่านว่า ทะ-นะ-กริด แปลว่า การสร้างทรัพย์สมบัติ

ธนกฤติ อ่านว่า ทะ-นะ-กริด แปลว่า สร้างทรัพย์ ทำเงิน

ธนชาติ อ่านว่า ทะ-นะ-ชาด แปลว่า ตระกูลเศรษฐี

ธนชิต อ่านว่า ทะ-นะ-ชิด แปลว่า ชนะด้วยทรัพย์

ธนโชติ อ่านว่า ทะ-นะ-โชด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก

ธนเดช อ่านว่า ทะ-นะ-เดด แปลว่า มีทรัพย์เป็นอำนาจ

ธนทัต อ่านว่า ทะ-นะ-ทัด แปลว่า มีทรัพย์

ธนนันท์ อ่านว่า ทะ-นะ-นัน แปลว่า ยินดีในทรัพย์

ธนบดี อ่านว่า ทะ-นะ-บอ-ดี แปลว่า เจ้าของทรัพย์สมบัติ

ธนพนธ์ อ่านว่า ทะ-นะ-พน แปลว่า รวบรวมทรัพย์สิน

ธนภูมิ อ่านว่า ทะ-นะ-พูม แปลว่า พื้นที่แห่งทรัพย์

ธนะดี อ่านว่า ทะ-นะ-ดี แปลว่า ทรัพย์ดี

ธนัช อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย

ธนัชชา อ่านว่า ทะ-นัด-ชา แปลว่า เกิดจากทรัพย์

ธนัตถ์ อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์

ธนัท อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย

ธนัน อ่านว่า ทะ-นัน แปลว่า ผู้มีทรัพย์

ธนาธิป อ่านว่า ทะ-นา-ทิบ แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์

ธนานพ อ่านว่า ทะ-นา-นบ แปลว่า มีทรัพย์ใหม่

ธนิก อ่านว่า ทะ-นิก แปลว่า มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย

ธนิต อ่านว่า ทะ-นิด แปลว่า หนัก

ธนิน อ่านว่า ทะ-นิน แปลว่า มีทรัพย์

ธฤต อ่านว่า ทะ-ริด แปลว่า มั่นคง ตั้งมั่น

ธฤตญาณ อ่านว่า ทะ-ริด-ยาน แปลว่า ตั้งมั่นด้วยปัญญา

ธัชนนท์ อ่านว่า ทัด-ชะ-นน แปลว่า มีความบันเทิงเป็นธงชัย

ธัชนันท์ อ่านว่า ทัด-ชะ-นัน แปลว่า มีความบันเทิงเป็นธงชัย

ธัญชนิต อ่านว่า ทัน-ชะ-นิด แปลว่า ผู้ให้เกิดโชคดี

ธัญเทพ อ่านว่า ทัน-ยะ-เทบ แปลว่า โชคดีดุจอย่างเทวดา

ธัญนพ อ่านว่า ทัน-ยะ-นบ แปลว่า ข้าวใหม่ หรือมีโชคใหม่

ธาดา อ่านว่า ทา-ดา แปลว่า ผู้สร้าง

ธาม อ่านว่า ทาม แปลว่า ยศศักดิ์

ธิติ อ่านว่า ทิ-ติ แปลว่า ความเพียร ความรู้ ความอดทน

ธิปก อ่านว่า ทิ-ปก แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า

ธีเดช อ่านว่า ที-เดด แปลว่า มีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช

ธีทัต อ่านว่า ที-ทัด แปลว่า ให้ปัญญา

ธีธัช อ่านว่า ที-ทัด แปลว่า มีปัญญาเป็นธงชัย

ธีภพ อ่านว่า ที-พบ แปลว่า มีปัญญา

ธีมา อ่านว่า ท-มา แปลว่า ผู้มีปัญญา

นทีบดี อ่านว่า นะ-ที-บอ-ดี แปลว่า เจ้าแห่งแม่น้ำ

นนทพัทธ์ อ่านว่า นน-ทะ-พัด แปลว่า ผูกพันด้วยความสุข

นนทัช อ่านว่า นน-ทัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความบันเทิง

นพคุณ อ่านว่า นบ-พะ-คุน แปลว่า ทองเนื้อเก้า

นพณัฐ อ่านว่า นบ-พะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น

นพนนท์ อ่านว่า นบ-พะ-นน แปลว่า เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ

นพนันท์ อ่านว่า นพ-พะ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ

นพพิชญ์ อ่านว่า นบ-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ

นภเกตน์ อ่านว่า นบ-พะ-เกด แปลว่า ตะวัน

นภทีป์ อ่านว่า นบ-พะ-ที แปลว่า เมฆ

นภนต์ อ่านว่า นะ-พน แปลว่า สุดขอบฟ้า

นภันต์ อ่านว่า นะ-พัน แปลว่า สุดขอบฟ้า

นภาเดช อ่านว่า นะ-พา-เดด แปลว่า อำนาจฟ้า

นฤชิต อ่านว่า นะ-รึ-ชิด แปลว่า ผู้ชนะ

นฤเทพ อ่านว่า นะ-รึ-เทบ แปลว่า พระราชา

นฤนาถ อ่านว่า นะ-รึ-นาด แปลว่า ที่พึ่งของคน

นฤมิต อ่านว่า นะ-รึ-มิด แปลว่า มิตรของคน

นัทธ์ อ่านว่า นัด แปลว่า ขันเกลียว ผูกพัน

นัทธิ์ อ่านว่า นัด แปลว่า ชะเนาะ

นันท์ทัต อ่านว่า นัน-ทัด แปลว่า ให้ความบันเทิง ให้ความสุข

นันทพัทธ์ อ่านว่า นัน-ทะ-พัด แปลว่า ผูกพันกับความสุข

นันทภพ อ่านว่า นัน-ทะ-พบ แปลว่า เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก

นันทิช อ่านว่า นัน-ทิด แปลว่า ผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน

นันทิน อ่านว่า นัน-ทิน แปลว่า มีความบันเทิง มีความสุข

นันทิพัฒน์ อ่านว่า นัน-ทิ-พัด แปลว่า เจริญด้วยความสุข

นิจิต อ่านว่า นิ-จิด แปลว่า สั่งสมไว้

นิช อ่านว่า นิด แปลว่า เป็นของตนเอง นิรันดร

นิชฌาน อ่านว่า นิด-ชาน แปลว่า การเพ่งพินิจ ปัญญา

นิชนันท์ อ่านว่า นิด-ชะ-นัน แปลว่า ผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน

นิทธนต์ อ่านว่า นิด-ทน แปลว่า ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว

นิทธันต์ อ่านว่า นิด-ทัน แปลว่า ผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว

นิธาน อ่านว่า นิ-ทาน แปลว่า เก็บไว้ ตั้งมั่น

นิบุณ อ่านว่า นิ-บุน แปลว่า มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด

นิปุณ อ่านว่า นิ-ปุน แปลว่า มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด

นิพพิชฌน์ อ่านว่า นิบ-พิด แปลว่า ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้

นิพัทธ์ อ่านว่า นิ-พัด แปลว่า นิรันดร

นิพิฐ อ่านว่า นิ-พิด แปลว่า ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น

นิพิฐพนธ์ อ่านว่า นิ-พิด-พน แปลว่า มีความผูกพันมั่นคง

นิพิท อ่านว่า นิ-พิด แปลว่า รู้ชัด ประกาศให้รู้ชัด

นิมมาน อ่านว่า นิม-มาน แปลว่า นฤมิต

นิมมิต อ่านว่า นิม-มิด แปลว่า สร้างสรรค์ค์แล้ว

บัญญพนต์ อ่านว่า บัน-ยะ-พน แปลว่า ผู้มีปัญญา

บัณทัต อ่านว่า บัน-นะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ทรัพย์สิน

บุญญฤทธิ์ อ่านว่า บุน-ยะ-ริด แปลว่า สำเร็จด้วยบุญ

บุญฤทธิ์ อ่านว่า บุน-ยะ-ริด แปลว่า ผู้มีอำนาจ

บุณพจน์ อ่านว่า บุน-นะ-พด แปลว่า ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์

ปกิต อ่านว่า ปะ-กิด แปลว่า ประกาศ

ปฎก อ่านว่า ปิ-ดก แปลว่า ตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา

ปฏิคม อ่านว่า ปะ-ติ-คม แปลว่า ผู้ตอนรับ

ปฏิญญา อ่านว่า ปะ-ติน-ยา แปลว่า การให้คำมั่นสัญญา

ปฏิพน อ่านว่า ปะ-ติ-พน แปลว่า ผู้มีความสามารถ

ปฏิภาณ อ่านว่า ปะ-ติ-พาน แปลว่า ไหวพริบดี

ปฐมฌาน อ่านว่า ปะ-ถม-ชาน แปลว่า ฌานเบื้องต้น มี 4 องค์คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคตา

ปฐมเดช อ่านว่า ปะ-ถะ-มะ-เดด แปลว่า เกิดมามีอำนาจ

ปณต อ่านว่า ปะ-นด แปลว่า น้อมไหว้

ปณิธาน อ่านว่า ปะ-นิ-ทาน แปลว่า การตั้งความปรารถนา

ปณิธิ อ่านว่า ปะ-นิ-ทิ แปลว่า ความตั้งใจแน่วแน่

ปทิต อ่านว่า ปะ-ทิด แปลว่า รุ่งเรืองแล้ว

ปธานิน อ่านว่า ปะ-ทา-นิน แปลว่า ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่

ปพน อ่านว่า ปะ-พน แปลว่า บริสุทธิ์

ปภพ อ่านว่า ปะ-พบ แปลว่า เค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ

ปภาณ อ่านว่า ปะ-พาน แปลว่า พูดเก่ง

ปมุต อ่านว่า ปะ-มุด แปลว่า หลุดพ้นแล้ว

ปองคุณ อ่านว่า ปอง-คุน แปลว่า มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม

ปองเดช อ่านว่า ปอง-เดด แปลว่า มุ่งหมายอำนาจ

ปองภพ อ่านว่า ปอง-พบ แปลว่า ปรารถนาความเจริญ

ปัญญาโชติ อ่านว่า ปัน-ยา-โชด แปลว่า ความรุ่งเรืองด้วยปัญญา

ปัฐน์ อ่านว่า ปัด แปลว่า การอ่าน การพูด

ปัณณ์ อ่านว่า ปัน แปลว่า หนังสือ

ปัณณทัต อ่านว่า ปัน-นะ-ทัด แปลว่า ให้ความรู้

ปาณบดี อ่านว่า ปา-นะ-บอ-ดี แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต

ปาณัท อ่านว่า ปา-นัด แปลว่า ให้ชีวิต มีจิตเมตตา

ปาพจน์ อ่านว่า ปา-พด แปลว่า คำสอนสำคัญ หลักคำสอนของศาสนา

ปิฎก อ่านว่า ปิ-ดก แปลว่า ตะกร้าบรรจุธรรม

ปีติมน อ่านว่า ปี-ติ-มน แปลว่า ผู้มีใจประกอบด้วยปีติ

ปุญญพัฒน์ อ่านว่า ปุน-ยะ-พัด แปลว่า เจริญด้วยบุญ

ปุณณภพ อ่านว่า ปุน-นะ-พบ แปลว่า มีภพสมบูรณ์

ปุณณัตถ์ อ่านว่า ปุน-นัด แปลว่า ผู้สมปรารถนา สมประสงค์

เปมทัต อ่านว่า เป-มะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ความรัก

ผดุงเดช อ่านว่า ผะ-ดุง-เดด แปลว่า รักษาไว้ซึ่งอำนาจ

เผด็จ อ่านว่า ผะ-เด็ด แปลว่า อำนาจ

พจนินท์ อ่านว่า พด-จะ-นิน แปลว่า เจ้าแห่งถ้อยคำ หมายถึงพูดแก่ง พูดดี

พฤทธิ์ อ่านว่า พะ-ริด แปลว่า ความเจริญ

พฤนท์เดช อ่านว่า พริน-เดด แปลว่า มีอำนาจทางทหาร

พัทธ์ อ่านว่า พัด แปลว่า ผูกพัน ติดแน่น

พันเดช อ่านว่า พัน-เดด แปลว่า มีอำนาจมาก

พันธิน อ่านว่า พัน-ทิน แปลว่า สร้าง ก่อให้เกิด แสง ผูกพัน

พันธุ์ธัช อ่านว่า พัน-ทัด แปลว่า ผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์

พิชชานันท์ อ่านว่า พิด-ชา-นัน แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้

พิชญ์ อ่านว่า พิด แปลว่า นักปราชญ์

พิชญะ อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ แปลว่า นักปราชญ์

พิชญุตม์ อ่านว่า พิด-ชะ-ยุด แปลว่า ฉลาดและยิ่งใหญ่

พิชาชาญ อ่านว่า พิด-ชา-ชาน แปลว่า มีความชำนาญในวิชา

พิชาญเมธ อ่านว่า พิ-ชาน-เมด แปลว่า ผู้ชำนาญและมีปัญญา

พิชาน อ่านว่า พิ-ชาน แปลว่า ความรู้สึกตัว

พิชาภพ อ่านว่า พิ-ชา-พบ แปลว่า โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้

