รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันเสาร์ ชื่อเหมาะกับคนวันเสาร์

ชื่อหรือนามนั้นเป็นสิ่งแทนบุคคล สามารถเป็นพลังส่งผลถึงชีวิตของเจ้าชะตาให้เป็น ไปในทิศทางที่ดี การจะกระทำสิ่งใดๆก็ดี ทำอะไรก็ไม่มีอุปสรรค ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพ ความรัก ธุรกิจ การค้า บริวาร มีบารมีเป็นที่นับหน้าถือตา หรือแม้แต่การได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลัก ผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจาก นามที่เป็นมหามงคลแทบทั้งสิ้น


 ไฟLED​หิ่งห้อย RGB10เมตร
ไฟLED​หิ่งห้อย RGB10เมตร

รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันเสาร์ ชื่อเหมาะกับคนวันเสาร์

รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันเสาร์ ชื่อเหมาะกับคนวันเสาร์

กช อ่านว่า กด แปลว่า ดอกบัว

กชอินทร์ อ่านว่า กด-ชะ-อิน แปลว่า ดอกบัวใหญ่

กตตน์ อ่านว่า กิด แปลว่า การแสดง การรายงาน

กตัญญู อ่านว่า กะ-ตัน-ยู แปลว่า ผู้รู้คุณคนอื่น

กนกพล อ่านว่า กะ-หนก-พน แปลว่า มีพลังคือทอง

กนต์ธร อ่านว่า กน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก

กนธี อ่านว่า กน-ที แปลว่า ทะเล มหาสมุทร

กมล อ่านว่า กะ-มน แปลว่า บัว

กมลภพ อ่านว่า กะ-มน-ละ-พบ แปลว่า ผู้เกิดจากดอกบัว คือพระพรหม

กมลภู อ่านว่า กะ-มน-ละ-พู แปลว่า เกิดจากดอกบัว พระพรหม

กมลโลจน์ อ่านว่า กะ-มน-โลด แปลว่า ตางามดุจดอกบัว

กมลวร อ่านว่า กะ-มน-ละ-วอน แปลว่า ประเสริฐเหมือนดอกบัว

กมลากร อ่านว่า กะ-มะ-ลา-กอน แปลว่า สระบัว

กมลานันท์ อ่านว่า กะ-มะ-ลา-นัน แปลว่า บัวบาน

กมุท อ่านว่า กะ-มุด แปลว่า ดอกบัว

กรกช อ่านว่า กอ-ระ-กด แปลว่า ไหว้

กรชวัล อ่านว่า กอน-ชะ-วัน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง

กรดล อ่านว่า กอ-ระ-ดน แปลว่า ฝ่ามือ

กรบัลลพ อ่านว่า กอน-บัน-ลบ แปลว่า นิ้วมือ

กรภู อ่านว่า กอ-ระ-พู แปลว่า เล็บมือ

กรรภิรมย์ อ่านว่า กัน-พิ-รม แปลว่า ฉัตรห้าชั้น

กรวิก อ่านว่า กะ-ระ-วิก แปลว่า นกการเวก

กรวิชญ์ อ่านว่า กอ-ระ-วิด แปลว่า ความรุ่งเรืองของปราชญ์

กรวีร์ อ่านว่า กอ-ระ-วี แปลว่า กล้าหาญในการทำงาน

กรองเกียรติ อ่านว่า กรอง-เกียรติ แปลว่า เส้นทางแห่งเกียรติยศ

กระพัน อ่านว่า กระ-พัน แปลว่า คงทนต่อศาสตราวุธ

กระมล อ่านว่า กระ-มน แปลว่า ดอกบัว

กริช อ่านว่า กรด แปลว่า หลักแหลม

กรินทร์ อ่านว่า กริน แปลว่า จอมช้าง พญาช้าง

กริพันธ์ อ่านว่า กะ-ริ-พัน แปลว่า เสาที่ผูกช้าง

กฤชพล อ่านว่า กริด-ชะ-พล แปลว่า กำลังของมีดสองคม

กฤดาการ อ่านว่า กริ-ดา-กาน แปลว่า บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้

กฤต อ่านว่า กริด แปลว่า กระทำแล้ว

กฤตชญา อ่านว่า กริด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว

กฤตชยา อ่านว่า กริด-ชะ-ยา แปลว่า กระทำชนะแล้ว

กฤตชัย อ่านว่า กริด-ไช แปลว่า กระทำชนะแล้ว

กฤตธรรม อ่านว่า กริด-ตะ-ทำ แปลว่า ผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว

กฤตนัย อ่านว่า กริด-ตะ-ไน แปลว่า ผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี

กฤตนู อ่านว่า กริด-ตะ-นู แปลว่า ช่าง ศิลปิน

กฤตบุญ อ่านว่า กริด-ตะ-บุญ แปลว่า มีบุญอันทำไว้แล้ว

กฤตพจน์ อ่านว่า กริด-ตะ-พด แปลว่า ผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง

กฤตพรต อ่านว่า กริด-ตะ-พรด แปลว่า ผู้ประพฤติพรต

กฤตเมธ อ่านว่า กริด-ตะ-เมด แปลว่า สร้างปัญญา มีปัญญา

กฤตย์ อ่านว่า กริด แปลว่า ควรกระทำ หน้าที่การงาน

กฤตยชญ์ อ่านว่า กริด-ตะ-ยด แปลว่า นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน

กฤตวิทย์ อ่านว่า กริด-ตะ-วิด แปลว่า ผู้เรียนวิชาจบแล้ว

กฤตัชญ์ อ่านว่า กริ-ตัด แปลว่า ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู

กฤตานน อ่านว่า กริ-ตา-นน แปลว่า ผู้ชำนาญยิ่ง

กฤตานนท์ อ่านว่า กริ-ตา-นน แปลว่า ผู้ชำนาญยิ่ง

กฤติกา อ่านว่า กริด-ติ-กา แปลว่า ชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่

กฤติเดช อ่านว่า กริด-ติ-เดด แปลว่า ผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์

กฤติธี อ่านว่า กริด-ติ-ที แปลว่า นักปราชญ์

กฤติน อ่านว่า กริด-ติน แปลว่า ผู้คงแก่เรียน

กฤติมา อ่านว่า กริด-ติ-มา แปลว่า นักปราชญ์

กฤติมุข อ่านว่า กริด-ติ-มุก แปลว่า นักปราชญ์

กลทีบ์ อ่านว่า กน-ละ-ที แปลว่า เปรียบเสมือนแสงสว่าง เปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง

กลวัชร อ่านว่า กน-ละ-วัด แปลว่า ดุจดังเพชร

กวิน อ่านว่า กะ-วิน แปลว่า ดี

กวินท์ อ่านว่า กะ-วิน แปลว่า จอมกวี

กวินภพ อ่านว่า กะ-วิน-พบ แปลว่า มีภพหรือกำเนิดอันดีงาม

กวีวัธน์ อ่านว่า กะ-วี-วัด แปลว่า กวีผู้เจริญ

ก่อ อ่านว่า ก่อ แปลว่า ทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น

ก่อการ อ่านว่า ก่อ-กาน แปลว่า ริเริ่มให้เกิดมีขึ้น

ก่อเกียรติ อ่านว่า ก่อ-เกียด แปลว่า สร้างเกียรติ

ก้อง อ่านว่า ก้อง แปลว่า ดังกังวาน

ก้องกิดากร อ่านว่า ก้อง-กิ-ดา-กอน แปลว่า เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง

ก้องภพ อ่านว่า ก้อง-พบ แปลว่า มีชื่อเสียงก้องโลก

กอบกาญจน์ อ่านว่า กอบ-กาน แปลว่า ทอง 1 กอบ

กอบกุล อ่านว่า กอบ-กุน แปลว่า ตระกูลที่สามีคคีกัน

กอบชนม์ อ่านว่า กอบ-ชน แปลว่า อายุยืน

กังวาน อ่านว่า กัง-วาน แปลว่า มีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ

กัญจน์ อ่านว่า กัน แปลว่า ทอง

กัตติกา อ่านว่า กัด-ติ-กา แปลว่า ดาวลูกไก่

กัทลี อ่านว่า กัด-ทะ-ลี แปลว่า กล้วย

กันต์ อ่านว่า กัน แปลว่า น่ารัก น่าพอใจ

กันต์กมล อ่านว่า กัน-กะ-มน แปลว่า มีใจน่ารัก มีจิตใจงาม

กันต์กวี อ่านว่า กัน-กะ-วี แปลว่า กวีผู้น่ารัก

กันต์ธร อ่านว่า กัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก

กันต์ธีร์ อ่านว่า กัน-ที แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก

กันตพล อ่านว่า กัน-ตะ-พน แปลว่า มีพลังน่าชอบใจ

กันตพิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-พิด แปลว่า ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

กันตวิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ

กันติทัต อ่านว่า กัน-ติ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ

กันตินันท์ อ่านว่า กัน-ติ-นัน แปลว่า ยินดีในความรัก

กันทรากร อ่านว่า กัน-ทรา-กอน แปลว่า ภูเขา

กัปปน์ อ่านว่า กับ แปลว่า ความดำริ การจัดแจง

กัมปนาท อ่านว่า กัม-ปะ-นาด แปลว่า เสียงกึกก้อง

กัมพล อ่านว่า กัม-พน แปลว่า ผ้าทอด้วยขนสัตว์

กาจน์ อ่านว่า กาด แปลว่า ป้อมปราการ

กาจพล อ่านว่า กาด-พน แปลว่า มีพลังกล้าแข็ง

กานต์ อ่านว่า กาน แปลว่า น่ารัก น่าพึงพอใจ

กานตรัตน์ อ่านว่า กาน-ตะ-รัด แปลว่า ผู้ที่น่ารัก

กายทิพย์ อ่านว่า กาย-ทิบ แปลว่า ผู้วิเศษ

กายวุธ อ่านว่า กาย-ยา-วุด แปลว่า ใช้ร่างกายเป็นเครื่องป้องกัน

การันต์ อ่านว่า กา-รัน แปลว่า หน้าที่การงาน

การิต อ่านว่า กา-ริด แปลว่า ให้กระทำแล้ว สั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว

การิน อ่านว่า กา-ริน แปลว่า ผู้สร้าง ผู้กระทำ

กำจร อ่านว่า กำ-จอน แปลว่า ฟุ้งไป

กำชัย อ่านว่า กำ-ไช แปลว่า ผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง

กำธร อ่านว่า กำ-ทอน แปลว่า สนั่น

กำพร อ่านว่า กำ-พร แปลว่า มีความเป็นเลิศ

กิจจา อ่านว่า กิด-จา แปลว่า เรื่องราว

กิตตน์ อ่านว่า กิด แปลว่า การแสดง

กิตติ อ่านว่า กิด-ติ แปลว่า คำเล่าลือ

กิตติกวิน อ่านว่า กิด-ติ-กะ-วิน แปลว่า งามด้วยเกียรติ

กิตติกานต์ อ่านว่า กิด-ติ-กาน แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงดีงาม

กิตติคมน์ อ่านว่า กิด-ติ-คม แปลว่า ดำเนินไปด้วยเกียรติ

กิตติชัย อ่านว่า กิด-ติ-ไช แปลว่า ผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ

กิตติเดช อ่านว่า กิด-ติ-เดด แปลว่า มีชื่อเสียงในด้านความสามารถ

กิตติทัต อ่านว่า กิด-ติ-ทัด แปลว่า ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง

กิตติธร อ่านว่า กิด-ติ-ทอน แปลว่า ทรงเกียรติ

กิตติธัช อ่านว่า กิด-ติ-ทัด แปลว่า มีชื่อเสียงปรากฏ

กิตตินันท์ อ่านว่า กิด-ติ-นัน แปลว่า ยินดีในชื่อเสียง

กิตติพร อ่านว่า กิด-ติ-พอน แปลว่า มีชื่อเสียงอันประเสริฐ

กิตติพล อ่านว่า กิด-ติ-พน แปลว่า มีชื่อเสียงและกำลัง

กิตติพิชญ์ อ่านว่า กิด-ติ-พิด แปลว่า นำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

กิตติภพ อ่านว่า กิด-ติ-พบ แปลว่า ความมีเกียรติ

กิตติยุทธ อ่านว่า กิด-ติ-ยุด แปลว่า การรบที่มีชื่อเสียง

กิตติวินท์ อ่านว่า กิด-ติ-วิน แปลว่า ผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ

กิติชัย อ่านว่า กิ-ติ-ไช แปลว่า ชนะด้วยเกียรติ

กิตินันท์ อ่านว่า กิ-ติ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินในเกียรติ

กิติมา อ่านว่า กิ-ติ-มา แปลว่า ผู้มีชื่อเสียง

กีรติ อ่านว่า กี-ระ-ติ แปลว่า ผู้มีเกียรติ

กีรติกา อ่านว่า กี-ระ-ติ-กา แปลว่า ผู้มีเกียรติ

กุนต์ อ่านว่า กุน แปลว่า ทวน ศรภู่

กุนทร อ่านว่า กุน-ทอน แปลว่า พระวิษณุ

กุมุท อ่านว่า กุ-มุด แปลว่า บัว

กุลชาติ อ่านว่า กุน-ละ-ชาด แปลว่า ซึ่งเกิดในตระกูลดี

กุลเดช อ่านว่า กุน-ละ-เดด แปลว่า มีเดชในตระกูล

กุลธร อ่านว่า กุน-ละ-ทอน แปลว่า ผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้

กุลนันท์ อ่านว่า ก-ละ-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์

กุลนันทน์ อ่านว่า กุ-ละ-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์

กุลพัทธ์ อ่านว่า กุน-ละ-พัด แปลว่า เกี่ยวข้องกับสกุล

กุลพิธาน์ อ่านว่า กุน-พิ-ทา แปลว่า ระเบียบแบบแผนแห่งวงศ์สกุล

กุลโรจน์ อ่านว่า กุน-ละ-โรด แปลว่า ตระกูลรุ่งโรจน์

เกตน์ อ่านว่า เกด แปลว่า สัญลักษณ์ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย

เกตุ อ่านว่า เกด แปลว่า ธง

เกริก อ่านว่า เกริก แปลว่า กึกก้อง

เกริกไกรวัล อ่านว่า เกริก-ไกร-วัน แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงก้องไกล

เกริกวรรธน์ อ่านว่า เกริก-วัด แปลว่า ความเจริญยิ่ง

เกริกวิทย์ อ่านว่า เกริก-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้ยิ่ง

เกรียง อ่านว่า เกรียง แปลว่า ใหญ่

เกรียงไกร อ่านว่า เกรียง-ไกร แปลว่า ผู้กล้าที่ยิ่งยง

เกรียงชัย อ่านว่า เกรียง-ไช แปลว่า ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

เกียรติ อ่านว่า เกียด แปลว่า ชื่อเสียง

เกียรติชัย อ่านว่า เกียด-ไช แปลว่า ชัยชนะที่มีชื่อเสียง

เกียรติภูมิ อ่านว่า เกียด-พูม แปลว่า เกียรติเพราะความนิยม

โกมล อ่านว่า โก-มน แปลว่า ดอกบัว

โกมินทร์ อ่านว่า โก-มิน แปลว่า ยอดพลอยสีแดง

โกมุท อ่านว่า โก-มุด แปลว่า บัวแดง

โกเมน อ่านว่า โก-เมน แปลว่า พลอยสีแดงเข้ม

ไกรเดช อ่านว่า ไกร-เดด แปลว่า ผู้มีอำนาจมาก

ไกรเทพ อ่านว่า ไกร-เทบ แปลว่า เทพผู้ยิ่งใหญ่

ไกรวิชญ์ อ่านว่า ไกร-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า

ไกรวิน อ่านว่า ไกร-วิน แปลว่า ดอกบัว

ไกรวี อ่านว่า ไกร-ระ-วี แปลว่า ดอกบัว

ขจร อ่านว่า ขะ-จอน แปลว่า ฟุ้งไป

ขจรเดช อ่านว่า ขะ-จอน-เดช แปลว่า มีอำนาจแผ่นไปทั่ว

ขจรฤทธิ์ อ่านว่า ขะ-จอน-ริด แปลว่า มีอำนาจแผ่นไปทั่ว

ขจรลาภ อ่านว่า ขะ-จอน-ลาบ แปลว่า รุ่งเรืองไปด้วยโชค

ขจิต อ่านว่า ขะ-จิด แปลว่า ประดับตกแต่งแล้ว

ขรรค์ชัย อ่านว่า ขัน-ไช แปลว่า ชนะด้วยขรรค์

ขวัญชัย อ่านว่า ขวัน-ไช แปลว่า ชนะด้วยความดี

เขม อ่านว่า เขม แปลว่า ความเกษม

เขมทัต อ่านว่า เข-มะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ความเกษม

เขมทิน อ่านว่า เข-มะ-ทิน แปลว่า ผู้ให้ความเกษม

เขมนันท์ อ่านว่า เข-มะ-นัน แปลว่า ยินดีในความปลอดภัย

เขมรุจิ อ่านว่า เข-มะ-รุ-จิ แปลว่า ชอบความปลอดภัย

เขมินท์ อ่านว่า เข-มิน แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย

เขมินทร์ อ่านว่า เข-มิน แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่

คชรัตน์ อ่านว่า คด-ชะ-รัด แปลว่า ช้างแก้ว

คเชนทร์ อ่านว่า คะ-เชน แปลว่า พญาช้าง

คทา อ่านว่า คะ-ทา แปลว่า ตะบอง

คทาวุธ อ่านว่า คะ-ทา-วุด แปลว่า มีกระบองเป็นอาวุธ

คมกริช อ่านว่า คม-กริด แปลว่า คมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง

คมกฤช อ่านว่า คม-กริด แปลว่า คมของกริช

คมแก้ว อ่านว่า คม-แก้ว แปลว่า ความเฉียบแหลมอันสูงค่า

คมคาย อ่านว่า คม-คาย แปลว่า ฉลาด

คมชาญ อ่านว่า คม-ชาน แปลว่า ฉลาดเฉียบแหลม

คมธรรม อ่านว่า คม-ทำ แปลว่า ธรรมะที่เฉียบแหลม

คมน์ อ่านว่า คม แปลว่า ไป ดำเนินไป

คมิก อ่านว่า คะ-มิก แปลว่า ผู้เตรียมจะก้าวไป

ครรชิต อ่านว่า คัน-ชิด แปลว่า บันลือ

ครองเดช อ่านว่า ครอง-เดด แปลว่า ยึดอำนาจไว้ตลอดไป

ครองธรรม อ่านว่า ครอง-ทำ แปลว่า ดำเนินอยู่ในธรรม

ครองประทีป อ่านว่า ครอง-ประ-ทีบ แปลว่า แสงไฟที่ไม่มีวันดับ

ครองแผน อ่านว่า ครอง-แผน แปลว่า ยึดกุมข้อกำหนดแนวทางดำเนินการ

ครองภพ อ่านว่า ครอง-พบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ครองฤทธิ์ อ่านว่า ครอง-ริด แปลว่า รักษาอำนาจไว้

ครองลาภ อ่านว่า ครอง-ลาบ แปลว่า มีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ

ครองอาตม์ อ่านว่า ครอง-อาด แปลว่า ปกครองตนเอง

ครอบวิทย์ อ่านว่า ครอบ-วิด แปลว่า มีความรู้รอบทั้งมวล

คันธทรัพย์ อ่านว่า คัน-ทะ-ซับ แปลว่า เครื่องหอม

คันธารัตน์ อ่านว่า คัน-ทา-รัด แปลว่า กลิ่นแก้ว

คารม อ่านว่า คา-รม แปลว่า พูดแหลมคม

คำนวร อ่านว่า คำ-นวน แปลว่า ควร

คำรน อ่านว่า คำ-รน แปลว่า คำราม

คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน แปลว่า กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี

คีรี อ่านว่า คี-รี แปลว่า ภูเขา

คีรีทอง อ่านว่า คี-รี-ทอง แปลว่า ภูเขาทอง

คึกฤทธิ์ อ่านว่า คึก-ริด แปลว่า แรงอำนาจ

จง อ่านว่า จง แปลว่า บอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่

จงกล อ่านว่า จง-กน แปลว่า บัว

จงสุข อ่านว่า จง-สุก แปลว่า ให้มีความสุข

จตุภัทร อ่านว่า จะ-ตุ-พัด แปลว่า เจริญด้วยธรรม 4 อย่าง

จตุภูมิ อ่านว่า จะ-ตุ-พูม แปลว่า สี่ภูมิคือ 1 กามาวจรภูมิ 2.รูปาวจรภูมิ 3.อรูปาวจรภูมิ 4.โลกุตรภูมิ

จตุรพร อ่านว่า จะ-ตุ-ระ-พอน แปลว่า พร 4 ประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ

จตุรภัทร อ่านว่า จะ-ตุ-ระ-พัด แปลว่า ความเจริญที่ชนปรารถนา 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ หรือ อายุ วิทยา ยศ พละ

จรัล อ่านว่า จะ-รัน แปลว่า เที่ยวป่า

จรัลรมย์ อ่านว่า จะ-รัน-รม แปลว่า เที่ยวป่าอย่างมีความสุข

จรายุทธ อ่านว่า จะ-รา-ยุด แปลว่า อาวุธของคนจร

จรินทร์ อ่านว่า จะ-ริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง

จรินทร อ่านว่า จะ-ริน-ทอน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง

จริม อ่านว่า จะ-ริม แปลว่า ภายหลัง เล็ก น้อง

จรุง อ่านว่า จะ-รุง แปลว่า ชักชวน

จรูญ อ่านว่า จะ-รูน แปลว่า รุ่งเรือง

จเร อ่านว่า จะ-เร แปลว่า ผู้เร่งรีบ

จอมเดช อ่านว่า จอม-เดด แปลว่า ผู้มีอำนาจสูงสุด

จักรกริช อ่านว่า จัก-กริด แปลว่า อาวุธของแว่นแคว้น

จักรกฤช อ่านว่า จัก-กริด แปลว่า อาวุธของแว่นแคว้น

จักรชัย อ่านว่า จัก-ไช แปลว่า จักแห่งชัยชนะ

จักรดุลย์ อ่านว่า จัก-กระ-ดุน แปลว่า คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ อย่างเสมอภาค

จักรธร อ่านว่า จัก-กระ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงจักรหรืออำนาจ

จักรพล อ่านว่า จัก-กระ-พน แปลว่า กำลังของแว่นแคว้น

จักรพันธ์ อ่านว่า จัก-กระ-พัน แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น

จักรภพ อ่านว่า จัก-กะ-พบ แปลว่า ประเทศที่รวมกลุ่มกัน

จักรภัทร อ่านว่า จัก-กระ-พัด แปลว่า ผู้เจริญและเป็นที่รักในแว่นแคว้น

จักรวุธ อ่านว่า จัก-กระ-วุด แปลว่า ผู้มีจักรเป็นอาวุธ

จักริน อ่านว่า จัก-กริน แปลว่า พระราชา พระนารายณ์

จักรินทร์ อ่านว่า จัก-กริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น

จัตุรงค์ อ่านว่า จัด-ตุ-รง แปลว่า องค์ 7

จันทร์ไชย อ่านว่า จัน-ไช แปลว่า ชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น

จันทรัช อ่านว่า จัน-ทะ-รัด แปลว่า ดาวพุธ

จันทรานนท์ อ่านว่า จัน-ทรา-นน แปลว่า มีหน้าผุดผ่อง

จาตุรนต์ อ่านว่า จา-ตุ-รน แปลว่า เจ้าแห่งโลก

จารุกิตติ์ อ่านว่า จา-รุ-กิด แปลว่า มีชื่อเสียงดีงาม

จารุเดช อ่านว่า จา-รุ-เดด แปลว่า มีเดชงดงาม

จารุพิชญ์ อ่านว่า จา-รุ-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้สง่างาม

