รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้หญิง ที่เกิดวันเสาร์ ชื่อเหมาะกับคนวันเสาร์

ชื่อหรือนามนั้นเป็นสิ่งแทนบุคคล สามารถเป็นพลังส่งผลถึงชีวิตของเจ้าชะตาให้เป็น ไปในทิศทางที่ดี การจะกระทำสิ่งใดๆก็ดี ทำอะไรก็ไม่มีอุปสรรค ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพ ความรัก ธุรกิจ การค้า บริวาร มีบารมีเป็นที่นับหน้าถือตา หรือแม้แต่การได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลัก ผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจาก นามที่เป็นมหามงคลแทบทั้งสิ้นรวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้หญิง ที่เกิดวันเสาร์ ชื่อเหมาะกับคนวันเสาร์

รวมชื่อมงคล สำหรับ ผู้หญิง ที่เกิดวันเสาร์ ชื่อเหมาะกับคนวันเสาร์

กชกร อ่านว่า กด-ชะ-กอน แปลว่า กระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี

กชนันท์ อ่านว่า กด-ชะ-นัน แปลว่า ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก

กชนิภา อ่านว่า กด-ชะ-นิ-พา แปลว่า เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว

กชนุช อ่านว่า กด-ชะ-นุด แปลว่า หญิงสาวดุจดอกบัว

กชพร อ่านว่า กด-ชะ-พอน แปลว่า ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว

กชมน อ่านว่า กด-ชะ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว

กชอร อ่านว่า กด-ชะ-ออน แปลว่า หญิงงามดุจดอกบัว

กนก อ่านว่า กะ-หนก แปลว่า ทองคำ

กนกกาญจน์ อ่านว่า กะ-หนก-กาน แปลว่า ทองคำล้ำค่า

กนกทิพย์ อ่านว่า กะ-หนก-ทิบ แปลว่า ทองคำที่ดีวิเศษ

กนกนาถ อ่านว่า กะ-หนก-นาด แปลว่า มีทองเป็นที่พึ่ง

กนกนิภา อ่านว่า กะ-หนก-นิ-พา แปลว่า เหมือนทอง

กนกนุช อ่านว่า กะ-หนก-นุช แปลว่า หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ

กนกพร อ่านว่า กะ-หนก-พอน แปลว่า ทองประเสริฐ

กนกพัชร อ่านว่า กะ-หนก-พัด แปลว่า ทองและเพชร

กนกพิชญ์ อ่านว่า กะ-หนก-พิด แปลว่า ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง

กนกรดา อ่านว่า กะ-หนก-ระ-ดา แปลว่า ยินดีในทอง

กนกรัตน์ อ่านว่า กะ-หนก-รัด แปลว่า ทองคำที่ล้ำค่า

กนกลดา อ่านว่า กะ-หนก-ละ-ดา แปลว่า เถาทอง

กนกวดี อ่านว่า กะ-หนก-วะ-ดี แปลว่า หญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ

กนกวลัย อ่านว่า กะ-หนก-วะ -ไล แปลว่า กำไลทอง

กนกอร อ่านว่า กะ-หนก-ออน แปลว่า ผู้หญิงที่ดี

กนต์รพี อ่านว่า กน-ระ-พี แปลว่า พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม

กนธิชา อ่านว่า กน-ทิ-ชา แปลว่า เกิดใกล้ทะเล

กมนีย์ อ่านว่า กะ-มะ-นี แปลว่า งาม เป็นที่พึงพอใจ

กมนียา อ่านว่า กะ-มะ-น ี- ยา แปลว่า งาม เป็นที่พึงพอใจ

กมลกานต์ อ่านว่า กะ-มน-กาน แปลว่า ผู้มีใจงดงาม

กมลฉัตร อ่านว่า กะ-มน-ฉัด แปลว่า ร่มใจ

กมลฉันท์ อ่านว่า กะ-มน-ละ-ฉัน แปลว่า ความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์

กมลชนก อ่านว่า กะ-มน-ชะ-นก แปลว่า ผู้เกิดจากใจ

กมลทิพย์ อ่านว่า กะ-มน-ทิบ แปลว่า บัววิเศษ

กมลนัทธ์ อ่านว่า กะ-มน-นัด แปลว่า เป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ

กมลนัยน์ อ่านว่า กะ-มน-ละ-ไน แปลว่า ตามงามดุจดอกบัว

กมลนิตย์ อ่านว่า กะ-มน-นิด แปลว่า คนที่มีความมั่นคงในจิตใจ

กมลเนตร อ่านว่า กะ-มน-เนด แปลว่า ตางามดุจดอกบัว

กมลบัตร อ่านว่า กะ-มน-ละ-บัด แปลว่า กลีบบัว

กมลพร อ่านว่า กะ-มน-พอน แปลว่า ใจประเสริฐ

กมลพัชร อ่านว่า กะ-มน-พัด แปลว่า ใจเพชร

กมลพิชญ์ อ่านว่า กะ-มน-พิด แปลว่า ใจนักปราชญ์

กมลยุพา อ่านว่า กะ-มน-ยุ-พา แปลว่า หญิงสาวผู้มีความงาม

กมลรัตน์ อ่านว่า กะ-มน-รัด แปลว่า ดอกบัวที่ล้ำค่า

กมลวัทน์ อ่านว่า กะ-มน-วัด แปลว่า หน้างามดุจดอกบัว

กมลา อ่านว่า กะ-มะ-ลา แปลว่า นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์

กมุทพร อ่านว่า กะ-มุด-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจดอกบัว

กรกนก อ่านว่า กอน-กะ-หนก แปลว่า แสงทอง ทองกร

กรกมล อ่านว่า กอน-กะ-มน แปลว่า มือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก

กรดา อ่านว่า กอ-ระ-ดา แปลว่า กอน-ระ-ดา

กรนภา อ่านว่า กอน-นะ-พา แปลว่า มือที่โบกไปตามท้องฟ้า

กรนันท์ อ่านว่า กอ-ระ-นัน แปลว่า ยินดีเพลิดเพลินในรัศมี

กรพันธุ์ อ่านว่า กอ-ระ-พัน แปลว่า ทับทิม

กรพินธุ์ อ่านว่า กอ-ระ-พิน แปลว่า ทับทิม

กรภุม อ่านว่า กอ-ระ-พุม แปลว่า กระพุ่ม

กรรวี อ่านว่า กอน-ระ-วี แปลว่า รัศมีแห่งพระอาทิตย์

กรวลัย อ่านว่า กอน-วะ-ไล แปลว่า กำไลมือ

กรวิกา อ่านว่า กอน-วิ-กา แปลว่า นกการเวก

กรวินท์ อ่านว่า กอ-ระ-วิน แปลว่า ทับทิม

กรวิภา อ่านว่า กอน-วิ-พา แปลว่า ความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์

กรองกาญจน์ อ่านว่า กรอง-กาน แปลว่า เกลียวทอง

กรองแก้ว อ่านว่า กรอง-แก้ว แปลว่า ถักทอด้วยเพชรพลอย

กรองขวัญ อ่านว่า กรอง-ขวัน แปลว่า จิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน

กรองจิต อ่านว่า กรอง-จิด แปลว่า จิตใจที่ละเอียดอ่อน สุขุม

กระยาทิพย์ อ่านว่า กระ-ยา-ทิบ แปลว่า ชื่อขนมที่นิยมใช้หญิงสาวพรหมจารีกวนเครื่องปรุงให้เข้ากัน

กฤตพร อ่านว่า กริด-ตะ-พอน แปลว่า ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ

กฤตมุข อ่านว่า กริด-ตะ-มุก แปลว่า นักปราชญ์

กฤตยา อ่านว่า กริด-ตะ-ยา แปลว่า เกียรติ

กฤตินี อ่านว่า กริด-ติ-นี แปลว่า ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว

กฤติยา อ่านว่า กริด-ติ-ยา แปลว่า หน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ

กลรัตน์ อ่านว่า กน-ละ-รัด แปลว่า เป็นดุจรัตนะ ประเสริฐดุจรัตนะ

กลอยใจ อ่านว่า กลอย-ใจ แปลว่า ร่วมจิตร่วมใจกัน

กลิกา อ่านว่า กะ-ลิ-กา แปลว่า ดอกไม้ตูม กำลังจะบาน

กวิดา อ่านว่า กะ-วิ-ดา แปลว่า กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์

กวิตา อ่านว่า กะ-วิ-ตา แปลว่า กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์

กวินทรา อ่านว่า กะ-วิน-ทรา แปลว่า จอมกวี นักปราชญ์ผู้หญิงใหญ่

กวินทิพย์ อ่านว่า กะ-วิน-ทิบ แปลว่า ดีงามเหมือนสิ่งพิมพ์

กวินธิดา อ่านว่า กะ-วิน-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้ดีงาม

กวินนาถ อ่านว่า กะ-วิน-นาด แปลว่า ผู้ม่ที่พึ่งอันดีงาม

กวินภัค อ่านว่า กะ-วิน-พัก แปลว่า มีเกียรติอันดีงาม

กวีทิพย์ อ่านว่า กะ-วี-ทิบ แปลว่า มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน

กวีพร อ่านว่า กะ-วี-พอน แปลว่า มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน

กัชชลา อ่านว่า กัด-ชะ-ลา แปลว่า แร่พลวง

กัญจนพร อ่านว่า กัน-จะ-นะ-พอน แปลว่า ทองประเสริฐ

กัญจน์อมล อ่านว่า กัน-อะ-มน แปลว่า ทองไร้มลทิน บริสุทธิ์ดังทอง

กัญจนา อ่านว่า กัน-จะ-นา แปลว่า ทองคำ

กัญจนาพร อ่านว่า กัน-จะ-นา-พอน แปลว่า ทองอันบริสุทธิ์

กัญจนี อ่านว่า กัน-นะ-นี แปลว่า ทองคำ

กัญชพร อ่านว่า กัน-ชะ-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้

กัญชลา อ่านว่า กัน-ชะ-ลา แปลว่า เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง

กัญญพัชร อ่านว่า กัน-ยา-พัด แปลว่า หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร

กัญญ์วรา อ่านว่า กัน-วะ-รา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

กัญญา อ่านว่า กัน-ยา แปลว่า สาวรุ่น

กัญญาพัชร อ่านว่า กัน-ยา-พัด แปลว่า หญิงผู้มีค่าดุจเพชร

กัญญาภัค อ่านว่า กัน-ยา-พัก แปลว่า หญิงสาวผู้มีศิริมงคล

กัญญาภัทร อ่านว่า กัน-ยา-พัด แปลว่า หญิงสาวผู้มีความเจริญ

กัญญารัตน์ อ่านว่า กัน-ยา-รัด แปลว่า หญิงสาวผู้น่ารัก

กัญญาวีร์ อ่านว่า กัน-ยา-วี แปลว่า หญิงสาวผู้กล้าหาญ

กัญนิภา อ่านว่า กัน-นิ-พา แปลว่า เหมือนหญิงสาว

กัญวรา อ่านว่า กัน-วะ-รา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

กันตพร อ่านว่า กัน-ตะ-พอน แปลว่า น่ารักและประเสริฐ

กันตยา อ่านว่า กัน-ตะ -ยา แปลว่า เป็นสุข สาวสวย

กันต์ฤทัย อ่านว่า กัน-รึ-ไท แปลว่า ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ

กันตา อ่านว่า กัน-ตา แปลว่า เป็นสุข สาวสวย

กันตาภา อ่านว่า กัน-ตา-พา แปลว่า รัศมีที่น่าพึงพอใจ รัศมีงาม

กันติชา อ่านว่า กัน-ติ-ชา แปลว่า เกิดมาด้วยความรัก

กันติยา อ่านว่า กัน-ติ-ยา แปลว่า ความรัก

กันทร อ่านว่า กัน-ทอน แปลว่า ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ

กันทรา อ่านว่า กัน-ทรา แปลว่า ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ

กันธิชา อ่านว่า กัน-ทิ-ชา แปลว่า เกิดใกล้ทะเล

กันนิดา อ่านว่า กัน-นิ-ดา แปลว่า หญิงสาว

กันยกร อ่านว่า กัน-ยะ-กอน แปลว่า สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข

กันยกา อ่านว่า กัน-ยะ-กา แปลว่า หญิงวัยรุ่น

กันยาพร อ่านว่า กัน-ยา-พอน แปลว่า สาวผู้ประเสริญ

กัลชนา อ่านว่า กัน-ชะ-นา แปลว่า ผู้สำเร็จ

กัลย์กมล อ่านว่า กัน-กะ-มน แปลว่า ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ

กัลยกร อ่านว่า กัน-ยะ-กอน แปลว่า สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข

กัลยรัตน์ อ่านว่า กัน-ยะ-รัด แปลว่า มีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล

กัลยวรรต อ่านว่า กัน-ละ-ยะ-วัด แปลว่า อาหารเช้า

กัลยา อ่านว่า กัน-ละ-ยา แปลว่า หญิงงาม

กาญจนา อ่านว่า กาน-จะ-นา แปลว่า ทอง

กาญจนาพร อ่านว่า กาน-จะ-นา-พอน แปลว่า ทองอันบริสุทธิ์

กาญจนาภา อ่านว่า กาน-จะ-นา-พา แปลว่า แสงทอง

กาญจนาวดี อ่านว่า กาน-จะ-นา-วะ-ดี แปลว่า หญิงที่มีค่าควรยกย่อง

กาญจนี อ่านว่า กาน-จะ-นี แปลว่า ทอง

กานดา อ่านว่า กาน-ดา แปลว่า หญิงที่รัก

กานดาวดี อ่านว่า กาน-ดา-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้เป็นที่รัก

กานต์กนีย์ อ่านว่า กาน-กะ-นี แปลว่า น้องรัก หญิงสาวผู้น่ารัก

กานต์จรีย์ อ่านว่า กาน-จะ-รี แปลว่า ความประพฤติที่ดีงาม

กานต์ชนิต อ่านว่า กาน-ชะ-นิด แปลว่า ผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก ผู้บันดาลสิ่งปรารถนา

กานต์ธิดา อ่านว่า กาน-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้เป็นที่รัก

กานต์ธีรา อ่านว่า กาน-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

กานต์พิชชา อ่านว่า กาน-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้เป็นที่รัก

กานต์ยุพน อ่านว่า กาน-ยุ-พน แปลว่า ความสาวที่น่ารัก

กานต์รวี อ่านว่า กาน-ระ-วี แปลว่า พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม

กานติ์ชนิต อ่านว่า กาน-ชะ-นิด แปลว่า ผู้บันดาลความรัก

กานติมา อ่านว่า กาน-ติ-มา แปลว่า งามน่ารัก

กิ่งกาญจน์ อ่านว่า กิ่ง-กาน แปลว่า กิ่งทอง

กิ่งดาว อ่านว่า กิ่ง-ดาว แปลว่า สืบทอดจากดวงดาว

กิ่งเพชร อ่านว่า กิ่ง-เพ็ด แปลว่า เครื่องประดับที่งดงาม

กิ่งฟ้า อ่านว่า กิ่ง-ฟ้า แปลว่า สืบทอดจากสวรรค์

กิจจาพร อ่านว่า กิด-จา-พอน แปลว่า สิ่งที่พึงกระทำอันดี

กิจพร อ่านว่า กิด-พอน แปลว่า สิ่งที่พึงกระทำอันดี

กิตติกา อ่านว่า กิด-ติ-กา แปลว่า ผู้มีเกียรติ

กิตติญา อ่านว่า กิด-ติ-ยา แปลว่า ผู้มีเกียรติ

กิตติธรา อ่านว่า กิด-ติ-ทะ-รา แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเกียรติ

กิตติมา อ่านว่า กิด-ติ-มา แปลว่า ผู้มีเกียรติ

กิตติวรา อ่านว่า กิด-ติ-วะ-รา แปลว่า มีเกียรติอันประเสริฐ

กิตยา อ่านว่า กิด-ตะ-ยา แปลว่า ผู้มีเชื่อเสียง

กิรติกา อ่านว่า กิ-ระ-ติ-กา แปลว่า ผู้มีเกียรติ

กีรัตยา อ่านว่า กี-รัด-ตะ-ยา แปลว่า หญิงผู้มีเกียรติ

กุลกัลยา อ่านว่า กุน-กัน-ยา แปลว่า หญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี

กุลจิรา อ่านว่า กุน-จิ-รา แปลว่า มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน

กุลชา อ่านว่า กุน-ละ-ชา แปลว่า มีสกุลดี

กุลธรา อ่านว่า กุน-ทะ-รา แปลว่า ผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้

กุลธิดา อ่านว่า กุน-ทิ-ดา แปลว่า หญิงผู้เกิดในตระกูลดี

กุลนาถ อ่านว่า กุน-ละ-นาด แปลว่า เป็นที่พึงแห่งสกุลวงศ์

กุลนารี อ่านว่า กุน-ละ-นา-รี แปลว่า หญิงผู้เกิดในตระกูลดี

กุลนิดา อ่านว่า กุน-นิ-ดา แปลว่า ผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล

กุลนิภา อ่านว่า กุน-นิ-พา แปลว่า เหมือนสกุลวงศ์ เป็นดุจแสงสว่างแห่งสกุล

กุลปริยา อ่านว่า กุน-ปริ-ยา แปลว่า เป็นที่รักของสกุลวงศ์

กุลพัชร อ่านว่า กุน-ละ พัด แปลว่า เพชรประจำตระกูล

กุลยา อ่านว่า กุน-ละ-ยา แปลว่า สตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล สายน้ำ สภา

กุลรัตน์ อ่านว่า กุน-ละ-รัด แปลว่า รัตนแห่งสกุลวงศ์

กุลวดี อ่านว่า กุน-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้เกิดในตระกูลดี

กุลิน อ่านว่า กุ-ลิน แปลว่า ผู้เกิดในตระกูลสูง มีตระกูลสูง

เก็จลดา อ่านว่า เก็ด-ละ-ดา แปลว่า เถาวัลย์แก้วประดับ

เกตน์นิภา อ่านว่า เกด-นิ-พา แปลว่า เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย

เกตนิกา อ่านว่า เกด-นิ-กา แปลว่า ผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน

เกยูร อ่านว่า เก-ยูน แปลว่า สร้อยอ่อน

เกวลิน อ่านว่า เก-วะ-ลิน แปลว่า ผู้สำเร็จ

เกวลี อ่านว่า เก-วะ-ลี แปลว่า มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด

แก้วขวัญ อ่านว่า แก้ว-ขวัน แปลว่า สูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ

แก้วใจ อ่านว่า แก้ว-ใจ แปลว่า เป็นที่รักดั่งดวงใจ

แก้วตา อ่านว่า แก้ว-ตา แปลว่า สิ่งที่รักยิ่ง

แก้วทิพย์ อ่านว่า แก้ว-ทิบ แปลว่า สูงค่าเป็นของดีวิเศษ

โกลัญญา อ่านว่า โก-ลัน-ยา แปลว่า สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง

ขจรจิต อ่านว่า ขะ-จอน-จิด แปลว่า มีใจกว่างน่านับถือ

ขจิตพร อ่านว่า ขะ-จิด-พอน แปลว่า ใจงามที่ได้รับการขัดเกลาแล้ว

ขจี อ่านว่า ขะ-จี แปลว่า งามสดใส

ขจีเนตร อ่านว่า ขะ-จี-เนด แปลว่า ผู้มีดวงตางาม

ขจีพร อ่านว่า ขะ-จี-พอน แปลว่า ผู้ประเสริฐงาม

ขจีพักตร์ อ่านว่า ขะ-จี-พัก แปลว่า ผู้มีน่าตาน่ารัก

ขนบพร อ่านว่า ขะ-หนบ-พอน แปลว่า แบบแผนที่ประเสริฐ

ขยาดี อ่านว่า ขะ-ยา-ดี แปลว่า ทัศนะ

ขยาทิมาต อ่านว่า ขะ-ยา-ทิ-มาด แปลว่า มีชื่อเสียงเลื่องลือ

ขยานี อ่านว่า ขะ-ยา-นี แปลว่า มีความรู้

ขรินทร์ทิพย์ อ่านว่า ขะ-ริน-ทิบ แปลว่า เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า

ขวัญ อ่านว่า ขวัน แปลว่า สิ่งไม่มีตัวตนว่า มีอยู่ประจำชีวิตนับตั้งแต่เกิด เชื่อว่า ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล สุขสบาย จิตใจมั่นคง

ขวัญแก้ว อ่านว่า ขวัน-แก้ว แปลว่า มีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง

ขวัญจิต อ่านว่า ขวัน-จิด แปลว่า เป็นที่เจริญจิต

ขวัญจิรา อ่านว่า ขวัน-จิ-รา แปลว่า มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน

ขวัญตา อ่านว่า ขวัน-ตา แปลว่า มิ่งขวัญตา

ขวัญทิพย์ อ่านว่า ขวัน-ทิบ แปลว่า มีจิตวิญญาณมิ่งมงคลเป็นของดีวิเศษ

ขวัญเนตร อ่านว่า ขวัน-เนด แปลว่า มิ่งขวัญดวงตา

ขวัญพร อ่านว่า ขวัน-พอน แปลว่า มิ่งขวัญประเสริฐ

ขวัญรัตน์ อ่านว่า ขวัน-รัด แปลว่า ขวัญแก้ว

ขวัญเรือน อ่านว่า ขวัน-เรือน แปลว่า ยอดกำลังใจของบ้าน

ขวัญฤดี อ่านว่า ขวัน-รึ-ดี แปลว่า ยินดีในมิ่งมงคล

ขวัญฤทัย อ่านว่า ขวัน-รึ-ไท แปลว่า ยินดีในมิ่งมงคล

ขัชพร อ่านว่า ขัด-ชะ-พอน แปลว่า ของควรเคี้ยวอันประเสริฐ อาหารอันประเสริฐ

ขีโรชา อ่านว่า ขี-โร-ชา แปลว่า โอชะแม่น้ำนมหรือน้ำนมอร่อย

เขมจิรา อ่านว่า เขม-จิ-รา แปลว่า มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน

เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา แปลว่า มีความเกษมสันต์

เขมินทรา อ่านว่า เข-มิน-ทรา แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย

คคนางค์ อ่านว่า คะ-คะ-นาง แปลว่า ท้องฟ้า

คชารี อ่านว่า คะ-ชา-รี แปลว่า สิงห์โต

คนธวัลย์ อ่านว่า คน-ทะ-วัน แปลว่า เถาวัลย์หอม

คมทิพย์ อ่านว่า คม-ทิบ แปลว่า ความเฉียบแหลมอันวิเศษ

ครองขวัญ อ่านว่า ครอง-ขวัน แปลว่า มีมิ่งขวัญ

ครองจิต อ่านว่า ครอง-จิด แปลว่า รู้จักทำใจไว้ให้มั่น

ครองใจ อ่านว่า ครอง-ใจ แปลว่า รู้จักทำใจไว้ให้มั่น

ครองพร อ่านว่า ครอง-พอน แปลว่า คงความดีไว้ตลอดไป

ครองรัก อ่านว่า ครอง-รัก แปลว่า คงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป

คะนึงจิต อ่านว่า คะ-นึง-จิด แปลว่า ใจที่หวนคิดถึงอยู่ตลอด

คะนึงนิตย์ อ่านว่า คะ-นึง-นิด แปลว่า คิดทบทวนอยู่ตลอด

คัดนางค์ อ่านว่า คัด-คะ-นาง แปลว่า ท้องฟ้า

คัทลียา อ่านว่า คัด-ทรี-ยา แปลว่า กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง

คันธนีรา อ่านว่า คัน-ทะ-นี-รา แปลว่า น้ำหอม

คันธมาลี อ่านว่า คัน-ทะ-มา-ลี แปลว่า ดอกไม้หอม

คันธลี อ่านว่า คัน-ทะ-ลี แปลว่า ตัวต่อ

คำนึง อ่านว่า คำ-นึง แปลว่า คิดถึง

คุ้มแก้ว อ่านว่า คุ้ม-แก้ว แปลว่า อยู่ในที่อุดมสมบูรณ์

คุ้มขวัญ อ่านว่า คุ้ม-ขวัน แปลว่า คุ้มครองป้องกันด้วยความดี

เครือวัลย์ อ่านว่า เครือ-วัน แปลว่า เถาวัลย์

จงจิตร อ่านว่า จง-จิด แปลว่า ใจแน่วแน่

จงรัก อ่านว่า จง-รัก แปลว่า คงความรู้สึกดี ๆ ไว้

จตุทิพย์ อ่านว่า จะ-ตุ-ทิบ แปลว่า เทพทั้งสี่

จตุพร อ่านว่า จะ-ตุ-พอน แปลว่า พรสี่ คือจตุรพิธพร

จตุพักต์ อ่านว่า จะ-ตุ-พัก แปลว่า พระพรหม

จรรย์ธร อ่านว่า จัน-ทอน แปลว่า มีความประพฤติดี

จรรยพร อ่านว่า จัน-ยะ-พอน แปลว่า มีความประพฤติดี ประเสริฐ

จรรย์อมล อ่านว่า จัน-อะ-มน แปลว่า ผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ

จรรยา อ่านว่า จัน-ยา แปลว่า ความประพฤติ

จรัญญา อ่านว่า จะ-รัน-ยา แปลว่า กระจาย

จรัญพร อ่านว่า จะ-รัน-ยะ-พอน แปลว่า จะ-รัน-พอน

จริญญา อ่านว่า จะ-ริน-ยา แปลว่า มีความรู้เรื่องการเดินทาง

จริยา อ่านว่า จะ-ริ-ยา แปลว่า กริยาเพียบพร้อม

จริยาพร อ่านว่า จะ-ริ-ยา-พอน แปลว่า ความประพฤติดี

จริยาวดี อ่านว่า จะ-ริ-ยา-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้มีความประพฤติดี

จรุงจิต อ่านว่า จะ-รุง-จิด แปลว่า รัญจวนใจ

จรูญจิต อ่านว่า จะ-รูน-จิด แปลว่า จิตใจงาม

จวงจันทร์ อ่านว่า จวง-จัน แปลว่า จันทร์หอม

จอมแก้ว อ่านว่า จอม-แก้ว แปลว่า ผู้เป็นที่รักหวงแหนอย่างยิ่ง

จอมขวัญ อ่านว่า จอม-ขวัน แปลว่า ผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม

จอมใจ อ่านว่า จอม-ใจ แปลว่า ยอดดวงใจ

จอมนรี อ่านว่า จอม-นะ-รี แปลว่า ยอดหญิง

จังคนิภา อ่านว่า จัง-คะ-นิ-พา แปลว่า มีรัศมีงดงาม

จันจิมา อ่านว่า จัน-จิ-มา แปลว่า งามเหมือนดวงจันทร์

จันทกร อ่านว่า จัน-ทะ-กอน แปลว่า แสงจันทร์

จันทกานต์ อ่านว่า จัน-ทะ-กาน แปลว่า ราตรีกาล งามดังพระจันทร์ ชายาพระจันทร์

จันทกานติ์ อ่านว่า จัน-ทะ-กาน แปลว่า แสงจันทร์

จันทนา อ่านว่า จัน-ทะ-นา แปลว่า ต้นไม่มีผลสุกเหลืองหอม

จันทนิภา อ่านว่า จัน-ทะ-นิ-พา แปลว่า แสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์

จันทนี อ่านว่า จัน-ทะ-นี แปลว่า มีกลิ่นจัน

จันทนียา อ่านว่า จัน-ทะ-นี-ยา แปลว่า มีกลิ่นจัน

จันทพร อ่านว่า จัน-ทะ-พอน แปลว่า พระจันทร์งาม

จันทภา อ่านว่า จัน-ทะ-พา แปลว่า เย็นตาเย็นใจดุจแสงจันทร์

จันทร อ่านว่า จัน-ทอน แปลว่า นิ่มนวลดุจแสงจันทร์

จันทรกร อ่านว่า จัน-ทระ-กอน แปลว่า แสงจันทร์

จันทร์แก้ว อ่านว่า จัน-แก้ว แปลว่า คุณค่าเลิศ

จันทร์จรี อ่านว่า จัน-จะ-รี แปลว่า ความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม

จันทร์จิรา อ่านว่า จัน-จิ-รา แปลว่า งามเสมอ

จันทร์ดาว อ่านว่า จัน-ดาว แปลว่า ดุจดวงดาว และดวงจันทร์

จันทร์ทิพย์ อ่านว่า จัน-ทิพ แปลว่า มีความนิ่มนวลอย่างดีวิเศษ

จันทร์เพ็ญ อ่านว่า จัน-เพ็น แปลว่า พระจันทร์เต็มดวง

จันทรรัตน์ อ่านว่า จัน-ทระ-รัด แปลว่า ไข่มุก

จันทร์วลัย อ่านว่า จัน-วะ-ไล แปลว่า วงจันทร์ วงเดือน

จันทรา อ่านว่า จัน-ทรา แปลว่า นิ่มนวลดุจแสงจันทร์

จันทรากานต์ อ่านว่า จัน-ทรา-กาน แปลว่า ที่รักของพระจันทร์

จันทราภา อ่านว่า จัน-ทรา-พา แปลว่า แสงจันทร์

จันทัปปภา อ่านว่า จัน-ทับ-ปะ-พา แปลว่า แสงจันทร์

จันทิมันตุ์ อ่านว่า จัน-ทิ-มัน แปลว่า พระจันทร์ เดือน

จันทิมา อ่านว่า จัน-ทิ-มา แปลว่า พระจันทร์

จันทิรา อ่านว่า จัน-ทิ-รา แปลว่า พระจันทร์

จารวี อ่านว่า จา-ระ-วี แปลว่า ผู้งดงาม

จารีย์ อ่านว่า จา-รี แปลว่า ผู้มีความประพฤติที่ดี

จารีรัตน์ อ่านว่า จา-รี-รัด แปลว่า ผู้ประพฤติดี

จารุกร อ่านว่า จา-รุ-กอน แปลว่า รัศมีงาม รัศมีดั่งทอง

จารุกัญญ์ อ่านว่า จา-รุ-กัน แปลว่า หญิงสาว งาม ดังหนึ่งทอง

จารุนันท์ อ่านว่า จา-รุ-นัน แปลว่า ผู้ยินดีในความงาม

จารุนิภา อ่านว่า จา-รุ-นิ-พา แปลว่า ดุจทอง

จารุเนตร อ่านว่า จา-รุ-เนด แปลว่า มีตางาม

จารุพิชญา อ่านว่า จา-รุ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า นักปราชญ์ผู้งดงาม

จารุภา อ่านว่า จา-รุ-พา แปลว่า รัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง

จารุมน อ่านว่า จา-รุ-มน แปลว่า มีใจน่ารัก มีใจงาม

จิดาภา อ่านว่า จิ-ดา-พา แปลว่า รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก

จิตตนาถ อ่านว่า จิด-ตะ-นาด แปลว่า เจ้าแห่งใจ

จิตตา อ่านว่า จิด-ตา แปลว่า ชื่อนักษัตร

จิตติมา อ่านว่า จิด-ติ-มา แปลว่า ผู้มีความตริตรอง มีสติปัญญา มีเกียรติ

จิตรกัญญา อ่านว่า จิด-กัน-ยา แปลว่า หญิงสาวที่สวยงาม

จิตรทิพย์ อ่านว่า จิด-ทิบ แปลว่า งดงามและวิเศษยิ่ง

จิตรทิวา อ่านว่า จิด-ทิ-วา แปลว่า วันอันแจ่มใส

จิตรพัสตร์ อ่านว่า จิด-พัด แปลว่า เสือดาว

จิตรลดา อ่านว่า จิด-ละ-ดา แปลว่า เป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์

จิตรเลขา อ่านว่า จิด-เล-ขา แปลว่า รูปภาพงามยิ่ง

จิตรวัน อ่านว่า จิด-จระ-วัน แปลว่า วันอันงดงาม

จิตรา อ่านว่า จิด-ตรา แปลว่า การวาดเขียน ระบายสี

จิตรานุช อ่านว่า จิด-ตรา-นุช แปลว่า หญิงสาวผู้งดงาม

จินดา อ่านว่า จิน-ดา แปลว่า ความนึกคิด

จินดารัตน์ อ่านว่า จิน-ดา-รัด แปลว่า มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ

จินต์ อ่านว่า จิน แปลว่า คิด

จินตนา อ่านว่า จิน-ตะ-นา แปลว่า ความคิด

จินตนี อ่านว่า จิน-ตะ-นี แปลว่า ความคิด

จินตพร อ่านว่า จิน-ตะ-พอน แปลว่า มีความคิดประเสริฐ

จินตภา อ่านว่า จิน-ตะ-พา แปลว่า มีความคิดเจิดจ้า

จิรกิตติ์ อ่านว่า จิ-ระ-กิด แปลว่า มีชื่อเสียงยืนนาน

จิรชยา อ่านว่า จิ-ระ-ชะ-ยา แปลว่า มีชัยนาน

จิรนาถ อ่านว่า จิ-ระ-นาด แปลว่า ผู้มีที่พึ่งยั่งยืน

จิรภา อ่านว่า จิ-ระ-พา แปลว่า ผู้มีแสงสว่างนาน

จิรภิญญา อ่านว่า จิ-ระ-พิน-ยา แปลว่า ความรู้ยั่งยืน

จิรวดี อ่านว่า จิ-ระ-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้มีอายุยืนยาว

จิระประไพ อ่านว่า จิ-ระ-ประ-ไพ แปลว่า ผู้มีแสงสว่างนาน

จิระภา อ่านว่า จิ-ระ-พา แปลว่า ผู้มีแสงสว่างนาน

จิรัจฌา อ่านว่า จิ-รัด-ชา แปลว่า กิริยาดีตลอดกาล

จิรัชญา อ่านว่า จิ-รัด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้นาน ฉลาดนาน

จิรัชยา อ่านว่า จิ-รัด-ชะ-ยา แปลว่า มีชัยชนะตลอดกาลนาน

จิรัญญา อ่านว่า จิ-รัน-ยา แปลว่า ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน

จิรันธร อ่านว่า จิ-รัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้นาน

จิราเจต อ่านว่า จิ-รา-เจด แปลว่า มีความคิดเป็นยอด

จิราพัชร อ่านว่า จิ-รา-พัด แปลว่า ยั่งยืนดุจเพชร

จิราภา อ่านว่า จิ-รา-พา แปลว่า รุ่งเรืองนาน

จิลลา อ่านว่า จิน-ลา แปลว่า ว่าว

จิลลาภัทร อ่านว่า จิน-ลา-พัด แปลว่า ดีงามดังว่าว

จิลาวัลย์ อ่านว่า จิ-ลา-วัน แปลว่า ประดับด้วยเถาวัลย์

จีรนาถ อ่านว่า จี-ระ-นาด แปลว่า ผู้ที่ที่พึ่งยั่งยืน

จีรพร อ่านว่า จี-ระ-พอน แปลว่า ประเสริฐนาน

จีรภา อ่านว่า จี-ระ-พา แปลว่า ผู้มีแสงสว่างตลอดกาล

จีราภา อ่านว่า จี-รา-พา แปลว่า แสงสว่างตลอดกาล

จีริกา อ่านว่า จี-ริ-กา แปลว่า การประกาศ

จุมพิน อ่านว่า จุม-พิน แปลว่า การจุมพิต

จุรี อ่านว่า จุ-รี แปลว่า มีด

จุรีพร อ่านว่า จุ-รี-พอน แปลว่า คำแสดงความปรารถนาดีที่เฉียบแหลม

จุรีรัตน์ อ่านว่า จุ-รี-รัด แปลว่า ศาสตราวุธที่มีอานุภาพ

จุไรภัทร อ่านว่า จุ-ไร-พัด แปลว่า มีไรผมงาม

จุไรรัตน์ อ่านว่า จุ-ไร-รัด แปลว่า มีไรผมงาม

จุลินทิพย์ อ่านว่า จุ-ลิน-ทิบ แปลว่า สิ่งเล็กแต่เป็นของเทวดา

เจตปรียา อ่านว่า เจด-ปรี-ยา แปลว่า เป็นที่รักแห่งใจ

เจนจิรา อ่านว่า เจน-จิ-รา แปลว่า เชี่ยวชาญตลอดกาล

เจริญรัตน์ อ่านว่า จะ-เริน-รัด แปลว่า คุณงามความดีนำมาซึ่งความเจริญ

เจลกา อ่านว่า เจ-ละ-กา แปลว่า กระต่าย

เจิมขวัญ อ่านว่า เจิม-ขวัน แปลว่า เพิ่มความเป็นสิริมงคล

เจิมจันทร์ อ่านว่า เจิม-จัน แปลว่า แต่งแต้มด้วยเครื่องหอม

เจียมจิตร์ อ่านว่า เจียม-จิด แปลว่า รู้จักประมาณจิตใจ

เจียระไน อ่านว่า เจีย-ระ-ไน แปลว่า ของที่ดีที่สุด

แจ่มจันทร์ อ่านว่า แจ่ม-จัน แปลว่า พระจันทร์ที่สว่างไสว

ฉัตรพร อ่านว่า ฉัด-ตระ-พอน แปลว่า ร่มอันประเสริฐ ฉัตรอันประเสริฐ

ฉัตรฤดี อ่านว่า ฉัด-รึ-ดี แปลว่า ฉัตรแห่งความยินดี

ฉันชนก อ่านว่า ฉัน-ชะ-นก แปลว่า เหมือนพ่อบังเกิดเกล้า

ฉันท์ชนิต อ่านว่า ฉัน-ชะ-นิด แปลว่า ก่อให้เกิดความพอใจ

ฉันทชา อ่านว่า ฉัน-ทะ-ชา แปลว่า เกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ

ฉันทพิชญา อ่านว่า ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้แจ้งความพอใจ

ฉันทิกา อ่านว่า ฉัน-ทิ-กา แปลว่า มีความพอใจ

ฉันทิต อ่านว่า ฉัน-ทิด แปลว่า มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี

ชญานี อ่านว่า ชะ-ยา-นี แปลว่า ผู้มีความรู้

ชญาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา แปลว่า ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ

ชนกนาถ อ่านว่า ชนก-นาด แปลว่า พ่อซึ่งเป็นที่พึ่งของลูก

ชนกานต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กาน แปลว่า เป็นที่รักของปวงชน

ชนนิภา อ่านว่า ชน-นิ-พา แปลว่า เยือกเย็นประดุจน้ำ

ชนมน อ่านว่า ชะ-นะ-มน แปลว่า ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน

ชนม์นิภา อ่านว่า ชน-นิ-พา แปลว่า เสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต

ชนรดี อ่านว่า ชน-ระ-ดี แปลว่า เป็นที่รักแห่งปวงชน

ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ชิ-ดา แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น

ชนัดดา อ่านว่า ชะ-นัด-ดา แปลว่า ความเป็นผู้ให้กำเนิด

ชนากานต์ อ่านว่า ชะ-นา-กาน แปลว่า เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

ชนาธินาถ อ่านว่า ชะ-นา-ทิ-นาด แปลว่า เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย

ชนาพร อ่านว่า ชะ-นา-พอน แปลว่า คนผู้ประเสริฐ

ชนาภัทร อ่านว่า ชะ-นา-พัด แปลว่า คนดี คนเจริญ

ชนาภา อ่านว่า ชะ-นา-พา แปลว่า คนผู้มีความรุ่งเรือง

ชนารดี อ่านว่า ชะ-นา-ระ-ดี แปลว่า เป็นที่รักที่พอใจแห่งผูงชน

ชนิกา อ่านว่า ชะ-นิ-กา แปลว่า หญิงผู้ให้กำเนิดคือ แม่

ชนิกานต์ อ่านว่า ชะ-นิ-กาน แปลว่า เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า

ชนิดา อ่านว่า ชะ-นิ-ดา แปลว่า พ่อ

ชนิดาภา อ่านว่า ชะ-นิ-ดา-พา แปลว่า ให้เกิดรัศมี

ชนิตรา อ่านว่า ชะ-นิ-ตรา แปลว่า ผู้ให้กำเนิด

ชนิตา อ่านว่า ชะ-นิ-ตา แปลว่า ให้เกิด มารดา

ชนินพร อ่านว่า ชะ-นิน-พอน แปลว่า ผู้ประเสริฐ

ชนินาถ อ่านว่า ชะ-นิ-นาด แปลว่า เป็นที่พึ่งของมารดา

ชนิภา อ่านว่า ชะ-นิ-พา แปลว่า แสงสว่างจากแม่

ชเนตร์ อ่านว่า ชะ-เนด แปลว่า แม่

ชมนาด อ่านว่า ชม-นาด แปลว่า ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม

ชมพูนุช อ่านว่า ชม-พู-นุด แปลว่า ทองเนื้อบริสุทธิ์

ชมพูนุท อ่านว่า ชม-พู-นุด แปลว่า ทองคำบริสุทธิ์

ชไมพร อ่านว่า ชะ-ไม-พอน แปลว่า ประเสริฐทั้งร่างกายและจิตใจ

ชยาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา แปลว่า ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ

ชยามร อ่านว่า ชะ-ยา-มอน แปลว่า มีชัยชนะไม่ตาย มีชัยชนะอันประเสริฐ

ชยุดา อ่านว่า ชะ-ยุ-ดา แปลว่า รุ่งเรือง

ชยุตรา อ่านว่า ชะ-ยุด-ตรา แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐสุด

ชรัมพร อ่านว่า ชะ-รัม-พอน แปลว่า น้ำและฟ้า

ชรินทร อ่านว่า ชะ-ริน-ทอน แปลว่า ยอดประดับ

ชรินทร์ทิพย์ อ่านว่า ชะ-ริน-ทิบ แปลว่า ยอดเป็นดีวิเศษ

ชลกร อ่านว่า ชน-ละ-กอน แปลว่า เมฆหรือมหาสมุทร

ชลชินี อ่านว่า ชน-ชิ-นี แปลว่า พระอาทิตย์

ชลธิชา อ่านว่า ชน-ทิ-ชา แปลว่า เกิดในน้ำ ลูกของทะเลคือพระลักษมี

ชลธิดา อ่านว่า ชน-ทิ-ดา แปลว่า เกิดจากน้ำ

ชลนิภา อ่านว่า ชน-นิ-พา แปลว่า เปรียบประดุจน้ำ

ชลพินทุ์ อ่านว่า ชะ-ละ-พิน แปลว่า หยาดน้ำ

ชลลดา อ่านว่า ชน-ละ-ดา แปลว่า ลูกคลื่น

ชลากร อ่านว่า ชะ-ลา-กอน แปลว่า น้ำพุ

ชลิตา อ่านว่า ชะ-ลิ-ตา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว

ชโลทร อ่านว่า ชะ-โล-ทอน แปลว่า แม่น้ำ

ชวนชม อ่านว่า ชวน-ชม แปลว่า ดึงดูติจใจให้อยากชม

ชวนชม้าย อ่านว่า ชวน-ชะ-ม้าย แปลว่า ดึงดูดใจให้ชมอยู่เนือง ๆ

ชวัลนุช อ่านว่า ชะ-วัน-นุด แปลว่า หญิงผู้รุ่งเรือง

ชวัลรัตน์ อ่านว่า ชะ-วัน-รัด แปลว่า รัตนอันแวววาว

ชวารี อ่านว่า ชะ-วา-รี แปลว่า เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว

ช่อทิพย์ อ่านว่า ช่อ-ทิบ แปลว่า ช่อดอกไม้สวรรค์

ชัญญา อ่านว่า ชัน-ยา แปลว่า ผู้ประเสริฐ ผู้รู้

ชัญญานุช อ่านว่า ชัน-ยา-นุด แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

ชัยรัมภา อ่านว่า ไช-รำ-พา แปลว่า ชัยชนะของนางฟ้า

ชาคริยา อ่านว่า ชา-คริ-ยา แปลว่า ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

ชามา อ่านว่า ชา-มา แปลว่า ลูกสาว

ชาลินี อ่านว่า ชา-ลิ-นี แปลว่า ผู้ประสานความผูกพัน

ชิงดวง อ่านว่า ชิง-ดวง แปลว่า เป็นชื่อของลายเขียนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นลายแย่งดอกกัน

ชิดชนก อ่านว่า ชิด-ชะ-นก แปลว่า ผู้ใกล้ชิดพ่อ

ชิตชไม อ่านว่า ชิด-ชะ-ไม แปลว่า ชนะทั้งคู่

ชีวาพร อ่านว่า ชี-วา-พอน แปลว่า มีชีวิตอันประเสริฐ

ชีวาภร อ่านว่า ชี-วา-พอน แปลว่า ดำรงชีวิต

ชื่นจิต อ่านว่า ชื่น-จิด แปลว่า จิตใจเบิกบาน

ชื่นใจ อ่านว่า ชื่น-ใจ แปลว่า จิตใจเบิกบาน

ชุดา อ่านว่า ชุ-ดา แปลว่า ส่องสว่าง เรืองรอง

ชุติกา อ่านว่า ชุ-ติ-กา แปลว่า มีความสง่างาม

ชุติกาญจน์ อ่านว่า ชุ-ติ-กาน แปลว่า รุ่งโรจน์หรืองามดังทอง

ชุติภา อ่านว่า ชุ-ติ-พา แปลว่า รัศมีรุ่งโรจน์

ชุติมดี อ่านว่า ชุ-ติ-มะ-ดี แปลว่า มีแสงสว่าง รุ่งโรจน์

ชุติมน อ่านว่า ชุ-ติ-มน แปลว่า มีใจสว่าง มีใจสะอาด

ชุติมันต์ อ่านว่า ชุ-ติ-มัน แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งโรจน์

ชุติมา อ่านว่า ชุ-ติ-มา แปลว่า มีแสงสว่าง รุ่งโรจน์

เชิญขวัญ อ่านว่า เชิน-ขวัน แปลว่า ผู้มีสิริงมงคลอยู่กับตัว

โชติกา อ่านว่า โช-ติ-กา แปลว่า ผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง

โชติชนิด อ่านว่า โชด-ชะ-นิด แปลว่า ผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง

โชติมนต์ อ่านว่า โช-ติ-มน แปลว่า ประเสริฐในความรู้

ญาดา อ่านว่า ยา-ดา แปลว่า ผู้รู้ นักปราชญ์

ญาตาวี อ่านว่า ยา-ตา-วี แปลว่า ผู้มีความรู้

ดนยา อ่านว่า ดะ-นะ-ยา แปลว่า เกิดจากตัวเรา ลูกสาว

ดรัลพร อ่านว่า ดะ-รัน-พอน แปลว่า ทับทิมอันประเสริฐ

ดลพร อ่านว่า ดน-ละ-พอน แปลว่า บันดาลพร

ดารินทร์ อ่านว่า ดา-ริน แปลว่า ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา

ดุลยา อ่านว่า ดุน-ละ-ยา แปลว่า สมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม

ตรีทิพยนิภา อ่านว่า ตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พา แปลว่า เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ต้องใจ อ่านว่า ต้อง-ไจ แปลว่า เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น

ติชิลา อ่านว่า ติ-ชิ-ลา แปลว่า พระจันทร์

ตุลยดา อ่านว่า ตุน-ยะ-ดา แปลว่า ความเสมอภาค

เตชินี อ่านว่า เต-ชิ-นี แปลว่า ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง

ถลัชนันท์ อ่านว่า ถะ-ลัด-ชะ-นัน แปลว่า เป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน

ถวิกา อ่านว่า ถะ-วิ-กา แปลว่า ถุง

ถิรดา อ่านว่า ถิ-ระ-ดา แปลว่า ความมั่นคงสถาพร

ทยิดา อ่านว่า ทะ-ยิ-ดา แปลว่า เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา

ทรงพร อ่านว่า ซง-พอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งพร มีพร มีความประเสริฐ

ทวีติยา อ่านว่า ทะ-วี-ติ-ยา แปลว่า ที่สอง

ทวีนุช อ่านว่า ทะ-วี-นุด แปลว่า สาวงาม

ทัตพร อ่านว่า ทัด-พอน แปลว่า ได้รับการประทานพร ได้รับพร

ทัตพิชา อ่านว่า ทัด-พิ-ชา แปลว่า ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้

ทิชากร อ่านว่า ทิ-ชา-กอน แปลว่า ผู้เกิดสองครั้ง

ทิพกร อ่านว่า ทิบ-พะ-กอน แปลว่า แสงสว่างกลางวัน พระอาทิตย์

ทิพกฤตา อ่านว่า ทิบ-กริ-ตา แปลว่า สร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด

ทิพนาถ อ่านว่า ทิบ-พะ-นาด แปลว่า เป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน พระอาทิตย์

ทิพปภา อ่านว่า พิบ-ปะ-พา แปลว่า รัศมีเป็นทิพย์

ทิพย์รัตน์ อ่านว่า ทิบ-พะ-รัด แปลว่า มีแก้วมณีเป็นทิพย์

ทิพรดา อ่านว่า ทิบ-พะ-ระ-ดา แปลว่า ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์

ทิพานัน อ่านว่า ทิ-พา-นัน แปลว่า ผู้มีใบหน้าสวยงาม

ทิพารมย์ อ่านว่า ทิ-พา-รม แปลว่า รื่นรมย์ ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์

ทีปกา อ่านว่า ที-ปะ-กา แปลว่า ผู้ส่องสว่าง

ธนกานต์ อ่านว่า ทะ-นะ-กาน แปลว่า มีทรัพย์เป็นที่รัก

ธนพร อ่านว่า ทะ-นะ-พอน แปลว่า มีทรัพย์เป็นพร มีทรัพย์ประเสริฐ

ธนัญญา อ่านว่า ทะ-นัน-ยา แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์

ธนัตพร อ่านว่า ทะ-นัด-พอน แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ

ธนาภา อ่านว่า ทะ-นา-พา แปลว่า รุ่งเรืองด้วยทรัพย์

ธนารีย์ อ่านว่า ทะ-นา-รี แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ

ธนิดา อ่านว่า ทะ-นิ-ดา แปลว่า หนักแน่น

ธนิยา อ่านว่า ทะ-นิ-ยา แปลว่า ปรารถนาในทรัพย์

ธนีพร อ่านว่า ทะ-นี-พอน แปลว่า มีพรเป็นทรัพย์

ธนียา อ่านว่า ทะ-นี-ยา แปลว่า ปรารถนาในทรัพย์

ธมกร อ่านว่า ทะ-มะ-กอน แปลว่า แสงจันทร์

ธมน อ่านว่า ทะ-มน แปลว่า กำจัดมลทิน สวย ขมิ้น

ธมนต์ อ่านว่า ทะ-มน แปลว่า กำจัดมลทิน

ธมนันท์ อ่านว่า ทะ-มะ-นัน แปลว่า สวยเหมือนพระจันทร์

ธยาน์ อ่านว่า ทะ-ยา แปลว่า ปัญญาแห่งพินิจ

ธยานี อ่านว่า ทะ-ยา-นี แปลว่า ผู้มีปัญญาแห่งพินิจ

ธรรมิกา อ่านว่า ทัน-มิ-กา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยธรรม

ธฤดี อ่านว่า ทะ-รึ-ดี แปลว่า ความมั่นคง ควมตั้งมั่น

ธวัล อ่านว่า ทะ-วัน แปลว่า ขาว บริสุทธิ์ นวลงาม

ธวัลกร อ่านว่า ทะ-วัน-กอน แปลว่า มีรัศมีนวลงาม

ธวัลฉวี อ่านว่า ทะ-วัน-ฉะ-หวี แปลว่า มีผิวนวลงาม

ธวัลพร อ่านว่า ทะ-วัน-พอน แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ

ธวัลยา อ่านว่า ทะ-วัน-ยา แปลว่า บริสุทธิ์

ธวัลรัตน์ อ่านว่า ทะ-วัน-รัด แปลว่า รัตนะอันบริสุทธิ์

ธัญจิรา อ่านว่า ทัน-จิ-รา แปลว่า มีสิริมงคลยั่งยืน

ธัญชนก อ่านว่า ทัน-ชะ-นก แปลว่า ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค

ธัญญรัตน์ อ่านว่า ทัน-ยะ-รัด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ

ธัญญา อ่านว่า ทัน-ยา แปลว่า มีโชค

ธัญทิพ อ่านว่า ทัน-ยะ-ทิบ แปลว่า ข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ

ธัญทิพย์ อ่านว่า ทัน-ยะ-ทิบ แปลว่า ข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ

ธัญพร อ่านว่า ทัน-ยะ-พอน แปลว่า มีโชคอันประเสริฐ

ธัญพิชชา อ่านว่า ทัน-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้ยิ่งดี

ธัญพิมล อ่านว่า ทัน-พิ-มล แปลว่า มีโชคดีและไร้มลทิน

ธัญมน อ่านว่า ทัน-ยะ-มน แปลว่า มีใจดียิ่ง

ธัญรดา อ่านว่า ทัน-ระ-ดา แปลว่า ยินดีในสิ่งที่เป็นมงคล พอใจในสิ่งที่ดีเลิศ

ธัญรดี อ่านว่า ทัน-ระ-ดี แปลว่า มีความยินดีในสิริมงคล

ธัญรัตน์ อ่านว่า ทัน-ยะ-รัด แปลว่า แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ

ธัญวรัตน์ อ่านว่า ทัน-วะ-รัด แปลว่า มีโชคและประเสริฐสุด

ธัญวลัย อ่านว่า ทัน-วะ-ไล แปลว่า กำไลดีเลิซ

ธันยชนก อ่านว่า ทัน-ยะ-ชะ-นก แปลว่า ให้เกิดโชคดี

ธันยพร อ่านว่า ทัน-ยะ-พอน แปลว่า มีโชคอันประเสริฐ

ธันยมัย อ่านว่า ทัน-ยะ-ไม แปลว่า สำเร็จด้วยโชคลาภ ล้วนแล้วไปด้วยความมั่นคง

ธันยวีร์ อ่านว่า ทัน-ยะ-วี แปลว่า มีโชคและมีความกล้า

ธันยารัตน์ อ่านว่า ทัน-ยา-รัด แปลว่า แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ

ธารทิพย์ อ่านว่า ทาน-ทิบ แปลว่า สายน้ำวิเศษ

ธารินันท์ อ่านว่า ทา-ริ-นัน แปลว่า ความสดชื่นรื่นเริง

ธารี อ่านว่า ทา-รี แปลว่า ควรทรงไว้

ธาวัลย์ อ่านว่า ทา-วัน แปลว่า ความขาวเนียนงาม ความสะอาด ความบริสุทธิ์

ธาวินี อ่านว่า ทา-วิ-นี แปลว่า วิ่ง ว่วงไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์

ธิดารัตน์ อ่านว่า ทิ-ดา-รัด แปลว่า บุตรสาวผู้ประเสริฐ

ธิติมา อ่านว่า ทิ-ติ-มา แปลว่า ผู้มีความเพียร ความรู้ ความดี อดทน มั่นคง

ธิติรัตน์ อ่านว่า ทิ-ติ-รัด แปลว่า แก้วแห่งความเพียร

ธินิดา อ่านว่า ทิ-นิ-ดา แปลว่า หญิงผู้มั่นคง

ธิราพร อ่านว่า ทิ-รา-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ธีนิดา อ่านว่า ที-นิ-ดา แปลว่า ผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา

ธีรกานต์ อ่านว่า ที-ระ-กาน แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก

ธีรดา อ่านว่า ที-ระ-ดา แปลว่า ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์

ธีรตา อ่านว่า ที-ระ-ตา แปลว่า บินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์

ธีรตี อ่านว่า ที-ระ-ตี แปลว่า ความยินดีในความรู้

ธีรนาถ อ่านว่า ที-ระ-นาด แปลว่า ที่พึ่งของนักปราชญ์

ธีรนุช อ่านว่า ที-ระ-นุด แปลว่า นางผู้ฉลาด

ธีรพร อ่านว่า ที-ระ-พอน แปลว่า นักปราชญ์

ธีร์วรา อ่านว่า ที-วะ-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ธีราพร อ่านว่า ที-รา-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ธีวรา อ่านว่า ที-วะ-รา แปลว่า ประเสริฐด้วยความรู้

