รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้หญิง ที่เกิดวันพฤหัสบดี ชื่อเหมาะกับคนวันพฤหัสบดี

ชื่อหรือนามนั้นเป็นสิ่งแทนบุคคล สามารถเป็นพลังส่งผลถึงชีวิตของเจ้าชะตาให้เป็น ไปในทิศทางที่ดี การจะกระทำสิ่งใดๆก็ดี ทำอะไรก็ไม่มีอุปสรรค ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพ ความรัก ธุรกิจ การค้า บริวาร มีบารมีเป็นที่นับหน้าถือตา หรือแม้แต่การได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลัก ผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจาก นามที่เป็นมหามงคลแทบทั้งสิ้น



รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้หญิง ที่เกิดวันพฤหัสบดี ชื่อเหมาะกับคนวันพฤหัสบดี

รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้หญิง ที่เกิดวันพฤหัสบดี ชื่อเหมาะกับคนวันพฤหัสบดี

กชกร อ่านว่า กด-ชะ-กอน แปลว่า กระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี

กชพร อ่านว่า กด-ชะ-พอน แปลว่า ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว

กชพรรณ อ่านว่า กด-ชะ-พัน แปลว่า มีผิวพรรณดุจดอกบัว

กชวรรณ อ่านว่า กด-ชะ-วัน แปลว่า มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว

กชอร อ่านว่า กด-ชะ-ออน แปลว่า หญิงงามดุจดอกบัว

กณิกา อ่านว่า กะ-นิ-กา แปลว่า เล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง

กมลพร อ่านว่า กะ-มน-พอน แปลว่า ใจประเสริฐ

กมลพรรณ อ่านว่า กะ-มน-พัน แปลว่า ผิวพรรณดุจดอกบัว

กมลพัชร อ่านว่า กะ-มน-พัด แปลว่า ใจเพชร

กมลพิชญ์ อ่านว่า กะ-มน-พิด แปลว่า ใจนักปราชญ์

กมลยุพา อ่านว่า กะ-มน-ยุ-พา แปลว่า หญิงสาวผู้มีความงาม

กมลวรรณ อ่านว่า กะ-มน-วัน แปลว่า มีผิวพรรณดุจดอกบัว

กมลา อ่านว่า กะ-มะ-ลา แปลว่า นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์

กรกมล อ่านว่า กอน-กะ-มน แปลว่า มือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก

กรณิกา อ่านว่า กอน-นิ-กา แปลว่า ช่อฟ้า

กรภุม อ่านว่า กอ-ระ-พุม แปลว่า กระพุ่ม

กรรณาภรณ์ อ่านว่า กัน-นา-พอน แปลว่า เครื่องประดับหู

กรรณิกา อ่านว่า กัน-นิ-กา แปลว่า ดอกไม้

กรรณิการ์ อ่านว่า กัน-นิ-กา แปลว่า ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า

กรรวี อ่านว่า กอน-ระ-วี แปลว่า รัศมีแห่งพระอาทิตย์

กรวรรณ อ่านว่า กอ-ระ-วัน แปลว่า มีผิวพรรณงดงาม

กรวลัย อ่านว่า กอน-วะ-ไล แปลว่า กำไลมือ

กรวิกา อ่านว่า กอน-วิ-กา แปลว่า นกการเวก

กรวิภา อ่านว่า กอน-วิ-พา แปลว่า ความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์

กรองแก้ว อ่านว่า กรอง-แก้ว แปลว่า ถักทอด้วยเพชรพลอย

กรองขวัญ อ่านว่า กรอง-ขวัน แปลว่า จิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน

กรัณฑา อ่านว่า กะ-รัน-ทา แปลว่า รวงผึ้ง

กรุณา อ่านว่า กะ-รุ-นา แปลว่า ความสางสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์

กลอยใจ อ่านว่า กลอย-ใจ แปลว่า ร่วมจิตร่วมใจกัน

กลิกา อ่านว่า กะ-ลิ-กา แปลว่า ดอกไม้ตูม กำลังจะบาน

กวีพร อ่านว่า กะ-วี-พอน แปลว่า มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน

กวีวรรณ อ่านว่า กะ-วี-วัน แปลว่า กวี

กัชชลา อ่านว่า กัด-ชะ-ลา แปลว่า แร่พลวง

กัญชพร อ่านว่า กัน-ชะ-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้

กัญชลา อ่านว่า กัน-ชะ-ลา แปลว่า เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง

กัญญพัชร อ่านว่า กัน-ยา-พัด แปลว่า หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร

กัญญ์วรา อ่านว่า กัน-วะ-รา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

กัญญา อ่านว่า กัน-ยา แปลว่า สาวรุ่น

กัญญาณัฐ อ่านว่า กัน-ยา-นัด แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์

กัญญาพัชร อ่านว่า กัน-ยา-พัด แปลว่า หญิงผู้มีค่าดุจเพชร

กัญญาภรณ์ อ่านว่า กัน-ยา-พอน แปลว่า เครื่องประดับของหญิง

กัญญาภัค อ่านว่า กัน-ยา-พัก แปลว่า หญิงสาวผู้มีศิริมงคล

กัญญาวีร์ อ่านว่า กัน-ยา-วี แปลว่า หญิงสาวผู้กล้าหาญ

กัญวรา อ่านว่า กัน-วะ-รา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

กัณฐมณี อ่านว่า กัน-ถะ-มะ-นี แปลว่า ของที่รัก

กัณฐาภรณ์ อ่านว่า กัน-ถา-พอน แปลว่า เครื่องประดับคอ

กัณฐิกา อ่านว่า กัน-ถิ-กา แปลว่า สร้อยคอ

กัณณิกา อ่านว่า กัน-นิ-กา แปลว่า ช่อฟ้า

กัลย์กมล อ่านว่า กัน-กะ-มน แปลว่า ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ

กัลยกร อ่านว่า กัน-ยะ-กอน แปลว่า สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข

กัลยา อ่านว่า กัน-ละ-ยา แปลว่า หญิงงาม

กัลยาณี อ่านว่า กัน-ละ-ยา-นี แปลว่า หญิงผู้มีความงาม

การณิก อ่านว่า กา-ระ-นิก แปลว่า ผู้ประกอบด้วยเหตุ

กิ่งเพชร อ่านว่า กิ่ง-เพ็ด แปลว่า เครื่องประดับที่งดงาม

กิ่งฟ้า อ่านว่า กิ่ง-ฟ้า แปลว่า สืบทอดจากสวรรค์

กิจจาพร อ่านว่า กิด-จา-พอน แปลว่า สิ่งที่พึงกระทำอันดี

กิจพร อ่านว่า กิด-พอน แปลว่า สิ่งที่พึงกระทำอันดี

กิรณา อ่านว่า กิ-ระ-นา แปลว่า รัศมีเรืองรอง

กุณฑล อ่านว่า กุน-ทน แปลว่า ตุ้มหู

กุณฑิกา อ่านว่า กุน-ทิ-กา แปลว่า คนโทน้ำ

กุลกัลยา อ่านว่า กุน-กัน-ยา แปลว่า หญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี

กุลจิรา อ่านว่า กุน-จิ-รา แปลว่า มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน

กุลชา อ่านว่า กุน-ละ-ชา แปลว่า มีสกุลดี

กุลปริยา อ่านว่า กุน-ปริ-ยา แปลว่า เป็นที่รักของสกุลวงศ์

กุลพัชร อ่านว่า กุน-ละ พัด แปลว่า เพชรประจำตระกูล

กุลภรณ์ อ่านว่า กุน-ละ-พอน แปลว่า ค้ำจุนวงศ์สกุล

กุลยา อ่านว่า กุน-ละ-ยา แปลว่า สตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล สายน้ำ สภา

เก็จมณี อ่านว่า เก็ด-มะ-นี แปลว่า เม็ดแก้วเลอค่า

เกณิกา อ่านว่า เก-นิ-กา แปลว่า พลับพลาที่ประทับของพระราชา

เกยูร อ่านว่า เก-ยูน แปลว่า สร้อยอ่อน

เกวลี อ่านว่า เก-วะ-ลี แปลว่า มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด

แก้วขวัญ อ่านว่า แก้ว-ขวัน แปลว่า สูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ

แก้วใจ อ่านว่า แก้ว-ใจ แปลว่า เป็นที่รักดั่งดวงใจ

โกลัญญา อ่านว่า โก-ลัน-ยา แปลว่า สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง

ขจี อ่านว่า ขะ-จี แปลว่า งามสดใส

ขจีพร อ่านว่า ขะ-จี-พอน แปลว่า ผู้ประเสริฐงาม

ขจีพรรณ อ่านว่า ขะ-จี-พัน แปลว่า ผู้มีผิวน่าแลมอง

ขจีวรรณ อ่านว่า ขะ-จี-วัน แปลว่า ผู้มีผิวแลน่ามอง

ขวัญ อ่านว่า ขวัน แปลว่า สิ่งไม่มีตัวตนว่า มีอยู่ประจำชีวิตนับตั้งแต่เกิด เชื่อว่า ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล สุขสบาย จิตใจมั่นคง

ขวัญแก้ว อ่านว่า ขวัน-แก้ว แปลว่า มีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง

ขวัญจิรา อ่านว่า ขวัน-จิ-รา แปลว่า มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน

ขวัญพร อ่านว่า ขวัน-พอน แปลว่า มิ่งขวัญประเสริฐ

ขัชพร อ่านว่า ขัด-ชะ-พอน แปลว่า ของควรเคี้ยวอันประเสริฐ อาหารอันประเสริฐ

ขีโรชา อ่านว่า ขี-โร-ชา แปลว่า โอชะแม่น้ำนมหรือน้ำนมอร่อย

เขมจิรา อ่านว่า เขม-จิ-รา แปลว่า มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน

เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา แปลว่า มีความเกษมสันต์

คชารี อ่านว่า คะ-ชา-รี แปลว่า สิงห์โต

คณพร อ่านว่า คะ-นะ-พอน แปลว่า มีพรรคพวกดี

คณพิชญ์ อ่านว่า คะ-นะ-พิด แปลว่า รู้เรื่องหมู่

คณิฏฐา อ่านว่า คะ-นิด-ถา แปลว่า ยืนหยัดได้ด้วยคณะ

ครองขวัญ อ่านว่า ครอง-ขวัน แปลว่า มีมิ่งขวัญ

ครองใจ อ่านว่า ครอง-ใจ แปลว่า รู้จักทำใจไว้ให้มั่น

ครองพร อ่านว่า ครอง-พอน แปลว่า คงความดีไว้ตลอดไป

ครองรัก อ่านว่า ครอง-รัก แปลว่า คงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป

คุ้มแก้ว อ่านว่า คุ้ม-แก้ว แปลว่า อยู่ในที่อุดมสมบูรณ์

คุ้มขวัญ อ่านว่า คุ้ม-ขวัน แปลว่า คุ้มครองป้องกันด้วยความดี

เครือวัลย์ อ่านว่า เครือ-วัน แปลว่า เถาวัลย์

จงกลณี อ่านว่า จง-กน-นี แปลว่า ดอกบัว

จงรัก อ่านว่า จง-รัก แปลว่า คงความรู้สึกดี ๆ ไว้

จรณา อ่านว่า จะ-ระ-นา แปลว่า ดำเนินไปข้างหน้า ความประพฤติ

จรรยพร อ่านว่า จัน-ยะ-พอน แปลว่า มีความประพฤติดี ประเสริฐ

จรรย์อมล อ่านว่า จัน-อะ-มน แปลว่า ผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ

จรรยา อ่านว่า จัน-ยา แปลว่า ความประพฤติ

จรรยาภรณ์ อ่านว่า จัน-ยา-พอน แปลว่า เครื่องประดับที่สวยงาม

จรัญพร อ่านว่า จะ-รัน-ยะ-พอน แปลว่า จะ-รัน-พอน

จริญญา อ่านว่า จะ-ริน-ยา แปลว่า มีความรู้เรื่องการเดินทาง

จริยา อ่านว่า จะ-ริ-ยา แปลว่า กริยาเพียบพร้อม

จริยาพร อ่านว่า จะ-ริ-ยา-พอน แปลว่า ความประพฤติดี

จรีภรณ์ อ่านว่า จะ-รี-พอน แปลว่า การปกป้องด้วยหอก

จรูญพรรณ อ่านว่า จะ-รูน-พัน แปลว่า ผิวพรรณงาม

จรูญวรรณ อ่านว่า จะ-รูน-วัน แปลว่า ชนชั้นที่รุ่งเรือง

จอมแก้ว อ่านว่า จอม-แก้ว แปลว่า ผู้เป็นที่รักหวงแหนอย่างยิ่ง

จอมขวัญ อ่านว่า จอม-ขวัน แปลว่า ผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม

จอมใจ อ่านว่า จอม-ใจ แปลว่า ยอดดวงใจ

จารวี อ่านว่า จา-ระ-วี แปลว่า ผู้งดงาม

จาริณี อ่านว่า จา-ริ-นี แปลว่า ผู้ประพฤติ

จารีย์ อ่านว่า จา-รี แปลว่า ผู้มีความประพฤติที่ดี

จารุกร อ่านว่า จา-รุ-กอน แปลว่า รัศมีงาม รัศมีดั่งทอง

จารุกัญญ์ อ่านว่า จา-รุ-กัน แปลว่า หญิงสาว งาม ดังหนึ่งทอง

จารุณี อ่านว่า จา-รุ-นี แปลว่า สาวรุ่นที่มีความน่ารัก

จารุพิชญา อ่านว่า จา-รุ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า นักปราชญ์ผู้งดงาม

จารุภา อ่านว่า จา-รุ-พา แปลว่า รัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง

จารุวรรณ อ่านว่า จา-รุ-วัน แปลว่า ผิวพรรณดุจทองคำ

จิณณา อ่านว่า จิน-นา แปลว่า ประพฤติแล้ว

จิรชยา อ่านว่า จิ-ระ-ชะ-ยา แปลว่า มีชัยนาน

จิรภา อ่านว่า จิ-ระ-พา แปลว่า ผู้มีแสงสว่างนาน

จิรภิญญา อ่านว่า จิ-ระ-พิน-ยา แปลว่า ความรู้ยั่งยืน

จิรัจฌา อ่านว่า จิ-รัด-ชา แปลว่า กิริยาดีตลอดกาล

จิรัชญา อ่านว่า จิ-รัด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้นาน ฉลาดนาน