จารุวิทย์ อ่านว่า จา-รุ-วิด แปลว่า มีความรู้งาม งามด้วยความรู้

จำนง อ่านว่า จำ-นง แปลว่า ประสงค์

จำเนียม อ่านว่า จำ-เนียม แปลว่า รู้จักประมาณตัว

จำรูญ อ่านว่า จำ-รูน แปลว่า รุ่งเรือง

จำเริญ อ่านว่า จำ-เริน แปลว่า เติบโต

จิต อ่านว่า จิด แปลว่า ใจ ซึ่งมีหน้าที่รู้ คิด และนึก

จิตร อ่านว่า จิด แปลว่า การวาดเขียน ระบายสี

จิตรคุปต์ อ่านว่า จิด-ตระ-คุบ แปลว่า ผู้มีความดีคุ้มครอง

จิตรดิลก อ่านว่า จิด-ดิ-หลก แปลว่า ยอดแห่งความงาม มีเครื่องหมายสวยงาม จิตรกรเด่น

จิตรเทพ อ่านว่า จิด-ตระ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้งดงาม

จิตรายุธ อ่านว่า จิด-ตรา-ยุด แปลว่า มีอาวุธต่างๆ

จิตริน อ่านว่า จิด-ริน แปลว่า นักวาด ศิลปิน

จิรกร อ่านว่า จิ-ระ-กอน แปลว่า กระทำตลอดกาลนาน

จิรกฤต อ่านว่า จิ-ระ-กิด แปลว่า ผู้สืบทอด

จิรชีพ อ่านว่า จิ-ระ-ชีบ แปลว่า มีชีวิตนาน อายุยืน

จิรโชติ อ่านว่า จิ-ระ-โชด แปลว่า ความรุ่งเรือง

จิรเดช อ่านว่า จิ-ระ-เดด แปลว่า หมอที่ยั่งยืน

จิรทีปต์ อ่านว่า จิ-ระ-ทีบ แปลว่า รุ่งเรืองตลอดกาลนาน

จิรนนท์ อ่านว่า จิ-ระ-นน แปลว่า ผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน

จิรนันท์ อ่านว่า จิ-ระ-นัน แปลว่า มีผู้ชื่นชมยินดี

จิรพนธ์ อ่านว่า จิ-ระ-พน แปลว่า เป็นที่รักที่ผูกพันนาน

จิรโพธิ อ่านว่า จิ-ระ-โพด แปลว่า มีความรู้ตลอดกาลนาน

จิรภัทร อ่านว่า จิ-ระ-พัด แปลว่า ผู้ดีงามตลอดกาลนาน

จิรเมธ อ่านว่า จิ-ระ-เมด แปลว่า มีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน

จิรยุทธ อ่านว่า จิ-ระ-ยุด แปลว่า การรบที่ยาวนาน

จิรวิน อ่านว่า จิ-ระ-วิน แปลว่า ผู้มีอายุยืนยาว

จิรเวช อ่านว่า จิ-ระ-เวด แปลว่า หมอที่ยั่งยืน

จิระเดช อ่านว่า จิ-ระ-เดด แปลว่า มีอำนาจตลอดกาล

จิระนันท์ อ่านว่า จิ-ระ-นัน แปลว่า ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน

จิระพันธ์ อ่านว่า จิ-ระ-พัน แปลว่า เป็นที่รักเป็นที่ผูกพันนาน

จิรันดน์ อ่านว่า จิ-รัน แปลว่า ใหม่ อยู่นาน

จิรายุ อ่านว่า จิ-รา-ยุ แปลว่า มีอายุยืน

จิรายุทธ อ่านว่า จิ-รา-ยุด แปลว่า รบนาน

จีรนันท์ อ่านว่า จี-ระ-นัน แปลว่า ผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน

จีรยุทธ อ่านว่า จี-ระ-ยุด แปลว่า รบที่ยาวนาน

จุมพล อ่านว่า จุม-พน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

จุลปรีชา อ่านว่า จุน-ละ-ปรี-ชา แปลว่า ความกำหนดรู้ในสิ่งที่เล็ก

จุลินทร์ อ่านว่า จุ-ลิน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก

เจตดิลก อ่านว่า เจด-ด-หลก แปลว่า มีความคิดเป็นเลิศ

เจตน์ อ่านว่า เจด แปลว่า ความคิด ความตั้งใจ

เจตนิพัทธ์ อ่านว่า เจด-นิ-พัด แปลว่า มีความคิดมั่นคง

เจตพล อ่านว่า เจด-พน แปลว่า มีกำลังใจเป็นที่ตั้ง

เจนจบ อ่านว่า เจน-จบ แปลว่า ชำนาญ รอบรู้

เจนธรรม อ่านว่า เจน-ทัม แปลว่า ผู้จัดเจนหรือผู้เชี่ยวชาญในธรรม

เจริญวิทย์ อ่านว่า จะ-เริน-วิด แปลว่า เจริญด้วยความรู้

เจียมพจน์ อ่านว่า เจียม-พด แปลว่า รู้จักประมาณคำพูด

ฉัตรจักร อ่านว่า ฉัด-ตระ-จัก แปลว่า ปูมโหราศาสตร์

ฉันทกร อ่านว่า ฉัน-ทะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความพอใจ

ฉันท์ชนก อ่านว่า ฉัน-ชะ-นก แปลว่า ผู้ให้เกิดความพอใจ

ฉันท์ทัต อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ให้ความพอใจ

ฉันทพล อ่านว่า ฉัน-ทะ-พน แปลว่า มีพลังคือความพอใจ

ฉันทัช อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ

ชญานนท์ อ่านว่า ชะ-ยา-นน แปลว่า ยินดีในความรู้

ชญานิน อ่านว่า ชะ-ยา-นิน แปลว่า นักปราชญ์

ชนกชนม์ อ่านว่า ชะ-นก-ชน แปลว่า เกิดจากบิดา

ชนกนันท์ อ่านว่า ชะ-นก-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีของบิดา

ชนกันต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กัน แปลว่า เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

ชนจันทร์ อ่านว่า ชะ-นะ-จัน แปลว่า ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน เด่นกว่าคนอื่น

ชนเทพ อ่านว่า ชน-เทบ แปลว่า พระราชา

ชนน อ่านว่า ชะ-นน แปลว่า การเกิด เชื้อสาย

ชนนน อ่านว่า ชะ-นะ-นน แปลว่า การสืบเชื้อสาย

ชนมภูมิ อ่านว่า ชน-มะ-พูม แปลว่า บ้านเกิด ภูมิลำเนา

ชนวีร์ อ่านว่า ชะ-นะ-วี แปลว่า ชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย

ชนัญญู อ่านว่า ชะ-นัน-ยู แปลว่า ผู้รู้จักคน

ชนัดพล อ่านว่า ชะ-นัด-พน แปลว่า เป็นกำลังของหมู่ชน

ชนัต อ่านว่า ชะ-นัด แปลว่า ฝูงชน ประชากร

ชนัตร อ่านว่า ชะ-นัด แปลว่า ร่ม ร่มกันแดด

ชนันธร อ่านว่า ชะ-นัน-ทอน แปลว่า ค้ำจุนคน

ชนาธิป อ่านว่า ชะ-นา-ทิบ แปลว่า ที่พึ่งแห่งตน คือพระราชา

ชนานันท์ อ่านว่า ชะ-นา-นัน แปลว่า ยินดีในหมู่คน

ชนิตพล อ่านว่า ชะ-นิด-ตะ-พน แปลว่า ให้เกิดพลัง

ชนิตร์นันท์ อ่านว่า ชะ-นิด-นัน แปลว่า แหล่งกำเนิดความยินดี

ชนิตว์ อ่านว่า ชะ-นิด แปลว่า ผู้ให้กำเนิด

ชนินทร์ อ่านว่า ชะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่ในหมู่ชน

ชนุดม อ่านว่า ชะ-นุ-ดม แปลว่า คนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ

ชนุดร อ่านว่า ชะ-นุ-ดอน แปลว่า คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น

ชนุตต์ อ่านว่า ชะ-นุด แปลว่า คนที่สูงสุด

ชนุตม์ อ่านว่า ชะ-นุด แปลว่า คนที่สูงสุด

ชนุตร์ อ่านว่า ชะ-นุด แปลว่า คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น

ชโนดม อ่านว่า ชะ-โน-ดม แปลว่า คนที่สูงสุด

ชโนทัย อ่านว่า ชะ-โน-ไท แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง

ชมชาญ อ่านว่า ชม-ชาน แปลว่า รื่นเริง

ชมพูนิกข์ อ่านว่า ชม-พู-นิก แปลว่า แท่งทอง

ชมพูเนกข์ อ่านว่า ชม-พู-เนก แปลว่า แท่งทอง

ชยทัต อ่านว่า ชะ-ยะ-ทัด แปลว่า ให้ชัยชนะ

ชยธร อ่านว่า ชะ-ยะ-ทอน แปลว่า ทรงชัย

ชยพล อ่านว่า ชะ-ยะ-พน แปลว่า มีพลังคือชัยชนะ

ชยพัทธ์ อ่านว่า ชะ-ยะ-พัด แปลว่า เกี่ยวเนื่องกับความชนะ

ชยรพ อ่านว่า ชะ-ยะ-รบ แปลว่า เสียงร้อยด้วยชัยชนะ เสียงแห่งชัยชนะ

ชยังกูร อ่านว่า ชะ-ยัง-กูน แปลว่า หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ

ชยันต์ อ่านว่า ชะ-ยัน แปลว่า ผู้ชนะ

ชยากร อ่านว่า ชะ-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งชัยชนะ

ชยางกูร อ่านว่า ชะ-ยาง-กูน แปลว่า หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ

ชยานันต์ อ่านว่า ชะ-ยา-นัน แปลว่า มีชัยชนะหาที่สุดมิได้

ชยานันท์ อ่านว่า ชะ-ยา-นัน แปลว่า ยินดีในชัยชนะ

ชยาวุธ อ่านว่า ชะ-ยา-วุด แปลว่า มีชัยชนะเป็นอาวุธ

ชยิน อ่านว่า ชะ-ยิน แปลว่า ชัยชนะ

ชยุต อ่านว่า ชะ-ยุด แปลว่า รุ่งเรือง

ชยุตม์ อ่านว่า ชะ-ยุด แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐสุด

ชโยดม อ่านว่า ชะ-โย-ดม แปลว่า มีชัยอันอุดม

ชลชาติ อ่านว่า ชน-ละ-ชาด แปลว่า น้ำ

ชลธร อ่านว่า ชน-ละ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล

ชลธี อ่านว่า ชน-ละ-ที แปลว่า ทะเล

ชลัช อ่านว่า ชะ-ลัด แปลว่า เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว

ชลันธร อ่านว่า ชะ-ลัน-ทอน แปลว่า ทะเลหรือมหาสมุทร

ชลัมพล อ่านว่า ชะ-ลัม-พน แปลว่า ลำธาร

ชลาคม อ่านว่า ชะ-ลา-คม แปลว่า ฝน

ชลิต อ่านว่า ชะ-ลิด แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว

ชวกร อ่านว่า ชะ-วะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์

ชวนันท์ อ่านว่า ชะ-วะ-นัน แปลว่า ยินดีในเชาว์ปัญญา

ชวนากร อ่านว่า ชะ-วะ-นา-กอน แปลว่า ผู้มีความปราดเปรื่อง

ชวรัตน์ อ่านว่า ชะ-วะ-รัด แปลว่า มีไหวพริ่บที่ดีเลิศ

ชวโรจน์ อ่านว่า ชะ-วะ-โรด แปลว่า รุ่งเรองด้วยเชาวน์ปัญญา

ชวลิต อ่านว่า ชะ-วะ-ลิด แปลว่า รุ่งเรือง รุ่งโรจน์

ชวัล อ่านว่า ชะ-วัน แปลว่า ส่องแสง รุ่งเรือง

ชวัลกร อ่านว่า ชะ-วัน-กอน แปลว่า ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์

ชวัลวิทย์ อ่านว่า ชะ-วัน-วิด แปลว่า มีความรู้รุ่งเรือง

ชวิน อ่านว่า ชะ-วิน แปลว่า มีความไว มีเชาวน์ปัญญา ผู้ปราดเปรื่อง

ชวินทร์ อ่านว่า ชะ-วิน แปลว่า มีเชาวน์เป็นใหญ่

ชวินบุตร อ่านว่า ชะ-วิน-บุด แปลว่า ลูกชายผู้มีเชาวน์ปัญญา

ชโวทัย อ่านว่า ชะ-โว-ไท แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา

ชัชชัย อ่านว่า ชัด-ไช แปลว่า ชัยชนะของนักรบ

ชัชนันท์ อ่านว่า ชัด-ชะ-นัน แปลว่า ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข

ชัชพร อ่านว่า ชัด-ชะ-พอน แปลว่า นักรบผู้ประเสริฐ

ชัชพล อ่านว่า ชัด-ชะ-พน แปลว่า กำลังแห่งนักรบ

ชัชพิมุข อ่านว่า ชัด-พิ-มุก แปลว่า นักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ

ชัชรินทร์ อ่านว่า ชัด-ชะ-ริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

ชัชฤทธิ์ อ่านว่า ชัด-ชะ-ริด แปลว่า ฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ

ชัชลี อ่านว่า ชัด-ชะ-ลี แปลว่า นักรบ

ชัชวาลย์ อ่านว่า ชัด-ชะ-วาน แปลว่า รุ่งเรือง

ชัพวิชญ์ อ่านว่า ชับ-พะ-วิด แปลว่า มีความรู้ฉับไว

ชัยธวัช อ่านว่า ไช-ทะ-วัด แปลว่า ผู้นำแห่งชัยชนะ

ชัยนันท์ อ่านว่า ไช-ยะ-นัน แปลว่า ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข

ชัยพร อ่านว่า ไช-ยะ-พอน แปลว่า ชัยชนะที่ดีงาม

ชัยภักดิ์ อ่านว่า ไช-ยะ-พัก แปลว่า มีความเลื่อมใสด้วยชัยชนะ

ชัยมงคล อ่านว่า ไช-ยะ-มง-คน แปลว่า มงคลของผู้ชนะ

ชัยโรจน์ อ่านว่า ไช-ยะ-โรด แปลว่า ความรุ่งเรืองของผู้ชนะ

ชัยวิชญ์ อ่านว่า ไช-ยะ-วิด แปลว่า ชัยชนะของนักปราชญ์

ชาคร อ่านว่า ชา-คอน แปลว่า ผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม

ชาคริต อ่านว่า ชา-คริด แปลว่า ผู้มีความเพียร

ชาครีย์ อ่านว่า ชา-คะ-รี แปลว่า ความเพียร

ชาญชัย อ่านว่า ชาน-ชัย แปลว่า ผู้มีชัยนะที่ชำนาญ

ชาตพล อ่านว่า ชา-ตะ-พน แปลว่า ผู้กำลังแข็ง

ชาตวิทย์ อ่านว่า ชา-ตะ-วิด แปลว่า เกิดความรู้

ชาตเวท อ่านว่า ชา-ตะ-เวท แปลว่า เปลวไฟ

ชาติอาชาไนย อ่านว่า ชาด-อา-ชา-ไน แปลว่า ผู้มีคุณธรรมและเก่งกล้าสามารถ

ชานน อ่านว่า ชา-นน แปลว่า รู้ ความรู้

ชานนท์ อ่านว่า ชา-นน แปลว่า เพลิดเพลินยินดีในความรู้

ชิตวร อ่านว่า ชิ-ตะ-วอน แปลว่า มีชัยอันประเสริฐ

ชิติพัทธ์ อ่านว่า ชิ-ติ-พัด แปลว่า เกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง

ชินกฤต อ่านว่า ชิ-นะ-กริด แปลว่า สร้างชัยชนะ มีชัยชนะ

ชินดนัย อ่านว่า ชิน-ดะ-ไน แปลว่า บุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ พุทธบุตร

ชินธรรม อ่านว่า ชิน-นะ-ทำ แปลว่า คำสอนของพระมหาวีระ

ชินบุตร อ่านว่า ชิน-นะ-บุด แปลว่า บุตรแห่งพระพุทธเจ้า

ชินาธิป อ่านว่า ชิ-นา-ทิบ แปลว่า ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่

ชีวันธร อ่านว่า ชี-วัน-ทอน แปลว่า มีชีวิต ทรงไว้ซึ่งชีวิต

ชีวานนท์ อ่านว่า ชี-วา-นน แปลว่า ผู้มีชีวิตเป็นสุข

ชุติเดช อ่านว่า ชุ-ต-เดด แปลว่า มีเดชอันรุ่งเรือง

ชุติเทพ อ่านว่า ชุ-ติ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้รุ่งเรือง

ชุติพนธ์ อ่านว่า ชุ-ติ-พน แปลว่า เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง

ชุติวัต อ่านว่า ชุ-ติ-วัด แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง

ไชยภพ อ่านว่า ไช-ยะ-พบ แปลว่า ผู้มีพบอันประเสริฐ

ญานภัทร อ่านว่า ยา-นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยความรู้

ญานุจจัย อ่านว่า ยา-นุด-ไจ แปลว่า สะสมความรู้ มีความรู้มาก

ดนุเดช อ่านว่า ดะ-นุ-เดด แปลว่า มีเดชเป็นของตน

ดนุนันท์ อ่านว่า ดะ-นุ-นัน แปลว่า มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง

ดลยุทธ์ อ่านว่า ดน-ละ-ยุด แปลว่า การยุทธแห่งมือคือการตบมือ

ดลฤทธิ์ อ่านว่า ดน-ริด แปลว่า บันดาลให้เกิดฤทธิ์

ดิตถ์ อ่านว่า ดิด แปลว่า ท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ

ดิลกธรรม อ่านว่า ดิ-หลก-ทำ แปลว่า มีคุณธรรมเป็นยอด

เดชทัต อ่านว่า เด-ชะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก

เดชาธร อ่านว่า เด-ชา-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเดช

เด่นภูมิ อ่านว่า เด่น-พูม แปลว่า มีภูมิดีเด่น

ตนุภัทร อ่านว่า ตะ-นุ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยตนเอง

ตรัย อ่านว่า ไตร แปลว่า สาม

ตรัยรัตน์ อ่านว่า ตรัย-รัด แปลว่า แก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ตรินัยน์ อ่านว่า ตริ-ไน แปลว่า มีสามตา

ตรีภพ อ่านว่า ตรี-พบ แปลว่า ผู้ครองภพทั้งสามคือ สวรรค์ มนุษย์ บาดาล

ตุลธร อ่านว่า ตุน-ละ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง

เตชธรรม อ่านว่า เต-ชะ-ทำ แปลว่า มีความดีเป็นเดช มีเดชคือความดี

เตชน์ อ่านว่า เตด แปลว่า ว่องไว ฉลาด ลูกศร

เตชิต อ่านว่า เต-ชิด แปลว่า คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม

เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่

เตโชดม อ่านว่า เต-โช-ดม แปลว่า มีเดชสูงสุด

เตวิช อ่านว่า เต-วิด แปลว่า มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ

โตยธร อ่านว่า โต-ยะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งน้ำ อุ้มน้ำ หมายถึงเมฆหรือทะเล

ไตรภพ อ่านว่า ไตร-พบ แปลว่า สามโลก

ถนิต อ่านว่า ถะ-นิด แปลว่า เสียงฟ้าคำรณ

ถิร อ่านว่า ถิ-ระ แปลว่า มั่นคง

ถิรเจตน์ อ่านว่า ถิ-ระ-เจต แปลว่า มีเจตนามั่นคง

ถิรนัย อ่านว่า ถิ-ระ-ไน แปลว่า มีนโยบายมั่นคง

ถิรพุทธิ์ อ่านว่า ถิ-ระ-พุด แปลว่า มีความรู้มั่นคง

ถิรมน อ่านว่า ถิ-ระ-มน แปลว่า มีใจมั่นคง

ถิรวิทย์ อ่านว่า ถิ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้มั่นคง

ทนุธรรม อ่านว่า ทะ-นุ-ทำ แปลว่า รักษาความดี

ทยากร อ่านว่า ทะ-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา

ทยุต อ่านว่า ทะ-ยุด แปลว่า สว่างไสว

ทรงกฤต อ่านว่า ทรง-กริด แปลว่า การสร้าง

ทรงภพ อ่านว่า ซง-พบ แปลว่า ทรงไว้ซึ่งโลก อุ้มโลก ทรงความเจริญ

ทวิภาค อ่านว่า ทะ-วิ-พาก แปลว่า สองส่วน

ทวีเดช อ่านว่า ทะ-วี-เดช แปลว่า ผู้มีอำนาจมากขึ้น

ทวีรัชต์ อ่านว่า ทะ-วี-รัด แปลว่า สมบัติมาก

ทัตเทพ อ่านว่า ทัด-เทบ แปลว่า เทพประทาน

ทัตธน อ่านว่า ทัด-ทน แปลว่า ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้

ทัตพล อ่านว่า ทัด-พน แปลว่า มีพลัง

ทัพพ์ อ่านว่า ทับ แปลว่า ทรัพย์สมบัติ

ทิฆัมพร อ่านว่า ทิ-คำ-พอน แปลว่า ท้องฟ้า

ทินกฤต อ่านว่า ทิน-นะ-กริด แปลว่า ทำกลางวัน พระอาทิตย์

ทินภัทร อ่านว่า ทิน-นะ-พัด แปลว่า วันที่เป็นสิริมงคล

ทิวัตถ์ อ่านว่า ทิ-วัด แปลว่า มีความสำเร็จเป็นเลิศ

ทีปกร อ่านว่า ที-ปะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง

ทีปต์ อ่านว่า ทีบ แปลว่า รุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล

เทพทัต อ่านว่า เทพ-พะ-ทัด แปลว่า ผู้ที่เทวดาประทานมา

ธงชัย อ่านว่า ทง-ไช แปลว่า ธงแห่งชัยชนะ

ธนกร อ่านว่า ทะ-นะ-กอน แปลว่า สร้างทรัพย์สิน

ธนกฤต อ่านว่า ทะ-นะ-กริด แปลว่า การสร้างทรัพย์สมบัติ

ธนกฤติ อ่านว่า ทะ-นะ-กริด แปลว่า สร้างทรัพย์ ทำเงิน

ธนชัย อ่านว่า ทะ-นะ-ไช แปลว่า ชนะด้วยทรัพย์

ธนชาติ อ่านว่า ทะ-นะ-ชาด แปลว่า ตระกูลเศรษฐี

ธนชิต อ่านว่า ทะ-นะ-ชิด แปลว่า ชนะด้วยทรัพย์

ธนโชติ อ่านว่า ทะ-นะ-โชด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก

ธนดล อ่านว่า ทะ-นะ-ดน แปลว่า บันดาลทรัพย์

ธนเดช อ่านว่า ทะ-นะ-เดด แปลว่า มีทรัพย์เป็นอำนาจ

ธนทรัพย์ อ่านว่า ทะ-นะ-ซับ แปลว่า ทรัพย์สมบัติ

ธนทัต อ่านว่า ทะ-นะ-ทัด แปลว่า มีทรัพย์

ธนนันท์ อ่านว่า ทะ-นะ-นัน แปลว่า ยินดีในทรัพย์

ธนบดี อ่านว่า ทะ-นะ-บอ-ดี แปลว่า เจ้าของทรัพย์สมบัติ

ธนพนธ์ อ่านว่า ทะ-นะ-พน แปลว่า รวบรวมทรัพย์สิน

ธนพล อ่านว่า ทะ-นะ-พน แปลว่า มีกำลังเป็นทรัพย์

ธนภัทร อ่านว่า ทะ-นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยทรัพย์

ธนภูมิ อ่านว่า ทะ-นะ-พูม แปลว่า พื้นที่แห่งทรัพย์

ธนวรรธน์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า ความเจริญด้วยทรัพย์

ธนวัชร์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า มีเพชรเป็นสมบัติ

ธนวัต อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า มีทรัพย์

ธนวันต์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัน แปลว่า มีทรัพย์

ธนวิชญ์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิด แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์

ธนวิทย์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิด แปลว่า รู้เรื่องทรัพย์