ธุวดารา อ่านว่า ทุ-วะ-ดา-รา แปลว่า สดใสเสมอดวงดารา

ธุวพร อ่านว่า ทุ-วะ-พอน แปลว่า ผู้มีพรยั่งยืน ผู้เลิศตลอดกาลนาน

นงนุช อ่านว่า นง-นุด แปลว่า นางน้อง

นงพะงา อ่านว่า นง-พะ-งา แปลว่า นางงาม

นนทรมย์ อ่านว่า นน-ทะ-รม แปลว่า มีความเพลิดเพลินยินดี

นนทลี อ่านว่า นน-ทะ-ลี แปลว่า ประดุจแม่

นพจิรา อ่านว่า นบ-พะ-จิ-รา แปลว่า ใหม่ตลอดกาล สดชื่นเสมอ

นพธีรา อ่านว่า นบ-ที-รา แปลว่า นบ-พะ-ที-รา

นพนิต อ่านว่า นพ-พะ-นิด แปลว่า เนย

นพรดา อ่านว่า นบ-พะ-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ

นพิน อ่านว่า นะ-พิน แปลว่า ใหม่ สด สาวเสมอ

นภกานค์ อ่านว่า นบ-ภา-กาน แปลว่า สิงห์โต

นภาพร อ่านว่า นะ-พา-พอน แปลว่า ฟ้าสวย

นภาลัย อ่านว่า นะ-พา-ลัย แปลว่า ฟากฟ้า

นภาวดี อ่านว่า นะ-พา-วะ-ดี แปลว่า หญิงสาวผู้เกิดจากฟากฟ้า

นรกมล อ่านว่า นอ-ระ-กะ-มน แปลว่า เป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น

นรมน อ่านว่า นอ-ระ-มน แปลว่า เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน

นราพร อ่านว่า นะ-รา-พอน แปลว่า ผู้ประเสริฐ

นราวดี อ่านว่า นะ-รา-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้ประเสริฐ

นรินทร์พร อ่านว่า นะ-ริน-พอน แปลว่า พรของพระราชา

นรีกมล อ่านว่า นะ-รี-กะ-มน แปลว่า หญิงสาวผู้มีจิตใจดีงาม

นรีกานต์ อ่านว่า นะ-รี-กาน แปลว่า หญิงผู้เป็นที่รัก

นรีนุช อ่านว่า นะ-รี-นุด แปลว่า น้องหญิง

นรียา อ่านว่า นะ-รี-ยา แปลว่า สตรี

นรีรัตน์ อ่านว่า นะ-รี-รัด แปลว่า นางแก้ว

นฤภร อ่านว่า นะ-รึ-พอน แปลว่า แข็งแรง

นฤมล อ่านว่า นะ-รึ-มน แปลว่า ไม่มีมลทิน

นลัท อ่านว่า นะ-ลัด แปลว่า น้ำผึ้ง ดอกไม้

นลัทพร อ่านว่า นะ-ลัด-ทะ-พอน แปลว่า นะ-ลัด-พอน

นลิน อ่านว่า นะ-ลิน แปลว่า ดอกบัว

นลินญา อ่านว่า นะ-ลิน-ญา แปลว่า ดอกบัว

นลินนิภา อ่านว่า นะ-ลิน-น-พา แปลว่า งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว

นลินี อ่านว่า นะ-ลิ-นี แปลว่า สระบัว

นวพร อ่านว่า นะ-วะ-พอน แปลว่า พรใหม่

นวรัตน์ อ่านว่า นะ-วะ-รัด แปลว่า แก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม โกเมน นิลมุกดา เพทายและไพฑูรย์

นวินดา อ่านว่า นะ-วิน-ดา แปลว่า ความใหม่ ความสดชื่น

นวิยา อ่านว่า นะ-วิ-ยา แปลว่า สาวเสมอ สดชื่อนเสมอ

นวียา อ่านว่า นะ-วี-ยา แปลว่า เสมอเสมอ สดชื่นเสมอ

นัจกร อ่านว่า นัด-จะ-กอน แปลว่า ผู้ฟ้อนรำ

นัชชา อ่านว่า นัด-ชา แปลว่า นัด-ทะ-ชา

นัทธมน อ่านว่า นัด-ทะ-มน แปลว่า มีใจผูกพัน

นันทฉัตร อ่านว่า นัน-ทะ-ฉัด แปลว่า ฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม

นันท์นพิน อ่านว่า นัน-ทะ-พิน แปลว่า ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ

นันท์นลิน อ่านว่า นัน-นะ-ลิน แปลว่า บัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว

นันทนัช อ่านว่า นัน-ทะ-นัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง

นันทนัท อ่านว่า นัน-ทะ-นัด แปลว่า แม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ

นันทรัตน์ อ่านว่า นัน-ทะ-รัด แปลว่า รัตนะน่ายินดี

นันท์ลินี อ่านว่า นัน-ลิ-นี แปลว่า หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข

นันทัชพร อ่านว่า นัน-ทัด-ชะ-พอน แปลว่า คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข

นันทิกานต์ อ่านว่า นัน-ทิ-กาน แปลว่า มีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี

นันทิชา อ่านว่า นัน-ทิ-ชา แปลว่า เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน

นันทิตา อ่านว่า นัน-ทิ-ตา แปลว่า เพลิดเพลิน มีความสุข

นันทินี อ่านว่า นัน-ทิ-นี แปลว่า ผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข

นันทิพร อ่านว่า นัน-ทิ-พอน แปลว่า มีความสุขอันประเสริฐ

นันทิมา อ่านว่า นัน-ทิ-มา แปลว่า ผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข

นัยน์ปพร อ่านว่า ไน-ปะ-พอน แปลว่า ตาสวย ตาดี

นัยน์ภัค อ่านว่า ไน-ยะ-พัก แปลว่า ตาสวย

นาถนพิน อ่านว่า นาด-นะ-พิน แปลว่า มีที่พึ่งใหม่

นารา อ่านว่า นา-รา แปลว่า รัศมีรุ่งเรือง

นาราภัทร อ่านว่า นา-รา-พัด แปลว่า รัศมีอันงดงาม

นำกมล อ่านว่า นำ-กะ-มน แปลว่า นำใจ

นิกข์นิภา อ่านว่า นิก-น-พา แปลว่า เสมือนแห่งทอง

นิจจารีย์ อ่านว่า นิด-จา-รี แปลว่า ผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริเสมอ

นิจฉรา อ่านว่า นิด-ฉะ-รา แปลว่า ฉายแสง มีรัศมีเรืองรอง

นิจวรีย์ อ่านว่า นิด-วะ-รี แปลว่า ผู้ประเสริฐเสมอ

นิจวิภา อ่านว่า นิด-วิ-พา แปลว่า มีความรุ่งเรืองเป็นนิจ

นิชกานต์ อ่านว่า นิด-ชะ-กาน แปลว่า เป็นของตนเป็นที่รัก

นิชดา อ่านว่า นิด-ชะ-ดา แปลว่า ความเป็นตัวของตัวเอง

นิชธาวัลย์ อ่านว่า นิด-ทา-วัน แปลว่า มีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร

นิชนิภา อ่านว่า นิด-นิ-พา แปลว่า มีรัศมีเป็นของตน รัศมีนิรันดร

นิชา อ่านว่า นิ-ชา แปลว่า เป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร

นิชานาถ อ่านว่า นิ-ชา-นาด แปลว่า มีที่พึ่งเป็นของตนเอง

นิชาภัทร อ่านว่า นิ-ชา-พัด แปลว่า เป็นของตัวเองและดีงาม

นิชาภา อ่านว่า นิ-ชา-พา แปลว่า มีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน

นิดานุช อ่านว่า นิ-ดา-นุด แปลว่า หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม

นิตย์รดี อ่านว่า นิด-ระ-ดี แปลว่า มีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ

นิตยลัภย์ อ่านว่า นิด-ตะ-ยะ-ลับ แปลว่า มีลาภเป็นนิตย์

นิตา อ่านว่า นิ-ตา แปลว่า ผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี

นิพาดา อ่านว่า นิ-พา-ดา แปลว่า สงัด สงบ ถ่อมตน

กมลรส อ่านว่า กะ-มน-รด แปลว่า น้ำใจ

กรัสวัน อ่านว่า กรัด-สะ-วัน แปลว่า เสียงตบมือ

กัญชรส อ่านว่า กัน-ชะ -รด แปลว่า น้ำดอกไม้

ขวัญมนัส อ่านว่า ขวัน-มะ-นัด แปลว่า ขวัญใจ

ขวัญสรวง อ่านว่า ขวัน-สวง แปลว่า ขวัญฟ้า

ขวัญหทัย อ่านว่า ขวัน-หะ-ไท แปลว่า ขวัญใจ

คนธรส อ่านว่า คน-ทะ-รด แปลว่า น้ำหอม

คันธรส อ่านว่า คัน-ทะ-รด แปลว่า น้ำหอม

จงรักษ์ อ่านว่า จง-รัก แปลว่า ให้รักษาไว้

จรสจันทร์ อ่านว่า จะ-รด-จัน แปลว่า เหลืองเรืองรอง

จรัสพร อ่านว่า จะ-หรัด-พอน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความดี

จันทร์สม อ่านว่า จัน-สม แปลว่า เสมอด้วยจันทร์

จันทร์หอม อ่านว่า จัน-หอม แปลว่า เป็นไม้ต้นขนาดเขื่องมีตามป่าขึ้นบางแห่งยิ่งทุบยิ่งหอม

ฉันท์หทัย อ่านว่า ฉัน-หะ-ไท แปลว่า พอใจ

ฉันหทัย อ่านว่า ฉัน-หะ-ไท แปลว่า ดุจดังดวงใจ

ทรงอัปสร อ่านว่า ซง-อับ-สอน แปลว่า รูปร่างดุจนางฟ้า

ทักษพร อ่านว่า ทัก-สะ-พอน แปลว่า ผู้ฉลาดและประเสริฐ

ธวัลหทัย อ่านว่า ทะ-วัน-หะ-ไท แปลว่า มีใจบริสุทธิ์

ธัญสมร อ่านว่า ทัน-สะ-หมอน แปลว่า หญิงสาวผู้โชคดี

นงนภัส อ่านว่า นง-นะ-พัด แปลว่า นางผู้เป็นประดุจฟ้า

นภสร อ่านว่า นบ-พะ-สอน แปลว่า สระบนฟ้า เมฆ

นภัส อ่านว่า นะ-พัด แปลว่า ฟ้า สวรรค์

นภัสกร อ่านว่า นะ-พัด-สะ-กอน แปลว่า รัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์

นภัสร อ่านว่า นะ-พัด-สอน แปลว่า แสงบนท้องฟ้า

นภัสสร อ่านว่า นะ-พัด-สอน แปลว่า แสงบนท้องฟ้า แจ่มฟ้า

นันท์นภัส อ่านว่า นัน-นะ-พัด แปลว่า มีความสุขดุจสวรรค์

นันท์มนัส อ่านว่า นัน-มะ-นัด แปลว่า ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน

บงกช อ่านว่า บง-กด แปลว่า ดอกบัว

บงกชรัตน์ อ่านว่า บง-กด-รัด แปลว่า ดอกบัวแก้ว

บวรรัตน์ อ่านว่า บอ-วอน-รัด แปลว่า รัตนะอันประเสริฐ

ปภัสสร อ่านว่า ปะ-พัด-สอน แปลว่า แสงสว่าง

ปวรรัตน์ อ่านว่า ปะ-วอน-รัด แปลว่า รัตนะอันประเสริฐ

ปวันพัสตร์ อ่านว่า ปะ-วัน-พัด แปลว่า แพรบริสุทธิ์

ปวันรัตน์ อ่านว่า ปะ-วัน-รัด แปลว่า รัตนะอันบริสุทธิ์

ปองรัก อ่านว่า ปอง-รัก แปลว่า มุ่งหวังในความรัก

ปัทมพร อ่านว่า ปัด-ทะ-มะ-พอน แปลว่า บัวประเสริฐ

พนัชกร อ่านว่า พะ-นัด-ชะ-กอน แปลว่า มีมืองามดังดอกบัว

พบพร อ่านว่า พบ-พอน แปลว่า ประสบกับสิ่งประเสริฐ

พมลพร อ่านว่า ยะ-มน-พอน แปลว่า คู่ที่ประเสริฐ

พยอมรัตน์ อ่านว่า พะ-ยอม-รัด แปลว่า ดอกไม้แก้ว

พรกนก อ่านว่า พอน-กะ-หนก แปลว่า ทองที่ประเสริฐ

พรชนก อ่านว่า พอน-ชะ-นก แปลว่า ความตั้งใจของบิดา

พรชนัน อ่านว่า พอน-ชะ-นัน แปลว่า ให้เกิดพร มีกำเนิดประเสริฐ

พรธวัล อ่านว่า พอน-ทะ-วัน แปลว่า ประเสริฐและบริสุทธิ์

พรนภัส อ่านว่า พอน-นะ-พัด แปลว่า พรสวรรค์ ฟ้างาม

พรนลัท อ่านว่า พอน-นะ-ลัด แปลว่า ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้

พรมนัส อ่านว่า พอน-มะ-นัด แปลว่า มีใจประเสริฐ

พรยมล อ่านว่า พอน-ยะ-มน แปลว่า เป็นคู่ที่ประเสริฐ

พรรษกร อ่านว่า พัด-สะ-กอน แปลว่า สร้างฝน เมฆ

พรรษชล อ่านว่า พัด-สะ-ชน แปลว่า น้ำฝน

พรรัตน์ อ่านว่า พอน-รัด แปลว่า รัตนะอันประเสริฐ

พรลภัส อ่านว่า พอน-ละ-พัด แปลว่า มีลาภอันประเสริฐ

พรวนัช อ่านว่า พอน-วะ-นัด แปลว่า ดอกบัวประเสริฐ

พรวลัย อ่านว่า พอน-วะ-ไล แปลว่า กำไลอันประเสริฐ

พรสรวง อ่านว่า พอน-สวง แปลว่า เป็นพรของสวรรค์

พลอยรัตน์ อ่านว่า พลอย-รัด แปลว่า ประสมด้วยเพชรนิลจินดา

พสชนัน อ่านว่า พด-ชะ-นัน แปลว่า ให้เกิดอำนาจ

พัชนันท์ อ่านว่า พัด-ชะ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินในกรอบ

พัชรพร อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจเพชร

พัชรมัย อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-ไม แปลว่า สำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร

พัชรวลัย อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-วะ-ไล แปลว่า กำไลเพชร

พัทธนันท์ อ่านว่า พัด-ทะ-นัน แปลว่า มีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข

พัทธมน อ่านว่า พัด-ทะ-มน แปลว่า ผูกพันใจ

ภคพร อ่านว่า พะ-คะ-พอน แปลว่า มีโชคเป็นพร

ภรภัทร อ่านว่า พร-พัด แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ

ภวรัญชน์ อ่านว่า พะ-วะ-รัน แปลว่า ทำให้ชาวโลกยินดี เป็นที่ยินดีของชาวโลก

ภัคนันท์ อ่านว่า พัก-คะ-นัน แปลว่า ยินดีในโชค

ภัควลัญชญ์ อ่านว่า พัก-วะ-ลัน แปลว่า ลักษณะผู้มีโชค

ภัทรกันย์ อ่านว่า พัด-ทระ-กัน แปลว่า หญิงสาวผู้มีความดี

ภัทรภร อ่านว่า พัด-ทระ-พอน แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ

ภัทรมน อ่านว่า พัด-ทระ-มน แปลว่า มีใจดีงาม

ภัสสร อ่านว่า พัด-สอน แปลว่า รัศมีเรืองรอง

มนนัทธ์ อ่านว่า มน-นัด แปลว่า มะ-นะ-นัด

มนพร อ่านว่า มะ-นะ-พอน แปลว่า มีใจประเสริฐ

มนพัทธ์ อ่านว่า มะ-นะ-พัด แปลว่า มน-นะ-พัด

มนัสขวัญ อ่านว่า มะ-นัด-ขวัน แปลว่า ขวัญใจ

มนัสพร อ่านว่า มะ-นัด-สะ-พอน แปลว่า ผู้มีน้ำใจประเสริฐ

มนัสภร อ่านว่า มะ-นัด-พอน แปลว่า บำรุงใจ

มนัสสม อ่านว่า มะ-นัด-สม แปลว่า เสมอด้วยใจ ตั้งใจ เหมือนใจ

มัทนพร อ่านว่า มัด-ทะ-นะ-พอน แปลว่า มีพรคือความรัก

ยมล อ่านว่า ยะ-มน แปลว่า คู่

ยมลพร อ่านว่า ยะ-มน-พอน แปลว่า คู่ที่ประเสริฐ

ยมลภัทร อ่านว่า ยะ-มน-พัด แปลว่า คู่ผู้ดีงาม

รมยกร อ่านว่า รม-ยะ-กอน แปลว่า สร้างความรื่นรมย์ สร้างความสุข

รมัย อ่านว่า ระ-ไม แปลว่า มีเสน่ห์ น่ายินดี

รสกร อ่านว่า รด-สะ-กอน แปลว่า ผู้กระทำรส หมายถึงไพเราะ พอใจ หรืองดงาม

รสธร อ่านว่า รด-สะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งรส หมายถึงมีรสนิยม มีเสน่ห์

รสนันท์ อ่านว่า รด-สะ-นัน แปลว่า มีรสนิยมดี

รักตกันท์ อ่านว่า รัก-ตะ-กัน แปลว่า แก้วแดง แก้วประพาส

รัตกันท์ อ่านว่า รัด-ตะ-กัน แปลว่า แก้วแดง แก้วประพาฬ

รัตนกร อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-กอน แปลว่า สร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว

รัตนมน อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-มน แปลว่า ใจแก้ว ใจวิเศษ

วนัชพร อ่านว่า วะ-นัด-ชะ-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจดอกบัว

วรงค์ อ่านว่า วะ-รง แปลว่า ส่วนที่ประเสริฐที่สุด ศีรษะ

วรพักตร์ อ่านว่า วอ-ระ-พัก แปลว่า ดวงหน้าสวยงาม

วรรจชนก อ่านว่า วัด-ชะ-นก แปลว่า ศักดิ์ศรีบิดา

วรรษชล อ่านว่า วัน-สะ-ชน แปลว่า น้ำฝน

วรรษมน อ่านว่า วัด-สะ-มน แปลว่า รูปร่างงาม

วรฤทัย อ่านว่า วอ-ระ-ไท แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรวลัญช์ อ่านว่า วอ-ระ-วะ-ลัน แปลว่า ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ

วรันธร อ่านว่า วะ-รัน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร

วรัมพร อ่านว่า วะ-รำ-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม

วลัยกร อ่านว่า วะ-ไล-กอน แปลว่า กำไลข้อมือ

วลัยพร อ่านว่า วะ-ไล-พอน แปลว่า กำไลที่งดงาม

วัชรมน อ่านว่า วัด-ชะ-ระ-มน แปลว่า ใจเพชร

วัทนวร อ่านว่า วัด-ทะ-นะ-วอน แปลว่า ใบหน้าสวย พูดเก่ง

ศตนันท์ อ่านว่า สะ-ตะ-นัน แปลว่า มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก

ศตพร อ่านว่า สะ-ตะ-พอน แปลว่า มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย

ศมน อ่านว่า สะ-มน แปลว่า ราตรี

สรนันท์ อ่านว่า สอ-ระ-นัน แปลว่า มีความยินดีเป็นเลิศ

สรพัศ อ่านว่า สอ-ระ-พัด แปลว่า เป็นอิสระแก่ตัวเอง มีอำนาจเป็นของตัวเอง

สรภัส อ่านว่า สอ-ระ-พัด แปลว่า มีความเร็ว

สรรค์พร อ่านว่า สัน-พอน แปลว่า ประเสริฐทุกอย่าง

สรัลพร อ่านว่า สะ-รัน-พอน แปลว่า ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ

สวรส อ่านว่า สะ-วะ-รด แปลว่า มีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์

สหทัย อ่านว่า สะ-หะ-ไท แปลว่า ร่วมใจกัน เห็นใจกัน

สัชฌกร อ่านว่า สัด-ชะ-กอน แปลว่า ช่างเงิน

สันต์ฤทัย อ่านว่า สัน-รึ-ไท แปลว่า มีใจสงบ

สันต์หทัย อ่านว่า สัน-หะ-ไท แปลว่า มีใจสงบ

หทัยพร อ่านว่า หะ-ไท-พอน แปลว่า ผู้มีใจประเสริฐ

หทัยพันธน์ อ่านว่า หะ-ไท-พัน แปลว่า ตรึงใจ

หทัยภัทร อ่านว่า หะ-ไท-พัด แปลว่า จิตใจที่ดีงาม

หทัยรัตน์ อ่านว่า หะ-ไท-รัด แปลว่า แก้วใจ

หรรษพร อ่านว่า หัด-สะ-พอน แปลว่า เบิกบานด้วยความยินดี

อนัญพร อ่านว่า อะ-นัน-ยะ-พอน แปลว่า ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า

จรัสทิพย์ อ่านว่า จะ-หรัด-ทิบ แปลว่า เป็นสิ่งวิเศษรุ่งเรือง

จรัสศรี อ่านว่า จะ-หรัด-สี แปลว่า ผุดผ่อง

จรีย์ อ่านว่า จะ-รี แปลว่า ความประพฤติ

จรูญศรี อ่านว่า จะ-รูน-สี แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยสิริมงคล

จันทร์สุดา อ่านว่า จัน-สุ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้งามดุจจันทร์

จำรูญศรี อ่านว่า จำ-รูน-สี แปลว่า ผุดผ่อง

จิตตมาส อ่านว่า จิต-ตะ-มาด แปลว่า เดือนจิตตมาส เดือน 5

จิตรสินี อ่านว่า จิด-สิ-นี แปลว่า สาวงาม

จิตสุภา อ่านว่า จิด-สุ-พา แปลว่า มีใจดี มีใจงาม

จินดาหรา อ่านว่า จิน-ดา-หรา แปลว่า ฉลาด

จินต์ศุจี อ่านว่า จิน-สุ-จี แปลว่า ผู้มีความคิดบริสุทธิ์

จินตหรา อ่านว่า จิน-ตะ-หรา แปลว่า ฉลาด

จิรสุดา อ่านว่า จิ-ระ-สุ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้ยั่งยืน

จิรัศยา อ่านว่า จิ-รัด-สะ-ยา แปลว่า อยู่นาน

จิรัสยา อ่านว่า จิ-รัด-สะ-ยา แปลว่า ตลอดกาลนาน นิรันดร

จุรีมาศ อ่านว่า จุ-รี-มาด แปลว่า ความแหลมคมที่ทนทาน

จุฬารัตน์ อ่านว่า จุ-ลา-รัด แปลว่า แก้วที่งามเลิศ

เจตสุภา อ่านว่า เจด-สุ-ภา แปลว่า ผู้มีความคิดดีงาม

เจริญศรี อ่านว่า จะ-เริน-สี แปลว่า เจริญด้วยมงคล

แจ่มใส อ่านว่า แจ่ม-ใส แปลว่า ปลอดโปร่ง

ฉันท์สินี อ่านว่า ฉัน-สิ-นี แปลว่า ความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี

ฉันทิศา อ่านว่า ฉัน-ทิ-สา แปลว่า มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี

ฉันทิสา อ่านว่า ฉัน-ทิ-สา แปลว่า มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี

ชญานิศ อ่านว่า ชะ-ยา-นิด แปลว่า เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้

ชนาศัย อ่านว่า ชะ-นา-ไส แปลว่า ที่พักของคน

ชนิตสิรี อ่านว่า ชะ-นิด-สิ-รี แปลว่า ให้เกิดสิริมงคล

ชนิศา อ่านว่า ชะ-นิ-สา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน

ชนิสรา อ่านว่า ชะ-นิด-ระ-สา แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน

ชยิสรา อ่านว่า ชะ-ยิด-สะ-รา แปลว่า มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ

ชลาศัย อ่านว่า ชะ-ลา-ไส แปลว่า ทะเล

ชวนพิศ อ่านว่า ชวน-พิด แปลว่า ดึงดูดจิตใจให้พิศวง

ชาลิสา อ่านว่า ชา-ลิ-สา แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง

ชินารมย์ อ่านว่า ชิ-นา-รม แปลว่า ยินดีในพระชินเจ้า

ชุติสรา อ่านว่า ชุ-ติด-สะ-รา แปลว่า เป็นเจ้าแห่งแสงสว่าง ผู้รุ่งโรจน์ยิ่ง

โชษิตา อ่านว่า โช-ส-ตา แปลว่า ความสุข ความบันเทิง สตรี

ญานิศา อ่านว่า ยา-นิ-สา แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรู้

ดมิสา อ่านว่า ดะ-มิ-สา แปลว่า เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์

ตมิสา อ่านว่า ตะ-มิ-สา แปลว่า พระจันทร์

ตวิษา อ่านว่า ตะ-วิ-สา แปลว่า รุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว

ทินสิรี อ่านว่า ทิน-สิ-รี แปลว่า มิ่งขวัญแห่งวัน วันอาทิตย์

ธัญญมาส อ่านว่า ทัน-ยะ-มาด แปลว่า มาตราตวง

ธัญญามาศ อ่านว่า ทัน-ยา-มาด แปลว่า โชคลาภยิ่งทองคำ

ธัญสินี อ่านว่า ทัน-ส-นี แปลว่า หญิงสาวงามผู้โชคดี

ธัญสิริ อ่านว่า ทัน-ยะ-สิ-หริ แปลว่า โชคดีและเป็นมิ่งขวัญ

ธัญสุดา อ่านว่า ทัน-สุ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้โชคดี

ธิติสุดา อ่านว่า ทิ-ติ-สุ-ดา แปลว่า หญิงผู้มีปัญญา

ธีร์สุดา อ่านว่า ที-สุ-ดา แปลว่า ลูกสาวนักปราชญ์

ธีริศรา อ่านว่า ที-ริด-สะ-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่

นภิศ อ่านว่า นะ-พิด แปลว่า เจ้าแห่งฟ้า นกหรือเทวดา

นภิสา อ่านว่า นะ-พิ-สา แปลว่า จอมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา

นริสรา อ่านว่า นะ-ริด-สะ-รา แปลว่า เป็นใหญ่เหนือคน

นิจสิรี อ่านว่า นิด-สิ-รี แปลว่า มีมิ่งขวัญเป็นนิจ

นิภาธร อ่านว่า นิ-พา-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง

นิมมล อ่านว่า นิม-มน แปลว่า ปราศจากมลทิน บริสุทธิ์

นิยตา อ่านว่า นิ-ยะ-ตา แปลว่า มั่นคง แน่วแน่

นิยา อ่านว่า นิ-ยา แปลว่า เป็นของตน พึ่งตน

นิยุตา อ่านว่า นิ-ยุ-ตา แปลว่า ประกอบการ ขยันขันแข็ง

นิรชร อ่านว่า นิ-ระ-ชอน แปลว่า ผู้ไม่รู้จักแก่ เทวดา

นิรชา อ่านว่า นิ-ระ-ชา แปลว่า ปราศจากธุลี ปราศจากความเศร้าหมอง

นิรัชพร อ่านว่า นิ-รัด-ชะ-พอน แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ

นิราภร อ่านว่า นิ-รา-พอน แปลว่า ปราศจากเมฆหมอก ฟ้าแจ่ม

นิรินธนา อ่านว่า นิ-ริน-ทะ-รา แปลว่า หมดกิเลศ

นิรุชา อ่านว่า นิ-รุ-ชา แปลว่า สุขภาพดี ปราศจากโรค

นิลยา อ่านว่า นิ-ละ-ยา แปลว่า ที่อยู่อาศัย

นิวาริน อ่านว่า นิ-วา-ริน แปลว่า ห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย

นิศมา อ่านว่า นิด-สะ-มา แปลว่า สงบสุข

นิศาชล อ่านว่า นิ-สา-ชน แปลว่า น้ำค้าง

นิศามน อ่านว่า นิ-สา-มน แปลว่า การดู การเห็นประจักษ์

นิศารัตน์ อ่านว่า นิ-สา-รัด แปลว่า พระจันทร์

นิสิตา อ่านว่า นิ-สิ-ตา แปลว่า นิสิตหญิง

นีร อ่านว่า นีน แปลว่า น้ำ

นีรชา อ่านว่า นี-ระ-ชา แปลว่า ดอกบัว

นีรนารา อ่านว่า นี-ระ-นา-รา แปลว่า นีน-นา -รา

นีรภา อ่านว่า นี-ระ-พา แปลว่า สีน้ำที่เปล่งประกาย

นีรัมพร อ่านว่า นี-รำ-พอน แปลว่า น้ำกับฟ้า

นีรา อ่านว่า นี-รา แปลว่า น้ำ

นีราภา อ่านว่า นี-รา-พา แปลว่า ประกายน้ำ สีน้ำ

นีลรัตน์ อ่านว่า นีน-รัด แปลว่า พลอยสีดำ

นุชนพิน อ่านว่า นุด-นะ-พิน แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นสาวเสมอ

นุชรดี อ่านว่า นุด-ระ-ดี แปลว่า ความยินดีของหญิงสาว หญิงสาวผู้มีความดี

นุชวรา อ่านว่า นุด-วะ-รา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

เนตรอัปสร อ่านว่า เนด-อับ-สอน แปลว่า มีดวงตางามดุจนางฟ้า

บาจรีย์ อ่านว่า บา-จะ-รี แปลว่า ผู้เบิกบาน

บุญชนิต อ่านว่า บุน-ชะ-นิด แปลว่า ให้เกิดความดี สร้างความดี

บุญญานนท์ อ่านว่า บุน-ยา-นน แปลว่า ผู้ยินดีในบุญ

บุญญาพร อ่านว่า บุน-ยา-พอน แปลว่า มีบุญเป็นพร

บุญญิสา อ่านว่า บุน-ยิ-สา แปลว่า ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ

บุญนิสา อ่านว่า บุน-นิ-สา แปลว่า ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ

บุญรัตน์ อ่านว่า บุน-ยะ-รัด แปลว่า แก้วแห่งความดีงาม

บุญสิตา อ่านว่า บุน-สิ-ตา แปลว่า ผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี

บุปผา อ่านว่า บุบ-ผา แปลว่า ดอกไม้

บุรพร อ่านว่า บุ-ระ-พอน แปลว่า ผู้ประเสริฐในบ้านเมือง

บุริมนาถ อ่านว่า บุ-ริม-นาด แปลว่า เป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ

บุลพร อ่านว่า บุ-ละ-พอน แปลว่า มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ

บุลลา อ่านว่า บุน-ลา แปลว่า ดอกไม้

บุลวัชร อ่านว่า บุ-ละ-วัด แปลว่า มีเพชรมาก

บุลิน อ่านว่า บุ-ลิน แปลว่า หาดทราย

เบญจพร อ่านว่า เบน-จะ-พอน แปลว่า พร 5 ประการ

เบญจมาศ อ่านว่า เบน-จะ-มาด แปลว่า เดือน 5

เบญจรัตน์ อ่านว่า เบน-จะ-รัด แปลว่า รัตนะห้าอย่าง

เบญจา อ่านว่า เบน-จา แปลว่า ห้า

เบญญา อ่านว่า เบน-ยา แปลว่า ฉลาด

เบญญาพร อ่านว่า เบน-ยา-พอน แปลว่า ฉลาดด้วยความดี

เบญญาภา อ่านว่า เบน-ยา-พา แปลว่า รุ่งเรืองด้วยปัญญา

ปดิวรดา อ่านว่า ปะ-ดิ-วะ-ระ-ดา แปลว่า ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี

ปดิวรัดา อ่านว่า ปะ-ดิ-วะ-รัด-ดา แปลว่า ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี

ปทิตตา อ่านว่า ปะ-ทิด-ดา แปลว่า รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว

ปทุมทิพย์ อ่านว่า ปะ-ทุม-ทิบ แปลว่า ดอกบัวแก้ว

ปทุมมาลย์ อ่านว่า ปะ-ทุม-มาน แปลว่า มาลัยดอกบัว

ปทุมวัน อ่านว่า ปะ-ทุม-วัน แปลว่า ป่าบัว

ปนัดดา อ่านว่า ปะ-นัด-ดา แปลว่า หลาน

ปนัสยา อ่านว่า ปะ-นัด-สะ-ยา แปลว่า ชมเชย ชมชอบ สรรเสริญ

ปพิชญา อ่านว่า ปะ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้แจ้ง

ปภาดา อ่านว่า ปะ-พา-ดา แปลว่า รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว

ปภานัน อ่านว่า ปะ-พา-นัน แปลว่า มีใบหน้าสวยงาม

ปภาพัน อ่านว่า ปะ-พา-พัน แปลว่า มีใบหน้าสวยงาม

ปภาพินท์ อ่านว่า ปะ-พา-พิน แปลว่า ประสบแสงสว่าง

ปภาวดี อ่านว่า ปะ-พา-วะ-ดี แปลว่า มีแสงสว่าง

ปภาวรินท์ อ่านว่า ปะ-ภา-วะ-ริน แปลว่า ยอดแห่งความเรืองรอง

ปภาวรินทร์ อ่านว่า ปะ-พา-วะ-ริน แปลว่า ยอดแห่งความรุ่งเรือง

ปภาวี อ่านว่า ปะ-พา-วี แปลว่า ผู้มีอำนาจ

ปยุดา อ่านว่า ปะ-ยุ-ดา แปลว่า ขวนขวาย ขยันขันแข็ง

ปรภาว์ อ่านว่า ปะ-ระ-พา แปลว่า ภาวะที่ประเสริฐ

ประดิภา อ่านว่า ประ-ดิ-พา แปลว่า แสงสว่างแห่งความรู้

ประติภา อ่านว่า ประ-ติ-พา แปลว่า แสงสว่างแห่งความรู้

ประทิน อ่านว่า ประ-ทิน แปลว่า กลิ่นหอม

ประทินทิพย์ อ่านว่า ประ-ทิน-ทิบ แปลว่า กลิ่นหอมอันวิเศษ

ประภัสสร อ่านว่า ประ-พัด-สอน แปลว่า บริสุทธิ์

ประภัสสรา อ่านว่า ประ-พัด-สะ-รา แปลว่า แสงแพรวพราว

ประภานิช อ่านว่า ประ-พา-นิด แปลว่า รัศมีความรุ่งเรืองเป็นของตน

ประภาพร อ่านว่า ประ-พา-พอน แปลว่า แสงสว่างงดงาม

ประภาภัทร อ่านว่า ประ-พา-พัด แปลว่า มีผิวพรรณงาม

ประภามนท์ อ่านว่า ประ-พา-มน แปลว่า ดาวพระเสาร์ที่สว่างไสว

ประภารัตน์ อ่านว่า ประ-พา-รัด แปลว่า แสงสว่างแห่งคุณงามความดี

ประภาวดี อ่านว่า ประ-พา-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้ผุดผ่องเรืองรอง

ประภาศรี อ่านว่า ประ-พา-สี แปลว่า ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล

ประภาสิริ อ่านว่า ประ-พา-สิ-หริ แปลว่า ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล

ประสิตา อ่านว่า ประ-สิ-ตา แปลว่า ขยัน

ปราญชลี อ่านว่า ปราน-ชะ-ลี แปลว่า กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน

ปรารถนา อ่านว่า ปราด-ถะ-หนา แปลว่า ความประสงค์

ปริชญา อ่านว่า ปะ-ริด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รอบรู้

ปริชมน อ่านว่า ปะ-ริด-ชะ-มน แปลว่า พระจันทร์

ปริชาดา อ่านว่า ปริ-ชา-ดา แปลว่า ผลสีแดง

ปริมล อ่านว่า ปะ-ริ-มน แปลว่า กลิ่นหอม ที่ประชุมบัณฑิต

ปริยฉัตร อ่านว่า ปริ-ยะ-ฉัด แปลว่า ฉัตรเป็นที่รัก

ปริยาภัทร อ่านว่า ปริ-ยา-ทัด แปลว่า งามน่ารัก

ปรีดาพร อ่านว่า ปรี-ดา-พอน แปลว่า อิ่มใจยิ่ง ปลื้มใจยิ่ง

ปรีดิทา อ่านว่า ปรี-ดิ-ทา แปลว่า ให้ความยินดี

ปรียา อ่านว่า ปรี-ยา แปลว่า ที่รัก

ปรียาดา อ่านว่า ปรี-ยา-ดา แปลว่า ความเป็นที่รัก

ปรียานุช อ่านว่า ปรี-ยา-นุด แปลว่า น้องที่รัก

ปรียามาศ อ่านว่า ปรี-ยา-มาด แปลว่า เดือนอันเป็นที่รัก

ปรียาวดี อ่านว่า ปรี-ยา-วะ-ดี แปลว่า หญิงอันเป็นที่รัก

ปวรา อ่านว่า ปะ-วะ-รา แปลว่า ผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ

ปวริศา อ่านว่า ปะ-วะ-ริ-สา แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

ปวิชญา อ่านว่า ปะ-วิด-ชะ-ยา แปลว่า นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง

ปวิชญาดา อ่านว่า ปะ-วิด-ยา-ดา แปลว่า นักปราชญ์ผู้รอบรู้

ปวิตรา อ่านว่า ปะ-วิด-ตรา แปลว่า บริสุทธิ์

ปวิมล อ่านว่า ปะ-วิ-มน แปลว่า บริสุทธิ์อย่างยิ่ง

ปวีรา อ่านว่า ปะ-วี-รา แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่ง

ปสาทนีย์ อ่านว่า ปะ-สา-ทะ-นี แปลว่า น่าเลื่อมใส

ปสุดา อ่านว่า ปะ-สุ-ดา แปลว่า ผู้ขยันขันแข็ง

ปสุตา อ่านว่า ปะ-สุ-ตา แปลว่า ผู้ขยันขันแข็ง

ปัจจรี อ่านว่า ปัด-จะ-รี แปลว่า แพ

ปัญจนี อ่านว่า ปัน-จะ-นี แปลว่า ห้า

ปัญจมาพร อ่านว่า ปัน-จะ-มา-พอน แปลว่า พรที่ 5

ปัญญาพร อ่านว่า ปัน-ยา-พอน แปลว่า มีพรคือความรู้

ปัญญารัตน์ อ่านว่า ปัน-ยา-รัด แปลว่า ปัญญาที่น่ายกย่อง ปัญญาที่ดีงาม

ปัถยา อ่านว่า ปัด-ถะ-ยา แปลว่า ผู้เหมาะสม

ปัถยานี อ่านว่า ปัด-ถะ-ยา-นี แปลว่า ผู้เหมาะสม

ปัทมา อ่านว่า ปัด-ทะ-มา แปลว่า บัว

ปัทมาพร อ่านว่า ปัด-ทะ-มา-พอน แปลว่า ดอกบัวงาม

ปัทมาสน์ อ่านว่า ปัด-ทะ-มาด แปลว่า ฐานบัว

ปาจรีย์ อ่านว่า ปา-จะ-รี แปลว่า อาจารย์ผู้ประเสริฐ

ปาเจรา อ่านว่า ปา-เจ-รา แปลว่า ครูของครู

ปานใจ อ่านว่า ปาน-ใจ แปลว่า เพียงใจ

ปานชีวา อ่านว่า ปาน-ชี-วา แปลว่า รักปานชีวิต

ปานตา อ่านว่า ปาน-ตา แปลว่า ประดุจดังดวงตา

ปานทิพย์ อ่านว่า ปาน-ทิบ แปลว่า เปรียบเสมือนของวิเศษ

ปานไพลิน อ่านว่า ปาน-ไพ-ลิน แปลว่า เหมือนไพลิน

ปานฤทัย อ่านว่า ปาน-รึ-ไท แปลว่า เปรียบเสมือนดวงใจ

ปานหทัย อ่านว่า ปาน-หะ-ไท แปลว่า เปรียบเสมือนดวงใจ

ปารมี อ่านว่า ปา-ระ-มี แปลว่า บารมี

ปารัช อ่านว่า ปา-รัด แปลว่า ทอง

ปาริฉัตต์ อ่านว่า ปา-ริ-ฉัด แปลว่า ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์

ปาริฉัตร อ่านว่า ปา-ริ-ฉัด แปลว่า ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์

ปาริชาต์ อ่านว่า ปา-ริ-ชา แปลว่า ต้นทองหลาง

ปาริชาต อ่านว่า ปา-ริ-ชาด แปลว่า ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์

ปาริมา อ่านว่า ปา-ริ-มา แปลว่า ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ

ปารุดา อ่านว่า ปา-รุ-ดา แปลว่า ผู้ได้รับการป้องกัน

ปาลิดา อ่านว่า ปา-ลิ-ดา แปลว่า ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา

ปาลิตา อ่านว่า ปา-ลิ-ตา แปลว่า ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา

ปาลินี อ่านว่า ปา-ลิ-นี แปลว่า ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง

ปิญชร อ่านว่า ปิน-ชอน แปลว่า สีเหลืองแก่ ทอง กรงนก

ปิญชาน์ อ่านว่า ปิน-ชา แปลว่า ทองคำ

ปิติมน อ่านว่า ปิ-ติ-มน แปลว่า ผู้มีใจประกอบด้วยปิติ

ปิติมา อ่านว่า ปิ-ติ-มา แปลว่า ผู้มีความอิ่มใจ

ปิติยา อ่านว่า ปิ-ติ-ยา แปลว่า ความอิ่มใจ

ปิติยาพร อ่านว่า ปิ-ติ-ยา-พอน แปลว่า ความสุขที่น่ายินดียิ่ง

ปิ่นทิพย์ อ่านว่า ปิ่น-ทิบ แปลว่า เครื่องประดับวิเศษ ใช้ปักผมที่มุ่นเป็นจุก

ปิ่นปินัทธ์ อ่านว่า ปิ่น-ปิ-นัด แปลว่า ประดับปิ่น

ปิ่นมนัส อ่านว่า ปิ่น-มะ-นัด แปลว่า จอมใจ ยอดดวงใจ

ปิ่นสุดา อ่านว่า ปิ่น-สุ-ดา แปลว่า ยอดหญิง

ปิยจิต อ่านว่า ปิ-ยะ-จิด แปลว่า ผู้มีจิตเป็นที่รัก

ปิยดา อ่านว่า ปิ-ยะ-ดา แปลว่า ความเป็นที่รัก

ปิยธิดา อ่านว่า ปิ-ยะ-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวที่น่ารัก

ปิยนาถ อ่านว่า ปิ-ยะ-นาด แปลว่า ผู้มีความรักเป็นที่พึง

ปิยนุช อ่านว่า ปิ-ยะ-นุด แปลว่า น้องผู้เป็นที่รัก น้องรัก

ปิยพร อ่านว่า ปิ-ยะ-พอน แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง

ปิยภา อ่านว่า ปิ-ยะ-พา แปลว่า ผู้มีประกายความเป็นที่รัก

ปิยมาศ อ่านว่า ปิ-ยะ-มาด แปลว่า เดือนแห่งความรัก

ปิยรมย์ อ่านว่า ปิ-ยะ-รม แปลว่า เป็นที่รักที่รื่นรมย์

ปิย์วรา อ่านว่า ปิ-วะ-รา แปลว่า เป็นที่รักและประเสริฐ

ปิยวลี อ่านว่า ปิ-ยะ-วะ-ลี แปลว่า ถ้อยคำอันแสดงความรัก

ปิยะดา อ่านว่า ปิ-ยะ-ดา แปลว่า ความเป็นที่รัก

ปิยะมาศ อ่านว่า ปิ-ยะ-มาด แปลว่า เดือนแห่งความรัก

ปิยะรัตน์ อ่านว่า ปิ-ยะ-รัด แปลว่า แก้วอันเป็นที่รัก

ปิยาพร อ่านว่า ปิ-ยา-พอน แปลว่า น่ารักและเป็นคนดี

ปิยาพัชร อ่านว่า ปิ-ยา-พัด แปลว่า เป็นที่รักดังเพชร

ปิยาอร อ่านว่า ปิ-ยา-ออน แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นที่รัก

ปีติชา อ่านว่า ปี-ติ-ชา แปลว่า ก่อให้เกิดปีติ

ปีย์วรา อ่านว่า ปี-วะ-รา แปลว่า เป็นที่รักอย่างประเสริฐ

ปีวรา อ่านว่า ปี-วะ-รา แปลว่า อ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม

ปุญชรัสมิ์ อ่านว่า ปุน-ชะ-รัด แปลว่า รัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง

ปุญญิสา อ่านว่า ปุน-ยิ-สา แปลว่า ผู้มีบุญยิ่งใหญ่

ปุริมปรัชญ์ อ่านว่า ปุ-ริม-ปรัด แปลว่า นักปราชญ์คนแรก

ปุลิน อ่านว่า ปุ-ลิน แปลว่า กว้างขวาง ไพศาล หาดทราย

ปุษยา อ่านว่า ปุด-สะ-ยา แปลว่า สะอาด บริสุทธิ์

ปุษาบุล อ่านว่า ปุ-สา-บุน แปลว่า ได้รับการอบรมมาก

ปูชิดา อ่านว่า ปู-ชิ-ดา แปลว่า ผู้ที่เขาบูชา

ปูริดา อ่านว่า ปู-ริ-ดา แปลว่า สมบูรณ์ เต็มเปี่ยม

เปมนีย์ อ่านว่า เป-มะ-นี แปลว่า น่ารัก

เปมิศา อ่านว่า เป-มิ -สา แปลว่า ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่

เปรมยุดา อ่านว่า เปรม-ยุ-ดา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความรัก

เปรมวดี อ่านว่า เปรม-วะ-ดี แปลว่า มีความสุขความอิ่มเอมใจ

ไปรยา อ่านว่า ไปร-ยา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก

ผลดา อ่านว่า ผะ-ละ-ดา แปลว่า ได้ผล

ผลิน อ่านว่า ผะ-ลิน แปลว่า มีผลงาน

ผลินี อ่านว่า ผะ-ลิ-นี แปลว่า มีผลงาน

ผอูน อ่านว่า ผะ-อูน แปลว่า น้องหญิง

ผะดาชไม อ่านว่า ผะ-ดา-ชะ-ไม แปลว่า ช่วยเหลือ

ผุสดี อ่านว่า ผุด-สะ-ดี แปลว่า ถูกต้อง

ฝนทิพย์ อ่านว่า ฝน-ทิบ แปลว่า หยาดน้ำหยดจากฟ้าที่ดีวิเศษ

ฝนสิริ อ่านว่า ฝน-สิ-หริ แปลว่า สายฝนแห่งความเป็นมงคล

ฝนสุดา อ่านว่า ฝน-สุ-ดา แปลว่า หญิงสาวที่มาพร้อมกับสายฝน

ไฝทิพย์ อ่านว่า ไฝ-ทิบ แปลว่า ไฝของเทวดา

พจนาถ อ่านว่า พด-จะ-นาด แปลว่า มีคำพูดเป็นที่พึ่ง

พจีรจิต อ่านว่า พะ-จี-ระ-จิด แปลว่า เรียงถ้อยร้อยคำ

พชิรา อ่านว่า พะ-ชิ-รา แปลว่า เพชร

พธูทิพย์ อ่านว่า พะ-ทู-ทิบ แปลว่า หญิงอันควรชื่นชมของเทวดา

พนิดา อ่านว่า พะ-นิ-ดา แปลว่า หญิงสาว

พนิตนันท์ อ่านว่า พะ-นิด-นัน แปลว่า ชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก

พนิตพร อ่านว่า พะ-นิด-พอน แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ

พนิตพิชา อ่านว่า พะ-นิด-พิ-ชา แปลว่า มีความรู้เป็นที่รัก

พนิตสุภา อ่านว่า พะ-นิด-สุ-พา แปลว่า หญิงงามน่ารัก

พนิตา อ่านว่า พะ-นิ-ตา แปลว่า หญิงสาว

พนิตาพร อ่านว่า พะ-นิ-ตา-พอน แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

พรฉวี อ่านว่า พอน-ฉะ-หวี แปลว่า มีผิวพรรณประเสริฐ

พรชนิตว์ อ่านว่า พอน-ชะ-นิด แปลว่า เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า

พรทิพา อ่านว่า พอน-ทิ-พา แปลว่า กลางวันอันประเสริฐ

พรธิดี อ่านว่า พอน-ทิ-ดี แปลว่า มีความรู้ประเสริฐ

พรธีรา อ่านว่า พอน-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

พรนพิน อ่านว่า พอน-นะ-พิน แปลว่า ผู้ประเสริฐและสดชื่น

พรนภา อ่านว่า พอน-นะ-พา แปลว่า พรจากฟ้า

พรนัชชา อ่านว่า พอน-นัด-ชา แปลว่า สายน้ำที่ประเสริฐ

พรประภา อ่านว่า พอน-ประ-พา แปลว่า แสงสว่างที่ดีงาม

พรพนิต อ่านว่า พอน-พะ-นิด แปลว่า ผู้ประเสริฐและน่ารัก

พรพินิต อ่านว่า พอน-พิ-นิด แปลว่า ได้รับการแนะนำอันประเสริฐ

พรพิมล อ่านว่า พอน-พิ-มน แปลว่า ผู้ปราศจากมลทิน

พรไพลิน อ่านว่า พอน-ไพ-ลิน แปลว่า พลอยไพลินอันประเสริฐ

กนกศรี อ่านว่า กะ-หนก-สี แปลว่า งามดั่งทอง

กมลศรี อ่านว่า กะ-มน-สี แปลว่า ผู้มีความสวยงามดุจดอกบัว

กมลาวศี อ่านว่า กะ-มะ-ลา-วะ-สี แปลว่า หญิงงามผู้สำรวมตน

กรองมาส อ่านว่า กรอง-มาด แปลว่า พระจันทร์ที่แสงนวลยองใย

กฤษติยา อ่านว่า กริด-ติ-ยา แปลว่า หน้าที่ที่พึงกระทำ

กวิสรา อ่านว่า กะ-วิ-สะ-รา แปลว่า จอมกวี ยอดผู้ฉลาด

กษมา อ่านว่า กะ-สะ-มา แปลว่า อดทน อดโทษ แผ่นดิน

กษิรา อ่านว่า กะ-สิ-รา แปลว่า น้ำนม

กันติศา อ่านว่า กัน-ติ-สา แปลว่า เจ้าแห่งความรัก

กันย์สินี อ่านว่า กัน-สิ-นี แปลว่า สาวงามผู้ไร้โรค

กันยารัตน์ อ่านว่า กัน-ยา-รัด แปลว่า นางแก้ว

กัลย์สุดา อ่านว่า กัน-สุ-ดา แปลว่า ธิดาผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ

กานต์สินี อ่านว่า กาน-สิ-นี แปลว่า สาวงามผู้น่ารัก

กานต์สิริ อ่านว่า กาน-สิ-หริ แปลว่า เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก

กานต์สิรี อ่านว่า กาน-สิ-รี แปลว่า เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก งามน่ารัก

กานติศา อ่านว่า กาน-ติ-สา แปลว่า เจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก

กิดาหยัน อ่านว่า กิ-ดา-หยัน แปลว่า มหาดเล็ก

กุลสตรี อ่านว่า กุน-ละ-สัด-ตรี แปลว่า หญิงสาวผู้มีสกุลดี

กุลสินี อ่านว่า กุน-ละ-สิ-นี แปลว่า หญิงงามแห่งตระกูล

กุลิสรา อ่านว่า กุ-ลิด-สะ-รา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล

กุศาวดี อ่านว่า กุ-สา-วะ-ดี แปลว่า ชื่อเมืองของพระกุศโอรสพระราม

กุสุม อ่านว่า กุ-สุม แปลว่า ดอกไม้

กุสุมนิภา อ่านว่า กุ-สุม-นิ-พา แปลว่า เสมือนดอกไม้ งามเหมือนดอกไม้

กุสุมา อ่านว่า กุ-สุ-มา แปลว่า ดอกไม้

กุสุมาลย์ อ่านว่า กุ-สุ-มาน แปลว่า ดอกไม้

เกตน์สิรี อ่านว่า เกด-สิ-รี แปลว่า เป็นมิ่งขวัญแก่เหย้าเรือน แม่ศรีเรือน

เกศ อ่านว่า เกด แปลว่า ผม

เกศกนก อ่านว่า เกด-กะ-หนก แปลว่า ผมทอง

เกศริน อ่านว่า เก-สะ-ริน แปลว่า สิงห์โต

เกศรินทร์ อ่านว่า เกิด-สะ-ริน แปลว่า เกสรดอกไม้

เกศสุดา อ่านว่า เกด-สุ-ดา แปลว่า ลูกสาวที่รักเสมือนยอดศีรษะ

เกศินี อ่านว่า เก-สิ-นี แปลว่า นางผู้มีผมงาม

เกสร อ่านว่า เก-สอน แปลว่า ส่วนในของดอกไม้

เกสรา อ่านว่า เกด-สะ-รา แปลว่า เกสรดอกไม้

เกสรี อ่านว่า เก-สะ-รี แปลว่า สิงโต

โกสุม อ่านว่า โก-สุม แปลว่า ดอกไม้

เขมิสรา อ่านว่า เข-มิด-สะ-รา แปลว่า ยอดแห่งความปลอดภัย

เครือมาศ อ่านว่า เครือ-มาด แปลว่า เถาทอง

นิกษ์นิภา อ่านว่า นิก-นิ-พา แปลว่า เสมือนแห่งทอง

นิกษา อ่านว่า นิก-สา แปลว่า ใกล้ชิด

บังอรสิริ อ่านว่า บัง-ออน-สิ-หริ แปลว่า หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ

บุปผาสวรรค์ อ่านว่า บุบ-ผา-สะ-หวัน แปลว่า ดอกไม้ที่อยู่บนสรวงสวรรค์

บุรัสกร อ่านว่า บุ-รัด-สะ-กอน แปลว่า ริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น

บุษกร อ่านว่า บุด-สะ-กอน แปลว่า ดอกบัว

บุษกล อ่านว่า บุด-สะ-กน แปลว่า ดียิ่ง วิเศษยิ่ง

บุษราคัม อ่านว่า บุด-สะ-รา-คำ แปลว่า พลอยสีเหลือง

ปกิตตา อ่านว่า ปะ-กิด-ตา แปลว่า ผู้ได้รับคำชมเชย

ประกายแก้ว อ่านว่า ประ-กาย-แก้ว แปลว่า ความแวววาวจากแก้วมีค่า

ประกายมาศ อ่านว่า ประ-กาย-มาด แปลว่า เดือนสว่าง

ประกายวัลย์ อ่านว่า ประ-กาย-วัน แปลว่า ไม้เถา

ปรางทิพย์ อ่านว่า ปราง-ทิบ แปลว่า แก้มงาม

ปริกา อ่านว่า ปะ-ริ-กา แปลว่า ล้อมรอบ

ปริยกร อ่านว่า ปริ-ยะ-กอน แปลว่า เป็นที่รัก

ปริยากร อ่านว่า ปริ-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์

ปองกานต์ อ่านว่า ปอง-กาน แปลว่า เป็นที่รักที่หมายปอง

ปองทิพย์ อ่านว่า ปอง-ทิบ แปลว่า หวังสิ่งที่ดีงาม

ปานกมล อ่านว่า ปาน-กะ-มน แปลว่า เปรียบเสมือนดวงใจ

ปาลิกา อ่านว่า ปา-ลิ-กา แปลว่า ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง

ปิ่นปรากรม อ่านว่า ปิ่น-ปรา-กรม แปลว่า ยอดแห่งความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค

ปิ่นอนงค์ อ่านว่า ปิ่น-อะ-นง แปลว่า ยอดหญิง

ปุลพร อ่านว่า ปุ-ละ-พอน แปลว่า มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ

เปมิกา อ่านว่า เป-มิ-กา แปลว่า ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก

ผกามาศ อ่านว่า ผะ-กา-มาด แปลว่า ดอกไม้มีค่ายิ่งทอง

ผกายแก้ว อ่านว่า ผะ-กาย-แก้ว แปลว่า ประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า

ผกาสินี อ่านว่า ผะ-กา-สิ-นี แปลว่า หญิงผู้มีผิวดุจดอกไม้

ผดุงพร อ่านว่า ผะ-ดุง-พอน แปลว่า รักษาคุณความดีไว้

ผ่องมนัส อ่านว่า ผ่อง-มะ-นัด แปลว่า จิตใจผ่องใส

ผ่องรำไพ อ่านว่า ผ่อง-รำ ไพ แปลว่า งามผุดผ่อง

ผัลย์ศุภา อ่านว่า ผัน-สุ-พา แปลว่า งามเหมือนดอกไม้

ฝนแก้ว อ่านว่า ฝน-แก้ว แปลว่า หยาดน้ำหยดจากฟ้าอันมีค่า

พงศ์สุภา อ่านว่า พง-สุ-พา แปลว่า คนดีของสกุล

พนิตอนงค์ อ่านว่า พะ-นิด-อะ-นง แปลว่า กามเทพผู้เป็นที่รัก

พรพฤติกร อ่านว่า พอน-พรึด-ติ-กอน แปลว่า สร้างพฤติกรรมอันประเสริฐ

พรรทิพภา อ่านว่า พัน-ทิบ-พา แปลว่า ผุดผ่องดั่งทองคำ

พรรนิภา อ่านว่า พัน-นิ-พา แปลว่า ประเสริฐเสมอกัน

พรรวินท์ อ่านว่า พอน-ระ-วิน แปลว่า ประเสริฐเหมือนดอกบัว

พรวดี อ่านว่า พอน-วะ-ดี แปลว่า รั้วอันประเสริฐ

พรสินี อ่านว่า พอน-สิ-นี แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

พรสิริ อ่านว่า พอน-สิ-หริ แปลว่า ผู้ประเสริฐและน่ารัก

พรสุดา อ่านว่า พอน-สุ-ดา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

พรสุนีต์ อ่านว่า พอน-สุ-นี แปลว่า ผู้นำที่ดีเลิศ

พรสุนีติ์ อ่านว่า พอน-สุ-นี แปลว่า ผู้นำที่ดีเลิศ

พรสุพพัต อ่านว่า พอน-สุบ-พัด แปลว่า มีความประพฤติดีอันประเสริฐ

พรินพร อ่านว่า พะ-ริน-พอน แปลว่า มีพรเป็นพลัง

พริมา อ่านว่า พะ-ริ-มา แปลว่า ประเสริฐ ดีเยี่ยม

พฤตยา อ่านว่า พรึด-ตะ-ยา แปลว่า ได้รับการเลี้ยงดู

พลพนา อ่านว่า พน-พะ-นา แปลว่า กำลังของป่า

พลวดี อ่านว่า พน-วะ-ดี แปลว่า มีพลัง

พศิกา อ่านว่า พะ-สิ-กา แปลว่า ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย

พสิกา อ่านว่า พะ-สิ-กา แปลว่า ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย

พอนสุพพัด อ่านว่า พอน-สุบ-พัด แปลว่า มีความประพฤติอันประเสริฐ

พักตร์พริ้ง อ่านว่า พัก-พริ้ง แปลว่า หน้างาม

พัตร์พิมล อ่านว่า พัด-พิ-มน แปลว่า แพรงาม

พัตรพิมล อ่านว่า พัด-พิ-มน แปลว่า แพรงาม

พัตราพร อ่านว่า พัด-ตรา-พอน แปลว่า ผ้างาม

พัทธ์ธีรา อ่านว่า พัด-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้มั่นคง

พัทนี อ่านว่า พัด-ทะ-นี แปลว่า ผู้ให้

พัทรศยา อ่านว่า พัด-ทระ-สะ-ยา แปลว่า อยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างเจริญ

พัธนี อ่านว่า พัด-ทะ-นี แปลว่า ผู้เกี่ยวเนื่องกัน

พันธ์ประภา อ่านว่า พัน-ประ-พา แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง

พันธ์วิรา อ่านว่า พัน-วิ-รา แปลว่า ผู้กล้าหาญมั่นคง

พันธิกา อ่านว่า พัน-ทิ-กา แปลว่า ผู้มีความผูกพัน

พันธิตร อ่านว่า พัน-ทิด แปลว่า ความรัก

พันธิตรา อ่านว่า พัน-ทิด-ตรา แปลว่า ความรัก

พันธิภา อ่านว่า พัน-ทิ-พา แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง

พันธิสา อ่านว่า พัน-ทิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งพันธะ

พันธุ์ผรา อ่านว่า พัน-ผะ-รา แปลว่า เป็นโล่ป้องกันพี่น้อง ที่พึ่งของพี่น้อง

พัลลภา อ่านว่า พัน-ละ-พา แปลว่า คนโปรด

พัสวี อ่านว่า พัด-สะ-วี แปลว่า มีทรัพย์

พาทินธิดา อ่านว่า พา-ทิน-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้ฉลาด

พิทยารัตน์ อ่านว่า พิด-ทะ-ยา-รัด แปลว่า หญิงงามและประเสริฐ

พิธุนิภา อ่านว่า พิ-ทุ-นิ-พา แปลว่า เหมือนพระจันทร์

พินีต์วัลย์ อ่านว่า พิ-นี-วัน แปลว่า เรียบร้อยอย่างเถาวัลย์ดัด

พิพรรษพร อ่านว่า พิ-พัด-พอน แปลว่า ความเจริญอันประเสริฐ

พิมพ์ อ่านว่า พิม แปลว่า รูปร่าง แม่แบบ

พิมพกานต์ อ่านว่า พิม-พะ-กาน แปลว่า รูปงามน่ารัก

พิมพ์ทอง อ่านว่า พิม-ทอง แปลว่า รูปงามดังทอง

พิมพ์ธิดา อ่านว่า พิม-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวที่รูปเหมือนพ่อ

พิมพ์นารา อ่านว่า พิม-นา-รา แปลว่า มีรัศมีแห่งรูปกาย หมายถึงรูปงาม

พิมพ์นิภา อ่านว่า พิม-นิ-พา แปลว่า มีรูปงาม

พิมพ์ผกา อ่านว่า พิม-ผะ-กา แปลว่า ดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ

พิมพ์พร อ่านว่า พิม-พอน แปลว่า แม่แบบที่ดี

พิมพ์พิกา อ่านว่า พิม-พิ-กา แปลว่า พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม

พิมพ์พิดา อ่านว่า พิม-พิ-ดา แปลว่า สะท้อนแสง

พิมพ์พิศา อ่านว่า พิม-พิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม

พิมพ์พิสุทธ์ อ่านว่า พิม-พิ-สุด แปลว่า มีรูปร่างอันบริสุทธิ์

พิมพ์มาดา อ่านว่า พิม-มา-ดา แปลว่า เหมือนแม่

พิมพ์ลภัส อ่านว่า พิม-ละ-พัด แปลว่า มีลาภคือรูปงาม

พิมพ์วรีย์ อ่านว่า พิม-วะ-รี แปลว่า ประเสริฐด้วยรูปร่าง

พิมพ์วิภา อ่านว่า พิม-วิ-พา แปลว่า มีรัศมีรูปงามอันผ่องใส

พิมพ์วิมล อ่านว่า พิม-วิ-มน แปลว่า รูปร่างไม่มีที่ติ

พิมพ์วิไล อ่านว่า พิม-วิ-ไล แปลว่า รูปงาม

พิมพ์สุธี อ่านว่า พิม-สุ-ที แปลว่า ถ่ายแบบนักปราชญ์

พิมพ์สุภา อ่านว่า พิม-สุ-พา แปลว่า รูปงาม

พิมพ์อร อ่านว่า พิม-ออน แปลว่า รูปงาม

พิมพ์อัปสร อ่านว่า พิม-อับ-สอน แปลว่า รูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร

พิมพาพร อ่านว่า พิม-พา-พอน แปลว่า มีรูปร่างงดงาม

พิมพิกา อ่านว่า พิม-พิ-กา แปลว่า พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม

พิมพิดา อ่านว่า พิม-พิ-ดา แปลว่า สะท้อนแสง

พิมพิศา อ่านว่า พิม-พิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม

พิมรทา อ่านว่า พิม-ระ-ทา แปลว่า การต่อสู้

พิมลแข อ่านว่า พิ-มล-แข แปลว่า จันทร์กระจ่าง

พิมลรัตน์ อ่านว่า พิ-มน-รัด แปลว่า แก้วที่ปราศจากมลทิน

พิมลศรี อ่านว่า พิ-มน-สี แปลว่า บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ

พิรดา อ่านว่า พิ-ระ-ดา แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความเพียร

พิรานันท์ อ่านว่า พิ-รา-นัน แปลว่า ความร่าเริงของผู้กล้า

พิราอร อ่านว่า พิ-รา-ออน แปลว่า หญิงสาวผู้กล้าหาญ

พิศมัย อ่านว่า พิ-สะ-หมัย แปลว่า น่าชิดชวนชม

พิศลยา อ่านว่า พิ-สน-ละ-ยา แปลว่า ผู้ไม่มีความทุกข์ร้อน

พิสินี อ่านว่า พิ-สิ-นี แปลว่า ดอกบัว

พิสุดา อ่านว่า พิ-สุ-ดา แปลว่า หญิงวิเศษ

พีรกานต์ อ่านว่า พี-ระ-กาน แปลว่า เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ

พีรดา อ่านว่า พี-ระ-ดา แปลว่า ความเป็นผู้กล้า ความกล้า

พีรทัต อ่านว่า พี-ระ ทัด แปลว่า ผู้กล้าหาญประทานมา

พีรยา อ่านว่า พี-ระ-ยา แปลว่า ความเพียร

พุธิตา อ่านว่า พุ-ทิ-ตา แปลว่า รู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด

เพราพินิต อ่านว่า เพรา-พิ-นิด แปลว่า สาวงาม

เพลินพิศ อ่านว่า เพลิน-พิด แปลว่า ชวนให้เพลิดเลินน่าหลงใหล

แพรทิพย์ อ่านว่า แพร-ทิบ แปลว่า แพรของเทวดา

แพรพิไล อ่านว่า แพร-พิ-ไล แปลว่า แพรงาม

แพรวรุ่ง อ่านว่า แพรว-รุ่ง แปลว่า สว่างไสวแพรวพราว

แพรววนิต อ่านว่า แพรว-วะ-นิด แปลว่า งามเป็นที่รัก งามน่ารัก

เฟืองรัตน์ อ่านว่า เฟือง-รัด แปลว่า ล้อแก้ว

เฟื่องรัตน์ อ่านว่า เฟื่อง-รัด แปลว่า แก้วอันรุ่งเรือง

ภคนางค์ อ่านว่า พะ-คะ-นาง แปลว่า ผู้มีร่างกายนำโชค

ภควดี อ่านว่า พะ-คะ-วะ-ดี แปลว่า ผู้มีโชค

ภรณี อ่านว่า พะ-ระ-นี แปลว่า หญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี

ภริดา อ่านว่า พะ-ริ-ดา แปลว่า ได้รับการเบี้ยงดู

ภริตพร อ่านว่า พะ-ริด-พอน แปลว่า ผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู

ภริตา อ่านว่า พะ-ริ-ตา แปลว่า ได้รับการเลี้ยงดู

ภวิกา อ่านว่า พะ-วิ-กา แปลว่า มีความเจริญ

ภวิตรา อ่านว่า พะ-วิด-ตรา แปลว่า พื้นโลก พิภพ

ภวิษย์พร อ่านว่า พะ-วิด-พอน แปลว่า พรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกลาลข้างหน้า

ภัคธีมา อ่านว่า พัก-คะ-ที-มา แปลว่า ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล

ภัตติมา อ่านว่า พัด-ติ-มา แปลว่า ผู้มีอาหารบริบูรณ์

ภัททิยา อ่านว่า พัด-ทิ-ยา แปลว่า มีความเจริญ

ภัทธิรา อ่านว่า พัด-ทิ-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ

ภัทรธิดา อ่านว่า พัด-ทระ-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้ประพฤติดี

ภัทรภา อ่านว่า พัด-ทระ-พา แปลว่า มีรัศมีงาม

ภัทรลภา อ่านว่า พัด-ละ-พา แปลว่า ผู้ได้รับสิ่งดีงาม ได้สิริมงคล

ภัทรวดี อ่านว่า พัด-ทระ-วะ-ดี แปลว่า มีความเจริญ มีสิริมงคล

ภัทรศยา อ่านว่า พัด-สะ-หยา แปลว่า อยู่อย่างมีความสุข

ภัทรศรี อ่านว่า พัด-ทระ-สี แปลว่า จันทร์หอม

ภัทรา อ่านว่า พัด-ทรา แปลว่า ดี

ภัทราพร อ่านว่า พัด-ทรา-พอน แปลว่า ทั้งดีและประเสริฐ

ภัทรียา อ่านว่า พัด-ทรี-ยา แปลว่า ประเสริฐ

ภันทิลา อ่านว่า พัน-ทิ-ลา แปลว่า มีลาภ มีความสุข

ภาคินี อ่านว่า พา-คิ-นี แปลว่า ผู้มีโชค ผู้มีส่วนในกิจการต่าง ๆ

ภานิดา อ่านว่า พา-นิ-ดา แปลว่า ผู้ได้รับการแนะนำที่ดี

ภานุศรี อ่านว่า พา-นุ-สี แปลว่า งามเป็นมิ่งขวัญ งามยิ่ง

ภาพิต อ่านว่า พา-พิด แปลว่า ผู้ได้รับการอบรมแล้ว

ภาพิมล อ่านว่า พา-พิ-มน แปลว่า รัศมีไร้มลทิน รุ่งเรืองยิ่ง

ภารดี อ่านว่า พา-ระ-ดี แปลว่า เทพแห่งการเจรจา

ภารวี อ่านว่า พะ-ระ-วี แปลว่า ชื่อของกวี แสงพระอาทิตย์

ภาวดี อ่านว่า พา-วะ-ดี แปลว่า เครื่องประดับ

ภาวนียา อ่านว่า พา-วะ-นี-ยา แปลว่า ผู้ควรสรรเสริญ

ภาวิดา อ่านว่า พา-วิ-ดา แปลว่า อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว

ภาวิต อ่านว่า พา-วิด แปลว่า ฝึกอบรมตนแล้ว

ภาวิตา อ่านว่า พา-วิ-ตา แปลว่า อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว

ภาวินี อ่านว่า พา-วิ-นี แปลว่า มีความเจริญ

ภาสินี อ่านว่า พา-สิ-นี แปลว่า มีความรุ่งเรืองสว่างไสว

ภุมรินรัตน์ อ่านว่า พุม-มะ-ริน-รัด แปลว่า แมลงผึ้งที่งดงาม

ภูมิรัตน์ อ่านว่า พู-มิ-รัด แปลว่า แก้วของแผ่นดิน

ภูษิตา อ่านว่า พู-สิ-ตา แปลว่า ประดับประดาแล้ว

มทนาลัย อ่านว่า มะ-ทะ-นา-ไล แปลว่า บ่อเกิดแห่งความรัก ดอกบัว

มทินา อ่านว่า มะ-ทิ-นา แปลว่า ทำให้ดีใจ น่ารัก

มธุมนัส อ่านว่า มุ-ทุ-มะ-นัด แปลว่า มีใจดี

มธุรดา อ่านว่า มะ-ทุ-ระ-ดา แปลว่า ความงดงาม ความหวาน

มธุรส อ่านว่า มะ-ทุ-รด แปลว่า น้ำผึ้งหวาน

มธุรา อ่านว่า มะ-ทุ-ดา แปลว่า มีรสหวาน น่ารัก มีเสน่ห์

มธุริน อ่านว่า มะ-ทุ-ริน แปลว่า หวานมีเสน่ห์

มธุวัน อ่านว่า มะ-ทุ-วัน แปลว่า นกดุเหว่า โกกิลา

มธุสร อ่านว่า มะ-ทุ-สอน แปลว่า เสียงหวาน

มนตกานต์ อ่านว่า มน-ตะ-กาน แปลว่า มีมนต์เป็นที่รัก

มนต์นภา อ่านว่า มน-นะ-พา แปลว่า มนต์สวรรค์

มนต์มาส อ่านว่า มน-มาด แปลว่า พระจันทร์ที่เย้ายวนใจ

มนต์วลี อ่านว่า มน-วะ-ลี แปลว่า มีคำพูดชักจูงใจ

มนทิรา อ่านว่า มน-ทิ-รา แปลว่า เรือนหลวง

มนธิรา อ่านว่า มน-ทิ-รา แปลว่า ใจนักปราชญ์

มนปริยา อ่านว่า มะ-นะ-ปริ-ยา แปลว่า มน-นะ-ปริ -ยา

มนรดา อ่านว่า มน-ระ-ดา แปลว่า มีใจยินดี

มนฤดี อ่านว่า มน-รึ-ดี แปลว่า ใจดี

มนัสสินี อ่านว่า มะ-นัด-สิ-นี แปลว่า ผู้มีใจ

มโนรม อ่านว่า มะ-โน-รม แปลว่า เป็นที่รื่นเริงแห่งใจ

มยุรี อ่านว่า มะ-ยุ-รี แปลว่า นกยูง

มยุเรศ อ่านว่า มะ-ยุ-เรด แปลว่า พญานกยูง

มะลิ อ่านว่า มะ-ลิ แปลว่า ดอกมะลิ

มะลิวัลย์ อ่านว่า มะ-ลิ-วัน แปลว่า ทำให้ดีใจ

มะลุลี อ่านว่า มะ-ลุ-ลี แปลว่า ดอกไม้ชนิดหนึ่ง

มัทนา อ่านว่า มัด-ทะ-นา แปลว่า คำสดุดี

มัทนี อ่านว่า มัด-ทะ-นี แปลว่า กามเทพ

มันตรินี อ่านว่า มัน-ตริ-นี แปลว่า สตรีมีความรู้

มันทนา อ่านว่า มัน-ทะ-นา แปลว่า สดุดี

มัลลิกา อ่านว่า มัน-ลิ-กา แปลว่า ดอกมะลิ

มาติกา อ่านว่า มา-ติ-กา แปลว่า แม่บท แบบอย่าง

มาธวี อ่านว่า มา-ทะ-วี แปลว่า หวาน หวานปานน้ำผึ้ง

ม่านฟ้า อ่านว่า มาน-ฟ้า แปลว่า เมฆ

มานิดา อ่านว่า มา-นิ-ดา แปลว่า ผู้ที่คนนับถือ

มานี อ่านว่า มา-นี แปลว่า คนมีมานะ

มายาวี อ่านว่า มา-ยา-วี แปลว่า ผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น

มาลาตี อ่านว่า มา-ลา-ตี แปลว่า ดอกมะลิชนิดหนึ่ง

มาลินี อ่านว่า มา-ลิ-นี แปลว่า ผู้ตกแต่งด้วยพวงดอกไม้

มาลีรัตน์ อ่านว่า มา-ลี-รัด แปลว่า ดอกไม้ที่มีค่า

มาลีวัลย์ อ่านว่า มา-ลี-วัน แปลว่า เถาดอกไม้

มิ่งกมล อ่านว่า มิ่ง-กะ-มน แปลว่า มิ่งขวัญแห่งดวงใจ

มิ่งพร อ่านว่า มิ่ง-พอน แปลว่า มิ่งขวัญประเสริฐ

มิตรสินี อ่านว่า มิด-สิ-นี แปลว่า หญิงงามที่เป็นมิตร

มุกตาภา อ่านว่า มุก-ตา-ภา แปลว่า แสงแห่งไข่มุก

เมธปิยา อ่านว่า เมด-ปิ-ยา แปลว่า มีปัญญาเป็นที่รัก

เมธาพร อ่านว่า เม-ทา-พอน แปลว่า มีความรู้อันประเสรริฐ

เมธาวี อ่านว่า เม-ทา-วี แปลว่า ผู้มีปัญญา

เมธินี อ่านว่า เม-ทิ-นี แปลว่า ปราชญ์สตรี

เมษราศี อ่านว่า เมด-รา-สี แปลว่า เกิดราศีเมษ

ยลรดี อ่านว่า ยน-ระ-ดี แปลว่า มองแล้วเกิดความดี

ยสุตมา อ่านว่า ยะ-สุด-ตะ-มา แปลว่า ผู้มียศสูงสุด

ยุกตนันท์ อ่านว่า ยุก-ตะ-นัน แปลว่า ประกอบด้วยความยินดี

เยาวดี อ่านว่า เยา-วะ-ดี แปลว่า หญิงสาว

เยาวเรศ อ่านว่า เยา-วะ-เรด แปลว่า หญิงสาวสวย

โยษิตา อ่านว่า โย-ษิ-ตา แปลว่า สตรี

รดา อ่านว่า ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีแล้ว

รตา อ่านว่า ระ-ตา แปลว่า เพลิดเพลิน ยินดี สดชื่น

รติกร อ่านว่า ระ-ติ-กอน แปลว่า ทำให้ยินดี

รตินันท์ อ่านว่า ระ-ติ-นัน แปลว่า ยินดีกับความรัก

รติมา อ่านว่า ระ-ติ-มา แปลว่า มีความรัก มีความสุข

รติรมย์ อ่านว่า ระ-ติ-รม แปลว่า รื่นรมย์ยินดี

รติรส อ่านว่า ระ-ติ-รด แปลว่า รสแห่งความยินดี รสรัก

รมตี อ่านว่า รม-มะ-ตี แปลว่า กามเทพ

รมย์ธีรา อ่านว่า รม-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารื่นรมย์ นักปราชญ์ผู้น่ายินดี

รมย์นลิน อ่านว่า รม-นะ-ลิน แปลว่า น่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว

รมยเนตร อ่านว่า รม-ยะ-เนด แปลว่า ต้องตา

รมย์รวินท์ อ่านว่า รม-ระ-วิน แปลว่า บัวงาม

รมิดา อ่านว่า ระ-มิ-ดา แปลว่า ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข

รมิตา อ่านว่า ระ-มิ-ตา แปลว่า ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข

รยา อ่านว่า ระ-ยา แปลว่า กระแสน้ำ หรือความเร็ว

รวินท์ อ่านว่า ระ-วิน แปลว่า ดอกบัว

รวินท์นิภา อ่านว่า ระ-วิน-นิ-พา แปลว่า งามดังดอกบัว

รวิพร อ่านว่า ระ-วิ-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจพระอาทิตย์

รวิภา อ่านว่า ระ-วิ-พา แปลว่า แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์

รวิสรา อ่านว่า ระ-วิ-สะ-รา แปลว่า เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์

รวีนิภา อ่านว่า ระ-วี-นิ-พา แปลว่า เสมือนพระอาทิตย์

รศนา อ่านว่า รด-สะ-นา แปลว่า ลิ้น เข็มขัดสตรี

รสนาถ อ่านว่า รด-สะ-นาด แปลว่า ปรอท

รสริน อ่านว่า รด-สะ-ริน แปลว่า รินรส มีเสน่ห์อยู่เสมอ

รสิกา อ่านว่า ระ-สิ-กา แปลว่า ผู้มีรส มีรสนิยม ผู้ซาบซึ้งในรสกวี

รสิตา อ่านว่า ระ-สิ-ตา แปลว่า ชอบทอง รสนิยม

รสินทรา อ่านว่า ระ-สิน-ทรา แปลว่า จินดามณี

ระยา อ่านว่า ระ-ยา แปลว่า กระแสน้ำ หรือความเร็ว

รักตาภา อ่านว่า รัก-ตา-พา แปลว่า รัศมีสีแดง สีแดง

รักติบูล อ่านว่า รัก-ติ-บูน แปลว่า มีเสน่ห์มาก

รังสิมา อ่านว่า รัง-สิ-มา แปลว่า พระอาทิตย์

รัตนประภา อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-ประ-พา แปลว่า แผ่นดิน

รัมภ์รดา อ่านว่า รำ-ระ-ดา แปลว่า ไผ่แดง ไผ่งาม กล้วยงาม

รัศมิมาน อ่านว่า รัด-สะ-มิ-มาน แปลว่า มีรัศมีเรืองรอง

รินคำ อ่านว่า ริน-คำ แปลว่า พูดเรื่อย ๆ ทองริน

รินรดา อ่านว่า ริน-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ

รินรดี อ่านว่า ริน-ระ-ดี แปลว่า มีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย

รุ้งพราย อ่านว่า รุ้ง-พราย แปลว่า สีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา

รุ่งไพลิน อ่านว่า รุ่ง-ไพ-ลิน แปลว่า พลอยไพลินที่งามแวววาว

รุ่งรวิน อ่านว่า รุ่ง-ระ-วิน แปลว่า พระอาทิตย์ยามเช้า

รุ่งวิภา อ่านว่า รุ่ง-วิ-พา แปลว่า รัสมีสว่าง

รุธิรา อ่านว่า รุ-ทิ-รา แปลว่า แดง ดาวอังคาร

เรืองรำไพ อ่านว่า เรือง-รำ-ไพ แปลว่า พระอาทิตย์เรืองรอง

เรืองริน อ่านว่า เรือง-ริน แปลว่า สุกสว่างเรื่อย ๆ

ไรวินท์ อ่านว่า ไร-วิน แปลว่า ได้ทรัพย์ มีทรัพย์

ลภัสรดา อ่านว่า ละ-พัด-ระ-ดา แปลว่า ยินดีแล้วในทรัพย์

ลลิต อ่านว่า ละ-ลิด แปลว่า งาม

ลลิตภัทร อ่านว่า ละ-ลิด-พัด แปลว่า งามและเจริญ

ลลิตา อ่านว่า ละ-ลิ-ตา แปลว่า สวย มีเสน่ห์

ลักขิกา อ่านว่า ลัก-ขิ-กา แปลว่า สตรีผู้มีบุญวาสนา

ลักษิกา อ่านว่า ลัก-สิ-กา แปลว่า สตรีผู้มีบุญวาสนา

ลัลน์ลลิต อ่านว่า ลัน-ละ-ลิด แปลว่า สาวสวย

ลัลนา อ่านว่า ลัน-ละ-นา แปลว่า สาวสวย

ลิปิการ์ อ่านว่า ลิ-ปิ-กา แปลว่า สร้างอักษร นักเขียน

วกุลทิพย์ อ่านว่า วะ-กุน-ทิพ แปลว่า ต้นพิกุลของเทวดา

วทันยา อ่านว่า วัน-ทัน-ยา แปลว่า ใจบุญสุนทาน

วธูสิริ อ่านว่า วะ-ทู-สิ-หริ แปลว่า หญิงสาวผู้มีสิริมงคล

วนิดา อ่านว่า วะ-นิ-ดา แปลว่า หญิงสาว

วรกานต์ อ่านว่า วอ-ระ-กาน แปลว่า ประเสริฐและน่ารัก

วรดา อ่านว่า วอ-ระ-ดา แปลว่า ความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ

วรดี อ่านว่า วอ-ระ-ดี แปลว่า ของหอมสำหรับลูบไร้ร่างกาย

วรทา อ่านว่า วอ-ระ -ทา แปลว่า ผู้ให้สิ่งที่ประเสริญ

วรนิต อ่านว่า วอ-ระ-นิด แปลว่า ผู้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ

วรปรีย์ อ่านว่า วอ-ระ-ปรี แปลว่า ประเสริฐและเป็นที่รัก

วรพนิต อ่านว่า วอ-ระ-พะ-นิด แปลว่า หญิงผู้ประเสริฐ

วรสุดา อ่านว่า วอ-ระ-สุ-ดา แปลว่า สาวงาม

วรัสยา อ่านว่า วะ-รัด-สะ-ยา แปลว่า ความปรารถนา

วรารมย์ อ่านว่า วะ-รา-รม แปลว่า มีความรื่นรมย์อันประเสริฐ

วรารัตน์ อ่านว่า วะ-รา-รัด แปลว่า แก้วที่ประเสริฐ

วราลี อ่านว่า วะ-รา-ลี แปลว่า พระจันทร์

วรินทร์ อ่านว่า วะ-ริน แปลว่า ดีและยิ่งใหญ่

วรินยุพา อ่านว่า วะ-ริน-ยุ-พา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

วรินรำไพ อ่านว่า วะ-ริน-รำ-ไพ แปลว่า ผู้ประเสริฐและงดงาม

วริมน อ่านว่า วะ-ริ-มน แปลว่า เลิศ

วริยงค์ อ่านว่า วะ-ริ-ยง แปลว่า ผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ

วริยา อ่านว่า วะ-ริ-ยา แปลว่า ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก

วริศรา อ่านว่า วะ-ริด-สะ-รา แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

วริษา อ่านว่า วะ-ริ-สา แปลว่า ฤดูฝน

วรีรัตน์ อ่านว่า วะ-รี-รัด แปลว่า แก้วเปรียบแม่น้ำ

วลีรัตน์ อ่านว่า วะ-ลี-รัด แปลว่า ถ้อยคำที่ไพเราะ

วศินี อ่านว่า วะ-สิ-นี แปลว่า สตรีมีอำนาจ

วศิมน อ่านว่า วะ-สิ-มน แปลว่า จิตใจที่มีเสน่ห์

วสภะ อ่านว่า วะ-สะ-พะ แปลว่า ผู้ประเสริฐ

วสวัตติ์ อ่านว่า วะ-สะ-วัด แปลว่า ผู้ยังคนอื่นให้อยู่ในอำนาจ ผู้มีอำนาจ

วสิพร อ่านว่า วะ-สิ-พอน แปลว่า มีความสามารถดังที่ตั้งใจ

วสุพร อ่านว่า วะ-สุ-พอน แปลว่า สมบัติที่ได้มาตามประสงค์

วสุรมย์ อ่านว่า วะ-สุ-รม แปลว่า มีสมบัติเป็นที่น่ารื่นรมย์

วสุวดี อ่านว่า วะ-สุ-วะ-ดี แปลว่า หญิงที่มีคุณสมบัติดี

วัทนวิภา อ่านว่า วัด-ทะ-นะ-วิ-พา แปลว่า ใบหน้าสวย พูดเก่ง

วันทนา อ่านว่า วัน-ทะ-นา แปลว่า การไหว้

วันทนีย์ อ่านว่า วัน-ทะ-นี แปลว่า น่านับถือ

วัลลภา อ่านว่า วัน-ละ-พา แปลว่า หญิงผู้เป็นที่รัก

วัศยา อ่านว่า วัด-สะ-ยา แปลว่า เชื่อฟัง

วัสลิกา อ่านว่า วัด-ลิ-กา แปลว่า ดอกมะลิ

วารีนิธิ อ่านว่า วา-รี-นิด แปลว่า มหาสมุทร

วาสิตา อ่านว่า วา-สิ-ตา แปลว่า กลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล

วาสินี อ่านว่า วา-สิ-นี แปลว่า อยู่ประจำ สถิตอยู่ มั่นคง

วิกันดา อ่านว่า วิ-กัน-ดา แปลว่า น่ารัก

วินิทรา อ่านว่า วิ-นิ-ทะ-รา แปลว่า ตื่นเสมอ ขยัน

วินิธา อ่านว่า วิ-นิ-ทา แปลว่า ฝังใจ จดจำเก่ง

วินิมัย อ่านว่า วิ-นิ-ไม แปลว่า แลกเปลี่ยน

วิปุลา อ่านว่า วิ-ปุ-ลา แปลว่า ไพศาล ลึกซึ้ง กว้างขวาง

วิภวา อ่านว่า วิ-พะ-วา แปลว่า ทรัพย์สิน

วิภวานี อ่านว่า วิ-พะ-วา-นี แปลว่า ผู้รู้แจ้งชัด

วิภาดา อ่านว่า วิ-พา-ดา แปลว่า ผู้รู้

วิภาพร อ่านว่า วิ-พา-พอน แปลว่า มีความงดงามเป็นเลิศ

วิภารัตน์ อ่านว่า วิ-พา-รัด แปลว่า งดงามยิ่ง

วิภาวินี อ่านว่า วิ-พา-วิ-นี แปลว่า ผู้รู้แจ้งชัด

วิภาวี อ่านว่า วิ-พา-วี แปลว่า ผู้รู้แจ้งชัด ส่งแสงแล้ว ผู้ฉลาดเฉียบแหลม

วิมพ์วิภา อ่านว่า วิม-วิ-พา แปลว่า รูปงาม

วิมลภัทร อ่านว่า วิ-มน-พัด แปลว่า ผู้ไม่มีมลทิน

วิมลรัตน์ อ่านว่า วิ-มน-รัด แปลว่า บริสุทธิ์ยิ่ง

วิมลศรี อ่านว่า วิ-มน-สี แปลว่า มีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ

วิมลสิริ อ่านว่า วิ-มน-สิ-หริ แปลว่า บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์

วิมลิน อ่านว่า วิ-มะ-ลิน แปลว่า ผู้ปราศจากมลทิน

วิมุทรา อ่านว่า วิ-มุด-ทะ-รา แปลว่า บานแล้ว

วิยดี อ่านว่า วิ-ยะ-ดี แปลว่า นก

วิรดา อ่านว่า วิ-ระ-ตา แปลว่า ผู้งดเว้นจากความชั่ว

วิรดี อ่านว่า วิ-ระ -ดี แปลว่า การงดเว้นจากความชั่ว

วิรตา อ่านว่า วิ-ระ-ตา แปลว่า ผู้งดเว้นจากความชั่ว

วิรตี อ่านว่า วิ-ระ-ตี แปลว่า การงดเว้น จากความชั่ว

วิรยา อ่านว่า วิ-ระ-ยา แปลว่า ความเพียร

วิรัลยุพา อ่านว่า วิ-รัน-ยุ-พา แปลว่า หญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม

วิรากร อ่านว่า วิ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งผู้กล้า

วิรากานต์ อ่านว่า วิ-รา-กาน แปลว่า ผู้กล้าหาญและเป็นที่รัก

วิรามร อ่านว่า วิ-รา-มอน แปลว่า กล้าหาญดุจเทวดา

วิลันดา อ่านว่า วิ-ลัน-ดา แปลว่า ชาวดัตช์

วิลาสินี อ่านว่า วิ-ลา-สิ-นี แปลว่า สวยงาม

วิไลพร อ่านว่า วิ-ไล-พอน แปลว่า งามและประเสริฐ

วิไลรัตน์ อ่านว่า วิ-ไล-รัด แปลว่า งามอย่างมีค่า

วิวิศนา อ่านว่า วิ-วิด-สะ-นา แปลว่า มีความงามมาก งามอย่างวิเศษ

วิศรมา อ่านว่า วิ-สะ-ระ-มา แปลว่า สงบ พักผ่อน

วิศรุตา อ่านว่า วิ-สะ-รุ-ตา แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ

วิศัลย์ศยา อ่านว่า วิ-สัน-สะ-ยา แปลว่า อยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก

วิศัลยา อ่านว่า วิ-สัน-ยา แปลว่า ไม่มีความทุกข์โสก

วิสสุตา อ่านว่า วิด-สุ-ตา แปลว่า ปรากฏชื่อ มีชื่อเสียง

วิสาข์ อ่านว่า วิ-สา แปลว่า เดือนวิสาขะ

วีธรา อ่านว่า วี-ทะ-รา แปลว่า ฟ้ากระจ่าง บริสุทธิ์

วีรดา อ่านว่า วี-ระ-ดา แปลว่า ความกล้าหาญ

วีรปริยา อ่านว่า วี-ระ-ปริ-ยา แปลว่า เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ

วีรภัทรา อ่านว่า วี-ระ-พัด-ทรา แปลว่า ผู้กล้าหาญและเจริญ

วีรยา อ่านว่า วี-ระ-ยา แปลว่า ความเพียร

วีร์สุดา อ่านว่า วี-สุ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้กล้าหาญ

วีรอร อ่านว่า วี-ระ-ออน แปลว่า หญิงสาวผู้กล้าหาญ

วีราทร อ่านว่า วี-รา-ทอน แปลว่า ความเอื้อเฟื้อของผู้กล้าหาญ

วีรินทร์ อ่านว่า วี-ริน แปลว่า ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่

วีริยา อ่านว่า วี-ริ-ยา แปลว่า ความเพียร

เวทิดา อ่านว่า เว-ทิ-ดา แปลว่า ให้รู้

เวธกา อ่านว่า เว-ทะ-กา แปลว่า คม เฉียบแหลม

เวธนี อ่านว่า เว-ทะ-นี แปลว่า สว่าน มีปัญญาเฉียบแหลม

แวววัย อ่านว่า แวว-ไว แปลว่า มีอายุที่สดใสตลอดไป

แวววิไล อ่านว่า แวว-วิ-ไล แปลว่า งดงามสดใส

ศดานันท์ อ่านว่า สะ-ดา-นัน แปลว่า ชื่อของพระพรหม

ศนีปรีย์ อ่านว่า สะ-นี-ปรี แปลว่า มรกต

ศมนีย์ อ่านว่า สะ-มะ-นี แปลว่า ให้ความเยือกเย็น

ศยามล อ่านว่า สะ-ยา-มน แปลว่า ผึ้งหลวง ผิวคล้ำ

ศรันยา อ่านว่า สะ-รัน-ยา แปลว่า ผู้ปกป้อง

ศรีวิไล อ่านว่า สี-วิ-ไล แปลว่า อารยธรรม

ศรีสุภางค์ อ่านว่า สี-สุ-พาง แปลว่า หญิงผู้มีร่างงาม

ศรุดา อ่านว่า สะ-รุ-ดา แปลว่า มีชื่อเสียง

ศรุตา อ่านว่า สะ-รุ-ตา แปลว่า มีชื่อเสียง

ศลิษา อ่านว่า สลิ-สา แปลว่า การกอดรัด

ศวรรยา อ่านว่า สะ-หวัน-ยา แปลว่า ความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน

ศวิตา อ่านว่า สะ-วิ-ตา แปลว่า ผิวขาวนวลงาม

ศศิ อ่านว่า สะ-สิ แปลว่า ดวงจันทร์

ศศิกร อ่านว่า สะ-สิ-กอน แปลว่า แสงจันทร์

ศศิธร อ่านว่า สะ-สิ-ทอน แปลว่า เหมือนดวงจันทร์

ศศินัดดา อ่านว่า สะ-สิ-นัด-ดา แปลว่า หลานของพระจันทร์

ศศินิภา อ่านว่า สะ-สิ-นิ-พา แปลว่า เหมือนจันทร์ แสงจันทร์

ศศิประภา อ่านว่า สะ-สิ-ประ-พา แปลว่า แสงสว่างของพระจันทร์

ศศิพิมพ์ อ่านว่า สะ-สิ-พิม แปลว่า เปรียบเหมือนพระจันทร์

ศศิภา อ่านว่า สะ-สิ-พา แปลว่า แสงจันทร์

ศศิวิมล อ่านว่า สะ-สิ-วิ-มน แปลว่า จันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพระจันทร์

ศัตวรี อ่านว่า สัด-ตะ-วะ-รี แปลว่า ราตรี

ศันศนีย์ อ่านว่า สัน-สะ-นี แปลว่า ควรสรรเสริญ

ศันสนีย์ อ่านว่า สัน-สะ-นี แปลว่า ควรได้รับการสรรเสริญ

ศาตพร อ่านว่า สา-ตะ-พอน แปลว่า มีความสุขอันประเสริฐ

ศาสนีย์ อ่านว่า สา-สะ-นี แปลว่า สมควรจะสั่งสอน

ศิกานต์ อ่านว่า สิ-กาน แปลว่า ผู้ที่ทำให้คนรักพอใจ

ศิตาพร อ่านว่า สิ-ตา-พอน แปลว่า ความคมในคำแสดงความปรารถนาดี

ศิถี อ่านว่า สิ-ถี แปลว่า พวงดอกไม้

ศิร์กานต์ อ่านว่า สิ-กาน แปลว่า ที่รักยิ่ง

ศิรดา อ่านว่า สิ-ระ-ดา แปลว่า ความเป็นยอด

ศิรประภา อ่านว่า สิ-ระ-ประ-พา แปลว่า รัศมีที่พวยพุ่งเป็นวงรอบศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์

ศิรภัสสร อ่านว่า สิ-ระ-พัด-สอน แปลว่า มีรัศมีอันยอดเยี่ยม

ศิราพร อ่านว่า สิ-รา-พอน แปลว่า สายน้ำอันประเสริฐ

ศิรามน อ่านว่า สิ-รา-มน แปลว่า จิตใจที่เยือกเย็น

ศิริกัลยา อ่านว่า สิ-หริ-กัน-ยา แปลว่า นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิริกานดา อ่านว่า สิ-หริ-กาน-ดา แปลว่า หญิงที่รัก

ศิโรธร อ่านว่า สิ-โร-ทอน แปลว่า คอ

ศิโรรัตน์ อ่านว่า สิ-โร-รัด แปลว่า เพชรประดับหัว

ศิลป์ศรุต อ่านว่า สิน-สะ-รุด แปลว่า มีชื่อเสียงด้านศิลปะ

ศิลป์สุภา อ่านว่า สิน-สุ-พา แปลว่า ศิลปงดงาม งามอย่างมีศิลป์

ศิวปรียา อ่านว่า สิ-วะ-ปรี-ยา แปลว่า แก้วผนึก

ศิวาพร อ่านว่า สิ-วา-พอน แปลว่า พรของพระอิศวร

ศิวิกา อ่านว่า สิ-วิ-กา แปลว่า เสลี่ยง คานหาม

ศิศิรา อ่านว่า สิ-สิ-รา แปลว่า น้ำค้าง

ศิศุนันท์ อ่านว่า สิ-สุ-นัน แปลว่า ความยินดีในวัยเด็ก

ศีดา อ่านว่า สี-ดา แปลว่า เฉียบคม มีสติปัญญาเฉียบแหลม

ศีตภา อ่านว่า สี-ตะ-พา แปลว่า รัศมีเย็น พระจันทร์

ศีตรา อ่านว่า สี-ตรา แปลว่า พระจันทร์

ศีตลา อ่านว่า สี-ตะ-ลา แปลว่า เย็นสนิท เยือกเย็น

ศุกรางค์ อ่านว่า สุ-กะ-ราง แปลว่า นกยูง

ศุจิกา อ่านว่า สุ-จิ-กา แปลว่า ผู้มีความบริสุทธิ์

ศุทธานต์ อ่านว่า สุด-ทาน แปลว่า ห้องมเหสี ชายาพระราชา

ศุทธินี อ่านว่า สุด-ทิ-นี แปลว่า ผู้มีความหมดจด

ศุทรา อ่านว่า สุ-ทะ-รา แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

ศุภกานต์ อ่านว่า สุ-พะ-กาน แปลว่า ผู้ดีงามและเป็นที่รัก

ศุภดา อ่านว่า สุ-พะ-ดา แปลว่า ความงาม

ศุภรดา อ่านว่า สุบ-พะ-ระ-ดา แปลว่า ขาวสะอาด

ศุภรัตน์ อ่านว่า สุบ-พะ-รัด แปลว่า มีความเพียรเป็นเลิศ

ศุภรางค์ อ่านว่า สุ-พะ-ราง แปลว่า พระจันทร์

ศุภรางศุ์ อ่านว่า สุ-พะ-ราง แปลว่า มีรัศมีนวลงาม พระจันทร์ การบูร

ศุภสุตา อ่านว่า สุ-พะ-สุ-ตา แปลว่า ธิดาผู้มีโชคดี ธิดาผู้สวยงาม

ศุภากร อ่านว่า สุ-พา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิริมงคล

ศุภางค์ อ่านว่า สุ-พาง แปลว่า ร่างกายงาม

ศุภานัน อ่านว่า สุ-พา-นัน แปลว่า มีใบหน้าสวย ท่าทางดี

ศุภารมย์ อ่านว่า สุ-พา-รม แปลว่า งามและน่ารื่นรมย์

ศุภิดา อ่านว่า สุ-พิ-ดา แปลว่า ความงาม

ศุภิสรา อ่านว่า สุ-พิด-สะ-รา แปลว่า ผู้ดีงามและยิ่งใหญ่

ศุลีพร อ่านว่า สุ-ลี-พอน แปลว่า พรของพระอินทร์

โศภนิศ อ่านว่า โส-พะ-นิด แปลว่า เจ้าแห่งความงาม

โศภิดา อ่านว่า โส-พิ-ดา แปลว่า นางงาม

โศภิต อ่านว่า โส-พิด แปลว่า งาม

โศภิตา อ่านว่า โส-พิ-ตา แปลว่า นางงาม

โศรดา อ่านว่า โส-ระ-ดา แปลว่า ผู้ฟัง

โศรดาพร อ่านว่า โส-ระ-ดา-พอน แปลว่า ผู้ได้ยินสิ่งประเสริฐ

สกลสุภา อ่านว่า สะ-กน-สุ-พา แปลว่า งามทั้งหมด งามทั่วสรรพางค์

สกาวรัตน์ อ่านว่า สะ-กา-วะ-รัด แปลว่า ขาวสะอาดหมดจดดั่งแก้วใส

สขิลา อ่านว่า สะ-ขิ-ลา แปลว่า นุ่มนวล อ่อนหวาน

สภาวิกา อ่านว่า สะ-พา-วิ-กา แปลว่า อบรมมาดี

สภาวี อ่านว่า สะ-พา-วี แปลว่า ผู้เป็นตัวของตัวเอง

สมิดา อ่านว่า สะ-มิ-ดา แปลว่า ยิ้มแย้ม แป้ง

สมิตา อ่านว่า สะ-มิ-ตา แปลว่า ยิ้มแย้ม แป้ง

สมิตานัน อ่านว่า สะ-มิ-ตา-นัน แปลว่า มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน

สรวีย์ อ่านว่า สอ-ระ-วี แปลว่า ผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง

สราวลี อ่านว่า สะ-รา-วะ-ลี แปลว่า แถวลูกศร

สริดา อ่านว่า สะ-ริ-ดา แปลว่า ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ

สริตา อ่านว่า สะ-ริ-ตา แปลว่า ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ

สริมน อ่านว่า สะ-ริ-มน แปลว่า ลม อากาศ

สริลพร อ่านว่า สะ-ริน-พอน แปลว่า ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ

สลิลทิพย์ อ่านว่า สะ-ลิน-ทิบ แปลว่า น้ำทิพย์

สวภาว์ อ่านว่า สะ-วา-พา แปลว่า ภาวะของตนเอง

สวรินทร์ อ่านว่า วะ-วะ-ริน แปลว่า จอมสวรรค์

สังวรา อ่านว่า สัง-วะ-รา แปลว่า ระมัดระวัง ควบคุมตนเองได้

สังวรี อ่านว่า สัง-วะ-รี แปลว่า ราตรี

สังวุตา อ่านว่า สัง-วุ-ตา แปลว่า สำรวม ระมัดระวัง

สันทนี อ่านว่า สัน-ทะ-นี แปลว่า การเปรียบเทียบ

สันธิลา อ่านว่า ทัน-ทิ-ลา แปลว่า แม่น้ำ

สันนดี อ่านว่า สัน-นะ-ดี แปลว่า เสียงนมัสการ

สันนิธ อ่านว่า สัน-นิด แปลว่า ใกล้

สันนิภา อ่านว่า สัน-นิ-พา แปลว่า คล้าย เหมือน

สาทริยา อ่านว่า สา-ทริ-ยา แปลว่า การแสดงความเอื้อเฟื้อ

สาธกา อ่านว่า สา-ทะ-กา แปลว่า ให้สำเร็จสมประสงค์

สาธนี อ่านว่า สา-ทะ-นี แปลว่า ให้สำเร็จประโยชน์

สาธวี อ่านว่า สา-ทะ-วี แปลว่า มีความดี

สาธิกา อ่านว่า สา-ทิ-กา แปลว่า ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์

สาธิดา อ่านว่า สา-ทิ-ดา แปลว่า ให้สำเร็จสมประสงค์

สาธิตา อ่านว่า สา-ทิ-ตา แปลว่า ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์

สาธินี อ่านว่า สา-ทิ-นี แปลว่า ให้สำเร็จ

สาธิมา อ่านว่า สา-ทิ-มา แปลว่า ความดี

สารนิติ อ่านว่า สา-ระ-นิด แปลว่า มีแบบแผนเป็นสาระ มีระเบียบดี

สาริศา อ่านว่า สา-ริ-สา แปลว่า เจ้าแห่งแก่นสาร

สาริสา อ่านว่า สา-ริ-สา แปลว่า เจ้าแห่งแก่นสาร

สาวิกา อ่านว่า สา-วิ-กา แปลว่า ศิษย์ผู้หญิงของศาสดา

สาวิณี อ่านว่า สา-วิ-นี แปลว่า แม่น้ำ

สาวิตรี อ่านว่า สา-วิ-ตรี แปลว่า บทสดุดีพระอาทิตย์ในฤคเวท

สาวินี อ่านว่า สา-วิ-นี แปลว่า แม่น้ำ

สิดาพร อ่านว่า สิ-ดา-พอน แปลว่า ขาวนวลงามอย่างประเสริฐ

สิตานัน อ่านว่า สิ-ตา-นัน แปลว่า มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน

สิทธินี อ่านว่า สิด-ทิ-นี แปลว่า ผู้สำเร็จทางจิต

สินาถ อ่านว่า สิ-นาด แปลว่า ที่พึ่งที่มีโชค

สินิทธา อ่านว่า สิ-นิด-ทา แปลว่า ผู้มีความอ่อนโยน

สินี อ่านว่า สิ-นี แปลว่า หญิงสาวมีผิวขาวงาม

สินีนาถ อ่านว่า สิ-นี-นาด แปลว่า ที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม

สิปโปทัย อ่านว่า สิบ-โป-ไท แปลว่า รุ่งเรืองด้วยศิลปะ

สิปาง อ่านว่า สิ-ปาง แปลว่า หญิงผู้มีความสง่างาม

สิรภัทร อ่านว่า สิ-ระ-พัด แปลว่า ผู้เป็นยอดและดีงามเป็นเลิศ

สิรามล อ่านว่า สิ-รา-มน แปลว่า ยอดแห่งผู้บริสุทธิ์

สิรารมย์ อ่านว่า สิ-รา-รม แปลว่า เป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยอดเยี่ยม

สิริกร อ่านว่า สิ-หริ-กอน แปลว่า สร้างสิริมงคล

สิริกานต์ อ่านว่า สิ-หริ-กาน แปลว่า เป็นมิ่งขวัญและเป็นที่รัก

สิริกุล อ่านว่า สิ-หริ-กุน แปลว่า ตระกูลที่มีสิริมงคล

สิรินดา อ่านว่า สิ-หริ-นะ-ดา แปลว่า ผู้น้อมไปในสิริมงคล

สิรินทร์ อ่านว่า สิ-ริน แปลว่า มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่

สิรินทรา อ่านว่า สิ-ริน-ทรา แปลว่า มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ

สิรินันท์ อ่านว่า สิ-หริ-นัน แปลว่า ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง

สิรินาถ อ่านว่า สิ-หริ-นาด แปลว่า มีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล

สิริยุพน อ่านว่า สิ-หริ-ยุ-พน แปลว่า มีความสาวอันเป็นมิ่งขวัญ

สิริรัตน์ อ่านว่า สิ-หริ-รัด แปลว่า ความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ

สิริวิมล อ่านว่า สิ-หริ-วิ-มน แปลว่า บริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ

สิริโสภา อ่านว่า สิ-หริ-โส-พา แปลว่า หญิงงามและเป็นมิ่งขวัญ

สิริอาภา อ่านว่า สิ-หริ-อา-พา แปลว่า ผู้มีแสงสว่างเป็นมงคล

สิรี อ่านว่า สิ-รี แปลว่า ศรี

สิรีธร อ่านว่า สิ-รี-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งมิ่งขวัญ ผู้มีบุญ

สิเรียม อ่านว่า สิ-เรียม แปลว่า ผู้มีศรี

สิโรธร อ่านว่า สิ-โร-ทอน แปลว่า คอ

สิวพร อ่านว่า สิ-วะ-พอน แปลว่า พรของพระศิวะ

สิวะพร อ่านว่า สิ-วะ-พอน แปลว่า พรของพระศิวะ

สิวาพร อ่านว่า สิ-วา-พอน แปลว่า พรของพระศิวะ

สีตลา อ่านว่า สี-ตะ-ลา แปลว่า เย็นสนิท เยือกเย็น

สีวิกา อ่านว่า สี-วิ-กา แปลว่า เสลี่ยง คานหาม

สุกฤตา อ่านว่า สุ-กริ-ตา แปลว่า ผู้สร้างสรรค์มาดี กุศล ความเลื่อมใส

สุกานดา อ่านว่า สุ-กาน-ดา แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นที่รักและเป็นคนดี

สุขทา อ่านว่า สุ-ขะ-ทา แปลว่า ผู้ให้ความสุข

สุขรดา อ่านว่า สุก-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีในความสุข

สุขิตา อ่านว่า สุ-ขิ-ตา แปลว่า ผู้มีความสุข

สุขุมาล อ่านว่า สุ-ขุ-มาน แปลว่า ละเอียดอ่อน

สุคนธา อ่านว่า สุ-คน-ทา แปลว่า ผู้มีกลิ่นหอม

สุดาทิพย์ อ่านว่า สุ-ดา-ทิบ แปลว่า นางฟ้า

สุดาพร อ่านว่า สุ-ดา-พอน แปลว่า หญิงที่ประเสริฐ

สุดารัตน์ อ่านว่า สุ-ดา-รัด แปลว่า นางแก้ว

สุตาภัทร อ่านว่า สุ-ตา-พัด แปลว่า ธิดาผู้เจริญ ธิดาผู้ดีงาม

สุทธดา อ่านว่า สุด-ทะ-ดา แปลว่า ความบริสุทธิ์

สุทธภา อ่านว่า สุด-ทะ-ภา แปลว่า มีรัศมีบริสุทธิ์

สุทธอร อ่านว่า สุด-ทะ-ออน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และดีงาม งามบริสุทธิ์

สุทธันต์ อ่านว่า สุด-ทัน แปลว่า ห้องมเหสี ชายาพระราชา

สุทธิกา อ่านว่า สุด-ทิ-กา แปลว่า มีความบริสุทธิ์

สุทธิกานต์ อ่านว่า สุด-ทิ-กาน แปลว่า มีความบริสุทธิ์ที่น่าพอใจ

สุทธิดา อ่านว่า สุด-ทิ-ดา แปลว่า ความบริสุทธิ์

สุทธินีย์ อ่านว่า สุด-ทิ-นี แปลว่า ผู้นำผู้บริสุทธิ์

สุทธีรา อ่านว่า สุด-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ที่ดี

สุทัตตา อ่านว่า สุ-ทัด-ตา แปลว่า ประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี

สุทัศนี อ่านว่า สุ-ทัด-สะ-นี แปลว่า สวย

สุทินา อ่านว่า สุ-ทิ-นา แปลว่า วันดี วันเป็นสิริมงคล

สุธนี อ่านว่า สุ-ทะ-นี แปลว่า มีเสียงดี

สุธา อ่านว่า สุ-ทา แปลว่า ปูนขาว อิฐ น้ำดอกไม้ น้ำทิพย์

สุธางศุ์ อ่านว่า สุ-ทาง แปลว่า รัศมีขาว พระจันทร์ การบูร

สุธางศุ์รัตน์ อ่านว่า สุ-ทาง-รัด แปลว่า มุกดา ไข่มุก

สุธาทิพย์ อ่านว่า สุ-ทา-ทิบ แปลว่า น้ำอมฤต

สุธานิธิ อ่านว่า สุ-ทา-นิ-ทิ แปลว่า พระจันทร์

สุธามัย อ่านว่า สุ-ทา-ไม แปลว่า สำเร็จด้วยอิฐ ปูน ตึก วัง

สุธารส อ่านว่า สุ-ทา-รด แปลว่า น้ำทิพย์ ราชาศัพท์หมายถึง น้ำชา

สุธารัตน์ อ่านว่า สุ-ทา-รัด แปลว่า แก้วบริสุทธิ์

สุธาวัลย์ อ่านว่า สุ-ทา-วัน แปลว่า ขาวงาม

สุธาวี อ่านว่า สุ-ทา-วี แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ยิ่ง บริสุทธิ์ดี

สุธาศิน อ่านว่า สุ-ทา-สิน แปลว่า ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา

สุธาสิน อ่านว่า สุ-ทา-สิน แปลว่า ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา

สุธาสินี อ่านว่า สุ-ทา-สิ-นี แปลว่า หญิงผู้กินอาหารทิพย์

สุธิดา อ่านว่า สุ-ทิ-ดา แปลว่า สาวงาม

สุธินี อ่านว่า สุ-ทิ-นี แปลว่า นักปราชญ์

สุธิมา อ่านว่า สุ-ทิ-มา แปลว่า ผู้มีปัญญา ผู้ฉลาด

สุธีกานต์ อ่านว่า สุ-ที-กาน แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

สุธีธิดา อ่านว่า สุ-ที-ทิ-ดา แปลว่า ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด

สุธีมนต์ อ่านว่า สุ-ที-มน แปลว่า ผู้มีปัญญาดี มีปัญญาอย่างยิ่ง

สุธีมา อ่านว่า สุ-ที-มา แปลว่า มีปัญญาดี นักปราชญ์

สุธีรา อ่านว่า สุ-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์

สุนทรี อ่านว่า สุน-ทรี แปลว่า หญิงงาม

สุนารี อ่านว่า สุ-นา-รี แปลว่า สาวงาม

สุนิดา อ่านว่า สุ-นิ-ดา แปลว่า ผู้ได้รับการแนะนำมาดี

สุนิตย์ อ่านว่า สุ-นิด แปลว่า ผู้มีความสม่ำเสมอดี

สุนิตยา อ่านว่า สุ-นิด-ตะ-ยา แปลว่า ผู้มีความสม่ำเสมอดี

สุนิศา อ่านว่า สุ-นิ-สา แปลว่า ราตรีอันงดงาม

สุนีรัตน์ อ่านว่า สุ-นี-รัด แปลว่า ผู้นำที่ดี

สุปรียา อ่านว่า สุ-ปรี-ยา แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง

สุพนิต อ่านว่า สุ-พะ-นิด แปลว่า น่ารักยิ่ง

สุพรทิพย์ อ่านว่า สุ-พอน-ทิบ แปลว่า พรอันเลิศจากเทวดา

สุพัตรา อ่านว่า สุ-พัด-ตรา แปลว่า ผู้ประพฤติดี

สุพิตตา อ่านว่า สุ-พิด-ตา แปลว่า งดงามยิ่ง

สุภนิด อ่านว่า สุ-พะ-นิ-ดา แปลว่า ได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม

สุภวทน์ อ่านว่า สุ-พะ-วัด แปลว่า ใบหน้าสวย พูดดี

สุภัคพร อ่านว่า สุ-พัก-พอน แปลว่า เจริญด้วยความประเสริฐ

สุภัควี อ่านว่า สุ-พัก-คะ-วี แปลว่า ผู้มีโชค

สุภัสสร อ่านว่า สุ-พัด-สอน แปลว่า งามยิ่ง มีรัศมีเรืองรองยิ่ง

สุภัสสรา อ่านว่า สกุ-พัด-สะ-รา แปลว่า มีรัศมีงาม

สุภางค์ อ่านว่า สุ-พาง แปลว่า ผู้มีรูปงาม

สุภานัน อ่านว่า สุ-พา-นัน แปลว่า มีใบหน้าสวย ท่าทางดี

สุภานันท์ อ่านว่า สุ-พา-นัน แปลว่า มีใบหน้าสวย

สุภานี อ่านว่า สุ-พา-นี แปลว่า ผู้มีโชค

สุภาพร อ่านว่า สุ-พา-พอน แปลว่า ผู้มีความงามและประเสริฐ

สุภาวดี อ่านว่า สุ-พา-วะ-ดี แปลว่า หญิงงาม

สุภาวิกา อ่านว่า สุ-พา-วิ-กา แปลว่า อบรมมาดี

สุภาวิดา อ่านว่า สุ-พา-วิ-ดา แปลว่า อบรมมาดีแล้ว

สุภาสินี อ่านว่า สุ-พา-สิ-นี แปลว่า ผู้มีแสงสว่างดี

สุภิดา อ่านว่า สุ-พิ-ดา แปลว่า ผู้มีความงาม

สุมน อ่านว่า สุ-มน แปลว่า ใจดี

สุมนา อ่านว่า สุ-มะ-นา แปลว่า ดอกมะลิ

สุมานัส อ่านว่า สุ-มา-นัด แปลว่า มีจิตใจดี

สุมาลี อ่านว่า สุ-มา-ลี แปลว่า ดอกไม้

สุมิตรา อ่านว่า สุ-มิด-ตรา แปลว่า เพื่อนที่แสนดี

สุรดา อ่านว่า สุ-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดียิ่ง

สุรดี อ่านว่า สุ-ระ-ดี แปลว่า ความยินดียิ่ง ความรักอย่างยิ่ง

สุรตา อ่านว่า สุ-ระ-ตา แปลว่า ผู้ยินดีอย่างยิ่ง

สุรนาถ อ่านว่า สุ-ระ-นาด แปลว่า ที่พึ่งของเทวดา ชื่อของพระอินทร์

สุรภา อ่านว่า สุ-ระ-พา แปลว่า รุ่งเรืองดังเทวดา มีรัศมีดังเทวดา

สุรมน อ่านว่า สุ-ระ-มน แปลว่า ยินดียิ่ง

สุรอนงค์ อ่านว่า สุ-ระ-อะ-นง แปลว่า นางฟ้า

สุรัตนา อ่านว่า สุ-รัด-ตะ-นา แปลว่า แก้วที่ดีมีค่า

สุรัมภา อ่านว่า สุ-รำ-พา แปลว่า นางฟ้าที่ดี

สุรางค์ อ่านว่า สุ-ราง แปลว่า ผู้มีร่างกายเป็นทิพย์

สุรีย์นิภา อ่านว่า สุ-รี-นิ-พา แปลว่า เหมือนพระอาทิตย์ แสงอาทิตย์

สุรีย์พร อ่านว่า สุ-รี-พอน แปลว่า พระอาทิตย์

สุรีย์มาศ อ่านว่า สุ-รี-มาด แปลว่า ดุจพระอาทิตย์และทองคำ

สุลลิต อ่านว่า สุ-ละ-ลิด แปลว่า มีเสน่ห์ยิ่ง งามยิ่ง

สุวดี อ่านว่า สุ-วะ-ดี แปลว่า มีความดีงาม

สุวนันท์ อ่านว่า สุ-วะ-นัน แปลว่า ผู้มีความยินดี

สุวนาถ อ่านว่า สุ-วะ-นาด แปลว่า ผู้มีที่พึ่งดี

สุวนี อ่านว่า สุ-วะ-นี แปลว่า ผู้นำที่ดี

สุวภัทร อ่านว่า สุ-วะ-พัด แปลว่า งามและเจริญ

สุวรา อ่านว่า สุ-วะ-รา แปลว่า ผู้ประเสริฐยิ่ง

สุวรินทร์ อ่านว่า สุ-วะ-ริน แปลว่า จอมสวรรค์

สุวัลภา อ่านว่า สุ-วัน-ละ-พา แปลว่า คนสนิทที่แสนดี

สุวัลยา อ่านว่า สุ-วัน-ละ-ยา แปลว่า เถาวัลย์ที่งดงาม

สุวารี อ่านว่า สุ-วา-รี แปลว่า น้ำดี

สุวิภา อ่านว่า สุ-วิ-พา แปลว่า รัศมีงาม

สุวิมล อ่านว่า สุ-วิ-มน แปลว่า กระจ่างและบริสุทธิ์

สุวีร์ อ่านว่า สุ-วี แปลว่า กล้าหาญยิ่ง

สุวีรา อ่านว่า สุ-วี-รา แปลว่า กล้าหาญดี

เสาวคนธ์ อ่านว่า เสา-วะ-คน แปลว่า ของหอม

เสาวธาร อ่านว่า เสา-วะ-ทาน แปลว่า น้ำหอม

เสาวนิต อ่านว่า เสา-วะ-นิด แปลว่า ฟังแล้ว

เสาวรส อ่านว่า เสา-วะ-รด แปลว่า มีรสดี

แสงแข อ่านว่า แสง-แข แปลว่า รัศมีพระจันทร์

แสงเทียน อ่านว่า แสง-เทียน แปลว่า ความสว่างแต่พอประมาณ

โสภิต อ่านว่า โส-พิด แปลว่า งดงาม

โสมรัศมี อ่านว่า โสม-รัด-สะ-หมี แปลว่า แสงจากพระจันทร์

หยาดดาว อ่านว่า หยาด-ดาว แปลว่า แสงนวลของดวงดาวที่ทอลงมา

หยาดเดือน อ่านว่า หยาด-เดือน แปลว่า แสงนวลของดวงจันทร์ที่ทอลงมา

หยาดตะวัน อ่านว่า หยาด-ตะ-วัน แปลว่า ละอองน้ำยามเช้า

หยาดทิพย์ อ่านว่า หยาด-ทิบ แปลว่า หยาดน้ำจากสวรรค์

หยาดนภา อ่านว่า หยาด-นะ-พา แปลว่า ละอองน้ำจากท้องฟ้า

หยาดฝน อ่านว่า หยาด-ฝน แปลว่า ละอองน้ำฝน

หยาดพิรุน อ่านว่า หยาด-พิ-รุน แปลว่า ละอองน้ำฝน

หยาดฟ้า อ่านว่า หยาด-ฟ้า แปลว่า ละอองน้ำจากท้องฟ้า

หรรษวดี อ่านว่า หัด-สะ-วะ-ดี แปลว่า หญิงที่ร่าเริง

หริกานต์ อ่านว่า หะ-หริ-กาน แปลว่า ผู้เป็นที่รักของพระนารายณ์

หรินทิพย์ อ่านว่า หะ-ริน-ทิบ แปลว่า พระนารายณ์

หรินพร อ่านว่า หะ-ริน-พอน แปลว่า ความประสงค์จากพระนารายณ์

หัทยา อ่านว่า หัด-ถะ-ยา แปลว่า หัวใจ

หัทยาพร อ่านว่า หัด-ถะ-ยา-พอน แปลว่า มีใจงาม

หัสยา อ่านว่า หัด-สะ-ยา แปลว่า ขบขัน

หุวันยา อ่านว่า หุ-วัน-ยา แปลว่า การร้องเรียก

อคิราห์ อ่านว่า อะ-คิ-รา แปลว่า แสงอาทิตย์ สวยเด่น

อดิภา อ่านว่า อะ-ดิ-พา แปลว่า สว่างยิ่ง รุ่งโรจน์ยิ่ง

อดิศา อ่านว่า อะ-ดิ-สา แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่

อติกานต์ อ่านว่า อะ-ติ-กาน แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง

อติพร อ่านว่า อะ-ติ-พอน แปลว่า ผู้มีพรยิ่งใหญ่ ผู้ประเสริฐที่สุด

อธิติยา อ่านว่า อะ-ทิ-ติ-ยา แปลว่า สูงส่ง

อธิศรี อ่านว่า อะ-ทิ-สี แปลว่า เป็นมิ่งขวัญยิ่ง

อนงค์นาถ อ่านว่า อะ-นง-นาด แปลว่า นางงาม

อนงค์รตี อ่านว่า อะ-นง-ระ-ตี แปลว่า ความรักของกามเทพ

อนรรฆวี อ่านว่า อะ-นัก-คะ -วี แปลว่า มีค่ามาก

อนามิกา อ่านว่า อะ-นา-มิ-กา แปลว่า นิ้วนาง

อนาวิลา อ่านว่า อะ-นา-วิ-ลา แปลว่า ผู้ไม่มัวหมอง ผู้บริสุทธิ์

อนุตตรีย์ อ่านว่า อะ-นุด-ตะ-รี แปลว่า ประเสริฐยิ่ง

อนุตรีย์ อ่านว่า อะ-นุด-ตะ-รี แปลว่า ประเสริฐ

อนุธิดา อ่านว่า อะ-นุ-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวคนเล็ก

อนุรดี อ่านว่า อะ-นุ-ระ-ดี แปลว่า ความยินดีเนือง ๆ ความยินดีเสมอ ๆ

อนุสรา อ่านว่า อะ-นุด-สะ-รา แปลว่า ระลึกถึง

อภิรดี อ่านว่า อะ-พิ-ระ-ดี แปลว่า ความยินดียิ่ง

อภิรตา อ่านว่า อะ-พิ-ระ-ตา แปลว่า ความยินดียิ่ง

อภิสรา อ่านว่า อะ-พิด-สะ-รา แปลว่า เป็นใหญ่ยิ่ง หรือก้าวไปข้างหน้า

อมรกานต์ อ่านว่า อะ-มอน-กาน แปลว่า ที่รักแห่งเทวดา

อมราพร อ่านว่า อะ-มะ-รา-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจเทวดา

อมล อ่านว่า อะ-มน แปลว่า ไม่มีมลทิน หรือผู้บริสุทธิ์

อมลธีรา อ่านว่า อะ-มน-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน

อมลภา อ่านว่า อะ-มน-พา แปลว่า รัศมีอันบริสุทธิ์

อมลรดา อ่านว่า อะ-มน-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีในสิ่งบริสุทธิ์

อมลวัทน์ อ่านว่า อะ-มน-วัด แปลว่า มีใบหน้างดงาม

อมลิน อ่านว่า อะ-มะ-ลิน แปลว่า ผู้ไม่มีมลทิน ผู้บริสุทธิ์

อรกานต์ อ่านว่า ออ-ระ-กาน แปลว่า งามและน่ารัก

อรเทพิน อ่านว่า ออน-เท-พิน แปลว่า เทวดาผู้สวยงาม

อรนลิน อ่านว่า ออน-นะ-ลิน แปลว่า งามดังดอกบัว

อรนันท์ อ่านว่า ออ-ระ-นัน แปลว่า งามน่าเพลิดเพลิน

อรนาถ อ่านว่า ออ-ระ-นาด แปลว่า ผู้มีที่พึ่งอันดี

อรนิดา อ่านว่า ออน-นิ-ดา แปลว่า หญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำแล้ว

อรนิภา อ่านว่า ออน-นิ-พา แปลว่า มีรัศมีงาม

อรบุษป์ อ่านว่า ออ-ระ-บุด แปลว่า ดอกไม้งาม

อรปรียา อ่านว่า ออน-ปรี-ยา แปลว่า นางผู้เป็นที่รัก

อรพนิต อ่านว่า ออน-พะ-นิด แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นที่รัก

อรพลิน อ่านว่า ออน-พะ-ลิน แปลว่า หญิงสาวผู้แข็งแรง

อรพินท์ อ่านว่า ออ-ระ-พิน แปลว่า ดอกบัว

อรพิมพ์ อ่านว่า ออ-ระ-พิม แปลว่า รูปงาม

อรพิมล อ่านว่า ออน-พิ-มน แปลว่า งามบริสุทธิ์

อรไพลิน อ่านว่า ออน-ไพ-ลิน แปลว่า ไพลินที่สวยงาม

อรภา อ่านว่า ออ-ระ-พา แปลว่า มีรัศมีงาม

อรรพี อ่านว่า ออน-ระ-พี แปลว่า งามเหมือนพระอาทิตย์ พระอาทิตย์งาม

อรรวินท์ อ่านว่า ออน-ระ-วิน แปลว่า ดอกบัวงาม

อรรัมภา อ่านว่า ออน-รำ-พา แปลว่า งามดุจนางฟ้า

อรวรรยา อ่านว่า ออน-วัน-ยา แปลว่า สตรีที่ดีเด่น สตรีที่เป็นใหญ่

อรวรา อ่านว่า ออน-วะ-รา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

อรวินท์ อ่านว่า ออ-ระ-วิน แปลว่า ดอกบัวงาม

อรสินี อ่านว่า ออน-สิ-นี แปลว่า หญิงงาม หญิงสวยผู้มีมิ่งขวัญ

อรอมล อ่านว่า ออน-อะ-มน แปลว่า หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง

อรอินทุ์ อ่านว่า ออน-อิน แปลว่า พระจันทร์งาม

อริยา อ่านว่า อะ-ริ-ยา แปลว่า ผู้ดี

อริสรา อ่านว่า อะ-ริด-สะ-รา แปลว่า เจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู

อริสา อ่านว่า อะ-ริ-สา แปลว่า เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย

อลิน อ่านว่า อะ-ลิน แปลว่า ผึ้ง

อลีนา อ่านว่า อะ-ลี-นา แปลว่า ว่องไว

อวภาส์ อ่านว่า อะ-วะ-พา แปลว่า รัศมีแจ่มจรัส

อวัศยา อ่านว่า อะ-วัด-สะ-ยา แปลว่า หมอก

อวิกา อ่านว่า อะ-วิ-กา แปลว่า เพชร

อเวกษา อ่านว่า อะ-เวก-สา แปลว่า ตรวจตรา สังเกต

อศัลยา อ่านว่า อะ-สัน-ละ-ยา แปลว่า ไม่มีทุกข์โศก

อสมา อ่านว่า อะ-สะ-มา แปลว่า ไม่มีใครเหมือน

อักษราภัค อ่านว่า อัก-สะ-รา-พัก แปลว่า มีโชคทางอักษร เรียนเก่ง

อักษิกา อ่านว่า อัก-สิ-กา แปลว่า มีรัศมีแห่งดวงตา

อักษิพร อ่านว่า อัก-สิ-พอน แปลว่า มีดวงตาอันประเสริฐ ตางาม

อัครภา อ่านว่า อัก-คระ-พา แปลว่า มีรัศมีอันเลิศ

อัครยา อ่านว่า อัก-คระ-ยา แปลว่า ประเสริฐสุด

อัคริมา อ่านว่า อัก-คริ-มา แปลว่า เป็นใหญ่

อังคนา อ่านว่า อัง-คะ-นา แปลว่า ผู้หญิง

อังควรา อ่านว่า อัง-คะ-วะ-รา แปลว่า มีสรรพางค์งดงาม งามทั้งสรรพางค์

อังควิภา อ่านว่า อัง-คะ-วิ-พา แปลว่า รัศมีแห่งสรรพางค์ งามทั่วสรรพางค์

อังศุนิตย์ อ่านว่า อัง-สุ-นิด แปลว่า รัศมีตลอดกาล

อังศุมาลี อ่านว่า อัง-สุ-มา-ลี แปลว่า มีระเบียบคือรัศมี พระอาทิตย์

อังสนา อ่านว่า อัง-สะ-นา แปลว่า ดอกประดู่

อังสุมาลิน อ่านว่า อัง-สุ-มา-ลิน แปลว่า ดอกไม้เป็นรัศมี

อันติกา อ่านว่า อัน-ติ-กา แปลว่า พี่สาวคนโต

อันธิยา อ่านว่า อัน-ทิ-ยา แปลว่า สมบูรณ์

อันนา อ่านว่า อัน-นา แปลว่า ข้าว

อัมพกา อ่านว่า อำ-พะ-กา แปลว่า แม่ นามมารดาของท้าวธตราษฎร์

อัมพวัน อ่านว่า อำ-พะ-วัน แปลว่า สวนมะม่วง

อัมพาพันธ์ อ่านว่า อำ-พา-พัน แปลว่า หญิงที่พงศ์พันธุ์ที่ดี

อัมพิกา อ่านว่า อำ-พิ-กา แปลว่า น้ำนมที่ให้ชีวิต

อัยยา อ่านว่า ไอ-ยา แปลว่า ผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ

อัลิปรียา อ่านว่า อัน-ลิ-ปรี-ยา แปลว่า เป็นที่รักของผึ้ง ดอกบัว

อัศรี อ่านว่า อัด-สะ-รี แปลว่า คมกระบี่

อาคิรา อ่านว่า อา-คิ-รา แปลว่า พระอาทิตย์

อาทิมา อ่านว่า อา-ทิ-มา แปลว่า ลูกสาวคนแรก

อาทิอร อ่านว่า อา-ทิ-ออน แปลว่า ลูกสาวคนแรก

อาภัสรา อ่านว่า อา-พัด-สะ-รา แปลว่า ผ่องใสเป็นประกาย

อาภาภัทร อ่านว่า อา-พา-พัด แปลว่า มีรัศมีอันดีงาม

อารดา อ่านว่า อา-ระ-ดา แปลว่า ผู้งดเว้นจากความชั่ว ผู้ยินดียิ่ง

อารดี อ่านว่า อา-ระ-ดี แปลว่า การงดเว้นจากความชั่ว ความยินดียิ่ง

อารตี อ่านว่า อา-ระ-ตี แปลว่า งดเว้นจากความชั่ว

อารยา อ่านว่า อา-ระ-ยา แปลว่า ผู้ประเสริฐ

อารียา อ่านว่า อา-รี-ยา แปลว่า เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

อาศิรา อ่านว่า อา-สิ-รา แปลว่า การอวยพร การปรารถนาดี

อาศิรี อ่านว่า อา-สิ-รี แปลว่า ผู้หวังดี

อาสินี อ่านว่า อา-สิ-นี แปลว่า หญิงงาม

อินทิพร อ่านว่า อิน-ทิ-พอน แปลว่า ดอกบัว ดอกราชพฤกษ์

อินทิยา อ่านว่า อิน-ทิ-ยา แปลว่า นางผู้เป็นเลิศ

อินทิรา อ่านว่า อิน-ทิ-รา แปลว่า พระนางลักษมี

อินทุกร อ่านว่า อิน-ทุ-กอน แปลว่า แสงจันทร์

อินทุกา อ่านว่า อิน-ทุ-กา แปลว่า ดวงจันทร์

อินทุนิพา อ่านว่า อิน-ทุ-นิ-พา แปลว่า เสมือนจันทร์

อินทุภา อ่านว่า อิน-ทุ-พา แปลว่า แสงจันทร์

อิษยา อ่านว่า อิด-สะ-ยา แปลว่า ฤดูฝน

อิสรีย์ อ่านว่า อิด-สะ-รี แปลว่า ความเป็นใหญ่

อิสรียะ อ่านว่า อิด-สะ-รี-ยะ แปลว่า ความเป็นใหญ่

อุนนดา อ่านว่า อุน-นะ-ดา แปลว่า สูงเด่น ยิ่งใหญ่

อุปมาพร อ่านว่า อุบ-ปะ-มา-พอน แปลว่า เป็นตัวอย่างที่ดี

อุรดี อ่านว่า อุ-ระ-ดี แปลว่า แผ่นดิน

อุรวี อ่านว่า อุ-ระ-วี แปลว่า แผ่นดิน

อุรัสยา อ่านว่า อุ-รัด-สะ-ยา แปลว่า ลูกสาว

อุไรมน อ่านว่า อุ-ไร-มน แปลว่า ใจกุศล

อุไรมนัส อ่านว่า อุ-ไร-มะ-นัด แปลว่า ใจงามดั่งทอง

อุไรอร อ่านว่า อุ-ไร-ออน แปลว่า หญิงมีค่า

อุษมา อ่านว่า อุ-สะ-มา แปลว่า อบอุ่น

อุสรา อ่านว่า อุ-สะ-รา แปลว่า พระอาทิตย์

ไอศิกา อ่านว่า ไอ-สิ-กา แปลว่า นางผู้เป็นใหญ่

กาญจนสุดา อ่านว่า กาน-จะ-นะ-สุ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้เปรียบด้วยทอง

ขจีเกศ อ่านว่า ขะ-จี-เกด แปลว่า ผู้มีผมงาม

ขวัญใจ อ่านว่า ขวัน-ใจ แปลว่า ยอดดวงใจ

ขวัญสุดา อ่านว่า ขวัน-สุ-ดา แปลว่า ลูกสาวคนที่รักที่สุด

ยชนา อ่านว่า ยด-ชะ-นา แปลว่า การบูชา การให้เกียรติ

รจเรข อ่านว่า รด-จะ-เรก แปลว่า การขีดเขียน

รชนิกร อ่านว่า ระ-ชะ-นิ-กอน แปลว่า พระจันทร์

รชนิศ อ่านว่า รด-ชะ-นิด แปลว่า เจ้าแห่งกลางคืน พระจันทร์

รวิชา อ่านว่า ระ-วิ-ชา แปลว่า ลูกพระอาทิตย์

รัญชนา อ่านว่า รัน-ชะ-นา แปลว่า น่ายินดี น่ารัก

รัญชิดา อ่านว่า รัน-ชิ-ดา แปลว่า น่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก

ราชาวดี อ่านว่า รา-ชา-วะ-ดี แปลว่า ชื่อหนึ่งของต้นหางกระรอก

รุ่งรุจี อ่านว่า รุ่ง-รุ-จี แปลว่า เริ่มรุ่งเรือง

รุจนา อ่านว่า รุ-จะ-นา แปลว่า น่ารักน่าชอบใจ

รุจยา อ่านว่า รุด-จะ-ยา แปลว่า น่ารัก

รุจรดา อ่านว่า รุด-ระ-ดา แปลว่า รุ่งเรืองและรื่นรมย์

รุจรวี อ่านว่า รุด-ระ-วี แปลว่า สว่างดุจพระอาทิตย์

รุจิกา อ่านว่า รุ-จิ-กา แปลว่า มีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ

รุจิดา อ่านว่า รุ-จิ-ดา แปลว่า ความพอใจ ความรุ่งโรจน์

รุจิรดา อ่านว่า รุ-จิ-ระ-ดา แปลว่า ยินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง

รุจิรัตน์ อ่านว่า รุ-จิ-รัด แปลว่า งามอย่างประเสริฐ

รุจิรางค์ อ่านว่า รุ-จิ-ราง แปลว่า มีรูปร่างหรือกายงดงามยิ่ง

รุจิษยา อ่านว่า รุ-จิ-สะ-ยา แปลว่า รุ่งเรือง อ่อนหวานน่ารัก

รุจิสา อ่านว่า รุ-จิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งความงาม มีเสน่ห์ยิ่ง

รุจีรัตน์ อ่านว่า รุ-จี-รัด แปลว่า รัตนะที่งาม

ลูกขวัญ อ่านว่า ลูก-ขวัญ แปลว่า ลูกคนที่รักมากที่สุด

วทัญญา อ่านว่า วะ-ทัน-ยา แปลว่า ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น

วรนุช อ่านว่า วอ-ระ-นุด แปลว่า นางงาม

วรัชยา อ่านว่า วะ-รัด-ชะ-ยา แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ

วรัญชลี อ่านว่า วะ-รัน-ชะ-ลี แปลว่า การกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง

วรัญญา อ่านว่า วะ-รัน-ยา แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

วัชรียา อ่านว่า วัด-ชะ-รี-ยา แปลว่า เพชร

วิจิตรา อ่านว่า วิ-จิด-ตรา แปลว่า งามหยดย้อย

วิชชาพร อ่านว่า วิ-ชา-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วิชชุดา อ่านว่า วิด-ชุ-ดา แปลว่า สายฟ้า