จิรัชยา อ่านว่า จิ-รัด-ชะ-ยา แปลว่า มีชัยชนะตลอดกาลนาน

จิรัญญา อ่านว่า จิ-รัน-ยา แปลว่า ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน

จิราพัชร อ่านว่า จิ-รา-พัด แปลว่า ยั่งยืนดุจเพชร

จิราภา อ่านว่า จิ-รา-พา แปลว่า รุ่งเรืองนาน

จิลลา อ่านว่า จิน-ลา แปลว่า ว่าว

จิลาวัลย์ อ่านว่า จิ-ลา-วัน แปลว่า ประดับด้วยเถาวัลย์

จีรณา อ่านว่า จี-ระ-นา แปลว่า ประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน

จีรพร อ่านว่า จี-ระ-พอน แปลว่า ประเสริฐนาน

จีรพรรณ อ่านว่า จี-ระ-พัน แปลว่า ผู้สวยนาน

จีรวรรณ อ่านว่า จี-ระ-วัน แปลว่า ผู้สวยนาน

จีราภา อ่านว่า จี-รา-พา แปลว่า แสงสว่างตลอดกาล

จีริกา อ่านว่า จี-ริ-กา แปลว่า การประกาศ

จุฑา อ่านว่า จุ-ทา แปลว่า จุก

จุฑากรณ์ อ่านว่า จุ-ทา-กอน แปลว่า พิธีไหว้จุกเด็ก

จุฑาภรณ์ อ่านว่า จุ-ทา-พอน แปลว่า เครื่องประดับจุก

จุฑามณี อ่านว่า จุ-ทา-มะ-นี แปลว่า ปิ่น

จุรี อ่านว่า จุ-รี แปลว่า มีด

จุรีพร อ่านว่า จุ-รี-พอน แปลว่า คำแสดงความปรารถนาดีที่เฉียบแหลม

จุไรวรรณ อ่านว่า จุ-ไร-วัน แปลว่า มีไรผมงาม

เจลกา อ่านว่า เจ-ละ-กา แปลว่า กระต่าย

เจิมขวัญ อ่านว่า เจิม-ขวัน แปลว่า เพิ่มความเป็นสิริมงคล

ฉัฏฐมี อ่านว่า ฉัด-ถะ-มี แปลว่า ดิถี ๖ เกิดขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ

ชญาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา แปลว่า ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ

ชฎาพร อ่านว่า ชะ-ดา-พอน แปลว่า มงกุฎอันงดงาม

ชฎาพรรณ อ่านว่า ชะ-ดา-พัน แปลว่า มงกุฎอันงดงาม

ชฎาภรณ์ อ่านว่า ชะ-ดา-พอน แปลว่า เครื่องประดับมวยผม

ชไมพร อ่านว่า ชะ-ไม-พอน แปลว่า ประเสริฐทั้งร่างกายและจิตใจ

ชยาภรณ์ อ่านว่า ชะ-ยา-พอน แปลว่า มีชัยชนะเป็นเครื่องประดับ

ชยาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา แปลว่า ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ

ชยามร อ่านว่า ชะ-ยา-มอน แปลว่า มีชัยชนะไม่ตาย มีชัยชนะอันประเสริฐ

ชรัมพร อ่านว่า ชะ-รัม-พอน แปลว่า น้ำและฟ้า

ชลกร อ่านว่า ชน-ละ-กอน แปลว่า เมฆหรือมหาสมุทร

ชลากร อ่านว่า ชะ-ลา-กอน แปลว่า น้ำพุ

ชวารี อ่านว่า ชะ-วา-รี แปลว่า เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว

ชัชฎาพร อ่านว่า ชัด-ชะ-ดา-พอน แปลว่า ชฎาอันเลิศ

ชัญญา อ่านว่า ชัน-ยา แปลว่า ผู้ประเสริฐ ผู้รู้

ชัยรัมภา อ่านว่า ไช-รำ-พา แปลว่า ชัยชนะของนางฟ้า

ชาคริยา อ่านว่า ชา-คริ-ยา แปลว่า ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

ชามา อ่านว่า ชา-มา แปลว่า ลูกสาว

ชีวาพร อ่านว่า ชี-วา-พอน แปลว่า มีชีวิตอันประเสริฐ

ชีวาภร อ่านว่า ชี-วา-พอน แปลว่า ดำรงชีวิต

เชิญขวัญ อ่านว่า เชิน-ขวัน แปลว่า ผู้มีสิริงมงคลอยู่กับตัว

ญาณัจฉรา อ่านว่า ยา-นัด-ฉะ-รา แปลว่า มีความรู้ดุจนางฟ้า

ญาณัฐ อ่านว่า ยา-นัด แปลว่า เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์

ญาณี อ่านว่า ยา-นี แปลว่า ผู้มีความรู้

ฐิรญา อ่านว่า ถิ-ระ-ยา แปลว่า มีความรู้ยั่งยืน

ฑิมพิกา อ่านว่า ทิม-พิ-กา แปลว่า ไพลน้ำ ฟองน้ำ

ฑุลิกา อ่านว่า ทุ-ลิ-กา แปลว่า นกกางเขน

ณัจฉรียา อ่านว่า นัด-ฉะ-รี-ยา แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์

ณัชชา อ่านว่า นัด-ชา แปลว่า เกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด

ณัฏฐ์ชญา อ่านว่า นัด-ชะ-ยา แปลว่า ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์

ณัฏฐณิชา อ่านว่า นัด-ถะ-นิ-ชา แปลว่า ฉลาดและบริสุทธิ์

ณัฏฐพร อ่านว่า นัด-ถะ-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ณัฏฐพรรณ อ่านว่า นัด-ถะ-พัน แปลว่า ผิวพรรณของนักปราชญ์

ณัฏฐวรรณ อ่านว่า นัด-ถะ-วัน แปลว่า ผิวพรรณของนักปราชญ์

ณัฏฐา อ่านว่า นัด-ถา แปลว่า นักปราชญ์

ณัฏฐิกา อ่านว่า นัด-ถิ-กา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความฉลาด

ณัฐกุล อ่านว่า นัด-ถะ-กุน แปลว่า ตระกูลนักปราชญ์

ณัฐจรี อ่านว่า นัด-จะ-รี แปลว่า ติดตามนักปราชญ์

ณัฐชยา อ่านว่า นัด-ชะ-ยา แปลว่า ชัยชนะของนักปราชญ์

ณัฐชา อ่านว่า นัด-ถะ-ชา แปลว่า ผู้เกิดจากนักปราชญ์

ณัฐฐา อ่านว่า นัด-ถา แปลว่า ผู้มีความรู้

ณัฐฐาพร อ่านว่า นัด-ถา-พอน แปลว่า นักปราชญ์

ณัฐณิชา อ่านว่า นัด-นิ-ชา แปลว่า ฉลาดและบริสุทธิ์

ณัฐพร อ่านว่า นัด-ถะ-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ณัฐยมล อ่านว่า นัด-ยะ-มน แปลว่า คู่แห่งนักปราชญ์

ณัฐรมย์ อ่านว่า นัด-ถะ-รม แปลว่า เป็นที่รื่นรมของนักปราชญ์

ณัฐวรรณ อ่านว่า นัด-ถะ-วัน แปลว่า ชั้นของนักปราชญ์

ณัฐวรา อ่านว่า นัด-วะ-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ณัฐวลัญช์ อ่านว่า นัด-วะ-ลัน แปลว่า เครื่องหมายของปราชญ์

ณัฐวิภา อ่านว่า นัด-วิ-พา แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง

ณัฐวิมล อ่านว่า นัด-ถะ-วิ-มน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ปราศจากมลทิน

ณิช อ่านว่า นิด แปลว่า สะอาด บริสุทธิ์

ณิชกมล อ่านว่า นิด-กะ-มน แปลว่า ลูกนักปราชญ์

ณิชกุล อ่านว่า นิด-ชะ-กุน แปลว่า ตระกูลที่บริสุทธิ์

ณิชชยา อ่านว่า นิด-ชะ-ยา แปลว่า ชัยชนะที่บริสุทธิ์

ณิชา อ่านว่า นิ-ชา แปลว่า สะอาด บริสุทธุ์

ณิชากร อ่านว่า นิ-ชา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์

ณิชาบูล อ่านว่า นิ-ชา-บูน แปลว่า มีความบริสุทธิ์ไพศาล บริสุทธิ์มาก

ณิชารีย์ อ่านว่า นิ-ชา-ดรี แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ

กมลรส อ่านว่า กะ-มน-รด แปลว่า น้ำใจ

กมลลักษณ์ อ่านว่า กะ-มน-ลัก แปลว่า มีลัษณะงดงามดุจดอกบัว

กัญชรส อ่านว่า กัน-ชะ -รด แปลว่า น้ำดอกไม้

ขวัญสรวง อ่านว่า ขวัน-สวง แปลว่า ขวัญฟ้า

จงรักษ์ อ่านว่า จง-รัก แปลว่า ให้รักษาไว้

จรัสพร อ่านว่า จะ-หรัด-พอน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความดี

จรัสพรรณ อ่านว่า จะ-หรัด-พัน แปลว่า มีผิวพรรณสดใส

จรัสวรรณ อ่านว่า จะ-หรัด-วัน แปลว่า ชนชั้นที่เจริญรุ่งเรือง

ชวัลลักษณ์ อ่านว่า ชะ-วัน-ลัก แปลว่า มีลักษณะอันรุ่งเรือง มีลักษณะงดงาม

บงกช อ่านว่า บง-กด แปลว่า ดอกบัว

บวรลักษณ์ อ่านว่า บอ-วอน-ลัก แปลว่า มีลักษณะอันประเสริฐ

ปฐมพร อ่านว่า ปะ-ถม-พอน แปลว่า พรที่หนึ่ง ผู้ประเสริฐคนแรก พรอันแรก

ปภัสสร อ่านว่า ปะ-พัด-สอน แปลว่า แสงสว่าง

ปวรวรรณ อ่านว่า ปะ-วอน-วัน แปลว่า ผิวพรรณประเสริฐ

ปองรัก อ่านว่า ปอง-รัก แปลว่า มุ่งหวังในความรัก

ปัณณพร อ่านว่า ปัน-นะ-พอน แปลว่า ประเสริฐทางหนังสือ

ปัณรส อ่านว่า ปัน-นะ-รด แปลว่า สิบห้าค่ำ

พณณกร อ่านว่า พัน-นะ-กอน แปลว่า มีผิวพรรณสวย

พบพร อ่านว่า พบ-พอน แปลว่า ประสบกับสิ่งประเสริฐ

พมลพร อ่านว่า ยะ-มน-พอน แปลว่า คู่ที่ประเสริฐ

พรกรัณย์ อ่านว่า พอน-กะ-รัน แปลว่า มีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ

พรพรรณ อ่านว่า พอน-พัน แปลว่า ผู้มีผิวพรรณดี

พรยมล อ่านว่า พอน-ยะ-มน แปลว่า เป็นคู่ที่ประเสริฐ

พรรณกร อ่านว่า พัน-นะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี

พรรณปพร อ่านว่า พัน-ปะ-พอน แปลว่า มีผิวพรรณประเสริฐ

พรรณพัชร อ่านว่า พัน-นะ-พัด แปลว่า สีน้ำหรือประกายเพชร

พรรณภัค อ่านว่า พัน-นะ-พัก แปลว่า มีผิวพรรณงาม

พรรณรมณ อ่านว่า พัน-ระ-มน แปลว่า มีผิวพรรณน่ายินดี

พรรณวร อ่านว่า พัน-นะ-วอน แปลว่า มีผิวพรรณประเสริฐ

พรรณอร อ่านว่า พัน-ออน แปลว่า มีผิวพรรณงาม

พรรษกร อ่านว่า พัด-สะ-กอน แปลว่า สร้างฝน เมฆ

พรรษชล อ่านว่า พัด-สะ-ชน แปลว่า น้ำฝน

พรลภัส อ่านว่า พอน-ละ-พัด แปลว่า มีลาภอันประเสริฐ

พรวลัย อ่านว่า พอน-วะ-ไล แปลว่า กำไลอันประเสริฐ

พรสรวง อ่านว่า พอน-สวง แปลว่า เป็นพรของสวรรค์

พัชรพร อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจเพชร

พัชรพรรณ อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-พัน แปลว่า งามดุจเพชร

พัชรมัย อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-ไม แปลว่า สำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร

พัชรวลัย อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-วะ-ไล แปลว่า กำไลเพชร

ภคพร อ่านว่า พะ-คะ-พอน แปลว่า มีโชคเป็นพร

ภัควลัญชญ์ อ่านว่า พัก-วะ-ลัน แปลว่า ลักษณะผู้มีโชค

ภัสสร อ่านว่า พัด-สอน แปลว่า รัศมีเรืองรอง

ยมล อ่านว่า ยะ-มน แปลว่า คู่

ยมลพร อ่านว่า ยะ-มน-พอน แปลว่า คู่ที่ประเสริฐ

รมณ อ่านว่า ระ-มน แปลว่า ยินดี รื่นเริง ความสุข

รมยกร อ่านว่า รม-ยะ-กอน แปลว่า สร้างความรื่นรมย์ สร้างความสุข

รมัย อ่านว่า ระ-ไม แปลว่า มีเสน่ห์ น่ายินดี

รสกร อ่านว่า รด-สะ-กอน แปลว่า ผู้กระทำรส หมายถึงไพเราะ พอใจ หรืองดงาม

ลักษณพร อ่านว่า ลัก-สะ-หนะ-พอน แปลว่า ผู้มีลักษณะประเสริฐ

วรงค์ อ่านว่า วะ-รง แปลว่า ส่วนที่ประเสริฐที่สุด ศีรษะ

วรพรรณ อ่านว่า วอ-ระ-พัน แปลว่า ผิวพรรณมีประกาย

วรรณกร อ่านว่า วัน-นะ-กอน แปลว่า ผิวพรรณผ่องใส

วรรณพร อ่านว่า วัน-นะ-พอน แปลว่า มีผิวพรรณประเสริฐ

วรรณวร อ่านว่า วัน-นะ-วอน แปลว่า ผิวพรรณอันประเสริฐ

วรรษชล อ่านว่า วัน-สะ-ชน แปลว่า น้ำฝน

วรวรรณ อ่านว่า วอ-ระ-วัน แปลว่า ว่าผิวพรรณประเสริฐ

วรวลัญช์ อ่านว่า วอ-ระ-วะ-ลัน แปลว่า ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ

วรัมพร อ่านว่า วะ-รำ-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม

วลัยกร อ่านว่า วะ-ไล-กอน แปลว่า กำไลข้อมือ

วลัยพร อ่านว่า วะ-ไล-พอน แปลว่า กำไลที่งดงาม

วลัยพรรณ อ่านว่า วะ-ไล-พัน แปลว่า สีแห่งกำไล

วลัยวรรณ อ่านว่า วะ-ไล-วัน แปลว่า สีแห่งกำไล

วัชรพรรณ อ่านว่า วัด-ชะ-ระ-พัน แปลว่า เพชรที่งดงาม

วัชรวรรณ อ่านว่า วัด-ชะ-ระ-วัน แปลว่า เพชรที่งดงาม

ศรัณพร อ่านว่า สะ-รัน-พอน แปลว่า ที่พึ่งอันประเสริฐ

ศรัณย์พร อ่านว่า สะ-รัน-พอน แปลว่า ที่พึ่งอันประเสริฐ

ศลักษณ์พร อ่านว่า สะ-ลัก-พอน แปลว่า ความงดงามอันประเสริฐ

สรพัศ อ่านว่า สอ-ระ-พัด แปลว่า เป็นอิสระแก่ตัวเอง มีอำนาจเป็นของตัวเอง

สรภัส อ่านว่า สอ-ระ-พัด แปลว่า มีความเร็ว

สรรค์พร อ่านว่า สัน-พอน แปลว่า ประเสริฐทุกอย่าง

สรวรรณ อ่านว่า สอ-ระ-วัน แปลว่า มีผิวพรรณวิเศษ

สรัลพร อ่านว่า สะ-รัน-พอน แปลว่า ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ

สวรส อ่านว่า สะ-วะ-รด แปลว่า มีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์

สัชฌกร อ่านว่า สัด-ชะ-กอน แปลว่า ช่างเงิน

สัณหพร อ่านว่า สัน-หะ-พอน แปลว่า สุภาพนิ่มนวลอย่างยิ่ง

สัณหรส อ่านว่า สัน-หะ-รด แปลว่า มีรสนิยมละเมียดมะไม

สัณห์สมร อ่านว่า สัน-สะ-หมอน แปลว่า สาวงามผู้ละเอียดอ่อน

หรรษพร อ่านว่า หัด-สะ-พอน แปลว่า เบิกบานด้วยความยินดี

จรัสศรี อ่านว่า จะ-หรัด-สี แปลว่า ผุดผ่อง

จรีย์ อ่านว่า จะ-รี แปลว่า ความประพฤติ

จรูญศรี อ่านว่า จะ-รูน-สี แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยสิริมงคล

จำรูญศรี อ่านว่า จำ-รูน-สี แปลว่า ผุดผ่อง

จิณห์วรา อ่านว่า จิน-วะ-รา แปลว่า มีเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์อันประเสริฐ

จิรัศยา อ่านว่า จิ-รัด-สะ-ยา แปลว่า อยู่นาน

จิรัสยา อ่านว่า จิ-รัด-สะ-ยา แปลว่า ตลอดกาลนาน นิรันดร

จุฑามาศ อ่านว่า จุ-ทา-มาด แปลว่า เครื่องประดับ

จุฑามาส อ่านว่า จุ-ทา-มาด แปลว่า ปิ่นทอง

เจริญศรี อ่านว่า จะ-เริน-สี แปลว่า เจริญด้วยมงคล

แจ่มใส อ่านว่า แจ่ม-ใส แปลว่า ปลอดโปร่ง

ชยิสรา อ่านว่า ชะ-ยิด-สะ-รา แปลว่า มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ

ชลาศัย อ่านว่า ชะ-ลา-ไส แปลว่า ทะเล

ชาลิสา อ่านว่า ชา-ลิ-สา แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง

ชิษณุชา อ่านว่า ชิด-สะ-นุ-ชา แปลว่า เกิดจากผู้ชนะ

ญาณิศา อ่านว่า ยา-นิ-สา แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรู้

ณัฐวศา อ่านว่า นัด-วะ-สา แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์

บาจรีย์ อ่านว่า บา-จะ-รี แปลว่า ผู้เบิกบาน

บุญญาพร อ่านว่า บุน-ยา-พอน แปลว่า มีบุญเป็นพร

บุญญิสา อ่านว่า บุน-ยิ-สา แปลว่า ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ

บุณยพร อ่านว่า บุน-ยะ-พอน แปลว่า ประเสริฐด้วยความดี

บุณยวีร์ อ่านว่า บุน-ยะ-วี แปลว่า ดีและกล้าหาญ

บุณยอร อ่านว่า บุน-ยะ-ออน แปลว่า สตรีผู้มีบุญ สตรีผู้บริสุทธิ์

บุณยาพร อ่านว่า บุน-ยา-พอน แปลว่า ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี

บุปผา อ่านว่า บุบ-ผา แปลว่า ดอกไม้

บุรพร อ่านว่า บุ-ระ-พอน แปลว่า ผู้ประเสริฐในบ้านเมือง

บุลพร อ่านว่า บุ-ละ-พอน แปลว่า มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ

บุลภรณ์ อ่านว่า บุ-ละ-พอน แปลว่า มีรายได้มาก

บุลลา อ่านว่า บุน-ลา แปลว่า ดอกไม้

บุลวัชร อ่านว่า บุ-ละ-วัด แปลว่า มีเพชรมาก

บูรณิมา อ่านว่า บู-ระ-นิ-มา แปลว่า เพ็ญเต็มดวง

บูรณี อ่านว่า บู-ระ-นี แปลว่า เต็มเปี่ยม ไม่บกพร่อง

เบญจพร อ่านว่า เบน-จะ-พอน แปลว่า พร 5 ประการ

เบญจภรณ์ อ่านว่า เบน-จะ-พอน แปลว่า การชุบเลี้ยงด้วยของ 5 อย่าง

เบญจมาศ อ่านว่า เบน-จะ-มาด แปลว่า เดือน 5

เบญจวรรณ อ่านว่า เบน-จะ-วัน แปลว่า 5 สี

เบญจา อ่านว่า เบน-จา แปลว่า ห้า

เบญญา อ่านว่า เบน-ยา แปลว่า ฉลาด

เบญญาพร อ่านว่า เบน-ยา-พอน แปลว่า ฉลาดด้วยความดี

เบญญาภา อ่านว่า เบน-ยา-พา แปลว่า รุ่งเรืองด้วยปัญญา

ปฐมา อ่านว่า ปะ-ถะ-มา แปลว่า ที่หนึ่ง

ปณยา อ่านว่า ปะ-นะ-ยา แปลว่า สิ่งพึงซื้อขาย สินค้า กำไร

ปณัฏฎา อ่านว่า ปะ-นัด-ดา แปลว่า นักปราชญ์

ปณาลี อ่านว่า ปะ-นา-ลี แปลว่า สายน้ำ

ปณิฏฐา อ่านว่า ปะ-นิด-ถา แปลว่า นักปราชญ์

ปพิชญา อ่านว่า ปะ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้แจ้ง

ปภาวี อ่านว่า ปะ-พา-วี แปลว่า ผู้มีอำนาจ

ปรภาว์ อ่านว่า ปะ-ระ-พา แปลว่า ภาวะที่ประเสริฐ

ปรมาภรณ์ อ่านว่า ปะ-ระ-มา-พอน แปลว่า อาภรณ์ชั้นเลิศ

ประณยา อ่านว่า ประ-นะ-ยา แปลว่า เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร

ประณาลี อ่านว่า ประ-นา-ลี แปลว่า ท่อน้ำ สายน้ำ

ประพิณ อ่านว่า ประ-พิน แปลว่า ฉลาด

ประพิมพรรณ อ่านว่า ประ-พิม-พัน แปลว่า มีผิวพรรณงดงาม

ประไพพรรณ อ่านว่า ประ-ไพ-พัน แปลว่า มีผิวพรรณงดงาม

ประภัสสร อ่านว่า ประ-พัด-สอน แปลว่า บริสุทธิ์

ประภัสสรา อ่านว่า ประ-พัด-สะ-รา แปลว่า แสงแพรวพราว

ประภาพร อ่านว่า ประ-พา-พอน แปลว่า แสงสว่างงดงาม

ประภาพรรณ อ่านว่า ประ-พา-พัน แปลว่า มีผิวพรรณผุดผ่อง

ประภาศรี อ่านว่า ประ-พา-สี แปลว่า ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล

ประภาสิริ อ่านว่า ประ-พา-สิ-หริ แปลว่า ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล

ประวีณา อ่านว่า ประ-วี-นา แปลว่า นำปราชญ์ ชำนาญ

ปราญชลี อ่านว่า ปราน-ชะ-ลี แปลว่า กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน

ปราณปริยา อ่านว่า ปราน-ปริ-ยา แปลว่า รักดังลมปราณ รักดังชีวิต

ปริชญา อ่านว่า ปะ-ริด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รอบรู้

ปริณาห์ อ่านว่า ปะ-ริ-นา แปลว่า กว้างขวาง

ปริมล อ่านว่า ปะ-ริ-มน แปลว่า กลิ่นหอม ที่ประชุมบัณฑิต

ปริยาภรณ์ อ่านว่า ปะ-ริ-ยา-พอน แปลว่า เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

ปรีณาพรรณ อ่านว่า ปรี-นา-พัน แปลว่า มีผิวพรรณผุดผ่อง

ปรีณาภา อ่านว่า ปรี-นา-พา แปลว่า มีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง

ปรียา อ่านว่า ปรี-ยา แปลว่า ที่รัก

ปรียาภรณ์ อ่านว่า ปรี-ยา-พอน แปลว่า เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

ปรียามาศ อ่านว่า ปรี-ยา-มาด แปลว่า เดือนอันเป็นที่รัก

ปฤษณา อ่านว่า ปริด-สะ-หนา แปลว่า คำถาม

ปวรา อ่านว่า ปะ-วะ-รา แปลว่า ผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ

ปวริศา อ่านว่า ปะ-วะ-ริ-สา แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

ปวิชญา อ่านว่า ปะ-วิด-ชะ-ยา แปลว่า นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง

ปวิมล อ่านว่า ปะ-วิ-มน แปลว่า บริสุทธิ์อย่างยิ่ง

ปวีณสมร อ่านว่า ปะ-วีน-สะ-หมอน แปลว่า หญิงสาวผู้ฉลาด

ปวีณอร อ่านว่า ปะ-วีน-ออน แปลว่า หญิงผู้ฉลาด

ปวีณา อ่านว่า ปะ-นา แปลว่า ฉลาด ชำนาญ

ปวีรา อ่านว่า ปะ-วี-รา แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่ง

ปัจจรี อ่านว่า ปัด-จะ-รี แปลว่า แพ

ปัญจพาณ์ อ่านว่า ปัน-จะ-พา แปลว่า กามเทพ เจ้าแห่งความรัก

ปัญจมาพร อ่านว่า ปัน-จะ-มา-พอน แปลว่า พรที่ 5

ปัญญาพร อ่านว่า ปัน-ยา-พอน แปลว่า มีพรคือความรู้

ปัญญาภรณ์ อ่านว่า ปัน-ยา-พอน แปลว่า มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ

ปัณชญา อ่านว่า ปัน-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน

ปัณฑา อ่านว่า ปัน-ดา แปลว่า ปัญญา

ปัณฑารีย์ อ่านว่า ปัน-ดา-รี แปลว่า ประเสริฐด้วยปัญญา

ปาจรีย์ อ่านว่า ปา-จะ-รี แปลว่า อาจารย์ผู้ประเสริฐ

ปาเจรา อ่านว่า ปา-เจ-รา แปลว่า ครูของครู

ปาฏลี อ่านว่า ปา-ตะ-ลี แปลว่า ดอกแคฝอย

ปาณฑรา อ่านว่า ปาน-ดะ-รา แปลว่า ผิวขาว

ปาณิศา อ่านว่า ปา-นิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต

ปาณิสรา อ่านว่า ปา-นิ-สะ-รา แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต

ปารณีย์ อ่านว่า ปา-ระ-นี แปลว่า ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ

ปารมี อ่านว่า ปา-ระ-มี แปลว่า บารมี

ปารวัณ อ่านว่า ปา-ระ-วัน แปลว่า เพิ่มขึ้น ขยายขึ้น

ปารัช อ่านว่า ปา-รัด แปลว่า ทอง

ปาริมา อ่านว่า ปา-ริ-มา แปลว่า ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ

ปารีณา อ่านว่า ปา-รี-นา แปลว่า ให้ลุถึงฝั่ง

ปิญชร อ่านว่า ปิน-ชอน แปลว่า สีเหลืองแก่ ทอง กรงนก

ปิณฑิรา อ่านว่า ปิน-ดิ-รา แปลว่า ผลทับทิม

ปิยพร อ่านว่า ปิ-ยะ-พอน แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง

ปิยภา อ่านว่า ปิ-ยะ-พา แปลว่า ผู้มีประกายความเป็นที่รัก

ปิยมาศ อ่านว่า ปิ-ยะ-มาด แปลว่า เดือนแห่งความรัก

ปิยรมย์ อ่านว่า ปิ-ยะ-รม แปลว่า เป็นที่รักที่รื่นรมย์

ปิย์วรา อ่านว่า ปิ-วะ-รา แปลว่า เป็นที่รักและประเสริฐ

ปิยวลี อ่านว่า ปิ-ยะ-วะ-ลี แปลว่า ถ้อยคำอันแสดงความรัก

ปิยะพรรณ อ่านว่า ปิ-ยะ-พัน แปลว่า ผู้มีผิวพรรณอันเป็นที่รัก

ปิยะมาศ อ่านว่า ปิ-ยะ-มาด แปลว่า เดือนแห่งความรัก

ปิยะวรรณ อ่านว่า ปิ-ยะ-วัน แปลว่า มีผิวพรรณงามน่ารัก

ปิยาพร อ่านว่า ปิ-ยา-พอน แปลว่า น่ารักและเป็นคนดี

ปิยาพัชร อ่านว่า ปิ-ยา-พัด แปลว่า เป็นที่รักดังเพชร

ปิยาภรณ์ อ่านว่า ปิ-ยา-พอน แปลว่า เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

