รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้หญิง ที่เกิดวันพุธกลางวัน ชื่อเหมาะกับคนวันพุธกลางวัน

ชื่อหรือนามนั้นเป็นสิ่งแทนบุคคล สามารถเป็นพลังส่งผลถึงชีวิตของเจ้าชะตาให้เป็น ไปในทิศทางที่ดี การจะกระทำสิ่งใดๆก็ดี ทำอะไรก็ไม่มีอุปสรรค ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพ ความรัก ธุรกิจ การค้า บริวาร มีบารมีเป็นที่นับหน้าถือตา หรือแม้แต่การได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลัก ผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจาก นามที่เป็นมหามงคลแทบทั้งสิ้นรวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้หญิง ที่เกิดวันพุธกลางวัน ชื่อเหมาะกับคนวันพุธกลางวัน

รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้หญิง ที่เกิดวันพุธกลางวัน ชื่อเหมาะกับคนวันพุธกลางวัน

กณิกา อ่านว่า กะ-นิ-กา แปลว่า เล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง

กนก อ่านว่า กะ-หนก แปลว่า ทองคำ

กนกทิพย์ อ่านว่า กะ-หนก-ทิบ แปลว่า ทองคำที่ดีวิเศษ

กนกนาถ อ่านว่า กะ-หนก-นาด แปลว่า มีทองเป็นที่พึ่ง

กนกนิภา อ่านว่า กะ-หนก-นิ-พา แปลว่า เหมือนทอง

กนกพร อ่านว่า กะ-หนก-พอน แปลว่า ทองประเสริฐ

กนกพรรณ อ่านว่า กะ-หนก-พัน แปลว่า ผู้มีผิดพรรณดุจทองคำ

กนกรดา อ่านว่า กะ-หนก-ระ-ดา แปลว่า ยินดีในทอง

กนกรัตน์ อ่านว่า กะ-หนก-รัด แปลว่า ทองคำที่ล้ำค่า

กนกลดา อ่านว่า กะ-หนก-ละ-ดา แปลว่า เถาทอง

กนกวดี อ่านว่า กะ-หนก-วะ-ดี แปลว่า หญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ

กนกวรรณ อ่านว่า กะ-หนก-วัน แปลว่า มีผิวพรรณดุจทองคำ

กนกวลัย อ่านว่า กะ-หนก-วะ -ไล แปลว่า กำไลทอง

กนกอร อ่านว่า กะ-หนก-ออน แปลว่า ผู้หญิงที่ดี

กนต์รพี อ่านว่า กน-ระ-พี แปลว่า พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม

กมนีย์ อ่านว่า กะ-มะ-นี แปลว่า งาม เป็นที่พึงพอใจ

กมนียา อ่านว่า กะ-มะ-น ี- ยา แปลว่า งาม เป็นที่พึงพอใจ

กมลกานต์ อ่านว่า กะ-มน-กาน แปลว่า ผู้มีใจงดงาม

กมลทิพย์ อ่านว่า กะ-มน-ทิบ แปลว่า บัววิเศษ

กมลนัทธ์ อ่านว่า กะ-มน-นัด แปลว่า เป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ

กมลนัยน์ อ่านว่า กะ-มน-ละ-ไน แปลว่า ตามงามดุจดอกบัว

กมลนิตย์ อ่านว่า กะ-มน-นิด แปลว่า คนที่มีความมั่นคงในจิตใจ

กมลเนตร อ่านว่า กะ-มน-เนด แปลว่า ตางามดุจดอกบัว

กมลบัตร อ่านว่า กะ-มน-ละ-บัด แปลว่า กลีบบัว

กมลพร อ่านว่า กะ-มน-พอน แปลว่า ใจประเสริฐ

กมลพรรณ อ่านว่า กะ-มน-พัน แปลว่า ผิวพรรณดุจดอกบัว

กมลยุพา อ่านว่า กะ-มน-ยุ-พา แปลว่า หญิงสาวผู้มีความงาม

กมลรัตน์ อ่านว่า กะ-มน-รัด แปลว่า ดอกบัวที่ล้ำค่า

กมลวรรณ อ่านว่า กะ-มน-วัน แปลว่า มีผิวพรรณดุจดอกบัว

กมลวัทน์ อ่านว่า กะ-มน-วัด แปลว่า หน้างามดุจดอกบัว

กมลา อ่านว่า กะ-มะ-ลา แปลว่า นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์

กมุทพร อ่านว่า กะ-มุด-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจดอกบัว

กรกนก อ่านว่า กอน-กะ-หนก แปลว่า แสงทอง ทองกร

กรกมล อ่านว่า กอน-กะ-มน แปลว่า มือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก

กรณิกา อ่านว่า กอน-นิ-กา แปลว่า ช่อฟ้า

กรดา อ่านว่า กอ-ระ-ดา แปลว่า กอน-ระ-ดา

กรนภา อ่านว่า กอน-นะ-พา แปลว่า มือที่โบกไปตามท้องฟ้า

กรนันท์ อ่านว่า กอ-ระ-นัน แปลว่า ยินดีเพลิดเพลินในรัศมี

กรพันธุ์ อ่านว่า กอ-ระ-พัน แปลว่า ทับทิม

กรพินธุ์ อ่านว่า กอ-ระ-พิน แปลว่า ทับทิม

กรภุม อ่านว่า กอ-ระ-พุม แปลว่า กระพุ่ม

กรรณลดา อ่านว่า กัน-ละ-ดา แปลว่า ใบหู

กรรณาภรณ์ อ่านว่า กัน-นา-พอน แปลว่า เครื่องประดับหู

กรรณิกา อ่านว่า กัน-นิ-กา แปลว่า ดอกไม้

กรรณิการ์ อ่านว่า กัน-นิ-กา แปลว่า ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า

กรรวี อ่านว่า กอน-ระ-วี แปลว่า รัศมีแห่งพระอาทิตย์

กรวรรณ อ่านว่า กอ-ระ-วัน แปลว่า มีผิวพรรณงดงาม

กรวลัย อ่านว่า กอน-วะ-ไล แปลว่า กำไลมือ

กรวิกา อ่านว่า กอน-วิ-กา แปลว่า นกการเวก

กรวินท์ อ่านว่า กอ-ระ-วิน แปลว่า ทับทิม

กรวิภา อ่านว่า กอน-วิ-พา แปลว่า ความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์

กรองแก้ว อ่านว่า กรอง-แก้ว แปลว่า ถักทอด้วยเพชรพลอย

กระยาทิพย์ อ่านว่า กระ-ยา-ทิบ แปลว่า ชื่อขนมที่นิยมใช้หญิงสาวพรหมจารีกวนเครื่องปรุงให้เข้ากัน

กรัณฑา อ่านว่า กะ-รัน-ทา แปลว่า รวงผึ้ง

กรุณา อ่านว่า กะ-รุ-นา แปลว่า ความสางสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์

กฤตพร อ่านว่า กริด-ตะ-พอน แปลว่า ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ

กฤตมุข อ่านว่า กริด-ตะ-มุก แปลว่า นักปราชญ์

กฤตยา อ่านว่า กริด-ตะ-ยา แปลว่า เกียรติ

กฤตาภรณ์ อ่านว่า กริ-ตา-พอน แปลว่า ผู้ประดับกายแล้ว

กฤตินี อ่านว่า กริด-ติ-นี แปลว่า ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว

กฤติยา อ่านว่า กริด-ติ-ยา แปลว่า หน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ

กลรัตน์ อ่านว่า กน-ละ-รัด แปลว่า เป็นดุจรัตนะ ประเสริฐดุจรัตนะ

กลิกา อ่านว่า กะ-ลิ-กา แปลว่า ดอกไม้ตูม กำลังจะบาน

กวิดา อ่านว่า กะ-วิ-ดา แปลว่า กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์

กวิตา อ่านว่า กะ-วิ-ตา แปลว่า กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์

กวินทรา อ่านว่า กะ-วิน-ทรา แปลว่า จอมกวี นักปราชญ์ผู้หญิงใหญ่

กวินทิพย์ อ่านว่า กะ-วิน-ทิบ แปลว่า ดีงามเหมือนสิ่งพิมพ์

กวินธิดา อ่านว่า กะ-วิน-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้ดีงาม

กวินนาฎ อ่านว่า กะ-วิน-นาด แปลว่า หญิงสาวผู้ดีงาม

กวินนาถ อ่านว่า กะ-วิน-นาด แปลว่า ผู้ม่ที่พึ่งอันดีงาม

กวินภัค อ่านว่า กะ-วิน-พัก แปลว่า มีเกียรติอันดีงาม

กวีทิพย์ อ่านว่า กะ-วี-ทิบ แปลว่า มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน

กวีพร อ่านว่า กะ-วี-พอน แปลว่า มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน

กวีวรรณ อ่านว่า กะ-วี-วัน แปลว่า กวี

กัณฐมณี อ่านว่า กัน-ถะ-มะ-นี แปลว่า ของที่รัก

กัณฐาภรณ์ อ่านว่า กัน-ถา-พอน แปลว่า เครื่องประดับคอ

กัณฐิกา อ่านว่า กัน-ถิ-กา แปลว่า สร้อยคอ

กัณณิกา อ่านว่า กัน-นิ-กา แปลว่า ช่อฟ้า

กัณติกา อ่านว่า กัน-ติ-กา แปลว่า ผู้กระทำ

กันตพร อ่านว่า กัน-ตะ-พอน แปลว่า น่ารักและประเสริฐ

กันตยา อ่านว่า กัน-ตะ -ยา แปลว่า เป็นสุข สาวสวย

กันต์ฤทัย อ่านว่า กัน-รึ-ไท แปลว่า ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ

กันตา อ่านว่า กัน-ตา แปลว่า เป็นสุข สาวสวย

กันตาภา อ่านว่า กัน-ตา-พา แปลว่า รัศมีที่น่าพึงพอใจ รัศมีงาม

กันติยา อ่านว่า กัน-ติ-ยา แปลว่า ความรัก

กันทร อ่านว่า กัน-ทอน แปลว่า ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ

กันทรา อ่านว่า กัน-ทรา แปลว่า ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ

กันนิดา อ่านว่า กัน-นิ-ดา แปลว่า หญิงสาว

กันยกร อ่านว่า กัน-ยะ-กอน แปลว่า สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข

กันยกา อ่านว่า กัน-ยะ-กา แปลว่า หญิงวัยรุ่น

กันยาพร อ่านว่า กัน-ยา-พอน แปลว่า สาวผู้ประเสริญ

กันยาภรณ์ อ่านว่า กัน-ยา-พอน แปลว่า เครื่องประดับของหญิง

กัลย์กมล อ่านว่า กัน-กะ-มน แปลว่า ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ

กัลยกร อ่านว่า กัน-ยะ-กอน แปลว่า สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข

กัลยรัตน์ อ่านว่า กัน-ยะ-รัด แปลว่า มีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล

กัลยวรรต อ่านว่า กัน-ละ-ยะ-วัด แปลว่า อาหารเช้า

กัลยา อ่านว่า กัน-ละ-ยา แปลว่า หญิงงาม

กัลยาณธรรม อ่านว่า กัน-ละ-ยา-นะ-ทำ แปลว่า ธรรมอันดี

กัลยาณี อ่านว่า กัน-ละ-ยา-นี แปลว่า หญิงผู้มีความงาม

กานดา อ่านว่า กาน-ดา แปลว่า หญิงที่รัก

กานดาวดี อ่านว่า กาน-ดา-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้เป็นที่รัก

กานต์กนีย์ อ่านว่า กาน-กะ-นี แปลว่า น้องรัก หญิงสาวผู้น่ารัก

กานต์ธิดา อ่านว่า กาน-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้เป็นที่รัก

กานต์ธีรา อ่านว่า กาน-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

กานต์มณี อ่านว่า กาน-มะ-นี แปลว่า แก้วมณีที่น่ารัก

กานต์ยุพน อ่านว่า กาน-ยุ-พน แปลว่า ความสาวที่น่ารัก

กานต์รวี อ่านว่า กาน-ระ-วี แปลว่า พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม

กานติมา อ่านว่า กาน-ติ-มา แปลว่า งามน่ารัก

การณิก อ่านว่า กา-ระ-นิก แปลว่า ผู้ประกอบด้วยเหตุ

กิ่งดาว อ่านว่า กิ่ง-ดาว แปลว่า สืบทอดจากดวงดาว

กิ่งฟ้า อ่านว่า กิ่ง-ฟ้า แปลว่า สืบทอดจากสวรรค์

กิตติกา อ่านว่า กิด-ติ-กา แปลว่า ผู้มีเกียรติ

กิตติธรา อ่านว่า กิด-ติ-ทะ-รา แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเกียรติ

กิตติมา อ่านว่า กิด-ติ-มา แปลว่า ผู้มีเกียรติ

กิตติวรา อ่านว่า กิด-ติ-วะ-รา แปลว่า มีเกียรติอันประเสริฐ

กิตยา อ่านว่า กิด-ตะ-ยา แปลว่า ผู้มีเชื่อเสียง

กิรณา อ่านว่า กิ-ระ-นา แปลว่า รัศมีเรืองรอง

กิรติกา อ่านว่า กิ-ระ-ติ-กา แปลว่า ผู้มีเกียรติ

กีรัตยา อ่านว่า กี-รัด-ตะ-ยา แปลว่า หญิงผู้มีเกียรติ

กุณฑล อ่านว่า กุน-ทน แปลว่า ตุ้มหู

กุณฑิกา อ่านว่า กุน-ทิ-กา แปลว่า คนโทน้ำ

กุลกัลยา อ่านว่า กุน-กัน-ยา แปลว่า หญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี

กุลธรา อ่านว่า กุน-ทะ-รา แปลว่า ผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้

กุลธิดา อ่านว่า กุน-ทิ-ดา แปลว่า หญิงผู้เกิดในตระกูลดี

กุลนาถ อ่านว่า กุน-ละ-นาด แปลว่า เป็นที่พึงแห่งสกุลวงศ์

กุลนารี อ่านว่า กุน-ละ-นา-รี แปลว่า หญิงผู้เกิดในตระกูลดี

กุลนิดา อ่านว่า กุน-นิ-ดา แปลว่า ผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล

กุลนิภา อ่านว่า กุน-นิ-พา แปลว่า เหมือนสกุลวงศ์ เป็นดุจแสงสว่างแห่งสกุล

กุลปริยา อ่านว่า กุน-ปริ-ยา แปลว่า เป็นที่รักของสกุลวงศ์

กุลภรณ์ อ่านว่า กุน-ละ-พอน แปลว่า ค้ำจุนวงศ์สกุล

กุลยา อ่านว่า กุน-ละ-ยา แปลว่า สตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล สายน้ำ สภา

กุลรัตน์ อ่านว่า กุน-ละ-รัด แปลว่า รัตนแห่งสกุลวงศ์

กุลวดี อ่านว่า กุน-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้เกิดในตระกูลดี

กุลิน อ่านว่า กุ-ลิน แปลว่า ผู้เกิดในตระกูลสูง มีตระกูลสูง

เกณิกา อ่านว่า เก-นิ-กา แปลว่า พลับพลาที่ประทับของพระราชา

เกตน์นิภา อ่านว่า เกด-นิ-พา แปลว่า เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย

เกตนิกา อ่านว่า เกด-นิ-กา แปลว่า ผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน

เกตุมณี อ่านว่า เกด-มะ-นี แปลว่า ยอดเศียรเปรียบแก้วสูงค่า

เกยูร อ่านว่า เก-ยูน แปลว่า สร้อยอ่อน

เกวลิน อ่านว่า เก-วะ-ลิน แปลว่า ผู้สำเร็จ

เกวลี อ่านว่า เก-วะ-ลี แปลว่า มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด

แก้วตา อ่านว่า แก้ว-ตา แปลว่า สิ่งที่รักยิ่ง

แก้วทิพย์ อ่านว่า แก้ว-ทิบ แปลว่า สูงค่าเป็นของดีวิเศษ

ขนบพร อ่านว่า ขะ-หนบ-พอน แปลว่า แบบแผนที่ประเสริฐ

ขยาดี อ่านว่า ขะ-ยา-ดี แปลว่า ทัศนะ

ขยาทิมาต อ่านว่า ขะ-ยา-ทิ-มาด แปลว่า มีชื่อเสียงเลื่องลือ

ขยานี อ่านว่า ขะ-ยา-นี แปลว่า มีความรู้

ขรินทร์ทิพย์ อ่านว่า ขะ-ริน-ทิบ แปลว่า เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า

เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา แปลว่า มีความเกษมสันต์

เขมินทรา อ่านว่า เข-มิน-ทรา แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย

คคนางค์ อ่านว่า คะ-คะ-นาง แปลว่า ท้องฟ้า

คณพร อ่านว่า คะ-นะ-พอน แปลว่า มีพรรคพวกดี

คณิฏฐา อ่านว่า คะ-นิด-ถา แปลว่า ยืนหยัดได้ด้วยคณะ

คนธวัลย์ อ่านว่า คน-ทะ-วัน แปลว่า เถาวัลย์หอม

คมทิพย์ อ่านว่า คม-ทิบ แปลว่า ความเฉียบแหลมอันวิเศษ

ครองพร อ่านว่า ครอง-พอน แปลว่า คงความดีไว้ตลอดไป

ครองรัก อ่านว่า ครอง-รัก แปลว่า คงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป

คะนึงนิตย์ อ่านว่า คะ-นึง-นิด แปลว่า คิดทบทวนอยู่ตลอด

คัดนางค์ อ่านว่า คัด-คะ-นาง แปลว่า ท้องฟ้า

คัทลียา อ่านว่า คัด-ทรี-ยา แปลว่า กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง

คันธนีรา อ่านว่า คัน-ทะ-นี-รา แปลว่า น้ำหอม

คันธมาลี อ่านว่า คัน-ทะ-มา-ลี แปลว่า ดอกไม้หอม

คันธลี อ่านว่า คัน-ทะ-ลี แปลว่า ตัวต่อ

คำนึง อ่านว่า คำ-นึง แปลว่า คิดถึง

คุณิตา อ่านว่า คุ-นิ-ตา แปลว่า ผู้มีคุณงามความดี

คุ้มแก้ว อ่านว่า คุ้ม-แก้ว แปลว่า อยู่ในที่อุดมสมบูรณ์

เครือวัลย์ อ่านว่า เครือ-วัน แปลว่า เถาวัลย์

ฐปนัท อ่านว่า ถะ-ปะ-นัท แปลว่า ผู้ให้การดำรงมั่น

ฐปนา อ่านว่า ถะ-ปะ-นา แปลว่า การสถาปนา การดำรงอยู่

ฐปนีย์ อ่านว่า ถะ-ปะ-นี แปลว่า ผู้มีความตั้งมั่น

ฐปิตา อ่านว่า ถะ-ปิ-ตา แปลว่า ผู้มีจุดยืนแล้ว

ฐานนันท์ อ่านว่า ถา-นะ-นัน แปลว่า ยินดีในฐานะ

ฐานันตร์ อ่านว่า ถา-นัน แปลว่า ฐานันดร ตำแหน่ง ลำดับที่

ฐานิกา อ่านว่า ถา-นิ-กา แปลว่า ผู้ดำรงมั่น

ฐานิฏฐ์ อ่านว่า ถา-นิด แปลว่า เป็นที่น่าพอใจ

ฐานิดา อ่านว่า ถา-นิ-ดา แปลว่า ความมีฐานะ

ฐานิต อ่านว่า ถา-นิด แปลว่า ถึงซึ่งฐานะ มีฐานะ มั่นคง

ฐานิตา อ่านว่า ถา-นิ-ตา แปลว่า ผู้มีฐานะ

ฐานีย์ อ่านว่า ถา-นี แปลว่า พึงตั้งอยู่

ฐานียา อ่านว่า ถา-นี-ยา แปลว่า พึงตั้งอยู่

ฐาปนีย์ อ่านว่า ถา-ปะ-นี แปลว่า ผู้สร้าง

ฐาปานีย์ อ่านว่า ถา-ปา-นี แปลว่า ผู้มีความมั่นคง

ฐายินี อ่านว่า ถา-ยิ-นี แปลว่า ผู้ตั้งมั่น

ฐิตา อ่านว่า ถิ-ตา แปลว่า ผู้ดำรงมั่น

ฐิตาพร อ่านว่า ถิ-ตา-พอน แปลว่า ผู้ตั้งมั่นและประเสริฐ

ฐิตาภรณ์ อ่านว่า ถิ-ตา-พอน แปลว่า เครื่องประดับที่ถาวร

ฐิตาภา อ่านว่า ถิ-ตา-พา แปลว่า มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน

ฐิตามร อ่านว่า ถิ-ตา-มอน แปลว่า เทวดาผู้มั่นคง

ฐิตารีย์ อ่านว่า ถิ-ตา-รี แปลว่า มั่นคงและประเสริฐ

ฐิติกร อ่านว่า ถิ-ติ-กอน แปลว่า สร้างความมั่นคง สร้างชีวิต

ฐิติกา อ่านว่า ถิ-ติ-กา แปลว่า ผู้ตั้งมั่น

ฐิติกานต์ อ่านว่า ถิ-ติ-กาน แปลว่า ผู้ที่มีความรักมั่นคง

ฐิติพร อ่านว่า ถิ-ติ-พอน แปลว่า มีความมั่นคงเป็นเลิศ

ฐิติพรรณ อ่านว่า ถิ-ติ-พัน แปลว่า ผิวพรรณที่ยั่งยืน

ฐิติภรณ์ อ่านว่า ถิ-ติ-พอน แปลว่า การเลี้ยงดูที่ยั่งยืน

ฐิติภา อ่านว่า ถิ-ติ-พา แปลว่า แสงสว่าง

ฐิติมน อ่านว่า ถิ-ติ-มน แปลว่า มีใจประกอบด้วยความมั่นคง

ฐิติมา อ่านว่า ถิ-ติ-มา แปลว่า มีความคงอยู่

ฐิติรัตน์ อ่านว่า ถิ-ติ-รัด แปลว่า รัตนคือชีวิต ชีวิตที่ประเสริ

ฐิติวรดา อ่านว่า ถิ-ติ-วอ-ระ-ดา แปลว่า มีวัตรมั่นคง มีความประพฤติมั่นคง

ฐิติวรรณ อ่านว่า ถิ-ติ-วัน แปลว่า ผิวพรรณที่ดี

ฑิมพิกา อ่านว่า ทิม-พิ-กา แปลว่า ไพลน้ำ ฟองน้ำ

ฑุลิกา อ่านว่า ทุ-ลิ-กา แปลว่า นกกางเขน

ณฐิตา อ่านว่า นะ-ทิ-ตา แปลว่า ดำรงอยู่ด้วยความรู้

ณฐินี อ่านว่า นะ-ทิ-นี แปลว่า ดำรงอยู่ด้วยความรู้

ณฤดี อ่านว่า นะ-รึ-ดี แปลว่า ยินดีในความรู้

ณัฏฐกานต์ อ่านว่า นัด-ถะ-กาน แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

ณัฏฐธิดา อ่านว่า นัด-ถะ-ทิ-ดา แปลว่า ธิดาของนักปราชญ์

ณัฏฐพร อ่านว่า นัด-ถะ-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ณัฏฐพรรณ อ่านว่า นัด-ถะ-พัน แปลว่า ผิวพรรณของนักปราชญ์

ณัฏฐวรรณ อ่านว่า นัด-ถะ-วัน แปลว่า ผิวพรรณของนักปราชญ์

ณัฏฐา อ่านว่า นัด-ถา แปลว่า นักปราชญ์

ณัฏฐิกา อ่านว่า นัด-ถิ-กา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความฉลาด

ณัฏฐินี อ่านว่า นัด-ถิ-นี แปลว่า นักปราชญ์หญิง

ณัฐกฤตา อ่านว่า นัด-กริ-ตา แปลว่า ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์

ณัฐกานต์ อ่านว่า นัด-ถะ-กาน แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

ณัฐกุล อ่านว่า นัด-ถะ-กุน แปลว่า ตระกูลนักปราชญ์

ณัฐฐา อ่านว่า นัด-ถา แปลว่า ผู้มีความรู้

ณัฐฐาพร อ่านว่า นัด-ถา-พอน แปลว่า นักปราชญ์

ณัฐติกา อ่านว่า นัด-ติ-กา แปลว่า หมวด 3 ว่าด้วยผู้คงแก่เรียน

ณัฐทิตา อ่านว่า นัด-ทิ-ตา แปลว่า ปราชญ์ผู้รุ่งเรือง

ณัฐธยาน์ อ่านว่า นัด-ถะ-ยา แปลว่า การเพ่งพินิจของนักปราชญ์

ณัฐธิดา อ่านว่า นัด-ทิ-ดา แปลว่า ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด

ณัฐธีรา อ่านว่า นัด-ธี-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่

ณัฐนพิน อ่านว่า นัด-นะ-พิน แปลว่า นักปราชญ์ผู้สดชื่น หรือหนุ่มสาวเสมอ

ณัฐนรี อ่านว่า นัด-นะ-รี แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์

ณัฐนาถ อ่านว่า นัด-ถะ-นาด แปลว่า ที่พึ่งของนักปราชญ์

ณัฐปานี อ่านว่า นัด-ถะ-ปา-นี แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีฝีมือ

ณัฐพร อ่านว่า นัด-ถะ-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ณัฐมน อ่านว่า นัด-ถะ-มน แปลว่า ดวงใจของนักปราชญ์

ณัฐยมล อ่านว่า นัด-ยะ-มน แปลว่า คู่แห่งนักปราชญ์

ณัฐรดี อ่านว่า นัด-ระ-ดี แปลว่า ความยินดีของนักปราชญ์

ณัฐรมย์ อ่านว่า นัด-ถะ-รม แปลว่า เป็นที่รื่นรมของนักปราชญ์

ณัฐรินีย์ อ่านว่า นัด-ถะ-ริ-นี แปลว่า ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ

ณัฐลัดดา อ่านว่า นัด-ถเ-ลัด-ดา แปลว่า สายของนักปราชญ์

ณัฐวดี อ่านว่า นัด-ถะ-วะ-ดี แปลว่า หญิงสาวผู้มีความรู้

ณัฐวรรณ อ่านว่า นัด-ถะ-วัน แปลว่า ชั้นของนักปราชญ์

ณัฐวรา อ่านว่า นัด-วะ-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ณัฐวิภา อ่านว่า นัด-วิ-พา แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง

ณัฐวิมล อ่านว่า นัด-ถะ-วิ-มน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ปราศจากมลทิน

ณัฐินี อ่านว่า นัด-ถิ-นี แปลว่า นักปราชญ์หญิง

ณิขนันทน์ อ่านว่า นิด-ชะ-นัน แปลว่า มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์

ดนยา อ่านว่า ดะ-นะ-ยา แปลว่า เกิดจากตัวเรา ลูกสาว

ดรัลพร อ่านว่า ดะ-รัน-พอน แปลว่า ทับทิมอันประเสริฐ

ดลพร อ่านว่า ดน-ละ-พอน แปลว่า บันดาลพร

ดารินทร์ อ่านว่า ดา-ริน แปลว่า ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา

ดุลยา อ่านว่า ดุน-ละ-ยา แปลว่า สมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม

ตรีทิพยนิภา อ่านว่า ตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พา แปลว่า เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ติณณา อ่านว่า ติน-นา แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์

ตีรณา อ่านว่า ตี-ระ-นา แปลว่า ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง

ตุลยดา อ่านว่า ตุน-ยะ-ดา แปลว่า ความเสมอภาค

ถวิกา อ่านว่า ถะ-วิ-กา แปลว่า ถุง

ถิรดา อ่านว่า ถิ-ระ-ดา แปลว่า ความมั่นคงสถาพร

ทยิดา อ่านว่า ทะ-ยิ-ดา แปลว่า เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา

ทรงพร อ่านว่า ซง-พอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งพร มีพร มีความประเสริฐ

ทวีติยา อ่านว่า ทะ-วี-ติ-ยา แปลว่า ที่สอง

ทัณฑิกา อ่านว่า ทัน-ทิ-กา แปลว่า ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง

ทัตพร อ่านว่า ทัด-พอน แปลว่า ได้รับการประทานพร ได้รับพร

ทินมณี อ่านว่า ทิน-มะ-นี แปลว่า แก้วมณีแห่งวัน พระอาทิตย์

ทิพกร อ่านว่า ทิบ-พะ-กอน แปลว่า แสงสว่างกลางวัน พระอาทิตย์

ทิพกฤตา อ่านว่า ทิบ-กริ-ตา แปลว่า สร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด

ทิพนาถ อ่านว่า ทิบ-พะ-นาด แปลว่า เป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน พระอาทิตย์

ทิพปภา อ่านว่า พิบ-ปะ-พา แปลว่า รัศมีเป็นทิพย์

ทิพย์รัตน์ อ่านว่า ทิบ-พะ-รัด แปลว่า มีแก้วมณีเป็นทิพย์

ทิพรดา อ่านว่า ทิบ-พะ-ระ-ดา แปลว่า ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์

ทิพานัน อ่านว่า ทิ-พา-นัน แปลว่า ผู้มีใบหน้าสวยงาม

ทิพารมย์ อ่านว่า ทิ-พา-รม แปลว่า รื่นรมย์ ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์

ทีปกา อ่านว่า ที-ปะ-กา แปลว่า ผู้ส่องสว่าง

ธดากรณ์ อ่านว่า ทะ-ดา-กอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับ ผู้ประดับประดา

ธนกานต์ อ่านว่า ทะ-นะ-กาน แปลว่า มีทรัพย์เป็นที่รัก

ธนพร อ่านว่า ทะ-นะ-พอน แปลว่า มีทรัพย์เป็นพร มีทรัพย์ประเสริฐ

ธนภรณ์ อ่านว่า ทะ-นะ-พอน แปลว่า ค้ำจุนทรัพย์ รักษาทรัพย์

ธนวรรณ อ่านว่า ทะ-นะ-วัน แปลว่า มีผิวงามเป็นสมบัติ

ธนัฏฐา อ่านว่า ทะ-นัด-ถา แปลว่า ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์

ธนัตพร อ่านว่า ทะ-นัด-พอน แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ

ธนาพรรณ อ่านว่า ทะ-นา-พัน แปลว่า มีผิวพรรณเป็นทรัพย์

ธนาภรณ์ อ่านว่า ทะ-นา-พอน แปลว่า มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ

ธนาภา อ่านว่า ทะ-นา-พา แปลว่า รุ่งเรืองด้วยทรัพย์

ธนารีย์ อ่านว่า ทะ-นา-รี แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ

ธนาวรรณ อ่านว่า ทะ-นา-วัน แปลว่า ผู้สวยด้วยทรัพย์

ธนิฏฐา อ่านว่า ทะ-นิด-ถา แปลว่า ชื่อดาวฤกษ์ที่ ๒๓

ธนิดา อ่านว่า ทะ-นิ-ดา แปลว่า หนักแน่น

ธนิยา อ่านว่า ทะ-นิ-ยา แปลว่า ปรารถนาในทรัพย์

ธนิวรรณ อ่านว่า ทะ-นิ-วัน แปลว่า วรรณะแห่งความมั่งคง

ธนีพร อ่านว่า ทะ-นี-พอน แปลว่า มีพรเป็นทรัพย์

ธนียา อ่านว่า ทะ-นี-ยา แปลว่า ปรารถนาในทรัพย์

ธนีวรรณ อ่านว่า ทะ-นี-วัน แปลว่า วรรณะแห่งทรัพย์

ธมกร อ่านว่า ทะ-มะ-กอน แปลว่า แสงจันทร์

ธมน อ่านว่า ทะ-มน แปลว่า กำจัดมลทิน สวย ขมิ้น

ธมนต์ อ่านว่า ทะ-มน แปลว่า กำจัดมลทิน

ธมนวรรณ อ่านว่า ทะ-มน-วัน แปลว่า มีผิวพรรณสวยงาม

ธมนันท์ อ่านว่า ทะ-มะ-นัน แปลว่า สวยเหมือนพระจันทร์

ธมลวรรณ อ่านว่า ทะ-มน-วัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม

ธยาน์ อ่านว่า ทะ-ยา แปลว่า ปัญญาแห่งพินิจ

ธยานี อ่านว่า ทะ-ยา-นี แปลว่า ผู้มีปัญญาแห่งพินิจ

ธรณ์ธันย์ อ่านว่า ทอน-ทัน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งโชคดี

ธรรมิกา อ่านว่า ทัน-มิ-กา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยธรรม

ธฤดี อ่านว่า ทะ-รึ-ดี แปลว่า ความมั่นคง ควมตั้งมั่น

ธวัล อ่านว่า ทะ-วัน แปลว่า ขาว บริสุทธิ์ นวลงาม

ธวัลกร อ่านว่า ทะ-วัน-กอน แปลว่า มีรัศมีนวลงาม

ธวัลพร อ่านว่า ทะ-วัน-พอน แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ

ธวัลยา อ่านว่า ทะ-วัน-ยา แปลว่า บริสุทธิ์

ธวัลรัตน์ อ่านว่า ทะ-วัน-รัด แปลว่า รัตนะอันบริสุทธิ์

ธันยธรณ์ อ่านว่า ทัน-ยะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งโชคดี

ธันยบูรณ์ อ่านว่า ทัน-ยะ-บูน แปลว่า เต็มไปด้วยโชคลาภ

ธันยพร อ่านว่า ทัน-ยะ-พอน แปลว่า มีโชคอันประเสริฐ

ธันยมัย อ่านว่า ทัน-ยะ-ไม แปลว่า สำเร็จด้วยโชคลาภ ล้วนแล้วไปด้วยความมั่นคง

ธันยวีร์ อ่านว่า ทัน-ยะ-วี แปลว่า มีโชคและมีความกล้า

ธันยารัตน์ อ่านว่า ทัน-ยา-รัด แปลว่า แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ

ธารทิพย์ อ่านว่า ทาน-ทิบ แปลว่า สายน้ำวิเศษ

ธาริณี อ่านว่า ทา-ร-นี แปลว่า ทรงไว้

ธารินันท์ อ่านว่า ทา-ริ-นัน แปลว่า ความสดชื่นรื่นเริง

ธารี อ่านว่า ทา-รี แปลว่า ควรทรงไว้

ธาวัลย์ อ่านว่า ทา-วัน แปลว่า ความขาวเนียนงาม ความสะอาด ความบริสุทธิ์

ธาวินี อ่านว่า ทา-วิ-นี แปลว่า วิ่ง ว่วงไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์

ธิดาพรรณ อ่านว่า ทิ-ดา-พัน แปลว่า ลูกสาวผู้สวยงาม

ธิดารัตน์ อ่านว่า ทิ-ดา-รัด แปลว่า บุตรสาวผู้ประเสริฐ

ธิดาวรรณ อ่านว่า ทิ-ดา-วัน แปลว่า ลูกสาวผู้สวยงาม

ธิติมา อ่านว่า ทิ-ติ-มา แปลว่า ผู้มีความเพียร ความรู้ ความดี อดทน มั่นคง

ธิติรัตน์ อ่านว่า ทิ-ติ-รัด แปลว่า แก้วแห่งความเพียร

ธินิดา อ่านว่า ทิ-นิ-ดา แปลว่า หญิงผู้มั่นคง

ธิราพร อ่านว่า ทิ-รา-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ธีนิดา อ่านว่า ที-นิ-ดา แปลว่า ผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา

ธีรกานต์ อ่านว่า ที-ระ-กาน แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก

ธีรดา อ่านว่า ที-ระ-ดา แปลว่า ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์

ธีรตา อ่านว่า ที-ระ-ตา แปลว่า บินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์

ธีรตี อ่านว่า ที-ระ-ตี แปลว่า ความยินดีในความรู้

ธีรนาฎ อ่านว่า ที-ระ-นาด แปลว่า หญิงงามที่ฉลาด

ธีรนาถ อ่านว่า ที-ระ-นาด แปลว่า ที่พึ่งของนักปราชญ์

ธีรพร อ่านว่า ที-ระ-พอน แปลว่า นักปราชญ์

ธีรวรรณ อ่านว่า ที-ระ-วัน แปลว่า ชนชั้นของนักปราชญ์

ธีร์วรา อ่านว่า ที-วะ-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ธีราพร อ่านว่า ที-รา-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ธีราภรณ์ อ่านว่า ที-รา-พอน แปลว่า เครื่องประดับของนักปราชญ์

ธีวรา อ่านว่า ที-วะ-รา แปลว่า ประเสริฐด้วยความรู้

ธุวดารา อ่านว่า ทุ-วะ-ดา-รา แปลว่า สดใสเสมอดวงดารา

ธุวพร อ่านว่า ทุ-วะ-พอน แปลว่า ผู้มีพรยั่งยืน ผู้เลิศตลอดกาลนาน

นงพะงา อ่านว่า นง-พะ-งา แปลว่า นางงาม

นฏกร อ่านว่า นะ-ตะ-กอน แปลว่า นักฟ้อนรำ

นนทรมย์ อ่านว่า นน-ทะ-รม แปลว่า มีความเพลิดเพลินยินดี

นนทลี อ่านว่า นน-ทะ-ลี แปลว่า ประดุจแม่

นพธีรา อ่านว่า นบ-ที-รา แปลว่า นบ-พะ-ที-รา

นพนิต อ่านว่า นพ-พะ-นิด แปลว่า เนย

นพรดา อ่านว่า นบ-พะ-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ

นพิน อ่านว่า นะ-พิน แปลว่า ใหม่ สด สาวเสมอ

นภกานค์ อ่านว่า นบ-ภา-กาน แปลว่า สิงห์โต

นภาพร อ่านว่า นะ-พา-พอน แปลว่า ฟ้าสวย

นภาพรรณ อ่านว่า นะ-พา-พัน แปลว่า ฟ้าสวย

นภาลัย อ่านว่า นะ-พา-ลัย แปลว่า ฟากฟ้า

นภาวดี อ่านว่า นะ-พา-วะ-ดี แปลว่า หญิงสาวผู้เกิดจากฟากฟ้า

นภาวรรณ อ่านว่า นะ-พา-วัน แปลว่า ฟ้าสวย

นรกมล อ่านว่า นอ-ระ-กะ-มน แปลว่า เป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น

นรมน อ่านว่า นอ-ระ-มน แปลว่า เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน

นราพร อ่านว่า นะ-รา-พอน แปลว่า ผู้ประเสริฐ

นราวดี อ่านว่า นะ-รา-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้ประเสริฐ

นราวรรณ อ่านว่า นะ-รา-วัน แปลว่า วรรณะแห่งผู้คนทั้งปวง

นรินทร์พร อ่านว่า นะ-ริน-พอน แปลว่า พรของพระราชา

นรีกมล อ่านว่า นะ-รี-กะ-มน แปลว่า หญิงสาวผู้มีจิตใจดีงาม

นรีกานต์ อ่านว่า นะ-รี-กาน แปลว่า หญิงผู้เป็นที่รัก

นรียา อ่านว่า นะ-รี-ยา แปลว่า สตรี

นรีรัตน์ อ่านว่า นะ-รี-รัด แปลว่า นางแก้ว

นฤภร อ่านว่า นะ-รึ-พอน แปลว่า แข็งแรง

นฤมล อ่านว่า นะ-รึ-มน แปลว่า ไม่มีมลทิน

นลพรรณ อ่านว่า นน-ละ-พัน แปลว่า มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม

นลัท อ่านว่า นะ-ลัด แปลว่า น้ำผึ้ง ดอกไม้

นลัทพร อ่านว่า นะ-ลัด-ทะ-พอน แปลว่า นะ-ลัด-พอน

นลิน อ่านว่า นะ-ลิน แปลว่า ดอกบัว

นลินนิภา อ่านว่า นะ-ลิน-น-พา แปลว่า งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว

นลินี อ่านว่า นะ-ลิ-นี แปลว่า สระบัว

นวพร อ่านว่า นะ-วะ-พอน แปลว่า พรใหม่

นวรัตน์ อ่านว่า นะ-วะ-รัด แปลว่า แก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม โกเมน นิลมุกดา เพทายและไพฑูรย์

นววรรณ อ่านว่า นะ-วะ-วัน แปลว่า ผิวพรรณใหม่

นวินดา อ่านว่า นะ-วิน-ดา แปลว่า ความใหม่ ความสดชื่น

นวิยา อ่านว่า นะ-วิ-ยา แปลว่า สาวเสมอ สดชื่อนเสมอ

นวียา อ่านว่า นะ-วี-ยา แปลว่า เสมอเสมอ สดชื่นเสมอ

นัทธมน อ่านว่า นัด-ทะ-มน แปลว่า มีใจผูกพัน

นันท์นพิน อ่านว่า นัน-ทะ-พิน แปลว่า ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ

นันท์นลิน อ่านว่า นัน-นะ-ลิน แปลว่า บัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว

นันทนัท อ่านว่า นัน-ทะ-นัด แปลว่า แม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ

นันทรัตน์ อ่านว่า นัน-ทะ-รัด แปลว่า รัตนะน่ายินดี

นันท์ลินี อ่านว่า นัน-ลิ-นี แปลว่า หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข

นันทิกานต์ อ่านว่า นัน-ทิ-กาน แปลว่า มีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี

นันทิตา อ่านว่า นัน-ทิ-ตา แปลว่า เพลิดเพลิน มีความสุข

นันทินี อ่านว่า นัน-ทิ-นี แปลว่า ผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข

นันทิพร อ่านว่า นัน-ทิ-พอน แปลว่า มีความสุขอันประเสริฐ

นันทิมา อ่านว่า นัน-ทิ-มา แปลว่า ผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข

นัยน์ปพร อ่านว่า ไน-ปะ-พอน แปลว่า ตาสวย ตาดี

นัยน์ภัค อ่านว่า ไน-ยะ-พัก แปลว่า ตาสวย

นาถนพิน อ่านว่า นาด-นะ-พิน แปลว่า มีที่พึ่งใหม่

นารา อ่านว่า นา-รา แปลว่า รัศมีรุ่งเรือง

นาราภัทร อ่านว่า นา-รา-พัด แปลว่า รัศมีอันงดงาม

นำกมล อ่านว่า นำ-กะ-มน แปลว่า นำใจ

นิกข์นิภา อ่านว่า นิก-น-พา แปลว่า เสมือนแห่งทอง

นิฏฐา อ่านว่า นิด-ถา แปลว่า สำเร็จ

นิตย์รดี อ่านว่า นิด-ระ-ดี แปลว่า มีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ

นิตยลัภย์ อ่านว่า นิด-ตะ-ยะ-ลับ แปลว่า มีลาภเป็นนิตย์

นิตา อ่านว่า นิ-ตา แปลว่า ผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี

นิพาดา อ่านว่า นิ-พา-ดา แปลว่า สงัด สงบ ถ่อมตน

กนกลักษณ์ อ่านว่า กะ-หนก-ลัก แปลว่า ลักษณะดุจทอง

กมลรส อ่านว่า กะ-มน-รด แปลว่า น้ำใจ

กมลลักษณ์ อ่านว่า กะ-มน-ลัก แปลว่า มีลัษณะงดงามดุจดอกบัว

กรัสวัน อ่านว่า กรัด-สะ-วัน แปลว่า เสียงตบมือ

คนธรส อ่านว่า คน-ทะ-รด แปลว่า น้ำหอม

คันธรส อ่านว่า คัน-ทะ-รด แปลว่า น้ำหอม

ณหทัย อ่านว่า นะ-หะ-ไท แปลว่า หัวใจแห่งความรู้

ทรงอัปสร อ่านว่า ซง-อับ-สอน แปลว่า รูปร่างดุจนางฟ้า

ทักษพร อ่านว่า ทัก-สะ-พอน แปลว่า ผู้ฉลาดและประเสริฐ

ธวัลหทัย อ่านว่า ทะ-วัน-หะ-ไท แปลว่า มีใจบริสุทธิ์

นงนภัส อ่านว่า นง-นะ-พัด แปลว่า นางผู้เป็นประดุจฟ้า

นงลักษณ์ อ่านว่า นง-ลัก แปลว่า นางผู้มีลักษณะดี

นภสร อ่านว่า นบ-พะ-สอน แปลว่า สระบนฟ้า เมฆ

นภัส อ่านว่า นะ-พัด แปลว่า ฟ้า สวรรค์

นภัสกร อ่านว่า นะ-พัด-สะ-กอน แปลว่า รัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์

นภัสร อ่านว่า นะ-พัด-สอน แปลว่า แสงบนท้องฟ้า

นภัสวรรณ อ่านว่า นะ-พัด-วัน แปลว่า สีฟ้า

นภัสสร อ่านว่า นะ-พัด-สอน แปลว่า แสงบนท้องฟ้า แจ่มฟ้า

นันท์นภัส อ่านว่า นัน-นะ-พัด แปลว่า มีความสุขดุจสวรรค์

นันท์มนัส อ่านว่า นัน-มะ-นัด แปลว่า ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน

บวรรัตน์ อ่านว่า บอ-วอน-รัด แปลว่า รัตนะอันประเสริฐ

บวรลักษณ์ อ่านว่า บอ-วอน-ลัก แปลว่า มีลักษณะอันประเสริฐ

ปฐมพร อ่านว่า ปะ-ถม-พอน แปลว่า พรที่หนึ่ง ผู้ประเสริฐคนแรก พรอันแรก

ปณตพร อ่านว่า ปะ-นด-พอน แปลว่า การน้อมไหว้เป็นการประเสริฐ

ปภัสสร อ่านว่า ปะ-พัด-สอน แปลว่า แสงสว่าง

ปวรรัตน์ อ่านว่า ปะ-วอน-รัด แปลว่า รัตนะอันประเสริฐ

ปวรวรรณ อ่านว่า ปะ-วอน-วัน แปลว่า ผิวพรรณประเสริฐ

ปวันพัสตร์ อ่านว่า ปะ-วัน-พัด แปลว่า แพรบริสุทธิ์

ปวันรัตน์ อ่านว่า ปะ-วัน-รัด แปลว่า รัตนะอันบริสุทธิ์

ปองรัก อ่านว่า ปอง-รัก แปลว่า มุ่งหวังในความรัก

ปัณณพร อ่านว่า ปัน-นะ-พอน แปลว่า ประเสริฐทางหนังสือ

ปัณรส อ่านว่า ปัน-นะ-รด แปลว่า สิบห้าค่ำ

ปัทมพร อ่านว่า ปัด-ทะ-มะ-พอน แปลว่า บัวประเสริฐ

ปัทมวรรณ อ่านว่า ปัด-ทะ-มะ-วัน แปลว่า ผิวงามดั่งดอกบัว

พณณกร อ่านว่า พัน-นะ-กอน แปลว่า มีผิวพรรณสวย

พบพร อ่านว่า พบ-พอน แปลว่า ประสบกับสิ่งประเสริฐ

พมลพร อ่านว่า ยะ-มน-พอน แปลว่า คู่ที่ประเสริฐ

พยอมรัตน์ อ่านว่า พะ-ยอม-รัด แปลว่า ดอกไม้แก้ว

พรกนก อ่านว่า พอน-กะ-หนก แปลว่า ทองที่ประเสริฐ

พรกรัณย์ อ่านว่า พอน-กะ-รัน แปลว่า มีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ

พรธวัล อ่านว่า พอน-ทะ-วัน แปลว่า ประเสริฐและบริสุทธิ์

พรนภัส อ่านว่า พอน-นะ-พัด แปลว่า พรสวรรค์ ฟ้างาม

พรนลัท อ่านว่า พอน-นะ-ลัด แปลว่า ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้

พรพรรณ อ่านว่า พอน-พัน แปลว่า ผู้มีผิวพรรณดี

พรมนัส อ่านว่า พอน-มะ-นัด แปลว่า มีใจประเสริฐ

พรยมล อ่านว่า พอน-ยะ-มน แปลว่า เป็นคู่ที่ประเสริฐ

พรรณกร อ่านว่า พัน-นะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี

พรรณธร อ่านว่า พัน-นะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งผิวพรรณอันงาม

พรรณปพร อ่านว่า พัน-ปะ-พอน แปลว่า มีผิวพรรณประเสริฐ

พรรณภัค อ่านว่า พัน-นะ-พัก แปลว่า มีผิวพรรณงาม

พรรณภัทร อ่านว่า พัน-นะ-พัด แปลว่า มีผิวพรรณงาม

พรรณรมณ อ่านว่า พัน-ระ-มน แปลว่า มีผิวพรรณน่ายินดี

พรรณวร อ่านว่า พัน-นะ-วอน แปลว่า มีผิวพรรณประเสริฐ

พรรณวรท อ่านว่า พัน-วะ-รด แปลว่า ให้พรคือผิวพรรณงาม

พรรณอร อ่านว่า พัน-ออน แปลว่า มีผิวพรรณงาม

พรรษกร อ่านว่า พัด-สะ-กอน แปลว่า สร้างฝน เมฆ

พรรัตน์ อ่านว่า พอน-รัด แปลว่า รัตนะอันประเสริฐ

พรลภัส อ่านว่า พอน-ละ-พัด แปลว่า มีลาภอันประเสริฐ

พรวลัย อ่านว่า พอน-วะ-ไล แปลว่า กำไลอันประเสริฐ

พรสรวง อ่านว่า พอน-สวง แปลว่า เป็นพรของสวรรค์

พลอยรัตน์ อ่านว่า พลอย-รัด แปลว่า ประสมด้วยเพชรนิลจินดา

พัทธนันท์ อ่านว่า พัด-ทะ-นัน แปลว่า มีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข

พัทธมน อ่านว่า พัด-ทะ-มน แปลว่า ผูกพันใจ

ภคพร อ่านว่า พะ-คะ-พอน แปลว่า มีโชคเป็นพร

ภรภัทร อ่านว่า พร-พัด แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ

ภัคนันท์ อ่านว่า พัก-คะ-นัน แปลว่า ยินดีในโชค

ภัทรกันย์ อ่านว่า พัด-ทระ-กัน แปลว่า หญิงสาวผู้มีความดี

ภัทรพรรณ อ่านว่า พัด-ทระ-พัน แปลว่า ผิวพรรณงาม

ภัทรภร อ่านว่า พัด-ทระ-พอน แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ

ภัทรมน อ่านว่า พัด-ทระ-มน แปลว่า มีใจดีงาม

ภัทรวรรณ อ่านว่า พัด-ทระ-วัน แปลว่า มีผิวพรรณดีงาม

ภัสสร อ่านว่า พัด-สอน แปลว่า รัศมีเรืองรอง

มนนัทธ์ อ่านว่า มน-นัด แปลว่า มะ-นะ-นัด

มนพร อ่านว่า มะ-นะ-พอน แปลว่า มีใจประเสริฐ

มนพัทธ์ อ่านว่า มะ-นะ-พัด แปลว่า มน-นะ-พัด

มนภรณ์ อ่านว่า มะ-นะ-พอน แปลว่า มน-นะ-พอน

มนัสพร อ่านว่า มะ-นัด-สะ-พอน แปลว่า ผู้มีน้ำใจประเสริฐ

มนัสภร อ่านว่า มะ-นัด-พอน แปลว่า บำรุงใจ

มนัสสม อ่านว่า มะ-นัด-สม แปลว่า เสมอด้วยใจ ตั้งใจ เหมือนใจ

มัทนพร อ่านว่า มัด-ทะ-นะ-พอน แปลว่า มีพรคือความรัก

ยมล อ่านว่า ยะ-มน แปลว่า คู่

ยมลพร อ่านว่า ยะ-มน-พอน แปลว่า คู่ที่ประเสริฐ

ยมลภัทร อ่านว่า ยะ-มน-พัด แปลว่า คู่ผู้ดีงาม

รมณ อ่านว่า ระ-มน แปลว่า ยินดี รื่นเริง ความสุข

รมยกร อ่านว่า รม-ยะ-กอน แปลว่า สร้างความรื่นรมย์ สร้างความสุข

รมัย อ่านว่า ระ-ไม แปลว่า มีเสน่ห์ น่ายินดี

รสกร อ่านว่า รด-สะ-กอน แปลว่า ผู้กระทำรส หมายถึงไพเราะ พอใจ หรืองดงาม

รสธร อ่านว่า รด-สะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งรส หมายถึงมีรสนิยม มีเสน่ห์

รสนันท์ อ่านว่า รด-สะ-นัน แปลว่า มีรสนิยมดี

รักตกันท์ อ่านว่า รัก-ตะ-กัน แปลว่า แก้วแดง แก้วประพาส

รัตกันท์ อ่านว่า รัด-ตะ-กัน แปลว่า แก้วแดง แก้วประพาฬ

รัตนกร อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-กอน แปลว่า สร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว

รัตนมน อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-มน แปลว่า ใจแก้ว ใจวิเศษ

ลักษณพร อ่านว่า ลัก-สะ-หนะ-พอน แปลว่า ผู้มีลักษณะประเสริฐ

ลัทธพรรณ อ่านว่า ลัด-ทะ-พัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม

ลัทธวรรณ อ่านว่า ลัด-ทะ-วัน แปลว่า ผิวพรรณสวยงาม

วรงค์ อ่านว่า วะ-รง แปลว่า ส่วนที่ประเสริฐที่สุด ศีรษะ

วรณัน อ่านว่า วอ-ระ-นัน แปลว่า การสรรเสริญ การพรรณนา

วรพรรณ อ่านว่า วอ-ระ-พัน แปลว่า ผิวพรรณมีประกาย

วรพักตร์ อ่านว่า วอ-ระ-พัก แปลว่า ดวงหน้าสวยงาม

วรรณกร อ่านว่า วัน-นะ-กอน แปลว่า ผิวพรรณผ่องใส

วรรณพร อ่านว่า วัน-นะ-พอน แปลว่า มีผิวพรรณประเสริฐ

วรรณวร อ่านว่า วัน-นะ-วอน แปลว่า ผิวพรรณอันประเสริฐ

วรรษมน อ่านว่า วัด-สะ-มน แปลว่า รูปร่างงาม

วรฤทัย อ่านว่า วอ-ระ-ไท แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรวรรณ อ่านว่า วอ-ระ-วัน แปลว่า ว่าผิวพรรณประเสริฐ

วรันธร อ่านว่า วะ-รัน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร

วรัมพร อ่านว่า วะ-รำ-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม

วลัยกร อ่านว่า วะ-ไล-กอน แปลว่า กำไลข้อมือ

วลัยพร อ่านว่า วะ-ไล-พอน แปลว่า กำไลที่งดงาม

วลัยพรรณ อ่านว่า วะ-ไล-พัน แปลว่า สีแห่งกำไล

วลัยวรรณ อ่านว่า วะ-ไล-วัน แปลว่า สีแห่งกำไล

วัทนวร อ่านว่า วัด-ทะ-นะ-วอน แปลว่า ใบหน้าสวย พูดเก่ง

ศตนันท์ อ่านว่า สะ-ตะ-นัน แปลว่า มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก

ศตพร อ่านว่า สะ-ตะ-พอน แปลว่า มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย

ศมน อ่านว่า สะ-มน แปลว่า ราตรี

ศรัณพร อ่านว่า สะ-รัน-พอน แปลว่า ที่พึ่งอันประเสริฐ

ศรัณย์พร อ่านว่า สะ-รัน-พอน แปลว่า ที่พึ่งอันประเสริฐ

ศลักษณ์พร อ่านว่า สะ-ลัก-พอน แปลว่า ความงดงามอันประเสริฐ

สรนันท์ อ่านว่า สอ-ระ-นัน แปลว่า มีความยินดีเป็นเลิศ

สรพัศ อ่านว่า สอ-ระ-พัด แปลว่า เป็นอิสระแก่ตัวเอง มีอำนาจเป็นของตัวเอง

สรภัส อ่านว่า สอ-ระ-พัด แปลว่า มีความเร็ว

สรรค์พร อ่านว่า สัน-พอน แปลว่า ประเสริฐทุกอย่าง

สรวรรณ อ่านว่า สอ-ระ-วัน แปลว่า มีผิวพรรณวิเศษ

สรัลพร อ่านว่า สะ-รัน-พอน แปลว่า ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ

สวรส อ่านว่า สะ-วะ-รด แปลว่า มีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์

สหทัย อ่านว่า สะ-หะ-ไท แปลว่า ร่วมใจกัน เห็นใจกัน

สัณหพร อ่านว่า สัน-หะ-พอน แปลว่า สุภาพนิ่มนวลอย่างยิ่ง

สัณหรส อ่านว่า สัน-หะ-รด แปลว่า มีรสนิยมละเมียดมะไม

สัณห์ฤทัย อ่านว่า สัน-รึ-ไท แปลว่า มีจิตใจละเอียดอ่อน จใจงาม

สัณห์สมร อ่านว่า สัน-สะ-หมอน แปลว่า สาวงามผู้ละเอียดอ่อน

สันต์ฤทัย อ่านว่า สัน-รึ-ไท แปลว่า มีใจสงบ

สันต์หทัย อ่านว่า สัน-หะ-ไท แปลว่า มีใจสงบ

หทัยพร อ่านว่า หะ-ไท-พอน แปลว่า ผู้มีใจประเสริฐ

หทัยพันธน์ อ่านว่า หะ-ไท-พัน แปลว่า ตรึงใจ

หทัยภัทร อ่านว่า หะ-ไท-พัด แปลว่า จิตใจที่ดีงาม

หทัยรัตน์ อ่านว่า หะ-ไท-รัด แปลว่า แก้วใจ

หรรษพร อ่านว่า หัด-สะ-พอน แปลว่า เบิกบานด้วยความยินดี

ฐานิสร์ อ่านว่า ถา-นิด แปลว่า มีตำแหน่งเป็นใหญ่

ณัฐวศา อ่านว่า นัด-วะ-สา แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์

ณัฐสินี อ่านว่า นัด-ถะ-สิ-นี แปลว่า หญิงผู้ฉลาด

ณัฐสุดา อ่านว่า นัด-ถะ-สุ-ดา แปลว่า สาวนักปราชญ์

ดมิสา อ่านว่า ดะ-มิ-สา แปลว่า เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์

ตมิสา อ่านว่า ตะ-มิ-สา แปลว่า พระจันทร์

ตวิษา อ่านว่า ตะ-วิ-สา แปลว่า รุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว

ทินสิรี อ่านว่า ทิน-สิ-รี แปลว่า มิ่งขวัญแห่งวัน วันอาทิตย์

ธนิษฐา อ่านว่า ทะ-นิด-ถา แปลว่า มีทรัพย์อันน่าปรารถนา ดาวไซหรือดาวกา

ธิติสุดา อ่านว่า ทิ-ติ-สุ-ดา แปลว่า หญิงผู้มีปัญญา

ธิษณามดี อ่านว่า ทิด-สะ-นา-มะ-ตี แปลว่า มีความคิดฉลาด

ธีร์สุดา อ่านว่า ที-สุ-ดา แปลว่า ลูกสาวนักปราชญ์

ธีริศรา อ่านว่า ที-ริด-สะ-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่

นพิษฐา อ่านว่า นะ-พิด-ถา แปลว่า ใหม่สุด สาวที่สุด สดชื่นที่สุด

นภิศ อ่านว่า นะ-พิด แปลว่า เจ้าแห่งฟ้า นกหรือเทวดา

นภิสา อ่านว่า นะ-พิ-สา แปลว่า จอมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา

นริสรา อ่านว่า นะ-ริด-สะ-รา แปลว่า เป็นใหญ่เหนือคน

นิพิษฐา อ่านว่า นิ-พิด-ถา แปลว่า ผู้ดำรงมั่น มั่นคง

นิภาธร อ่านว่า นิ-พา-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง

นิมมล อ่านว่า นิม-มน แปลว่า ปราศจากมลทิน บริสุทธิ์

นิยตา อ่านว่า นิ-ยะ-ตา แปลว่า มั่นคง แน่วแน่

นิยา อ่านว่า นิ-ยา แปลว่า เป็นของตน พึ่งตน

นิยุตา อ่านว่า นิ-ยุ-ตา แปลว่า ประกอบการ ขยันขันแข็ง

นิราภร อ่านว่า นิ-รา-พอน แปลว่า ปราศจากเมฆหมอก ฟ้าแจ่ม

นิรินธนา อ่านว่า นิ-ริน-ทะ-รา แปลว่า หมดกิเลศ

นิลยา อ่านว่า นิ-ละ-ยา แปลว่า ที่อยู่อาศัย

นิวาริน อ่านว่า นิ-วา-ริน แปลว่า ห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย

นิศมา อ่านว่า นิด-สะ-มา แปลว่า สงบสุข

นิศามณี อ่านว่า นิ-สา-มะ-นี แปลว่า พระจันทร์

นิศามน อ่านว่า นิ-สา-มน แปลว่า การดู การเห็นประจักษ์

นิศารัตน์ อ่านว่า นิ-สา-รัด แปลว่า พระจันทร์

นิษฐา อ่านว่า นิด-ถา แปลว่า สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง

นิสิตา อ่านว่า นิ-สิ-ตา แปลว่า นิสิตหญิง

นีร อ่านว่า นีน แปลว่า น้ำ

นีรนารา อ่านว่า นี-ระ-นา-รา แปลว่า นีน-นา -รา

นีรภา อ่านว่า นี-ระ-พา แปลว่า สีน้ำที่เปล่งประกาย

นีรัมพร อ่านว่า นี-รำ-พอน แปลว่า น้ำกับฟ้า

นีรา อ่านว่า นี-รา แปลว่า น้ำ

นีราพรรณ อ่านว่า นี-รา-พัน แปลว่า สีน้ำ

นีราภา อ่านว่า นี-รา-พา แปลว่า ประกายน้ำ สีน้ำ

นีลรัตน์ อ่านว่า นีน-รัด แปลว่า พลอยสีดำ

นุตประวีณ์ อ่านว่า นุด-ประ-วี แปลว่า นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย

เนตรอัปสร อ่านว่า เนด-อับ-สอน แปลว่า มีดวงตางามดุจนางฟ้า

บัณฑิตา อ่านว่า บัน-ดิ-ตา แปลว่า ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้

บุญสิตา อ่านว่า บุน-สิ-ตา แปลว่า ผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี

บุณยพร อ่านว่า บุน-ยะ-พอน แปลว่า ประเสริฐด้วยความดี

บุณยวีร์ อ่านว่า บุน-ยะ-วี แปลว่า ดีและกล้าหาญ

บุณยอร อ่านว่า บุน-ยะ-ออน แปลว่า สตรีผู้มีบุญ สตรีผู้บริสุทธิ์

บุณยาพร อ่านว่า บุน-ยา-พอน แปลว่า ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี

บุปผา อ่านว่า บุบ-ผา แปลว่า ดอกไม้

บุรพร อ่านว่า บุ-ระ-พอน แปลว่า ผู้ประเสริฐในบ้านเมือง

บุริมนาถ อ่านว่า บุ-ริม-นาด แปลว่า เป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ

บุลพร อ่านว่า บุ-ละ-พอน แปลว่า มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ

บุลภรณ์ อ่านว่า บุ-ละ-พอน แปลว่า มีรายได้มาก

บุลลา อ่านว่า บุน-ลา แปลว่า ดอกไม้

บุลิน อ่านว่า บุ-ลิน แปลว่า หาดทราย

บูรณิมา อ่านว่า บู-ระ-นิ-มา แปลว่า เพ็ญเต็มดวง

บูรณี อ่านว่า บู-ระ-นี แปลว่า เต็มเปี่ยม ไม่บกพร่อง

ปฐมา อ่านว่า ปะ-ถะ-มา แปลว่า ที่หนึ่ง

ปณยา อ่านว่า ปะ-นะ-ยา แปลว่า สิ่งพึงซื้อขาย สินค้า กำไร

ปณัฏฎา อ่านว่า ปะ-นัด-ดา แปลว่า นักปราชญ์

ปณาลี อ่านว่า ปะ-นา-ลี แปลว่า สายน้ำ

ปณิฏฐา อ่านว่า ปะ-นิด-ถา แปลว่า นักปราชญ์

ปณิดา อ่านว่า ปะ-นิ-ดา แปลว่า ได้รับการสรรเสริญ

ปณิตา อ่านว่า ปะ-นิ-ตา แปลว่า ได้รับการสรรเสริญ ประณีต

ปดิวรดา อ่านว่า ปะ-ดิ-วะ-ระ-ดา แปลว่า ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี

ปดิวรัดา อ่านว่า ปะ-ดิ-วะ-รัด-ดา แปลว่า ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี

ปทิตตา อ่านว่า ปะ-ทิด-ดา แปลว่า รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว

ปทุมทิพย์ อ่านว่า ปะ-ทุม-ทิบ แปลว่า ดอกบัวแก้ว

ปทุมมาลย์ อ่านว่า ปะ-ทุม-มาน แปลว่า มาลัยดอกบัว

ปทุมวัน อ่านว่า ปะ-ทุม-วัน แปลว่า ป่าบัว

ปนัดดา อ่านว่า ปะ-นัด-ดา แปลว่า หลาน

ปนัสยา อ่านว่า ปะ-นัด-สะ-ยา แปลว่า ชมเชย ชมชอบ สรรเสริญ

ปภาณิน อ่านว่า ปะ-พา-นิน แปลว่า พูดเก่ง ท่องจำเก่ง

ปภาดา อ่านว่า ปะ-พา-ดา แปลว่า รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว

ปภานัน อ่านว่า ปะ-พา-นัน แปลว่า มีใบหน้าสวยงาม

ปภาพัน อ่านว่า ปะ-พา-พัน แปลว่า มีใบหน้าสวยงาม

ปภาพินท์ อ่านว่า ปะ-พา-พิน แปลว่า ประสบแสงสว่าง

ปภาวดี อ่านว่า ปะ-พา-วะ-ดี แปลว่า มีแสงสว่าง

ปภาวรินท์ อ่านว่า ปะ-ภา-วะ-ริน แปลว่า ยอดแห่งความเรืองรอง

ปภาวรินทร์ อ่านว่า ปะ-พา-วะ-ริน แปลว่า ยอดแห่งความรุ่งเรือง

ปภาวี อ่านว่า ปะ-พา-วี แปลว่า ผู้มีอำนาจ

ปยุดา อ่านว่า ปะ-ยุ-ดา แปลว่า ขวนขวาย ขยันขันแข็ง

ปรภาว์ อ่านว่า ปะ-ระ-พา แปลว่า ภาวะที่ประเสริฐ

ปรมาภรณ์ อ่านว่า ปะ-ระ-มา-พอน แปลว่า อาภรณ์ชั้นเลิศ

ประณยา อ่านว่า ประ-นะ-ยา แปลว่า เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร

ประณาลี อ่านว่า ประ-นา-ลี แปลว่า ท่อน้ำ สายน้ำ

ประดิภา อ่านว่า ประ-ดิ-พา แปลว่า แสงสว่างแห่งความรู้

ประติภา อ่านว่า ประ-ติ-พา แปลว่า แสงสว่างแห่งความรู้

ประทิน อ่านว่า ประ-ทิน แปลว่า กลิ่นหอม

ประทินทิพย์ อ่านว่า ประ-ทิน-ทิบ แปลว่า กลิ่นหอมอันวิเศษ

ประพิณ อ่านว่า ประ-พิน แปลว่า ฉลาด

ประพิมพรรณ อ่านว่า ประ-พิม-พัน แปลว่า มีผิวพรรณงดงาม

ประไพพรรณ อ่านว่า ประ-ไพ-พัน แปลว่า มีผิวพรรณงดงาม

ประภัสสร อ่านว่า ประ-พัด-สอน แปลว่า บริสุทธิ์

ประภัสสรา อ่านว่า ประ-พัด-สะ-รา แปลว่า แสงแพรวพราว

ประภาพร อ่านว่า ประ-พา-พอน แปลว่า แสงสว่างงดงาม

ประภาพรรณ อ่านว่า ประ-พา-พัน แปลว่า มีผิวพรรณผุดผ่อง

ประภาภัทร อ่านว่า ประ-พา-พัด แปลว่า มีผิวพรรณงาม

ประภามนท์ อ่านว่า ประ-พา-มน แปลว่า ดาวพระเสาร์ที่สว่างไสว

ประภารัตน์ อ่านว่า ประ-พา-รัด แปลว่า แสงสว่างแห่งคุณงามความดี

ประภาวดี อ่านว่า ประ-พา-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้ผุดผ่องเรืองรอง

ประภาศรี อ่านว่า ประ-พา-สี แปลว่า ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล

ประภาสิริ อ่านว่า ประ-พา-สิ-หริ แปลว่า ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล

ประวีณา อ่านว่า ประ-วี-นา แปลว่า นำปราชญ์ ชำนาญ

ประสิตา อ่านว่า ประ-สิ-ตา แปลว่า ขยัน

ปราณปริยา อ่านว่า ปราน-ปริ-ยา แปลว่า รักดังลมปราณ รักดังชีวิต

ปรารถนา อ่านว่า ปราด-ถะ-หนา แปลว่า ความประสงค์

ปริณดา อ่านว่า ปะ-ริ-นะ-ดา แปลว่า เจริญเต็มที่ สมบูรณ์เต็มที่

ปริณาห์ อ่านว่า ปะ-ริ-นา แปลว่า กว้างขวาง

ปริมล อ่านว่า ปะ-ริ-มน แปลว่า กลิ่นหอม ที่ประชุมบัณฑิต

ปริยาภรณ์ อ่านว่า ปะ-ริ-ยา-พอน แปลว่า เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

ปริยาภัทร อ่านว่า ปริ-ยา-ทัด แปลว่า งามน่ารัก

ปรีณาพรรณ อ่านว่า ปรี-นา-พัน แปลว่า มีผิวพรรณผุดผ่อง

ปรีณาภา อ่านว่า ปรี-นา-พา แปลว่า มีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง

ปรีดาพร อ่านว่า ปรี-ดา-พอน แปลว่า อิ่มใจยิ่ง ปลื้มใจยิ่ง

ปรีดิทา อ่านว่า ปรี-ดิ-ทา แปลว่า ให้ความยินดี

ปรียา อ่านว่า ปรี-ยา แปลว่า ที่รัก

ปรียาดา อ่านว่า ปรี-ยา-ดา แปลว่า ความเป็นที่รัก

ปรียาภรณ์ อ่านว่า ปรี-ยา-พอน แปลว่า เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

ปรียามาศ อ่านว่า ปรี-ยา-มาด แปลว่า เดือนอันเป็นที่รัก

ปรียาวดี อ่านว่า ปรี-ยา-วะ-ดี แปลว่า หญิงอันเป็นที่รัก

ปฤษณา อ่านว่า ปริด-สะ-หนา แปลว่า คำถาม

ปวรา อ่านว่า ปะ-วะ-รา แปลว่า ผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ

ปวริศา อ่านว่า ปะ-วะ-ริ-สา แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

ปวิตรา อ่านว่า ปะ-วิด-ตรา แปลว่า บริสุทธิ์

ปวิมล อ่านว่า ปะ-วิ-มน แปลว่า บริสุทธิ์อย่างยิ่ง

ปวีณ์ธิดา อ่านว่า ปะ-วี-ทิ-ดา แปลว่า ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด

ปวีณสมร อ่านว่า ปะ-วีน-สะ-หมอน แปลว่า หญิงสาวผู้ฉลาด

ปวีณ์สุดา อ่านว่า ปะ-วี-สุ-ดา แปลว่า ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด

ปวีณอร อ่านว่า ปะ-วีน-ออน แปลว่า หญิงผู้ฉลาด

ปวีณา อ่านว่า ปะ-นา แปลว่า ฉลาด ชำนาญ

ปวีรา อ่านว่า ปะ-วี-รา แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่ง

ปสาทนีย์ อ่านว่า ปะ-สา-ทะ-นี แปลว่า น่าเลื่อมใส

ปสุดา อ่านว่า ปะ-สุ-ดา แปลว่า ผู้ขยันขันแข็ง

ปสุตา อ่านว่า ปะ-สุ-ตา แปลว่า ผู้ขยันขันแข็ง

ปัณฑา อ่านว่า ปัน-ดา แปลว่า ปัญญา

ปัณฑารีย์ อ่านว่า ปัน-ดา-รี แปลว่า ประเสริฐด้วยปัญญา

ปัณฑิตา อ่านว่า ปัน-ดิ-ตา แปลว่า ผู้ฉลาด

ปัถยา อ่านว่า ปัด-ถะ-ยา แปลว่า ผู้เหมาะสม

ปัถยานี อ่านว่า ปัด-ถะ-ยา-นี แปลว่า ผู้เหมาะสม

ปัทมา อ่านว่า ปัด-ทะ-มา แปลว่า บัว

ปัทมาพร อ่านว่า ปัด-ทะ-มา-พอน แปลว่า ดอกบัวงาม

ปัทมาวรรณ อ่านว่า ปัด-ทะ-มา-วัน แปลว่า สีทับทิม

ปัทมาสน์ อ่านว่า ปัด-ทะ-มาด แปลว่า ฐานบัว

ปาฏลี อ่านว่า ปา-ตะ-ลี แปลว่า ดอกแคฝอย

ปาณฑรา อ่านว่า ปาน-ดะ-รา แปลว่า ผิวขาว

ปาณนาถ อ่านว่า ปา-นะ-นาด แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต

ปาณิศา อ่านว่า ปา-นิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต

ปาณิสรา อ่านว่า ปา-นิ-สะ-รา แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต

ปานตา อ่านว่า ปาน-ตา แปลว่า ประดุจดังดวงตา

ปานทิพย์ อ่านว่า ปาน-ทิบ แปลว่า เปรียบเสมือนของวิเศษ

ปานไพลิน อ่านว่า ปาน-ไพ-ลิน แปลว่า เหมือนไพลิน

ปานฤทัย อ่านว่า ปาน-รึ-ไท แปลว่า เปรียบเสมือนดวงใจ

ปานหทัย อ่านว่า ปาน-หะ-ไท แปลว่า เปรียบเสมือนดวงใจ

ปารณีย์ อ่านว่า ปา-ระ-นี แปลว่า ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ

ปารมี อ่านว่า ปา-ระ-มี แปลว่า บารมี

ปารวัณ อ่านว่า ปา-ระ-วัน แปลว่า เพิ่มขึ้น ขยายขึ้น

ปาริมา อ่านว่า ปา-ริ-มา แปลว่า ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ

ปารีณา อ่านว่า ปา-รี-นา แปลว่า ให้ลุถึงฝั่ง

ปารุดา อ่านว่า ปา-รุ-ดา แปลว่า ผู้ได้รับการป้องกัน

ปาลิดา อ่านว่า ปา-ลิ-ดา แปลว่า ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา

ปาลิตา อ่านว่า ปา-ลิ-ตา แปลว่า ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา

ปาลินี อ่านว่า ปา-ลิ-นี แปลว่า ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง

ปิณฑิรา อ่านว่า ปิน-ดิ-รา แปลว่า ผลทับทิม

ปิณิดา อ่านว่า ปิ-นิ-ดา แปลว่า ทำให้พอใจ เป็นที่รักที่พอใจ

ปิติณัฐ อ่านว่า ปิ-ติ-นัด แปลว่า ปลาบปลื้มในความรู้

ปิติมน อ่านว่า ปิ-ติ-มน แปลว่า ผู้มีใจประกอบด้วยปิติ

ปิติมา อ่านว่า ปิ-ติ-มา แปลว่า ผู้มีความอิ่มใจ

ปิติยา อ่านว่า ปิ-ติ-ยา แปลว่า ความอิ่มใจ

ปิติยาพร อ่านว่า ปิ-ติ-ยา-พอน แปลว่า ความสุขที่น่ายินดียิ่ง

ปิ่นทิพย์ อ่านว่า ปิ่น-ทิบ แปลว่า เครื่องประดับวิเศษ ใช้ปักผมที่มุ่นเป็นจุก

ปิ่นปินัทธ์ อ่านว่า ปิ่น-ปิ-นัด แปลว่า ประดับปิ่น

ปิ่นมณี อ่านว่า ปิ่น-มะ-นี แปลว่า ยอดมณี

ปิ่นมนัส อ่านว่า ปิ่น-มะ-นัด แปลว่า จอมใจ ยอดดวงใจ

ปิ่นสุดา อ่านว่า ปิ่น-สุ-ดา แปลว่า ยอดหญิง

ปิยดา อ่านว่า ปิ-ยะ-ดา แปลว่า ความเป็นที่รัก

ปิยธิดา อ่านว่า ปิ-ยะ-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวที่น่ารัก

ปิยนาถ อ่านว่า ปิ-ยะ-นาด แปลว่า ผู้มีความรักเป็นที่พึง

ปิยพร อ่านว่า ปิ-ยะ-พอน แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง

ปิยภา อ่านว่า ปิ-ยะ-พา แปลว่า ผู้มีประกายความเป็นที่รัก

ปิยมาศ อ่านว่า ปิ-ยะ-มาด แปลว่า เดือนแห่งความรัก

ปิยรมย์ อ่านว่า ปิ-ยะ-รม แปลว่า เป็นที่รักที่รื่นรมย์

ปิย์วรา อ่านว่า ปิ-วะ-รา แปลว่า เป็นที่รักและประเสริฐ

ปิยวลี อ่านว่า ปิ-ยะ-วะ-ลี แปลว่า ถ้อยคำอันแสดงความรัก

ปิยะดา อ่านว่า ปิ-ยะ-ดา แปลว่า ความเป็นที่รัก

ปิยะพรรณ อ่านว่า ปิ-ยะ-พัน แปลว่า ผู้มีผิวพรรณอันเป็นที่รัก

ปิยะมาศ อ่านว่า ปิ-ยะ-มาด แปลว่า เดือนแห่งความรัก

ปิยะรัตน์ อ่านว่า ปิ-ยะ-รัด แปลว่า แก้วอันเป็นที่รัก

ปิยะวรรณ อ่านว่า ปิ-ยะ-วัน แปลว่า มีผิวพรรณงามน่ารัก

ปิยาพร อ่านว่า ปิ-ยา-พอน แปลว่า น่ารักและเป็นคนดี

ปิยาภรณ์ อ่านว่า ปิ-ยา-พอน แปลว่า เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

ปิยาอร อ่านว่า ปิ-ยา-ออน แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นที่รัก

ปีตมณี อ่านว่า ปี-ตะ-มะ-นี แปลว่า มณีสีเหลือง บุษราคัม

ปีย์วรา อ่านว่า ปี-วะ-รา แปลว่า เป็นที่รักอย่างประเสริฐ

ปีวรา อ่านว่า ปี-วะ-รา แปลว่า อ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม

ปุณฑรา อ่านว่า ปุน-ดะ-รา แปลว่า อ้อยแดง รอยเจิม

ปุณณภา อ่านว่า ปุน-นะ-พา แปลว่า รัศมีอันเต็มเปี่ยม

ปุณณมา อ่านว่า ปุน-นะ-มา แปลว่า จันทร์เพ็ญ

ปุณณารมย์ อ่านว่า ปุน-นา-รม แปลว่า เต็มไปด้วยความรื่นรมย์

ปุณณาสา อ่านว่า ปุน-นา-สา แปลว่า สมหมาย สมหวัง

ปุณยาพร อ่านว่า ปุน-ยา-พอน แปลว่า ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี

ปุลิน อ่านว่า ปุ-ลิน แปลว่า กว้างขวาง ไพศาล หาดทราย

ปุษยา อ่านว่า ปุด-สะ-ยา แปลว่า สะอาด บริสุทธิ์

ปุษาบุล อ่านว่า ปุ-สา-บุน แปลว่า ได้รับการอบรมมาก

ปูริดา อ่านว่า ปู-ริ-ดา แปลว่า สมบูรณ์ เต็มเปี่ยม

เปมนีย์ อ่านว่า เป-มะ-นี แปลว่า น่ารัก

เปมิศา อ่านว่า เป-มิ -สา แปลว่า ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่

เปรมยุดา อ่านว่า เปรม-ยุ-ดา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความรัก

เปรมวดี อ่านว่า เปรม-วะ-ดี แปลว่า มีความสุขความอิ่มเอมใจ

ไปรยา อ่านว่า ไปร-ยา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก

ผลดา อ่านว่า ผะ-ละ-ดา แปลว่า ได้ผล

ผลิน อ่านว่า ผะ-ลิน แปลว่า มีผลงาน

ผลินี อ่านว่า ผะ-ลิ-นี แปลว่า มีผลงาน

ผอูน อ่านว่า ผะ-อูน แปลว่า น้องหญิง

ผาณิดา อ่านว่า ผา-นิ-ดา แปลว่า น้ำอ้อย

ผุสดี อ่านว่า ผุด-สะ-ดี แปลว่า ถูกต้อง

ฝนทิพย์ อ่านว่า ฝน-ทิบ แปลว่า หยาดน้ำหยดจากฟ้าที่ดีวิเศษ

ฝนสิริ อ่านว่า ฝน-สิ-หริ แปลว่า สายฝนแห่งความเป็นมงคล

ฝนสุดา อ่านว่า ฝน-สุ-ดา แปลว่า หญิงสาวที่มาพร้อมกับสายฝน

ไฝทิพย์ อ่านว่า ไฝ-ทิบ แปลว่า ไฝของเทวดา

พธูทิพย์ อ่านว่า พะ-ทู-ทิบ แปลว่า หญิงอันควรชื่นชมของเทวดา

พนิดา อ่านว่า พะ-นิ-ดา แปลว่า หญิงสาว

พนิตนันท์ อ่านว่า พะ-นิด-นัน แปลว่า ชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก

พนิตพร อ่านว่า พะ-นิด-พอน แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ

พนิตสุภา อ่านว่า พะ-นิด-สุ-พา แปลว่า หญิงงามน่ารัก

พนิตา อ่านว่า พะ-นิ-ตา แปลว่า หญิงสาว

พนิตาพร อ่านว่า พะ-นิ-ตา-พอน แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

พรทิพา อ่านว่า พอน-ทิ-พา แปลว่า กลางวันอันประเสริฐ

พรธีรา อ่านว่า พอน-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

พรนพิน อ่านว่า พอน-นะ-พิน แปลว่า ผู้ประเสริฐและสดชื่น

พรนภา อ่านว่า พอน-นะ-พา แปลว่า พรจากฟ้า

พรประภา อ่านว่า พอน-ประ-พา แปลว่า แสงสว่างที่ดีงาม

พรปวีณ์ อ่านว่า พอน-ปะ-วี แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

พรพนิต อ่านว่า พอน-พะ-นิด แปลว่า ผู้ประเสริฐและน่ารัก

พรพินิต อ่านว่า พอน-พิ-นิด แปลว่า ได้รับการแนะนำอันประเสริฐ

พรพิมล อ่านว่า พอน-พิ-มน แปลว่า ผู้ปราศจากมลทิน

พรไพลิน อ่านว่า พอน-ไพ-ลิน แปลว่า พลอยไพลินอันประเสริฐ

พรรณนารา อ่านว่า พัน-นา-รา แปลว่า มีผิวพรรณผ่องใส

พรรณราย อ่านว่า พัน-นะ-ราย แปลว่า งามผุดผ่อง

พรรณวดี อ่านว่า พัน-นะ-วะ-ดี แปลว่า หญิงสาวผู้มีผิวพรรณงดงาม

พรรณวิภา อ่านว่า พัน-นะ-วิ-พา แปลว่า มีผิวพรรณงาม

พรรณิดา อ่านว่า พัน-นิ-ดา แปลว่า ทองคำ

พรรณิภา อ่านว่า พัน-นิ-พา แปลว่า ผุดผ่องดั่งทองคำ

พรรณี อ่านว่า พัน-นี แปลว่า ผู้มีผิวงาม

กณิศา อ่านว่า กะ-นิ-สา แปลว่า รวงข้าว

กนกศรี อ่านว่า กะ-หนก-สี แปลว่า งามดั่งทอง

กนิษฐา อ่านว่า กะ-นิด-ถา แปลว่า น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย

กมลศรี อ่านว่า กะ-มน-สี แปลว่า ผู้มีความสวยงามดุจดอกบัว

กมลาวศี อ่านว่า กะ-มะ-ลา-วะ-สี แปลว่า หญิงงามผู้สำรวมตน

กรณิศ อ่านว่า กอ-ระ-นิด แปลว่า เป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ

กรองมาส อ่านว่า กรอง-มาด แปลว่า พระจันทร์ที่แสงนวลยองใย

กริษฐา อ่านว่า กะ-ริด-ถา แปลว่า ทำมาก สร้างสรรค์ค์ไว้มาก

กฤษณา อ่านว่า กริด-สะ-หนา แปลว่า ไม้หอม

กฤษณาพร อ่านว่า กริด-สะ-นา-พอน แปลว่า ดำสนิท

กฤษติยา อ่านว่า กริด-ติ-ยา แปลว่า หน้าที่ที่พึงกระทำ

กวิสรา อ่านว่า กะ-วิ-สะ-รา แปลว่า จอมกวี ยอดผู้ฉลาด

กษมา อ่านว่า กะ-สะ-มา แปลว่า อดทน อดโทษ แผ่นดิน

กษิรา อ่านว่า กะ-สิ-รา แปลว่า น้ำนม

กสิณา อ่านว่า กะ-สิ-นา แปลว่า อุบายให้เกิดสมาธิ

กันต์กนิษฐ์ อ่านว่า กัน-กะ-นิด แปลว่า น้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก

กันติศา อ่านว่า กัน-ติ-สา แปลว่า เจ้าแห่งความรัก

กันย์สินี อ่านว่า กัน-สิ-นี แปลว่า สาวงามผู้ไร้โรค

กันยารัตน์ อ่านว่า กัน-ยา-รัด แปลว่า นางแก้ว

กัลย์สุดา อ่านว่า กัน-สุ-ดา แปลว่า ธิดาผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ

กานต์สินี อ่านว่า กาน-สิ-นี แปลว่า สาวงามผู้น่ารัก

กานต์สิริ อ่านว่า กาน-สิ-หริ แปลว่า เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก

กานต์สิรี อ่านว่า กาน-สิ-รี แปลว่า เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก งามน่ารัก

กานติศา อ่านว่า กาน-ติ-สา แปลว่า เจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก

กิดาหยัน อ่านว่า กิ-ดา-หยัน แปลว่า มหาดเล็ก

กุลนิษฐ์ อ่านว่า กุน-ละ-นิด แปลว่า ผู้เป็นความสำเร็จแห่งสกุล ผู้เป็นความดีงามแห่งสกุ

กุลสตรี อ่านว่า กุน-ละ-สัด-ตรี แปลว่า หญิงสาวผู้มีสกุลดี

กุลสินี อ่านว่า กุน-ละ-สิ-นี แปลว่า หญิงงามแห่งตระกูล

กุลิสรา อ่านว่า กุ-ลิด-สะ-รา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล

กุศาวดี อ่านว่า กุ-สา-วะ-ดี แปลว่า ชื่อเมืองของพระกุศโอรสพระราม

กุสุม อ่านว่า กุ-สุม แปลว่า ดอกไม้

กุสุมนิภา อ่านว่า กุ-สุม-นิ-พา แปลว่า เสมือนดอกไม้ งามเหมือนดอกไม้

กุสุมา อ่านว่า กุ-สุ-มา แปลว่า ดอกไม้

กุสุมาลย์ อ่านว่า กุ-สุ-มาน แปลว่า ดอกไม้

เกตน์สิรี อ่านว่า เกด-สิ-รี แปลว่า เป็นมิ่งขวัญแก่เหย้าเรือน แม่ศรีเรือน

เกศ อ่านว่า เกด แปลว่า ผม

เกศกนก อ่านว่า เกด-กะ-หนก แปลว่า ผมทอง

เกศราภรณ์ อ่านว่า เกด-สะ-รา-พอน แปลว่า เครื่องประดับผม

เกศริน อ่านว่า เก-สะ-ริน แปลว่า สิงห์โต

เกศรินทร์ อ่านว่า เกิด-สะ-ริน แปลว่า เกสรดอกไม้

เกศสุดา อ่านว่า เกด-สุ-ดา แปลว่า ลูกสาวที่รักเสมือนยอดศีรษะ

เกศิณี อ่านว่า เก-สิ-นี แปลว่า นางผู้มีผมงาม

เกศินี อ่านว่า เก-สิ-นี แปลว่า นางผู้มีผมงาม

เกสร อ่านว่า เก-สอน แปลว่า ส่วนในของดอกไม้

เกสรา อ่านว่า เกด-สะ-รา แปลว่า เกสรดอกไม้

เกสรี อ่านว่า เก-สะ-รี แปลว่า สิงโต

โกสุม อ่านว่า โก-สุม แปลว่า ดอกไม้

ขนิษฐ อ่านว่า ขะ-นิด แปลว่า น้อง

ขนิษฐดา อ่านว่า ขะ-นิด-ถะ-ดา แปลว่า น้องสาว

ขนิษฐา อ่านว่า ขะ-นิด-ถา แปลว่า น้อง

เขมิสรา อ่านว่า เข-มิด-สะ-รา แปลว่า ยอดแห่งความปลอดภัย

คริษฐา อ่านว่า คะ-ริด-ถา แปลว่า ผู้ที่น่าบูชาที่สุด

เครือมาศ อ่านว่า เครือ-มาด แปลว่า เถาทอง

ณัฐสุรางค์ อ่านว่า นัด-สุ-ราง แปลว่า เทพธิดาผู้ปราดเปรื่อง

นิกษ์นิภา อ่านว่า นิก-นิ-พา แปลว่า เสมือนแห่งทอง

นิกษา อ่านว่า นิก-สา แปลว่า ใกล้ชิด

บังอรสิริ อ่านว่า บัง-ออน-สิ-หริ แปลว่า หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ

บุณฑริกา อ่านว่า บุน-ทะ-ริ-กา แปลว่า ดอกบัวขาว

บุณทริก อ่านว่า บุน-ทะ-ริก แปลว่า ดอกบัวขาว

บุปผาสวรรค์ อ่านว่า บุบ-ผา-สะ-หวัน แปลว่า ดอกไม้ที่อยู่บนสรวงสวรรค์

บุรัสกร อ่านว่า บุ-รัด-สะ-กอน แปลว่า ริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น

บุษกร อ่านว่า บุด-สะ-กอน แปลว่า ดอกบัว

บุษกล อ่านว่า บุด-สะ-กน แปลว่า ดียิ่ง วิเศษยิ่ง

บุษราคัม อ่านว่า บุด-สะ-รา-คำ แปลว่า พลอยสีเหลือง

ปกิตตา อ่านว่า ปะ-กิด-ตา แปลว่า ผู้ได้รับคำชมเชย

ปคุณา อ่านว่า ปะ-คุ-นา แปลว่า ผู้เชี่ยวชาญ

ประกายแก้ว อ่านว่า ประ-กาย-แก้ว แปลว่า ความแวววาวจากแก้วมีค่า

ประกายมาศ อ่านว่า ประ-กาย-มาด แปลว่า เดือนสว่าง

ประกายวัลย์ อ่านว่า ประ-กาย-วัน แปลว่า ไม้เถา

ปรางทิพย์ อ่านว่า ปราง-ทิบ แปลว่า แก้มงาม

ปริกา อ่านว่า ปะ-ริ-กา แปลว่า ล้อมรอบ

ปริยกร อ่านว่า ปริ-ยะ-กอน แปลว่า เป็นที่รัก

ปริยากร อ่านว่า ปริ-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์

ปวีณ์กร อ่านว่า ปะ-วี-กอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีสง่าราศรี

ปองกานต์ อ่านว่า ปอง-กาน แปลว่า เป็นที่รักที่หมายปอง

ปองทิพย์ อ่านว่า ปอง-ทิบ แปลว่า หวังสิ่งที่ดีงาม

ปัณฑิกา อ่านว่า ปัน-ดิ-กา แปลว่า ผู้ฉลาด

ปัณณิกา อ่านว่า ปัน-นิ-กา แปลว่า ประกอบด้วยหนังสือ นังเลงหนังสือ

ปานกมล อ่านว่า ปาน-กะ-มน แปลว่า เปรียบเสมือนดวงใจ

ปาลิกา อ่านว่า ปา-ลิ-กา แปลว่า ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง

ปิ่นปรากรม อ่านว่า ปิ่น-ปรา-กรม แปลว่า ยอดแห่งความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค

ปิ่นอนงค์ อ่านว่า ปิ่น-อะ-นง แปลว่า ยอดหญิง

ปุณยภา อ่านว่า ปุน-ยะ-พา แปลว่า แสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม

ปุณิกา อ่านว่า ปุ-นิ-กา แปลว่า มีบุญ มีคุณงามความดี

ปุลพร อ่านว่า ปุ-ละ-พอน แปลว่า มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ

เปมิกา อ่านว่า เป-มิ-กา แปลว่า ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก

ผกาพรรณ อ่านว่า ผะ-กา-พัน แปลว่า ดอกไม้งาม

ผกามาศ อ่านว่า ผะ-กา-มาด แปลว่า ดอกไม้มีค่ายิ่งทอง

ผกายแก้ว อ่านว่า ผะ-กาย-แก้ว แปลว่า ประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า

ผกาสินี อ่านว่า ผะ-กา-สิ-นี แปลว่า หญิงผู้มีผิวดุจดอกไม้

ผณินทรา อ่านว่า ผะ-นิน-ทรา แปลว่า ผญางู

ผดุงพร อ่านว่า ผะ-ดุง-พอน แปลว่า รักษาคุณความดีไว้

ผ่องมนัส อ่านว่า ผ่อง-มะ-นัด แปลว่า จิตใจผ่องใส

ผ่องรำไพ อ่านว่า ผ่อง-รำ ไพ แปลว่า งามผุดผ่อง

ผัลย์ศุภา อ่านว่า ผัน-สุ-พา แปลว่า งามเหมือนดอกไม้

ผาณิต อ่านว่า ผา-นิด แปลว่า น้ำอ้อย

ผาณิตนิภา อ่านว่า ผา-นิด-นิ-พา แปลว่า เสมือนน้ำอ้อย

ฝนแก้ว อ่านว่า ฝน-แก้ว แปลว่า หยาดน้ำหยดจากฟ้าอันมีค่า

พงศ์สุภา อ่านว่า พง-สุ-พา แปลว่า คนดีของสกุล

พนิตอนงค์ อ่านว่า พะ-นิด-อะ-นง แปลว่า กามเทพผู้เป็นที่รัก

พรพฤติกร อ่านว่า พอน-พรึด-ติ-กอน แปลว่า สร้างพฤติกรรมอันประเสริฐ

พรรทิพภา อ่านว่า พัน-ทิบ-พา แปลว่า ผุดผ่องดั่งทองคำ

พรรนิภา อ่านว่า พัน-นิ-พา แปลว่า ประเสริฐเสมอกัน

พรรวินท์ อ่านว่า พอน-ระ-วิน แปลว่า ประเสริฐเหมือนดอกบัว

พรวดี อ่านว่า พอน-วะ-ดี แปลว่า รั้วอันประเสริฐ

พรสินี อ่านว่า พอน-สิ-นี แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

พรสิริ อ่านว่า พอน-สิ-หริ แปลว่า ผู้ประเสริฐและน่ารัก

พรสุดา อ่านว่า พอน-สุ-ดา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

พรสุนีต์ อ่านว่า พอน-สุ-นี แปลว่า ผู้นำที่ดีเลิศ

พรสุนีติ์ อ่านว่า พอน-สุ-นี แปลว่า ผู้นำที่ดีเลิศ

พรสุพพัต อ่านว่า พอน-สุบ-พัด แปลว่า มีความประพฤติดีอันประเสริฐ

พรินพร อ่านว่า พะ-ริน-พอน แปลว่า มีพรเป็นพลัง

พริมา อ่านว่า พะ-ริ-มา แปลว่า ประเสริฐ ดีเยี่ยม

พฤตยา อ่านว่า พรึด-ตะ-ยา แปลว่า ได้รับการเลี้ยงดู

พลพนา อ่านว่า พน-พะ-นา แปลว่า กำลังของป่า

พลวดี อ่านว่า พน-วะ-ดี แปลว่า มีพลัง

พศิกา อ่านว่า พะ-สิ-กา แปลว่า ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย

พสิกา อ่านว่า พะ-สิ-กา แปลว่า ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย

พอนสุพพัด อ่านว่า พอน-สุบ-พัด แปลว่า มีความประพฤติอันประเสริฐ

พักตร์พริ้ง อ่านว่า พัก-พริ้ง แปลว่า หน้างาม

พัฒน์นรี อ่านว่า พัด-นะ-รี แปลว่า ความเจริญของหญิง

พัฒนี อ่านว่า พัด-ทะ-นี แปลว่า ความเจริญ

พัฒนียา อ่านว่า พัด-ทะ-นี-ยา แปลว่า ความเจริญ

พัณณิตา อ่านว่า พัน-นิ-ตา แปลว่า ผู้ได้รับการสรรเสริญ

พัณณิน อ่านว่า พัน-นิน แปลว่า ผู้มีผิวพรรณดี

พัณณี อ่านว่า พัน-นี แปลว่า คำอธิบาย

พัตร์พิมล อ่านว่า พัด-พิ-มน แปลว่า แพรงาม

พัตรพิมล อ่านว่า พัด-พิ-มน แปลว่า แพรงาม

พัตราพร อ่านว่า พัด-ตรา-พอน แปลว่า ผ้างาม

พัทธ์ธีรา อ่านว่า พัด-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้มั่นคง

พัทนี อ่านว่า พัด-ทะ-นี แปลว่า ผู้ให้

พัทรศยา อ่านว่า พัด-ทระ-สะ-ยา แปลว่า อยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างเจริญ

พัธนี อ่านว่า พัด-ทะ-นี แปลว่า ผู้เกี่ยวเนื่องกัน

พันธ์ประภา อ่านว่า พัน-ประ-พา แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง

พันธ์วิรา อ่านว่า พัน-วิ-รา แปลว่า ผู้กล้าหาญมั่นคง

พันธิกา อ่านว่า พัน-ทิ-กา แปลว่า ผู้มีความผูกพัน

พันธิตร อ่านว่า พัน-ทิด แปลว่า ความรัก

พันธิตรา อ่านว่า พัน-ทิด-ตรา แปลว่า ความรัก

พันธิภา อ่านว่า พัน-ทิ-พา แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง

พันธิสา อ่านว่า พัน-ทิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งพันธะ

พันธุ์ผรา อ่านว่า พัน-ผะ-รา แปลว่า เป็นโล่ป้องกันพี่น้อง ที่พึ่งของพี่น้อง

พัลลภา อ่านว่า พัน-ละ-พา แปลว่า คนโปรด

พัสวี อ่านว่า พัด-สะ-วี แปลว่า มีทรัพย์

พาณิณี อ่านว่า พา-นิ-นี แปลว่า นางละคร

พาณิภัค อ่านว่า พา-นิ-พัก แปลว่า มีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล

พาณี อ่านว่า พา-นี แปลว่า เจ้าแห่งวาจา

พาทินธิดา อ่านว่า พา-ทิน-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้ฉลาด

พิณพร อ่านว่า พิน-พอน แปลว่า พิณที่ไพเราะ

พิทยาภรณ์ อ่านว่า พิด-ทะ-ยา-พอน แปลว่า หญิงสวยงามด้วยความรู้

พิทยารัตน์ อ่านว่า พิด-ทะ-ยา-รัด แปลว่า หญิงงามและประเสริฐ

พิธุนิภา อ่านว่า พิ-ทุ-นิ-พา แปลว่า เหมือนพระจันทร์

พินีต์วัลย์ อ่านว่า พิ-นี-วัน แปลว่า เรียบร้อยอย่างเถาวัลย์ดัด

พิพรรษพร อ่านว่า พิ-พัด-พอน แปลว่า ความเจริญอันประเสริฐ

พิมพ์ อ่านว่า พิม แปลว่า รูปร่าง แม่แบบ

พิมพกานต์ อ่านว่า พิม-พะ-กาน แปลว่า รูปงามน่ารัก

พิมพ์ทอง อ่านว่า พิม-ทอง แปลว่า รูปงามดังทอง

พิมพ์ธิดา อ่านว่า พิม-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวที่รูปเหมือนพ่อ

พิมพ์นารา อ่านว่า พิม-นา-รา แปลว่า มีรัศมีแห่งรูปกาย หมายถึงรูปงาม

พิมพ์นิภา อ่านว่า พิม-นิ-พา แปลว่า มีรูปงาม

พิมพ์ผกา อ่านว่า พิม-ผะ-กา แปลว่า ดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ

พิมพ์พร อ่านว่า พิม-พอน แปลว่า แม่แบบที่ดี

พิมพ์พรรณ อ่านว่า พิม-พัน แปลว่า มีรูปร่างงดงาม

พิมพ์พิกา อ่านว่า พิม-พิ-กา แปลว่า พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม

พิมพ์พิดา อ่านว่า พิม-พิ-ดา แปลว่า สะท้อนแสง

พิมพ์พิศา อ่านว่า พิม-พิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม

พิมพ์พิสุทธ์ อ่านว่า พิม-พิ-สุด แปลว่า มีรูปร่างอันบริสุทธิ์

พิมพ์มาดา อ่านว่า พิม-มา-ดา แปลว่า เหมือนแม่

พิมพ์ลภัส อ่านว่า พิม-ละ-พัด แปลว่า มีลาภคือรูปงาม

พิมพ์วรีย์ อ่านว่า พิม-วะ-รี แปลว่า ประเสริฐด้วยรูปร่าง

พิมพ์วิภา อ่านว่า พิม-วิ-พา แปลว่า มีรัศมีรูปงามอันผ่องใส

พิมพ์วิมล อ่านว่า พิม-วิ-มน แปลว่า รูปร่างไม่มีที่ติ

พิมพ์วิไล อ่านว่า พิม-วิ-ไล แปลว่า รูปงาม

พิมพ์สุธี อ่านว่า พิม-สุ-ที แปลว่า ถ่ายแบบนักปราชญ์

พิมพ์สุภา อ่านว่า พิม-สุ-พา แปลว่า รูปงาม

พิมพ์อร อ่านว่า พิม-ออน แปลว่า รูปงาม

พิมพ์อัปสร อ่านว่า พิม-อับ-สอน แปลว่า รูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร

พิมพาพร อ่านว่า พิม-พา-พอน แปลว่า มีรูปร่างงดงาม

พิมพิกา อ่านว่า พิม-พิ-กา แปลว่า พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม

พิมพิดา อ่านว่า พิม-พิ-ดา แปลว่า สะท้อนแสง

พิมพิศา อ่านว่า พิม-พิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม

พิมรทา อ่านว่า พิม-ระ-ทา แปลว่า การต่อสู้

พิมลแข อ่านว่า พิ-มล-แข แปลว่า จันทร์กระจ่าง

พิมลนาฎ อ่านว่า พิ-มน-นาด แปลว่า หญิงสาวผู้บริสุทธิ์

พิมลรัตน์ อ่านว่า พิ-มน-รัด แปลว่า แก้วที่ปราศจากมลทิน

พิมลวรรณ อ่านว่า พิ-มน-วัน แปลว่า มีผิวพรรณงดงามไม่มีที่ติ

พิมลศรี อ่านว่า พิ-มน-สี แปลว่า บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ

พิรดา อ่านว่า พิ-ระ-ดา แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความเพียร

พิรานันท์ อ่านว่า พิ-รา-นัน แปลว่า ความร่าเริงของผู้กล้า

พิราวรรณ อ่านว่า พิ-รา-วัน แปลว่า ผู้กล่าที่น่าสรรเสริญ

พิราอร อ่านว่า พิ-รา-ออน แปลว่า หญิงสาวผู้กล้าหาญ

พิลาวรรณ อ่านว่า พิ-ลา-วัน แปลว่า งดงาม

พิไลพรรณ อ่านว่า พิ-ไล-พัน แปลว่า มีผิวงาม

พิไลวรรณ อ่านว่า พิ-ไล-วัน แปลว่า มีผิวงาม

พิศมัย อ่านว่า พิ-สะ-หมัย แปลว่า น่าชิดชวนชม

พิศลยา อ่านว่า พิ-สน-ละ-ยา แปลว่า ผู้ไม่มีความทุกข์ร้อน

พิสินี อ่านว่า พิ-สิ-นี แปลว่า ดอกบัว

พิสุดา อ่านว่า พิ-สุ-ดา แปลว่า หญิงวิเศษ

พีรกานต์ อ่านว่า พี-ระ-กาน แปลว่า เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ

พีรดา อ่านว่า พี-ระ-ดา แปลว่า ความเป็นผู้กล้า ความกล้า

พีรทัต อ่านว่า พี-ระ ทัด แปลว่า ผู้กล้าหาญประทานมา

พีรยา อ่านว่า พี-ระ-ยา แปลว่า ความเพียร

พุฒิดา อ่านว่า พุด-ทิ-ดา แปลว่า รู้แล้ว

พุฒิตา อ่านว่า พุด-ทิ-ตา แปลว่า รู้แล้ว

พุธิตา อ่านว่า พุ-ทิ-ตา แปลว่า รู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด

เพราพินิต อ่านว่า เพรา-พิ-นิด แปลว่า สาวงาม

เพลินพิศ อ่านว่า เพลิน-พิด แปลว่า ชวนให้เพลิดเลินน่าหลงใหล

แพรทิพย์ อ่านว่า แพร-ทิบ แปลว่า แพรของเทวดา

แพรพิไล อ่านว่า แพร-พิ-ไล แปลว่า แพรงาม

แพรวรุ่ง อ่านว่า แพรว-รุ่ง แปลว่า สว่างไสวแพรวพราว

แพรววนิต อ่านว่า แพรว-วะ-นิด แปลว่า งามเป็นที่รัก งามน่ารัก

เฟืองรัตน์ อ่านว่า เฟือง-รัด แปลว่า ล้อแก้ว

เฟื่องรัตน์ อ่านว่า เฟื่อง-รัด แปลว่า แก้วอันรุ่งเรือง

ภคนางค์ อ่านว่า พะ-คะ-นาง แปลว่า ผู้มีร่างกายนำโชค

ภควดี อ่านว่า พะ-คะ-วะ-ดี แปลว่า ผู้มีโชค

ภณิดา อ่านว่า พะ-นิ-ดา แปลว่า ผู้บอกเล่า

ภณิตา อ่านว่า พะ-นิ-ตา แปลว่า ผู้บอก

ภรณี อ่านว่า พะ-ระ-นี แปลว่า หญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี

ภรณีนิภา อ่านว่า พะ-ระ-นี-นิ-พา แปลว่า แสงแห่งกลุ่มดาวฤกษ์ภรณี เสมือนดาวภรณี

ภรัณยา อ่านว่า พะ-รัน-ยา แปลว่า การบำรุงเลี้ยง กากรอุปถัมภ์ค้ำจุน

ภริดา อ่านว่า พะ-ริ-ดา แปลว่า ได้รับการเบี้ยงดู

ภริตพร อ่านว่า พะ-ริด-พอน แปลว่า ผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู

ภริตา อ่านว่า พะ-ริ-ตา แปลว่า ได้รับการเลี้ยงดู

ภวิกา อ่านว่า พะ-วิ-กา แปลว่า มีความเจริญ

ภวิตรา อ่านว่า พะ-วิด-ตรา แปลว่า พื้นโลก พิภพ

ภวิษย์พร อ่านว่า พะ-วิด-พอน แปลว่า พรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกลาลข้างหน้า

ภัคธีมา อ่านว่า พัก-คะ-ที-มา แปลว่า ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล

ภัณฑิรา อ่านว่า พัน-ทิ-รา แปลว่า มีลาภ มีความสุข

ภัณฑิลา อ่านว่า พัน-ทิ-ลา แปลว่า มีลาภ มีความสุข

ภัตติมา อ่านว่า พัด-ติ-มา แปลว่า ผู้มีอาหารบริบูรณ์

ภัททิยา อ่านว่า พัด-ทิ-ยา แปลว่า มีความเจริญ

ภัทธิรา อ่านว่า พัด-ทิ-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ

ภัทรธิดา อ่านว่า พัด-ทระ-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้ประพฤติดี

ภัทรภา อ่านว่า พัด-ทระ-พา แปลว่า มีรัศมีงาม

ภัทรลภา อ่านว่า พัด-ละ-พา แปลว่า ผู้ได้รับสิ่งดีงาม ได้สิริมงคล

ภัทรวดี อ่านว่า พัด-ทระ-วะ-ดี แปลว่า มีความเจริญ มีสิริมงคล

ภัทรศยา อ่านว่า พัด-สะ-หยา แปลว่า อยู่อย่างมีความสุข

ภัทรศรี อ่านว่า พัด-ทระ-สี แปลว่า จันทร์หอม

ภัทรา อ่านว่า พัด-ทรา แปลว่า ดี

ภัทรานิษฐ์ อ่านว่า พัด-ทรา-นิด แปลว่า มีความสำเร็จงดงาม มีจุดหมายปลายทางที่ดี

ภัทราพร อ่านว่า พัด-ทรา-พอน แปลว่า ทั้งดีและประเสริฐ

ภัทราภรณ์ อ่านว่า พัด-ทรา-พอน แปลว่า มีความเจริญเป็นเครื่องค้ำจุน

ภัทรียา อ่านว่า พัด-ทรี-ยา แปลว่า ประเสริฐ

ภันทิลา อ่านว่า พัน-ทิ-ลา แปลว่า มีลาภ มีความสุข

ภาคินี อ่านว่า พา-คิ-นี แปลว่า ผู้มีโชค ผู้มีส่วนในกิจการต่าง ๆ

ภานิดา อ่านว่า พา-นิ-ดา แปลว่า ผู้ได้รับการแนะนำที่ดี

ภานุศรี อ่านว่า พา-นุ-สี แปลว่า งามเป็นมิ่งขวัญ งามยิ่ง

ภาพิต อ่านว่า พา-พิด แปลว่า ผู้ได้รับการอบรมแล้ว

ภาพิมล อ่านว่า พา-พิ-มน แปลว่า รัศมีไร้มลทิน รุ่งเรืองยิ่ง

ภารดี อ่านว่า พา-ระ-ดี แปลว่า เทพแห่งการเจรจา

ภารวี อ่านว่า พะ-ระ-วี แปลว่า ชื่อของกวี แสงพระอาทิตย์

ภาวดี อ่านว่า พา-วะ-ดี แปลว่า เครื่องประดับ

ภาวนียา อ่านว่า พา-วะ-นี-ยา แปลว่า ผู้ควรสรรเสริญ

ภาวิดา อ่านว่า พา-วิ-ดา แปลว่า อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว

ภาวิต อ่านว่า พา-วิด แปลว่า ฝึกอบรมตนแล้ว

ภาวิตา อ่านว่า พา-วิ-ตา แปลว่า อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว

ภาวินี อ่านว่า พา-วิ-นี แปลว่า มีความเจริญ

ภาสพรรณ อ่านว่า พาด-สะ-พัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม

ภาสินี อ่านว่า พา-สิ-นี แปลว่า มีความรุ่งเรืองสว่างไสว

ภิรมณ อ่านว่า พิ-ระ-มน แปลว่า ยินดียิ่ง รื่นรมย์ยิ่ง

ภุมรินรัตน์ อ่านว่า พุม-มะ-ริน-รัด แปลว่า แมลงผึ้งที่งดงาม

ภูมิรัตน์ อ่านว่า พู-มิ-รัด แปลว่า แก้วของแผ่นดิน

ภูษณิศา อ่านว่า พู-สะ-นิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ

ภูษิตา อ่านว่า พู-สิ-ตา แปลว่า ประดับประดาแล้ว

มณฑมาฑ อ่านว่า มน-ทะ-มาด แปลว่า ศาลา

มณฑาทิพย์ อ่านว่า มน-ทา-ทิบ แปลว่า สุราวิเศษ

มณฑาวรรณ อ่านว่า มน-ทา-วัน แปลว่า สุราดี

มณฑิตา อ่านว่า มน-ทิ-ตา แปลว่า ประดับตกแต่งแล้ว

มณิการ์ อ่านว่า มะ-นิ-กา แปลว่า ช่างแก้ว

มณิภา อ่านว่า มะ-นิ-พา แปลว่า แววมณี ประกายแก้ว

มณิสร อ่านว่า มะ-นิ-สอน แปลว่า สร้อยคอ

มณีกานต์ อ่านว่า มะ-นี-กาน แปลว่า มีค่าและน่ารัก

มณีมณฑ์ อ่านว่า มะ-นี-มน แปลว่า เครื่องประดับคือแก้วมณี

มณีมาลา อ่านว่า มะ-นี-มา-ลา แปลว่า มณีประดับคอ สร้อยคอ

มณีรัตน์ อ่านว่า มะ-นี-รัด แปลว่า แก้วมณี

มณีวรรณ อ่านว่า มะ-นี-วัน แปลว่า แก้วมณีที่สวยงาม

มทนาลัย อ่านว่า มะ-ทะ-นา-ไล แปลว่า บ่อเกิดแห่งความรัก ดอกบัว

มทินา อ่านว่า มะ-ทิ-นา แปลว่า ทำให้ดีใจ น่ารัก

มธุบิณฑ์ อ่านว่า มะ-ทุ-บิน แปลว่า รังผึ้ง

มธุมนัส อ่านว่า มุ-ทุ-มะ-นัด แปลว่า มีใจดี

มธุรดา อ่านว่า มะ-ทุ-ระ-ดา แปลว่า ความงดงาม ความหวาน

มธุรส อ่านว่า มะ-ทุ-รด แปลว่า น้ำผึ้งหวาน

มธุรา อ่านว่า มะ-ทุ-ดา แปลว่า มีรสหวาน น่ารัก มีเสน่ห์

มธุริน อ่านว่า มะ-ทุ-ริน แปลว่า หวานมีเสน่ห์

มธุวัน อ่านว่า มะ-ทุ-วัน แปลว่า นกดุเหว่า โกกิลา

มธุสร อ่านว่า มะ-ทุ-สอน แปลว่า เสียงหวาน

มนตกานต์ อ่านว่า มน-ตะ-กาน แปลว่า มีมนต์เป็นที่รัก

มนต์นภา อ่านว่า มน-นะ-พา แปลว่า มนต์สวรรค์

มนต์มาส อ่านว่า มน-มาด แปลว่า พระจันทร์ที่เย้ายวนใจ

มนต์วลี อ่านว่า มน-วะ-ลี แปลว่า มีคำพูดชักจูงใจ

มนทิรา อ่านว่า มน-ทิ-รา แปลว่า เรือนหลวง

มนธิรา อ่านว่า มน-ทิ-รา แปลว่า ใจนักปราชญ์

มนปริยา อ่านว่า มะ-นะ-ปริ-ยา แปลว่า มน-นะ-ปริ -ยา

มนรดา อ่านว่า มน-ระ-ดา แปลว่า มีใจยินดี

มนฤดี อ่านว่า มน-รึ-ดี แปลว่า ใจดี

มนัสสินี อ่านว่า มะ-นัด-สิ-นี แปลว่า ผู้มีใจ

มโนรม อ่านว่า มะ-โน-รม แปลว่า เป็นที่รื่นเริงแห่งใจ

มยุรี อ่านว่า มะ-ยุ-รี แปลว่า นกยูง

มยุเรศ อ่านว่า มะ-ยุ-เรด แปลว่า พญานกยูง

มะลิ อ่านว่า มะ-ลิ แปลว่า ดอกมะลิ

มะลิวัลย์ อ่านว่า มะ-ลิ-วัน แปลว่า ทำให้ดีใจ

มะลุลี อ่านว่า มะ-ลุ-ลี แปลว่า ดอกไม้ชนิดหนึ่ง

มัณฑิตา อ่านว่า มัน-ทิ-ตา แปลว่า ประดับตกแต่งแล้ว

มัณยาภา อ่านว่า มัน-ยา-พา แปลว่า แสงแห่งแก้วมณี ประกายแก้ว

มัทนา อ่านว่า มัด-ทะ-นา แปลว่า คำสดุดี

มัทนี อ่านว่า มัด-ทะ-นี แปลว่า กามเทพ

มันตรินี อ่านว่า มัน-ตริ-นี แปลว่า สตรีมีความรู้

มันทนา อ่านว่า มัน-ทะ-นา แปลว่า สดุดี

มัลลิกา อ่านว่า มัน-ลิ-กา แปลว่า ดอกมะลิ

มาติกา อ่านว่า มา-ติ-กา แปลว่า แม่บท แบบอย่าง

มาธวี อ่านว่า มา-ทะ-วี แปลว่า หวาน หวานปานน้ำผึ้ง

ม่านฟ้า อ่านว่า มาน-ฟ้า แปลว่า เมฆ

มานิดา อ่านว่า มา-นิ-ดา แปลว่า ผู้ที่คนนับถือ

มานี อ่านว่า มา-นี แปลว่า คนมีมานะ

มายาวี อ่านว่า มา-ยา-วี แปลว่า ผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น

มาลาตี อ่านว่า มา-ลา-ตี แปลว่า ดอกมะลิชนิดหนึ่ง

มาลินี อ่านว่า มา-ลิ-นี แปลว่า ผู้ตกแต่งด้วยพวงดอกไม้

มาลีรัตน์ อ่านว่า มา-ลี-รัด แปลว่า ดอกไม้ที่มีค่า

มาลีวัลย์ อ่านว่า มา-ลี-วัน แปลว่า เถาดอกไม้

มิ่งกมล อ่านว่า มิ่ง-กะ-มน แปลว่า มิ่งขวัญแห่งดวงใจ

มิ่งพร อ่านว่า มิ่ง-พอน แปลว่า มิ่งขวัญประเสริฐ

มิตรสินี อ่านว่า มิด-สิ-นี แปลว่า หญิงงามที่เป็นมิตร

มุกตาภา อ่านว่า มุก-ตา-ภา แปลว่า แสงแห่งไข่มุก

เมธปิยา อ่านว่า เมด-ปิ-ยา แปลว่า มีปัญญาเป็นที่รัก

เมธาพร อ่านว่า เม-ทา-พอน แปลว่า มีความรู้อันประเสรริฐ

เมธาวี อ่านว่า เม-ทา-วี แปลว่า ผู้มีปัญญา

เมธินี อ่านว่า เม-ทิ-นี แปลว่า ปราชญ์สตรี

เมษราศี อ่านว่า เมด-รา-สี แปลว่า เกิดราศีเมษ

ยลรดี อ่านว่า ยน-ระ-ดี แปลว่า มองแล้วเกิดความดี

ยวิษฐา อ่านว่า ยะ-วิด-ถา แปลว่า เยาว์วัย น้องสุดท้อง

ยสุตมา อ่านว่า ยะ-สุด-ตะ-มา แปลว่า ผู้มียศสูงสุด

ยุกตนันท์ อ่านว่า ยุก-ตะ-นัน แปลว่า ประกอบด้วยความยินดี

เยาวดี อ่านว่า เยา-วะ-ดี แปลว่า หญิงสาว

เยาวเรศ อ่านว่า เยา-วะ-เรด แปลว่า หญิงสาวสวย

โยษิตา อ่านว่า โย-ษิ-ตา แปลว่า สตรี

รดา อ่านว่า ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีแล้ว

รดามณี อ่านว่า ระ-ดา-มะ-นี แปลว่า แก้วประพาฬ

รตา อ่านว่า ระ-ตา แปลว่า เพลิดเพลิน ยินดี สดชื่น

รติกร อ่านว่า ระ-ติ-กอน แปลว่า ทำให้ยินดี

รตินันท์ อ่านว่า ระ-ติ-นัน แปลว่า ยินดีกับความรัก

รติมา อ่านว่า ระ-ติ-มา แปลว่า มีความรัก มีความสุข

รติรมย์ อ่านว่า ระ-ติ-รม แปลว่า รื่นรมย์ยินดี

รติรส อ่านว่า ระ-ติ-รด แปลว่า รสแห่งความยินดี รสรัก

รมณี อ่านว่า รม-มะ-นี แปลว่า สตรีน่าพึงพอใจ

รมณีย์ อ่านว่า รม-มะ-นี แปลว่า ต้องอารมณ์ งาม

รมตี อ่านว่า รม-มะ-ตี แปลว่า กามเทพ

รมย์ธีรา อ่านว่า รม-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารื่นรมย์ นักปราชญ์ผู้น่ายินดี

รมย์นลิน อ่านว่า รม-นะ-ลิน แปลว่า น่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว

รมยเนตร อ่านว่า รม-ยะ-เนด แปลว่า ต้องตา

รมย์รวินท์ อ่านว่า รม-ระ-วิน แปลว่า บัวงาม

รมัณยา อ่านว่า ระ-มัน-ยา แปลว่า น่ารื่นรมย์ยิ่ง

รมิดา อ่านว่า ระ-มิ-ดา แปลว่า ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข

รมิตา อ่านว่า ระ-มิ-ตา แปลว่า ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข

รยา อ่านว่า ระ-ยา แปลว่า กระแสน้ำ หรือความเร็ว

รวินท์ อ่านว่า ระ-วิน แปลว่า ดอกบัว

รวินท์นิภา อ่านว่า ระ-วิน-นิ-พา แปลว่า งามดังดอกบัว

รวิพร อ่านว่า ระ-วิ-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจพระอาทิตย์

รวิภา อ่านว่า ระ-วิ-พา แปลว่า แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์

รวิสรา อ่านว่า ระ-วิ-สะ-รา แปลว่า เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์

รวีนิภา อ่านว่า ระ-วี-นิ-พา แปลว่า เสมือนพระอาทิตย์

รศนา อ่านว่า รด-สะ-นา แปลว่า ลิ้น เข็มขัดสตรี

รสนาถ อ่านว่า รด-สะ-นาด แปลว่า ปรอท

รสริน อ่านว่า รด-สะ-ริน แปลว่า รินรส มีเสน่ห์อยู่เสมอ

รสิกา อ่านว่า ระ-สิ-กา แปลว่า ผู้มีรส มีรสนิยม ผู้ซาบซึ้งในรสกวี

รสิตา อ่านว่า ระ-สิ-ตา แปลว่า ชอบทอง รสนิยม

รสินทรา อ่านว่า ระ-สิน-ทรา แปลว่า จินดามณี

ระยา อ่านว่า ระ-ยา แปลว่า กระแสน้ำ หรือความเร็ว

รักตาภา อ่านว่า รัก-ตา-พา แปลว่า รัศมีสีแดง สีแดง

รักติบูล อ่านว่า รัก-ติ-บูน แปลว่า มีเสน่ห์มาก

รักษณาลี อ่านว่า รัก-สะ-นา-ลี แปลว่า มีเพื่อนหญิงคุ้มครอง มีเพื่อนดี

รักษิณา อ่านว่า รัก-สิ-นา แปลว่า คุ้มครอง

รังสิมา อ่านว่า รัง-สิ-มา แปลว่า พระอาทิตย์

รัตนประภา อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-ประ-พา แปลว่า แผ่นดิน