วิชชุตา อ่านว่า วิด-ชุ-ตา แปลว่า ประดุจสายฟ้า

วิชญาดา อ่านว่า วิด-ชะ-ยา-ดา แปลว่า ผู้ฉลาด

วิชยา อ่านว่า วิ-ชะ-ยา แปลว่า ชัยชนะ

วิชิดา อ่านว่า วิ-ชิ-ดา แปลว่า ผู้ชนะแล้ว

วิชิตา อ่านว่า วิ-ชิ-ตา แปลว่า ผู้ชนะแล้ว

วิชุดา อ่านว่า วิ-ชุ-ดา แปลว่า แสงไฟ

วิญญู อ่านว่า วิน-ยู แปลว่า ผู้รู้แจ้ง

วิรชา อ่านว่า วิ-ระ-ชา แปลว่า ผู้ปราศจากมลทิน

วิรัญชนา อ่านว่า วิ-รัน-ชะ-นา แปลว่า เป็นที่ยินดียิ่ง เป็นที่ชอบใจยิ่ง

ศจี อ่านว่า สะ-จี แปลว่า ชายาพระอินทร์

ศรีชนก อ่านว่า สี-ชะ-นก แปลว่า มิ่งขวัญของบิดา

ศศิชา อ่านว่า สะ-สิ-ชา แปลว่า เกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ

ศัญชนี อ่านว่า สัน-ชะ-นี แปลว่า สายธนู

ศิรัญญา อ่านว่า สิ-รัน-ยา แปลว่า ยอดแห่งความรู้

ศุจินทรา อ่านว่า สุ-จิน-ทรา แปลว่า ยอดแห่งความบริสุทธิ์สะอาด

ศุจินธรา อ่านว่า สุ-จิน-ทะ-รา แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด

ศุทธนุช อ่านว่า สุด-ทะ-นุด แปลว่า หญิงผู้บริสุทธิ์

โศจยา อ่านว่า โส-จะ-ยา แปลว่า ผู้มีความงาม

โศจิรัตน์ อ่านว่า โส-สิ-รัด แปลว่า สุกใสบริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว

สรชา อ่านว่า สอ-ระ-ชา แปลว่า เกิดในสระ ดอกบัว

สรสิชา อ่านว่า สอ-ระ-สิ-ชา แปลว่า เกิดในสระ ดอกบัว

สรัญญา อ่านว่า สะ-รัน-ยา แปลว่า ผู้รู้เรื่องลูกศร

สรัลชนา อ่านว่า สะ-รัน-ชะ-นา แปลว่า คนผู้ซื่อตรง

สรัลนุช อ่านว่า สะ-รัน-นุด แปลว่า ผู้เที่ยงธรรม หญิงผู้ซื่อตรง

สริลนุช อ่านว่า สะ-ริน-นุด แปลว่า หญิงผู้ซื่อตรง

สโรชา อ่านว่า สะ-โร-ชา แปลว่า เกิดในสระ ดอกบัว

สโรชินี อ่านว่า สะ-โร-ชิ-นี แปลว่า เกิดในสระ ดอกบัว

สัญจิตา อ่านว่า สัน-จิ-ตา แปลว่า สะสม รวบรวม

สารนิจ อ่านว่า สา-ระ-นิด แปลว่า มีสาระเนืองนิจ

สารนิช อ่านว่า สา-ระ-นิด แปลว่า มีสาระเป็นของตนเอง มีแก่นสารนิรันดร

สิริกัญญา อ่านว่า สิ-หริ-กัน-ยา แปลว่า สาวน้อยผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิรินุช อ่านว่า สิ-หริ-นุด แปลว่า สาวผู้มีสิริมงคล

สุจารี อ่านว่า สุ-จา-รี แปลว่า ผู้มีความประพฤติดี

สุจินนา อ่านว่า สุ-จิน-นา แปลว่า ความบริสุทธิ์

สุจิรา อ่านว่า สุ-จิ-รา แปลว่า ยืนยาวยิ่ง

สุชญา อ่านว่า สุ-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้ดี

สุชัจจ์ อ่านว่า สุ-ชัด แปลว่า ผู้มีเชื้อชาติดี เกิดมาดี

สุชัญญา อ่านว่า สุ-ชัน-ยา แปลว่า ประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง

สุชาดา อ่านว่า สุ-ชา-ดา แปลว่า ผู้มีชาติกำเนิดดี

สุชานรี อ่านว่า สุ-ชา-นะ-รี แปลว่า สตรีผู้เกิดมาดี

สุชานันท์ อ่านว่า สุ-ชา-นัน แปลว่า มีกำเนิดดี เกิดมาดี

สุชานาถ อ่านว่า สุ-ชา-นาด แปลว่า ผู้หญิงผู้เกิดมาดีและเป็นที่พึ่ง

สุชานุช อ่านว่า สุ-ชา-นุด แปลว่า หญิงสาวผู้เกิดมาดี

สุชารี อ่านว่า สุ-ชา-รี แปลว่า หญิงที่รัก

สุชาวดี อ่านว่า สุ-ชา-วะ-ดี แปลว่า เชื้อสายผู้เกิดมาดี

สุชาวลี อ่านว่า สุ-ชา-วะ-ลี แปลว่า เชื้อสายผู้เกิดมาดี

สุชิรา อ่านว่า สุ-ชิ-รา แปลว่า ผู้เชี่ยวชาญ

สุชีรา อ่านว่า สุ-ชี-รา แปลว่า ผู้เชี่ยวชาญ

สุทธนุช อ่านว่า สุด-ทะ-นุด แปลว่า หญิงผู้บริสุทธิ์

สุทธิฉันท์ อ่านว่า สุด-ทิ-ฉัน แปลว่า มีความพอใจ หรือมีความมุ่งหมายบริสุทธิ์

สุทัชชา อ่านว่า สุ-ทัด-ชา แปลว่า ผู้ให้สิ่งดี

สุรนุช อ่านว่า สุ-ระ-นุด แปลว่า หญิงสาวผู้กล้าหาญ สาวสวรรค์

สุวชา อ่านว่า สุ-วะ-ชา แปลว่า ผู้ประเสริฐยิ่ง

สุวิชญา อ่านว่า สุ-วิด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้แจ้งดี

สุวิชาดา อ่านว่า สุ-วิ-ชา-ดา แปลว่า เกิดมาดียิ่ง

หวานชื่น อ่านว่า หวาน-ชื่น แปลว่า งดงาม

หาญฤดี อ่านว่า หาน-รึ-ดี แปลว่า ผู้มีจิตใจกล้าหาญ

หาญฤทัย อ่านว่า หาน-รึ-ไท แปลว่า ผู้มีจิตใจกล้าหาญ

หาญวดี อ่านว่า หาน-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้มีความกล้า

หาญสุดา อ่านว่า หาน-สุ-ดา แปลว่า หญิงสาวผู้กล้าหาญ

หิรัญญา อ่านว่า หิ-รัน-ยา แปลว่า เงินทอง

อจลญา อ่านว่า อะ-จะ-ละ-ยา แปลว่า มีความรู้ไม่หวั่นไหว รู้แน่นอน

อจลา อ่านว่า อะ-จะ-ลา แปลว่า ไม่หวั่นไหว มั่นคง

อชรายุ อ่านว่า อะ-ชะ-รา-ยุ แปลว่า อายุยืน ไม่แก่

อชิรญา อ่านว่า อะ-ชิ-ระ-ยา แปลว่า รู้รวดเร็ว

อติญา อ่านว่า อะ-ติ-ยา แปลว่า พิเศษ

อตินุช อ่านว่า อะ-ติ-นุด แปลว่า หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่

อธิชา อ่านว่า อะ-ทิ-ชา แปลว่า เกิดมายิ่งใหญ่

อนัญญา อ่านว่า อะ-นัน-ยา แปลว่า เป็นหนึ่ง ไม่มีสอง

อนันตญา อ่านว่า อะ-นัน-ตะ-ยา แปลว่า ผู้รู้ไม่สิ้นสุด

อรกช อ่านว่า ออ-ระ-กด แปลว่า งามดุจดอกบัว

อรกัญญา อ่านว่า ออ-ระ-กัน-ยา แปลว่า หญิงงาม

อรจิรา อ่านว่า ออน-จิ-รา แปลว่า งามตลอดกาลนาน

อรชา อ่านว่า ออ-ระ-ชา แปลว่า นางผู้บริสุทธิ์

อรนิช อ่านว่า ออ-ระ-นิด แปลว่า งามชั่วนิรันดร

อรนุช อ่านว่า ออ-ระ-นุด แปลว่า หญิงงาม

อรัญญา อ่านว่า อะ-รัน-ยา แปลว่า ป่า

อรุชิดา อ่านว่า อะ-รุ-ชิ-ดา แปลว่า เครื่องหมายแห่งความชนะ

อโรชา อ่านว่า อะ-โร-ชา แปลว่า ไร้โรค

อักษรจัญจ์ อ่านว่า อัก-สอ-ระ-จัน แปลว่า คล่องเชิงเขีบน

อัครชา อ่านว่า อัก-คระ-ชา แปลว่า เกิดมาเป็นผู้ใหญ่ พี่สาว

อัจจนา อ่านว่า อัด-จะ-นา แปลว่า นับถือ บูชา

อัจฉรา อ่านว่า อัด-ฉะ-รา แปลว่า นางฟ้า

อัจฉริยา อ่านว่า อัด-ฉะ-ริ-ยา แปลว่า ผู้มีความอัศจรรย์

อัญชเกศ อ่านว่า อัน-ชะ-เกด แปลว่า ผมดำสลวย

อัญชนา อ่านว่า อัน-ชะ-นา แปลว่า สตรี

อัญชนี อ่านว่า อัน-ชะ-นี แปลว่า สตรี

อัญชลี อ่านว่า อัน-ชะ-ลี แปลว่า ไหว้

อัญชลีกร อ่านว่า อัน-ชะ-ลี-กอน แปลว่า ทำการไหว้

อัญชสา อ่านว่า อัน-ชะ-สา แปลว่า จริงแท้ รวดเร็ว

อัญชีรา อ่านว่า อัน-ชี-รา แปลว่า มะเดื่อ

อาจรีย์ อ่านว่า อา-จะ-รี แปลว่า อาจารย์

อิชยา อ่านว่า อิด-ชะ-ยา แปลว่า ครู การบูชา

อุตรานุช อ่านว่า อุด-ตะ-รา-นุด แปลว่า หญิงสาวผู้ยอดเยี่ยม

อุรชา อ่านว่า อุ-ระ-ชา แปลว่า ลูกสาว

ช้องมาศ อ่านว่า ช้อง-มาด แปลว่า มวยผมทองคำ

ช้องมาส อ่านว่า ช้อง-มาด แปลว่า พระจันทร์เป็นมวยผม

บงกชเพชร อ่านว่า บง-กด-เพ็ด แปลว่า ดอกบัวที่งดงามและมีค่า

ปัญชิกา อ่านว่า ปัน-ชิ-กา แปลว่า ปุยฝ้าย

ปูชิกา อ่านว่า ปู-ชิ-กา แปลว่า ผู้บูชา

ผลิขวัญ อ่านว่า ผลิ-ขวัน แปลว่า ให้สิริมงคลแก่ผู้อื่น

พลชา อ่านว่า พน-ละ-ชา แปลว่า เกิดแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ นางงามมีพลัง

พวงเพ็ญ อ่านว่า พวง-เพ็น แปลว่า เต็มพวง

พัชญา อ่านว่า พัด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้จักกรอบ

พัชยา อ่านว่า พัด-ชะ-ยา แปลว่า คำพูดที่ออกไป

พัชรางค์ อ่านว่า พัด-ชะ-ราง แปลว่า ผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรง

พัชรี อ่านว่า พัด-ชะ-รี แปลว่า เพชร

พัชรียา อ่านว่า พัด-ชะ-รี-ยา แปลว่า พระอินทร์

พาขวัญ อ่านว่า พา-ขวัน แปลว่า นำสิริมงคลมาให้

พิชชา อ่านว่า พิด-ชา แปลว่า ความรู้

พิชชาพร อ่านว่า พิด-ชา-พอน แปลว่า มีความรู้ประเสริฐ มีความรู้เป็นพร

พิชชาภา อ่านว่า พิด-ชา-พา แปลว่า มีความรุ่งเรืองด้วยความรู้

พิชชาอร อ่านว่า พิด-ชา-ออน แปลว่า หญิงสาวผู้มีความรู้

พิชญา อ่านว่า พิด-ชะ-ยา แปลว่า นักปราชญ์

พิชญาพร อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

พิชญาภัค อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-พัก แปลว่า นักปราชญ์ผู้โชคดี

พิชญาภา อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-พา แปลว่า แสงสว่างของนักปราชญ์

พิชญาวี อ่านว่า พิด-ชะ-ยา -วี แปลว่า นักปราชญ์

พิชยา อ่านว่า พิด-ชะ-ยา แปลว่า ชัยชนะ

พิชามญชุ์ อ่านว่า พิ-ชา-มน แปลว่า ผู้งดงามด้วยความรู้

พิมพ์พจี อ่านว่า พิม-พะ-จี แปลว่า มีคำพูดเป็นแบบอย่าง พูดดี

พิมพ์วลัญช์ อ่านว่า พิม-วะ-ลัน แปลว่า มีลักษณะรูปงาม

พิมพ์สุจี อ่านว่า พิม-สุ-จี แปลว่า มีรูปงาม

พิสชา อ่านว่า พิด-สะ-ชา แปลว่า ดอกบัว

พีโชบล อ่านว่า พี-โช-บล แปลว่า พืชบัว หน่อบัว

พีรชยา อ่านว่า พี-ระ-ชะ-ยา แปลว่า ชัยชนะของผู้กล้าหาญ

เพชรี อ่านว่า เพ็ด-ชะ-รี แปลว่า เพชร

เพ็ญแข อ่านว่า เพ็น-แข แปลว่า พระจันทร์เต็มดวง

เพ็ญประภา อ่านว่า เพ็น-ประ-พา แปลว่า แสงสว่างแห่งพระจันทร์เต็มดวง

เพ็ญพร อ่านว่า เพ็น-พอน แปลว่า พระจันทร็เต็มดวง

เพ็ญพิชชา อ่านว่า เพ็น-พิด-ชา แปลว่า เต็มไปด้วยความรู้

เพ็ญสิริ อ่านว่า เพ็น-สิ-หริ แปลว่า ผู้เต็มไปด้วยความเป็นมงคล

เพียงขวัญ อ่านว่า เพียง-ขวัน แปลว่า มีขวัญเพียงพอ

แพรใจ อ่านว่า แพร-ใจ แปลว่า จิตใจงาม

ภัคจิรา อ่านว่า พัก-คะ-จิ-รา แปลว่า มีโชคดีนาน มีสิริมงคลมาก

ภิญญาพัชญ์ อ่านว่า พิน-ยา-พัด แปลว่า ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ

ภิญญามาศ อ่านว่า พิน-ยา-มาด แปลว่า เจริญรุ่งเรือง

ภิรัญญา อ่านว่า พิ-รัน-ยา แปลว่า ปัญญายิ่ง

ภูริชญา อ่านว่า พู-ริ-ชะ-ยา แปลว่า มีปัญญา นักปราชญ์

มัญชรี อ่านว่า มัน-ชะ-รี แปลว่า ก้านดอกไม้

มัญชุพร อ่านว่า มัน-ชุ-พอน แปลว่า งามและประเสริฐ

มัญชุภา อ่านว่า มัน-ชุ-พา แปลว่า รัศมีอันงาม

มัญชุสา อ่านว่า มัน-ชุ-สา แปลว่า หีบสมบัติ

รมย์ชลี อ่านว่า รม-ชะ-ลี แปลว่า มีความรุ่งเรืองอย่างน่ารื่นรมย์

รมย์รุจี อ่านว่า รม-รุ-จี แปลว่า งามน่าพึงพอใจ

รุจาภา อ่านว่า รุ-จา-พา แปลว่า มีรัศมีเรืองรอง ผู้รุ่งเรืองยิ่ง

รุจิภา อ่านว่า รุ-จิ-พา แปลว่า มีความงาม มีความพอใจ

รุจิราพร อ่านว่า รุ-จิ-รา-พอน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ

วรพิชชา อ่านว่า วอ-ระ-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้ประเสริฐ

วัชรีพร อ่านว่า วัด-ชะ-รี-พอน แปลว่า พระอินทร์

วิชญาพร อ่านว่า วิด-ชะ-ยา-พอน แปลว่า ผู้รู้แจ้ง ผู้ฉลาด

วิมลฉวี อ่านว่า วิ-มน-ฉะ-หวี แปลว่า ผิวพรรณปราศจากมลทิน

วิรัลพัชร อ่านว่า วิ-รัน-พัด แปลว่า หายากดุจเพชร เพชรงาม

แววปราชญ์ อ่านว่า แวว-ปราด แปลว่า มีแววของนักปราชญ์

ศจีมาส อ่านว่า สะ-จี-มาด แปลว่า เดือนแห่งความงาม

ศุภาพิชญ์ อ่านว่า สุ-พา-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้งดงาม

สมัชญา อ่านว่า สะ-มัด-ชะ-ยา แปลว่า มีเกียรติ มีชื่อเสียง

สิริเพ็ญ อ่านว่า สิ-หริ-เพ็น แปลว่า ดวงเดือนงาม

สุขุมฉวี อ่านว่า สุ-ขุม-ฉะ-หวี แปลว่า มีผิวพรรณละเอียดอ่อน

สุชาพิชญ์ อ่านว่า สุ-ชา-พิด แปลว่า ปราชญ์ผู้เกิดมาดี

สุพัชรี อ่านว่า สุ-พัด-ชะ-รี แปลว่า เพชรที่ดี

สุพิชชา อ่านว่า สุ-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้ดี

สุพิชฌาย์ อ่านว่า สุ-พิด-ชา แปลว่า เพ่งพินิจอย่างดี

สุพิชญา อ่านว่า สุ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า ฉลาดยิ่ง

สุพิชา อ่านว่า สุ-พิ-ชา แปลว่า ผู้มีความรู้ดี

สุภชา อ่านว่า สุ-พะ-ชา แปลว่า เกิดมาจากสิ่งที่ดีงาม

สุภัชชา อ่านว่า สุ-พัด-ชา แปลว่า จำแนกอย่างดี

สุภาพิชญ์ อ่านว่า สุ-พา-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความงาม

สุภิญญา อ่านว่า สุ-พิน-ยา แปลว่า ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม

สุวพัชร อ่านว่า สุ-วะ-พัด แปลว่า ดีงามดุจเพชร

สุวพิชชา อ่านว่า สุ-วะ-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้ดีงาม

สุวพิชญ์ อ่านว่า สุ-วะ-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม

อจิรภาส์ อ่านว่า อะ-จิ-ระ-พา แปลว่า ฟ้าแลบ

อภิชญา อ่านว่า อะ-พิพ-ชะ-ยา แปลว่า รู้ยิ่ง ฉลาด

อภิญญา อ่านว่า อะ-พิน-ยา แปลว่า ผู้มีปฏิภาณ

อภิรุจี อ่านว่า อะ-พิ-รุ-จี แปลว่า งามยิ่ง

อมลฉวี อ่านว่า อะ-มน-ฉะ-หวี แปลว่า มีผิวพรรณบริสุทธิ์ มีผิวพรรณงาม

อมลรุจี อ่านว่า อะ-มน-รุ-จี แปลว่า งามปราศจากมลทิน งามไม่มีที่ติ

อรชพร อ่านว่า อะ-ระ-ชะ-พอน แปลว่า บริสุทธิ์ยิ่ง

อรพิชญ์ อ่านว่า ออ-ระ-พิด แปลว่า หญิงผู้เป็นปราชญ์

อรัชพร อ่านว่า อะ-รัด-ชะ-พอน แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ

อัจจิมา อ่านว่า อัด-จิ-มา แปลว่า ผู้รุ่งเรือง

อัจฉราพร อ่านว่า อัด-ฉะ-รา-พอน แปลว่า นางฟ้าที่งดงาม

อัญชลีพร อ่านว่า อัน-ชะ-ลี-พอน แปลว่า การไหว้ที่งดงาม

อุไรพัชร อ่านว่า อุ-ไร-พัด แปลว่า เพชรประดับทอง

ปานชนก อ่านว่า ปาน-ชะ-นก แปลว่า เหมือนพ่อ

ผ่องจิต อ่านว่า ผ่อง-จิด แปลว่า ใจเปล่งปลั่งบริสุทธิ์

พัชนี อ่านว่า พัด-ชะ-นี แปลว่า พัด

พิชญธิดา อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์

พิชญ์สินี อ่านว่า พิด-สิ-นี แปลว่า หญิงงามผู้ฉลาด

พิชญ์สุดา อ่านว่า พิด-ชะ-สุ-ดา แปลว่า หญิงสาวผู้มีความรู้

พิชญานิน อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-นิน แปลว่า ผู้ทรงความรู้

เพ็ญจิต อ่านว่า เพ็น-จิด แปลว่า จิตที่บริสุทธิ์

เพ็ญนีติ์ อ่านว่า เพ็น-นี แปลว่า แสงจันทร์นำทาง

เพ็ญพิสุทธิ์ อ่านว่า เพ็น-พิ-สุด แปลว่า สดใสดั่งพระจันทร์

เพ็ญสุดา อ่านว่า เพ็น-สุ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้น่ารัก

มธุชา อ่านว่า มะ-ทุ-ชา แปลว่า ลูกกวาด

มนชิดา อ่านว่า มน-ชิ-ดา แปลว่า ชนะใจ

มนสิชา อ่านว่า มน-สิ-ชา แปลว่า มน-นะ-สิ-ชา

มโนชา อ่านว่า มะ-โน-ชา แปลว่า โอชะแห่งใจ เกิดขึ้นในใจ ความรัก

มัทนีญา อ่านว่า มัด-ทะ-นี-ยา แปลว่า ผู้รู้เรื่องกามเทพ

ศุภนุช อ่านว่า สุ-พะ-นุด แปลว่า หญิงสาวผู้ดีงาม หญิงสาวผู้โชคดี

ศุภานิช อ่านว่า สุ-พา-นิด แปลว่า ผู้มีสิ่งดีงามเป็นของตน

สมจินตนา อ่านว่า สม-จิน-ตะ-นา แปลว่า ได้ผลดังที่คิดไว้

สุภนิช อ่านว่า สุ-พะ-นิด แปลว่า มีความงามเป็นของตน งามและเป็นตัวของตัว

อัพชินี อ่านว่า อับ-พะ-ชิ-นี แปลว่า กอบัว

เอกนุช อ่านว่า เอก-กะ-นุด แปลว่า ลูกหนึ่ง ลูกคนเดียว

ประกายจิต อ่านว่า ประ-กาย-จิด แปลว่า ความแวววาวจากจิตที่บริสุทธิ์

พัชรดา อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-ดา แปลว่า มีความแข็ง คงทน

พิจิตรา อ่านว่า พิ-จิด-ตรา แปลว่า งาม

พิชญ์นรี อ่านว่า พิด-นะ-รี แปลว่า หญิงผู้เป็นนักปราชญ์

พิชญวดี อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ-วะ-ดี แปลว่า หญิงนักปราชญ์

เพ็ญพักตร์ อ่านว่า เพ็น-พัก แปลว่า หน้าอิ่มเอิบ

เพ็ญรดี อ่านว่า เพ็น-ระ-ดี แปลว่า เปี่ยมไปด้วยความยินดี

ภัทรานุช อ่านว่า พัด-ทรา-นุด แปลว่า นางน้องผู้เจริญ

มนัญชยา อ่านว่า มะ-นัน-ชะ-ยา แปลว่า ผู้ชนะใจ

มยุรฉัตร อ่านว่า มะ-ยุ-ระ-ฉัด แปลว่า หางนกยูง

มะลิซ้อน อ่านว่า มะ-ลิ-ซ้อน แปลว่า ดอกมะลิชนิดหนึ่งกลิ่นหอม

รจิตพิชญ์ อ่านว่า ระ-จิต-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้งดงาม

ฤชากร อ่านว่า รึ-ชา-กอน แปลว่า เงินที่ได้จากค่าธรรมเนียม

วนิชพร อ่านว่า วะ-นิด-ชะ-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจดอกบัว

หยาดเพชร อ่านว่า หาด-เพ็ด แปลว่า แสงประกายของเพชรที่สะท้อนเงางาม

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

อ่านว่า แปลว่า

สุดยอดเด็กเก่งจากเชียงใหม่ อายุ 10 ขวบ ติดทีมชาติหมากรุก
[ อ่าน 2804 ครั้ง ]

ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 161601 ครั้ง ]

ดูดวงนาคคู่ คณกับแฟนจะสมพงษ์กันแค่ไหน?
[ อ่าน 10044 ครั้ง ]

สุโขทัย เปิดสอบหลายอัตรา หลายตำแหน่ง มิถุนายน 2560
[ อ่าน 24712 ครั้ง ]

แชร์ด่วน กรมอุตุเตือนพายุฝนมาแน่ 5-10 มิถุนายนนี้
[ อ่าน 9418 ครั้ง ]

ดูฟรี ดวงไพ่พยากรณ์ 7 วัน ดูดวงล่วงหน้าจะเจออะไรบ้างในแต่ละวัน
[ อ่าน 7233 ครั้ง ]สุดยอดเด็กเก่งจากเชียงใหม่ อายุ 10 ขวบ ติดทีมชาติหมากรุก
[ อ่าน 2804 ครั้ง ]

ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 161601 ครั้ง ]

ดูดวงนาคคู่ คณกับแฟนจะสมพงษ์กันแค่ไหน?
[ อ่าน 10044 ครั้ง ]

สุโขทัย เปิดสอบหลายอัตรา หลายตำแหน่ง มิถุนายน 2560
[ อ่าน 24712 ครั้ง ]

แชร์ด่วน กรมอุตุเตือนพายุฝนมาแน่ 5-10 มิถุนายนนี้
[ อ่าน 9418 ครั้ง ]

ดูฟรี ดวงไพ่พยากรณ์ 7 วัน ดูดวงล่วงหน้าจะเจออะไรบ้างในแต่ละวัน
[ อ่าน 7233 ครั้ง ]


+ พราว + แชมพู + ไอรีน + ทริป + สีสัน + ภู่ + มะม่วง + เอื้อย + หงส์แดง + ผิง + โรม + เบรฟ + ป๊อปอาย + กระแต + โตเกียว + ตัวนู้น + แตงค์ + พ็อกเก็ตพีซี + เลย์ + ชะเอม + เยลลี่ + มะมา + ปุ๊กกี้ + หมอกดิน + ส้มจี๊ด + มาการีน + วิว + ทองภู + มอลลี่ + นาวา + น้ำหอม + จ๊ะ + ฮาร์ฟ + เท่ + ข้าวต้ม + บ้าบอ + พิงกี้ + อาร์ค + ตุ๊ต๊ะ + นัมเบอร์ + กาโตว์ + แครี่ + + ฟอง + ไทเป + ฟอร์ด + โอโซน + แคปูชิโน่ + เวสป้า + ผัดไท + เอมี่ + เทล + สนักเกิ้ล + ลูกแก้ว + ขาว + ฟีซท์ + ทามะ + สีฝุ่น + เเฟร์ + ป๋อ + แกงเหลือง + แหมแหม + บัว + ฝนพา + ชินจัง + เพ้นท์ + บ๋อม + เนโร + อินทรีย์ + เป็นแดน + ภัค + เนเน่ + วา + จิน + ดั่งใจ + กุ้งนาง + พิกเล็ท + แมวน้ำ + เชลโล่ + โอปอล + อิง + ไอซ์ + เดซี่ + เงินงาม + ต้มยำ + ผักกาด + สติ๊ก + ยางลบ + วิน + โตโต้ + พิณ + เอื้อม + รอน + ไก๊ด์ + คลิ๊ก + เป้ง + ปุ้มปุ้ย + เต้ + อุ่น + ปริ๊นซ์

ทำนายฝัน ทำนายทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกเหตุการณ์

เชื่อกันว่า ความฝันคือสารจากพระเจ้า ผู้ที่เข้าใจความฝัน คือบุคคลพิเศษ ความฝันคืออีกโลกหนึ่ง ที่เราไปเยือนในยามหลับ หากมีความฝันแล้ว เชิญมาทำนายฝัน ได้ที่นี่


ใส่ความฝัน :


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ชื่อ

ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้น