พิตตินันท์ อ่านว่า พิด-ติ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ

พิธาน อ่านว่า พิ-ทาน แปลว่า กฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ

พิพิธธน อ่านว่า พิ-พิด-ทน แปลว่า มีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ

พิภัช อ่านว่า พิ-พัด แปลว่า การแจก แบ่ง เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ

พิมพ์ชนก อ่านว่า พิม-ชะ-นก แปลว่า เหมือนพ่อ

พิมุกต์ อ่านว่า พิ-มุก แปลว่า ผู้หลุดพ้น

พิโมกข์ อ่านว่า พิ-โมก แปลว่า หลุดพ้น

พุฒิธาดา อ่านว่า ทุด-ทิ-ทา-ดา แปลว่า ผู้มีความมั่งคั่ง

พุฒินาท อ่านว่า พุด-ทิ-นาด แปลว่า บันลือหรือองอาจด้วยความเจริญ

พุฒิเมธ อ่านว่า พุด-ทิ-เมด แปลว่า เจริญด้วยปัญญา

พุทธิชา อ่านว่า พุด-ทิ-ชา แปลว่า เกิดมาฉลาด

พุทธิชาต อ่านว่า ทุด-ทิ-ชาด แปลว่า เกิดมาฉลาด

พุทธิมา อ่านว่า ทุด-ทิ-มา แปลว่า ผู้มีปัญญา

ภคนันท์ อ่านว่า พะ-คะ-นัน แปลว่า ยินดีในโชค หรือสิริมงคล

ภคิน อ่านว่า พะ-คิน แปลว่า ผู้มีโชค มีสิริมงคล

ภณ อ่านว่า พน แปลว่า พูดหรือกล่าว

ภพนิพิฐ อ่านว่า พบ-พิ-นิด แปลว่า ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก

ภัคพนธ์ อ่านว่า พัก-คะ-พน แปลว่า ร่วมผูกพัน

ภาคิน อ่านว่า พา-คิน แปลว่า ผู้มีโชค มีกำไร

ภาณิน อ่านว่า พา-นิน แปลว่า ผู้พูดเก่ง นักพูด

ภาม อ่านว่า พาม แปลว่า เดช

ภีมเดช อ่านว่า พี-มะ-เดด แปลว่า มีเดชน่าเกรงขาม

ภุชงค์ อ่านว่า พุ-ชง แปลว่า งู

ภูธน อ่านว่า พู-ทน แปลว่า มีทรัพย์ในแผ่นดิน พระราชา

ภูธิป อ่านว่า พู-ทิบ แปลว่า เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระราชา

ภูบดี อ่านว่า พู-พอ-ดี แปลว่า เจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา

ภูมิ อ่านว่า พูม แปลว่า แผ่นดิน

ภูมินันท์ อ่านว่า พู-มิ-นัน แปลว่า ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน

ภูมิพัฒน์ อ่านว่า พู-มิ-พัด แปลว่า ผู้เจริญในแผ่นดิน

โภคิน อ่านว่า โพ-คิน แปลว่า ผู้มีโภคะ

มติมนต์ อ่านว่า มะ-ติ-มน แปลว่า ผู้มีความรู้

มนชิต อ่านว่า มะ-นะ-ชิด แปลว่า ผู้ชนะใจ ผู้ที่ชนะใจตนเอง

มนต์ณัฏ อ่านว่า มน-นัด แปลว่า คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์

มนต์ณัฐ อ่านว่า มน-นัด แปลว่า มนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์

มนต์ธัช อ่านว่า มน-ทัด แปลว่า มีมนต์เป็นธงชัย เด่นด้วยมนต์

มานเมตต์ อ่านว่า มาน-เมด แปลว่า จิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ

เมธพนธ์ อ่านว่า เม-ทะ-พน แปลว่า ผูกพันด้วยปัญญา

โมกข์ อ่านว่า โมก แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น

อดิเทพ อ่านว่า อะ-ดิ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้ยิ่งใหญ่

อติกันต์ อ่านว่า อะ-ติ-กัน แปลว่า น่ารักยิ่ง

อติคุณ อ่านว่า อะ-ติ-คุน แปลว่า มีคุณธรรมยิ่ง

อติชา อ่านว่า อะ-ติ-ชา แปลว่า เกิดมาเลิศกว่าพงศ์พันธุ์

อติชาติ อ่านว่า อะ-ติ-ชาด แปลว่า ผู้เกิดมาดี

อติเทพ อ่านว่า อะ-ติ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้ยิ่งใหญ่

อธิชนม์ อ่านว่า อะ-ทิ-ชน แปลว่า ชีวิตที่มีค่ามาก

อธิน อ่านว่า อะ-ทิน แปลว่า ผู้ว่าง่าย เชื่อฟัง

อธินาถ อ่านว่า อะ-ทิ-นาด แปลว่า ที่พึ่งอันยิ่งใหญ่

อธิป อ่านว่า อะ-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

อธิพันธ์ อ่านว่า อะ-ทิ-พัน แปลว่า ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่

อนณ อ่านว่า อะ-นน แปลว่า ผู้ไม่มีหนี้

อนพัช อ่านว่า อะ-นะ-พัด แปลว่า ผู้หาที่ติไม่ได้ ผู้ไม่มีใครตำหนิ

อนังคณ์ อ่านว่า อะ-นัง แปลว่า ไม่มีกิเลศ ไม่มัวหมอง

อนัดดา อ่านว่า อะ-นัด-ดา แปลว่า ไม่ยึดถือ

อนิก อ่านว่า อะ-นิก แปลว่า กองทัพ

อนุชิต อ่านว่า อะ-นุ-ชิด แปลว่า ชนะเสมอ

อนุทัต อ่านว่า อะ-นุ-ทัด แปลว่า มอบให้ อนุญาต

อนุนาท อ่านว่า อะ-นุด-นาด แปลว่า เสียงกึกก้อง เสียงบันลือ

อนุพนธ์ อ่านว่า อะ-นุ-พน แปลว่า เกี่ยวพัน ติดตามมั่นคง

อเนชา อ่านว่า อะ-เน-ชา แปลว่า ผู้ไม่หวั่นไหว

อภิคม อ่านว่า อะ-พิ-คม แปลว่า การเยี่ยม

อภิชัจ อ่านว่า อะ-พิ-ชัด แปลว่า มีชาติสูง

อภิชาติ อ่านว่า อะ-พิ-ชาด แปลว่า เกิดดี

อภินัทธ์ อ่านว่า อะ-พิ-นัด แปลว่า ผูกพันยิ่ง เป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง

อภินันทน์ อ่านว่า อะ-พิ-นัน แปลว่า ผูกพันยิ่ง

อภิมุข อ่านว่า อะ-พิ-มุก แปลว่า เป็นหัวหน้า

อัคคเดช อ่านว่า อัก-คะ-เดด แปลว่า ความสง่างาม

อัคคัญญ์ อ่านว่า อัก-คัน แปลว่า สูงสุด

อัฑฒ์ อ่านว่า อัด แปลว่า ชายผู้ร่ำรวย

อัณณ์ อ่านว่า อัน แปลว่า แม่น้ำ ตัวหนังสือ

อัตถ์ อ่านว่า อัด แปลว่า เนื้อความ

อัทธ์ อ่านว่า อัด แปลว่า กาล เวลา ทาง ภาค

อันน์ อ่านว่า อัน แปลว่า ข้าว

อาจิต อ่านว่า อา-จิด แปลว่า สะสมแล้ว

อาชัญ อ่านว่า อา-ชัน แปลว่า บุรุษอาชาไนย หมยถึงคนที่ดียิ่ง

อาณัติ อ่านว่า อา-นัด แปลว่า การบังคับบัญชา

อานนท์ อ่านว่า อา-นน แปลว่า ความเพลิดเพลิน

อานัน อ่านว่า อา-นัน แปลว่า หน้า ปาก

อานันท์ อ่านว่า อา-นัน แปลว่า ความบันเทิง ความชื่นใจ

อาเนช อ่านว่า อา-เนด แปลว่า ไม่หวั่นไหว มั่นคง

อำมฤต อ่านว่า อำ-มะ-ริด แปลว่า น้ำทิพย์

อิฏฐา อ่านว่า อิด-ถา แปลว่า น่ารัก

อิทธินพ อ่านว่า อิด-ทิ-นบ แปลว่า มีความสำเร็จใหม่ ๆ

อิทธิพัทธ์ อ่านว่า อิด-ทิ-พัด แปลว่า เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง

อิทธิมนต์ อ่านว่า อิด-ทิ-มน แปลว่า มีความสำเร็จ

อินทัช อ่านว่า อิน-ทัด แปลว่า เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่

อุทธิ อ่านว่า อุด-ธิ แปลว่า ทะเล

อุทัค อ่านว่า อุ-ทัก แปลว่า ผู้เบิกบานใจ

เอกภพ อ่านว่า เอก-กะ-พบ แปลว่า เป็นหนึ่งในภพ ความเป็นหนึ่ง

โอบกิจ อ่านว่า โอบ-กิด แปลว่า เอากิจธุระ เอาใจใส่ในหน้าที่

กฤศ อ่านว่า กริด แปลว่า เล็ก บาง น้อย

กฤษฎ์ อ่านว่า กริด แปลว่า ข้าวกล้า

กฤษณ์ อ่านว่า กริด แปลว่า พระกฤษณะ ดำ

กษม อ่านว่า กะ-สม แปลว่า อดทน อดโทษ แผ่นดิน

ก่อฤกษ์ อ่านว่า ก่อ-เริก แปลว่า ริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี

กันตพงศ์ อ่านว่า กัน-ตะ-พง แปลว่า มีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก

กันต์ศม อ่านว่า กัน-สม แปลว่า มีความสงบอันเป็นที่รัก

คณพศ อ่านว่า คะ-นะ-พด แปลว่า มีอำนาจในหมู่คณะ

คณัสนันท์ อ่านว่า คะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ

คมสัน อ่านว่า คม-สัน แปลว่า ท่วงทีประเปรียว

คมสันต์ อ่านว่า คม-สัน แปลว่า ความสงบอันลึกซึ้ง

ฉันทพศ อ่านว่า ฉัน-ทะ-พด แปลว่า อำนาจแห่งฉันทะ

ชัชพงศ์ อ่านว่า ชัด-ชะ-พง แปลว่า เชื้อสายนักรบ

ณฐพงศ์ อ่านว่า นะ-ถะ-พง แปลว่า เชื้อสายของนักปราชญ์

ณัฐพงศ์ อ่านว่า นัด-ถะ-พง แปลว่า ตระกูลที่มีความรู้ดี

ณัฐฤกษ์ อ่านว่า นัด-ถะ-เริก แปลว่า เวลาที่ดีของนักปราชญ์

ณัฐสม อ่านว่า นัด-ถะ-สม แปลว่า เสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์

ทักษ์ อ่านว่า ทัก แปลว่า ขยัน ฉลาด มีทักษะ

ทัตพงศ์ อ่านว่า ทัด-พง แปลว่า ได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล

นัทธพงศ์ อ่านว่า นัด-ทะ-พง แปลว่า เชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น

นันทพงศ์ อ่านว่า นัน-ทะ-พง แปลว่า เชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน

ปงศ์ปณต อ่านว่า พง-ปะ-นด แปลว่า เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม

ปฐมฤกษ์ อ่านว่า ปะ-ถม-มะ-เริก แปลว่า เวลาที่ดีซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล

ปสัตถ์ อ่านว่า ปะ-สัด แปลว่า ผู้ถูกชมเชย

ปสันน์ อ่านว่า ปะ-สัน แปลว่า เลื่อมใส ผ่องใส

ปองสม อ่านว่า ปอง-สม แปลว่า สมปอง

พงศ์กฤต อ่านว่า พง-กริด แปลว่า ยุคทองของตระกูล

พงศ์ปณต อ่านว่า พง-ปะ-นด แปลว่า เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม

พงศ์พัทธ์ อ่านว่า พง-พัด แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล

พงศพัศ อ่านว่า พง-สะ-พัด แปลว่า เชื้อสายผู้มีอำนาจ

พงศ์ภัค อ่านว่า พง-พัก แปลว่า เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล

พงศภัค อ่านว่า พง-สะ-พัก แปลว่า เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล

พนสณฑ์ อ่านว่า พะ-นะ-สน แปลว่า แนวป่า

พฤกษ์ อ่านว่า พรึก แปลว่า ต้นไม้

มนต์มนัส อ่านว่า มน-มะ-นัด แปลว่า มนต์แห่งดวงใจ

มนัสนันท์ อ่านว่า มะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า มีใจสุขสำราญ

สนันตน์ อ่านว่า สะ-นัน แปลว่า นิรันดร ยิ่งยืนนาน

สมัชญ์ อ่านว่า สะ-มัด แปลว่า มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง

สมัตถ์ อ่านว่า สะ-มัด แปลว่า ผู้สามารถ องอาจ

สัณหณัฐ อ่านว่า สัน-หะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง

สัณหพจน์ อ่านว่า สัน-หะ-พด แปลว่า มีถ้อยคำไพเราะ พูดจาดี

สันต์ทศน์ อ่านว่า สัน-ทด แปลว่า มีทัศนะอันงดงาม

สันต์ภพ อ่านว่า สัน-พบ แปลว่า โลกที่สงบหรือผู้ที่สงบในโลก

หฤษฎ์ อ่านว่า หะ-ริด แปลว่า น่าชื่นชมยินดี

เจตน์สฤษฎิ์ อ่านว่า เจด-สะ-หริด แปลว่า สร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน

เจษฎา อ่านว่า เจด-สะ-ดา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่สุด

ชเนศ อ่านว่า ชะ-เนด แปลว่า ที่พึ่งของคนคือ พระราชา

ชัชพิสิฐ อ่านว่า ชัด-พิ-สิด แปลว่า นักรบพิเศษ

ชินสีห์ อ่านว่า ชิน-นะ-สี แปลว่า ท่านผู้ชนะ

ชุติภาส อ่านว่า ชุ-ติ-พาด แปลว่า รุ่งเรืองยิ่ง

ฐานัส อ่านว่า ถา-นัด แปลว่า โดยเร็ว แฉับพลัน รวดเร็ว โดยเหมาะสม

ณัฐทิศ อ่านว่า นัด-ทิด แปลว่า ทิศของนัดปราชญ์

ณัฐภาส อ่านว่า นัด-ถะ-พาด แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

ณัฐสิทธิ์ อ่านว่า นัด-ถะ-สิด แปลว่า ความสำเร็จของนักปราขญ์

ณัฐสุต อ่านว่า นัด-ถะ-สุด แปลว่า ลูกนักปราชญ์

ดนิษฐ์ อ่านว่า ดะ-นิด แปลว่า เล็ก

ตนิษฐ์ อ่านว่า ตะ-นิด แปลว่า เล็ก

ติณห์ อ่านว่า ติน แปลว่า กล้าแข็ง

เตชสิทธิ์ อ่านว่า เต-ชะ-สิด แปลว่า สำเร็จด้วยเดช

เตชัส อ่านว่า เต-ชัด แปลว่า เดชหรืออำนาจ

ธนิษฐ์ อ่านว่า ทะ-นิด แปลว่า ชื่อดาวฤกษ์

ธนุส อ่านว่า ทะ-นุด แปลว่า ธนู

ธเนศ อ่านว่า ทะ-เนด แปลว่า ร่ำรวย มีทรัพย์

ธัญพิสิษฐ์ อ่านว่า ทัน-พิ-สิด แปลว่า โชคดีเป็นพิเศษ

ธิษณ์ อ่านว่า ทิด แปลว่า ฉลาด

นภสินธุ์ อ่านว่า นบ-พะ-สิน แปลว่า ทางช้างเผือก

นฤเบศ อ่านว่า นะ-รึ-เบด แปลว่า ยอดชาย

นันทิศ อ่านว่า นัน-ทิด แปลว่า เจ้าแห่งความสุข

นิธิศ อ่านว่า นิ-ทิด แปลว่า เจ้าแห่งขุมทรัพย์

นิภาส อ่านว่า นิ-พาด แปลว่า แสงสว่าง รัศมีส่องแสง

นิษฐ์ อ่านว่า นิด แปลว่า สำเร็จ

ปฏษฏิ์ อ่านว่า ปริด แปลว่า รัศมี สัมผัส

ปฤษฎิ์ อ่านว่า ปริด แปลว่า รัศมี สัมผัส

ปฤษฎี อ่านว่า ปริด-สะ-ดี แปลว่า รัศมี สัมผัส

ปฤษนี อ่านว่า ปริด-สะ-นี แปลว่า เล็ก บอบบาง

ปสุต อ่านว่า ปะ-สุด แปลว่า ผู้ขยันขันแข็ง

ปาณัสม์ อ่านว่า ปา-นัด แปลว่า เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต

ปุณมนัส อ่านว่า ปุน-มะ-นัด แปลว่า มีใจสะอาด

โปษัณ อ่านว่า โป-สัน แปลว่า การเลี้ยงดู การอบรม

พศิน อ่านว่า พะ-สิน แปลว่า ผู้มีอำนาจ ผู้มีความเชี่ยวชาญ

พศุตม์ อ่านว่า พะ-สุด แปลว่า มีอำนาจสูงสุด

พสิษฐ์ อ่านว่า พะ-สิด แปลว่า ดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด

พสุเทพ อ่านว่า พะ-สุ-เทบ แปลว่า เทวดาในแผ่นดิน

พหุธน อ่านว่า พะ-หุ-ทน แปลว่า มีทรัพย์มาก

พาทิศ อ่านว่า พา-ทิด แปลว่า ผู้คงแก่เรียน ผู้ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย

พิชเญศ อ่านว่า พิด-ชะ-เยด แปลว่า จอมปราชญ์

พิเชษฐ อ่านว่า พิ-เชด แปลว่า ประเสริฐที่สุด

พิศุทธิ์ อ่านว่า พิ-สุด แปลว่า สะอาดและบริสุทธิ์

พิสัช อ่านว่า พิ-สัด แปลว่า เสียสละ สละทิ้ง

พิสิษฐ์ อ่านว่า พิ-สิด แปลว่า ดีเลิศ มั่งมีที่สุด

เพ็ญภาส อ่านว่า เพ็น-พาด แปลว่า เต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์

ภีมพศ อ่านว่า พี-มะ-พด แปลว่า มีอำนาจน่าเกรงขาม

ภุชิสส์ อ่านว่า พุ-ชิด แปลว่า ผู้เป็นไท อิสระ

ภูดิส อ่านว่า พู-ดิด แปลว่า เจ้าแห่งความเจริญ

ภูเมศ อ่านว่า พู-เมด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ภูสิทธิ อ่านว่า พู-สิด แปลว่า มีความสำเร็จในแผ่นดิน