ปิยาอร อ่านว่า ปิ-ยา-ออน แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นที่รัก

ปีย์วรา อ่านว่า ปี-วะ-รา แปลว่า เป็นที่รักอย่างประเสริฐ

ปีวรา อ่านว่า ปี-วะ-รา แปลว่า อ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม

ปุญชรัสมิ์ อ่านว่า ปุน-ชะ-รัด แปลว่า รัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง

ปุญญิสา อ่านว่า ปุน-ยิ-สา แปลว่า ผู้มีบุญยิ่งใหญ่

ปุณฑรา อ่านว่า ปุน-ดะ-รา แปลว่า อ้อยแดง รอยเจิม

ปุณณภา อ่านว่า ปุน-นะ-พา แปลว่า รัศมีอันเต็มเปี่ยม

ปุณณมา อ่านว่า ปุน-นะ-มา แปลว่า จันทร์เพ็ญ

ปุณณารมย์ อ่านว่า ปุน-นา-รม แปลว่า เต็มไปด้วยความรื่นรมย์

ปุณณาสา อ่านว่า ปุน-นา-สา แปลว่า สมหมาย สมหวัง

ปุณยาพร อ่านว่า ปุน-ยา-พอน แปลว่า ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี

ปุริมปรัชญ์ อ่านว่า ปุ-ริม-ปรัด แปลว่า นักปราชญ์คนแรก

ปุษยา อ่านว่า ปุด-สะ-ยา แปลว่า สะอาด บริสุทธิ์

ปุษาบุล อ่านว่า ปุ-สา-บุน แปลว่า ได้รับการอบรมมาก

เปมิศา อ่านว่า เป-มิ -สา แปลว่า ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่

ไปรยา อ่านว่า ไปร-ยา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก

พจณิชา อ่านว่า พด-จะ-นิ-ชา แปลว่า มีคำพูดบริสุทธิ์

พชิรา อ่านว่า พะ-ชิ-รา แปลว่า เพชร

พรฉวี อ่านว่า พอน-ฉะ-หวี แปลว่า มีผิวพรรณประเสริฐ

พรญาณี อ่านว่า พอน-ยา-นี แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ มีความรู้เป็นพร

พรประภา อ่านว่า พอน-ประ-พา แปลว่า แสงสว่างที่ดีงาม

พรปวีณ์ อ่านว่า พอน-ปะ-วี แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

พรพิมล อ่านว่า พอน-พิ-มน แปลว่า ผู้ปราศจากมลทิน

พรรณราย อ่านว่า พัน-นะ-ราย แปลว่า งามผุดผ่อง

พรรณวิภา อ่านว่า พัน-นะ-วิ-พา แปลว่า มีผิวพรรณงาม

พรรณิภา อ่านว่า พัน-นิ-พา แปลว่า ผุดผ่องดั่งทองคำ

พรรณี อ่านว่า พัน-นี แปลว่า ผู้มีผิวงาม

กณิศา อ่านว่า กะ-นิ-สา แปลว่า รวงข้าว

กมลศรี อ่านว่า กะ-มน-สี แปลว่า ผู้มีความสวยงามดุจดอกบัว

กมลาวศี อ่านว่า กะ-มะ-ลา-วะ-สี แปลว่า หญิงงามผู้สำรวมตน

กรณิศ อ่านว่า กอ-ระ-นิด แปลว่า เป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ

กรองมาส อ่านว่า กรอง-มาด แปลว่า พระจันทร์ที่แสงนวลยองใย

กริษฐา อ่านว่า กะ-ริด-ถา แปลว่า ทำมาก สร้างสรรค์ค์ไว้มาก

กฤษณา อ่านว่า กริด-สะ-หนา แปลว่า ไม้หอม

กฤษณาพร อ่านว่า กริด-สะ-นา-พอน แปลว่า ดำสนิท

กวิสรา อ่านว่า กะ-วิ-สะ-รา แปลว่า จอมกวี ยอดผู้ฉลาด

กษมา อ่านว่า กะ-สะ-มา แปลว่า อดทน อดโทษ แผ่นดิน

กษิรา อ่านว่า กะ-สิ-รา แปลว่า น้ำนม

กสิณา อ่านว่า กะ-สิ-นา แปลว่า อุบายให้เกิดสมาธิ

กุลิสรา อ่านว่า กุ-ลิด-สะ-รา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล

กุสุม อ่านว่า กุ-สุม แปลว่า ดอกไม้

กุสุมา อ่านว่า กุ-สุ-มา แปลว่า ดอกไม้

กุสุมาลย์ อ่านว่า กุ-สุ-มาน แปลว่า ดอกไม้

เกศ อ่านว่า เกด แปลว่า ผม

เกศราภรณ์ อ่านว่า เกด-สะ-รา-พอน แปลว่า เครื่องประดับผม

เกศิณี อ่านว่า เก-สิ-นี แปลว่า นางผู้มีผมงาม

เกสร อ่านว่า เก-สอน แปลว่า ส่วนในของดอกไม้

เกสรา อ่านว่า เกด-สะ-รา แปลว่า เกสรดอกไม้

เกสรี อ่านว่า เก-สะ-รี แปลว่า สิงโต

โกสุม อ่านว่า โก-สุม แปลว่า ดอกไม้

เขมิสรา อ่านว่า เข-มิด-สะ-รา แปลว่า ยอดแห่งความปลอดภัย

คริษฐา อ่านว่า คะ-ริด-ถา แปลว่า ผู้ที่น่าบูชาที่สุด

เครือมาศ อ่านว่า เครือ-มาด แปลว่า เถาทอง

ณัฐสุรางค์ อ่านว่า นัด-สุ-ราง แปลว่า เทพธิดาผู้ปราดเปรื่อง

บังอรสิริ อ่านว่า บัง-ออน-สิ-หริ แปลว่า หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ

บุณฑริกา อ่านว่า บุน-ทะ-ริ-กา แปลว่า ดอกบัวขาว

บุปผาสวรรค์ อ่านว่า บุบ-ผา-สะ-หวัน แปลว่า ดอกไม้ที่อยู่บนสรวงสวรรค์

บุรัสกร อ่านว่า บุ-รัด-สะ-กอน แปลว่า ริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น

บุษกร อ่านว่า บุด-สะ-กอน แปลว่า ดอกบัว

บุษกล อ่านว่า บุด-สะ-กน แปลว่า ดียิ่ง วิเศษยิ่ง

บุษราคัม อ่านว่า บุด-สะ-รา-คำ แปลว่า พลอยสีเหลือง

ปคุณา อ่านว่า ปะ-คุ-นา แปลว่า ผู้เชี่ยวชาญ

ประกายแก้ว อ่านว่า ประ-กาย-แก้ว แปลว่า ความแวววาวจากแก้วมีค่า

ประกายมาศ อ่านว่า ประ-กาย-มาด แปลว่า เดือนสว่าง

ประกายวัลย์ อ่านว่า ประ-กาย-วัน แปลว่า ไม้เถา

ปริกา อ่านว่า ปะ-ริ-กา แปลว่า ล้อมรอบ

ปริยกร อ่านว่า ปริ-ยะ-กอน แปลว่า เป็นที่รัก

ปริยากร อ่านว่า ปริ-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์

ปวีณ์กร อ่านว่า ปะ-วี-กอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีสง่าราศรี

ปัณฑิกา อ่านว่า ปัน-ดิ-กา แปลว่า ผู้ฉลาด

ปัณณิกา อ่านว่า ปัน-นิ-กา แปลว่า ประกอบด้วยหนังสือ นังเลงหนังสือ

ปาลิกา อ่านว่า ปา-ลิ-กา แปลว่า ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง

ปุณยภา อ่านว่า ปุน-ยะ-พา แปลว่า แสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม

ปุณิกา อ่านว่า ปุ-นิ-กา แปลว่า มีบุญ มีคุณงามความดี

ปุลพร อ่านว่า ปุ-ละ-พอน แปลว่า มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ

เปมิกา อ่านว่า เป-มิ-กา แปลว่า ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก

ผกาพรรณ อ่านว่า ผะ-กา-พัน แปลว่า ดอกไม้งาม

ผกามาศ อ่านว่า ผะ-กา-มาด แปลว่า ดอกไม้มีค่ายิ่งทอง

ผกายแก้ว อ่านว่า ผะ-กาย-แก้ว แปลว่า ประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า

ผ่องรำไพ อ่านว่า ผ่อง-รำ ไพ แปลว่า งามผุดผ่อง

ผัลย์ศุภา อ่านว่า ผัน-สุ-พา แปลว่า งามเหมือนดอกไม้

พงศ์สุภา อ่านว่า พง-สุ-พา แปลว่า คนดีของสกุล

พรสิริ อ่านว่า พอน-สิ-หริ แปลว่า ผู้ประเสริฐและน่ารัก

พริมา อ่านว่า พะ-ริ-มา แปลว่า ประเสริฐ ดีเยี่ยม

พศิกา อ่านว่า พะ-สิ-กา แปลว่า ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย

พสิกา อ่านว่า พะ-สิ-กา แปลว่า ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย

พัณณี อ่านว่า พัน-นี แปลว่า คำอธิบาย

พัลลภา อ่านว่า พัน-ละ-พา แปลว่า คนโปรด

พัสวี อ่านว่า พัด-สะ-วี แปลว่า มีทรัพย์

พาณิณี อ่านว่า พา-นิ-นี แปลว่า นางละคร

พาณิภัค อ่านว่า พา-นิ-พัก แปลว่า มีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล

พาณี อ่านว่า พา-นี แปลว่า เจ้าแห่งวาจา

พิณพร อ่านว่า พิน-พอน แปลว่า พิณที่ไพเราะ

พิพรรษพร อ่านว่า พิ-พัด-พอน แปลว่า ความเจริญอันประเสริฐ

พิมพ์ อ่านว่า พิม แปลว่า รูปร่าง แม่แบบ

พิมพ์ผกา อ่านว่า พิม-ผะ-กา แปลว่า ดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ

พิมพ์พร อ่านว่า พิม-พอน แปลว่า แม่แบบที่ดี

พิมพ์พรรณ อ่านว่า พิม-พัน แปลว่า มีรูปร่างงดงาม

พิมพ์พิกา อ่านว่า พิม-พิ-กา แปลว่า พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม

พิมพ์พิศา อ่านว่า พิม-พิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม

พิมพ์ลภัส อ่านว่า พิม-ละ-พัด แปลว่า มีลาภคือรูปงาม

พิมพ์วรีย์ อ่านว่า พิม-วะ-รี แปลว่า ประเสริฐด้วยรูปร่าง

พิมพ์วิภา อ่านว่า พิม-วิ-พา แปลว่า มีรัศมีรูปงามอันผ่องใส

พิมพ์วิมล อ่านว่า พิม-วิ-มน แปลว่า รูปร่างไม่มีที่ติ

พิมพ์วิไล อ่านว่า พิม-วิ-ไล แปลว่า รูปงาม

พิมพ์สุภา อ่านว่า พิม-สุ-พา แปลว่า รูปงาม

พิมพ์อร อ่านว่า พิม-ออน แปลว่า รูปงาม

พิมพ์อัปสร อ่านว่า พิม-อับ-สอน แปลว่า รูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร

พิมพาพร อ่านว่า พิม-พา-พอน แปลว่า มีรูปร่างงดงาม

พิมพิกา อ่านว่า พิม-พิ-กา แปลว่า พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม

พิมพิศา อ่านว่า พิม-พิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม

พิมลแข อ่านว่า พิ-มล-แข แปลว่า จันทร์กระจ่าง

พิมลวรรณ อ่านว่า พิ-มน-วัน แปลว่า มีผิวพรรณงดงามไม่มีที่ติ

พิมลศรี อ่านว่า พิ-มน-สี แปลว่า บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ

พิราวรรณ อ่านว่า พิ-รา-วัน แปลว่า ผู้กล่าที่น่าสรรเสริญ

พิราอร อ่านว่า พิ-รา-ออน แปลว่า หญิงสาวผู้กล้าหาญ

พิลาวรรณ อ่านว่า พิ-ลา-วัน แปลว่า งดงาม

พิไลพรรณ อ่านว่า พิ-ไล-พัน แปลว่า มีผิวงาม

พิไลวรรณ อ่านว่า พิ-ไล-วัน แปลว่า มีผิวงาม

พิศมัย อ่านว่า พิ-สะ-หมัย แปลว่า น่าชิดชวนชม

พิศลยา อ่านว่า พิ-สน-ละ-ยา แปลว่า ผู้ไม่มีความทุกข์ร้อน

พีรยา อ่านว่า พี-ระ-ยา แปลว่า ความเพียร

แพรพิไล อ่านว่า แพร-พิ-ไล แปลว่า แพรงาม

แพรวรุ่ง อ่านว่า แพรว-รุ่ง แปลว่า สว่างไสวแพรวพราว

ภรณี อ่านว่า พะ-ระ-นี แปลว่า หญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี

ภรัณยา อ่านว่า พะ-รัน-ยา แปลว่า การบำรุงเลี้ยง กากรอุปถัมภ์ค้ำจุน

ภวิกา อ่านว่า พะ-วิ-กา แปลว่า มีความเจริญ

ภวิษย์พร อ่านว่า พะ-วิด-พอน แปลว่า พรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกลาลข้างหน้า