ธนวินท์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิน แปลว่า ได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์

ธนวุฒิ อ่านว่า ทะ-นะ-วุด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์

ธนะดี อ่านว่า ทะ-นะ-ดี แปลว่า ทรัพย์ดี

ธนัช อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย

ธนัชชัย อ่านว่า ทะ-นัด-ไช แปลว่า ชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์

ธนัชชา อ่านว่า ทะ-นัด-ชา แปลว่า เกิดจากทรัพย์

ธนัชพร อ่านว่า ทะ-นัด-ชะ-พอน แปลว่า มีพรอันเกิดจรกทรัพย์

ธนัตถ์ อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์

ธนัท อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย

ธนัน อ่านว่า ทะ-นัน แปลว่า ผู้มีทรัพย์

ธนันชัย อ่านว่า ทะ-นัน-ไช แปลว่า ผู้มีทรัพย์และมีชัยชนะ

ธนากร อ่านว่า ทะ-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งทรัพย์

ธนาดุล อ่านว่า ทะ-นา-ดุน แปลว่า มีทรัพย์นับไม่ได้ มีทรัพย์มาก

ธนาตย์ อ่านว่า ทะ-นาด แปลว่า ร่ำรวย

ธนาธิป อ่านว่า ทะ-นา-ทิบ แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์

ธนานพ อ่านว่า ทะ-นา-นบ แปลว่า มีทรัพย์ใหม่

ธนายุต อ่านว่า ทะ-นา-ยุด แปลว่า ขวนขวายในทรัพย์

ธนิก อ่านว่า ทะ-นิก แปลว่า มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย

ธนิต อ่านว่า ทะ-นิด แปลว่า หนัก

ธนิน อ่านว่า ทะ-นิน แปลว่า มีทรัพย์

ธรนันท์ อ่านว่า ทอ-ระ-นัน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข

ธรรมธัช อ่านว่า ทำ-มะ-ทัด แปลว่า มีธรรมเป็นธง เด่นด้วยธรรม

ธรรมนาถ อ่านว่า ทำ-มะ-นาด แปลว่า มีธรรมเป็นที่พึ่ง

ธรรมนิตย์ อ่านว่า ทำ-มะ-นิด แปลว่า มีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้

ธรรมนูญ อ่านว่า ทำ-มะ-นูน แปลว่า กฎหมายที่จัดระเบียบองค์การ

ธรรมปพน อ่านว่า ทำ-ปะ-พน แปลว่า มีคุณธรรมบริสุทธิ์

ธรรมรัตน์ อ่านว่า ทำ-มะ-รัด แปลว่า คุณธรรมอันล้ำเลิศ

ธราเทพ อ่านว่า ทะ-รา-เทบ แปลว่า ผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน

ธราธรรม อ่านว่า ทะ-รา-ทำ แปลว่า แผ่นดินธรรม

ธราวุธ อ่านว่า ทะ-รา-วุด แปลว่า ทรงไว้ซึ่งอาวุธ

ธฤต อ่านว่า ทะ-ริด แปลว่า มั่นคง ตั้งมั่น

ธวัช อ่านว่า ทะ-วัด แปลว่า ธง

ธวัชชัย อ่านว่า ทะ-วัด-ไช แปลว่า ธงชัย

ธวัชตรี อ่านว่า ทะ-วัด-ตรี แปลว่า ธงสามสี

ธัชชัย อ่านว่า ทัด-ไช แปลว่า ธงชัย

ธัชธรรม์ อ่านว่า ทัด-ชะ-ทัน แปลว่า ธงของคุณความดี

ธัชธรรม อ่านว่า ทัด-ทำ แปลว่า ทัด-ชะ-ทำ

ธัชนนท์ อ่านว่า ทัด-ชะ-นน แปลว่า มีความบันเทิงเป็นธงชัย

ธัชนันท์ อ่านว่า ทัด-ชะ-นัน แปลว่า มีความบันเทิงเป็นธงชัย

ธัชพล อ่านว่า ทัด-พน แปลว่า มีกำลังเด่น เด่นทางพลัง

ธัญกร อ่านว่า ทัน-ยะ-กอน แปลว่า สร้างสิริมงคล

ธัญชนิต อ่านว่า ทัน-ชะ-นิด แปลว่า ผู้ให้เกิดโชคดี

ธัญเทพ อ่านว่า ทัน-ยะ-เทบ แปลว่า โชคดีดุจอย่างเทวดา

ธัญธร อ่านว่า ทัน-ยะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งโชคดี

ธัญนพ อ่านว่า ทัน-ยะ-นบ แปลว่า ข้าวใหม่ หรือมีโชคใหม่

ธันย์ชนก อ่านว่า ทัน-ชะ-นก แปลว่า ผู้เลี้ยงดูบิดา

ธันยา อ่านว่า ทัน-ยา แปลว่า มีบุญ มีโชค

ธาดา อ่านว่า ทา-ดา แปลว่า ผู้สร้าง

ธาตรี อ่านว่า ทา-ตรี แปลว่า แผ่นดิน

ธานินทร์ อ่านว่า ทา-นิน แปลว่า ผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร

ธาม อ่านว่า ทาม แปลว่า ยศศักดิ์

ธาริต อ่านว่า ทา-ริด แปลว่า ดำรงไว้ ทรงไว้ ค้ำจุน

ธารินทร์ อ่านว่า ทา-ริน แปลว่า เจ้าแห่งการสร้าง

ธาวัน อ่านว่า ทา-วัน แปลว่า วิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์

ธาวิต อ่านว่า ทา-วิด แปลว่า บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว

ธาวิน อ่านว่า ทา-วิน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว

ธิติ อ่านว่า ทิ-ติ แปลว่า ความเพียร ความรู้ ความอดทน

ธิติกร อ่านว่า ทิ-ติ-กอน แปลว่า สร้างความเพียร ความดี และอดทน

ธิปก อ่านว่า ทิ-ปก แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า

ธีเดช อ่านว่า ที-เดด แปลว่า มีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช

ธีทัต อ่านว่า ที-ทัด แปลว่า ให้ปัญญา

ธีธัช อ่านว่า ที-ทัด แปลว่า มีปัญญาเป็นธงชัย

ธีภพ อ่านว่า ที-พบ แปลว่า มีปัญญา

ธีมา อ่านว่า ท-มา แปลว่า ผู้มีปัญญา

ธีรกุล อ่านว่า ที-ระ-กุน แปลว่า ตระกูลนักปราชญ์

ธีรเจต อ่านว่า ที-ระ-เจด แปลว่า จิตใจมั่นคง

ธีรฉัตร อ่านว่า ที-ระ-ฉัด แปลว่า ร่มของนักปราชญ์

ธีรชัย อ่านว่า ที-ระ-ไช แปลว่า ชัยชนะของนักปราชญ์

ธีรโชติ อ่านว่า ที-ระ-โชด แปลว่า ความรุ่งเรืองของปราชญ์

ธีรดนย์ อ่านว่า ที-ระ-ดน แปลว่า ลูกชายผู้เป็นปราชญ์

ธีรเดช อ่านว่า ที-ระ-เดด แปลว่า อำนาจของนักปราชญ์

ธีรเทพ อ่านว่า ที-ระ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้ฉลาด

ธีรธรรม อ่านว่า ที-ระ-ทำ แปลว่า คุณธรรมของนักปราชญ์

ธีร์ธวัช อ่านว่า ที-ทะ-วัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย

ธีรนพ อ่านว่า ที-ระ-นบ แปลว่า นักปราชญ์ผู้สดชื่น

ธีรนันท์ อ่านว่า ที-ระ-นัน แปลว่า ผู้มีความยินดีในความรู้

ธีรนัย อ่านว่า ที-ระ-ไน แปลว่า นโยบายของนักปราชญ์ กาแนะนำของนักปราชญ์

ธีรไนย อ่านว่า ที-ระ-ไน แปลว่า ผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ

ธีรพล อ่านว่า ที-ระ-พน แปลว่า กำลังของนักปราชญ์

ธีรพิชญ์ อ่านว่า ที-ระ-พิด แปลว่า นักปราชญ์

ธีรภัทร อ่านว่า ที-ระ-พัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ

ธีรมนต์ อ่านว่า ที-ระ-มน แปลว่า มนต์ของนักปราชญ์

ธีรเมธ อ่านว่า ที-ระ-เมด แปลว่า ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์

ธีรยุทธ อ่านว่า ที-ระ-ยุด แปลว่า การรบของนักปราชญ์

ธีรโรจน์ อ่านว่า ที-ระ-โรด แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

ธีรวัชร อ่านว่า ที-ระ-วัด แปลว่า เพชรของนักปราชญ์

ธีรวิทย์ อ่านว่า ที-ระ-วิด แปลว่า ความรู้ของนักปราชญ์

ธีระ อ่านว่า ที-ระ แปลว่า นักปราชญ์

ธีรัช อ่านว่า ที-รัด แปลว่า เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์

ธีรัตม์ อ่านว่า ที-รัด แปลว่า ผู้ฉลาดที่สุด

ธีราทร อ่านว่า ที-รา-ทอน แปลว่า เอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์

ธีริทธ์ อ่านว่า ที-ริด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ

ธีรุตน์ อ่านว่า ที-รุด แปลว่า นักปราชญ์ผู้สูงสุด

ธุวชิต อ่านว่า ทุ-วะ-ชิด แปลว่า ผู้ชนะเป็นนิตย์

ธุวนิช อ่านว่า ทุ-วะ-นิด แปลว่า มีความรู้ยั่งยืน

ธุววิช อ่านว่า ทุ-วะ-วิด แปลว่า มีความรู้ยั่งยืน

ธุวานันท์ อ่านว่า ทุ-วา-นัน แปลว่า มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน

เธียรวิชญ์ อ่านว่า เทียน-ระ-วิด แปลว่า นักปราชญ์

นครินทร์ อ่านว่า นะ-คะ-ริน แปลว่า เจ้าเมือง

นคินทร์ อ่านว่า นะ-คิน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา

นทจร อ่านว่า นด-ทะ-จอน แปลว่า เที่ยวไปในน้ำ

นทีบดี อ่านว่า นะ-ที-บอ-ดี แปลว่า เจ้าแห่งแม่น้ำ

นทีมารค อ่านว่า นะ-ที-มาก แปลว่า สายน้ำ

นนทกร อ่านว่า นน-ทะ-กอน แปลว่า กระทำความเพลิดเลิน

นนท์ปวิธ อ่านว่า นน-ปะ-วิด แปลว่า ผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง

นนทพัทธ์ อ่านว่า นน-ทะ-พัด แปลว่า ผูกพันด้วยความสุข

นนทรี อ่านว่า นน-ซี แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง

นนทวร อ่านว่า นน-ทะ-วอน แปลว่า มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ

นนทัช อ่านว่า นน-ทัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความบันเทิง

นนทิยุต อ่านว่า นน-ทิ-ยุด แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความยินดี

นนทิวรรธน์ อ่านว่า นน-ทิ-วัด แปลว่า ยินดีในทรัพย์

นพกร อ่านว่า นบ-พะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ

นพดร อ่านว่า นบ-พะ-ดอน แปลว่า ใหม่กว่า หนุ่มกว่า

นพนนท์ อ่านว่า นบ-พะ-นน แปลว่า เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ

นพนันท์ อ่านว่า นพ-พะ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ

นพพิชญ์ อ่านว่า นบ-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ

นพรุจ อ่านว่า นบ-พะ-รุด แปลว่า มีความรุ่งเรืองใหม่ ๆ

นพวิชญ์ อ่านว่า นบ-พะ-วิด แปลว่า มีความรู้ใหม่เสมอ

นพวินท์ อ่านว่า นบ-พะ-วิน แปลว่า ได้ประสบสิ่งใหม่ ๆ เสมอ

นพัตธร อ่านว่า นะ-พัด-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความใหม่ สร้างสิ่งใหม่ ๆ

นภเกตน์ อ่านว่า นบ-พะ-เกด แปลว่า ตะวัน

นภทวีป อ่านว่า นบ-ทะ-วีบ แปลว่า เมฆ

นภทีป์ อ่านว่า นบ-พะ-ที แปลว่า เมฆ

นภนต์ อ่านว่า นะ-พน แปลว่า สุดขอบฟ้า

นภันต์ อ่านว่า นะ-พัน แปลว่า สุดขอบฟ้า

นภาดล อ่านว่า นะ-พา-ดน แปลว่า พื้นฟ้า

นภาเดช อ่านว่า นะ-พา-เดด แปลว่า อำนาจฟ้า

นรชัย อ่านว่า นอ-ระ-ไช แปลว่า ชัยชนะของคน

นรธิป อ่านว่า นอ-ระ-ทิบ แปลว่า เป็นใหญ่ในหมู่คน

นรธีร์ อ่านว่า นอ-ระ-ที แปลว่า คนผู้เป็นนักปราชญ์

นรพนธ์ อ่านว่า นอ-ระ-พน แปลว่า ผูกใจคนอื่น

นรภัทร อ่านว่า นอ-ระ-พัด แปลว่า คนผู้ดีงาม คนเจริญ

นรรัตน์ อ่านว่า นอ-ระ-รัด แปลว่า ผู้ประเสริฐ

นรวร อ่านว่า นอ-ระ-วอน แปลว่า คนผู้ประเสริฐ

นรวิชญ์ อ่านว่า นอ-ระ-วิด แปลว่า คนที่เป็นปราชญ์

นรวีร์ อ่านว่า นอ-ระ-วี แปลว่า คนผู้กล้าหาญ

นรากร อ่านว่า นะ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งคน

นราธิป อ่านว่า นะ-รา-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน

นราวิชญ์ อ่านว่า นะ-รา-วิด แปลว่า คนที่เป็นปราชญ์

นราวุธ อ่านว่า นะ-รา-วุด แปลว่า อาวุธของคน

นฤชัย อ่านว่า นะ-รึ-ไช แปลว่า คนผู้มีชัยชนะ

นฤชิต อ่านว่า นะ-รึ-ชิด แปลว่า ผู้ชนะ

นฤเทพ อ่านว่า นะ-รึ-เทบ แปลว่า พระราชา

นฤนาถ อ่านว่า นะ-รึ-นาด แปลว่า ที่พึ่งของคน

นฤพล อ่านว่า นะ-รึ-พน แปลว่า คนผู้มีพลัง

นฤมิต อ่านว่า นะ-รึ-มิด แปลว่า มิตรของคน

นฤรงค์ อ่านว่า นะ-รึ-รง แปลว่า เป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน

นวัช อ่านว่า นะ-วัด แปลว่า เกิดใหม่ ผู้เยาว์วัย

นวัต อ่านว่า นะ-วัด แปลว่า ความใหม่ ภาวะใหม่

นวันธร อ่านว่า นะ-วัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ

นวิน อ่านว่า นะ-วิน แปลว่า ใหม่ หนุ่ม สดชื่น

นัทธ์ อ่านว่า นัด แปลว่า ขันเกลียว ผูกพัน

นัทธิ์ อ่านว่า นัด แปลว่า ชะเนาะ

นันทกร อ่านว่า นัน-ทะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความบันเทิง

นันท์ทัต อ่านว่า นัน-ทัด แปลว่า ให้ความบันเทิง ให้ความสุข

นันท์ธร อ่านว่า นัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข

นันทพัทธ์ อ่านว่า นัน-ทะ-พัด แปลว่า ผูกพันกับความสุข

นันทภพ อ่านว่า นัน-ทะ-พบ แปลว่า เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก

นันทิช อ่านว่า นัน-ทิด แปลว่า ผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน

นันทิน อ่านว่า นัน-ทิน แปลว่า มีความบันเทิง มีความสุข

นันทิภาคย์ อ่านว่า นัน-ทิ-พาก แปลว่า ยินดีในโชคลาภ

นันทิวร อ่านว่า นัน-ทิ-วอน แปลว่า มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ

นัยนิต อ่านว่า ไน-ยะ-นิด แปลว่า ผู้ที่แนะนำได้ด้วยอุบาย

นำเกียรติ อ่านว่า นำ-เกียด แปลว่า มีชื่อเสียง

นิจิต อ่านว่า นิ-จิด แปลว่า สั่งสมไว้

นิช อ่านว่า นิด แปลว่า เป็นของตนเอง นิรันดร

นิชฌาน อ่านว่า นิด-ชาน แปลว่า การเพ่งพินิจ ปัญญา

นิชนันท์ อ่านว่า นิด-ชะ-นัน แปลว่า ผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน

นิติธร อ่านว่า นิ-ติ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย

นิทธนต์ อ่านว่า นิด-ทน แปลว่า ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว

นิทธันต์ อ่านว่า นิด-ทัน แปลว่า ผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว

นิธาน อ่านว่า นิ-ทาน แปลว่า เก็บไว้ ตั้งมั่น

นิธิกร อ่านว่า นิ-ทิ-กอน แปลว่า ผู้สร้างขุมทรัพย์

นิธูร อ่านว่า นิ-ทูน แปลว่า กำไลมือ

นิพพิชฌน์ อ่านว่า นิบ-พิด แปลว่า ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้

นิพัทธ์ อ่านว่า นิ-พัด แปลว่า นิรันดร

นิพิท อ่านว่า นิ-พิด แปลว่า รู้ชัด ประกาศให้รู้ชัด

นิมมาน อ่านว่า นิม-มาน แปลว่า นฤมิต

นิมมิต อ่านว่า นิม-มิด แปลว่า สร้างสรรค์ค์แล้ว

นิรวิทธ์ อ่านว่า นิ-ระ-วิด แปลว่า แทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก

นิรัช อ่านว่า นิ-รัด แปลว่า ไม่มีธุลีคือกิเลส ไม่มีกิเลศ

นิรินธน์ อ่านว่า นิ-ริน แปลว่า ไม่มีกิเลศ

นิรุช อ่านว่า นิ-รุด แปลว่า ดับทุกข์สนิท

เนติธร อ่านว่า เน-ติ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผน นักกฎหมาย

ไนยชน อ่านว่า ไน-ยะ-ชน แปลว่า คนที่พึงแนะนำได้

บรมัตถ์ อ่านว่า บอ-ระ-มัด แปลว่า ประโยชน์อย่างยิ่ง

บรรพต อ่านว่า บัน-พด แปลว่า ภูเขา

บรรยงก์ อ่านว่า บัน-ยง แปลว่า ที่นอน

บริธาน อ่านว่า บอ-ริ-ทาน แปลว่า เครื่องแต่งตัว

บวรกานต์ อ่านว่า บอ-วอน-กาน แปลว่า ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

บวรชัย อ่านว่า บะ-วอน-ไช แปลว่า ชัยชนะที่ล้ำเลิศ

บวรทัต อ่านว่า พอ-วอน-ทัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ

บวรนันท์ อ่านว่า บอ-วอน-นัน แปลว่า มีความสุขอันประเสริฐ

บวรพจน์ อ่านว่า บอ-วอน-พด แปลว่า ถ้อยคำอันประเสริฐ

บวรพล อ่านว่า บอ-วอน-พน แปลว่า กำลังเลิศล้ำ

บวรภัค อ่านว่า บอ-วอน-พัก แปลว่า ความเจริญอันประเสริฐ

บวรรัช อ่านว่า บอ-วอน-รัด แปลว่า สมบัติอันประเสริฐ

บวรวิชญ์ อ่านว่า บอ-วอน-วิด แปลว่า ผู้ฉลาดล้ำเลิศ

บวรวิทย์ อ่านว่า บะ-วอน-วิด แปลว่า มีความรู้ประเสริฐ

บัญญพนต์ อ่านว่า บัน-ยะ-พน แปลว่า ผู้มีปัญญา

บัญญวัต อ่านว่า บัน-ยะ-วัด แปลว่า ผู้มีปัญญา

บันดล อ่านว่า บัน-ดน แปลว่า ทำให้บังเกิดขึ้น

บัลยงก์ อ่านว่า บัน-ยง แปลว่า ที่นอน

บัลลพ อ่านว่า บัน-ลบ แปลว่า แผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้

บุญญฤทธิ์ อ่านว่า บุน-ยะ-ริด แปลว่า สำเร็จด้วยบุญ

บุญทิวา อ่านว่า บุน-ทิ-วา แปลว่า กลางวันที่มีแต่คุณงามความดี

บุญฤทธิ์ อ่านว่า บุน-ยะ-ริด แปลว่า ผู้มีอำนาจ

บุพกร อ่านว่า บุบ-พะ-กอน แปลว่า กระทำก่อน สร้างสรรค์ค์

บุรธัช อ่านว่า บุ-ระ-ทัด แปลว่า เป็นธงชัยแห่งเมือง

บุรพล อ่านว่า บุ-ระ-พน แปลว่า มีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง

บุรินทร์ อ่านว่า บุ-ริน แปลว่า เจ้าเมือง

บุลกิต อ่านว่า บุ-ละ-กิด แปลว่า มีความปลื้มใจ

ปกิต อ่านว่า ปะ-กิด แปลว่า ประกาศ

ปทิต อ่านว่า ปะ-ทิด แปลว่า รุ่งเรืองแล้ว

ปธานิน อ่านว่า ปะ-ทา-นิน แปลว่า ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่

ปพน อ่านว่า ปะ-พน แปลว่า บริสุทธิ์

ปพนธนัย อ่านว่า ปะ-พน-ทะ-ไน แปลว่า แต่งความ วิธีประพันธุ์

ปพนธีร์ อ่านว่า ปะ-พน-ที แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์

ปพนวิช อ่านว่า ปะ-พน-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์

ปภพ อ่านว่า ปะ-พบ แปลว่า เค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ

ปภังกร อ่านว่า ปะ-พัง-กอน แปลว่า ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง

ปภาวิชญ์ อ่านว่า ปะ-พา-วิด แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

ปภาวิน อ่านว่า ปะ-พา-วิน แปลว่า ผู้มีเดช มีอำนาจ

ปภาวินท์ อ่านว่า ปะ-พา-วิน แปลว่า ได้รับแสงสว่าง

ปภินวิช อ่านว่า ปะ-พิน-วิด แปลว่า มีความรู้แตกฉาน

ปภินวิทย์ อ่านว่า ปะ-พิน-วิด แปลว่า มีความรู้แตกฉาน

ปมุต อ่านว่า ปะ-มุด แปลว่า หลุดพ้นแล้ว

ปยุต อ่านว่า ปะ-ยุด แปลว่า ผู้ขยันขันแข็ง

ปรพล อ่านว่า ปะ-ระ-พน แปลว่า กำลังของผู้อื่น

ปรมะ อ่านว่า ปะ-ระ-มะ แปลว่า ยอดเยี่ยม สูงสุด

ปรมัตถ์ อ่านว่า ปะ-ระ-มัด แปลว่า ประโยชน์สูงสุด ความเจริญสูงสุด

ปรวัน อ่านว่า ปะ-ระ-วัน แปลว่า ป่าของผู้อื่น

ปรวีร์ อ่านว่า ปะ-ระ-วี แปลว่า ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ

ประกฤต อ่านว่า ประ-กริด แปลว่า ทำ

ประจินดา อ่านว่า ประ-จิน-ดา แปลว่า ความคิด

ประเดิม อ่านว่า ประ-เดิม แปลว่า เริ่มแรก

ประเดิมชัย อ่านว่า ประ-เดิม-ไช แปลว่า ชัยชนะครั้งแรก

ประตินันท์ อ่านว่า ประ-ติ-นัน แปลว่า ความเพลิดเพลิน

ประพจน์ อ่านว่า ประ-พด แปลว่า คำพูดประเสริฐ คำพูดสำคัญ

ประพลเดช อ่านว่า ประ-พน-เดด แปลว่า มีอำนาจเป็นกำลังต่อสู้

ประพันธ์ อ่านว่า ประ-พัน แปลว่า ผูกติด แต่งเรื่อง

ประภากร อ่านว่า ประ-พา-กอน แปลว่า ผู้ทำให้สว่าง

ประลภย์ อ่านว่า ประ-ลบ แปลว่า ได้รับ ได้กำไร

ประวันวิทย์ อ่านว่า ประ-วัน-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์