รัตมณี อ่านว่า รัต-ตะ-มะ-นี แปลว่า แก้วแดง ทับทิม

รัมภ์รดา อ่านว่า รำ-ระ-ดา แปลว่า ไผ่แดง ไผ่งาม กล้วยงาม

รัศมิมาน อ่านว่า รัด-สะ-มิ-มาน แปลว่า มีรัศมีเรืองรอง

รินคำ อ่านว่า ริน-คำ แปลว่า พูดเรื่อย ๆ ทองริน

รินรดา อ่านว่า ริน-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ

รินรดี อ่านว่า ริน-ระ-ดี แปลว่า มีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย

รุ้งพราย อ่านว่า รุ้ง-พราย แปลว่า สีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา

รุ่งไพลิน อ่านว่า รุ่ง-ไพ-ลิน แปลว่า พลอยไพลินที่งามแวววาว

รุ่งรวิน อ่านว่า รุ่ง-ระ-วิน แปลว่า พระอาทิตย์ยามเช้า

รุ่งวิภา อ่านว่า รุ่ง-วิ-พา แปลว่า รัสมีสว่าง

รุณฑิกา อ่านว่า รุน-ดิ-กา แปลว่า กรณีประตู

รุธิรา อ่านว่า รุ-ทิ-รา แปลว่า แดง ดาวอังคาร

เรณุกา อ่านว่า เร-นุ-กา แปลว่า นามมารดาปรศุราม

เรืองรำไพ อ่านว่า เรือง-รำ-ไพ แปลว่า พระอาทิตย์เรืองรอง

เรืองริน อ่านว่า เรือง-ริน แปลว่า สุกสว่างเรื่อย ๆ

ไรวินท์ อ่านว่า ไร-วิน แปลว่า ได้ทรัพย์ มีทรัพย์

ลดามณี อ่านว่า ละ-ดา-มะ-นี แปลว่า แก้วประพาส

ลภัสรดา อ่านว่า ละ-พัด-ระ-ดา แปลว่า ยินดีแล้วในทรัพย์

ลลิต อ่านว่า ละ-ลิด แปลว่า งาม

ลลิตพรรณ อ่านว่า ละ-ลิด-พัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม

ลลิตภัทร อ่านว่า ละ-ลิด-พัด แปลว่า งามและเจริญ

ลลิตา อ่านว่า ละ-ลิ-ตา แปลว่า สวย มีเสน่ห์

ลักขิกา อ่านว่า ลัก-ขิ-กา แปลว่า สตรีผู้มีบุญวาสนา

ลักษณ์นารา อ่านว่า ลัก-สะ-นา-รา แปลว่า รัศมีได้ลักษณะ มีรัศมีงาม

ลักษณารีย์ อ่านว่า ลัก-สะ-นา-รี แปลว่า มีลักษณะประเสริฐ

ลักษิกา อ่านว่า ลัก-สิ-กา แปลว่า สตรีผู้มีบุญวาสนา

ลัฏฐิกา อ่านว่า ลัด-ถิ-กา แปลว่า ลำต้น

ลัลน์ลลิต อ่านว่า ลัน-ละ-ลิด แปลว่า สาวสวย

ลัลนา อ่านว่า ลัน-ละ-นา แปลว่า สาวสวย

ลิปิการ์ อ่านว่า ลิ-ปิ-กา แปลว่า สร้างอักษร นักเขียน

ลีฬฆวรรณ อ่านว่า ลีน-หะ-วัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม

วกุลทิพย์ อ่านว่า วะ-กุน-ทิพ แปลว่า ต้นพิกุลของเทวดา

วทันยา อ่านว่า วัน-ทัน-ยา แปลว่า ใจบุญสุนทาน

วธูสิริ อ่านว่า วะ-ทู-สิ-หริ แปลว่า หญิงสาวผู้มีสิริมงคล

วนาพรรณ อ่านว่า วะ-นา-พัน แปลว่า ป่าที่สวยงาม

วนาวรรณ อ่านว่า วะ-นา-วัน แปลว่า ป่าที่สวยงาม

วนิดา อ่านว่า วะ-นิ-ดา แปลว่า หญิงสาว

วรกานต์ อ่านว่า วอ-ระ-กาน แปลว่า ประเสริฐและน่ารัก

วรณิกา อ่านว่า วอ-ระ-นิ-กา แปลว่า ผู้เขียน เสมียน

วรดา อ่านว่า วอ-ระ-ดา แปลว่า ความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ

วรดี อ่านว่า วอ-ระ-ดี แปลว่า ของหอมสำหรับลูบไร้ร่างกาย

วรทา อ่านว่า วอ-ระ -ทา แปลว่า ผู้ให้สิ่งที่ประเสริญ

วรนิต อ่านว่า วอ-ระ-นิด แปลว่า ผู้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ

วรนิษฐา อ่านว่า วอ-ระ-นิด-ถา แปลว่า มีความสำเร็จอันประเสริฐ

วรปรีย์ อ่านว่า วอ-ระ-ปรี แปลว่า ประเสริฐและเป็นที่รัก

วรพนิต อ่านว่า วอ-ระ-พะ-นิด แปลว่า หญิงผู้ประเสริฐ

วรรณกานต์ อ่านว่า วัน-นะ-กาน แปลว่า มีผิวพรรณงดงาม

วรรณธนา อ่านว่า วัน-ทะ-นา แปลว่า มีความงามและมีทรัพย์

วรรณนิภา อ่านว่า วัน-นิ-พา แปลว่า แสงสว่างที่งดงาม

วรรณรดา อ่านว่า วัน-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม

วรรณเลขา อ่านว่า วัน-เล-ขา แปลว่า ดินสอพอง

วรรณวริน อ่านว่า วัน-วะ-ริน แปลว่า งดงามและประเสริฐ

วรรณวลี อ่านว่า วัน-วะ-ลี แปลว่า หนังสือหรือตำรา

วรรณวิภา อ่านว่า วัน-วิ-พา แปลว่า แสงสว่างอันงดงาม

วรรณวิสาข์ อ่านว่า วัน-วิ-สา แปลว่า ผิวพรรณดุจพระจันทร์วันเพ็ญเดือนหก

วรรณาฎ อ่านว่า วัน-นาด แปลว่า ผู้ขับร้อง

วรรณิกา อ่านว่า วัน-นิ-กา แปลว่า ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เชียน เสมียน

วรรณิดา อ่านว่า วัน-นิ-ดา แปลว่า ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ

วรรณิต อ่านว่า วัน-นิด แปลว่า ผู้ที่บุคคลอื่นสรรเสริญ ผู้ได้รับการสรรเสริญ

วรรณิศา อ่านว่า วัน-นิ-สา แปลว่า ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ

วรสุดา อ่านว่า วอ-ระ-สุ-ดา แปลว่า สาวงาม

วรัสยา อ่านว่า วะ-รัด-สะ-ยา แปลว่า ความปรารถนา

วราภรณ์ อ่านว่า วะ-รา-พอน แปลว่า เครื่องประดับที่ประเสริฐ

วรารมย์ อ่านว่า วะ-รา-รม แปลว่า มีความรื่นรมย์อันประเสริฐ

วรารัตน์ อ่านว่า วะ-รา-รัด แปลว่า แก้วที่ประเสริฐ

วราลี อ่านว่า วะ-รา-ลี แปลว่า พระจันทร์

วรินทร์ อ่านว่า วะ-ริน แปลว่า ดีและยิ่งใหญ่

วรินยุพา อ่านว่า วะ-ริน-ยุ-พา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

วรินรำไพ อ่านว่า วะ-ริน-รำ-ไพ แปลว่า ผู้ประเสริฐและงดงาม

วริมน อ่านว่า วะ-ริ-มน แปลว่า เลิศ

วริยงค์ อ่านว่า วะ-ริ-ยง แปลว่า ผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ

วริยา อ่านว่า วะ-ริ-ยา แปลว่า ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก

วริศรา อ่านว่า วะ-ริด-สะ-รา แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

วริษฐา อ่านว่า วะ-ริด-ถา แปลว่า ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง

วริษา อ่านว่า วะ-ริ-สา แปลว่า ฤดูฝน

วรีรัตน์ อ่านว่า วะ-รี-รัด แปลว่า แก้วเปรียบแม่น้ำ

วรีวรรณ อ่านว่า วะ-รี-วัน แปลว่า ผิดพรรณเปรียบดั่งแก้ว

วรุณพร อ่านว่า วะ-รุน-พอน แปลว่า พรจากสวรรค์

วรุณยุพา อ่านว่า วะ-รุน-ยุ-พา แปลว่า หญิงจากสรวงสวรรค์

วเรณยา อ่านว่า วะ-เรน-ยา แปลว่า ประเสริฐสุด

วลีรัตน์ อ่านว่า วะ-ลี-รัด แปลว่า ถ้อยคำที่ไพเราะ

วศินี อ่านว่า วะ-สิ-นี แปลว่า สตรีมีอำนาจ

วศิมน อ่านว่า วะ-สิ-มน แปลว่า จิตใจที่มีเสน่ห์

วสภะ อ่านว่า วะ-สะ-พะ แปลว่า ผู้ประเสริฐ

วสวัตติ์ อ่านว่า วะ-สะ-วัด แปลว่า ผู้ยังคนอื่นให้อยู่ในอำนาจ ผู้มีอำนาจ

วสิพร อ่านว่า วะ-สิ-พอน แปลว่า มีความสามารถดังที่ตั้งใจ

วสุพร อ่านว่า วะ-สุ-พอน แปลว่า สมบัติที่ได้มาตามประสงค์

วสุรมย์ อ่านว่า วะ-สุ-รม แปลว่า มีสมบัติเป็นที่น่ารื่นรมย์

วสุวดี อ่านว่า วะ-สุ-วะ-ดี แปลว่า หญิงที่มีคุณสมบัติดี

วัทนวิภา อ่านว่า วัด-ทะ-นะ-วิ-พา แปลว่า ใบหน้าสวย พูดเก่ง

วันทนา อ่านว่า วัน-ทะ-นา แปลว่า การไหว้

วันทนีย์ อ่านว่า วัน-ทะ-นี แปลว่า น่านับถือ

วัลลภา อ่านว่า วัน-ละ-พา แปลว่า หญิงผู้เป็นที่รัก

วัศยา อ่านว่า วัด-สะ-ยา แปลว่า เชื่อฟัง

วัสลิกา อ่านว่า วัด-ลิ-กา แปลว่า ดอกมะลิ

วารีนิธิ อ่านว่า วา-รี-นิด แปลว่า มหาสมุทร

วารุณอร อ่านว่า วา-รุน-ออน แปลว่า หญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้

วารุณี อ่านว่า วา-รุ-นี แปลว่า เทวีแห่งเหล้า

วาสิตา อ่านว่า วา-สิ-ตา แปลว่า กลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล

วาสินี อ่านว่า วา-สิ-นี แปลว่า อยู่ประจำ สถิตอยู่ มั่นคง

วิกันดา อ่านว่า วิ-กัน-ดา แปลว่า น่ารัก

วินิทรา อ่านว่า วิ-นิ-ทะ-รา แปลว่า ตื่นเสมอ ขยัน

วินิธา อ่านว่า วิ-นิ-ทา แปลว่า ฝังใจ จดจำเก่ง

วินิมัย อ่านว่า วิ-นิ-ไม แปลว่า แลกเปลี่ยน

วิปุลา อ่านว่า วิ-ปุ-ลา แปลว่า ไพศาล ลึกซึ้ง กว้างขวาง

วิภวา อ่านว่า วิ-พะ-วา แปลว่า ทรัพย์สิน

วิภวานี อ่านว่า วิ-พะ-วา-นี แปลว่า ผู้รู้แจ้งชัด

วิภาณี อ่านว่า วิ-พา-นี แปลว่า พูดจาไพเราะ

วิภาดา อ่านว่า วิ-พา-ดา แปลว่า ผู้รู้

วิภาพร อ่านว่า วิ-พา-พอน แปลว่า มีความงดงามเป็นเลิศ

วิภารัตน์ อ่านว่า วิ-พา-รัด แปลว่า งดงามยิ่ง

วิภาวินี อ่านว่า วิ-พา-วิ-นี แปลว่า ผู้รู้แจ้งชัด

วิภาวี อ่านว่า วิ-พา-วี แปลว่า ผู้รู้แจ้งชัด ส่งแสงแล้ว ผู้ฉลาดเฉียบแหลม

วิมพ์วิภา อ่านว่า วิม-วิ-พา แปลว่า รูปงาม

วิมลณัฐ อ่านว่า วิ-มน-นัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน

วิมลนาฏ อ่านว่า วิ-มน-นาด แปลว่า นางละครผู้บริสุทธิ์

วิมลพรรณ อ่านว่า วิ-มน-พัน แปลว่า ผู้มีผิวพรรณงดงาม

วิมลภัทร อ่านว่า วิ-มน-พัด แปลว่า ผู้ไม่มีมลทิน

วิมลมณี อ่านว่า วิ-มน-มะ-นี แปลว่า แก้วมณีที่ไร้มลทิน แก้วผนึก

วิมลรัตน์ อ่านว่า วิ-มน-รัด แปลว่า บริสุทธิ์ยิ่ง

วิมลศรี อ่านว่า วิ-มน-สี แปลว่า มีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ

วิมลสิริ อ่านว่า วิ-มน-สิ-หริ แปลว่า บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์

วิมลิน อ่านว่า วิ-มะ-ลิน แปลว่า ผู้ปราศจากมลทิน

วิมุทรา อ่านว่า วิ-มุด-ทะ-รา แปลว่า บานแล้ว

วิยดี อ่านว่า วิ-ยะ-ดี แปลว่า นก

วิรดา อ่านว่า วิ-ระ-ตา แปลว่า ผู้งดเว้นจากความชั่ว

วิรดี อ่านว่า วิ-ระ -ดี แปลว่า การงดเว้นจากความชั่ว

วิรตา อ่านว่า วิ-ระ-ตา แปลว่า ผู้งดเว้นจากความชั่ว

วิรตี อ่านว่า วิ-ระ-ตี แปลว่า การงดเว้น จากความชั่ว

วิรมณ อ่านว่า วิ-ระ-มน แปลว่า การงดเว้นจากความชั่ว

วิรยา อ่านว่า วิ-ระ-ยา แปลว่า ความเพียร

วิรัลยุพา อ่านว่า วิ-รัน-ยุ-พา แปลว่า หญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม

วิรากร อ่านว่า วิ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งผู้กล้า

วิรากานต์ อ่านว่า วิ-รา-กาน แปลว่า ผู้กล้าหาญและเป็นที่รัก

วิรามร อ่านว่า วิ-รา-มอน แปลว่า กล้าหาญดุจเทวดา

วิโรษณา อ่านว่า วิ-โร-สะ-นา แปลว่า ไม่มีความโกรธ

วิลันดา อ่านว่า วิ-ลัน-ดา แปลว่า ชาวดัตช์

วิลาวัณย์ อ่านว่า วิ-ลา-วัน แปลว่า งามยิ่ง

วิลาสินี อ่านว่า วิ-ลา-สิ-นี แปลว่า สวยงาม

วิไลพร อ่านว่า วิ-ไล-พอน แปลว่า งามและประเสริฐ

วิไลรัตน์ อ่านว่า วิ-ไล-รัด แปลว่า งามอย่างมีค่า

วิไลลักษณ์ อ่านว่า วิ-ไล-ลัก แปลว่า มีลักษณะงาม

วิไลวรรณ อ่านว่า วิ-ไล-วัน แปลว่า ผิวงาม

วิวิศนา อ่านว่า วิ-วิด-สะ-นา แปลว่า มีความงามมาก งามอย่างวิเศษ

วิศรมา อ่านว่า วิ-สะ-ระ-มา แปลว่า สงบ พักผ่อน

วิศรุตา อ่านว่า วิ-สะ-รุ-ตา แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ

วิศัลย์ศยา อ่านว่า วิ-สัน-สะ-ยา แปลว่า อยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก

วิศัลยา อ่านว่า วิ-สัน-ยา แปลว่า ไม่มีความทุกข์โสก

วิสสุตา อ่านว่า วิด-สุ-ตา แปลว่า ปรากฏชื่อ มีชื่อเสียง

วิสาข์ อ่านว่า วิ-สา แปลว่า เดือนวิสาขะ

วีณาพร อ่านว่า วี-นา-พอน แปลว่า เสียงอันไพเราะของพิณ

วีธรา อ่านว่า วี-ทะ-รา แปลว่า ฟ้ากระจ่าง บริสุทธิ์

วีรดา อ่านว่า วี-ระ-ดา แปลว่า ความกล้าหาญ

วีรปริยา อ่านว่า วี-ระ-ปริ-ยา แปลว่า เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ

วีรภัทรา อ่านว่า วี-ระ-พัด-ทรา แปลว่า ผู้กล้าหาญและเจริญ

วีรยา อ่านว่า วี-ระ-ยา แปลว่า ความเพียร

วีรวรรณ อ่านว่า วี-ระ-วัน แปลว่า ผิดพรรณของผู้กล้า

วีร์สุดา อ่านว่า วี-สุ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้กล้าหาญ

วีรอร อ่านว่า วี-ระ-ออน แปลว่า หญิงสาวผู้กล้าหาญ

วีราทร อ่านว่า วี-รา-ทอน แปลว่า ความเอื้อเฟื้อของผู้กล้าหาญ

วีรินทร์ อ่านว่า วี-ริน แปลว่า ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่

วีริยา อ่านว่า วี-ริ-ยา แปลว่า ความเพียร

วุฒิพร อ่านว่า วุด-ทิ-พอน แปลว่า มีความเจริญเป็นเลิศ

เวณิกา อ่านว่า เว-นิ-กา แปลว่า เกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ

เวทิดา อ่านว่า เว-ทิ-ดา แปลว่า ให้รู้

เวธกา อ่านว่า เว-ทะ-กา แปลว่า คม เฉียบแหลม

เวธนี อ่านว่า เว-ทะ-นี แปลว่า สว่าน มีปัญญาเฉียบแหลม

แววพรรณ อ่านว่า แวว-พัน แปลว่า ผิดพรรณผ่องใสงดงาม

แวววรรณ อ่านว่า แวว-วัน แปลว่า มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม

แวววัย อ่านว่า แวว-ไว แปลว่า มีอายุที่สดใสตลอดไป

แวววิไล อ่านว่า แวว-วิ-ไล แปลว่า งดงามสดใส

ศดานันท์ อ่านว่า สะ-ดา-นัน แปลว่า ชื่อของพระพรหม

ศนีปรีย์ อ่านว่า สะ-นี-ปรี แปลว่า มรกต

ศมนีย์ อ่านว่า สะ-มะ-นี แปลว่า ให้ความเยือกเย็น

ศยามล อ่านว่า สะ-ยา-มน แปลว่า ผึ้งหลวง ผิวคล้ำ

ศรณี อ่านว่า สอ-ระ-นี แปลว่า แสวงหาที่พึ่ง

ศรัณยา อ่านว่า สะ-รัน-ยา แปลว่า หญิงผู้ปกป้องรักษา

ศรันยา อ่านว่า สะ-รัน-ยา แปลว่า ผู้ปกป้อง

ศรีวิไล อ่านว่า สี-วิ-ไล แปลว่า อารยธรรม

ศรีสุภางค์ อ่านว่า สี-สุ-พาง แปลว่า หญิงผู้มีร่างงาม

ศรุดา อ่านว่า สะ-รุ-ดา แปลว่า มีชื่อเสียง

ศรุตา อ่านว่า สะ-รุ-ตา แปลว่า มีชื่อเสียง

ศลิษา อ่านว่า สลิ-สา แปลว่า การกอดรัด

ศวรรยา อ่านว่า สะ-หวัน-ยา แปลว่า ความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน

ศวิตา อ่านว่า สะ-วิ-ตา แปลว่า ผิวขาวนวลงาม

ศศิ อ่านว่า สะ-สิ แปลว่า ดวงจันทร์

ศศิกร อ่านว่า สะ-สิ-กอน แปลว่า แสงจันทร์

ศศิธร อ่านว่า สะ-สิ-ทอน แปลว่า เหมือนดวงจันทร์

ศศินัดดา อ่านว่า สะ-สิ-นัด-ดา แปลว่า หลานของพระจันทร์

ศศินิภา อ่านว่า สะ-สิ-นิ-พา แปลว่า เหมือนจันทร์ แสงจันทร์

ศศิประภา อ่านว่า สะ-สิ-ประ-พา แปลว่า แสงสว่างของพระจันทร์

ศศิพิมพ์ อ่านว่า สะ-สิ-พิม แปลว่า เปรียบเหมือนพระจันทร์

ศศิภา อ่านว่า สะ-สิ-พา แปลว่า แสงจันทร์

ศศิวิมล อ่านว่า สะ-สิ-วิ-มน แปลว่า จันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพระจันทร์

ศัตวรี อ่านว่า สัด-ตะ-วะ-รี แปลว่า ราตรี

ศันศนีย์ อ่านว่า สัน-สะ-นี แปลว่า ควรสรรเสริญ

ศันสนีย์ อ่านว่า สัน-สะ-นี แปลว่า ควรได้รับการสรรเสริญ

ศาตพร อ่านว่า สา-ตะ-พอน แปลว่า มีความสุขอันประเสริฐ

ศาสนีย์ อ่านว่า สา-สะ-นี แปลว่า สมควรจะสั่งสอน

ศิกานต์ อ่านว่า สิ-กาน แปลว่า ผู้ที่ทำให้คนรักพอใจ

ศิตาพร อ่านว่า สิ-ตา-พอน แปลว่า ความคมในคำแสดงความปรารถนาดี

ศิถี อ่านว่า สิ-ถี แปลว่า พวงดอกไม้

ศิร์กานต์ อ่านว่า สิ-กาน แปลว่า ที่รักยิ่ง

ศิรดา อ่านว่า สิ-ระ-ดา แปลว่า ความเป็นยอด

ศิรประภา อ่านว่า สิ-ระ-ประ-พา แปลว่า รัศมีที่พวยพุ่งเป็นวงรอบศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์

ศิรภัสสร อ่านว่า สิ-ระ-พัด-สอน แปลว่า มีรัศมีอันยอดเยี่ยม

ศิราพร อ่านว่า สิ-รา-พอน แปลว่า สายน้ำอันประเสริฐ

ศิรามน อ่านว่า สิ-รา-มน แปลว่า จิตใจที่เยือกเย็น

ศิริกัลยา อ่านว่า สิ-หริ-กัน-ยา แปลว่า นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิริกานดา อ่านว่า สิ-หริ-กาน-ดา แปลว่า หญิงที่รัก