ภัณฑิรา อ่านว่า พัน-ทิ-รา แปลว่า มีลาภ มีความสุข

ภัณฑิลา อ่านว่า พัน-ทิ-ลา แปลว่า มีลาภ มีความสุข

ภาพิมล อ่านว่า พา-พิ-มน แปลว่า รัศมีไร้มลทิน รุ่งเรืองยิ่ง

ภารวี อ่านว่า พะ-ระ-วี แปลว่า ชื่อของกวี แสงพระอาทิตย์

ภาสพรรณ อ่านว่า พาด-สะ-พัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม

ภิรมณ อ่านว่า พิ-ระ-มน แปลว่า ยินดียิ่ง รื่นรมย์ยิ่ง

ภูษณิศา อ่านว่า พู-สะ-นิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ

มณฑมาฑ อ่านว่า มน-ทะ-มาด แปลว่า ศาลา

มณฑาวรรณ อ่านว่า มน-ทา-วัน แปลว่า สุราดี

มณิการ์ อ่านว่า มะ-นิ-กา แปลว่า ช่างแก้ว

มณิภา อ่านว่า มะ-นิ-พา แปลว่า แววมณี ประกายแก้ว

มณิสร อ่านว่า มะ-นิ-สอน แปลว่า สร้อยคอ

มณีมณฑ์ อ่านว่า มะ-นี-มน แปลว่า เครื่องประดับคือแก้วมณี

มณีมาลา อ่านว่า มะ-นี-มา-ลา แปลว่า มณีประดับคอ สร้อยคอ

มณีวรรณ อ่านว่า มะ-นี-วัน แปลว่า แก้วมณีที่สวยงาม

มธุรส อ่านว่า มะ-ทุ-รด แปลว่า น้ำผึ้งหวาน

มยุรี อ่านว่า มะ-ยุ-รี แปลว่า นกยูง

มยุเรศ อ่านว่า มะ-ยุ-เรด แปลว่า พญานกยูง

มะลิ อ่านว่า มะ-ลิ แปลว่า ดอกมะลิ

มะลิวัลย์ อ่านว่า มะ-ลิ-วัน แปลว่า ทำให้ดีใจ

มะลุลี อ่านว่า มะ-ลุ-ลี แปลว่า ดอกไม้ชนิดหนึ่ง

มัณยาภา อ่านว่า มัน-ยา-พา แปลว่า แสงแห่งแก้วมณี ประกายแก้ว

มัลลิกา อ่านว่า มัน-ลิ-กา แปลว่า ดอกมะลิ

มายาวี อ่านว่า มา-ยา-วี แปลว่า ผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น

มาลีวัลย์ อ่านว่า มา-ลี-วัน แปลว่า เถาดอกไม้

มิ่งกมล อ่านว่า มิ่ง-กะ-มน แปลว่า มิ่งขวัญแห่งดวงใจ

มิ่งพร อ่านว่า มิ่ง-พอน แปลว่า มิ่งขวัญประเสริฐ

เมษราศี อ่านว่า เมด-รา-สี แปลว่า เกิดราศีเมษ

ยวิษฐา อ่านว่า ยะ-วิด-ถา แปลว่า เยาว์วัย น้องสุดท้อง

เยาวเรศ อ่านว่า เยา-วะ-เรด แปลว่า หญิงสาวสวย

รมณี อ่านว่า รม-มะ-นี แปลว่า สตรีน่าพึงพอใจ

รมณีย์ อ่านว่า รม-มะ-นี แปลว่า ต้องอารมณ์ งาม

รมัณยา อ่านว่า ระ-มัน-ยา แปลว่า น่ารื่นรมย์ยิ่ง

รยา อ่านว่า ระ-ยา แปลว่า กระแสน้ำ หรือความเร็ว

รวิพร อ่านว่า ระ-วิ-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจพระอาทิตย์

รวิภา อ่านว่า ระ-วิ-พา แปลว่า แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์

รวิสรา อ่านว่า ระ-วิ-สะ-รา แปลว่า เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์

รสิกา อ่านว่า ระ-สิ-กา แปลว่า ผู้มีรส มีรสนิยม ผู้ซาบซึ้งในรสกวี

ระยา อ่านว่า ระ-ยา แปลว่า กระแสน้ำ หรือความเร็ว

รักษณาลี อ่านว่า รัก-สะ-นา-ลี แปลว่า มีเพื่อนหญิงคุ้มครอง มีเพื่อนดี

รักษิณา อ่านว่า รัก-สิ-นา แปลว่า คุ้มครอง

รังสิมา อ่านว่า รัง-สิ-มา แปลว่า พระอาทิตย์

รุ้งพราย อ่านว่า รุ้ง-พราย แปลว่า สีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา

รุ่งวิภา อ่านว่า รุ่ง-วิ-พา แปลว่า รัสมีสว่าง

รุณฑิกา อ่านว่า รุน-ดิ-กา แปลว่า กรณีประตู

เรณุกา อ่านว่า เร-นุ-กา แปลว่า นามมารดาปรศุราม

เรืองรำไพ อ่านว่า เรือง-รำ-ไพ แปลว่า พระอาทิตย์เรืองรอง

ลักขิกา อ่านว่า ลัก-ขิ-กา แปลว่า สตรีผู้มีบุญวาสนา

ลักษณารีย์ อ่านว่า ลัก-สะ-นา-รี แปลว่า มีลักษณะประเสริฐ

ลักษิกา อ่านว่า ลัก-สิ-กา แปลว่า สตรีผู้มีบุญวาสนา

ลัฏฐิกา อ่านว่า ลัด-ถิ-กา แปลว่า ลำต้น

ลิปิการ์ อ่านว่า ลิ-ปิ-กา แปลว่า สร้างอักษร นักเขียน

ลีฬฆวรรณ อ่านว่า ลีน-หะ-วัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม

วรณิกา อ่านว่า วอ-ระ-นิ-กา แปลว่า ผู้เขียน เสมียน

วรปรีย์ อ่านว่า วอ-ระ-ปรี แปลว่า ประเสริฐและเป็นที่รัก

วรรณเลขา อ่านว่า วัน-เล-ขา แปลว่า ดินสอพอง

วรรณวลี อ่านว่า วัน-วะ-ลี แปลว่า หนังสือหรือตำรา

วรรณวิภา อ่านว่า วัน-วิ-พา แปลว่า แสงสว่างอันงดงาม

วรรณวิสาข์ อ่านว่า วัน-วิ-สา แปลว่า ผิวพรรณดุจพระจันทร์วันเพ็ญเดือนหก

วรรณาฎ อ่านว่า วัน-นาด แปลว่า ผู้ขับร้อง

วรรณิกา อ่านว่า วัน-นิ-กา แปลว่า ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เชียน เสมียน

วรรณิศา อ่านว่า วัน-นิ-สา แปลว่า ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ

วรัสยา อ่านว่า วะ-รัด-สะ-ยา แปลว่า ความปรารถนา

วราภรณ์ อ่านว่า วะ-รา-พอน แปลว่า เครื่องประดับที่ประเสริฐ

วรารมย์ อ่านว่า วะ-รา-รม แปลว่า มีความรื่นรมย์อันประเสริฐ

วราลี อ่านว่า วะ-รา-ลี แปลว่า พระจันทร์

วริยงค์ อ่านว่า วะ-ริ-ยง แปลว่า ผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ

วริยา อ่านว่า วะ-ริ-ยา แปลว่า ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก

วริศรา อ่านว่า วะ-ริด-สะ-รา แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

วริษฐา อ่านว่า วะ-ริด-ถา แปลว่า ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง

วริษา อ่านว่า วะ-ริ-สา แปลว่า ฤดูฝน

วรีวรรณ อ่านว่า วะ-รี-วัน แปลว่า ผิดพรรณเปรียบดั่งแก้ว

วรุณพร อ่านว่า วะ-รุน-พอน แปลว่า พรจากสวรรค์

วรุณยุพา อ่านว่า วะ-รุน-ยุ-พา แปลว่า หญิงจากสรวงสวรรค์

วเรณยา อ่านว่า วะ-เรน-ยา แปลว่า ประเสริฐสุด

วสภะ อ่านว่า วะ-สะ-พะ แปลว่า ผู้ประเสริฐ

วสิพร อ่านว่า วะ-สิ-พอน แปลว่า มีความสามารถดังที่ตั้งใจ

วสุพร อ่านว่า วะ-สุ-พอน แปลว่า สมบัติที่ได้มาตามประสงค์

วสุรมย์ อ่านว่า วะ-สุ-รม แปลว่า มีสมบัติเป็นที่น่ารื่นรมย์

วัลลภา อ่านว่า วัน-ละ-พา แปลว่า หญิงผู้เป็นที่รัก

วัศยา อ่านว่า วัด-สะ-ยา แปลว่า เชื่อฟัง

วัสลิกา อ่านว่า วัด-ลิ-กา แปลว่า ดอกมะลิ

วารุณอร อ่านว่า วา-รุน-ออน แปลว่า หญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้

วารุณี อ่านว่า วา-รุ-นี แปลว่า เทวีแห่งเหล้า

วิปุลา อ่านว่า วิ-ปุ-ลา แปลว่า ไพศาล ลึกซึ้ง กว้างขวาง

วิภวา อ่านว่า วิ-พะ-วา แปลว่า ทรัพย์สิน

วิภาณี อ่านว่า วิ-พา-นี แปลว่า พูดจาไพเราะ

วิภาพร อ่านว่า วิ-พา-พอน แปลว่า มีความงดงามเป็นเลิศ

วิภาวี อ่านว่า วิ-พา-วี แปลว่า ผู้รู้แจ้งชัด ส่งแสงแล้ว ผู้ฉลาดเฉียบแหลม

วิมพ์วิภา อ่านว่า วิม-วิ-พา แปลว่า รูปงาม

วิมลณัฐ อ่านว่า วิ-มน-นัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน

วิมลพรรณ อ่านว่า วิ-มน-พัน แปลว่า ผู้มีผิวพรรณงดงาม

วิมลมณี อ่านว่า วิ-มน-มะ-นี แปลว่า แก้วมณีที่ไร้มลทิน แก้วผนึก

วิมลศรี อ่านว่า วิ-มน-สี แปลว่า มีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ

วิมลสิริ อ่านว่า วิ-มน-สิ-หริ แปลว่า บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์

วิรมณ อ่านว่า วิ-ระ-มน แปลว่า การงดเว้นจากความชั่ว

วิรยา อ่านว่า วิ-ระ-ยา แปลว่า ความเพียร

วิรัลยุพา อ่านว่า วิ-รัน-ยุ-พา แปลว่า หญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม

วิรากร อ่านว่า วิ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งผู้กล้า

วิรามร อ่านว่า วิ-รา-มอน แปลว่า กล้าหาญดุจเทวดา

วิโรษณา อ่านว่า วิ-โร-สะ-นา แปลว่า ไม่มีความโกรธ

วิลาวัณย์ อ่านว่า วิ-ลา-วัน แปลว่า งามยิ่ง

วิไลพร อ่านว่า วิ-ไล-พอน แปลว่า งามและประเสริฐ

วิไลลักษณ์ อ่านว่า วิ-ไล-ลัก แปลว่า มีลักษณะงาม

วิไลวรรณ อ่านว่า วิ-ไล-วัน แปลว่า ผิวงาม

วิศรมา อ่านว่า วิ-สะ-ระ-มา แปลว่า สงบ พักผ่อน

วิศัลย์ศยา อ่านว่า วิ-สัน-สะ-ยา แปลว่า อยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก

วิศัลยา อ่านว่า วิ-สัน-ยา แปลว่า ไม่มีความทุกข์โสก

วิสาข์ อ่านว่า วิ-สา แปลว่า เดือนวิสาขะ

วีณาพร อ่านว่า วี-นา-พอน แปลว่า เสียงอันไพเราะของพิณ

วีรปริยา อ่านว่า วี-ระ-ปริ-ยา แปลว่า เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ

วีรยา อ่านว่า วี-ระ-ยา แปลว่า ความเพียร

วีรวรรณ อ่านว่า วี-ระ-วัน แปลว่า ผิดพรรณของผู้กล้า

วีรอร อ่านว่า วี-ระ-ออน แปลว่า หญิงสาวผู้กล้าหาญ

วีริยา อ่านว่า วี-ริ-ยา แปลว่า ความเพียร

วุฒิพร อ่านว่า วุด-ทิ-พอน แปลว่า มีความเจริญเป็นเลิศ

เวณิกา อ่านว่า เว-นิ-กา แปลว่า เกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ

แววพรรณ อ่านว่า แวว-พัน แปลว่า ผิดพรรณผ่องใสงดงาม

แวววรรณ อ่านว่า แวว-วัน แปลว่า มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม

แวววัย อ่านว่า แวว-ไว แปลว่า มีอายุที่สดใสตลอดไป

แวววิไล อ่านว่า แวว-วิ-ไล แปลว่า งดงามสดใส

ศยามล อ่านว่า สะ-ยา-มน แปลว่า ผึ้งหลวง ผิวคล้ำ

ศรณี อ่านว่า สอ-ระ-นี แปลว่า แสวงหาที่พึ่ง

ศรัณยา อ่านว่า สะ-รัน-ยา แปลว่า หญิงผู้ปกป้องรักษา

ศรีวิไล อ่านว่า สี-วิ-ไล แปลว่า อารยธรรม

ศรีสุภางค์ อ่านว่า สี-สุ-พาง แปลว่า หญิงผู้มีร่างงาม

ศลิษา อ่านว่า สลิ-สา แปลว่า การกอดรัด

ศวรรยา อ่านว่า สะ-หวัน-ยา แปลว่า ความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน

ศศิ อ่านว่า สะ-สิ แปลว่า ดวงจันทร์

ศศิกร อ่านว่า สะ-สิ-กอน แปลว่า แสงจันทร์

ศศิประภา อ่านว่า สะ-สิ-ประ-พา แปลว่า แสงสว่างของพระจันทร์

ศศิพิมพ์ อ่านว่า สะ-สิ-พิม แปลว่า เปรียบเหมือนพระจันทร์

ศศิภา อ่านว่า สะ-สิ-พา แปลว่า แสงจันทร์

ศศิวิมล อ่านว่า สะ-สิ-วิ-มน แปลว่า จันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพระจันทร์

ศิรประภา อ่านว่า สิ-ระ-ประ-พา แปลว่า รัศมีที่พวยพุ่งเป็นวงรอบศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์

ศิรภัสสร อ่านว่า สิ-ระ-พัด-สอน แปลว่า มีรัศมีอันยอดเยี่ยม

ศิราพร อ่านว่า สิ-รา-พอน แปลว่า สายน้ำอันประเสริฐ

ศิริกัลยา อ่านว่า สิ-หริ-กัน-ยา แปลว่า นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิริณา อ่านว่า สิ-หริ-นา แปลว่า กลางคืน