ประวิตร อ่านว่า ประ-วิด แปลว่า สะอาดและบริสุทธิ์

ประวีร์ อ่านว่า ประ-วี แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่ง

ปรัชญา อ่านว่า ปรัด-ยา แปลว่า ความรู้ชั้นสูง

ปรัญชัย อ่านว่า ปะ-รัน-ไช แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น

ปรัตถ์ อ่านว่า ปะ-รัด แปลว่า ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม

ปรัตถกร อ่านว่า ปะ-รัด-ถะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

ปรานต์ อ่านว่า ปราน แปลว่า ที่สุด

ปริชญ์ อ่านว่า ปริด แปลว่า ผู้รอบรู้

ปริตต์ อ่านว่า ปะ-ริด แปลว่า ผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน

ปรินทร์ อ่านว่า ปะ-ริน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนอื่น

ปรินทร อ่านว่า ปะ-ริน-ทอน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนอื่น

ปริพล อ่านว่า ปะ-ริ-พน แปลว่า เพรียบพร้อมด้วยกำลัง

ปริพัตร อ่านว่า ปะ-ริ-พัด แปลว่า หมุนเวียน

ปรีชาพล อ่านว่า ปรี-ชา-พน แปลว่า มีกำลังความสามารถ

ปวร อ่านว่า ปะ-วอน แปลว่า ผู้ประเสริฐ

ปวรปรัชญ์ อ่านว่า ปะ-วอน-ปรัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง

ปวรุตม์ อ่านว่า ปะ-วะ-รุด แปลว่า ผู้ประเสริฐสุด

ปวัตน์ อ่านว่า ปะ-วัด แปลว่า ความเป็นไป

ปวัตร อ่านว่า ปะ-วัด แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

ปวัน อ่านว่า ปะ-วัน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

ปวิช อ่านว่า ปะ-วิด แปลว่า ผู้สร้าง

ปวิตร อ่านว่า ปะ-วิด แปลว่า ผูบริสุทธิ์ สะอาด

ปวิธ อ่านว่า ปะ-วิด แปลว่า ผู้สร้าง ผู้กำหนด

ปวิธชาด อ่านว่า ปะ-วิด-ชาด แปลว่า เกิดมาเพื่อก่อสร้าง

ปวินท์ อ่านว่า ปะ-วิน แปลว่า ได้รับ ประสบ

ปวีร์ อ่านว่า ปะ-วี แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่ง

ป้องเกียรติ อ่านว่า ป้อง-เกียด แปลว่า รักษาเกียรติ

ปองเดช อ่านว่า ปอง-เดด แปลว่า มุ่งหมายอำนาจ

ปองธรรม อ่านว่า ปอง-ทำ แปลว่า หวังคุณความดี

ปองพล อ่านว่า ปอง-พน แปลว่า มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง

ปองภพ อ่านว่า ปอง-พบ แปลว่า ปรารถนาความเจริญ

ปัญจพล อ่านว่า ปัน-จะ-พน แปลว่า มีพลังห้าอย่าง

ปัญญากร อ่านว่า ปัน-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งปัญญา ผู้สร้างปัญญา

ปัญญาโชติ อ่านว่า ปัน-ยา-โชด แปลว่า ความรุ่งเรืองด้วยปัญญา

ปัญญาพล อ่านว่า ปัน-ยา-พน แปลว่า ผู้มีกำลังปัญญา

ปัญญาวี อ่านว่า ปัน-ยา-วี แปลว่า ผู้มีปัญญา

ปัญญาวุธ อ่านว่า ปัน-ยา-วุด แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ

ปัถย์ อ่านว่า ปัด แปลว่า ผู้เหมาะสม

ปาพจน์ อ่านว่า ปา-พด แปลว่า คำสอนสำคัญ หลักคำสอนของศาสนา

ปารวี อ่านว่า ปา-ระ-วี แปลว่า ผู้มีจุดหมาย

ปาล อ่านว่า ปาน แปลว่า รักษา คุ้มครอง

ปาลทัต อ่านว่า ปาน-ทัด แปลว่า ให้ความคุ้มครอง

ปาลิน อ่านว่า ปา-ลิน แปลว่า ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง

ปิยชนน์ อ่านว่า ปิ-ยะ-ชน แปลว่า สร้งความรัก เป็นที่รัก

ปิยนันท์ อ่านว่า ปิ-ยะ-นัน แปลว่า ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก

ปิยพนธ์ อ่านว่า ปิ-ยะ-พน แปลว่า เป็นที่รักที่ผูกพัน

ปิยพล อ่านว่า ปิ-ยะ-พน แปลว่า มีกำลังอันเป็นที่รัก

ปิยพัทธ์ อ่านว่า ปิ-ยะ-พัด แปลว่า เป็นที่รักที่ผูกพัน

ปิยมน อ่านว่า ปิ-ยะ-มน แปลว่า เป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก

ปิยรัตน์ อ่านว่า ปิ-ยะ-รัด แปลว่า เป็นที่รักดุจแก้วมณี

ปิยวัช อ่านว่า ปิ-ยะ-วัด แปลว่า มีคำพูดน่ารัก พูดดี

ปิยวัชร์ อ่านว่า ปิ-ยะ-วัด แปลว่า น่ารักดังเพชร

ปิยะ อ่านว่า ปิ-ยะ แปลว่า เป็นที่รัก

ปิยะฉัตร อ่านว่า ปิ-ยะ-ฉัด แปลว่า ร่มของผู้เป็นที่รัก

ปิยะนันท์ อ่านว่า ปิ-ยะ-นัน แปลว่า ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก

ปิยะพร อ่านว่า ปิ-ยะ-พอน แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง

ปิยะพล อ่านว่า ปิ-ยะ-พน แปลว่า มีกำลังอันเป็นที่รัก

ปิยะวัชร์ อ่านว่า ปิ-ยะ-วัด แปลว่า น่ารักดังเพชร

ปิยังกูร อ่านว่า ปิ-ยัง-กูน แปลว่า ลูกชายผู้เป็นที่รัก

ปิยากร อ่านว่า ปิ-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รัก มีผู้รักใคร่ชอบพอมาก

ปีติกร อ่านว่า ปี-ติ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความดี

ปีติพล อ่านว่า ปี-ติ-พน แปลว่า ผู้เป็นพลังแห่งปีติ

ปีติภัทร อ่านว่า ปี-ติ-พัด แปลว่า ผู้เจริญด้วยปีติ

ปีติมน อ่านว่า ปี-ติ-มน แปลว่า ผู้มีใจประกอบด้วยปีติ

ปีติเวช อ่านว่า ปี-ติ-เวด แปลว่า ความปลื้มปีติของหมอ

ปุริม อ่านว่า ปุ-ริม แปลว่า หัวหน้า เป็นใหญ่

ปุลวัชร อ่านว่า ปุ-ละ-วัด แปลว่า มีเพชรมาก

เปมทัต อ่านว่า เป-มะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ความรัก

ผกายฤทธิ์ อ่านว่า ผะ-กาย-ริด แปลว่า มีอำนาจเป็นที่รู้จักกว้างไกล

ผดุงเดช อ่านว่า ผะ-ดุง-เดด แปลว่า รักษาไว้ซึ่งอำนาจ

ผดุงลาภ อ่านว่า ผะ-ดุง-ลาบ แปลว่า มีลาภคำจุนไว้

ผนินทร อ่านว่า ผะ-นิน-ทอน แปลว่า พญานาค

เผชิญชัย อ่านว่า ผะ-เชิน-ไช แปลว่า ประสบกับชัยชนะ

เผด็จ อ่านว่า ผะ-เด็ด แปลว่า อำนาจ

เผดิมชัย อ่านว่า ผะ-เดิม-ไช แปลว่า เริ่มต้นด้วยความชนะ

ฝนธรรม อ่านว่า ฝน-ทำ แปลว่า หยาดน้ำหยดจากฟ้า

ใฝ่ธรรม อ่านว่า ใฝ่-ทำ แปลว่า มุ่งหาคุณธรรม

พจนินท์ อ่านว่า พด-จะ-นิน แปลว่า เจ้าแห่งถ้อยคำ หมายถึงพูดแก่ง พูดดี

พจรินทร์ อ่านว่า พด-จะ-ริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งเพชร หรือสายฟ้า

พชร อ่านว่า พด-ชะ-ระ แปลว่า เพชร

พชรดนัย อ่านว่า พด-ชะ-ระ-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร

พชรพล อ่านว่า พด-ชะ-ระ-พน แปลว่า มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร

พนธกร อ่านว่า พน-ทะ-กอน แปลว่า สร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน

พนธิตร อ่านว่า พน-ทิด แปลว่า ความรัก ความสนิทสนม

พบธรรม อ่านว่า พบ-ทำ แปลว่า พบคุณความดี

พฤทธิ์ อ่านว่า พะ-ริด แปลว่า ความเจริญ

พฤทธิพร อ่านว่า พะ-ริด-ทิ-พอน แปลว่า ได้รับพรให้เจริญ

พฤนท์เดช อ่านว่า พริน-เดด แปลว่า มีอำนาจทางทหาร

พลกฤต อ่านว่า พน-ละ-กริด แปลว่า ผู้สร้างพลัง

พลช อ่านว่า พะ-ลด แปลว่า ผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ

พลทัต อ่านว่า พน-ละ-ทัด แปลว่า ให้พลัง

พลพจน์ อ่านว่า พน-พด แปลว่า มีคำพูดเป็นพลัง

พลวรรธน์ อ่านว่า พน-ละ-วัด แปลว่า ความเจริญด้วยอำนาจ

พลวัต อ่านว่า พน-ละ-วัด แปลว่า ผู้มีพลัง

พลอธิป อ่านว่า พน-อะ-ทิบ แปลว่า มีกำลังยิ่งใหญ่

พลัช อ่านว่า พะ-ลัด แปลว่า เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์

พลากร อ่านว่า พะ-ลา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งกำลัง

พลาธิป อ่านว่า พะ-ลา-ทิบ แปลว่า ผู้มีพลังยิ่งใหญ่

พลิน อ่านว่า พะ-ลิน แปลว่า แข็งแรง มีพลัง

พัชรพล อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-พน แปลว่า มีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร

พัชรากร อ่านว่า พัด-ชะ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งเพชร

พัทธ์ อ่านว่า พัด แปลว่า ผูกพัน ติดแน่น

พัทธดนย์ อ่านว่า พัด-ทะ-ดน แปลว่า บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน

พัทธพล อ่านว่า พัด-ทะ-พน แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยพลัง มีพลังเข้มแข็ง ผู้มีกำลัง

พัทธรินทร์ อ่านว่า พัด-ทะ-ริน แปลว่า ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่

พันเดช อ่านว่า พัน-เดด แปลว่า มีอำนาจมาก

พันธวัช อ่านว่า พัน-ทะ-วัด แปลว่า มีการพูดอันมั่นคง คำพูดที่ผูกมัดใจคน

พันธิน อ่านว่า พัน-ทิน แปลว่า สร้าง ก่อให้เกิด แสง ผูกพัน

พันธุ์ธัช อ่านว่า พัน-ทัด แปลว่า ผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์

พัลลภ อ่านว่า พัน-ลบ แปลว่า เป็นที่รัก

พิชชากร อ่านว่า พิด-ชา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความรู้

พิชชาทร อ่านว่า พิด-ชา-ทอน แปลว่า เอื้อเฟื้อต่อความรู้

พิชชานันท์ อ่านว่า พิด-ชา-นัน แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้

พิชญ์ อ่านว่า พิด แปลว่า นักปราชญ์

พิชญะ อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ แปลว่า นักปราชญ์

พิชญุตม์ อ่านว่า พิด-ชะ-ยุด แปลว่า ฉลาดและยิ่งใหญ่

พิชยะ อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ แปลว่า ชัยชนะ

พิชัยยุทธ อ่านว่า พิ-ไช-ยุด แปลว่า รบชนะ

พิชาชาญ อ่านว่า พิด-ชา-ชาน แปลว่า มีความชำนาญในวิชา

พิชาญเมธ อ่านว่า พิ-ชาน-เมด แปลว่า ผู้ชำนาญและมีปัญญา

พิชาน อ่านว่า พิ-ชาน แปลว่า ความรู้สึกตัว

พิชาภพ อ่านว่า พิ-ชา-พบ แปลว่า โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้

พิตตินันท์ อ่านว่า พิด-ติ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ

พิตรพิบูล อ่านว่า พิด-พิ-บูน แปลว่า มีทรัพย์สมบัติมากมาย

พิทยุตม์ อ่านว่า พิด-ทะ-ยุด แปลว่า ผู้มีความรู้สูงสุด

พิธาน อ่านว่า พิ-ทาน แปลว่า กฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ

พิธิวัต อ่านว่า พิ-ทิ-วัด แปลว่า ผู้มีระเบียบ ผู้มีกฎเกณฑ์ ผู้มีวิธีการที่ดี

พิพิธธน อ่านว่า พิ-พิด-ทน แปลว่า มีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ

พิภพภัทร อ่านว่า พิ-พบ-พัด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ

พิภัช อ่านว่า พิ-พัด แปลว่า การแจก แบ่ง เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ

พิมพ์ชนก อ่านว่า พิม-ชะ-นก แปลว่า เหมือนพ่อ

พิมุกต์ อ่านว่า พิ-มุก แปลว่า ผู้หลุดพ้น

พิโมกข์ อ่านว่า พิ-โมก แปลว่า หลุดพ้น

พิยุทธ อ่านว่า พิ-ยุด แปลว่า ปราศจากการรบ ต่อสู้ไม่ยอมแพ้

พิรชัช อ่านว่า พิ-ระ-ชัด แปลว่า นักรบผู้กล้า

พิรภพ อ่านว่า พิ-ระ-พบ แปลว่า ภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า

พิรัชย์ อ่านว่า พิ-รัด แปลว่า ชัยชนะของวีรบุรุษ

พิรัล อ่านว่า พิ-รัน แปลว่า หายาก งาม โปร่งบาง

พิริยกร อ่านว่า พิ-ริ-ยา-กอน แปลว่า สร้างความเพียร มีความเพียร

พีรดนย์ อ่านว่า พี-ระ-ดน แปลว่า ผู้ชายผู้กล้าหาญ

พีรธัช อ่านว่า พี-ระ-ทัด แปลว่า ผู้เป็นธงชัยแห่งผู้กล้าหาญ

พีรพล อ่านว่า พี-ระ-พน แปลว่า มีพลังกล้าหาญ

พีรยช อ่านว่า พี-ระ-ยด แปลว่า เกิดมาเพื่อความกล้าหาญ

พีรยากร อ่านว่า พี-ระ-ยา-กอน แปลว่า มือที่มีความเพียรมานะ

พีรยุทธ อ่านว่า พี-ระ-ยุด แปลว่า การรบของผู้กล้า

พีรวิชญ์ อ่านว่า พี-ระ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

พีรัช อ่านว่า พี-รัด แปลว่า ลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า

พีรัชชัย อ่านว่า พี-รัด-ไช แปลว่า เกิดจากผู้กล้า ลูกวีรบุรุษ

พุทธิชา อ่านว่า พุด-ทิ-ชา แปลว่า เกิดมาฉลาด

พุทธิชาต อ่านว่า ทุด-ทิ-ชาด แปลว่า เกิดมาฉลาด

พุทธิพร อ่านว่า พุด-ทิ-พอน แปลว่า ปัญญาดี

พุทธิมา อ่านว่า ทุด-ทิ-มา แปลว่า ผู้มีปัญญา

โพธิกร อ่านว่า โพ-ทิ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความรู้

ไพรัลย์ อ่านว่า ไพ-รัน แปลว่า ความโปร่งบาง หายาก

ภคนันท์ อ่านว่า พะ-คะ-นัน แปลว่า ยินดีในโชค หรือสิริมงคล

ภควัต อ่านว่า พะ-คะ-วัด แปลว่า ผู้มีโชค

ภคิน อ่านว่า พะ-คิน แปลว่า ผู้มีโชค มีสิริมงคล

ภพธร อ่านว่า พบ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความเจริญ ทรงภพ

ภพธรรม อ่านว่า พบ-ทำ แปลว่า ธรรมประจำภพ

ภวัต อ่านว่า พะ-วัด แปลว่า ผู้เจริญ

ภวินท์ อ่านว่า พะ-วิน แปลว่า เจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก

ภวิล อ่านว่า พะ-วิน แปลว่า ความเป็นอยู่ ดำรงอยู่ตลอดกาล

ภโวทัย อ่านว่า พะ-โว-ไท แปลว่า รุ่งอรุณแห่งภพ รุ่งเรืองในโลก

ภัคธร อ่านว่า พัก-คะ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค

ภัคพนธ์ อ่านว่า พัก-คะ-พน แปลว่า ร่วมผูกพัน

ภัคพล อ่านว่า พัก-คะ-พน แปลว่า มีโชคเป็นพลัง

ภัทรกร อ่านว่า พัด-ทระ-กอน แปลว่า สร้างสิ่งดีงาม

ภัทรจาริน อ่านว่า พัด-ทระ-จา-ริน แปลว่า มีความประพฤติดี

ภัทรชนน อ่านว่า พัด-ชะ-นน แปลว่า ผู้มีกำเนิดดีงาม

ภัทรดนัย อ่านว่า พัด-ทระ-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้เจริญ

ภัทรธร อ่านว่า พัด-ทระ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล

ภัทรนันท์ อ่านว่า พัด-ทระ-นัน แปลว่า ผู้มีกำเนิดดีงาม

ภัทรพร อ่านว่า พัด-ทระ-พอน แปลว่า เจริญและประเสริฐ

ภัทรพล อ่านว่า พัด-ทระ-พน แปลว่า บุคคลที่ประเสริฐ

ภัทรเวช อ่านว่า พัด -ทระ-เวด แปลว่า หมอที่ดีงาม

ภัทราวุธ อ่านว่า พัด-ทรา-วุด แปลว่า มีอาวุธดี อาวุธงาม

ภัทรินทร์ อ่านว่า พัด-ทะ-ริน แปลว่า เจ้าแห่งความเจริญ

ภากร อ่านว่า พา-กอน แปลว่า ผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์

ภาคิน อ่านว่า พา-คิน แปลว่า ผู้มีโชค มีกำไร

ภาธร อ่านว่า พา-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งรัศมี รุ่งเรือง

ภานรินทร์ อ่านว่า พา-นะ-ริน แปลว่า รัศมีของจอมคน

ภานุกร อ่านว่า พา-นุ-กอน แปลว่า แสงอาทิตย์ แสงตะวัน

ภานุรุจ อ่านว่า พา-นุ-รุด แปลว่า รุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์

ภานุวัชร์ อ่านว่า พา-นุ-วัด แปลว่า พระอาทิตย์และเพชร

ภาม อ่านว่า พาม แปลว่า เดช

ภาวัต อ่านว่า พา-วัด แปลว่า มีแสงสว่าง มีความรุ่งเรือง

ภีมเดช อ่านว่า พี-มะ-เดด แปลว่า มีเดชน่าเกรงขาม

ภีมพล อ่านว่า พี-มะ-พน แปลว่า มีพลังน่าเกรงขาม

ภีมวัจน์ อ่านว่า พี-มะ-วัด แปลว่า พูดน่าเกรงขาม พูดมีอำนาจ

ภุชงค์ อ่านว่า พุ-ชง แปลว่า งู

ภูธน อ่านว่า พู-ทน แปลว่า มีทรัพย์ในแผ่นดิน พระราชา

ภูธิป อ่านว่า พู-ทิบ แปลว่า เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระราชา

ภูบดินทร์ อ่านว่า พู-บดิน แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน

ภูบดี อ่านว่า พู-พอ-ดี แปลว่า เจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา

ภูมิ อ่านว่า พูม แปลว่า แผ่นดิน

ภูมิธรรม อ่านว่า พูม-ทำ แปลว่า พื้นจิตใจที่มีคุณธรรม

ภูมินันท์ อ่านว่า พู-มิ-นัน แปลว่า ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน

ภูมิภัทร อ่านว่า พู-มิ-พัด แปลว่า ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน

ภูมิรพี อ่านว่า พูม-ระ-พี แปลว่า ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน

ภูริช อ่านว่า พู-ริด แปลว่า แผ่นดิน

ภูริเดช อ่านว่า พู-ริ-เดด แปลว่า มีอำนาจมาก

ภูรินท์ อ่านว่า พู-ริน แปลว่า เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ภูรี อ่านว่า พู-รี แปลว่า แผ่นดิน ปัญญากว้างไกล

ภูวดล อ่านว่า พู-วะ-ดน แปลว่า แผ่นดิน

ภูวเดช อ่านว่า พู-วะ-เดด แปลว่า ผู้มีเดชในแผ่นดิน

ภูวนนท์ อ่านว่า พู-วะ-นน แปลว่า พอใจในแผ่นดิน

ภูวนัตถ์ อ่านว่า พู-วะ-นัด แปลว่า มีประโยชน์ในโลก

ภูวนาถ อ่านว่า พู-วะ-นาด แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน

โภควินท์ อ่านว่า โพ-คะ-วิน แปลว่า ได้รับโภคทรัพย์ มีโภคทรัพย์มาก

โภคิน อ่านว่า โพ-คิน แปลว่า ผู้มีโภคะ

มกรธวัช อ่านว่า มะ-กอน-ทะ-วัด แปลว่า ผู้มีธงเป็นรูปมังกรคือพระกามเทพ

มงคลชัย อ่านว่า มง-คน-ไช แปลว่า ชัยชนะที่ดีงาม

มติมนต์ อ่านว่า มะ-ติ-มน แปลว่า ผู้มีความรู้

มนชิต อ่านว่า มะ-นะ-ชิด แปลว่า ผู้ชนะใจ ผู้ที่ชนะใจตนเอง

มนต์ชัย อ่านว่า มน-ไช แปลว่า มีชัยชนะดั่งใช้มนต์เสกเป่า

มนต์ธร อ่านว่า มน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งมนต์ความขลัง

มนต์ธัช อ่านว่า มน-ทัด แปลว่า มีมนต์เป็นธงชัย เด่นด้วยมนต์

มนัญชัย อ่านว่า มะ-นัน-ไช แปลว่า ผู้ชนะใจ

มรุเดช อ่านว่า มะ-รุ-เดด แปลว่า มีเดชดุจเทวดา

มานเมตต์ อ่านว่า มาน-เมด แปลว่า จิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ

มีเกียรติ อ่านว่า มี-เกียด แปลว่า เป็นผู้ได้รับการยอมรับนับถือ

มุขพล อ่านว่า มุ-ขะ-พน แปลว่า ผู้มีกำลังมาก

มุนินทร์ อ่านว่า มุ-นิน แปลว่า จอมนักปราชญ์

เมธพนธ์ อ่านว่า เม-ทะ-พน แปลว่า ผูกพันด้วยปัญญา

เมธิชัย อ่านว่า เม-ทิ-ไช แปลว่า ชัยชนะของผู้มีปัญญา

โมกข์ อ่านว่า โมก แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น

ยชญ์ อ่านว่า ยด แปลว่า การบูชา การให้เกียรติ

ยติภัทร อ่านว่า ยะ-ติ-พัด แปลว่า นักบวชผู้เจริญแล้ว

ยุติวิชญ์ อ่านว่า ยุ-ติ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม

ยุทธไกร อ่านว่า ยุด-ทะ-ไกร แปลว่า เก่งในการรบ

โยธิน อ่านว่า โย-ทิน แปลว่า ผู้ชนะ

รชต อ่านว่า ระ-ชด แปลว่า ระ-ชะ-ตะ

รชนิมุข อ่านว่า ระ-ชะ-นิ-มุก แปลว่า เวลาเย็น

รชานนท์ อ่านว่า ระ-ชา-นน แปลว่า ยินดีในทรัพย์สมบัติ

รตน อ่านว่า ระ-ตะ-นะ แปลว่า ความรื่นรมย์

รติบดี อ่านว่า ระ-ติ-บอ-ดี แปลว่า พระเจ้าแห่งความรัก

ร่มธรรม อ่านว่า ร่ม-ทำ แปลว่า ผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม

รมย์ อ่านว่า รม แปลว่า น่ารื่นรมย์

รวินันท์ อ่านว่า ระ-วิ-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์

รวิพล อ่านว่า ระ-วิ-พน แปลว่า มีกำลังดุจพระอาทิตย์

รัชชานนท์ อ่านว่า รัด-ชา-นน แปลว่า ยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา

รัชนาท อ่านว่า รัด-ชะ-นาด แปลว่า เสียงบันลือในประเทศ มีอำนาจในประเทศ

รัชพล อ่านว่า รัด-ชะ-พน แปลว่า เป็นกำลังของประเทศ

รัญชน์ อ่านว่า รัน แปลว่า ความยินดี

รัตนธรรม์ อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-ทำ แปลว่า มีธรรมดุจแก้วมณี

รัตนธรรม อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-ทำ แปลว่า มีธรรมดุจแก้วมณี

รัตนพล อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-พน แปลว่า มีกำลังอันประเสริฐ

ราชินทร์ อ่านว่า รา-ชิน แปลว่า ราชาผู้เป็นใหญ่

รามิล อ่านว่า รา-มิน แปลว่า กามเทพ

ราเมนทร์ อ่านว่า รา-เมน แปลว่า พระรามผู้ยิ่งใหญ่

รุ่งภพ อ่านว่า รุ่ง-พบ แปลว่า โลกสว่าง ทำให้โลกรุ่งเรือง

รุ่งรุจ อ่านว่า รุ่ง-รุด แปลว่า รุ่งโรจน์ สว่างไสว

รุ่งวิกรัย อ่านว่า รุ่ง-วิ-ไกร แปลว่า ค้าขายเจริญ

รุจ อ่านว่า รุด แปลว่า รุ่งเรือง สว่าง

รุจินพ อ่านว่า รุ-จิ-นบ แปลว่า มีความพอใจใหม่ ๆ มีความรุ่งโรจน์ใหม่ ๆ

ลภน อ่านว่า ละ-พน แปลว่า การได้ ลาภ

ลวิตร อ่านว่า ละ-วิด แปลว่า เครื่องเกี่ยว

ล้อมเดช อ่านว่า ล้อม-เดช แปลว่า พร้อมด้วยอำนาจ

ลัญฉกร อ่านว่า ลัด-ฉะ-กอน แปลว่า ตราที่ใช้ตีหรือประทับ

ลัทธพล อ่านว่า ลัด-ทะ-พน แปลว่า มีพลัง ทรงพลัง

ลาภิน อ่านว่า ลา-พิน แปลว่า ผู้มีลาภ

วชิรวิทย์ อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร

วทัญญู อ่านว่า วะ-ทัน-ยู แปลว่า ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น ผู้ใจบุญสุนทาน

วทันยู อ่านว่า วะ-ทัน-ยู แปลว่า ผู้ใจบุญสุนทาน

วนันต์ อ่านว่า วะ-นัน แปลว่า แนวป่า ชายป่า

วรกมล อ่านว่า วอ-ระ-กะ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรกันต์ อ่านว่า วอ-ระ-กัน แปลว่า ผู้ประเสริฐและน่ารัก

วรชน อ่านว่า วอ-ระ-ชน แปลว่า คนผู้ประเสริฐ

วรชัย อ่านว่า วอ-ระ-ไช แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ

วรชิต อ่านว่า วอ-ระ-ชิด แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ

วรโชติ อ่านว่า วอ-ระ-โชด แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ

วรดนัย อ่านว่า วอ-ระ-ดะ-ไน แปลว่า ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม

วรดร อ่านว่า วอ-ระ ดอน แปลว่า ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น

วรถ อ่านว่า ระ-รด แปลว่า ไม้ค้ำ

วรท อ่านว่า วะ-รด แปลว่า ผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร

วรทย์ อ่านว่า วะ-รด แปลว่า ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ

วรทัต อ่านว่า วอ-ระ-ทัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร

วรธน อ่านว่า วอ-ระ-ทน แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ

วรนน อ่านว่า วอ-ระ-นน แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรนาถ อ่านว่า วอ-ระ-นาด แปลว่า ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ

วรปรัชญ์ อ่านว่า วอ-ระ-ปรัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วรพรต อ่านว่า วอ-ระ-พด แปลว่า มีพรดอันประเสริฐ

วรพล อ่านว่า วอ-ระ-พน แปลว่า มีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ

วรภพ อ่านว่า วอ-ระ-พบ แปลว่า มีภพประเสริฐ เกิดมาดี

วรมน อ่านว่า วอ-ระ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรเมธ อ่านว่า วอ-ระ-เมด แปลว่า ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ

วรลภย์ อ่านว่า วอ-ระ-ลบ แปลว่า ผู้มีลาภอันประเสริฐ

วรวัช อ่านว่า วอ-ระ-วัด แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ

วรวิช อ่านว่า วอ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ

วรวิทย์ อ่านว่า วอ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ

วรวิบูล อ่านว่า วอ-ระ-วิ-บูน แปลว่า เต็มไปด้วยความดีงาม

วรัชญ์ อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

วรัญชิต อ่านว่า วะ-รัน-ชิด แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ หรือชนะคนที่ประเสริฐ

วรัญญู อ่านว่า วะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

วรัตถ์ อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง

วรัตม์ อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า ผู้ประเสริฐสุด

วรัท อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร

วรัทยา อ่านว่า วะ -รัด-ทะ-ยา แปลว่า มีความกรุณาอันประเสริฐ

วรากร อ่านว่า วะ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ

วรานนท์ อ่านว่า วะ-รา-นน แปลว่า ความยินดีในสิ่งประเสริฐ

วราเมธ อ่านว่า วะ-รา-เมธ แปลว่า ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ

วรายุทธ อ่านว่า วะ-รา-ยุด แปลว่า เลิศในการรบ

วริทธิ์ อ่านว่า วะ-ริด แปลว่า ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ

วริทธิ์ธร อ่านว่า วะ-ริด-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ

วริทธิ์นันท์ อ่านว่า วะ-ริด-นัน แปลว่า ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ

วรินทร อ่านว่า วะ-ริน-ทอน แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

วรียะ อ่านว่า วะ-รี-ยะ แปลว่า ประเสริฐสุด

วรุดม อ่านว่า วะ-รุ-ดม แปลว่า ประเสริญและสูงสุด

วรุตม์ อ่านว่า วะ-รุด แปลว่า ผู้ประเสริฐสุด

วโรตม์ อ่านว่า วะ-โรด แปลว่า ผู้ประเสริฐสุด

วลัช อ่านว่า วะ-ลัด แปลว่า ปลา

วัชพล อ่านว่า วัด-ชะ-พน แปลว่า พูดดี พูดเก่ง

วัชรพล อ่านว่า วัด-ชะ-ระ-พน แปลว่า พลังแข็งแกร่งดุจเพชร

วัชรมัย อ่านว่า วัด-ชะ-ระ-ไม แปลว่า แข็งดุจเพชร

วัชรากร อ่านว่า วัด-ชะ-รา-กอน แปลว่า ขุมทรัพย์

วัชรินทร์ อ่านว่า วัด-ชะ-ริน แปลว่า เจ้าแห่งเพชร

วัทธิกร อ่านว่า วัด-ทิ-กอน แปลว่า ทำกำไร

วัทน์ อ่านว่า วัด แปลว่า การพูด ใบหน้า

วัทนพร อ่านว่า วัด-ทะ-นะ-พอน แปลว่า ใบหน้าสวย พูดดี

วัลลภ อ่านว่า วัน-ลบ แปลว่า คนโปรด

วาริธร อ่านว่า วา-ริ-ทอน แปลว่า เมฆ

วาริพันธน์ อ่านว่า วา-ริ-พัน แปลว่า การขังน้ำ

วิกรม อ่านว่า วิ-กรม แปลว่า พากเพียร ความห้าวหาญ

วิกรานต์ อ่านว่า วิ-กราน แปลว่า ผู้ก้าวไปข้างหน้า กล้าหาญ

วิชชากร อ่านว่า วิด-ชา-กอน แปลว่า สร้างความรู้

วิชชุกร อ่านว่า วิด-ชุ-กอน แปลว่า แสงสายฟ้า

วิชญ์ อ่านว่า วิด แปลว่า ผู้รู้ นักปราชญ์

วิชญ์พล อ่านว่า วิด-ชะ-พน แปลว่า กำลังของนักปราชญ์ นักปราชญ์ที่มีพลัง

วิชญะ อ่านว่า วิด-ชะ-ยะ แปลว่า นักปราชญ์

วิชยุตม์ อ่านว่า วิ-ชะ-ยุด แปลว่า ชัยชนะอันสูงสุด

วิชวิทย์ อ่านว่า วิด-ทะ-วิด แปลว่า มีความรู้หลายอย่าง

วิชาธร อ่านว่า วิ-ชา-ทอน แปลว่า ผู้มีความรู้ทางเวทมนตร์ต่างๆ

วิชานนะ อ่านว่า วิ-ชาน-นะ แปลว่า ความเห็นจริง

วิชานาถ อ่านว่า วิ-ชา-นาด แปลว่า มีความรู้เป็นที่พึ่ง

วิชามัย อ่านว่า วิ-ชา-ไม แปลว่า สำเร็จได้ด้วยความรู้

วิชาฤทธิ์ อ่านว่า วิ-ชา-ริด แปลว่า สำเร็จด้วยความรู้

วิชาวิมล อ่านว่า วิ-ชา-วิ-มน แปลว่า มีความรู้หามลทินมิได้ ไร้ความมัวหมองเพราะความรู้

วิชิตชัย อ่านว่า วิ-ชิด-ไช แปลว่า ชัยชนะ

วิทิต อ่านว่า วิ-ทิด แปลว่า ผู้คงแก่เรียน

วิทูร อ่านว่า วิ-ทูน แปลว่า ผู้ฉลาด

วิธวิทย์ อ่านว่า วิด-ทะ-วิด แปลว่า ผู้ฉลาด

วิธวินท์ อ่านว่า วิด-ทะ-วิน แปลว่า ได้สิ่งแปลก ๆ มีลาภเสมอ

วิธาน อ่านว่า วิ-ทาน แปลว่า กฎเกณฑ์ ระเบียบ

วินธัย อ่านว่า วิน-ไท แปลว่า ผลไม้ ชื่อภูเขา

วินิชา อ่านว่า วิ-นิ-ชา แปลว่า จำเก่ง

วินิทร อ่านว่า วิ-นิด แปลว่า ตื่นเสมอ ขยัน

วิพุช อ่านว่า วิ-พุด แปลว่า นักปราชญ์

วิพุธ อ่านว่า วิ-พุด แปลว่า ผู้รู้แจ้ง นักปราชญ์

วิภพ อ่านว่า วิ-พบ แปลว่า ทรัพย์สมบัติ ความเจริญ

วิภู อ่านว่า วิ-พู แปลว่า ผู้เป็นเจ้า

วิมุต อ่านว่า วิ-มุด แปลว่า ผู้หลุดพ้นแล้ว

วิมุทร์ อ่านว่า วิ-มุด แปลว่า บานแล้ว

วิรชัช อ่านว่า วิ-ระ-ชัด แปลว่า นักรบผู้กล้าหาญ

วิรัญจ์ อ่านว่า วิ-รัน แปลว่า ชื่อของพรหม

วิรัล อ่านว่า วิ-รัน แปลว่า บาง โปร่ง หายาก งาม

วิริทธิ์พล อ่านว่า วิ-ริด-พน แปลว่า มีกำลังคือความสำเร็จอันประเสริฐ

วิโรจน์ อ่านว่า วิ-โลด แปลว่า สว่าง

วิวรรธน์ อ่านว่า วิ-วัด แปลว่า ความเจริญรุ่งเรือง

วิวิธชัย อ่านว่า วิ-วิด-ทะ-ไช แปลว่า มีชัยชนะหลายอย่าง

วิวิธวินท์ อ่านว่า วิ-วิด-ทะ-วิน แปลว่า ได้สิ่งแปลก ๆ ได้รับอยู่เสมอ

วีรชิต อ่านว่า วี-ระ-ชิด แปลว่า ชัยชนะของคนกล้า วีรบุรุษผู้พิชิต

วีรเดช อ่านว่า วี-ระ-เดด แปลว่า อำนาจของผู้กล้า

วีรพล อ่านว่า วี-ระ-พน แปลว่า กำลังของผู้กล้าหาญ

วีรภัทร อ่านว่า วี-ระ-พัด แปลว่า ผู้กล้าหาญและเจริญ

วีรยุทธ อ่านว่า วี-ระ-ยุด แปลว่า นักรบผู้กล้า

วีรัช อ่านว่า วี-รัด แปลว่า เกิดจากผู้กล้าหาญ

วีรากร อ่านว่า วี-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ

เวทิต อ่านว่า เว-ทิด แปลว่า ให้รู้

เวธน์ อ่านว่า เวด แปลว่า ปัญญาเฉียบแหลม

แว่นแก้ว อ่านว่า แว่น-แก้ว แปลว่า สะท้อนให้เห็นคุณค่า

ไวทย์ อ่านว่า ไว แปลว่า มีความรู้

ไวทิน อ่านว่า ไว-ทิน แปลว่า ผู้รู้

ไวภพ อ่านว่า ไว-พบ แปลว่า อำนาจ ความเจริญ

ไววิทย์ อ่านว่า ไว-วิด แปลว่า อำนาจ ความเจริญ

อจล อ่านว่า อะ-จน แปลว่า ไม่หวั่นไหว

อจลวิชญ์ อ่านว่า อะ-จะ-ละ-วิด แปลว่า มีความรู้ไม่หวั่นไหว

อชิตพล อ่านว่า อะ-ชิด-พน แปลว่า มีพลังอันไม่มีใครเอาชนะได้

อชิระ อ่านว่า อะ-ชิ-ระ แปลว่า ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว

อดิเทพ อ่านว่า อะ-ดิ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้ยิ่งใหญ่

อดิรถ อ่านว่า อะ-ดิ-รด แปลว่า นักรบเอ่น จอมทัพ

อดิรุจ อ่านว่า อะ-ดิ-รุด แปลว่า สง่างามยิ่ง

อดุลย์ อ่านว่า อะ-ดุน แปลว่า ไม่มีที่เปรียบ

อดุลวิทย์ อ่านว่า อะ-ดุน-วิด แปลว่า มีความรู้นับไม่ได้ รู้มากมาย

อติกันต์ อ่านว่า อะ-ติ-กัน แปลว่า น่ารักยิ่ง

อติชา อ่านว่า อะ-ติ-ชา แปลว่า เกิดมาเลิศกว่าพงศ์พันธุ์

อติชาติ อ่านว่า อะ-ติ-ชาด แปลว่า ผู้เกิดมาดี

อติเทพ อ่านว่า อะ-ติ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้ยิ่งใหญ่

อติรุจ อ่านว่า อะ-ติ-รุด แปลว่า ผู้สง่างามยิ่ง

อติวิชญ์ อ่านว่า อะ-ติ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง

อธิชนม์ อ่านว่า อะ-ทิ-ชน แปลว่า ชีวิตที่มีค่ามาก

อธิน อ่านว่า อะ-ทิน แปลว่า ผู้ว่าง่าย เชื่อฟัง

อธินาถ อ่านว่า อะ-ทิ-นาด แปลว่า ที่พึ่งอันยิ่งใหญ่

อธิป อ่านว่า อะ-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

อธิปัตย์ อ่านว่า อะ-ทิ-ปัด แปลว่า ความเป็นใหญ่

อธิพันธ์ อ่านว่า อะ-ทิ-พัน แปลว่า ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่

อธิยุต อ่านว่า อะ-ทิ-ยุด แปลว่า ขวนขวายยิ่ง หรือขยันขันแข็งยิ่ง

อนพัช อ่านว่า อะ-นะ-พัด แปลว่า ผู้หาที่ติไม่ได้ ผู้ไม่มีใครตำหนิ

อนรรฆ อ่านว่า อะ-นัก แปลว่า หาค่ามิได้ มีค่ามากมาย

อนล อ่านว่า อะ-นน แปลว่า ไฟ อัคนีเทพ

อนวัช อ่านว่า อะ-นะ-วัด แปลว่า ผู้ไม่มีที่ติ ไม่มีข้อเสียหาย

อนวัทย์ อ่านว่า อะ-นะ-วัด แปลว่า ไม่มีโทษ ไม่มีตำหนิ

อนัดดา อ่านว่า อะ-นัด-ดา แปลว่า ไม่ยึดถือ

อนันตชัย อ่านว่า อะ-นัน-ตะ-ไช แปลว่า ชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด

อนันตพร อ่านว่า อะ-นัน-ตะ-พอน แปลว่า ดีไม่มีที่สิ้นสุด

อนันยช อ่านว่า อะ-นัน-ยด แปลว่า เกิดมาเป็นที่หนึ่ง

อนาวิล อ่านว่า อะ-นา-วิน แปลว่า ไม่เศร้าหมอง ผ่องใส

อนิก อ่านว่า อะ-นิก แปลว่า กองทัพ

อนิรุทธ์ อ่านว่า อะ-นิ-รุด แปลว่า ผู้ชนะเสมอ

อนิวัต อ่านว่า อะ-นิ-วัด แปลว่า ผู้ไม่หวนกลับ สู่ความชั่ว

อนิวัตติ์ อ่านว่า อะ-นิ-วัด แปลว่า การไม่หวยกลับ สู่ความชั่ว

อนุชิต อ่านว่า อะ-นุ-ชิด แปลว่า ชนะเสมอ

อนุตร อ่านว่า อะ-นุด แปลว่า ผู้ประเสริฐ ยอดเยี่ยม

อนุทัต อ่านว่า อะ-นุ-ทัด แปลว่า มอบให้ อนุญาต

อนุทัย อ่านว่า อะ-นุ-ไท แปลว่า ความกรุณา ความใจดี

อนุนัย อ่านว่า อะ-นุ-ไน แปลว่า ความเป็นมิตร

อนุนาท อ่านว่า อะ-นุด-นาด แปลว่า เสียงกึกก้อง เสียงบันลือ

อนุพนธ์ อ่านว่า อะ-นุ-พน แปลว่า เกี่ยวพัน ติดตามมั่นคง

อนุภัทร อ่านว่า อะ-นุ-พัด แปลว่า เจริญเนือง ๆ ดีงามอยู่เสมอ

อนุยุต อ่านว่า อะ-นุ-ยุด แปลว่า ผู้ขวนขวาย ผู้ขยัน

อนุรักข์ อ่านว่า อะ-นุ-รัก แปลว่า รักษา คุ้มครอง

อนุวรรตน์ อ่านว่า อะ-นุ-วัด แปลว่า ประพฤติปฏิบัติตาม

อนุวรรธน์ อ่านว่า อะ-นุ-วัด แปลว่า เจริญตาม

อนุวัต อ่านว่า อะ-นุ-วัด แปลว่า ผู้ประพฤติตาม

อนุวิท อ่านว่า อะ-นุ-วิด แปลว่า รู้แจ้ง รู้ทะลุประโปร่ง

อเนชา อ่านว่า อะ-เน-ชา แปลว่า ผู้ไม่หวั่นไหว

อภิคม อ่านว่า อะ-พิ-คม แปลว่า การเยี่ยม

อภิชัจ อ่านว่า อะ-พิ-ชัด แปลว่า มีชาติสูง

อภิชัย อ่านว่า อะ-พิ-ไช แปลว่า ผู้มีชัยชนะเหนือใคร

อภิชาติ อ่านว่า อะ-พิ-ชาด แปลว่า เกิดดี

อภิธรม์ อ่านว่า อะ-พิ-ทอน แปลว่า ธรรมะขั้นสูง

อภิธาร อ่านว่า อะ-พิ-ทาน แปลว่า ทรงไว้อย่างยิ่งใหญ่

อภินัทธ์ อ่านว่า อะ-พิ-นัด แปลว่า ผูกพันยิ่ง เป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง

อภินันทน์ อ่านว่า อะ-พิ-นัน แปลว่า ผูกพันยิ่ง

อภิบาล อ่านว่า อะ-พิ-บาน แปลว่า ผู้คุ้มครอง ผู้ปกป้อง

อภิมุข อ่านว่า อะ-พิ-มุก แปลว่า เป็นหัวหน้า

อภิยุต อ่านว่า อะ-พิ-ยุด แปลว่า ประกอบยิ่ง

อภิรต อ่านว่า อะ-พิ-รด แปลว่า ผู้ยินดียิ่ง

อภิวรรธน์ อ่านว่า อะ-พิ-วัด แปลว่า มีความเจริญยิ่ง

อภิวิชญ์ อ่านว่า อะ-พิ-วิด แปลว่า ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง

อมรรัตน์ อ่านว่า อะ-มอน-รัด แปลว่า เพชร

อมรินทร์ อ่านว่า อะ-มะ-ริน แปลว่า พระอินทร์

อรรจน์ อ่านว่า อัด แปลว่า เครื่องบูชา

อรรถนนท์ อ่านว่า อัด-ถะ-นน แปลว่า ผู้ยินดีในประโยชน์

อรรถพันธ์ อ่านว่า อัด-ถะ-พัน แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์ มีประโยชน์อันมั่นคง

อรรถวิท อ่านว่า อัด-ถะ-วิด แปลว่า ผู้รู้ข้อความ ผู้รู้หลักการ

อรรถวิทย์ อ่านว่า อัด-ถะ-วิด แปลว่า ผู้รู้หลักการ

อริชัย อ่านว่า อะ-หริ-ไช แปลว่า ผู้ชนะศัตรู

อริญชย์ อ่านว่า อะ-ริน แปลว่า ผู้ชนะศัตรู

อริญชัย อ่านว่า อะ-ริน-ไช แปลว่า ผู้ชนะศัตรู

อริย์ธัช อ่านว่า อะ-ริ-ทัด แปลว่า ธงของพระอริยะ เครื่องหมายอันประเสริฐ

อรุช อ่านว่า อะ-รุด แปลว่า ผู้ไม่โกรธ

อลงกฤต อ่านว่า อะ-ลง-กริด แปลว่า ตกแต่ง

อวัช อ่านว่า อะ-วัด แปลว่า ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ

อัคคเดช อ่านว่า อัก-คะ-เดด แปลว่า ความสง่างาม

อัคคัญญ์ อ่านว่า อัก-คัน แปลว่า สูงสุด

อัครชัย อ่านว่า อัก-คระ-ไช แปลว่า มีชัยอันประเสริฐ

อัครนิจ อ่านว่า อัก-คระ-นิด แปลว่า ประเสริฐเป็นนิตย์

อัครพนธ์ อ่านว่า อัก-คระ-พน แปลว่า ผูกพันกับผู้เป็นเลิศ

อัครวินท์ อ่านว่า อัก-คระ-วิน แปลว่า ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ

อังควร อ่านว่า อัง-คะ-วอน แปลว่า ผู้มีรูปงาม

อัตถ์ อ่านว่า อัด แปลว่า เนื้อความ

อัตรคุปต์ อ่านว่า อัด-ตระ-คุบ แปลว่า คุ้มครองตน ปกครองตน

อัทธ์ อ่านว่า อัด แปลว่า กาล เวลา ทาง ภาค

อัทธนีย์ อ่านว่า อัด-ทะ-นี แปลว่า เป็นไปตลอดกาลนาน อยู่ได้นาน

อันน์ อ่านว่า อัน แปลว่า ข้าว

อาจิต อ่านว่า อา-จิด แปลว่า สะสมแล้ว

อาชว์ อ่านว่า อาด แปลว่า ความซื่อตรง

อาชวิน อ่านว่า อาด-ชะ-วิน แปลว่า ผู้มีความซื่อตรง

อาชวี อ่านว่า อาด-ชะ-วี แปลว่า ผู้มีความซี่อตรง

อาชัญ อ่านว่า อา-ชัน แปลว่า บุรุษอาชาไนย หมยถึงคนที่ดียิ่ง

อานนท์ อ่านว่า อา-นน แปลว่า ความเพลิดเพลิน

อานัน อ่านว่า อา-นัน แปลว่า หน้า ปาก

อานันท์ อ่านว่า อา-นัน แปลว่า ความบันเทิง ความชื่นใจ

อาเนช อ่านว่า อา-เนด แปลว่า ไม่หวั่นไหว มั่นคง

อายุทัย อ่านว่า อา-ยุ-ไท แปลว่า บ่อเกิดแห่งความสุข เต็มไปด้วยความสุข

อายุธ อ่านว่า อา-ยุด แปลว่า อาวุธ เครื่องรบ

อายุวัต อ่านว่า อา-ยุ-วัด แปลว่า มีอายุยืน

อารัทธ์ อ่านว่า อา-รัด แปลว่า เริ่มต้นแล้ว

อำมฤต อ่านว่า อำ-มะ-ริด แปลว่า น้ำทิพย์

อำมาตย์ อ่านว่า อำ-หมาด แปลว่า ผู้ช่วยเหลือ

อิงครัต อ่านว่า อิง-คะ-รัด แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้

อิชย์ อ่านว่า อิด แปลว่า การบูชา ครู

อิทธิกร อ่านว่า อิด-ทิ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความสำเร็จ

อิทธิชัย อ่านว่า อิด-ทิ-ไช แปลว่า ชนะด้วยฤทธิ์

อิทธินพ อ่านว่า อิด-ทิ-นบ แปลว่า มีความสำเร็จใหม่ ๆ

อิทธิพร อ่านว่า อิด-ทิ-พอน แปลว่า ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ

อิทธิพัทธ์ อ่านว่า อิด-ทิ-พัด แปลว่า เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง

อิทธิมนต์ อ่านว่า อิด-ทิ-มน แปลว่า มีความสำเร็จ

อินทัช อ่านว่า อิน-ทัด แปลว่า เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่

อุชุกร อ่านว่า อุ-ชุ-กอน แปลว่า คนซื่อตรงที่รุ่งเรือง ทำให้ตรง

อุตรเดช อ่านว่า อุด-ตะ-ระ-เดด แปลว่า มีเดชยิ่งใหญ่

อุทธิ อ่านว่า อุด-ธิ แปลว่า ทะเล

อุทัค อ่านว่า อุ-ทัก แปลว่า ผู้เบิกบานใจ

อุภัยภัทร อ่านว่า อุ-ไพ-ยะ-พัด แปลว่า ดีงามเสมอด้านกายและใจ

เอกภพ อ่านว่า เอก-กะ-พบ แปลว่า เป็นหนึ่งในภพ ความเป็นหนึ่ง

เอื้อการย์ อ่านว่า เอื้อ-กาน แปลว่า ค้ำจุนกิจการ

เอื้ออังกูร อ่านว่า เอื้อ-อัง-กูน แปลว่า อุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล

โอบกิจ อ่านว่า โอบ-กิด แปลว่า เอากิจธุระ เอาใจใส่ในหน้าที่

โอบนิธิ อ่านว่า โอบ-นิ-ทิ แปลว่า กอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย

กรกวรรษ อ่านว่า กะ-หรก-วัด แปลว่า ฝนลูกเห็บ

กรทักษ์ อ่านว่า กอ-ระ-ทัก แปลว่า ถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว

กฤศ อ่านว่า กริด แปลว่า เล็ก บาง น้อย

กฤษกร อ่านว่า กริด-สะ-กอน แปลว่า สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง

กลศ อ่านว่า กลด แปลว่า ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์

กษม อ่านว่า กะ-สม แปลว่า อดทน อดโทษ แผ่นดิน

กษมล อ่านว่า กะ-สะ-มน แปลว่า ทำลายมนทิล

ก่อฤกษ์ อ่านว่า ก่อ-เริก แปลว่า ริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี

กันตพงศ์ อ่านว่า กัน-ตะ-พง แปลว่า มีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก

กันตยศ อ่านว่า กัน-ตะ-ยด แปลว่า มียศเป็นที่รัก

กันต์ศม อ่านว่า กัน-สม แปลว่า มีความสงบอันเป็นที่รัก

คมศร อ่านว่า คม-สอน แปลว่า ลูกศรที่แหลมคม

คมสร อ่านว่า คม-สอน แปลว่า ลูกศรที่แหลมคม

คมสัน อ่านว่า คม-สัน แปลว่า ท่วงทีประเปรียว

คมสันต์ อ่านว่า คม-สัน แปลว่า ความสงบอันลึกซึ้ง

ครองยศ อ่านว่า ครอง-ยด แปลว่า รักษาตำแหน่งไว้

จรส อ่านว่า จะ-รด แปลว่า แจ่มแจ้ง

จรัส อ่านว่า จะ-หรัด แปลว่า แจ่มแจ้ง

จรัสกร อ่านว่า จะ-หรัด-กอน แปลว่า จะ-หรัด-กอน

จรัสพงศ์ อ่านว่า จะ-หรัด-พง แปลว่า ตระกูลที่รุ่งเรือง

จรัสรัตน์ อ่านว่า จะ-หรัด-รัด แปลว่า แก้วที่มีแสงสว่างใส

จักรพงศ์ อ่านว่า จัก-กระ-พง แปลว่า ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น

จันทรัสม์ อ่านว่า จัน-ทะ-รัด แปลว่า เสมอจันทร์

ฉันทพศ อ่านว่า ฉัน-ทะ-พด แปลว่า อำนาจแห่งฉันทะ

ชัชพงศ์ อ่านว่า ชัด-ชะ-พง แปลว่า เชื้อสายนักรบ

ชัยมนัส อ่านว่า ไช-มะ-นัด แปลว่า ชยะชัยตัวเอง

ชัยยศ อ่านว่า ไช-ยด แปลว่า มีชัยชนะและยศ

ตรัส อ่านว่า ตรัด แปลว่า แจ้ง

ทักษ์ อ่านว่า ทัก แปลว่า ขยัน ฉลาด มีทักษะ

ทักษ์ดนัย อ่านว่า ทัก-ดะ-ไน แปลว่า บุตรชายผู้ฉลาด

ทัตพงศ์ อ่านว่า ทัด-พง แปลว่า ได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล

ทัตสรวง อ่านว่า ทัด-สวง แปลว่า สวรรค์ประทานมา

ทัศน์พล อ่านว่า ทัด-สะ-พน แปลว่า ผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นพลัง

ธยศ อ่านว่า ทะ-ยด แปลว่า มีความรู้เป็นยศ

ธรรศ อ่านว่า ทัด แปลว่า ความกล้าหาญ ความอหังการ

นวพรรษ อ่านว่า นะ-วะ-พัด แปลว่า ปีใหม่

นัทธพงศ์ อ่านว่า นัด-ทะ-พง แปลว่า เชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น

นันทพงศ์ อ่านว่า นัน-ทะ-พง แปลว่า เชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน

นันทยศ อ่านว่า นัน-ทะ-ยด แปลว่า มีความสุขและมียศ

ปพนสรรค์ อ่านว่า ปะ-พน-สัน แปลว่า สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาด

ปภัสชล อ่านว่า ปะ-พัด-ชน แปลว่า น้ำบริสุทธิ์

ปสัตถ์ อ่านว่า ปะ-สัด แปลว่า ผู้ถูกชมเชย

ปสันน์ อ่านว่า ปะ-สัน แปลว่า เลื่อมใส ผ่องใส

ปองสม อ่านว่า ปอง-สม แปลว่า สมปอง

พงศกร อ่านว่า พง-สะ-กอน แปลว่า สร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์

พงศ์กฤต อ่านว่า พง-กริด แปลว่า ยุคทองของตระกูล

พงศ์ธร อ่านว่า พง-ทอน แปลว่า ผู้สืบสกุล

พงศธร อ่านว่า พง-สะ-ทอน แปลว่า บรรพบุรุษ

พงศ์พล อ่านว่า พง-พน แปลว่า เป็นพลังของวงศ์ตระกูล

พงศ์พัทธ์ อ่านว่า พง-พัด แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล

พงศพัศ อ่านว่า พง-สะ-พัด แปลว่า เชื้อสายผู้มีอำนาจ

พงศ์ภัค อ่านว่า พง-พัก แปลว่า เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล

พงศภัค อ่านว่า พง-สะ-พัก แปลว่า เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล

พงษ์ฉัตร อ่านว่า พง-ฉัด แปลว่า ตระกูลชั้นสูง

พรจรัส อ่านว่า พอน-จะ-หรัด แปลว่า พรอันประเสริฐ

พรสวรรค์ อ่านว่า พอน-สะ-หวัน แปลว่า ความสามารถพิเศษ

พร้อมพงศ์ อ่านว่า พร้อม-พง แปลว่า ตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม

พฤกษ์ อ่านว่า พรึก แปลว่า ต้นไม้

พฤษธวัช อ่านว่า พรึด-ทะ-วัด แปลว่า พระศิวะ

พศวัต อ่านว่า พด-สะ-วัด แปลว่า ผู้มีอำนาจ

พสธร อ่านว่า พด-สะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งอำนาจ ผู้มีอำนาจ

พัสกร อ่านว่า พัด-สะ-กอน แปลว่า ผู้กระทำอำนาจ ผู้มีอำนาจ

ภพสรรค์ อ่านว่า พบ-สัน แปลว่า สร้างภพ สร้างโลก

ภัทรศัย อ่านว่า พัด-ทระ-ไส แปลว่า อยู่อย่างมีความสุข

มงคลฤกษ์ อ่านว่า มง-คน-เริก แปลว่า ฤกษ์ดี

มนต์มนัส อ่านว่า มน-มะ-นัด แปลว่า มนต์แห่งดวงใจ

มนัสนันท์ อ่านว่า มะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า มีใจสุขสำราญ

ยงยศ อ่านว่า ยง-ยด แปลว่า มียศยั่งยืนนาน

ยศกร อ่านว่า ยด-สะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ

ยศนันท์ อ่านว่า ยด-สะ-นน แปลว่า ยินดีในยศ

ยศพนธ์ อ่านว่า ยด-สะ-พน แปลว่า เกี่ยวข้องด้วยยศ

ยศพร อ่านว่า ยด-สะ-พอน แปลว่า มียศอันประเสริฐ

ยศพล อ่านว่า ยด-สะ-พน แปลว่า มียศและมีพลัง

ยศพัทธ์ อ่านว่า ยด-สะ-พัด แปลว่า เกี่ยวข้องด้วยยศ

ยศภัทร อ่านว่า ยด-สะ-พัด แปลว่า เจริญ หรือดีงามด้วยยศ

ยศวร อ่านว่า ยด-สะ-วอน แปลว่า มียศอันประเสริฐ

รหัท อ่านว่า ระ-หัด แปลว่า ทะเล

ลภัส อ่านว่า ละ-พัด แปลว่า สมบัติ

วงศธร อ่านว่า วง-สะ-ทอน แปลว่า ผู้ดำรงสกุล ผู้สืบสกุล

วงศพัทธ์ อ่านว่า วง-สะ-พัด แปลว่า ผูกพันสกุลวงศ์

วงศ์วรรธน์ อ่านว่า วง-วัด แปลว่า ตระกูลผู้เจริญ

วนัสนันท์ อ่านว่า วะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า ผู้เพลิดเลินในการท่องป่า

วรพงศ์ อ่านว่า วอ-ระ-พง แปลว่า มีตระกูลดี

วรยศ อ่านว่า วอ-ระ-ยด แปลว่า มียศอันประเสริฐ

วสันต์พรรษ อ่านว่า วะ-สัน-พัด แปลว่า ปีแห่งฤดูใบไม้ผลิ

ศตรรฆ อ่านว่า สะ-ตัก แปลว่า มีค่ามาก

ศรันภัทร อ่านว่า สะ-รัน-พัด แปลว่า มีที่พึ่งที่ดีงาม

ศรันย์ อ่านว่า สะ-รัน แปลว่า อันเป็นที่พึ่ง

ศรันย์พร อ่านว่า สะ-รัน-พอน แปลว่า ที่พึ่งอันประเสริฐ

ศักรนันทน์ อ่านว่า สัก-กระ-นัน แปลว่า โอรสของพระอินทร์คือ พระอรชุน

ศักรภพ อ่านว่า สัก-กระ-พบ แปลว่า สวรรค์

ศักรภพน์ อ่านว่า สัก-กระ-พบ แปลว่า สวรรค์

สกนธ์พล อ่านว่า สะ-กน-พน แปลว่า มีกำลังมาก

สกลวรรธน์ อ่านว่า สะ-กน-วัด แปลว่า พร้อมด้วยความเจริญ

สนันตน์ อ่านว่า สะ-นัน แปลว่า นิรันดร ยิ่งยืนนาน

สพล อ่านว่า สะ-พน แปลว่า มีพลัง แข็งแรง

สพลดนัย อ่านว่า สะ-พน-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้มีพลัง

สมัชญ์ อ่านว่า สะ-มัด แปลว่า มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง

สมัตถ์ อ่านว่า สะ-มัด แปลว่า ผู้สามารถ องอาจ

สรชัช อ่านว่า สอ-ระ-ชัด แปลว่า นักรบผู้วิเศษ

สรธร อ่านว่า สอ-ระ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งวิเศษยิ่ง

สรธัญ อ่านว่า สอ-ระ-ทัน แปลว่า มีโชคดีอย่างวิเศษ

สรภัศ อ่านว่า สอ-ระ-พัด แปลว่า มีความเร็ว

สรัช อ่านว่า สะ-รัด แปลว่า เกิดในสระ ดอกบัว

สรัล อ่านว่า สะ-รัน แปลว่า ต้นสน ซื้อตรง

สหธรรม อ่านว่า สะ-หะ-ทำ แปลว่า ธรรมอันเดียวกัน

สหัพย์ อ่านว่า สะ-หับ แปลว่า มิตรสหาย

สัจจพร อ่านว่า สัด-จะ-พอน แปลว่า พรอันประเสริฐ

สันต์ทศน์ อ่านว่า สัน-ทด แปลว่า มีทัศนะอันงดงาม

สันต์ภพ อ่านว่า สัน-พบ แปลว่า โลกที่สงบหรือผู้ที่สงบในโลก

หทัยทัต อ่านว่า หะ-ไท-ทัด แปลว่า เป็นที่ถูกใจ

หรรษกร อ่านว่า หัด-สะ-กอน แปลว่า เกิดจากมือที่ทำให้บันเทิงเริงใจ

หรรษธร อ่านว่า หัน-สะ-ทอน แปลว่า ผู้มีความเบิกบานเป็นนิตย์

หรรษพล อ่านว่า หัด-สะ-พน แปลว่า มีกำลังที่น่ายินดี

หรรษมนัส อ่านว่า หัด-สะ-มะ-นัด แปลว่า จิตใจรื่นเริง

หรรษยศ อ่านว่า หัด-สะ-ยด แปลว่า ตำแหน่งที่น่าพอใจ

หรรษรักษ์ อ่านว่า หัด-สะ-รัก แปลว่า ความยินดีที่ควรรักษาไว้

หัตถชัย อ่านว่า หัด-ถะ-ไช แปลว่า ชนะด้วยมือ

หัตถพร อ่านว่า หัด-ถะ-พอน แปลว่า มือที่สร้างสิ่งที่ดี ๆ

จรัสรวี อ่านว่า จะ-หรัด-ระ-วี แปลว่า สว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์

จารุทัศน์ อ่านว่า จา-รุ-ทัด แปลว่า มีการเห็นหรือทัศนะงดงาม

จำรัส อ่านว่า จำ-หรัด แปลว่า รุ่งเรือง

จิตตวิสุทธิ อ่านว่า จิด-ตะ-วิ-สุด แปลว่า ความหมดจดของจิต

จิตรทวัส อ่านว่า จิด-ตระ-วัด แปลว่า วันอันแจ่มใส

จิตรทิวัส อ่านว่า จิด-ทิ-วัด แปลว่า วันอันแจ่มใส สวรรค์อันงดงาม

จิตรายศ อ่านว่า จิด-ตรา-ยด แปลว่า เหล็กดี

จิรพัส อ่านว่า จิ-ระ-พัด แปลว่า มีอายุยืนนาน

จิรภาส อ่านว่า จิ-ระ-พาด แปลว่า รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด

จิรสิน อ่านว่า จิ-ระ-สิน แปลว่า มีทรัพย์ตลอดกาลนาน

จิรัสย์ อ่านว่า จิ-รัด แปลว่า ตลอดกาลนาน หรือนิรันดร

จิรายุศ อ่านว่า จิ-รา-ยุด แปลว่า อายุยืน

ชนิสร อ่านว่า ชะ-นิ-สอน แปลว่า เจ้าแห่งคนทั้งหลาย

ชเนศ อ่านว่า ชะ-เนด แปลว่า ที่พึ่งของคนคือ พระราชา

ชเยศ อ่านว่า ชะ-เยด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต

ชเยส อ่านว่า ชะ-เยด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ

ชลธิศ อ่านว่า ชน-ละ-ทิด แปลว่า ทะเล

ชวิศ อ่านว่า ชะ-วิด แปลว่า เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด

ชวิศา อ่านว่า ชะ-วิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา

ชัยประสิทธิ์ อ่านว่า ไช-ประ-สิด แปลว่า สำเร็จด้วยชัยชนะ

ชัยศิริ อ่านว่า ไช-สิ-หริ แปลว่า ความส่งผ่าเผยด้วยชัยชนะ

ชัยสวัสดิ์ อ่านว่า ไช-สะ-หวัด แปลว่า มีชัยชนะและความสวัสดี

ชัยสิทธิ์ อ่านว่า ไช-ยะ-สิด แปลว่า สำเร็จด้วยชัยชนะ

ชินสีห์ อ่านว่า ชิน-นะ-สี แปลว่า ท่านผู้ชนะ

ชีวสาธน์ อ่านว่า ชี-วะ-สาด แปลว่า กำลังแห่งชีพ

ชุติภาส อ่านว่า ชุ-ติ-พาด แปลว่า รุ่งเรืองยิ่ง

ไชยพศ อ่านว่า ไช-ยะ-พต แปลว่า ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ

ดิษย์ อ่านว่า ดิด แปลว่า เป็นมงคล

เตชสิทธิ์ อ่านว่า เต-ชะ-สิด แปลว่า สำเร็จด้วยเดช

เตชัส อ่านว่า เต-ชัด แปลว่า เดชหรืออำนาจ

ไตรทศ อ่านว่า ไตร-ทด แปลว่า สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ทัพพสาร อ่านว่า ทับ-พะ-สาน แปลว่า มีทรัพย์เป็นแก่นสาร

ธนิสร อ่านว่า ทะ-นิด-สอน แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์

ธนุส อ่านว่า ทะ-นุด แปลว่า ธนู

ธเนศ อ่านว่า ทะ-เนด แปลว่า ร่ำรวย มีทรัพย์

ธเนศพล อ่านว่า ทะ-เนด-พน แปลว่า กำลังของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์

ธรนิศ อ่านว่า ทอน-ระ-นิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ธาราวรรษ อ่านว่า ทา-รา-วัด แปลว่า ฝนจำนวนมาก

ธีรศานต์ อ่านว่า ที-ระ-สาน แปลว่า กล้าหาญและสงบนิ่ง

ธีรสิทธิ์ อ่านว่า ที-ระ-สิด แปลว่า ผู้มีความสำเร็จ

ธีร์สุต อ่านว่า ที-สุด แปลว่า ลูกนักปราชญ์

นภสินธุ์ อ่านว่า นบ-พะ-สิน แปลว่า ทางช้างเผือก

นภัสรพี อ่านว่า นะ-พัด-ระ-พี แปลว่า พระอาทิตย์บนท้องฟ้า

นเรศ อ่านว่า นะ-เรด แปลว่า จอมคน

นฤเบศ อ่านว่า นะ-รึ-เบด แปลว่า ยอดชาย

นฤเบศร์ อ่านว่า นะ-รึ-เบด แปลว่า ยอดชาย

นันทิศ อ่านว่า นัน-ทิด แปลว่า เจ้าแห่งความสุข

นิธิศ อ่านว่า นิ-ทิด แปลว่า เจ้าแห่งขุมทรัพย์

นิภาส อ่านว่า นิ-พาด แปลว่า แสงสว่าง รัศมีส่องแสง

นิศจัย อ่านว่า นิด-ไจ แปลว่า ตัดสินใจ ความประสงค์

บดีศร อ่านว่า บอ-ดี-สอน แปลว่า นายผู้เป็นใหญ่

บุญศิริ อ่านว่า บุน-สิ-หริ แปลว่า มีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล

บุญสิริ อ่านว่า บุน-สิ-หริ แปลว่า มีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล

บุริศร์ อ่านว่า บุ-ริด แปลว่า เจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง

ปรเมศวร์ อ่านว่า ปะ-ระ-เมด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

ประมนัส อ่านว่า ประ-มะ-นัด แปลว่า มึวามปราโมทย์

ปริเยศ อ่านว่า ปะ-ริ-เยด แปลว่า ที่รัก

ปรุฬห์ อ่านว่า ปะ-รุน แปลว่า ผู้งอกงาม เจริญ

ปฤษนี อ่านว่า ปริด-สะ-นี แปลว่า เล็ก บอบบาง

ปวริศ อ่านว่า ปะ-วะ-ริด แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

ปวริศร อ่านว่า ปะ-วะ-ริด-สอน แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

ปวเรศ อ่านว่า ปะ-วะ-เรด แปลว่า ผู้ประเสริฐ ยอดแห่งผู้ประเสริฐ

ปสุต อ่านว่า ปะ-สุด แปลว่า ผู้ขยันขันแข็ง

ปารเมศ อ่านว่า ปา-ระ-เมด แปลว่า บารมี

ปารย์ อ่านว่า ปาน แปลว่า ผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ

ปิยทัศน์ อ่านว่า ปิ-ยะ-ทัด แปลว่า น่ารัก มีเสน่ห์

ปิโยรส อ่านว่า ปิ-โย-รด แปลว่า ลูกชายอันเป็นที่รัก

ปีย์มนัส อ่านว่า ปี-มะ-นัด แปลว่า มีใจน่ารัก

เปศล อ่านว่า เป-สน แปลว่า สันทัด ฉลาด งามน่ารัก

พรภวิษย์ อ่านว่า พอน-พะ-วิด แปลว่า อนาคนอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ

พรหมเดช อ่านว่า พรม-เดด แปลว่า อำนาจจิตอันยิ่งใหญ่

พรหมธาดา อ่านว่า พรม-ทา-ดา แปลว่า พระพรหมผู้สร้าง

พรหมพิริยะ อ่านว่า พรม-พิ-ริ-ยะ แปลว่า มีความเพียรประเสริฐ

พริสร อ่านว่า พะ-ริด-สอน แปลว่า ประเสริฐและเป็นใหญ่

พลศรุต อ่านว่า พน-สะ-รุด แปลว่า มีชื่อเสียงด้านพลัง

พลิศ อ่านว่า พะ-ลิด แปลว่า จอมพลัง เจ้าแห่งพลัง

พลิศร อ่านว่า พะ-ลิด-สอน แปลว่า ยิ่งใหญ่ด้วยพลัง

พศวีร์ อ่านว่า พด-สะ-วี แปลว่า อำนาจผู้กล้าหาญ ผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ

พศิน อ่านว่า พะ-สิน แปลว่า ผู้มีอำนาจ ผู้มีความเชี่ยวชาญ

พศุตม์ อ่านว่า พะ-สุด แปลว่า มีอำนาจสูงสุด

พสุเทพ อ่านว่า พะ-สุ-เทบ แปลว่า เทวดาในแผ่นดิน

พสุธร อ่านว่า พะ-สุ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ มั่งมี

พหุธน อ่านว่า พะ-หุ-ทน แปลว่า มีทรัพย์มาก

พันธวิศ อ่านว่า พัน-ทะ-วิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านญาติพี่น้อง