มนภาส อ่านว่า มะ-นะ-พาด แปลว่า มน-นะ-พาด

มนสิช อ่านว่า มะ-นะ-สิด แปลว่า มน-นะ-สิด

มนุเชษฐ์ อ่านว่า มะ-นุ-เชด แปลว่า คนผู้ประเสรริฐที่สุด

มโนพัศ อ่านว่า มะ-โน-พัด แปลว่า มีอำนาจทางใจ

เมธัส อ่านว่า เม-ทัด แปลว่า ผู้มีปัญญา นักปราชญ์

เมธาสิทธิ์ อ่านว่า เม-ทา-สิด แปลว่า สำเร็จด้วยปัญญา

ศดิศ อ่านว่า สะ-ดิด แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

ศาตนันท์ อ่านว่า สา-ตะ-นัน แปลว่า มีความสุขและความเพลิดเพลิน

ศาตนันทน์ อ่านว่า สา-ตะ-นัน แปลว่า มีความสุขและความเพลิดเพลิน

ศานิต อ่านว่า สา-นิด แปลว่า คม

ศุทธา อ่านว่า สุด-ทา แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

ศุภชีพ อ่านว่า สุ-พะ-ชีบ แปลว่า มีชีวิตดีงาม

ศุภณัฐ อ่านว่า สุ-พะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม

ศุภดิตถ์ อ่านว่า สุ-พะ-ดิด แปลว่า ผู้มีลัทธิศาสนาอันดีงาม

ศุภทิน อ่านว่า สุ-พะ-ทิน แปลว่า วันมงคล

ศุภนันท์ อ่านว่า สุ-พะ-นัน แปลว่า ยินดีในความเจริญ

ศุภพิชญ์ อ่านว่า สุ-พะ-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้งดงาม

ศุภสัณห์ อ่านว่า สุ-พะ-สัน แปลว่า ผู้ดีงามและละเอียดสุขุม

ศุภสิน อ่านว่า สุ-พะ-สิน แปลว่า สินทรัพย์ที่ดีงาม

สถบดี อ่านว่า สะ-ถะ-บอ-ดี แปลว่า เจ้าแผ่นดิน

สมิทธ์ อ่านว่า สะ-มิด แปลว่า ความสำเร็จ

สัญจิต อ่านว่า สัน-จิด แปลว่า สะสม รวบรวม

สัณฐิติ อ่านว่า สัน-ถิ-ติ แปลว่า ความมั่นคง

สัณหเจต อ่านว่า สัน-หะ-เจด แปลว่า มีความคิดละเอียดอ่อน

สัณห์พิชญ์ อ่านว่า สัน-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน

สัณหภาส อ่านว่า สัน-หะ-พาด แปลว่า ผู้พูดไพเราะ

สันทนา อ่านว่า สัน-ทะ-นา แปลว่า การเปรียบเทียบ

สาทิส อ่านว่า สา-ทิด แปลว่า เห็นเหมือน

สาธิต อ่านว่า สา-ทิด แปลว่า ผู้ทำให้สำเร็จสมประสงค์

สาธิน อ่านว่า สา-ทิน แปลว่า ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ

สิทธา อ่านว่า สิด-ทา แปลว่า ผู้สำเร็จแล้ว ผู้มีชื่อเสียง

สิทธิเดช อ่านว่า สิด-ทิ-เดด แปลว่า ผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ

สิทธินนท์ อ่านว่า สิด-ทิ -นน แปลว่า ยินดีในความสำเร็จ

สินมหัต อ่านว่า สิน-มะ-หัด แปลว่า มีทรัพย์สินมาก

สินิทธ์ อ่านว่า สิ-นิด แปลว่า สนิทชิดเชื้อ

สิปปภาส อ่านว่า สิบ-ปะ-พาด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยศิลปะ

สุตนันท์ อ่านว่า สุ-ตะ-นัน แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา

สุทธนพ อ่านว่า สุ-ทะ-นบ แปลว่า ใหม่เอี่ยม

สุทธินันท์ อ่านว่า สุด-ทิ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินพอใจในความบริสุทธิ์

สุทธิพจน์ อ่านว่า สุด-ทิ-พด แปลว่า มีคำพูดอันบริสุทธิ์

สุทมาตม์ อ่านว่า สุด-ทะ-มาด แปลว่า ข่มใจตนเองได้ดี

สุธินันท์ อ่านว่า สุ-ทิ-นัน แปลว่า ความยินดีของนักปราชญ์

สุธิมนต์ อ่านว่า สุ-ทิ-มน แปลว่า ผู้ปัญญาดี

สุนิติ อ่านว่า สุ-นิ-ติ แปลว่า มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี

สุปัญญา อ่านว่า สุ-ปัน-ยา แปลว่า ผู้มีปัญญาดี

สุพศิน อ่านว่า สุ-พะ-สิน แปลว่า มีความเชี่ยวชาญยิ่ง มีอำนาจยิ่ง

สุภชีพ อ่านว่า สุ-พะ-ชีบ แปลว่า มีชีวิตที่ดีงาม

สุภทัต อ่านว่า สุ-พะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งที่ดีงาม

สุภาดา อ่านว่า สุ-พา-ดา แปลว่า พี่ชายพี่แสนดี

สุเมธ อ่านว่า สุ-เมด แปลว่า คนมีปัญญา

โสภณัฐ อ่านว่า โส-พะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม

หาญ อ่านว่า หาน แปลว่า กล้า

เหมรัชต์ อ่านว่า เหม-รัด แปลว่า ทองและเงิน

อณิษฐ์ อ่านว่า อนิด แปลว่า เล็กที่สุด

อธิศ อ่านว่า อะ-ทิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

อธิษฐ์ อ่านว่า อะ-ทิด แปลว่า ผู้น่าปรารถนายิ่ง หรือผู้ตั้งมั่น

อนุทัศน์ อ่านว่า อะ-นุ-ทัด แปลว่า ความเห็น เห็นเนือง ๆ

อนุทิศ อ่านว่า อะ-นุ-ทิด แปลว่า ทิศน้อย ทิศเฉียง

อนุศิษฎ์ อ่านว่า อะ-นุ-สิด แปลว่า ผู้ได้รับการสั่งสอน

อสิต อ่านว่า อะ-สิด แปลว่า ผิวคล้ำ

อัศนี อ่านว่า อัด-สะ-นี แปลว่า สายฟ้า

อัศม์เดช อ่านว่า อัด-สะ-เดด แปลว่า มีความกล้าแข็งดังหินผา มีเดชยิ่งใหญ่ดังภูเขา

อัษฎา อ่านว่า อัด-สะ-ดา แปลว่า แปดอย่าง

อิษฎี อ่านว่า อิด-สะ-ดี แปลว่า การบวงสรวง

โอภาส อ่านว่า โอ-พาด แปลว่า ความสุกใส

กณิศ อ่านว่า กะ-นิด แปลว่า รวงข้าว

กฤตภาส อ่านว่า กริด-ตะ-ภาด แปลว่า สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง

กฤติพงศ์ อ่านว่า กริด-ติ-พง แปลว่า ผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล

กฤษฎา อ่านว่า กริด-สะ-ดา แปลว่า กระทำแล้ว

กฤษฎิ์ อ่านว่า กริด แปลว่า ฉลาด

กฤษณะ อ่านว่า กริด-สะ-นะ แปลว่า พระกฤษณะ

กฤษดา อ่านว่า กริด-สะ-ดา แปลว่า อภินิหาร

กฤษาณภัค อ่านว่า กริ-สะ-นะ-พัก แปลว่า ชาวนาผู้มีความเจริญ

กฤษิก อ่านว่า กริ-สิก แปลว่า ชาวนา

กษาปณ์ อ่านว่า กะ-สาบ แปลว่า เงินตรา

กสานติ์ อ่านว่า กะ-สาน แปลว่า ความสงบ

กสิณ อ่านว่า กะ-สิน แปลว่า ทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ

กสิน อ่านว่า กะ-สิน แปลว่า ทั้งหมด

กันดิศ อ่านว่า กัน-ดิด แปลว่า เจ้าแห่งความรัก กามเทพ

กันต์ศักดิ์ อ่านว่า กัน-สัก แปลว่า มีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ

กานดิศ อ่านว่า กาน-ดิด แปลว่า เจ้าแห่งความรัก กามเทพ

กานตพงศ์ อ่านว่า กาน-ตะ-พง แปลว่า มีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก

กำแหง อ่านว่า กำ-แหง แปลว่า กล้าแข็ง

กิตติพงศ์ อ่านว่า กิด-ติ-พง แปลว่า วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง

กิตติพศ อ่านว่า กิด-ติ-พด แปลว่า มีชื่อเสียงและอำนาจ

กิตติศักดิ์ อ่านว่า กิด-ติ-สัก แปลว่า ผู้มีอำนาจและความสามารถ

กุสุมภ์ อ่านว่า กุ-สุม แปลว่า ดอกคำ

เกษมสันต์ อ่านว่า กะ-เสม-สัน แปลว่า ชื่นชมยินดี

โกเมศ อ่านว่า โก-เมด แปลว่า ดอกบัว

คมศักดิ์ อ่านว่า คม-สัก แปลว่า มียศตำแหน่งที่น่ายกย่อง

ฐิติพงศ์ อ่านว่า ถิ-ติ-พง แปลว่า สกุลที่มั่นคง

ฐิติศักดิ์ อ่านว่า ถิ-ติ-สัก แปลว่า ความสามารถ

ณัฐศักดิ์ อ่านว่า นัด-ถะ-สัก แปลว่า ศักดิ์ของนักปราชญ์

ธนศักดิ์ อ่านว่า ทะ-นะ-สัก แปลว่า มีทั้งทรัพย์และอำนาจ

ธิติศักดิ์ อ่านว่า ทิ-ติ-สัก แปลว่า ผู้มีความเพียร และอำนาจ

เนกษ์ อ่านว่า เนก แปลว่า แท่งทอง

ปกเกศ อ่านว่า ปก-เกด แปลว่า คุ้มครอง

ปานศักดิ์ อ่านว่า ปาน-สัก แปลว่า คล้ายอำนาจ

ปิติพงศ์ อ่านว่า ปิ-ติ-พง แปลว่า ตระกูลที่มีความอิ่มใจ

ปิ่นพงศ์ อ่านว่า ปิ่น-พง แปลว่า ยอดแห่งตระกูล

ผดุงศักดิ์ อ่านว่า ผะ-ดุง-สัก แปลว่า รักษาไว้ซึ่งอำนาจ

ผนึกสิน อ่านว่า ผะ-หนึก-สิน แปลว่า มีทรัพย์สินสะสมไว้

พงศ์พันธุ์ อ่านว่า พง-พัน แปลว่า พวกพ้องวงศ์ตระกูล

พัฒนศักดิ์ อ่านว่า พัด-ทะ-นะ-สัก แปลว่า ควมเจริญและความสามารถ

พันศักดิ์ อ่านว่า พัน-สัก แปลว่า มีความสามารถมาก

พิทักษ์พงศ์ อ่านว่า พิ-ทัก-พง แปลว่า ผู้พิทักษ์ตระกูล

พุฒิพงศ์ อ่านว่า พุด-ทิ-พง แปลว่า เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ

โพธิพงศ์ อ่านว่า โพ-ทิ-พง แปลว่า สกุลแห่งปัญญา

ภาณุพงศ์ อ่านว่า พา-นุ-พง แปลว่า เผ่าพันธุ์พระอาทิตย์

มนูศักดิ์ อ่านว่า มะ-นู-สัก แปลว่า อำนาจของพระมนู ผู้สร้างโลก

ศตคุณ อ่านว่า สะ-ตะ-คุณ แปลว่า ผู้มีความตั้งร้อย ผู้มีความรู้ดีมาก

ศักดา อ่านว่า สัก-ดา แปลว่า ผู้มีอำนาจ

ศักดินนท์ อ่านว่า สัก-ดิ-นน แปลว่า ยินดีในอำนาจ

ศักดิ์นันท์ อ่านว่า สัก-ดิ-นัน แปลว่า ยินดีในอำนาจ

ศึกษิต อ่านว่า สึก-สิด แปลว่า ผู้เป็นปัญญาชน

ศุภกฤต อ่านว่า สุ-พะ-กริด แปลว่า สร้างสิริมงคล สร้างความสุข

ศุภกันต์ อ่านว่า สุ-พะ-กัน แปลว่า งามและน่าพอใจ

ศุภกิตติ์ อ่านว่า สุ-พะ-กิด แปลว่า มีเกียรติดีงาม

ศุภพงศ์ อ่านว่า สุ-พะ-พง แปลว่า สายตระกูลที่ดีงาม

ศุภฤกษ์ อ่านว่า สุ-พะ-เริก แปลว่า ฤกษ์ดี

ศุภเสกข์ อ่านว่า สุ-พะ-เสก แปลว่า นักศึกษาผู้ดีงาม

สถิตคุณ อ่านว่า สะ-ถิด-คุณ แปลว่า มีความดีมั่นคง

สังสิต อ่านว่า สัง-สิด แปลว่า อันเขาสรรเสริญแล้ว ได้รับการสรรเสริญ

สาธิก อ่านว่า สา-ทิก แปลว่า ผู้ให้สำเร็จประโยชน์ สำเร็จสมประสงค์

สิงหนาท อ่านว่า สิง-หะ-นาด แปลว่า บันลือสิงหนาท

สิทธิศักดิ์ อ่านว่า สิด-ทิ-สัก แปลว่า ผู้มีความสำเร็จและความสามารถ

สุกนต์ธี อ่านว่า สุ-กน-ที แปลว่า มีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง

สุกฤต อ่านว่า สุ-กริด แปลว่า ทำมาดี สร้างมาดี

สุกฤษฎิ์ อ่านว่า สุ-กริด แปลว่า นักปราชญ์ที่ดี

สุขิต อ่านว่า สุ-ขิด แปลว่า ผู้มีความสุข

สุภกิณห์ อ่านว่า สุ-พะ-กิน แปลว่า ผู้มีรัศมีเรืองรอง ชื่อพรหมชั้นหนึ่ง

สุภคม อ่านว่า สุ-พะ-คม แปลว่า ผู้เข้าถึงความดีงาม

เสกข์ อ่านว่า เสก แปลว่า นักศึกษา

อกนิษฐ์ อ่านว่า อะ-กะ-นิด แปลว่า พรหมชั้นที่หก

อกฤษณ์ อ่านว่า อะ-กริด แปลว่า สูงสุด

อกัณห์ อ่านว่า อะ-กัน แปลว่า ไม่ดำ ขาว

อธิพงศ์ อ่านว่า อะ-ทิ-พง แปลว่า ตระกูลใหญ่

อนุสิกข์ อ่านว่า อะ-นุ-สิก แปลว่า ศึกษาตาม ศึกษาอยู่เสมอ

อเสข อ่านว่า อะ-เสก แปลว่า ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ชื่อของพระอรหัน

อุกฤษฎ์ อ่านว่า อุก-กริด แปลว่า ประเสริฐสุด

กฤษฎาญ อ่านว่า กริด-สะ-ดาน แปลว่า ที่ทำแล้ว

จงสุทธา อ่านว่า จง-สุด-ทา แปลว่า ให้ขาวสะอาด

ศักดิธัช อ่านว่า สัก-ดิ-ทัด แปลว่า มีความเข้มแข็งเป็นเลิศ

ชิษณุพงศ์ อ่านว่า ชิด-สะ-นุ-พง แปลว่า เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ

พงศ์พิช อ่านว่า พง-พิด แปลว่า ผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของเผ่าพันธุ์

พงษ์พิชญ์ อ่านว่า พง-พิด แปลว่า ตระกูลนักปราชญ์

พิจักษณ์ อ่านว่า พิ-จัก แปลว่า มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง

พิชญ์พงศ์ อ่านว่า พิด-พง แปลว่า ตระกูลนักปราชญ์

ศุภกิจ อ่านว่า สุ-พะ-กิด แปลว่า การงานดีเป็นมงคล

เจิมศักดิ์ อ่านว่า เจิม-สัก แปลว่า เพิ่มความสามารถ

พงศ์เดช อ่านว่า พง-เดช แปลว่า ตระกูลเรืองอำนาจ

พงษ์โชติ อ่านว่า พง-โชด แปลว่า ตระกูลรุ่งเรือง

มนุญศักดิ์ อ่านว่า มะ-นุน-สัก แปลว่า มีอำนาจเป็นที่น่าพอใจ

สุดยอดเด็กเก่งจากเชียงใหม่ อายุ 10 ขวบ ติดทีมชาติหมากรุก
[ อ่าน 2804 ครั้ง ]

ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 161601 ครั้ง ]

ดูดวงนาคคู่ คณกับแฟนจะสมพงษ์กันแค่ไหน?
[ อ่าน 10044 ครั้ง ]

สุโขทัย เปิดสอบหลายอัตรา หลายตำแหน่ง มิถุนายน 2560
[ อ่าน 24712 ครั้ง ]

แชร์ด่วน กรมอุตุเตือนพายุฝนมาแน่ 5-10 มิถุนายนนี้
[ อ่าน 9418 ครั้ง ]

ดูฟรี ดวงไพ่พยากรณ์ 7 วัน ดูดวงล่วงหน้าจะเจออะไรบ้างในแต่ละวัน
[ อ่าน 7233 ครั้ง ]สุดยอดเด็กเก่งจากเชียงใหม่ อายุ 10 ขวบ ติดทีมชาติหมากรุก
[ อ่าน 2804 ครั้ง ]

ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 161601 ครั้ง ]

ดูดวงนาคคู่ คณกับแฟนจะสมพงษ์กันแค่ไหน?
[ อ่าน 10044 ครั้ง ]

สุโขทัย เปิดสอบหลายอัตรา หลายตำแหน่ง มิถุนายน 2560
[ อ่าน 24712 ครั้ง ]

แชร์ด่วน กรมอุตุเตือนพายุฝนมาแน่ 5-10 มิถุนายนนี้
[ อ่าน 9418 ครั้ง ]

ดูฟรี ดวงไพ่พยากรณ์ 7 วัน ดูดวงล่วงหน้าจะเจออะไรบ้างในแต่ละวัน
[ อ่าน 7233 ครั้ง ]


+ พราว + แชมพู + ไอรีน + ทริป + สีสัน + ภู่ + มะม่วง + เอื้อย + หงส์แดง + ผิง + โรม + เบรฟ + ป๊อปอาย + กระแต + โตเกียว + ตัวนู้น + แตงค์ + พ็อกเก็ตพีซี + เลย์ + ชะเอม + เยลลี่ + มะมา + ปุ๊กกี้ + หมอกดิน + ส้มจี๊ด + มาการีน + วิว + ทองภู + มอลลี่ + นาวา + น้ำหอม + จ๊ะ + ฮาร์ฟ + เท่ + ข้าวต้ม + บ้าบอ + พิงกี้ + อาร์ค + ตุ๊ต๊ะ + นัมเบอร์ + กาโตว์ + แครี่ + + ฟอง + ไทเป + ฟอร์ด + โอโซน + แคปูชิโน่ + เวสป้า + ผัดไท + เอมี่ + เทล + สนักเกิ้ล + ลูกแก้ว + ขาว + ฟีซท์ + ทามะ + สีฝุ่น + เเฟร์ + ป๋อ + แกงเหลือง + แหมแหม + บัว + ฝนพา + ชินจัง + เพ้นท์ + บ๋อม + เนโร + อินทรีย์ + เป็นแดน + ภัค + เนเน่ + วา + จิน + ดั่งใจ + กุ้งนาง + พิกเล็ท + แมวน้ำ + เชลโล่ + โอปอล + อิง + ไอซ์ + เดซี่ + เงินงาม + ต้มยำ + ผักกาด + สติ๊ก + ยางลบ + วิน + โตโต้ + พิณ + เอื้อม + รอน + ไก๊ด์ + คลิ๊ก + เป้ง + ปุ้มปุ้ย + เต้ + อุ่น + ปริ๊นซ์

ทำนายฝัน ทำนายทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกเหตุการณ์

เชื่อกันว่า ความฝันคือสารจากพระเจ้า ผู้ที่เข้าใจความฝัน คือบุคคลพิเศษ ความฝันคืออีกโลกหนึ่ง ที่เราไปเยือนในยามหลับ หากมีความฝันแล้ว เชิญมาทำนายฝัน ได้ที่นี่


ใส่ความฝัน :


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ชื่อ

ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้น