ศิริลักษณ์ อ่านว่า สิ-หริ-ลัก แปลว่า มีลักษณะที่เป็นมงคล

ศิลป์สุภา อ่านว่า สิน-สุ-พา แปลว่า ศิลปงดงาม งามอย่างมีศิลป์

ศิวปรียา อ่านว่า สิ-วะ-ปรี-ยา แปลว่า แก้วผนึก

ศิวาพร อ่านว่า สิ-วา-พอน แปลว่า พรของพระอิศวร

ศิวิกา อ่านว่า สิ-วิ-กา แปลว่า เสลี่ยง คานหาม

ศิศิรา อ่านว่า สิ-สิ-รา แปลว่า น้ำค้าง

ศีรณา อ่านว่า สี-ระ-นา แปลว่า เล็ก ละเอียด

ศุกรางค์ อ่านว่า สุ-กะ-ราง แปลว่า นกยูง

ศุจิกา อ่านว่า สุ-จิ-กา แปลว่า ผู้มีความบริสุทธิ์

ศุภรางค์ อ่านว่า สุ-พะ-ราง แปลว่า พระจันทร์

ศุภรางศุ์ อ่านว่า สุ-พะ-ราง แปลว่า มีรัศมีนวลงาม พระจันทร์ การบูร

ศุภลักษณ์ อ่านว่า สุบ-พะ-ลัก แปลว่า มีลักษณะดีงาม

ศุภวรรณ อ่านว่า สุบ-พะ-วัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม

ศุภากร อ่านว่า สุ-พา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิริมงคล

ศุภางค์ อ่านว่า สุ-พาง แปลว่า ร่างกายงาม

ศุภารมย์ อ่านว่า สุ-พา-รม แปลว่า งามและน่ารื่นรมย์

ศุภาวรรณ อ่านว่า สุ-พา-วัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม

ศุภิสรา อ่านว่า สุ-พิด-สะ-รา แปลว่า ผู้ดีงามและยิ่งใหญ่

ศุลีพร อ่านว่า สุ-ลี-พอน แปลว่า พรของพระอินทร์

โศภิษฐ์ อ่านว่า โส-พิด แปลว่า งามยิ่ง

โศภิษฐา อ่านว่า โส-พิด-ถา แปลว่า ผู้งามยิ่ง

โศศิษฐา อ่านว่า โส-สิด-ถา แปลว่า ผู้งามยิ่ง

สกลสุภา อ่านว่า สะ-กน-สุ-พา แปลว่า งามทั้งหมด งามทั่วสรรพางค์

สขิลา อ่านว่า สะ-ขิ-ลา แปลว่า นุ่มนวล อ่อนหวาน

สภาวิกา อ่านว่า สะ-พา-วิ-กา แปลว่า อบรมมาดี

สภาวี อ่านว่า สะ-พา-วี แปลว่า ผู้เป็นตัวของตัวเอง

สรณีย์ อ่านว่า สอ-ระ-นี แปลว่า ผู้ควรระลึกถึง

สรวีย์ อ่านว่า สอ-ระ-วี แปลว่า ผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง

สราวลี อ่านว่า สะ-รา-วะ-ลี แปลว่า แถวลูกศร

สริลพร อ่านว่า สะ-ริน-พอน แปลว่า ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ

สรีพรรณ อ่านว่า สะ-รี-พัน แปลว่า มีผิวพรรณจับใจ

สวภาว์ อ่านว่า สะ-วา-พา แปลว่า ภาวะของตนเอง

สังวรา อ่านว่า สัง-วะ-รา แปลว่า ระมัดระวัง ควบคุมตนเองได้

สังวรี อ่านว่า สัง-วะ-รี แปลว่า ราตรี

สัณห์สิริ อ่านว่า สัน-สิ-หริ แปลว่า ผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ

สัณห์สิรี อ่านว่า สัน-สิ-รี แปลว่า ผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ

สาริศา อ่านว่า สา-ริ-สา แปลว่า เจ้าแห่งแก่นสาร

สาริสา อ่านว่า สา-ริ-สา แปลว่า เจ้าแห่งแก่นสาร

สาวิกา อ่านว่า สา-วิ-กา แปลว่า ศิษย์ผู้หญิงของศาสดา

สาวิณี อ่านว่า สา-วิ-นี แปลว่า แม่น้ำ

สิงควรรณ อ่านว่า สิง-คะ-วัน แปลว่า ผิวเหมือนทอง งามผุดผ่อง

สิณิสา อ่านว่า สิ-นิ-สา แปลว่า ลูกสะใภ้

สิปาง อ่านว่า สิ-ปาง แปลว่า หญิงผู้มีความสง่างาม

สิรามล อ่านว่า สิ-รา-มน แปลว่า ยอดแห่งผู้บริสุทธิ์

สิรารมย์ อ่านว่า สิ-รา-รม แปลว่า เป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยอดเยี่ยม

สิราวรรณ อ่านว่า สิ-รา-วัน แปลว่า ผู้มีผิวพรรณงดงาม มีผิวพรรณเลิศ

สิริกร อ่านว่า สิ-หริ-กอน แปลว่า สร้างสิริมงคล

สิริกุล อ่านว่า สิ-หริ-กุน แปลว่า ตระกูลที่มีสิริมงคล

สิริพรรณ อ่านว่า สิ-หริ-พัน แปลว่า ผู้มีผิวพรรณงดงาม

สิริวรรณ อ่านว่า สิ-หริ-วัน แปลว่า ผู้มีผวิพรรณงดงาม

สิริวิมล อ่านว่า สิ-หริ-วิ-มน แปลว่า บริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ

สิริโสภา อ่านว่า สิ-หริ-โส-พา แปลว่า หญิงงามและเป็นมิ่งขวัญ

สิริอาภา อ่านว่า สิ-หริ-อา-พา แปลว่า ผู้มีแสงสว่างเป็นมงคล

สิรี อ่านว่า สิ-รี แปลว่า ศรี

สิเรียม อ่านว่า สิ-เรียม แปลว่า ผู้มีศรี

สิวพร อ่านว่า สิ-วะ-พอน แปลว่า พรของพระศิวะ

สิวะพร อ่านว่า สิ-วะ-พอน แปลว่า พรของพระศิวะ

สิวาพร อ่านว่า สิ-วา-พอน แปลว่า พรของพระศิวะ

สีวิกา อ่านว่า สี-วิ-กา แปลว่า เสลี่ยง คานหาม

สุขุมาล อ่านว่า สุ-ขุ-มาน แปลว่า ละเอียดอ่อน

สุณัฏฐา อ่านว่า สุ-นัด-ถา แปลว่า ผู้ฉลาดและเป็นคนดี

สุณิสา อ่านว่า สุ-นิ-สา แปลว่า สาวงาม

สุประวีณ์ อ่านว่า สุ-ประ -วี แปลว่า ฉลาดอย่างยิ่ง

สุปรียา อ่านว่า สุ-ปรี-ยา แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง

สุปวีณ์ อ่านว่า สุ-ปะ-วี แปลว่า ฉลาดอย่งยิ่ง

สุปาณี อ่านว่า สุ-ปา-นี แปลว่า ผู้มีฝีมือ

สุพรรณี อ่านว่า สุ-พัน-นี แปลว่า ผู้มีผิวทอง

สุภัคพร อ่านว่า สุ-พัก-พอน แปลว่า เจริญด้วยความประเสริฐ

สุภัควี อ่านว่า สุ-พัก-คะ-วี แปลว่า ผู้มีโชค

สุภัสสร อ่านว่า สุ-พัด-สอน แปลว่า งามยิ่ง มีรัศมีเรืองรองยิ่ง

สุภัสสรา อ่านว่า สกุ-พัด-สะ-รา แปลว่า มีรัศมีงาม

สุภางค์ อ่านว่า สุ-พาง แปลว่า ผู้มีรูปงาม

สุภาพร อ่านว่า สุ-พา-พอน แปลว่า ผู้มีความงามและประเสริฐ

สุภาวิกา อ่านว่า สุ-พา-วิ-กา แปลว่า อบรมมาดี

สุภาวิณี อ่านว่า สุ-พา-วิ-นี แปลว่า ผู้มีความเจริญ

สุมณฑา อ่านว่า สุ-มน-ทา แปลว่า ผู้ประดับตกแต่งดีแล้ว

สุมาลี อ่านว่า สุ-มา-ลี แปลว่า ดอกไม้

สุรภา อ่านว่า สุ-ระ-พา แปลว่า รุ่งเรืองดังเทวดา มีรัศมีดังเทวดา

สุรมณ อ่านว่า สุ-ระ -มน แปลว่า ยินดียิ่ง ความรื่นรมย์ยิ่ง

สุรัมภา อ่านว่า สุ-รำ-พา แปลว่า นางฟ้าที่ดี

สุรางค์ อ่านว่า สุ-ราง แปลว่า ผู้มีร่างกายเป็นทิพย์

สุรีย์พร อ่านว่า สุ-รี-พอน แปลว่า พระอาทิตย์

สุรีย์พรรณ อ่านว่า สุ-รี-พัน แปลว่า ผิวพรรณเรืองรองเทียบพระอาทิตย์

สุรีย์มาศ อ่านว่า สุ-รี-มาด แปลว่า ดุจพระอาทิตย์และทองคำ

สุวรรณา อ่านว่า สุ-วัน-นา แปลว่า ทอง

สุวรรณี อ่านว่า สุ-วัน-นี แปลว่า ผิวทอง

สุวรา อ่านว่า สุ-วะ-รา แปลว่า ผู้ประเสริฐยิ่ง

สุวัลภา อ่านว่า สุ-วัน-ละ-พา แปลว่า คนสนิทที่แสนดี

สุวัลยา อ่านว่า สุ-วัน-ละ-ยา แปลว่า เถาวัลย์ที่งดงาม

สุวารี อ่านว่า สุ-วา-รี แปลว่า น้ำดี

สุวิภา อ่านว่า สุ-วิ-พา แปลว่า รัศมีงาม

สุวิมล อ่านว่า สุ-วิ-มน แปลว่า กระจ่างและบริสุทธิ์

สุวีณา อ่านว่า สุ-วี-นา แปลว่า พิณที่งดงาม

สุวีร์ อ่านว่า สุ-วี แปลว่า กล้าหาญยิ่ง

สุวีรา อ่านว่า สุ-วี-รา แปลว่า กล้าหาญดี

เสาวรส อ่านว่า เสา-วะ-รด แปลว่า มีรสดี

เสาวลักษณ์ อ่านว่า เสา-วะ-ลัก แปลว่า เรือนร่างงดงาม

แสงแข อ่านว่า แสง-แข แปลว่า รัศมีพระจันทร์

โสภณา อ่านว่า โส-พะ-นา แปลว่า ความงดงาม

โสภาวรรณ อ่านว่า โส-พา-วัน แปลว่า ผิวพรรณสวยงาม

โสมรัศมี อ่านว่า โสม-รัด-สะ-หมี แปลว่า แสงจากพระจันทร์

หัสยา อ่านว่า หัด-สะ-ยา แปลว่า ขบขัน

เหมวรรณ อ่านว่า เหม-มะ-วัน แปลว่า ผิวดั่งทอง

อคิราห์ อ่านว่า อะ-คิ-รา แปลว่า แสงอาทิตย์ สวยเด่น

อณิมา อ่านว่า อะ-นิ-มา แปลว่า เล็ก

อณิษฐา อ่านว่า อนิด-ถา แปลว่า เล็กที่สุด

อณุภา อ่านว่า อะ-นุ-พา แปลว่า ฟ้าแลบ

อภิกขณา อ่านว่า อะ-พิก-ขะ-นา แปลว่า เนืองนิจ

อภิกษณา อ่านว่า อะ-พิก-สะ-นา แปลว่า เนืองนิจ

อภิขณา อ่านว่า อะ-พิก-ขะ-นา แปลว่า เนืองนิตย์

อภิษฎา อ่านว่า อะ-พิด-สะ-ดา แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง

อภิษฐา อ่านว่า อะ-พิด-ถา แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง

อภิสรา อ่านว่า อะ-พิด-สะ-รา แปลว่า เป็นใหญ่ยิ่ง หรือก้าวไปข้างหน้า

อมราพร อ่านว่า อะ-มะ-รา-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจเทวดา

อมล อ่านว่า อะ-มน แปลว่า ไม่มีมลทิน หรือผู้บริสุทธิ์

อมลณัฐ อ่านว่า อะ-มน-นัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน

อมลภา อ่านว่า อะ-มน-พา แปลว่า รัศมีอันบริสุทธิ์

อมลมณี อ่านว่า อะ-มน-มะ-นี แปลว่า แก้วมณีบริสุทธิ์

อมลวรรณ อ่านว่า อะ-มน-วัน แปลว่า อะ-มะ-ละ-วัน

อรณัส อ่านว่า ออ-ระ-นัด แปลว่า คลื่น ลำธาร

อรณา อ่านว่า อะ-ระ-นา แปลว่า ออ-ระ-นา

อรณี อ่านว่า ออ-ระ-นี แปลว่า อะ-ระ-นี

อรบุษป์ อ่านว่า ออ-ระ-บุด แปลว่า ดอกไม้งาม

อรปรียา อ่านว่า ออน-ปรี-ยา แปลว่า นางผู้เป็นที่รัก

อรพรรณ อ่านว่า ออ-ระ-พัน แปลว่า ผู้มีผิวสวย

อรพิมพ์ อ่านว่า ออ-ระ-พิม แปลว่า รูปงาม

อรพิมล อ่านว่า ออน-พิ-มน แปลว่า งามบริสุทธิ์

อรภา อ่านว่า ออ-ระ-พา แปลว่า มีรัศมีงาม

อรรพี อ่านว่า ออน-ระ-พี แปลว่า งามเหมือนพระอาทิตย์ พระอาทิตย์งาม

อรรัมภา อ่านว่า ออน-รำ-พา แปลว่า งามดุจนางฟ้า

อรวรรยา อ่านว่า ออน-วัน-ยา แปลว่า สตรีที่ดีเด่น สตรีที่เป็นใหญ่

อรวรา อ่านว่า ออน-วะ-รา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

อรอมล อ่านว่า ออน-อะ-มน แปลว่า หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง

อริยา อ่านว่า อะ-ริ-ยา แปลว่า ผู้ดี

อริสรา อ่านว่า อะ-ริด-สะ-รา แปลว่า เจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู

อริสา อ่านว่า อะ-ริ-สา แปลว่า เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย

อรุณลักษณ์ อ่านว่า อะ-รุน-ลัก แปลว่า ลักษณะแห่งแสงเงินแสงทอง

อรุณวรรณ อ่านว่า อะ-รุน-วัน แปลว่า สีอรุณ

อวภาส์ อ่านว่า อะ-วะ-พา แปลว่า รัศมีแจ่มจรัส

อวัศยา อ่านว่า อะ-วัด-สะ-ยา แปลว่า หมอก

อวิกา อ่านว่า อะ-วิ-กา แปลว่า เพชร

อเวกษา อ่านว่า อะ-เวก-สา แปลว่า ตรวจตรา สังเกต

อศัลยา อ่านว่า อะ-สัน-ละ-ยา แปลว่า ไม่มีทุกข์โศก

อสมา อ่านว่า อะ-สะ-มา แปลว่า ไม่มีใครเหมือน

อสมาภรณ์ อ่านว่า อะ-สะ-มา-พอน แปลว่า เครื่องประดับที่ดีเยี่ยม

อักษราภัค อ่านว่า อัก-สะ-รา-พัก แปลว่า มีโชคทางอักษร เรียนเก่ง

อักษิกา อ่านว่า อัก-สิ-กา แปลว่า มีรัศมีแห่งดวงตา

อักษิพร อ่านว่า อัก-สิ-พอน แปลว่า มีดวงตาอันประเสริฐ ตางาม

อัครณี อ่านว่า อัก-คระ-นี แปลว่า เป็นใหญ่

อัครภา อ่านว่า อัก-คระ-พา แปลว่า มีรัศมีอันเลิศ

อัครมณี อ่านว่า อัก-คระ-มะ-นี แปลว่า มณีล้ำค่า

อัครยา อ่านว่า อัก-คระ-ยา แปลว่า ประเสริฐสุด

อัคริมา อ่านว่า อัก-คริ-มา แปลว่า เป็นใหญ่

อังคณา อ่านว่า อัง-คะ-นา แปลว่า ผู้หญิง

อังควรา อ่านว่า อัง-คะ-วะ-รา แปลว่า มีสรรพางค์งดงาม งามทั้งสรรพางค์

อังควิภา อ่านว่า อัง-คะ-วิ-พา แปลว่า รัศมีแห่งสรรพางค์ งามทั่วสรรพางค์

อังศุมาลี อ่านว่า อัง-สุ-มา-ลี แปลว่า มีระเบียบคือรัศมี พระอาทิตย์

อัณศยา อ่านว่า อัน-สะ-ยา แปลว่า อยู่ด้วยลมหายใจ อยู่ด้วยความหวัง

อัมพกา อ่านว่า อำ-พะ-กา แปลว่า แม่ นามมารดาของท้าวธตราษฎร์

อัมพิกา อ่านว่า อำ-พิ-กา แปลว่า น้ำนมที่ให้ชีวิต

อัยยา อ่านว่า ไอ-ยา แปลว่า ผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ

อัลิปรียา อ่านว่า อัน-ลิ-ปรี-ยา แปลว่า เป็นที่รักของผึ้ง ดอกบัว

อัศรี อ่านว่า อัด-สะ-รี แปลว่า คมกระบี่

อาคิรา อ่านว่า อา-คิ-รา แปลว่า พระอาทิตย์

อาภัสรา อ่านว่า อา-พัด-สะ-รา แปลว่า ผ่องใสเป็นประกาย

อารยา อ่านว่า อา-ระ-ยา แปลว่า ผู้ประเสริฐ

อารียา อ่านว่า อา-รี-ยา แปลว่า เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

อารีวรรณ อ่านว่า อา-รี-วัน แปลว่า ผู้มีความเอื้อเฟื้อ

อาศิรา อ่านว่า อา-สิ-รา แปลว่า การอวยพร การปรารถนาดี

อาศิรี อ่านว่า อา-สิ-รี แปลว่า ผู้หวังดี

อิกขณา อ่านว่า อิก-ขะ-นา แปลว่า เห็นประจักษ์

อิกษณา อ่านว่า อัก-สะ-นา แปลว่า เห็นประจักษ์

อิษฎา อ่านว่า อิด-สะ-ดา แปลว่า น่าปรารถนา

อิษฎาอร อ่านว่า อิด-สะ-ดา-ออน แปลว่า นางผู้น่ารัก

อิษยา อ่านว่า อิด-สะ-ยา แปลว่า ฤดูฝน

อิสรีย์ อ่านว่า อิด-สะ-รี แปลว่า ความเป็นใหญ่

อิสรียะ อ่านว่า อิด-สะ-รี-ยะ แปลว่า ความเป็นใหญ่

อุปมาพร อ่านว่า อุบ-ปะ-มา-พอน แปลว่า เป็นตัวอย่างที่ดี

อุรณา อ่านว่า อุ-ระ-นา แปลว่า เมฆ

อุรวี อ่านว่า อุ-ระ-วี แปลว่า แผ่นดิน

อุรัสยา อ่านว่า อุ-รัด-สะ-ยา แปลว่า ลูกสาว

อุไรวรรณ อ่านว่า อุ-ไร-วัน แปลว่า ผิวทอง

อุไรอร อ่านว่า อุ-ไร-ออน แปลว่า หญิงมีค่า

อุษณิษา อ่านว่า อุ-สะ-นิ-สา แปลว่า มงกุฎ

อุษมา อ่านว่า อุ-สะ-มา แปลว่า อบอุ่น

อุสรา อ่านว่า อุ-สะ-รา แปลว่า พระอาทิตย์

ไอริณ อ่านว่า ไอ-ริน แปลว่า เกลือสินเธาว์

ไอศิกา อ่านว่า ไอ-สิ-กา แปลว่า นางผู้เป็นใหญ่

ขจีเกศ อ่านว่า ขะ-จี-เกด แปลว่า ผู้มีผมงาม

ขวัญใจ อ่านว่า ขวัน-ใจ แปลว่า ยอดดวงใจ

จักษณา อ่านว่า จัก-สะ-นา แปลว่า การพูด

จุฬาลักษณ์ อ่านว่า จุ-รา-ลัก แปลว่า มีลักษณะเลิศ

รจเรข อ่านว่า รด-จะ-เรก แปลว่า การขีดเขียน

รวิชา อ่านว่า ระ-วิ-ชา แปลว่า ลูกพระอาทิตย์

รุ่งรุจี อ่านว่า รุ่ง-รุ-จี แปลว่า เริ่มรุ่งเรือง

รุจยา อ่านว่า รุด-จะ-ยา แปลว่า น่ารัก

รุจรวี อ่านว่า รุด-ระ-วี แปลว่า สว่างดุจพระอาทิตย์

รุจิกา อ่านว่า รุ-จิ-กา แปลว่า มีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ

รุจิรางค์ อ่านว่า รุ-จิ-ราง แปลว่า มีรูปร่างหรือกายงดงามยิ่ง

รุจิษยา อ่านว่า รุ-จิ-สะ-ยา แปลว่า รุ่งเรือง อ่อนหวานน่ารัก

รุจิสา อ่านว่า รุ-จิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งความงาม มีเสน่ห์ยิ่ง

ลูกขวัญ อ่านว่า ลูก-ขวัญ แปลว่า ลูกคนที่รักมากที่สุด

วชิรญาณ์ อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-ยา แปลว่า มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร

วณิชชา อ่านว่า วะ-นิด-ชา แปลว่า การค้าขาย

วรัชยา อ่านว่า วะ-รัด-ชะ-ยา แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ

วรัญชลี อ่านว่า วะ-รัน-ชะ-ลี แปลว่า การกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง

วรัญญา อ่านว่า วะ-รัน-ยา แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

วัชรียา อ่านว่า วัด-ชะ-รี-ยา แปลว่า เพชร

วัชรีวรรณ อ่านว่า วัด-ชะ-รี-วัน แปลว่า ผิดพรรณงดงามประดุจเพชร

วิชชาพร อ่านว่า วิ-ชา-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วิชยา อ่านว่า วิ-ชะ-ยา แปลว่า ชัยชนะ

วิญญู อ่านว่า วิน-ยู แปลว่า ผู้รู้แจ้ง

วิรชา อ่านว่า วิ-ระ-ชา แปลว่า ผู้ปราศจากมลทิน

ศจี อ่านว่า สะ-จี แปลว่า ชายาพระอินทร์

ศศิชา อ่านว่า สะ-สิ-ชา แปลว่า เกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ

ศิรัญญา อ่านว่า สิ-รัน-ยา แปลว่า ยอดแห่งความรู้

โศจยา อ่านว่า โส-จะ-ยา แปลว่า ผู้มีความงาม

สรชา อ่านว่า สอ-ระ-ชา แปลว่า เกิดในสระ ดอกบัว

สรสิชา อ่านว่า สอ-ระ-สิ-ชา แปลว่า เกิดในสระ ดอกบัว

สรัญญา อ่านว่า สะ-รัน-ยา แปลว่า ผู้รู้เรื่องลูกศร

สโรชา อ่านว่า สะ-โร-ชา แปลว่า เกิดในสระ ดอกบัว

สิริกัญญา อ่านว่า สิ-หริ-กัน-ยา แปลว่า สาวน้อยผู้เป็นมิ่งขวัญ

สุจารี อ่านว่า สุ-จา-รี แปลว่า ผู้มีความประพฤติดี

สุจิณณา อ่านว่า สุ-จิน-นา แปลว่า ผู้ประพฤติดีแล้ว

สุจิรา อ่านว่า สุ-จิ-รา แปลว่า ยืนยาวยิ่ง

สุชญา อ่านว่า สุ-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้ดี

สุชัจจ์ อ่านว่า สุ-ชัด แปลว่า ผู้มีเชื้อชาติดี เกิดมาดี

สุชัญญา อ่านว่า สุ-ชัน-ยา แปลว่า ประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง

สุชารี อ่านว่า สุ-ชา-รี แปลว่า หญิงที่รัก

สุชาวลี อ่านว่า สุ-ชา-วะ-ลี แปลว่า เชื้อสายผู้เกิดมาดี

สุชิรา อ่านว่า สุ-ชิ-รา แปลว่า ผู้เชี่ยวชาญ

สุชีรา อ่านว่า สุ-ชี-รา แปลว่า ผู้เชี่ยวชาญ

สุวชา อ่านว่า สุ-วะ-ชา แปลว่า ผู้ประเสริฐยิ่ง

สุวิชญา อ่านว่า สุ-วิด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้แจ้งดี

หิรัญญา อ่านว่า หิ-รัน-ยา แปลว่า เงินทอง

อจลญา อ่านว่า อะ-จะ-ละ-ยา แปลว่า มีความรู้ไม่หวั่นไหว รู้แน่นอน

อจลา อ่านว่า อะ-จะ-ลา แปลว่า ไม่หวั่นไหว มั่นคง

อชรายุ อ่านว่า อะ-ชะ-รา-ยุ แปลว่า อายุยืน ไม่แก่

อชิรญา อ่านว่า อะ-ชิ-ระ-ยา แปลว่า รู้รวดเร็ว

อชิรญาณ์ อ่านว่า อะ-ชิ-ระ-ยา แปลว่า มีญาณอันรวดเร็ว

อโณชา อ่านว่า อะ-โน-ชา แปลว่า ต้นอังกาบ

อรกช อ่านว่า ออ-ระ-กด แปลว่า งามดุจดอกบัว

อรกัญญา อ่านว่า ออ-ระ-กัน-ยา แปลว่า หญิงงาม

อรจิรา อ่านว่า ออน-จิ-รา แปลว่า งามตลอดกาลนาน

อรชา อ่านว่า ออ-ระ-ชา แปลว่า นางผู้บริสุทธิ์

อรณัญช์ อ่านว่า ออ-ระ-นัน แปลว่า ไม่ก่อข้าศึก ไม่มีโทษ

อรณิช อ่านว่า ออ-ระ-นิด แปลว่า สตรีผู้บริสุทธิ์

อรณิชา อ่านว่า ออ-ระ-นิ-ชา แปลว่า สตรีผู้บริสุทธิ์

อรัญญา อ่านว่า อะ-รัน-ยา แปลว่า ป่า

อโรชา อ่านว่า อะ-โร-ชา แปลว่า ไร้โรค

อักษรจัญจ์ อ่านว่า อัก-สอ-ระ-จัน แปลว่า คล่องเชิงเขีบน

อักษรจัณ อ่านว่า อัก-สอน-จัน แปลว่า คล่องเชิงเขียน

อัครชา อ่านว่า อัก-คระ-ชา แปลว่า เกิดมาเป็นผู้ใหญ่ พี่สาว

อัจฉรา อ่านว่า อัด-ฉะ-รา แปลว่า นางฟ้า

อัจฉริยา อ่านว่า อัด-ฉะ-ริ-ยา แปลว่า ผู้มีความอัศจรรย์

อัญชเกศ อ่านว่า อัน-ชะ-เกด แปลว่า ผมดำสลวย

อัญชลี อ่านว่า อัน-ชะ-ลี แปลว่า ไหว้

อัญชลีกร อ่านว่า อัน-ชะ-ลี-กอน แปลว่า ทำการไหว้

อัญชสา อ่านว่า อัน-ชะ-สา แปลว่า จริงแท้ รวดเร็ว

อัญชิษฐา อ่านว่า อัน-ชิด-ถา แปลว่า รุ่งโรจน์ยิ่ง

อัญชีรา อ่านว่า อัน-ชี-รา แปลว่า มะเดื่อ

อาจรีย์ อ่านว่า อา-จะ-รี แปลว่า อาจารย์

อิชยา อ่านว่า อิด-ชะ-ยา แปลว่า ครู การบูชา

อุรชา อ่านว่า อุ-ระ-ชา แปลว่า ลูกสาว

ช้องมาศ อ่านว่า ช้อง-มาด แปลว่า มวยผมทองคำ

ช้องมาส อ่านว่า ช้อง-มาด แปลว่า พระจันทร์เป็นมวยผม

บงกชเพชร อ่านว่า บง-กด-เพ็ด แปลว่า ดอกบัวที่งดงามและมีค่า

ปัญชิกา อ่านว่า ปัน-ชิ-กา แปลว่า ปุยฝ้าย

ปูชิกา อ่านว่า ปู-ชิ-กา แปลว่า ผู้บูชา

ผลิขวัญ อ่านว่า ผลิ-ขวัน แปลว่า ให้สิริมงคลแก่ผู้อื่น

พลชา อ่านว่า พน-ละ-ชา แปลว่า เกิดแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ นางงามมีพลัง