พันเลิศ อ่านว่า พัน-เลิด แปลว่า เลิศยิ่ง

พาทิศ อ่านว่า พา-ทิด แปลว่า ผู้คงแก่เรียน ผู้ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย

พิชเญศ อ่านว่า พิด-ชะ-เยด แปลว่า จอมปราชญ์

พิชเยศ อ่านว่า พิด-ชะ-เยด แปลว่า เจ้าแห่งชัยชนะ

พิชัยภูษิต อ่านว่า พิ-ไช-พู-สิด แปลว่า ประดับด้วยความชนะ มีชัยชนะเป็นอาภรณ์

พิทวัส อ่านว่า พิด-ทะ-วัด แปลว่า ผู้ฉลาด ผู้มีปัญญา

พินทุสร อ่านว่า พิน-ทุ-สอน แปลว่า ผู้มีเสียงไพเราะ

พิศลย์ อ่านว่า พิ-สน แปลว่า ผู้ปราศจากความทุกข์ร้อน

พิศุทธิ์ อ่านว่า พิ-สุด แปลว่า สะอาดและบริสุทธิ์

พิศุทธิ์ธรรม อ่านว่า พิ-สุด-ทำ แปลว่า ธรรมอันบริสุทธิ์

พิสัช อ่านว่า พิ-สัด แปลว่า เสียสละ สละทิ้ง

พีรภาส อ่านว่า พี-ระ-พาด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง

พีรวัส อ่านว่า พี-ระ-วัด แปลว่า อำนาจของวีรบุรุษ

พีรศุภ อ่านว่า พี- ระ-สุบ แปลว่า ผู้กล้าหาญและดีงาม

พูนสวัสดิ์ อ่านว่า พูน-สะ-หวัด แปลว่า ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วย ความดี ความงาม ความรุ่งเรือง

เพ็ญภาส อ่านว่า เพ็น-พาด แปลว่า เต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์

ภวิศ อ่านว่า พะ-วิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในโลก

ภาสวร อ่านว่า พาด-สะ-วอน แปลว่า ผู้มีรัศมีประเสริฐ พระอาทิตย์

ภาสวิชญ์ อ่านว่า พาด-สะ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง

ภิรมย์เวศน์ อ่านว่า พิ-รม-เวด แปลว่า ที่อยู่อัน่าชื่นใจ

ภีมพศ อ่านว่า พี-มะ-พด แปลว่า มีอำนาจน่าเกรงขาม

ภุชิสส์ อ่านว่า พุ-ชิด แปลว่า ผู้เป็นไท อิสระ

ภูดิส อ่านว่า พู-ดิด แปลว่า เจ้าแห่งความเจริญ

ภูเบศวร์ อ่านว่า พู-เบด แปลว่า พระราชาผู้เป็นใหญ่

ภูเมศ อ่านว่า พู-เมด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ภูวิศ อ่านว่า พู-วิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ภูสิทธิ อ่านว่า พู-สิด แปลว่า มีความสำเร็จในแผ่นดิน

มนภาส อ่านว่า มะ-นะ-พาด แปลว่า มน-นะ-พาด

มนสิช อ่านว่า มะ-นะ-สิด แปลว่า มน-นะ-สิด

มนสิริ อ่านว่า มน-สิ-หริ แปลว่า หัวใจที่อิ่มเอิบ

มนัสวิน อ่านว่า มะ-นัด-สะ-วิน แปลว่า มีความตั้งใจ

มนัสวี อ่านว่า มะ-นัด-สะ-วี แปลว่า ผู้มีความตั้งใจ

มนัสวีร์ อ่านว่า มะ-นัด-สะ-วี แปลว่า มีความตั้งใจ

มโนพัศ อ่านว่า มะ-โน-พัด แปลว่า มีอำนาจทางใจ

เมธัส อ่านว่า เม-ทัด แปลว่า ผู้มีปัญญา นักปราชญ์

เมธาสิทธิ์ อ่านว่า เม-ทา-สิด แปลว่า สำเร็จด้วยปัญญา

ยศธนะ อ่านว่า ยด-ทะ-นะ แปลว่า เกียรติยศเป็นทรัพย์

ยศวริศ อ่านว่า ยด-วะ-ริด แปลว่า ผู้เลิศด้วยยศ

ยสินทร อ่านว่า ยะ-สิน-ทอน แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยยศ มียศ

รดิศ อ่านว่า ระ-ดิด แปลว่า เจ้าแห่งความรัก ชื่อของกามเทพ

รเมศ อ่านว่า ระ-เมด แปลว่า ริ่นรมย์ ยินดี ชอบใจ

รวิภาส อ่านว่า ระ-วิ-พาด แปลว่า แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์

รวิสุต อ่านว่า ระ-วิ-สุด แปลว่า ลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์

ราเมศ อ่านว่า รา-เมด แปลว่า พระราม

ราเมศวร์ อ่านว่า รา-เมด แปลว่า พระรามผู้ยิ่งใหญ่

รุจิภาส อ่านว่า รุ-จิ-พาด แปลว่า แสงส่วางอันงดงาม รุ่งเรืองยิ่ง

ลาภิศ อ่านว่า ลา-พิด แปลว่า เจ้าแห่งลาภ มีลาภได้มาก

เลิศวรรธน์ อ่านว่า เลิด-วัด แปลว่า ความเจริญอย่างยิ่ง

วนัสบดี อ่านว่า วะ-นัด-บอ-ดี แปลว่า ไม้ใหญ่

วรภาส อ่านว่า วอ-ระ-พาด แปลว่า แสงสว่างอันประเสริฐ

วรายุส อ่านว่า วะ-รา-ยุด แปลว่า ผู้มีอายุอันประเสริฐ

วราศัย อ่านว่า วะ-รา-ไส แปลว่า มีที่พึ่งอันประเสริฐ

วริศ อ่านว่า วะ-ริด แปลว่า ประเสริฐและเป็นใหญ่

วริษ อ่านว่า วะ-ริด แปลว่า ฝน

วศิน อ่านว่า วะ-สิน แปลว่า ผู้มีอำนาจ

วสุ อ่านว่า วะ-สุ แปลว่า สมบัติ

วสุธร อ่านว่า วะ-สุ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งสมบัติ ร่ำรวย

วสุธา อ่านว่า วะ-สุ-ทา แปลว่า แผ่นดิน

วสุนันท์ อ่านว่า วะ-สุ-นัน แปลว่า ยินดีในทรัพย์

วสุพล อ่านว่า วะ-สุ-พน แปลว่า มีพลังคือทรัพย์ เศรษฐี

วสุวี อ่านว่า วะ-สุ-วี แปลว่า ผู้มีทรัพย์

วัชริศ อ่านว่า วัด-ชะ-ริด แปลว่า เจ้าแห่งเพชร เจ้าแห่งสายฟ้า

วัทน์สิริ อ่านว่า วัด-สิ-หริ แปลว่า มีใบหน้างาม พูดเป็นเสน่ห์

วาสุเทพ อ่านว่า วา-สุ-เทบ แปลว่า พระนารายณ์

วิชญ์ภาส อ่านว่า วิด-ชะ-พาด แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

วิทวัส อ่านว่า วิ-ทะ-วัด แปลว่า ผู้ฉลาด

วิปัศย์ อ่านว่า วิ-ปัด แปลว่า เห็นแจ้ง มีความรู้

วิภาวัส อ่านว่า วิ-พา-วัด แปลว่า พระอาทิตย์

วิภาส อ่านว่า วิ-พาด แปลว่า แสงสว่าง ความรุ่งโรจน์

วิวิศน์ อ่านว่า วิ-วิด แปลว่า งามอย่างวิเศษ

วิศรม อ่านว่า วิ-สม แปลว่า สงบ พักผ่อน

วิศรุต อ่านว่า วิ-สะ-รุด แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ

วิศลย์ อ่านว่า วิ-สน แปลว่า ไม่มีทุกข์โศก

วิสสุต อ่านว่า วิด-สุด แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ

วิสุทธิ์ อ่านว่า วิ-สุด แปลว่า สะอาดสดใส

วีรศรุต อ่านว่า วี-ระ-สะ-รุด แปลว่า มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ

วีริศ อ่านว่า วี-ริด แปลว่า ยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า

เวทิศ อ่านว่า เว-ทิด แปลว่า ผู้คงแก่เรียน

ศดิศ อ่านว่า สะ-ดิด แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

ศตายุ อ่านว่า สะ-ตา-ยุ แปลว่า มีอายุยืน ๑๐๐ ปี

ศรันยู อ่านว่า สะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้คุ้มครอง

ศรายุธ อ่านว่า สะ-รา-ยุด แปลว่า ผู้มีอาวุธคือลูกศร

ศราวิน อ่านว่า สะ-รา-วิน แปลว่า ผู้ฟัง สาวกที่ดีของพระศาสดา

ศราวุธ อ่านว่า สะ-รา-วุด แปลว่า ผู้มีศรเป็นอาวุธ

ศริตวรรธน์ อ่านว่า สะ-ริด-วัด แปลว่า บรรลุถึงความเจริญ

ศรุต อ่านว่า สะ-รุด แปลว่า มีชื่อเสียง

ศวิต อ่านว่า สะ-วิด แปลว่า ขาว

ศาตนันท์ อ่านว่า สา-ตะ-นัน แปลว่า มีความสุขและความเพลิดเพลิน

ศาตนันทน์ อ่านว่า สา-ตะ-นัน แปลว่า มีความสุขและความเพลิดเพลิน

ศานิต อ่านว่า สา-นิด แปลว่า คม

ศาลิภพน์ อ่านว่า สา-ลิ-พบ แปลว่า นาข้าว

ศาศวัต อ่านว่า สาด-สะ-วัด แปลว่า ยั่งยืน

ศาสวัต อ่านว่า สา-สะ-วัด แปลว่า นิรันดร ตลอดกาล

ศิรชัช อ่านว่า สิ-ระ-ชัด แปลว่า นักรบผู้ยอดเยี่ยม

ศิรวิทย์ อ่านว่า สิ-ระ-วิด แปลว่า ความรู้ชั้นยอด

ศิรสิทธิ์ อ่านว่า สิ-ระ-สิด แปลว่า มีความสำเร็จอันยอดเยี่ยม

ศิรัสธร อ่านว่า สิ-รัด-สะ-ทอน แปลว่า คอ

ศิริชัย อ่านว่า สิ-หริ-ไช แปลว่า มีชัยชนะที่เป็นมงคล

ศิโรตม์ อ่านว่า สิ-โรด แปลว่า ศีรษะ

ศิลป์ศุภา อ่านว่า สิน-สุ-พา แปลว่า เจริญด้วยศิลป

ศิลาดล อ่านว่า สิ-ลา-ดน แปลว่า แผ่นหิน

ศิวนาถ อ่านว่า สิ-วะ-นาด แปลว่า มีที่พึ่งอันประเสริฐ

ศิวเวท อ่านว่า สิ-วะ-เวด แปลว่า มนตร์สรรเสริญ

ศิวัช อ่านว่า สิ-วัด แปลว่า เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ ลูกพระศิวะ

ศีลวัต อ่านว่า สี-ละ-วัด แปลว่า มีความประพฤติดี

ศุจินธร อ่านว่า สุ-จิน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด

ศุทธวีร์ อ่านว่า สุด-ทะ-วี แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และกล้าหาญ

ศุทธา อ่านว่า สุด-ทา แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

ศุภชัย อ่านว่า สุ-พะ-ไช แปลว่า ชัยชนะอันงดงาม

ศุภชีพ อ่านว่า สุ-พะ-ชีบ แปลว่า มีชีวิตดีงาม

ศุภดิตถ์ อ่านว่า สุ-พะ-ดิด แปลว่า ผู้มีลัทธิศาสนาอันดีงาม

ศุภทิน อ่านว่า สุ-พะ-ทิน แปลว่า วันมงคล

ศุภนันท์ อ่านว่า สุ-พะ-นัน แปลว่า ยินดีในความเจริญ

ศุภพล อ่านว่า สุ-พะ-พน แปลว่า มีกำลังอันงดงาม

ศุภพิชญ์ อ่านว่า สุ-พะ-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้งดงาม

ศุภมิตร อ่านว่า สุบ-พะ-มิด แปลว่า มิตรที่ดีงาม

ศุภวัทน์ อ่านว่า สุ-พะ-วัด แปลว่า ใบหน้าสวย

ศุภวิชญ์ อ่านว่า สุ-พะ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม

ศุภสิน อ่านว่า สุ-พะ-สิน แปลว่า สินทรัพย์ที่ดีงาม

ศุวิล อ่านว่า สุ-วิน แปลว่า ลม อากาศ

เศวตฉัท อ่านว่า สะ-เวด-ตระ-ฉัด แปลว่า ผู้มีปีกขาว

สดายุ อ่านว่า สะ-ดา-ยุ แปลว่า ชื่อพญานก

สถบดี อ่านว่า สะ-ถะ-บอ-ดี แปลว่า เจ้าแผ่นดิน

สถาพร อ่านว่า สะ-ถา-พอน แปลว่า ยืนยง

สมถวิล อ่านว่า สม-ถะ-หวิน แปลว่า ได้ผลดังที่คิดไว้

สมปราชญ์ อ่านว่า สม-ปราด แปลว่า สมกับที่เป็นปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้สงบ

สมศีล อ่านว่า สม-สีน แปลว่า ผู้มีศีลสม่ำเสมอ

สมาวรรธน์ อ่านว่า สะ-มา-วัด แปลว่า ปีแห่งความเจริญ

สมิทธ์ อ่านว่า สะ-มิด แปลว่า ความสำเร็จ

สรรพวิท อ่านว่า สับ-พะ-วิด แปลว่า ถึงพร้อมด้วยวิชา

สรรเพชญ อ่านว่า สัน-เพ็ด แปลว่า ผู้รู้หมด

สรวิชญ์ อ่านว่า สอ-ระ-วิด แปลว่า ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง

สรวิศ อ่านว่า สอ-ระ-วิด แปลว่า มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง

สรศาสตร์ อ่านว่า สอ-ระ-สาด แปลว่า ตำราสงคราม

สรสิช อ่านว่า สอ-ระ-สิด แปลว่า เกิดในสระ ดอกบัว

สรายุทธ อ่านว่า สะ-รา-ยุด แปลว่า รบด้วยลูกศร

สราวุธ อ่านว่า สะ-รา-วุด แปลว่า มีลูกศรเป็นอาวุธ

สริต อ่านว่า สะ-ริด แปลว่า ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ

สวิตต์ อ่านว่า สะ-วิด แปลว่า มีทรัพย์สมบัติ มีเงินทอง

สัญจิต อ่านว่า สัน-จิด แปลว่า สะสม รวบรวม

สันทนา อ่านว่า สัน-ทะ-นา แปลว่า การเปรียบเทียบ

สัภยา อ่านว่า สับ-พะ-ยา แปลว่า ผู้มีตระกูลสูง ความเชื่อ ซื่อสัตย์

สาทิส อ่านว่า สา-ทิด แปลว่า เห็นเหมือน

สาธิต อ่านว่า สา-ทิด แปลว่า ผู้ทำให้สำเร็จสมประสงค์

สาธิน อ่านว่า สา-ทิน แปลว่า ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ

สารท อ่านว่า สาด แปลว่า ฤดูใบไม้ร่วง เทศกาลเดือนสิบ

สารัช อ่านว่า สา-รัด แปลว่า เกิดมาเพื่อแก่นสาร

สารัมภ์ อ่านว่า สา-รัม แปลว่า การแข่งขัน ความริเริ่ม

สาริทธิ์ อ่านว่า สา-ริด แปลว่า ความสำเร็จแห่งแก่นสาร

สาริน อ่านว่า สา-ริน แปลว่า ผู้ก้าวไปข้างหน้า ผู้มีแก่นสาร

สารินท์ อ่านว่า สา-ริน แปลว่า เจ้าแห่งสาระ

สาริศ อ่านว่า สา-ริด แปลว่า เจ้าแห่งแก่นสาร เจ้าแห่งสาระ

สิทธา อ่านว่า สิด-ทา แปลว่า ผู้สำเร็จแล้ว ผู้มีชื่อเสียง

สิทธิเดช อ่านว่า สิด-ทิ-เดด แปลว่า ผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ

สิทธินนท์ อ่านว่า สิด-ทิ -นน แปลว่า ยินดีในความสำเร็จ

สิทธิพร อ่านว่า สิด-ทิ-พอน แปลว่า มีความสำเร็จและเป็นผู้ประเสริฐ

สิทธิพล อ่านว่า สิด-ทิ-พน แปลว่า มีพลังแห่งความสำเร็จ

สิทธิรัตน์ อ่านว่า สิด-ทิ-รัด แปลว่า ความสำเร็จที่ล้ำค่า

สินมหัต อ่านว่า สิน-มะ-หัด แปลว่า มีทรัพย์สินมาก

สินิทธ์ อ่านว่า สิ-นิด แปลว่า สนิทชิดเชื้อ

สิปปภาส อ่านว่า สิบ-ปะ-พาด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยศิลปะ

สิปปวิชญ์ อ่านว่า สิบ-ปะ-วิด แปลว่า เชี่ยวชาญในศิลปะ

สิรดนัย อ่านว่า สิ-ระ-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้เป็นยอด

สิรธีร์ อ่านว่า สิ-ระ-ที แปลว่า นักปราชญ์ชั้นยอด

สิรภพ อ่านว่า สิ-ระ-พบ แปลว่า เป็นยอดในโลก หรือเกิดมาเพื่อเป็นยอด

สิรวิชญ์ อ่านว่า สิ-ระ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นยอด

สิริจรรยา อ่านว่า สิ-หริ-จัน-ยา แปลว่า ผู้มีความประพฤติอันเป็นสิริมงคล

สิริชัย อ่านว่า สิ-หริ-ไช แปลว่า ผู้มีชัยชนะอันงดงาม

สิริภาส อ่านว่า สิ-หริ-พาด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยศิลปะ

สุตนันท์ อ่านว่า สุ-ตะ-นัน แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา

สุทธดร อ่านว่า สุด-ทะ-ดอน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์กว่าคนอื่น

สุทธนพ อ่านว่า สุ-ทะ-นบ แปลว่า ใหม่เอี่ยม

สุทธวีร์ อ่านว่า สุด-ทะ-วี แปลว่า บริสุทธิ์และกล้าหาญ

สุทธิชัย อ่านว่า สุด-ทิ-ไช แปลว่า ชัยชนะอันหมดจด

สุทธินันท์ อ่านว่า สุด-ทิ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินพอใจในความบริสุทธิ์

สุทธินัย อ่านว่า สุด-ทิ-ไน แปลว่า มีแนวทางอันบริสุทธิ์ มีนโยบายที่ดี

สุทธิพจน์ อ่านว่า สุด-ทิ-พด แปลว่า มีคำพูดอันบริสุทธิ์

สุทธิภัทร อ่านว่า สุด-ทิ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยความบริสุทธิ์

สุทธิรัตน์ อ่านว่า สุด-ทิ-รัด แปลว่า ความหมดจดผ่องใสเหมือนดวงแก้ว

สุทมาตม์ อ่านว่า สุด-ทะ-มาด แปลว่า ข่มใจตนเองได้ดี

สุทิวัส อ่านว่า สุ-ทิ-วัด แปลว่า วันดี วันเป็นสิริมงคล

สุธรรม อ่านว่า สุ-ทำ แปลว่า ธรรมดี

สุธินันท์ อ่านว่า สุ-ทิ-นัน แปลว่า ความยินดีของนักปราชญ์

สุธิมนต์ อ่านว่า สุ-ทิ-มน แปลว่า ผู้ปัญญาดี

สุนิติ อ่านว่า สุ-นิ-ติ แปลว่า มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี

สุปัญญา อ่านว่า สุ-ปัน-ยา แปลว่า ผู้มีปัญญาดี

สุพศิน อ่านว่า สุ-พะ-สิน แปลว่า มีความเชี่ยวชาญยิ่ง มีอำนาจยิ่ง

สุภชีพ อ่านว่า สุ-พะ-ชีบ แปลว่า มีชีวิตที่ดีงาม

สุภทัต อ่านว่า สุ-พะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งที่ดีงาม

สุภนัย อ่านว่า สุ-พะ-ไน แปลว่า นำไปสู่สิ่งที่ดีงาม

สุภวัทน์ อ่านว่า สุ-พะ-วัด แปลว่า ใบหน้าสวย

สุภเวช อ่านว่า สุ-พะ-เวด แปลว่า หมอที่ดีงาม

สุภาดา อ่านว่า สุ-พา-ดา แปลว่า พี่ชายพี่แสนดี

สุเมธ อ่านว่า สุ-เมด แปลว่า คนมีปัญญา

สุรชัช อ่านว่า สุ-ระ-ชัด แปลว่า นักรบผู้กล้า

สุรดิษ อ่านว่า สุ-ระ-ดิด แปลว่า มีโชคดีเยี่ยม มีโชคดีเหมือนเทวดา

สุรทิน อ่านว่า สุ-ระ-ทิน แปลว่า เทพประทาน

สุรธัช อ่านว่า สุ-ระ-ทัด แปลว่า เป็นดุจธงชัยบนสวรรค์

สุรนาท อ่านว่า สุ-ระ-นาด แปลว่า บันลืออย่างกล้าหาญ เสียงองอาจกล้าหาญ

สุรพศ อ่านว่า สุ-ระ-พด แปลว่า อำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา

สุรพัศ อ่านว่า สุ-ระ-พัด แปลว่า อำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา

สุรพิชญ์ อ่านว่า สุ-ระ-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

สุรวินท์ อ่านว่า สุ-ระ-วิน แปลว่า ดอกบัวงาม

สุโรตม์ อ่านว่า สุ-โรด แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่ง

สุวชัช อ่านว่า สุ-วะ-ชัด แปลว่า นักรบผู้ดีเยี่ยม

สุวินัย อ่านว่า สุ-วิ-ไน แปลว่า ว่านอนสอนง่าย

หัตถลาภ อ่านว่า หัด-ถะ-ลาบ แปลว่า มือที่หยิบได้แต่โชคลาภ

หาญ อ่านว่า หาน แปลว่า กล้า

หาญชัย อ่านว่า หาน-ไช แปลว่า เก่งอย่างมีชัยชนะ

หาญทรัพย์ อ่านว่า หาน-ซับ แปลว่า เก่งกล้าด้านเงินทอง

หิรัญ อ่านว่า หิ-รัน แปลว่า เงินทอง

เหมรัชต์ อ่านว่า เหม-รัด แปลว่า ทองและเงิน

เหมวิทย์ อ่านว่า เหม-มะ-วิด แปลว่า ความรู้เหมือนทอง

อดิศร อ่านว่า อะ-ดิ-สอน แปลว่า เป็นใหญ่ยิ่ง

อดิศวร อ่านว่า อะ-ดิ-สวน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง

อธิศ อ่านว่า อะ-ทิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

อนลัส อ่านว่า อะ-นะ-ลัด แปลว่า ผู้ไม่เกียจคร้าน

อนันต์ยศ อ่านว่า อะ-นัน-ยด แปลว่า มียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้

อนุทัศน์ อ่านว่า อะ-นุ-ทัด แปลว่า ความเห็น เห็นเนือง ๆ

อนุทิศ อ่านว่า อะ-นุ-ทิด แปลว่า ทิศน้อย ทิศเฉียง

อภิสมย์ อ่านว่า อะ-พิ-สม แปลว่า บรรลุ ประสบผลสำเร็จ

อภิสร อ่านว่า อะ-พิ-สอน แปลว่า ผู้ก้าวไปข้างหน้า

อมเรศ อ่านว่า อะ-มะ-เรด แปลว่า พระอินทร์

อรรถสาร อ่านว่า อัด-ถะ-สาน แปลว่า ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร

อรรถสิทธิ์ อ่านว่า อัด-ถะ-สิด แปลว่า ความสำเร็จในงานต่าง ๆ

อรุษ อ่านว่า อะ-รุด แปลว่า ผู้ไม่โกรธ

อวสร อ่านว่า อะ-วะ-สอน แปลว่า โอกาส

อศลย์ อ่านว่า อะ-สน แปลว่า ไม่มีทุกข์โศก

อสิต อ่านว่า อะ-สิด แปลว่า ผิวคล้ำ

อัศนี อ่านว่า อัด-สะ-นี แปลว่า สายฟ้า

อัศม์เดช อ่านว่า อัด-สะ-เดด แปลว่า มีความกล้าแข็งดังหินผา มีเดชยิ่งใหญ่ดังภูเขา

โอภาส อ่านว่า โอ-พาด แปลว่า ความสุกใส

โอสธี อ่านว่า โอ-สะ-ที แปลว่า ดาวประกายพรึก

ไอศูรย์ อ่านว่า ไอ-สูน แปลว่า อำนาจ

กมลลาสน์ อ่านว่า กะ-มน-ลาด แปลว่า ผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง

กมลาสน์ อ่านว่า กะ-มะ-ลาด แปลว่า พระพรหม

กรศุทธิ์ อ่านว่า กอ-ระ-สุด แปลว่า ทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้

กระแส อ่านว่า กระ-แส แปลว่า น้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย

กฤตภาส อ่านว่า กริด-ตะ-ภาด แปลว่า สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง

กฤตศิลป์ อ่านว่า กริด-ตะ-สิน แปลว่า ผู้ชำนาญทางศิลป์

กฤติพงศ์ อ่านว่า กริด-ติ-พง แปลว่า ผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล

กฤษดา อ่านว่า กริด-สะ-ดา แปลว่า อภินิหาร

กฤษิก อ่านว่า กริ-สิก แปลว่า ชาวนา

กฤษิกร อ่านว่า กริ-สิ-กอน แปลว่า เกษตรกร

กสานติ์ อ่านว่า กะ-สาน แปลว่า ความสงบ

กสิน อ่านว่า กะ-สิน แปลว่า ทั้งหมด

ก่อกุศล อ่านว่า ก่อ-กุ-สน แปลว่า สร้างความดี

กันดิศ อ่านว่า กัน-ดิด แปลว่า เจ้าแห่งความรัก กามเทพ

กันต์ศักดิ์ อ่านว่า กัน-สัก แปลว่า มีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ

กัมลาส อ่านว่า กัม-มะ-ลาด แปลว่า พระพรหม

กานดิศ อ่านว่า กาน-ดิด แปลว่า เจ้าแห่งความรัก กามเทพ

กานตพงศ์ อ่านว่า กาน-ตะ-พง แปลว่า มีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก

กำแหง อ่านว่า กำ-แหง แปลว่า กล้าแข็ง

กิตติพงศ์ อ่านว่า กิด-ติ-พง แปลว่า วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง

กิตติพศ อ่านว่า กิด-ติ-พด แปลว่า มีชื่อเสียงและอำนาจ

กิตติศักดิ์ อ่านว่า กิด-ติ-สัก แปลว่า ผู้มีอำนาจและความสามารถ

กุลิสร์ อ่านว่า กุ-ลิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล

กุศล อ่านว่า กุ-สน แปลว่า สิ่งที่ที่ชอบ

กุศลพร อ่านว่า กุ-สน-พอน แปลว่า ชอบแต่สิ่งอันประเสริฐ

กุศลิน อ่านว่า กุ-สะ-ลิน แปลว่า อยู่สุขสบาย ปลอดภัย

กุสุมภ์ อ่านว่า กุ-สุม แปลว่า ดอกคำ

เกริกศักดิ์ อ่านว่า เกริก-สัก แปลว่า ผู้มีความสามารถเป็นที่เลื่องลือ

เกรียงศักดิ์ อ่านว่า เกรียง-สัก แปลว่า ผู้มีอำนาจ

เกษมศรี อ่านว่า กะ-เสม-สี แปลว่า ผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ

เกษมสันต์ อ่านว่า กะ-เสม-สัน แปลว่า ชื่นชมยินดี

เกียรติศักดิ์ อ่านว่า เกียด-ติ-สัก แปลว่า เกียรติตามฐานะ

โกเมศ อ่านว่า โก-เมด แปลว่า ดอกบัว

โกศล อ่านว่า โก-สน แปลว่า ฉลาด

โกศัลย์ อ่านว่า โก-ลัน แปลว่า ความฉลาด

ไกรฤกษ์ อ่านว่า ไกร-เริก แปลว่า ระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่

ไกรเลิศ อ่านว่า ไกร-เลิด แปลว่า เยี่ยมมาก

ไกรศร อ่านว่า ไกร-สอน แปลว่า สิงโต

ไกรศรี อ่านว่า ไกร-สี แปลว่า ผู้มีศักดิ์ศรี

ไกรศักดิ์ อ่านว่า ไกร-สัก แปลว่า ผู้มีความสามารถมาก

ไกรสร อ่านว่า ไกร-สอน แปลว่า สิงโต

ไกรสรี อ่านว่า ไกร-สี แปลว่า สิงโต

ไกรสิทธิ อ่านว่า ไกร-สิด แปลว่า ราชสีห์

คมศักดิ์ อ่านว่า คม-สัก แปลว่า มียศตำแหน่งที่น่ายกย่อง

ครองศักดิ์ อ่านว่า ครอง-สัก แปลว่า รักษาตำแหน่งไว้

ครองสุข อ่านว่า ครอง-สุก แปลว่า ดำเนินอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

ดลสุข อ่านว่า ดน-สุก แปลว่า ดลบันดาลความสุข

ทรงวศิน อ่านว่า ทรง-วะ -สิน แปลว่า ผู้ชนะด้วยตนเอง

ธนศักดิ์ อ่านว่า ทะ-นะ-สัก แปลว่า มีทั้งทรัพย์และอำนาจ

ธำรงศักดิ์ อ่านว่า ทำ-รง-สัก แปลว่า รักษาอำนาจไว้

ธิติศักดิ์ อ่านว่า ทิ-ติ-สัก แปลว่า ผู้มีความเพียร และอำนาจ

ธิติสรรค์ อ่านว่า ทิ-ต-สัน แปลว่า สร้างสรรค์ค์ความเพียร ความอดทน ความรู้

ธีรพงศ์ อ่านว่า ที-ระ-พง แปลว่า วงศ์นักปราชญ์

ธีรศักดิ์ อ่านว่า ที-ระ-สัก แปลว่า อำนาจของนักปราชญ์

ธีรักษ์ อ่านว่า ที-รัก แปลว่า ผู้ฉลาด

เนกษ์ อ่านว่า เนก แปลว่า แท่งทอง

บวรศักดิ์ อ่านว่า บะ-วอน-สัก แปลว่า อำนาจที่ยิ่งใหญ่

ปกเกศ อ่านว่า ปก-เกด แปลว่า คุ้มครอง

ประยูรศักดิ์ อ่านว่า ประ-ยูน-สัก แปลว่า ฐานะของตระกูล

ปานศักดิ์ อ่านว่า ปาน-สัก แปลว่า คล้ายอำนาจ

ปิติพงศ์ อ่านว่า ปิ-ติ-พง แปลว่า ตระกูลที่มีความอิ่มใจ

ปิ่นพงศ์ อ่านว่า ปิ่น-พง แปลว่า ยอดแห่งตระกูล

ปิยะพงศ์ อ่านว่า ปิ-ยะ-พง แปลว่า ผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก

เปรมศักดิ์ อ่านว่า เปรม-สัก แปลว่า อิ่มใจในความสามารถ

ผดุงศักดิ์ อ่านว่า ผะ-ดุง-สัก แปลว่า รักษาไว้ซึ่งอำนาจ

ผดุงศิลป์ อ่านว่า ผะ-ดุง-สิน แปลว่า ค้ำจุนศิลปะไว้

ผนึกสิน อ่านว่า ผะ-หนึก-สิน แปลว่า มีทรัพย์สินสะสมไว้

พงศ์นรินทร์ อ่านว่า พง-นะ-ริน แปลว่า ตระกูลเจ้าเมือง

พงศ์พลิน อ่านว่า พง-พะ-ลิน แปลว่า ตระกูลวงศ์ที่เข้มแข็ง

พงศ์พันธุ์ อ่านว่า พง-พัน แปลว่า พวกพ้องวงศ์ตระกูล

พงศ์ศุลี อ่านว่า พง-สุ-ลี แปลว่า เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์พระศิวะ

พงศ์สวัสดิ์ อ่านว่า พง-สะ-หวัด แปลว่า เชื้อสายความเจริญรุ่งเรือง

พันศักดิ์ อ่านว่า พัน-สัก แปลว่า มีความสามารถมาก

พิทักษ์พงศ์ อ่านว่า พิ-ทัก-พง แปลว่า ผู้พิทักษ์ตระกูล

โพธิพงศ์ อ่านว่า โพ-ทิ-พง แปลว่า สกุลแห่งปัญญา

ภาสกร อ่านว่า พาด-สะ-กอน แปลว่า ผู้ทำให้สว่าง

มงคลสวัสดิ์ อ่านว่า มง-คน-สะ-หวัด แปลว่า มีความดีงาม

มนูศักดิ์ อ่านว่า มะ-นู-สัก แปลว่า อำนาจของพระมนู ผู้สร้างโลก

ยงสุข อ่านว่า ยง-สุก แปลว่า มีสุขยั่งยืน

รพีพงศ์ อ่านว่า ระ – พี-พง แปลว่า สกุลแห่งพระอาทิตย์

รักษิต อ่านว่า รัก-สิด แปลว่า ได้รับการคุ้มครอง

รังสิมันตุ์ อ่านว่า รัง-สิ-มัน แปลว่า มีรัศมี พระอาทิตย์

รุ่งรดิศ อ่านว่า รุ่ง-ระ-ดิด แปลว่า รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ กามเทพผู้รุ่งเรือง

ลตาพฤกษ์ อ่านว่า ละ-ตา-พรึก แปลว่า ต้นไม้เลื้อย

วนศักดิ์ อ่านว่า วะ-นะ-สัก แปลว่า อำนาจแห่งป่า พลังแห่งป่า

วิฆเนศ อ่านว่า วิ-คะ-เนด แปลว่า พระพิฆเณศ

วิธิสรรค์ อ่านว่า วิ-ทิ-สัน แปลว่า สร้างวิธีการ คิดหาวิธีการที่ดี

วีรพงศ์ อ่านว่า วี-ระ-พง แปลว่า นักรบ

ศรีสวรรค์ อ่านว่า สี-สะ-หวัน แปลว่า ผู้เป็นมิ่งขวัญบนสวรรค์

ศลาฆนันท์ อ่านว่า สลาก-นัน แปลว่า ยินดีการสรรเสริญ

ศักดา อ่านว่า สัก-ดา แปลว่า ผู้มีอำนาจ

ศักดากร อ่านว่า สัก-ดา-กอน แปลว่า ผู้มีอำนาจ

ศักดิกร อ่านว่า สัก-ดิ-กอน แปลว่า ให้กำลัง

ศักดินนท์ อ่านว่า สัก-ดิ-นน แปลว่า ยินดีในอำนาจ

ศักดิ์นันท์ อ่านว่า สัก-ดิ-นัน แปลว่า ยินดีในอำนาจ

ศักดิ์พล อ่านว่า สัก-พน แปลว่า มีพลังศักดิ์สิทธิ์

ศากวร อ่านว่า สาก-กะ-วะ-ระ แปลว่า แข็งแรง

ศิงขร อ่านว่า สิง-ขอน แปลว่า ภูเขา

ศิวกร อ่านว่า สิ-วะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล

ศีกร อ่านว่า สี-กอน แปลว่า ฝน

ศึกษิต อ่านว่า สึก-สิด แปลว่า ผู้เป็นปัญญาชน

ศุกล อ่านว่า สุ-กน แปลว่า ขาวงาม

ศุกลกานต์ อ่านว่า สุ-กน-ละ-กาน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รัก

ศุกลภัทร อ่านว่า สุ-กน-ละ-พัด แปลว่า ขาวงาม

ศุภกร อ่านว่า สุ-พะ-กอน แปลว่า สร้างสิ่งที่ดี โชคดี เป็นมงคล

ศุภกฤต อ่านว่า สุ-พะ-กริด แปลว่า สร้างสิริมงคล สร้างความสุข

ศุภกันต์ อ่านว่า สุ-พะ-กัน แปลว่า งามและน่าพอใจ

ศุภกิตติ์ อ่านว่า สุ-พะ-กิด แปลว่า มีเกียรติดีงาม

ศุภพงศ์ อ่านว่า สุ-พะ-พง แปลว่า สายตระกูลที่ดีงาม

ศุภรงค์ อ่านว่า สุ-พะ-รง แปลว่า สีงาม

ศุภฤกษ์ อ่านว่า สุ-พะ-เริก แปลว่า ฤกษ์ดี

ศุภเสกข์ อ่านว่า สุ-พะ-เสก แปลว่า นักศึกษาผู้ดีงาม

สขิล อ่านว่า สะ-ขิน แปลว่า นุ่มนวล อ่อนหวาน

สริกข์ อ่านว่า สะ-ริก แปลว่า เห็นสม คล้ายคลึง

สังสิต อ่านว่า สัง-สิด แปลว่า อันเขาสรรเสริญแล้ว ได้รับการสรรเสริญ

สาธิก อ่านว่า สา-ทิก แปลว่า ผู้ให้สำเร็จประโยชน์ สำเร็จสมประสงค์

สาริกข์ อ่านว่า สา-ริก แปลว่า คล้ายคลึง แม้นเหมือน

สิงหนาท อ่านว่า สิง-หะ-นาด แปลว่า บันลือสิงหนาท

สิทธิกร อ่านว่า สิด-ทิ-กอน แปลว่า ผู้ทำสำเร็จ

สิทธิศักดิ์ อ่านว่า สิด-ทิ-สัก แปลว่า ผู้มีความสำเร็จและความสามารถ

สิปปกร อ่านว่า สิบ-ปะ-กอน แปลว่า สร้างศิลปะ ศิลปิน

สุกนต์ธี อ่านว่า สุ-กน-ที แปลว่า มีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง

สุกฤต อ่านว่า สุ-กริด แปลว่า ทำมาดี สร้างมาดี

สุกัลป์ อ่านว่า สุ-กัน แปลว่า ผู้มีความดำริดี

สุกัลย์ อ่านว่า สุ-กัน แปลว่า ผู้มีความสามารถดี

สุขกมล อ่านว่า สุก-กะ-มน แปลว่า สุขใจ

สุขิต อ่านว่า สุ-ขิด แปลว่า ผู้มีความสุข

สุขิตกุล อ่านว่า สุ-ขิด-กุน แปลว่า ตระกูลที่มีความสุข

สุภคม อ่านว่า สุ-พะ-คม แปลว่า ผู้เข้าถึงความดีงาม

สุรกานต์ อ่านว่า สุ-ระ-กาน แปลว่า แก้วมีค่า

สุรเสกข์ อ่านว่า สุ-ระ-เสก แปลว่า นักศึกษาผู้กล้าหาญ

สุริยวงศ์ อ่านว่า สุ-ริ-ยะ-วง แปลว่า สกุลกษัตริย์

เสกข์ อ่านว่า เสก แปลว่า นักศึกษา

เสาวภาคย์ อ่านว่า เสา-วะ-พาก แปลว่า ความสุข

หรรษกานต์ อ่านว่า หัด-สะ-กาน แปลว่า ร่าเริงและน่ารัก

หัตถยารักษ์ อ่านว่า หัด-ถะ-ยา-รัก แปลว่า มีน้ำใจงามน่าทำนุรักษาไว้

หัทยาภักดิ์ อ่านว่า หัด-ถะ-ยา-พัก แปลว่า มีน้ำใจงามน่าภักดี

เหมกร อ่านว่า เหม-มะ-กอน แปลว่า ช่างทอง

อธิพงศ์ อ่านว่า อะ-ทิ-พง แปลว่า ตระกูลใหญ่

อนุรักษ์ อ่านว่า อะ-นุ-รัก แปลว่า รักษา

อนุสิกข์ อ่านว่า อะ-นุ-สิก แปลว่า ศึกษาตาม ศึกษาอยู่เสมอ

อภิรักษ์ อ่านว่า อะ-พิ-รัก แปลว่า รักษา

อมรศักดิ์ อ่านว่า อะ-มอน-สัก แปลว่า มีศักดิ์ตลอดกาล

อเสข อ่านว่า อะ-เสก แปลว่า ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ชื่อของพระอรหัน

เอกวัส อ่านว่า เอก-กะ-วัด แปลว่า มีอำนาจแต่ผู้เดียว

ขจรศักดิ์ อ่านว่า ขะ-จอน-สัก แปลว่า ความรุ่งเรือง

จงสุทธา อ่านว่า จง-สุด-ทา แปลว่า ให้ขาวสะอาด

จรูญศักดิ์ อ่านว่า จะ-รูน-สัก แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจ

จำรูญศักดิ์ อ่านว่า จำ-รูน-สัก แปลว่า ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง

จิระศักดิ์ อ่านว่า จิ-ระ-สัก แปลว่า ผู้มีศักดิ์ตลอดกาล

เจริญศักดิ์ อ่านว่า จะ-เริน-สัก แปลว่า เจริญด้วยอำนาจ

ชิติสรรค์ อ่านว่า ชิ-ติ-สัน แปลว่า สร้างชัยชนะ

รุจิสรรค์ อ่านว่า รุ-จิ-สัน แปลว่า สร้างความงาม

ศักดิธัช อ่านว่า สัก-ดิ-ทัด แปลว่า มีความเข้มแข็งเป็นเลิศ

ศักรชาต อ่านว่า สัก-กระ-ชาด แปลว่า มีกำเนิดแต่พระอินทร์

ศานติกร อ่านว่า สาน-ติ-กอน แปลว่า ให้ความเจริญ

สวรรค์ชิด อ่านว่า สะ-หวัน-ชิด แปลว่า ได้สวรรค์

สัชฌุกร อ่านว่า สัด-ชุ-กอน แปลว่า ช่างเงิน

สุชาครีย์ อ่านว่า สุ-ชา-ครี แปลว่า มีความเพียรอย่างยิ่ง มีความตื่นตัวตลอดเวลา

สุรชาติ อ่านว่า สุ-ระ-ชาด แปลว่า ความกล้าหาญ

อังศุชวาล อ่านว่า อัง-สุ-ชะ-วาน แปลว่า รุ่งเรืองไปด้วยรัศมี โชติช่วง

เก็จพรหม อ่านว่า เก็ด-พรม แปลว่า แก้ววิเศษจากพระพรหม

จุลพงศ์ อ่านว่า จุน-ละ-พง แปลว่า ตระกูลเล็ก

เจียมสกุล อ่านว่า เจียม-สะ-กุน แปลว่า รู้จักวางตัวในวงศ์ตระกูล

พงศ์พิช อ่านว่า พง-พิด แปลว่า ผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของเผ่าพันธุ์

พงษ์พิชญ์ อ่านว่า พง-พิด แปลว่า ตระกูลนักปราชญ์

พิชญ์พงศ์ อ่านว่า พิด-พง แปลว่า ตระกูลนักปราชญ์

ศุภกิจ อ่านว่า สุ-พะ-กิด แปลว่า การงานดีเป็นมงคล

เจิมศักดิ์ อ่านว่า เจิม-สัก แปลว่า เพิ่มความสามารถ

พงศ์เดช อ่านว่า พง-เดช แปลว่า ตระกูลเรืองอำนาจ

พงษ์โชติ อ่านว่า พง-โชด แปลว่า ตระกูลรุ่งเรือง

มนุญศักดิ์ อ่านว่า มะ-นุน-สัก แปลว่า มีอำนาจเป็นที่น่าพอใจ

ชยุตพงศ์ อ่านว่า ชะ-ยุด-พง แปลว่า เผ่าพันธุ์ที่รุ่งเรือง

ฤทธิธรรม อ่านว่า ริด-ทิ-ทำ แปลว่า อำนาจแห่งพระธรรม

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

สุดยอดเด็กเก่งจากเชียงใหม่ อายุ 10 ขวบ ติดทีมชาติหมากรุก
[ อ่าน 2804 ครั้ง ]

ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 161601 ครั้ง ]

ดูดวงนาคคู่ คณกับแฟนจะสมพงษ์กันแค่ไหน?
[ อ่าน 10044 ครั้ง ]

สุโขทัย เปิดสอบหลายอัตรา หลายตำแหน่ง มิถุนายน 2560
[ อ่าน 24712 ครั้ง ]

แชร์ด่วน กรมอุตุเตือนพายุฝนมาแน่ 5-10 มิถุนายนนี้
[ อ่าน 9418 ครั้ง ]

ดูฟรี ดวงไพ่พยากรณ์ 7 วัน ดูดวงล่วงหน้าจะเจออะไรบ้างในแต่ละวัน
[ อ่าน 7233 ครั้ง ]สุดยอดเด็กเก่งจากเชียงใหม่ อายุ 10 ขวบ ติดทีมชาติหมากรุก
[ อ่าน 2804 ครั้ง ]

ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 161601 ครั้ง ]

ดูดวงนาคคู่ คณกับแฟนจะสมพงษ์กันแค่ไหน?
[ อ่าน 10044 ครั้ง ]

สุโขทัย เปิดสอบหลายอัตรา หลายตำแหน่ง มิถุนายน 2560
[ อ่าน 24712 ครั้ง ]

แชร์ด่วน กรมอุตุเตือนพายุฝนมาแน่ 5-10 มิถุนายนนี้
[ อ่าน 9418 ครั้ง ]

ดูฟรี ดวงไพ่พยากรณ์ 7 วัน ดูดวงล่วงหน้าจะเจออะไรบ้างในแต่ละวัน
[ อ่าน 7233 ครั้ง ]+ พราว + แชมพู + ไอรีน + ทริป + สีสัน + ภู่ + มะม่วง + เอื้อย + หงส์แดง + ผิง + โรม + เบรฟ + ป๊อปอาย + กระแต + โตเกียว + ตัวนู้น + แตงค์ + พ็อกเก็ตพีซี + เลย์ + ชะเอม + เยลลี่ + มะมา + ปุ๊กกี้ + หมอกดิน + ส้มจี๊ด + มาการีน + วิว + ทองภู + มอลลี่ + นาวา + น้ำหอม + จ๊ะ + ฮาร์ฟ + เท่ + ข้าวต้ม + บ้าบอ + พิงกี้ + อาร์ค + ตุ๊ต๊ะ + นัมเบอร์ + กาโตว์ + แครี่ + + ฟอง + ไทเป + ฟอร์ด + โอโซน + แคปูชิโน่ + เวสป้า + ผัดไท + เอมี่ + เทล + สนักเกิ้ล + ลูกแก้ว + ขาว + ฟีซท์ + ทามะ + สีฝุ่น + เเฟร์ + ป๋อ + แกงเหลือง + แหมแหม + บัว + ฝนพา + ชินจัง + เพ้นท์ + บ๋อม + เนโร + อินทรีย์ + เป็นแดน + ภัค + เนเน่ + วา + จิน + ดั่งใจ + กุ้งนาง + พิกเล็ท + แมวน้ำ + เชลโล่ + โอปอล + อิง + ไอซ์ + เดซี่ + เงินงาม + ต้มยำ + ผักกาด + สติ๊ก + ยางลบ + วิน + โตโต้ + พิณ + เอื้อม + รอน + ไก๊ด์ + คลิ๊ก + เป้ง + ปุ้มปุ้ย + เต้ + อุ่น + ปริ๊นซ์

ทำนายฝัน ทำนายทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกเหตุการณ์

เชื่อกันว่า ความฝันคือสารจากพระเจ้า ผู้ที่เข้าใจความฝัน คือบุคคลพิเศษ ความฝันคืออีกโลกหนึ่ง ที่เราไปเยือนในยามหลับ หากมีความฝันแล้ว เชิญมาทำนายฝัน ได้ที่นี่


ใส่ความฝัน :


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ชื่อ

ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้น