ศิริณา อ่านว่า สิ-หริ-นา แปลว่า กลางคืน

ศิริลักษณ์ อ่านว่า สิ-หริ-ลัก แปลว่า มีลักษณะที่เป็นมงคล

ศิโรธร อ่านว่า สิ-โร-ทอน แปลว่า คอ

ศิโรรัตน์ อ่านว่า สิ-โร-รัด แปลว่า เพชรประดับหัว

ศิลป์ศรุต อ่านว่า สิน-สะ-รุด แปลว่า มีชื่อเสียงด้านศิลปะ

ศิลป์สุภา อ่านว่า สิน-สุ-พา แปลว่า ศิลปงดงาม งามอย่างมีศิลป์

ศิวปรียา อ่านว่า สิ-วะ-ปรี-ยา แปลว่า แก้วผนึก

ศิวาพร อ่านว่า สิ-วา-พอน แปลว่า พรของพระอิศวร

ศิวิกา อ่านว่า สิ-วิ-กา แปลว่า เสลี่ยง คานหาม

ศิศิรา อ่านว่า สิ-สิ-รา แปลว่า น้ำค้าง

ศิศุนันท์ อ่านว่า สิ-สุ-นัน แปลว่า ความยินดีในวัยเด็ก

ศีดา อ่านว่า สี-ดา แปลว่า เฉียบคม มีสติปัญญาเฉียบแหลม

ศีตภา อ่านว่า สี-ตะ-พา แปลว่า รัศมีเย็น พระจันทร์

ศีตรา อ่านว่า สี-ตรา แปลว่า พระจันทร์

ศีตลา อ่านว่า สี-ตะ-ลา แปลว่า เย็นสนิท เยือกเย็น

ศีรณา อ่านว่า สี-ระ-นา แปลว่า เล็ก ละเอียด

ศุกรางค์ อ่านว่า สุ-กะ-ราง แปลว่า นกยูง

ศุจิกา อ่านว่า สุ-จิ-กา แปลว่า ผู้มีความบริสุทธิ์

ศุทธพรรณ อ่านว่า สุด-ทะ-พัน แปลว่า เป็นผู้ดี

ศุทธานต์ อ่านว่า สุด-ทาน แปลว่า ห้องมเหสี ชายาพระราชา

ศุทธินี อ่านว่า สุด-ทิ-นี แปลว่า ผู้มีความหมดจด

ศุทรา อ่านว่า สุ-ทะ-รา แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

ศุภกานต์ อ่านว่า สุ-พะ-กาน แปลว่า ผู้ดีงามและเป็นที่รัก

ศุภดา อ่านว่า สุ-พะ-ดา แปลว่า ความงาม

ศุภรดา อ่านว่า สุบ-พะ-ระ-ดา แปลว่า ขาวสะอาด

ศุภรัตน์ อ่านว่า สุบ-พะ-รัด แปลว่า มีความเพียรเป็นเลิศ

ศุภรางค์ อ่านว่า สุ-พะ-ราง แปลว่า พระจันทร์

ศุภรางศุ์ อ่านว่า สุ-พะ-ราง แปลว่า มีรัศมีนวลงาม พระจันทร์ การบูร

ศุภลักษณ์ อ่านว่า สุบ-พะ-ลัก แปลว่า มีลักษณะดีงาม

ศุภวรรณ อ่านว่า สุบ-พะ-วัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม

ศุภสุตา อ่านว่า สุ-พะ-สุ-ตา แปลว่า ธิดาผู้มีโชคดี ธิดาผู้สวยงาม

ศุภากร อ่านว่า สุ-พา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิริมงคล

ศุภางค์ อ่านว่า สุ-พาง แปลว่า ร่างกายงาม

ศุภานัน อ่านว่า สุ-พา-นัน แปลว่า มีใบหน้าสวย ท่าทางดี

ศุภารมย์ อ่านว่า สุ-พา-รม แปลว่า งามและน่ารื่นรมย์

ศุภาวรรณ อ่านว่า สุ-พา-วัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม

ศุภิดา อ่านว่า สุ-พิ-ดา แปลว่า ความงาม

ศุภิสรา อ่านว่า สุ-พิด-สะ-รา แปลว่า ผู้ดีงามและยิ่งใหญ่

ศุลีพร อ่านว่า สุ-ลี-พอน แปลว่า พรของพระอินทร์

โศภนิศ อ่านว่า โส-พะ-นิด แปลว่า เจ้าแห่งความงาม

โศภิดา อ่านว่า โส-พิ-ดา แปลว่า นางงาม

โศภิต อ่านว่า โส-พิด แปลว่า งาม

โศภิตา อ่านว่า โส-พิ-ตา แปลว่า นางงาม

โศภิษฐ์ อ่านว่า โส-พิด แปลว่า งามยิ่ง

โศภิษฐา อ่านว่า โส-พิด-ถา แปลว่า ผู้งามยิ่ง

โศรดา อ่านว่า โส-ระ-ดา แปลว่า ผู้ฟัง

โศรดาพร อ่านว่า โส-ระ-ดา-พอน แปลว่า ผู้ได้ยินสิ่งประเสริฐ

โศศิษฐา อ่านว่า โส-สิด-ถา แปลว่า ผู้งามยิ่ง

สกลสุภา อ่านว่า สะ-กน-สุ-พา แปลว่า งามทั้งหมด งามทั่วสรรพางค์

สกาวรัตน์ อ่านว่า สะ-กา-วะ-รัด แปลว่า ขาวสะอาดหมดจดดั่งแก้วใส

สขิลา อ่านว่า สะ-ขิ-ลา แปลว่า นุ่มนวล อ่อนหวาน

สภาวิกา อ่านว่า สะ-พา-วิ-กา แปลว่า อบรมมาดี

สภาวี อ่านว่า สะ-พา-วี แปลว่า ผู้เป็นตัวของตัวเอง

สมิดา อ่านว่า สะ-มิ-ดา แปลว่า ยิ้มแย้ม แป้ง

สมิตา อ่านว่า สะ-มิ-ตา แปลว่า ยิ้มแย้ม แป้ง

สมิตานัน อ่านว่า สะ-มิ-ตา-นัน แปลว่า มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน

สรณีย์ อ่านว่า สอ-ระ-นี แปลว่า ผู้ควรระลึกถึง

สรวีย์ อ่านว่า สอ-ระ-วี แปลว่า ผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง

สราวลี อ่านว่า สะ-รา-วะ-ลี แปลว่า แถวลูกศร

สริดา อ่านว่า สะ-ริ-ดา แปลว่า ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ

สริตา อ่านว่า สะ-ริ-ตา แปลว่า ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ

สริมน อ่านว่า สะ-ริ-มน แปลว่า ลม อากาศ

สริลพร อ่านว่า สะ-ริน-พอน แปลว่า ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ

สรีพรรณ อ่านว่า สะ-รี-พัน แปลว่า มีผิวพรรณจับใจ

สลิลทิพย์ อ่านว่า สะ-ลิน-ทิบ แปลว่า น้ำทิพย์

สวภาว์ อ่านว่า สะ-วา-พา แปลว่า ภาวะของตนเอง

สวรินทร์ อ่านว่า วะ-วะ-ริน แปลว่า จอมสวรรค์

สังวรา อ่านว่า สัง-วะ-รา แปลว่า ระมัดระวัง ควบคุมตนเองได้

สังวรี อ่านว่า สัง-วะ-รี แปลว่า ราตรี

สังวุตา อ่านว่า สัง-วุ-ตา แปลว่า สำรวม ระมัดระวัง

สัณห์สินี อ่านว่า สัน-สิ-นี แปลว่า นางงามผู้ละเอียดอ่อน

สัณห์สิริ อ่านว่า สัน-สิ-หริ แปลว่า ผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ

สัณห์สิรี อ่านว่า สัน-สิ-รี แปลว่า ผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ

สันทนี อ่านว่า สัน-ทะ-นี แปลว่า การเปรียบเทียบ

สันธิลา อ่านว่า ทัน-ทิ-ลา แปลว่า แม่น้ำ

สันนดี อ่านว่า สัน-นะ-ดี แปลว่า เสียงนมัสการ

สันนิธ อ่านว่า สัน-นิด แปลว่า ใกล้

สันนิภา อ่านว่า สัน-นิ-พา แปลว่า คล้าย เหมือน

สาทริยา อ่านว่า สา-ทริ-ยา แปลว่า การแสดงความเอื้อเฟื้อ

สาธกา อ่านว่า สา-ทะ-กา แปลว่า ให้สำเร็จสมประสงค์

สาธนี อ่านว่า สา-ทะ-นี แปลว่า ให้สำเร็จประโยชน์

สาธวี อ่านว่า สา-ทะ-วี แปลว่า มีความดี

สาธิกา อ่านว่า สา-ทิ-กา แปลว่า ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์

สาธิดา อ่านว่า สา-ทิ-ดา แปลว่า ให้สำเร็จสมประสงค์

สาธิตา อ่านว่า สา-ทิ-ตา แปลว่า ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์

สาธินี อ่านว่า สา-ทิ-นี แปลว่า ให้สำเร็จ

สาธิมา อ่านว่า สา-ทิ-มา แปลว่า ความดี

สารนิติ อ่านว่า สา-ระ-นิด แปลว่า มีแบบแผนเป็นสาระ มีระเบียบดี

สาริศา อ่านว่า สา-ริ-สา แปลว่า เจ้าแห่งแก่นสาร

สาริสา อ่านว่า สา-ริ-สา แปลว่า เจ้าแห่งแก่นสาร

สาวิกา อ่านว่า สา-วิ-กา แปลว่า ศิษย์ผู้หญิงของศาสดา

สาวิณี อ่านว่า สา-วิ-นี แปลว่า แม่น้ำ

สาวิตรี อ่านว่า สา-วิ-ตรี แปลว่า บทสดุดีพระอาทิตย์ในฤคเวท

สาวินี อ่านว่า สา-วิ-นี แปลว่า แม่น้ำ

สิงควรรณ อ่านว่า สิง-คะ-วัน แปลว่า ผิวเหมือนทอง งามผุดผ่อง

สิณิสา อ่านว่า สิ-นิ-สา แปลว่า ลูกสะใภ้

สิดาพร อ่านว่า สิ-ดา-พอน แปลว่า ขาวนวลงามอย่างประเสริฐ

สิตานัน อ่านว่า สิ-ตา-นัน แปลว่า มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน

สิทธินี อ่านว่า สิด-ทิ-นี แปลว่า ผู้สำเร็จทางจิต

สินาถ อ่านว่า สิ-นาด แปลว่า ที่พึ่งที่มีโชค

สินิทธา อ่านว่า สิ-นิด-ทา แปลว่า ผู้มีความอ่อนโยน

สินี อ่านว่า สิ-นี แปลว่า หญิงสาวมีผิวขาวงาม

สินีนาถ อ่านว่า สิ-นี-นาด แปลว่า ที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม

สิปโปทัย อ่านว่า สิบ-โป-ไท แปลว่า รุ่งเรืองด้วยศิลปะ

สิปาง อ่านว่า สิ-ปาง แปลว่า หญิงผู้มีความสง่างาม

สิรภัทร อ่านว่า สิ-ระ-พัด แปลว่า ผู้เป็นยอดและดีงามเป็นเลิศ

สิรามล อ่านว่า สิ-รา-มน แปลว่า ยอดแห่งผู้บริสุทธิ์

สิรารมย์ อ่านว่า สิ-รา-รม แปลว่า เป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยอดเยี่ยม

สิราวรรณ อ่านว่า สิ-รา-วัน แปลว่า ผู้มีผิวพรรณงดงาม มีผิวพรรณเลิศ

สิริกร อ่านว่า สิ-หริ-กอน แปลว่า สร้างสิริมงคล

สิริกานต์ อ่านว่า สิ-หริ-กาน แปลว่า เป็นมิ่งขวัญและเป็นที่รัก

สิริกุล อ่านว่า สิ-หริ-กุน แปลว่า ตระกูลที่มีสิริมงคล

สิรินดา อ่านว่า สิ-หริ-นะ-ดา แปลว่า ผู้น้อมไปในสิริมงคล

สิรินทร์ อ่านว่า สิ-ริน แปลว่า มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่

สิรินทรา อ่านว่า สิ-ริน-ทรา แปลว่า มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ

สิรินันท์ อ่านว่า สิ-หริ-นัน แปลว่า ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง

สิรินาถ อ่านว่า สิ-หริ-นาด แปลว่า มีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล

สิริพรรณ อ่านว่า สิ-หริ-พัน แปลว่า ผู้มีผิวพรรณงดงาม

สิริยุพน อ่านว่า สิ-หริ-ยุ-พน แปลว่า มีความสาวอันเป็นมิ่งขวัญ

สิริรัตน์ อ่านว่า สิ-หริ-รัด แปลว่า ความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ

สิริวรรณ อ่านว่า สิ-หริ-วัน แปลว่า ผู้มีผวิพรรณงดงาม

สิริวิมล อ่านว่า สิ-หริ-วิ-มน แปลว่า บริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ

สิริโสภา อ่านว่า สิ-หริ-โส-พา แปลว่า หญิงงามและเป็นมิ่งขวัญ

สิริอาภา อ่านว่า สิ-หริ-อา-พา แปลว่า ผู้มีแสงสว่างเป็นมงคล

สิรี อ่านว่า สิ-รี แปลว่า ศรี

สิรีธร อ่านว่า สิ-รี-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งมิ่งขวัญ ผู้มีบุญ

สิเรียม อ่านว่า สิ-เรียม แปลว่า ผู้มีศรี

สิโรธร อ่านว่า สิ-โร-ทอน แปลว่า คอ

สิวพร อ่านว่า สิ-วะ-พอน แปลว่า พรของพระศิวะ

สิวะพร อ่านว่า สิ-วะ-พอน แปลว่า พรของพระศิวะ

สิวาพร อ่านว่า สิ-วา-พอน แปลว่า พรของพระศิวะ

สีตลา อ่านว่า สี-ตะ-ลา แปลว่า เย็นสนิท เยือกเย็น

สีวิกา อ่านว่า สี-วิ-กา แปลว่า เสลี่ยง คานหาม

สุกฤตา อ่านว่า สุ-กริ-ตา แปลว่า ผู้สร้างสรรค์มาดี กุศล ความเลื่อมใส

สุกานดา อ่านว่า สุ-กาน-ดา แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นที่รักและเป็นคนดี

สุขทา อ่านว่า สุ-ขะ-ทา แปลว่า ผู้ให้ความสุข

สุขรดา อ่านว่า สุก-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีในความสุข

สุขิตา อ่านว่า สุ-ขิ-ตา แปลว่า ผู้มีความสุข

สุขุมาล อ่านว่า สุ-ขุ-มาน แปลว่า ละเอียดอ่อน

สุคนธา อ่านว่า สุ-คน-ทา แปลว่า ผู้มีกลิ่นหอม

สุณัฏฐา อ่านว่า สุ-นัด-ถา แปลว่า ผู้ฉลาดและเป็นคนดี

สุณิสา อ่านว่า สุ-นิ-สา แปลว่า สาวงาม

สุดาทิพย์ อ่านว่า สุ-ดา-ทิบ แปลว่า นางฟ้า

สุดาพร อ่านว่า สุ-ดา-พอน แปลว่า หญิงที่ประเสริฐ

สุดารัตน์ อ่านว่า สุ-ดา-รัด แปลว่า นางแก้ว

สุดาวรรณ อ่านว่า สุ-ดา-วัน แปลว่า หญิงผู้สวยงาม

สุตาภัทร อ่านว่า สุ-ตา-พัด แปลว่า ธิดาผู้เจริญ ธิดาผู้ดีงาม

สุทธดา อ่านว่า สุด-ทะ-ดา แปลว่า ความบริสุทธิ์

สุทธภา อ่านว่า สุด-ทะ-ภา แปลว่า มีรัศมีบริสุทธิ์

สุทธอร อ่านว่า สุด-ทะ-ออน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และดีงาม งามบริสุทธิ์

สุทธันต์ อ่านว่า สุด-ทัน แปลว่า ห้องมเหสี ชายาพระราชา

สุทธิกา อ่านว่า สุด-ทิ-กา แปลว่า มีความบริสุทธิ์

สุทธิกานต์ อ่านว่า สุด-ทิ-กาน แปลว่า มีความบริสุทธิ์ที่น่าพอใจ

สุทธิดา อ่านว่า สุด-ทิ-ดา แปลว่า ความบริสุทธิ์

สุทธินีย์ อ่านว่า สุด-ทิ-นี แปลว่า ผู้นำผู้บริสุทธิ์

สุทธีรา อ่านว่า สุด-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ที่ดี

สุทัตตา อ่านว่า สุ-ทัด-ตา แปลว่า ประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี

สุทัศนี อ่านว่า สุ-ทัด-สะ-นี แปลว่า สวย

สุทินา อ่านว่า สุ-ทิ-นา แปลว่า วันดี วันเป็นสิริมงคล

สุธนี อ่านว่า สุ-ทะ-นี แปลว่า มีเสียงดี

สุธา อ่านว่า สุ-ทา แปลว่า ปูนขาว อิฐ น้ำดอกไม้ น้ำทิพย์

สุธางศุ์ อ่านว่า สุ-ทาง แปลว่า รัศมีขาว พระจันทร์ การบูร

สุธางศุ์รัตน์ อ่านว่า สุ-ทาง-รัด แปลว่า มุกดา ไข่มุก

สุธาทิพย์ อ่านว่า สุ-ทา-ทิบ แปลว่า น้ำอมฤต

สุธานิธิ อ่านว่า สุ-ทา-นิ-ทิ แปลว่า พระจันทร์

สุธามัย อ่านว่า สุ-ทา-ไม แปลว่า สำเร็จด้วยอิฐ ปูน ตึก วัง

สุธารส อ่านว่า สุ-ทา-รด แปลว่า น้ำทิพย์ ราชาศัพท์หมายถึง น้ำชา

สุธารัตน์ อ่านว่า สุ-ทา-รัด แปลว่า แก้วบริสุทธิ์

สุธาวัลย์ อ่านว่า สุ-ทา-วัน แปลว่า ขาวงาม

สุธาวี อ่านว่า สุ-ทา-วี แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ยิ่ง บริสุทธิ์ดี

สุธาศิน อ่านว่า สุ-ทา-สิน แปลว่า ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา

สุธาสิน อ่านว่า สุ-ทา-สิน แปลว่า ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา

สุธาสินี อ่านว่า สุ-ทา-สิ-นี แปลว่า หญิงผู้กินอาหารทิพย์

สุธิดา อ่านว่า สุ-ทิ-ดา แปลว่า สาวงาม

สุธินี อ่านว่า สุ-ทิ-นี แปลว่า นักปราชญ์

สุธิมา อ่านว่า สุ-ทิ-มา แปลว่า ผู้มีปัญญา ผู้ฉลาด

สุธีกานต์ อ่านว่า สุ-ที-กาน แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

สุธีธิดา อ่านว่า สุ-ที-ทิ-ดา แปลว่า ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด

สุธีมนต์ อ่านว่า สุ-ที-มน แปลว่า ผู้มีปัญญาดี มีปัญญาอย่างยิ่ง

สุธีมา อ่านว่า สุ-ที-มา แปลว่า มีปัญญาดี นักปราชญ์

สุธีรา อ่านว่า สุ-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์

สุนทรี อ่านว่า สุน-ทรี แปลว่า หญิงงาม

สุนารี อ่านว่า สุ-นา-รี แปลว่า สาวงาม

สุนิดา อ่านว่า สุ-นิ-ดา แปลว่า ผู้ได้รับการแนะนำมาดี

สุนิตย์ อ่านว่า สุ-นิด แปลว่า ผู้มีความสม่ำเสมอดี

สุนิตยา อ่านว่า สุ-นิด-ตะ-ยา แปลว่า ผู้มีความสม่ำเสมอดี

สุนิศา อ่านว่า สุ-นิ-สา แปลว่า ราตรีอันงดงาม

สุนีรัตน์ อ่านว่า สุ-นี-รัด แปลว่า ผู้นำที่ดี

สุประวีณ์ อ่านว่า สุ-ประ -วี แปลว่า ฉลาดอย่างยิ่ง

สุปรียา อ่านว่า สุ-ปรี-ยา แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง

สุปวีณ์ อ่านว่า สุ-ปะ-วี แปลว่า ฉลาดอย่งยิ่ง

สุปาณี อ่านว่า สุ-ปา-นี แปลว่า ผู้มีฝีมือ

สุพนิต อ่านว่า สุ-พะ-นิด แปลว่า น่ารักยิ่ง

สุพรทิพย์ อ่านว่า สุ-พอน-ทิบ แปลว่า พรอันเลิศจากเทวดา

สุพรรณี อ่านว่า สุ-พัน-นี แปลว่า ผู้มีผิวทอง

สุพัตรา อ่านว่า สุ-พัด-ตรา แปลว่า ผู้ประพฤติดี

สุพิตตา อ่านว่า สุ-พิด-ตา แปลว่า งดงามยิ่ง

สุภนิด อ่านว่า สุ-พะ-นิ-ดา แปลว่า ได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม

สุภวทน์ อ่านว่า สุ-พะ-วัด แปลว่า ใบหน้าสวย พูดดี

สุภัคพร อ่านว่า สุ-พัก-พอน แปลว่า เจริญด้วยความประเสริฐ

สุภัควี อ่านว่า สุ-พัก-คะ-วี แปลว่า ผู้มีโชค

สุภัสสร อ่านว่า สุ-พัด-สอน แปลว่า งามยิ่ง มีรัศมีเรืองรองยิ่ง

สุภัสสรา อ่านว่า สกุ-พัด-สะ-รา แปลว่า มีรัศมีงาม

สุภางค์ อ่านว่า สุ-พาง แปลว่า ผู้มีรูปงาม

สุภานัน อ่านว่า สุ-พา-นัน แปลว่า มีใบหน้าสวย ท่าทางดี

สุภานันท์ อ่านว่า สุ-พา-นัน แปลว่า มีใบหน้าสวย

สุภานี อ่านว่า สุ-พา-นี แปลว่า ผู้มีโชค

สุภาพร อ่านว่า สุ-พา-พอน แปลว่า ผู้มีความงามและประเสริฐ

สุภาวดี อ่านว่า สุ-พา-วะ-ดี แปลว่า หญิงงาม

สุภาวิกา อ่านว่า สุ-พา-วิ-กา แปลว่า อบรมมาดี

สุภาวิณี อ่านว่า สุ-พา-วิ-นี แปลว่า ผู้มีความเจริญ

สุภาวิดา อ่านว่า สุ-พา-วิ-ดา แปลว่า อบรมมาดีแล้ว

สุภาสินี อ่านว่า สุ-พา-สิ-นี แปลว่า ผู้มีแสงสว่างดี

สุภิดา อ่านว่า สุ-พิ-ดา แปลว่า ผู้มีความงาม

สุมณฑา อ่านว่า สุ-มน-ทา แปลว่า ผู้ประดับตกแต่งดีแล้ว

สุมน อ่านว่า สุ-มน แปลว่า ใจดี

สุมนา อ่านว่า สุ-มะ-นา แปลว่า ดอกมะลิ

สุมานัส อ่านว่า สุ-มา-นัด แปลว่า มีจิตใจดี

สุมาลี อ่านว่า สุ-มา-ลี แปลว่า ดอกไม้

สุมิตรา อ่านว่า สุ-มิด-ตรา แปลว่า เพื่อนที่แสนดี

สุรดา อ่านว่า สุ-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดียิ่ง

สุรดี อ่านว่า สุ-ระ-ดี แปลว่า ความยินดียิ่ง ความรักอย่างยิ่ง

สุรตา อ่านว่า สุ-ระ-ตา แปลว่า ผู้ยินดีอย่างยิ่ง

สุรนาถ อ่านว่า สุ-ระ-นาด แปลว่า ที่พึ่งของเทวดา ชื่อของพระอินทร์

สุรภา อ่านว่า สุ-ระ-พา แปลว่า รุ่งเรืองดังเทวดา มีรัศมีดังเทวดา

สุรมณ อ่านว่า สุ-ระ -มน แปลว่า ยินดียิ่ง ความรื่นรมย์ยิ่ง

สุรมน อ่านว่า สุ-ระ-มน แปลว่า ยินดียิ่ง

สุรอนงค์ อ่านว่า สุ-ระ-อะ-นง แปลว่า นางฟ้า

สุรัตนา อ่านว่า สุ-รัด-ตะ-นา แปลว่า แก้วที่ดีมีค่า

สุรัมภา อ่านว่า สุ-รำ-พา แปลว่า นางฟ้าที่ดี

สุรางค์ อ่านว่า สุ-ราง แปลว่า ผู้มีร่างกายเป็นทิพย์

สุรีย์นิภา อ่านว่า สุ-รี-นิ-พา แปลว่า เหมือนพระอาทิตย์ แสงอาทิตย์

สุรีย์พร อ่านว่า สุ-รี-พอน แปลว่า พระอาทิตย์

สุรีย์พรรณ อ่านว่า สุ-รี-พัน แปลว่า ผิวพรรณเรืองรองเทียบพระอาทิตย์

สุรีย์มาศ อ่านว่า สุ-รี-มาด แปลว่า ดุจพระอาทิตย์และทองคำ

สุลลิต อ่านว่า สุ-ละ-ลิด แปลว่า มีเสน่ห์ยิ่ง งามยิ่ง

สุวดี อ่านว่า สุ-วะ-ดี แปลว่า มีความดีงาม

สุวนันท์ อ่านว่า สุ-วะ-นัน แปลว่า ผู้มีความยินดี

สุวนาถ อ่านว่า สุ-วะ-นาด แปลว่า ผู้มีที่พึ่งดี

สุวนี อ่านว่า สุ-วะ-นี แปลว่า ผู้นำที่ดี

สุวภัทร อ่านว่า สุ-วะ-พัด แปลว่า งามและเจริญ

สุวรรณา อ่านว่า สุ-วัน-นา แปลว่า ทอง

สุวรรณี อ่านว่า สุ-วัน-นี แปลว่า ผิวทอง

สุวรา อ่านว่า สุ-วะ-รา แปลว่า ผู้ประเสริฐยิ่ง

สุวรินทร์ อ่านว่า สุ-วะ-ริน แปลว่า จอมสวรรค์

สุวัฒนา อ่านว่า สุ-วัด-ทะ-นา แปลว่า มีความเจริญรุ่งเรืองดี

สุวัลภา อ่านว่า สุ-วัน-ละ-พา แปลว่า คนสนิทที่แสนดี

สุวัลยา อ่านว่า สุ-วัน-ละ-ยา แปลว่า เถาวัลย์ที่งดงาม

สุวารี อ่านว่า สุ-วา-รี แปลว่า น้ำดี

สุวิภา อ่านว่า สุ-วิ-พา แปลว่า รัศมีงาม

สุวิมล อ่านว่า สุ-วิ-มน แปลว่า กระจ่างและบริสุทธิ์

สุวีณา อ่านว่า สุ-วี-นา แปลว่า พิณที่งดงาม

สุวีร์ อ่านว่า สุ-วี แปลว่า กล้าหาญยิ่ง

สุวีรา อ่านว่า สุ-วี-รา แปลว่า กล้าหาญดี

เสาวคนธ์ อ่านว่า เสา-วะ-คน แปลว่า ของหอม

เสาวธาร อ่านว่า เสา-วะ-ทาน แปลว่า น้ำหอม

เสาวนิต อ่านว่า เสา-วะ-นิด แปลว่า ฟังแล้ว

เสาวรส อ่านว่า เสา-วะ-รด แปลว่า มีรสดี

เสาวลักษณ์ อ่านว่า เสา-วะ-ลัก แปลว่า เรือนร่างงดงาม

แสงแข อ่านว่า แสง-แข แปลว่า รัศมีพระจันทร์

แสงเทียน อ่านว่า แสง-เทียน แปลว่า ความสว่างแต่พอประมาณ

โสภณา อ่านว่า โส-พะ-นา แปลว่า ความงดงาม

โสภาวรรณ อ่านว่า โส-พา-วัน แปลว่า ผิวพรรณสวยงาม

โสภิต อ่านว่า โส-พิด แปลว่า งดงาม

โสมรัศมี อ่านว่า โสม-รัด-สะ-หมี แปลว่า แสงจากพระจันทร์

หยาดดาว อ่านว่า หยาด-ดาว แปลว่า แสงนวลของดวงดาวที่ทอลงมา

หยาดเดือน อ่านว่า หยาด-เดือน แปลว่า แสงนวลของดวงจันทร์ที่ทอลงมา

หยาดตะวัน อ่านว่า หยาด-ตะ-วัน แปลว่า ละอองน้ำยามเช้า

หยาดทิพย์ อ่านว่า หยาด-ทิบ แปลว่า หยาดน้ำจากสวรรค์

หยาดนภา อ่านว่า หยาด-นะ-พา แปลว่า ละอองน้ำจากท้องฟ้า

หยาดฝน อ่านว่า หยาด-ฝน แปลว่า ละอองน้ำฝน

หยาดพิรุน อ่านว่า หยาด-พิ-รุน แปลว่า ละอองน้ำฝน

หยาดฟ้า อ่านว่า หยาด-ฟ้า แปลว่า ละอองน้ำจากท้องฟ้า

หยาดอรุณ อ่านว่า หยาด-อะ-รุน แปลว่า ละอองน้ำยามเช้า

หรรษวดี อ่านว่า หัด-สะ-วะ-ดี แปลว่า หญิงที่ร่าเริง

หริกานต์ อ่านว่า หะ-หริ-กาน แปลว่า ผู้เป็นที่รักของพระนารายณ์

หรินทิพย์ อ่านว่า หะ-ริน-ทิบ แปลว่า พระนารายณ์

หรินพร อ่านว่า หะ-ริน-พอน แปลว่า ความประสงค์จากพระนารายณ์

หัทยา อ่านว่า หัด-ถะ-ยา แปลว่า หัวใจ

หัทยาพร อ่านว่า หัด-ถะ-ยา-พอน แปลว่า มีใจงาม

หัสยา อ่านว่า หัด-สะ-ยา แปลว่า ขบขัน

หุวันยา อ่านว่า หุ-วัน-ยา แปลว่า การร้องเรียก

เหมวรรณ อ่านว่า เหม-มะ-วัน แปลว่า ผิวดั่งทอง

อคิราห์ อ่านว่า อะ-คิ-รา แปลว่า แสงอาทิตย์ สวยเด่น

อณิมา อ่านว่า อะ-นิ-มา แปลว่า เล็ก

อณิษฐา อ่านว่า อนิด-ถา แปลว่า เล็กที่สุด

อณุภา อ่านว่า อะ-นุ-พา แปลว่า ฟ้าแลบ

อดิภา อ่านว่า อะ-ดิ-พา แปลว่า สว่างยิ่ง รุ่งโรจน์ยิ่ง

อดิวรรณ อ่านว่า อะ-ดิ-วัน แปลว่า ผู้มีผิวพรรณดียิ่ง

อดิศา อ่านว่า อะ-ดิ-สา แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่

อติกานต์ อ่านว่า อะ-ติ-กาน แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง

อติพร อ่านว่า อะ-ติ-พอน แปลว่า ผู้มีพรยิ่งใหญ่ ผู้ประเสริฐที่สุด

อธิติยา อ่านว่า อะ-ทิ-ติ-ยา แปลว่า สูงส่ง

อธิศรี อ่านว่า อะ-ทิ-สี แปลว่า เป็นมิ่งขวัญยิ่ง

อนงค์นาถ อ่านว่า อะ-นง-นาด แปลว่า นางงาม

อนงค์รตี อ่านว่า อะ-นง-ระ-ตี แปลว่า ความรักของกามเทพ

อนรรฆวี อ่านว่า อะ-นัก-คะ -วี แปลว่า มีค่ามาก

อนามิกา อ่านว่า อะ-นา-มิ-กา แปลว่า นิ้วนาง

อนาวรณ์ อ่านว่า อะ-นา-วอน แปลว่า ผู้ไม่มีอะไรกีดกั้น ปราศจากอันตราย

อนาวิลา อ่านว่า อะ-นา-วิ-ลา แปลว่า ผู้ไม่มัวหมอง ผู้บริสุทธิ์

อนุตตรีย์ อ่านว่า อะ-นุด-ตะ-รี แปลว่า ประเสริฐยิ่ง

อนุตรีย์ อ่านว่า อะ-นุด-ตะ-รี แปลว่า ประเสริฐ

อนุธิดา อ่านว่า อะ-นุ-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวคนเล็ก

อนุรดี อ่านว่า อะ-นุ-ระ-ดี แปลว่า ความยินดีเนือง ๆ ความยินดีเสมอ ๆ

อนุสรา อ่านว่า อะ-นุด-สะ-รา แปลว่า ระลึกถึง

อภิกขณา อ่านว่า อะ-พิก-ขะ-นา แปลว่า เนืองนิจ

อภิกษณา อ่านว่า อะ-พิก-สะ-นา แปลว่า เนืองนิจ

อภิขณา อ่านว่า อะ-พิก-ขะ-นา แปลว่า เนืองนิตย์

อภิรดี อ่านว่า อะ-พิ-ระ-ดี แปลว่า ความยินดียิ่ง

อภิรตา อ่านว่า อะ-พิ-ระ-ตา แปลว่า ความยินดียิ่ง

อภิษฎา อ่านว่า อะ-พิด-สะ-ดา แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง

อภิษฐา อ่านว่า อะ-พิด-ถา แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง

อภิสรา อ่านว่า อะ-พิด-สะ-รา แปลว่า เป็นใหญ่ยิ่ง หรือก้าวไปข้างหน้า

อมรกานต์ อ่านว่า อะ-มอน-กาน แปลว่า ที่รักแห่งเทวดา

อมราพร อ่านว่า อะ-มะ-รา-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจเทวดา

อมล อ่านว่า อะ-มน แปลว่า ไม่มีมลทิน หรือผู้บริสุทธิ์

อมลณัฐ อ่านว่า อะ-มน-นัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน

อมลธีรา อ่านว่า อะ-มน-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน

อมลภา อ่านว่า อะ-มน-พา แปลว่า รัศมีอันบริสุทธิ์

อมลมณี อ่านว่า อะ-มน-มะ-นี แปลว่า แก้วมณีบริสุทธิ์

อมลรดา อ่านว่า อะ-มน-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีในสิ่งบริสุทธิ์

อมลวรรณ อ่านว่า อะ-มน-วัน แปลว่า อะ-มะ-ละ-วัน

อมลวัทน์ อ่านว่า อะ-มน-วัด แปลว่า มีใบหน้างดงาม

อมลิน อ่านว่า อะ-มะ-ลิน แปลว่า ผู้ไม่มีมลทิน ผู้บริสุทธิ์

อรกานต์ อ่านว่า ออ-ระ-กาน แปลว่า งามและน่ารัก

อรณัส อ่านว่า ออ-ระ-นัด แปลว่า คลื่น ลำธาร

อรณา อ่านว่า อะ-ระ-นา แปลว่า ออ-ระ-นา

อรณี อ่านว่า ออ-ระ-นี แปลว่า อะ-ระ-นี

อรเทพิน อ่านว่า ออน-เท-พิน แปลว่า เทวดาผู้สวยงาม

อรนลิน อ่านว่า ออน-นะ-ลิน แปลว่า งามดังดอกบัว

อรนันท์ อ่านว่า ออ-ระ-นัน แปลว่า งามน่าเพลิดเพลิน

อรนาฎ อ่านว่า ออ-ระ-นาด แปลว่า หญิงงาม

อรนาถ อ่านว่า ออ-ระ-นาด แปลว่า ผู้มีที่พึ่งอันดี

อรนิดา อ่านว่า ออน-นิ-ดา แปลว่า หญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำแล้ว

อรนิภา อ่านว่า ออน-นิ-พา แปลว่า มีรัศมีงาม

อรบุษป์ อ่านว่า ออ-ระ-บุด แปลว่า ดอกไม้งาม

อรปรียา อ่านว่า ออน-ปรี-ยา แปลว่า นางผู้เป็นที่รัก

อรพนิต อ่านว่า ออน-พะ-นิด แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นที่รัก

อรพรรณ อ่านว่า ออ-ระ-พัน แปลว่า ผู้มีผิวสวย

อรพลิน อ่านว่า ออน-พะ-ลิน แปลว่า หญิงสาวผู้แข็งแรง

อรพินท์ อ่านว่า ออ-ระ-พิน แปลว่า ดอกบัว

อรพิมพ์ อ่านว่า ออ-ระ-พิม แปลว่า รูปงาม

อรพิมล อ่านว่า ออน-พิ-มน แปลว่า งามบริสุทธิ์

อรไพลิน อ่านว่า ออน-ไพ-ลิน แปลว่า ไพลินที่สวยงาม

อรภา อ่านว่า ออ-ระ-พา แปลว่า มีรัศมีงาม

อรรพี อ่านว่า ออน-ระ-พี แปลว่า งามเหมือนพระอาทิตย์ พระอาทิตย์งาม

อรรวินท์ อ่านว่า ออน-ระ-วิน แปลว่า ดอกบัวงาม

อรรัมภา อ่านว่า ออน-รำ-พา แปลว่า งามดุจนางฟ้า

อรวรรยา อ่านว่า ออน-วัน-ยา แปลว่า สตรีที่ดีเด่น สตรีที่เป็นใหญ่

อรวรา อ่านว่า ออน-วะ-รา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

อรวินท์ อ่านว่า ออ-ระ-วิน แปลว่า ดอกบัวงาม

อรสินี อ่านว่า ออน-สิ-นี แปลว่า หญิงงาม หญิงสวยผู้มีมิ่งขวัญ

อรอมล อ่านว่า ออน-อะ-มน แปลว่า หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง

อรอินทุ์ อ่านว่า ออน-อิน แปลว่า พระจันทร์งาม

อริยา อ่านว่า อะ-ริ-ยา แปลว่า ผู้ดี

อริสรา อ่านว่า อะ-ริด-สะ-รา แปลว่า เจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู

อริสา อ่านว่า อะ-ริ-สา แปลว่า เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย

อรุณรัตน์ อ่านว่า อะ-รุน-รัด แปลว่า ความสดใสยามเช้า

อรุณลักษณ์ อ่านว่า อะ-รุน-ลัก แปลว่า ลักษณะแห่งแสงเงินแสงทอง

อรุณวรรณ อ่านว่า อะ-รุน-วัน แปลว่า สีอรุณ

อลิน อ่านว่า อะ-ลิน แปลว่า ผึ้ง

อลีนา อ่านว่า อะ-ลี-นา แปลว่า ว่องไว

อวภาส์ อ่านว่า อะ-วะ-พา แปลว่า รัศมีแจ่มจรัส

อวัศยา อ่านว่า อะ-วัด-สะ-ยา แปลว่า หมอก

อวิกา อ่านว่า อะ-วิ-กา แปลว่า เพชร

อเวกษา อ่านว่า อะ-เวก-สา แปลว่า ตรวจตรา สังเกต

อศัลยา อ่านว่า อะ-สัน-ละ-ยา แปลว่า ไม่มีทุกข์โศก

อสมา อ่านว่า อะ-สะ-มา แปลว่า ไม่มีใครเหมือน

อสมาภรณ์ อ่านว่า อะ-สะ-มา-พอน แปลว่า เครื่องประดับที่ดีเยี่ยม

อักษราภัค อ่านว่า อัก-สะ-รา-พัก แปลว่า มีโชคทางอักษร เรียนเก่ง

อักษิกา อ่านว่า อัก-สิ-กา แปลว่า มีรัศมีแห่งดวงตา

อักษิพร อ่านว่า อัก-สิ-พอน แปลว่า มีดวงตาอันประเสริฐ ตางาม

อัครณี อ่านว่า อัก-คระ-นี แปลว่า เป็นใหญ่

อัครนาฎ อ่านว่า อัก-คระ-นาด แปลว่า สาวงามเป็นเลิศ

อัครภา อ่านว่า อัก-คระ-พา แปลว่า มีรัศมีอันเลิศ

อัครมณี อ่านว่า อัก-คระ-มะ-นี แปลว่า มณีล้ำค่า

อัครยา อ่านว่า อัก-คระ-ยา แปลว่า ประเสริฐสุด

อัคริมา อ่านว่า อัก-คริ-มา แปลว่า เป็นใหญ่

อังคณา อ่านว่า อัง-คะ-นา แปลว่า ผู้หญิง

อังคนา อ่านว่า อัง-คะ-นา แปลว่า ผู้หญิง

อังควรา อ่านว่า อัง-คะ-วะ-รา แปลว่า มีสรรพางค์งดงาม งามทั้งสรรพางค์

อังควิภา อ่านว่า อัง-คะ-วิ-พา แปลว่า รัศมีแห่งสรรพางค์ งามทั่วสรรพางค์

อังศุนิตย์ อ่านว่า อัง-สุ-นิด แปลว่า รัศมีตลอดกาล

อังศุมาลี อ่านว่า อัง-สุ-มา-ลี แปลว่า มีระเบียบคือรัศมี พระอาทิตย์

อังสนา อ่านว่า อัง-สะ-นา แปลว่า ดอกประดู่

อังสุมาลิน อ่านว่า อัง-สุ-มา-ลิน แปลว่า ดอกไม้เป็นรัศมี

อัณศยา อ่านว่า อัน-สะ-ยา แปลว่า อยู่ด้วยลมหายใจ อยู่ด้วยความหวัง

อันติกา อ่านว่า อัน-ติ-กา แปลว่า พี่สาวคนโต

อันธิยา อ่านว่า อัน-ทิ-ยา แปลว่า สมบูรณ์

อันนา อ่านว่า อัน-นา แปลว่า ข้าว

อัมพกา อ่านว่า อำ-พะ-กา แปลว่า แม่ นามมารดาของท้าวธตราษฎร์

อัมพวัน อ่านว่า อำ-พะ-วัน แปลว่า สวนมะม่วง

อัมพาพันธ์ อ่านว่า อำ-พา-พัน แปลว่า หญิงที่พงศ์พันธุ์ที่ดี

อัมพิกา อ่านว่า อำ-พิ-กา แปลว่า น้ำนมที่ให้ชีวิต

อัยยา อ่านว่า ไอ-ยา แปลว่า ผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ

อัลิปรียา อ่านว่า อัน-ลิ-ปรี-ยา แปลว่า เป็นที่รักของผึ้ง ดอกบัว

อัศรี อ่านว่า อัด-สะ-รี แปลว่า คมกระบี่

อาคิรา อ่านว่า อา-คิ-รา แปลว่า พระอาทิตย์

อาทิมา อ่านว่า อา-ทิ-มา แปลว่า ลูกสาวคนแรก

อาทิอร อ่านว่า อา-ทิ-ออน แปลว่า ลูกสาวคนแรก

อาภัสรา อ่านว่า อา-พัด-สะ-รา แปลว่า ผ่องใสเป็นประกาย

อาภาภัทร อ่านว่า อา-พา-พัด แปลว่า มีรัศมีอันดีงาม

อารดา อ่านว่า อา-ระ-ดา แปลว่า ผู้งดเว้นจากความชั่ว ผู้ยินดียิ่ง

อารดี อ่านว่า อา-ระ-ดี แปลว่า การงดเว้นจากความชั่ว ความยินดียิ่ง

อารตี อ่านว่า อา-ระ-ตี แปลว่า งดเว้นจากความชั่ว

อารยา อ่านว่า อา-ระ-ยา แปลว่า ผู้ประเสริฐ

อารียา อ่านว่า อา-รี-ยา แปลว่า เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

อารีวรรณ อ่านว่า อา-รี-วัน แปลว่า ผู้มีความเอื้อเฟื้อ

อาศิรา อ่านว่า อา-สิ-รา แปลว่า การอวยพร การปรารถนาดี

อาศิรี อ่านว่า อา-สิ-รี แปลว่า ผู้หวังดี

อาสินี อ่านว่า อา-สิ-นี แปลว่า หญิงงาม

อิกขณา อ่านว่า อิก-ขะ-นา แปลว่า เห็นประจักษ์

อิกษณา อ่านว่า อัก-สะ-นา แปลว่า เห็นประจักษ์

อินทิพร อ่านว่า อิน-ทิ-พอน แปลว่า ดอกบัว ดอกราชพฤกษ์

อินทิยา อ่านว่า อิน-ทิ-ยา แปลว่า นางผู้เป็นเลิศ

อินทิรา อ่านว่า อิน-ทิ-รา แปลว่า พระนางลักษมี

อินทุกร อ่านว่า อิน-ทุ-กอน แปลว่า แสงจันทร์

อินทุกา อ่านว่า อิน-ทุ-กา แปลว่า ดวงจันทร์

อินทุนิพา อ่านว่า อิน-ทุ-นิ-พา แปลว่า เสมือนจันทร์

อินทุภา อ่านว่า อิน-ทุ-พา แปลว่า แสงจันทร์

อิษฎา อ่านว่า อิด-สะ-ดา แปลว่า น่าปรารถนา

อิษฎาอร อ่านว่า อิด-สะ-ดา-ออน แปลว่า นางผู้น่ารัก

อิษยา อ่านว่า อิด-สะ-ยา แปลว่า ฤดูฝน

อิสรีย์ อ่านว่า อิด-สะ-รี แปลว่า ความเป็นใหญ่

อิสรียะ อ่านว่า อิด-สะ-รี-ยะ แปลว่า ความเป็นใหญ่

อุนนดา อ่านว่า อุน-นะ-ดา แปลว่า สูงเด่น ยิ่งใหญ่

อุปมาพร อ่านว่า อุบ-ปะ-มา-พอน แปลว่า เป็นตัวอย่างที่ดี

อุรณา อ่านว่า อุ-ระ-นา แปลว่า เมฆ

อุรดี อ่านว่า อุ-ระ-ดี แปลว่า แผ่นดิน

อุรวี อ่านว่า อุ-ระ-วี แปลว่า แผ่นดิน

อุรัสยา อ่านว่า อุ-รัด-สะ-ยา แปลว่า ลูกสาว

อุไรมน อ่านว่า อุ-ไร-มน แปลว่า ใจกุศล

อุไรมนัส อ่านว่า อุ-ไร-มะ-นัด แปลว่า ใจงามดั่งทอง

อุไรวรรณ อ่านว่า อุ-ไร-วัน แปลว่า ผิวทอง

อุไรอร อ่านว่า อุ-ไร-ออน แปลว่า หญิงมีค่า

อุษณิษา อ่านว่า อุ-สะ-นิ-สา แปลว่า มงกุฎ

อุษมา อ่านว่า อุ-สะ-มา แปลว่า อบอุ่น

อุสรา อ่านว่า อุ-สะ-รา แปลว่า พระอาทิตย์

ไอริณ อ่านว่า ไอ-ริน แปลว่า เกลือสินเธาว์

ไอศิกา อ่านว่า ไอ-สิ-กา แปลว่า นางผู้เป็นใหญ่

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

สุดยอดเด็กเก่งจากเชียงใหม่ อายุ 10 ขวบ ติดทีมชาติหมากรุก
[ อ่าน 2804 ครั้ง ]

ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 161601 ครั้ง ]

ดูดวงนาคคู่ คณกับแฟนจะสมพงษ์กันแค่ไหน?
[ อ่าน 10044 ครั้ง ]

สุโขทัย เปิดสอบหลายอัตรา หลายตำแหน่ง มิถุนายน 2560
[ อ่าน 24712 ครั้ง ]

แชร์ด่วน กรมอุตุเตือนพายุฝนมาแน่ 5-10 มิถุนายนนี้
[ อ่าน 9418 ครั้ง ]

ดูฟรี ดวงไพ่พยากรณ์ 7 วัน ดูดวงล่วงหน้าจะเจออะไรบ้างในแต่ละวัน
[ อ่าน 7233 ครั้ง ]สุดยอดเด็กเก่งจากเชียงใหม่ อายุ 10 ขวบ ติดทีมชาติหมากรุก
[ อ่าน 2804 ครั้ง ]

ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 161601 ครั้ง ]

ดูดวงนาคคู่ คณกับแฟนจะสมพงษ์กันแค่ไหน?
[ อ่าน 10044 ครั้ง ]

สุโขทัย เปิดสอบหลายอัตรา หลายตำแหน่ง มิถุนายน 2560
[ อ่าน 24712 ครั้ง ]

แชร์ด่วน กรมอุตุเตือนพายุฝนมาแน่ 5-10 มิถุนายนนี้
[ อ่าน 9418 ครั้ง ]

ดูฟรี ดวงไพ่พยากรณ์ 7 วัน ดูดวงล่วงหน้าจะเจออะไรบ้างในแต่ละวัน
[ อ่าน 7233 ครั้ง ]


+ พราว + แชมพู + ไอรีน + ทริป + สีสัน + ภู่ + มะม่วง + เอื้อย + หงส์แดง + ผิง + โรม + เบรฟ + ป๊อปอาย + กระแต + โตเกียว + ตัวนู้น + แตงค์ + พ็อกเก็ตพีซี + เลย์ + ชะเอม + เยลลี่ + มะมา + ปุ๊กกี้ + หมอกดิน + ส้มจี๊ด + มาการีน + วิว + ทองภู + มอลลี่ + นาวา + น้ำหอม + จ๊ะ + ฮาร์ฟ + เท่ + ข้าวต้ม + บ้าบอ + พิงกี้ + อาร์ค + ตุ๊ต๊ะ + นัมเบอร์ + กาโตว์ + แครี่ + + ฟอง + ไทเป + ฟอร์ด + โอโซน + แคปูชิโน่ + เวสป้า + ผัดไท + เอมี่ + เทล + สนักเกิ้ล + ลูกแก้ว + ขาว + ฟีซท์ + ทามะ + สีฝุ่น + เเฟร์ + ป๋อ + แกงเหลือง + แหมแหม + บัว + ฝนพา + ชินจัง + เพ้นท์ + บ๋อม + เนโร + อินทรีย์ + เป็นแดน + ภัค + เนเน่ + วา + จิน + ดั่งใจ + กุ้งนาง + พิกเล็ท + แมวน้ำ + เชลโล่ + โอปอล + อิง + ไอซ์ + เดซี่ + เงินงาม + ต้มยำ + ผักกาด + สติ๊ก + ยางลบ + วิน + โตโต้ + พิณ + เอื้อม + รอน + ไก๊ด์ + คลิ๊ก + เป้ง + ปุ้มปุ้ย + เต้ + อุ่น + ปริ๊นซ์

ทำนายฝัน ทำนายทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกเหตุการณ์

เชื่อกันว่า ความฝันคือสารจากพระเจ้า ผู้ที่เข้าใจความฝัน คือบุคคลพิเศษ ความฝันคืออีกโลกหนึ่ง ที่เราไปเยือนในยามหลับ หากมีความฝันแล้ว เชิญมาทำนายฝัน ได้ที่นี่


ใส่ความฝัน :


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ชื่อ

ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้น