พวงเพ็ญ อ่านว่า พวง-เพ็น แปลว่า เต็มพวง

พัชญา อ่านว่า พัด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้จักกรอบ

พัชยา อ่านว่า พัด-ชะ-ยา แปลว่า คำพูดที่ออกไป

พัชรางค์ อ่านว่า พัด-ชะ-ราง แปลว่า ผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรง

พัชรี อ่านว่า พัด-ชะ-รี แปลว่า เพชร

พัชรียา อ่านว่า พัด-ชะ-รี-ยา แปลว่า พระอินทร์

พัชรีวรรณ อ่านว่า พัด-ชะ-รี-วัน แปลว่า งามดุจเพชร

พาขวัญ อ่านว่า พา-ขวัน แปลว่า นำสิริมงคลมาให้

พิจักขณา อ่านว่า พิ-จัก-ขะ-นา แปลว่า มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง

พิชชา อ่านว่า พิด-ชา แปลว่า ความรู้

พิชชาพร อ่านว่า พิด-ชา-พอน แปลว่า มีความรู้ประเสริฐ มีความรู้เป็นพร

พิชชาภา อ่านว่า พิด-ชา-พา แปลว่า มีความรุ่งเรืองด้วยความรู้

พิชชาอร อ่านว่า พิด-ชา-ออน แปลว่า หญิงสาวผู้มีความรู้

พิชญา อ่านว่า พิด-ชะ-ยา แปลว่า นักปราชญ์

พิชญาพร อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

พิชญาภัค อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-พัก แปลว่า นักปราชญ์ผู้โชคดี

พิชญาภา อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-พา แปลว่า แสงสว่างของนักปราชญ์

พิชญาวี อ่านว่า พิด-ชะ-ยา -วี แปลว่า นักปราชญ์

พิชยา อ่านว่า พิด-ชะ-ยา แปลว่า ชัยชนะ

พิชามญชุ์ อ่านว่า พิ-ชา-มน แปลว่า ผู้งดงามด้วยความรู้

พิมพ์พจี อ่านว่า พิม-พะ-จี แปลว่า มีคำพูดเป็นแบบอย่าง พูดดี

พิมพ์วลัญช์ อ่านว่า พิม-วะ-ลัน แปลว่า มีลักษณะรูปงาม

พิมพ์สุจี อ่านว่า พิม-สุ-จี แปลว่า มีรูปงาม

พิรญาณ์ อ่านว่า พิ-ระ-ยา แปลว่า มีความรู้อันกล้าหาญ

พิสชา อ่านว่า พิด-สะ-ชา แปลว่า ดอกบัว

พีโชบล อ่านว่า พี-โช-บล แปลว่า พืชบัว หน่อบัว

พีรชยา อ่านว่า พี-ระ-ชะ-ยา แปลว่า ชัยชนะของผู้กล้าหาญ

เพชรี อ่านว่า เพ็ด-ชะ-รี แปลว่า เพชร

เพ็ญแข อ่านว่า เพ็น-แข แปลว่า พระจันทร์เต็มดวง

เพ็ญประภา อ่านว่า เพ็น-ประ-พา แปลว่า แสงสว่างแห่งพระจันทร์เต็มดวง

เพ็ญพร อ่านว่า เพ็น-พอน แปลว่า พระจันทร็เต็มดวง

เพ็ญพิชชา อ่านว่า เพ็น-พิด-ชา แปลว่า เต็มไปด้วยความรู้

เพ็ญสิริ อ่านว่า เพ็น-สิ-หริ แปลว่า ผู้เต็มไปด้วยความเป็นมงคล

เพียงขวัญ อ่านว่า เพียง-ขวัน แปลว่า มีขวัญเพียงพอ

แพรใจ อ่านว่า แพร-ใจ แปลว่า จิตใจงาม

ภัคจิรา อ่านว่า พัก-คะ-จิ-รา แปลว่า มีโชคดีนาน มีสิริมงคลมาก

ภิญญาพัชญ์ อ่านว่า พิน-ยา-พัด แปลว่า ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ

ภิญญามาศ อ่านว่า พิน-ยา-มาด แปลว่า เจริญรุ่งเรือง

ภิรัญญา อ่านว่า พิ-รัน-ยา แปลว่า ปัญญายิ่ง

ภูริชญา อ่านว่า พู-ริ-ชะ-ยา แปลว่า มีปัญญา นักปราชญ์

มณีมัญชุ์ อ่านว่า มะ-นี-มัน แปลว่า หีบแก้วมณี

มัญชรี อ่านว่า มัน-ชะ-รี แปลว่า ก้านดอกไม้

มัญชิษฐา อ่านว่า มัน-ชิด-ถา แปลว่า ต้นคำ ฝาง

มัญชุพร อ่านว่า มัน-ชุ-พอน แปลว่า งามและประเสริฐ

มัญชุภา อ่านว่า มัน-ชุ-พา แปลว่า รัศมีอันงาม

มัญชุสา อ่านว่า มัน-ชุ-สา แปลว่า หีบสมบัติ

รมย์ชลี อ่านว่า รม-ชะ-ลี แปลว่า มีความรุ่งเรืองอย่างน่ารื่นรมย์

รมย์รุจี อ่านว่า รม-รุ-จี แปลว่า งามน่าพึงพอใจ

รุจาภา อ่านว่า รุ-จา-พา แปลว่า มีรัศมีเรืองรอง ผู้รุ่งเรืองยิ่ง

รุจิภา อ่านว่า รุ-จิ-พา แปลว่า มีความงาม มีความพอใจ

รุจิราพร อ่านว่า รุ-จิ-รา-พอน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ

วชิราภรณ์ อ่านว่า วะ-ชิ-รา-พอน แปลว่า เครื่องประดับเพชร

วรพิชชา อ่านว่า วอ-ระ-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้ประเสริฐ

วัชราภรณ์ อ่านว่า วัด-ชะ-รา-พอน แปลว่า เครื่องประดับเพชร

วัชรีพร อ่านว่า วัด-ชะ-รี-พอน แปลว่า พระอินทร์

วิชญาพร อ่านว่า วิด-ชะ-ยา-พอน แปลว่า ผู้รู้แจ้ง ผู้ฉลาด

วิมลฉวี อ่านว่า วิ-มน-ฉะ-หวี แปลว่า ผิวพรรณปราศจากมลทิน

วิรัลพัชร อ่านว่า วิ-รัน-พัด แปลว่า หายากดุจเพชร เพชรงาม

แววปราชญ์ อ่านว่า แวว-ปราด แปลว่า มีแววของนักปราชญ์

ศจีมาส อ่านว่า สะ-จี-มาด แปลว่า เดือนแห่งความงาม

ศุจีภรณ์ อ่านว่า สุ-จี-พอน แปลว่า ค้ำจุนความบริสุทธิ์ ดำรงความบริสุทธิ์

ศุภาพิชญ์ อ่านว่า สุ-พา-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้งดงาม

สมัชญา อ่านว่า สะ-มัด-ชะ-ยา แปลว่า มีเกียรติ มีชื่อเสียง

สิริเพ็ญ อ่านว่า สิ-หริ-เพ็น แปลว่า ดวงเดือนงาม

สุขุมฉวี อ่านว่า สุ-ขุม-ฉะ-หวี แปลว่า มีผิวพรรณละเอียดอ่อน

สุชาพิชญ์ อ่านว่า สุ-ชา-พิด แปลว่า ปราชญ์ผู้เกิดมาดี

สุพัชรี อ่านว่า สุ-พัด-ชะ-รี แปลว่า เพชรที่ดี

สุพิชชา อ่านว่า สุ-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้ดี

สุพิชฌาย์ อ่านว่า สุ-พิด-ชา แปลว่า เพ่งพินิจอย่างดี

สุพิชญา อ่านว่า สุ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า ฉลาดยิ่ง

สุพิชา อ่านว่า สุ-พิ-ชา แปลว่า ผู้มีความรู้ดี

สุภชา อ่านว่า สุ-พะ-ชา แปลว่า เกิดมาจากสิ่งที่ดีงาม

สุภัชชา อ่านว่า สุ-พัด-ชา แปลว่า จำแนกอย่างดี

สุภาพิชญ์ อ่านว่า สุ-พา-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความงาม

สุภิญญา อ่านว่า สุ-พิน-ยา แปลว่า ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม

สุวพัชร อ่านว่า สุ-วะ-พัด แปลว่า ดีงามดุจเพชร

สุวพิชชา อ่านว่า สุ-วะ-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้ดีงาม

สุวพิชญ์ อ่านว่า สุ-วะ-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม

อจิรภาส์ อ่านว่า อะ-จิ-ระ-พา แปลว่า ฟ้าแลบ

อภิชญา อ่านว่า อะ-พิพ-ชะ-ยา แปลว่า รู้ยิ่ง ฉลาด

อภิญญา อ่านว่า อะ-พิน-ยา แปลว่า ผู้มีปฏิภาณ

อภิรุจี อ่านว่า อะ-พิ-รุ-จี แปลว่า งามยิ่ง

อมลฉวี อ่านว่า อะ-มน-ฉะ-หวี แปลว่า มีผิวพรรณบริสุทธิ์ มีผิวพรรณงาม

อมลรุจี อ่านว่า อะ-มน-รุ-จี แปลว่า งามปราศจากมลทิน งามไม่มีที่ติ

อรชพร อ่านว่า อะ-ระ-ชะ-พอน แปลว่า บริสุทธิ์ยิ่ง

อรพิชญ์ อ่านว่า ออ-ระ-พิด แปลว่า หญิงผู้เป็นปราชญ์

อรัชพร อ่านว่า อะ-รัด-ชะ-พอน แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ

อัจจิมา อ่านว่า อัด-จิ-มา แปลว่า ผู้รุ่งเรือง

อัจฉราพร อ่านว่า อัด-ฉะ-รา-พอน แปลว่า นางฟ้าที่งดงาม

อัญชลีพร อ่านว่า อัน-ชะ-ลี-พอน แปลว่า การไหว้ที่งดงาม

อัฐภิญญา อ่านว่า อัด-ถะ-พิน-ยา แปลว่า มีความรู้ยิ่งแปดประการ

อุไรพัชร อ่านว่า อุ-ไร-พัด แปลว่า เพชรประดับทอง

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

สุดยอดเด็กเก่งจากเชียงใหม่ อายุ 10 ขวบ ติดทีมชาติหมากรุก
[ อ่าน 2804 ครั้ง ]

ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 161601 ครั้ง ]

ดูดวงนาคคู่ คณกับแฟนจะสมพงษ์กันแค่ไหน?
[ อ่าน 10044 ครั้ง ]

สุโขทัย เปิดสอบหลายอัตรา หลายตำแหน่ง มิถุนายน 2560
[ อ่าน 24712 ครั้ง ]

แชร์ด่วน กรมอุตุเตือนพายุฝนมาแน่ 5-10 มิถุนายนนี้
[ อ่าน 9418 ครั้ง ]

ดูฟรี ดวงไพ่พยากรณ์ 7 วัน ดูดวงล่วงหน้าจะเจออะไรบ้างในแต่ละวัน
[ อ่าน 7233 ครั้ง ]



สุดยอดเด็กเก่งจากเชียงใหม่ อายุ 10 ขวบ ติดทีมชาติหมากรุก
[ อ่าน 2804 ครั้ง ]

ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 161601 ครั้ง ]

ดูดวงนาคคู่ คณกับแฟนจะสมพงษ์กันแค่ไหน?
[ อ่าน 10044 ครั้ง ]

สุโขทัย เปิดสอบหลายอัตรา หลายตำแหน่ง มิถุนายน 2560
[ อ่าน 24712 ครั้ง ]

แชร์ด่วน กรมอุตุเตือนพายุฝนมาแน่ 5-10 มิถุนายนนี้
[ อ่าน 9418 ครั้ง ]

ดูฟรี ดวงไพ่พยากรณ์ 7 วัน ดูดวงล่วงหน้าจะเจออะไรบ้างในแต่ละวัน
[ อ่าน 7233 ครั้ง ]


+ พราว + แชมพู + ไอรีน + ทริป + สีสัน + ภู่ + มะม่วง + เอื้อย + หงส์แดง + ผิง + โรม + เบรฟ + ป๊อปอาย + กระแต + โตเกียว + ตัวนู้น + แตงค์ + พ็อกเก็ตพีซี + เลย์ + ชะเอม + เยลลี่ + มะมา + ปุ๊กกี้ + หมอกดิน + ส้มจี๊ด + มาการีน + วิว + ทองภู + มอลลี่ + นาวา + น้ำหอม + จ๊ะ + ฮาร์ฟ + เท่ + ข้าวต้ม + บ้าบอ + พิงกี้ + อาร์ค + ตุ๊ต๊ะ + นัมเบอร์ + กาโตว์ + แครี่ + + ฟอง + ไทเป + ฟอร์ด + โอโซน + แคปูชิโน่ + เวสป้า + ผัดไท + เอมี่ + เทล + สนักเกิ้ล + ลูกแก้ว + ขาว + ฟีซท์ + ทามะ + สีฝุ่น + เเฟร์ + ป๋อ + แกงเหลือง + แหมแหม + บัว + ฝนพา + ชินจัง + เพ้นท์ + บ๋อม + เนโร + อินทรีย์ + เป็นแดน + ภัค + เนเน่ + วา + จิน + ดั่งใจ + กุ้งนาง + พิกเล็ท + แมวน้ำ + เชลโล่ + โอปอล + อิง + ไอซ์ + เดซี่ + เงินงาม + ต้มยำ + ผักกาด + สติ๊ก + ยางลบ + วิน + โตโต้ + พิณ + เอื้อม + รอน + ไก๊ด์ + คลิ๊ก + เป้ง + ปุ้มปุ้ย + เต้ + อุ่น + ปริ๊นซ์

ทำนายฝัน ทำนายทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกเหตุการณ์

เชื่อกันว่า ความฝันคือสารจากพระเจ้า ผู้ที่เข้าใจความฝัน คือบุคคลพิเศษ ความฝันคืออีกโลกหนึ่ง ที่เราไปเยือนในยามหลับ หากมีความฝันแล้ว เชิญมาทำนายฝัน ได้ที่นี่


ใส่ความฝัน :


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ชื่อ

ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้น